close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6)
Akreditasyon Kapsamı
ASO-KOSGEB
Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0134-T
Revizyon No: 07 Tarih: 18-Nisan-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0134-T
Adresi : ASO 1. OSB. Ticaret Merkezi ve
Sosyal Tesisleri
06935
ANKARA / TÜRKİYE
Tel
: 0312 267 0000
Faks
: 0312 267 0009
E-Posta : [email protected]
Website : http://www.asokosgebcevrelab.o
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
SU (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği Kapsamı
Hariç)-ATIKSU-ELUAT
Metal Tayini (Al, Cd, Cr, Cu,
Pb, Mg, Ni, Si, K, Ag, Zn, B,
Co, Mn, Na, Fe, Ca, As, Ba,
Mo, Se, Sb, Sr, Li)
ICP-Civa Hidrür Metodu
SM 3120 B
Toplam ve Serbest Siyanür Tayini
İyon Kromotografisi Metodu
SM 4500-CN- C, F
Civa Tayini
ICP-Civa Hidrür Metodu
AKÇL/AK-001
İşletme İçi Metot
Metal Tayini (Bi, Sn)
ICP-Civa Hidrür Metodu
AKÇL/AK-002
İşletme İçi Metot
Anyon Tayini (Bromür, Florür,
Ortofosfat-P, Klorür, Nitrat-N,
Nitrit-N, Sülfat)
İyon Kromotografi Metodu
SM 4110 B
Toplam Sertlik Tayini
EDTA Titrimetrik Metod
SM 2340 C
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
Open Reflux Metodu
SM 5220 B
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
Tayini
5 gün BOD testi
SM 5210 B
Çözünmüş Oksijen Tayini
Membran Elektrod Metodu
SM 4500-O G
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500-H+ B
İletkenlik Tayini
Elektriksel İletkenlik Ölçüm
Metodu
TS 9748 EN 27888
TS 9748 EN 27888/T1
Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu
SM 2520 B
Yağ Gres Tayini
Ayırma - Gravimetrik Metot
SM 5520 B
Türbidite Tayini
Nephelometrik metot
SM 2130 B
Toplam Askıda Katı Madde Tayini
Cam yünü süzgeçten süzme
metodu
TS EN 872
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/6)
Akreditasyon Kapsamı
ASO-KOSGEB
Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0134-T
Revizyon No: 07 Tarih: 18-Nisan-2014
AB-0134-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(SU (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)-ATIKSU-ELUAT
Devam)
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Çökebilen Katı Madde Tayini
Gravimetrik metot
TS 7092
Toplam Katı Madde Tayini
Gravimetrik metot
SM 2540 B
Toplam Alkalinite Tayini
Titrasyon metodu
SM 2320 B
Fenolftalein Alkalinitesi Tayini
Titrasyon metodu
SM 2320 B
Permanganat İndeksi Tayini
Titrasyon metodu
TS 6288 EN ISO 8467
Renk Tayini
Görsel karşılaştırma metodu
SM 2120 B
Standart Toplam Koliform Tayini
Membran filtrasyon sistemi
SM 9222 B
Fekal Koliform Tayini
Membran filtrasyon sistemi
SM 9222 D
Su ve Eluatlarda Toplam
Çözünmüş Katı Madde (TDS)
Tayini
TS EN 15216
Katyon Tayini
(Li+, Sr2+, Ba2+, Ca2+, Mg2+,
Na+, K+, NH4 , Mn2+)
İyon kromotografi metodu
TS EN ISO 14911
Toplam Fosfor Tayini
ICP Civa Hidrür metodu
AKÇL/AK-002
İşletme İçi Metot
Kimyasal Oksijen İhtiyacı
(KOİ)
Fotometrik metot
AKÇL/AK-019
İşletme İçi Metot (Hazır Kit)
Uçucu Organiklerin GC-GC/MS
ile Tayini (BTEX)
EPA 5021 A
Krom (VI) Tayini
İyon kromotografi metodu
AKÇL/AK-003
İşletme İçi Metot
Sabit ve Uçucu Katıların Tayini
Gravimetrik metot
SM 2540 E
Klorofil-a Tayini
Fotometrik Metot
SM 10200 H
Sülfür Tayini
İyodimetrik Metot
SM 4500-S-2 C, F
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/6)
Akreditasyon Kapsamı
ASO-KOSGEB
Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0134-T
Revizyon No: 07 Tarih: 18-Nisan-2014
AB-0134-T
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Fenol Tayini
Kloroform Ekstraksiyon Metodu
SM 5530 B, C
Arıtma Tesisleri ve Boru Şebekeli
Dağıtım Sistemlerindeki İçme
Suyundan Numune Alma ve
Mikrobiyolojik Analizler İçin
Numune Alma
TS ISO 5667-5
TS EN ISO 5667-3
TS EN ISO 19458
Atık Sulardan Numune Alma
TS ISO 5667-10
TS EN ISO 5667-3
TS EN ISO 5667-16
Yağıştan Numune Alma
TS ISO 5667-8
TS EN ISO 5667-3
Deniz Sularından Numune Alma
TS ISO 5667-9
TS EN ISO 5667-3
Göl ve Göletlerden Numune Alma
TS 6291
TS EN ISO 5667-3
Nehirlerden ve Akarsulardan
Numune Alma
TS ISO 5667-6
TS EN ISO 5667-3
Katıdan Özütleme Analizi
Gravimetrik metot
TS EN 12457-4
Kuru Kütlenin Kızdırma
Kaybının Tayini (LOI)
Gravimetrik Metot
TS EN 12879
Kuru Kalıntı ve Su Muhtevası
Tayini
Gravimetrik metot
TS 9546 EN 12880
Kanalizasyon ve Su Arıtma
Tesislerinden Çamur Numunesi
Alma
TS 9545 EN ISO 5667-13
Metal Tayini (Sb, As, Ba, Cd,
Cr, Cu, Pb, Mo, Ni, Se ve Zn)
ICP-Civa Hidrür Metodu
SM 3120 B
Civa Tayini
ICP-Civa Hidrür Metodu
AKÇL/AK-001
İşletme İçi Metot
ARITMA ÇAMURU - TOPRAK
Uçucu Organiklerin GC-GC/MS
ile Tayini (BTEX)
EPA 5021 A
BACA GAZI (TS CEN/TS 15675 ve
TS EN 15259 Şartlarına Uygun)
Asetil Aseton Kolorimetrik
Metot İle Formaldehit
Örneklemesi ve Tayini
EPA Method 323
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(SU (T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)-ATIKSU-ELUAT
Devam)
ARITMA ÇAMURU
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/6)
Akreditasyon Kapsamı
ASO-KOSGEB
Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0134-T
Revizyon No: 07 Tarih: 18-Nisan-2014
AB-0134-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(BACA GAZI (TS CEN/TS 15675
ve TS EN 15259 Şartlarına
Uygun) Devam)
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Elektrokimyasal Hücre Metodu
İle SO2 Tayini
TS ISO 7935
TS ISO 10396
Gravimetrik Metod ile Nem
Tayini
EPA Method 4
Elektrokimyasal Hücre Metodu
İle NOx (NO, NO2) Tayini
EPA CTM-034
EPA CTM 022
TS ISO 10396
Elektrokimyasal Hücre Metodu
İle CO, CO2 ve O2 Tayini
EPA CTM-034
TS ISO 12039
TS ISO 10396
İzokinetik Örnekleme ve
Fotometrik ve Titrasyon Metodu
ile Siyanür Emisyonlarının Tayini
CARB Metot 426
İzokinetik Yöntemle Baca
Gazındaki Ağır Metal Örneklemesi
ve Analizi (Hg, Sb, As, Ba, Cd, Cr,
Co, Cu, Pb, Mn, Ni, P, Se, Ag ve
Zn)
EPA Method 29
İzokinetik Örnekleme ve
Gravimetrik Yöntemle Partikül
Madde (toz) Tayini
TS ISO 9096
EPA Method 5
TS EN 13284-1
EPA Method 17
S Tipi Pitot Tüpü ile Baca
Gazında Hız Tayini
EPA Method 2
TS ISO 10780
Kapasitif Sensör ile Nem Tayini
AKÇL/HK-001 (İşletme İçi Metot)
Renk Karşılaştırma (Bacharach)
Metodu ile İslilik Tayini
TS 9503
İzokinetik Metod ile Toplam
Florür tayini
EPA Method 13A
İzokinetik Metod ile Hidrojenli
Halojenlerin (HCl, HBr ve HF) ve
Halojenlerin (Cl2, ve Br2)
Emisyonunun Tayini
EPA Method 26A
Gaz Kromotografisi (GC) Alev
İyonizasyon Detektörü (FID) ve
Kütle Spektrometresi (MS) İle
Uçucu Organik Bileşik ve Buhar
(VOC) Tayini
EPA Method 18
TS EN 13649
PM10 Kesrindeki Pb, Cd, As ve
Ni Örneklemeleri ve Ön İşlemleri
TS EN 14902
TS EN 14902/AC
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/6)
Akreditasyon Kapsamı
ASO-KOSGEB
Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0134-T
Revizyon No: 07 Tarih: 18-Nisan-2014
AB-0134-T
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gravimetrik Metod ile Ortam
Havasında PM10 Tayini
EPA 40 CFR Part 50 Appendix J and M
Gravimetrik Metod ile Çöken Toz
Tayini
TS 2342
KULLANILMIŞ VE ATIK YAĞPETROL ÜRÜNLERİ
GC/ECD ile PCB Tayini
TS EN 12766-1
TS EN 12766-2
SOĞUTUCU GAZ
Gaz Kromotografisi (GC) Metodu
İle Soğutucu Gazların Tayini
ARI 700
ARI 700 APPENDIX C
YANGIN SÖNDÜRÜCÜ GAZLAR
Gaz Kromotografisi Metodu İle
Halon 1211
(Bromochlorodifluoromethane) ,
Halon 1301
(Bromotrifluoromethane) Tayini
TS 8743 EN 27201-1
ISO 5789
ASTM D5632-12
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜYE MARUZ
KALAN ALICI
Çevresel Gürültünün Tarifi,
Ölçülmesi ve DeğerlendirilmesiBölüm 1:Temel Büyüklükler ve
Değerlendirme İşlemleri
TS 9315 ISO 1996-1
TS 9315 ISO 1996-1/ T1
Çevresel Gürültünün Tarifi,
Ölçülmesi ve DeğerlendirilmesiBölüm 2: Çevresel Gürültü
Seviyelerinin Tayini
TS ISO 1996-2/
TS ISO 1996-2/T1
Akustik-Çoklu Gürültü Kaynağına
Sahip
Sanayi Tesislerinde Çevredeki
Ses Basınç Seviyelerinin
Değerlendirilmesi için Ses Güç
Seviyesinin Tayini (Mühendislik
Metodu)
TS ISO 8297
Akustik- Ses basıncı
kullanılarak gürültü
kaynaklarının ses güç
seviyelerinin ve ses enerji
seviyelerinin tayini- Bir
yansıtma düzlemi boyunca
çevreleyici ölçme yüzeyi
kullanılarak yapılan gözlem
metodu
TS 8958 EN ISO 3746
Akustik- Gürültü Kaynağının ses
gücü seviyelerinin ses basıncı
kullanılarak tayini: Bir yansıtma
düzlemi boyunca esas olarak
serbest bir alan içinde uygulanan
mühendislik metodu
TS EN ISO 3744
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(BACA GAZI (TS CEN/TS 15675
ve TS EN 15259 Şartlarına
Uygun) Devam)
SANAYİ TESİSİ VE/VEYA
GÜRÜLTÜ KAYNAĞI ÇEVRESİ
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/6)
Akreditasyon Kapsamı
ASO-KOSGEB
Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0134-T
Revizyon No: 07 Tarih: 18-Nisan-2014
AB-0134-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
AÇIK ALAN
İŞ YERİ/İŞ YERİNDE GÜRÜLTÜYE
MARUZ KALAN KİŞİ
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Akustik- Sesin Dışarıda
Yayılırken Azalması Bölüm
1:Sesin atmosfer tarafından
soğrulmasının hesaplanması
TS ISO 9613-1
Akustik- Sesin Dışarıda
Yayılırken Azalması Bölüm
2: genel hesaplama yöntemleri
TS ISO 9613-2
İş Yerinde Maruz Kalınan
Gürültünün Tayini ve Bu
Gürültünün Sebep Olduğu İşitme
Kaybının Tahmini
KAPSAM SONU
TS 2607 ISO 1999
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
118 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content