close

Enter

Log in using OpenID

BİRİMİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ALT BİRİM Muhasebe

embedDownload
T.C.
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
GÖREV TANIMI
Doküman No
GT. FORM. MUH.4
İlk Yayın Tarihi
14.07.2014
Revizyon
Tarihi
Revizyon No
BİRİMİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
ALT BİRİM
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi-Projeler Servisi
GÖREV ADI
Muhasebe Birimi –Projeler Servisi Görevlisi
GÖREV AMACI
Amasya Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından belirlenen
amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve
borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile
emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm
mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yürütmek.
İLGİLİ MEVZUAT
 İ
-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
-5018 sayılı Kanun ve buna bağlı düzenlemeler
-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
-Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair
Bakanlar Kurulu Kararı
-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
-6245 sayılı Harcırah Kanunu
-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
-213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
-488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
-3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
-Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
-Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci Ve Öğretim Üyesi Değişim
Programına İlişkin Yönetmelik
-Yükseköğretim Kurumları arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim
-Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim
-Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu kapsamda
Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller Öğretim Üyesi
Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar
-Avrupa Birliği Ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje
Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması Ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin
Yönetmelik
-Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen
Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel
Hesabın İşleyişine İlişkin Esas Ve Usuller
-TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel
Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması Ve TÜBİTAK
Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine
İlişkin Esas Ve Usuller
Kontrol Ortamı Standartları
KOS 2: Misyon, organizasyon yapısı ve görevler.
KOS 2.2: Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı
olarak tanımlanmalı ve duyurulmalı.
-Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak
-Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemeler İle İlgili Diğer
Hususlara İlişkin Esas Ve Usuller
-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
-Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik
-İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
-YÖK Mevzuatı
-Kurumun muhasebe hizmetlerini yürütmek;




GÖREVLER







FARABİ, ERASMUS, BAP, TUBİTAK, MEVLANA, OKA programına ait
evrakların kontrolünü yapmak.
TUBİTAK, FARABİ, MEVLANA, BAP, OKA programlarına ait ödeme emri
belgelerini ve avanslarla ilgili Muhasebe İşlem Fişlerinin SAY2000i
sistemine girişini yapmak.
BAP, FARABİ, TUBİTAK, MEVLANA, OKA hesaplarıyla ilgili ödeme emri
belgesini düzenleyip vezneye teslim etmek.
TÜBİTAK’a ait ödemelerin Transfer Takip Sistemine girişini ve takibini
yapmak
Üniversitemizin projeleriyle ilgili (TUBİTAK, BAP, FARABİ, ERASMUS, OKA
vb.) istatistiki bilgileri hazırlayıp güncel şekilde tutmak.
TUBİTAK, FARABİ, MEVLANA, BAP ve OKA’ ya ait banka hesaplarının
bankadan alınacak günlük ekstrelerden takibini yapıp muhasebe
kayıtlarıyla istatistikî bilgileri hazırlayıp güncel şekilde tutmak.
Bilimsel araştırma projeleri döner sermaye katkı payına ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek.
Proje karşılığı alınan şartlı bağışlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
DPT, FARABİ vb. gibi diğer yurt içi destekli araştırma projelerine ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek.
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre merkez
muhasebe birimince yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapmak.
Görev kapsamındaki her türlü bilgiyi her an kullanabilecek durumda tam,
doğru ve güncel olarak tutmak.
-Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
-Taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutmak,
-Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsilini yapmak,
-Malî istatistiklerin hazırlanması,
-Malî iş ve işlemlerin diğer idareler nezdinde izlenmesi,
-Danışmanlık hizmeti sunmak ve bilgilendirme yapmak.
Kontrol Ortamı Standartları
KOS 2: Misyon, organizasyon yapısı ve görevler.
KOS 2.2: Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı
olarak tanımlanmalı ve duyurulmalı.
SORUMLULUKLAR
-Etik kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.
-Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve
işlemleri yerine getirmek.
-Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve
düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
-Yapacağı iş ve işlemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı
içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.
-Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Bu dokumanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul
ediyorum. ……/…/2014
Ad-Soyad :
İmza
Kontrol Ortamı Standartları
KOS 2: Misyon, organizasyon yapısı ve görevler.
KOS 2.2: Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı
olarak tanımlanmalı ve duyurulmalı.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
393 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content