close

Enter

Log in using OpenID

Bütçe - İstanbul Üniversitesi | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

embedDownload
STANDART KOD NO: KOS 2.6
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREVLER PROSEDÜRÜ
BÜTÇE
Doküman No: İ.Ü-İMİDB-HGP-B
Yürürlük Tarihi:01.01.2014
1- Bütçe Hazırlama Kapsamındaki görev ve sorumluluklar
 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bütçesinin hazırlanması amacıyla her yıl Maliye
Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün web sitesinde Bütçe çağrısı ve ilgili
döneme ait Bütçe Hazırlama Rehberi (Taslak) doğrultusunda işlem yapmak
Revizyon No:1 / Tarihî: 11.03.2014
FAALİYET
Her yıl bütçe hazırlık döneminde Maliye
Bakanlığının ve Üniversitemiz Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığının koordinesinde
işlem yapmak
DOKÜMAN
Bütçe Hazırlama Rehberi
KONTROL STRATEJİSİ
Bütçe hazırlık çalışmalarında Maliye Bakanlığı
ve Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığının belirlediği sürelere riayet etmek
2- Bütçe Uygulama Kapsamındaki görev ve sorumluluklar
AFP
Tüm yıl harcamaları göz önüne alınarak 3'er
aylık harcama tahminleri oluşturulur. İşlem
Yapılırken 4. 3 aylık harcama raporları göz
önüne alınır.
HARCAMA RAPORU
3'er aylık harcama durumları e-bütçe
sisteminden gerçekleşen oranlar üzerinden
hesaplanır.
 Analitik bütçe sınıflandırmasının yapılması,
Her Yıl ocak ayında düzenlenir
 Bütçenin üçer aylık dönemler halinde etkin takibinin yapılması ve Maliye Bakanlığı Bütçe
ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 27.01.2009 tarihli ve B.07.0.BMK.0.06.12/390 - 968
sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No: 2)gereğince üst yönetime
bütçe durumuyla ilgili üçer aylık rapor yazılması, gelecek talimatlar çerçevesinde bütçe ve
harcama durumunun şekillenmesi konusunda gerekli önlemleri almak,
Her yıl 3'er aylık dönemler halinde harcama
durumu Rektörlük makamına sunulur.
 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında gerçekleştirilen işlerle ilgili her türlü ek ödenek,
ödenek gönderme belgesi icmali, tenkis belgesi icmali, tertipler arası aktarma ve eksiltme
işlemleri, kira gelirleri, bağışlar vb.. gelirlerin dağılımla ilgili yazışmaları yürütmek,
 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının doğrudan temin limitinin ektin takibi ve ilgili
personelin limit konusunda uyarılması limitin aşılmaması için gerekli tedbirlerin alınması
Yazışmaları yürütmek amacıyla Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordineli
şekilde işlemlerin hızlandırılması amacıyla
gerekli önlemleri almak ve evrakların günlü
ivedi çıkmasını sağlamak
Limit kontrolünde her doğrudan temin işleri
sisteme kaydolur. Başkanlığımızın doğrudan
temin limitindeki ödeneğin %10'u aşılmaması
için takibi yapılır.
3- Plan, Proje ve Faaliyet Raporları hazırlanması ve uygulanması kapsamında görev ve sorumluluklar
Tüm oluşturulacak raporlarla ilgili ön çalışma
ve grafik tabloları hazırlanır. Hazırlıklar analiz
 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ait faaliyet raporları, brifing raporları, hizmet envanteri ve
edilerek yıllar itibariyle kıyaslanması gereken
kamu hizmet standartlarının oluşturulması, stratejik plan hazırlanması, kalite yönetim sistemi
çalışmalar ile ADEK kapsamında yürütülen çalışmalarda ilgili yazışmalar ve raporları hazırlamak
veriler kıyas edilir. Dairenin performansı
ölçülür.
 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı içerisinde Koordinatörlük kapsamında Kamu İç Kontrol
Standartları Eylem Planı çalışmaları, kontrol ortamı standartları, etik kurul çalışmalaları, risk
belirleme ve değerlendirme standartları, bilgi ve iletişim standartları çalışmalarını yürütmek.
İç Kontrol Standartları kapsamında
Başkanlığımızın sorumluluğunda bulunan her
eylem ve işlemler hakkında yapılan
toplantılar neticesinde standart formlar ve
toplantı değerlendirmeleri uygulamaya
geçirilir.
ek ödenek, ödenek gönderme
belgesi icmali, tenkis belgesi
icmali, tertipler arası aktarma ve
eksiltme işlemleri, kira gelirleri, Yazıların ivedi ve günlü gitmesi için azami
bağışlar ile ilgili yazılar
gayret gösterilir.
Doğrudan Temin Limiti Talep
Yazısı
Takip edilen limitte %10 oranında oluşacak
sıkışma Satınalma-Doğrudan Temin bürosuna
bildirilir ve doğrudan temin talep yazısı
çıkartılır.
Hazırlanan Tüm Raporlar
Raporları hazırlamak ciddi bir ön çalışma
gerektirir. Bu itibarla ilgili birimlerden talep
edilen raporları hazırlamak için verilen süreye
azami dikkat edilir.
Kamu İç Kontrol Standartları
Kapsamında hazırlanan
dokümanlar
Toplantı ortak kararıyla yapılan işlemlerde
gerekli hallerde revizyona gidilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
803 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content