close

Enter

Log in using OpenID

Bir Bakışta - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

embedDownload
sehir ve bolge
planlama
bolumu
Bir Bakışta
Tarihçe
Çift Ana Dal
Yan Dal
Erasmus
Araştırma
Projeleri
Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, lisans eğitimi, yüksek lisans ve doktora
programlarının dahil olduğu lisansüstü seviyesinde eğitim vermektedir. Yüksek lisans
seviyesinde “Kentsel Tasarım” ve “Şehir Planlama” olmak üzere iki programı, doktora seviyesinde
ise “Şehir Planlama” programı mevcuttur. Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün ana
misyonlarından birisi kentsel alanlara, doğal ve tarihi alanlara ve kültürel süreçlere duyarlı;
teorik ve teknik anlamda planlama ilke ve esaslarına uygun mesleki bilgi ve beceriye sahip; ileri
teknolojik bilgi ile donatılmış; araştırmacı ve tasarımcı bilgi ve becerileri gelişmiş; problem
çözme yetenekleri ön plana çıkmış ve meslek etiğiyle donatılmış geleceğin şehir plancılarını
yetiştirmektir.
2013 LYS Puan Tablosu
E n Yü k s e k
Puan
En Düşük
Puan
E n Yü k s e k
Sıra
En Düşük
Sıra
369
337
53297
75052
Mimarlık Bölümünde çift anadal ve yandal programları
uygulanmaktadır.
Erasmus Anlaşmalı Ülkeler;
Polonya, Avusturya, Almanya, Yunanistan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti
İmar Afları Sonrasında İzmir’de Gecekondulaşma
Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Semahat ÖZDEMİR, TÜBİTAK
% 75
% 25
%25 Erkek %75 Kadın
7 Öğrenciye 1 Öğretim Elemanı
219
öğrenci sayısı
Trafik Kazalarının Önlenmesinde Dinamik Veri Yönetimi ile Erken Uyarı Sistemi: İzmir’in Kaza-Yoğun Caddelerinde
Pilot Çalışma
Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Yavuz DUVARCI, TÜBİTAK-SOBAG
İzmir Kent Bölgesinde Yayılma, Yığılma, Küçülme, Büzüşme Süreçlerinin Birlikteliği ile Ortaya Çıkan Yeni Mekansal
Örüntülerin Avrupa Kentleri ile Karşılaştırılması
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Güldem ÖZATAĞAN, TÜBİTAK-COST
Staj
Bölümümüz Lisans Eğitimi Programı çerçevesinde her yıl yaz stajları yapılmaktadır. Birinci sınıf sonunda İYTE Mimarlık
Bölümü lisans öğrencileri ile birlikte tarihi yapılı çevre hakkında deneyim ve bilgi birikimi oluşturdukları Röleve Stajı ile
harita bilgisi edinmelerini sağlayan Topoğrafya Ölçme ve Değerlendirme stajı yer almaktadır. İkinci sınıf sonunda yapılan
CP 290 Analitik Etüd stajında da bir kenti sosyo-ekonomik ve fiziksek yönleriyle anlamaya yönelik çalışmalar yapılmakta
olup staj planlama stüdyosunda eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edecek olan çalışmalarında bir ön hazırlığı
niteliğindedir. Üçüncü sınıf sonunda ise büro stajı yapılmaktadır.
Şehir ve Bölge Planlama lisans eğitimi boyunca farklı kentsel dokuları anlamak amacıyla farklı şehirlere teknik geziler
düzenlenmektedir.
www.iyte.edu.tr
- web.iyte.edu.tr/arch - web.iyte.edu.tr/arch/architecture/
İş Olanakları
Mezunlarımız
Nerede Çalışır
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunları kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde ya da serbest plancı
olarak çalışabilirler. Kamu kurumlarında(Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri, İller Bankası, Kalkınma Ajansları,
TOKİ, Devler Su İşleri, Devlet Demir Yolları…vb.) plancı, yönetici ya da yasa ve yönetmelik hazırlayıcı olarak görev
alabilirler. Ayrıca kendi serbest bürolarını açabildikleri gibi özel sektörde (planlama ve/veya mimarlık büroları,
inşaat firmaları, gayrimenkul değerlendirme büroları) plancı veya yönetici olarak çalışabilmektedirler.
İYTE, Pamukkale Üniversitesi, Ulaştırma Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Bergama Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi,
Karabağlar Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu,
İZSU, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi.
Akademik Kadro
Ünvanı - Adı
Doktora
Araştırma ve Uzmanlık Alanları
Doç. Dr. Adile ARSLAN AVAR
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Sosyal Kuram ve Yöntembilim,
Kültürel Antropoloji
Doç. Dr. Semahat ÖZDEMİR
Dokuz Eylül Üniversitesi
Kentsel Politikalar, Planlama Hukuku,
Arsa ve Konut Politikaları
Doç. Dr. Alican DEMİRKESEN
Ohio State University
Çevre İzleme ve Planlama, Uzaktan Algılama
ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
Doç. Dr. Yavuz DUVARCI
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Ulaşım Planlaması
Doç. Dr. Fatma ŞENOL
University of Southern California
Kentsel Tasarım, Kentsel Kuram ve Planlama
Kuramları, Sosyal Kuram ve Yöntembilim
Yrd. Doç. Dr. Nicel SAYGIN
Colarado University
Su Kaynakları Yönetimi, Sürdürülebilir
Planlama, Alışveriş Merkezi Gelişmeleri
Yrd. Doç. Dr. Figen AKPINAR
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Kırsal Planlama, Kent Planlama, Sosyal Sınıf
Temelli Mekansal Ayrışma
Yrd. Doç. Dr. Nursen KAYA EROL
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kentsel Tasarım, Planlama
Kuramı ve Pratiği
Yrd. Doç. Dr. Ömür SAYGIN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Şehir Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS) Uygulamaları, Mekansal İstatistik
Yrd. Doç. Dr. Koray VELİBEYOĞLU
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Bilgi Yönetimi, Kentsel Tasarım,
Yaratıcı Şehirler, Kırsal Kalkınma
Yrd. Doç. Dr. Güldem ÖZATAĞAN
University of Sussex
Kentsel ve Bölgesel Planlama, Küreselleşme
ve Bölgesel Ekonomik Gelişme
Yrd. Doç. Dr. H. Engin DURAN
Ca' Foscari University of Venice
İstatiksel Analiz ve Modelleme,
Kentsel Ekonomi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet PENPECİOĞLU Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Kentsel Politika, Planlama Kuramı, Yerel
Yönetimler, Kentsel Toplumsal Hareketler
Öğr. Gör. Dr. Sema DOĞAN
University of Southern California
Konut ve Konut Alanları Planlaması, Düşük
Gelir Grubu Konut Sorunları ve Politikaları
Öğr. Gör. Dr. Işın CAN
Nottingham Üniversitesi
Kentsel Morfoloji, Kamusal Mekan, Ara-mekan,
Çevre Psikolojisi ve Mekan Dizilimi
web.iyte.edu.tr/arch/architecture/
Telefon: 0(232) 750 7015
Faks:
0(232) 750 7012
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık Bölümü
Urla / İZMİR 35430 Türkiye
[email protected]
www.facebook.com/IYTEM
twitter.com/iyteedutr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 432 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content