close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Analiz Fiyat Kitapçığı - İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü

embedDownload
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
2014 YILI
FİYAT TARİFELERİ
VE
ANALİZ BİLGİLERİ
REHBERİ
Değerli Uygulayıcı,
Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı koordinesinde ilgili daire başkanlıklarıyla birlikte
oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan bu kitapçık; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Merkez
Laboratuvarları ile Taşra Halk Sağlığı Laboratuvarlarında gerçekleştirilen tetkik, eğitim, biyolojik
ürün ve hizmetlerle ilgili 2014 mali yılı fiyat tarifelerini içermekte olup, ayrıntılı tablo ve
açıklamalarıyla bir rehber niteliğinde istifadenize sunulmuştur.
Bu rehberle; Sağlık Uygulama Tebliğinde yer almayan ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından
gerçekleştirilen analiz ve diğer hizmetlere ait bilgi ve ücret tarifesinin ilgililerine ulaştırılması
amaçlanmıştır.
Rehber kitapçığımız altı ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar;
- BİRİNCİ BÖLÜM: Ulusal Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarlarına Ait Analiz Bilgileri ve Fiyat
Tarifeleri,
- İKİNCİ BÖLÜM: Tüketici Güvenliği Laboratuvarlarına Ait Analiz Bilgileri ve Fiyat Tarifeleri,
- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Biyolojik Ürün Üretim Ve Ar-Ge Laboratuvarlarına Ait Bilgiler ve Fiyat
Tarifeleri,
- DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Diagnostik ve Mikrobiyolojik Analizlere Ait Bilgiler ve Fiyat Tarifeleri,
- BEŞİNCİ BÖLÜM: Biosidal Ürünler İle Suya Yönelik Yürütülen Hizmet Bedellerine İlişkin Fiyat
Tarifeleri,
- ALTINCI BÖLÜM: Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı Tarafından Verilen Diğer Hizmetlere Ait
Bilgiler ve Fiyat Tarifeleridir.
Her bir ana bölüme ait alt başlıklarda öncelikle o bölümle ilgili Daire Başkanlığı/Laboratuvar
isimleri, iletişim ve adres bilgileri sunulmuş olup; analizler, bu analizlere ilişkin yöntem, miktar,
süre ve ücret bilgileri bir tablo halinde gösterilmiştir. Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan
parametreler için ayrıca ücret bilgisi verilmemiştir. Bu kapsamda rehberin “SUT/THSK KODU”
sütunu iki guruba ayrılmıştır. Buna göre; “9”lu kodlarla başlayan ve “Analiz Ücreti” sütununda
(***)’la ifade edilen parametrelerin ücretleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile tespit edilmektedir
ve SUT fiyatları esas alınacaktır. Diğer taraftan Kurumumuz bünyesinde yapılan çalışmalara ait
olan analiz ve diğer hizmetlerden SUT’ta yer almayanlar ise “1” li kodlarla ifade edilmiş olup
listede TL üzerinden fiyatlandırılmıştır. “1” li kodla başlayan fiyatlar bir yıl boyunca geçerli
olacaktır. Nihai olarak bölümle ilgili varsa gerekli diğer açıklamalara tablonun sonunda metinsel
olarak yer verilmiştir. Ayrıca kitapçığın sonuna analiz ücretlerinin yatırılacağı banka şube ve hesap
numaraları ek olarak konulmuştur.
“Herkes için Sağlık…”
2
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
ULUSAL MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARINA AİT ANALİZ BİLGİLERİ
VE FİYAT TARİFELERİ
a) Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri
Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri
Virolojik Araştırma Analizleri
SAYFA NO
2
3-7
Viral kontaminasyon, Validasyon ve Kan Ürünleri Kontrolları
7
Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar
b) Ulusal Enterik Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri
Ulusal Enterik Patojenler Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri
Enterik Patojen Analizleri
7-9
SAYFA NO
10
11-13
c) Ulusal Paraziter Hastalıklar Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri
SAYFA NO
Ulusal Paraziter Hastalıklar Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri
14
Dışkı Örneklerinde Parazitolojik Analizler
15
İmmunolojik Analizler (Serum, BOS, Vitroöz Aqua Vb.)
15-16
Kan, Kemik İliği, Biyopsi ve Diğer Klinik Örneklerde Parazitolojik Analizler
16-17
Moleküler Parazitolojik Analizler
17-18
Ektoparazit, Çevresel Örneklerde Parazitolojik Analizleri ve Diğer Hizmetler
18
Diğer Analizler
18-19
Ulusal Paraziter Hastalıklar Referans Merkez Laboratuvarı Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait
Açıklamalar
19-20
d) Ulusal Yüksek Riskli Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri
Ulusal Yüksek Riskli Patojenler Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri
SAYFA NO
21
Yüksek Riskli Patojenler Referans Merkez Laboratuvarına Yönelik Analizler
22-23
Diğer Analizler
23-24
e) Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri
SAYFA NO
Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri
25
Aşı İle Önlenebilir Bakteriyel Hastalıklar Seroloji Laboratuvarı
26
Otoantikorlar
26
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Tanı Laboratuvarı
26-27
Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Laboratuvarı Analizleri
27
Refik Saydam Ulusal Tip Kültür Koleksiyonu Birimi ve Serum Bankası
28
f) Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarı Analizleri
Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarlarına Ait İletişim Bilgileri
Solunum Yolu Patojen Analizleri
SAYFA NO
29
30-31
i
Diğer Analizler
31-32
Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarları Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait
Açıklamalar
32-34
g) Ulusal Mikoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri
Ulusal Mikoloji Referans Merkez Laboratuvarına Ait İletişim Bilgileri
SAYFA NO
35
Mikoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri
36-37
Ulusal Mikoloji Referans Merkez Laboratuvarı Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamalar
38-39
h) Ulusal Tüberküloz Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri
Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarlarına Ait İletişim Bilgileri
SAYFA NO
40
Tüberküloz Araştırma Analizleri
41-42
Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarı Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait
Açıklamalar
42-43
i) Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri
SAYFA NO
Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Merkez Laboratuvarlarına Ait İletişim Bilgileri
44
DNA Dizi Analizi
45
Fragment Analizi (MLVA, MIRU)
45-46
PCR Amplikasyonuna Dayalı Tanı
46
RFLP
46
Filogenetik Analizler
46
Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Merkez Laboratuvarları Örnek Alma- Gönderme Koşulları ve
Analizlere Ait Açıklamalar
47
İKİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ LABORATUVARLARINA AİT ANALİZ BİLGİLERİ
VE FİYAT TARİFELERİ
a) Su Kalitesine Yönelik Laboratuvar Analizleri
Su Kalitesine Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri
Su Kalitesine Yönelik Kimyasal Analizler
SAYFA NO
49
50-56
Kalıntı Analizleri
56
- Organoklorlular
56
- Organofosforlular
56
- Herbisitler
57
- Fungusitler
57
- Karbamatlar
57
- Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar
58
Uçucu Organik Bileşikler
58
Monomer Bileşikler
58
Su Kalitesine Yönelik Mikrobiyolojik Analizler
59-60
İçme Kullanma- İçme (Ambalajlı) ve Kaynak Suları
60
ii
- Ruhsata Esas Analizler
60-61
- İçme Kullanma Suları Denetim İzlemesi
61-62
- İçme (Ambalajlı)-Kaynak Suları Denetim İzlemesi
62-63
- İçme- Kullanma Suları Kontrol İzlemesi
63
- Kaynak - İçme (ambalajlı) Suları Kontrol İzlemesi
63
Havuz Suları Analizi
64
Doğal Mineralli Sular
64
- Ruhsata Esas Analiz
64
-Kontrol İzlemesi
64
Kaplıca Suları
65
-Ruhsata Esas Analiz
65
-Kontrol İzlemesi
65
Hemodiyaliz Çözeltilerinin Dilisyonunda Kullanılan Su Analizleri
65-66
İçme Suyu Amaçlı Ham Su Analizleri
66
Yüzme Suları
66
Talassoterapi Amaçlı Deniz Suyu Analizi
67
Kıta İçi Sular ( Nehir, Dere, Göl, Vb.)
67
Atıksu
67
Atıksu Numune Alma Hizmetleri
67
Numune Alma Hizmetleri
68
Su Kalitesine Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarların Örnek Alma - Gönderme Koşulları Ve
Analizlere Ait Açıklamaları
b) Gıda Kontrol ve Araştırma Analizleri
68-70
SAYFA NO
Gıda Kontrol ve Araştırma Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri
Mikrobiyolojik Kontrollere Ait Analizler
71
72-73
Gıda Kontrol ve Araştırma Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarların Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve
Analizlere Ait Açıklamalar
c) Çevre Sağlığına Yönelik Analizler
73
SAYFA NO
Çevre Sağlığına Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri
74
Yakıt Analizleri
75
Peloid (Kaplıca Çamurları)
75
Çevre ve Yüzeysel Mikrobiyolojik Analizler
75
Çevre Sağlığına Yönelik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarların Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve
Analizlere Ait Açıklamaları
76
d) Toksikolojik Araştırma Analizleri
SAYFA NO
Toksikolojik Araştırma Analizlerini Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri
77
Kimyasal Maddeler Analiz
78
Örnek Hazırlama
79
iii
Ultraviole Spektrofotometre Analizleri
79
Biyolojik Materyalin Dışında Kalan Numunelerde Analiz
79-80
Biyolojik Materyalde İnorganik Toksik Madde
81
Biyolojik Materyalde İlaç Düzeyi Analizleri
81
Kimyasal Savaş Ajanları Tanı ve Doğrulama Laboratuvarında Yapılan Analizler
82
Toksikolojik Analizlere Ait Örnek Alma - Gönderme Koşulları ve Analizlere Ait Açıklamaları
82
e) Biyosidal Ürünlere Yönelik Analizler
SAYFA NO
Biyosidal Ürünler Analizlerini Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri
Biyosidal Ürünler Fiziksel/Kimyasal/Kısa ve Uzun Süreli Stabilite Analizleri
Biyosidal Ürünler Biyolojik Etkinlik Testleri
83
84-85
85
Biyosidal Ürünler Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri
85-86
Biyosidal Ürün Analizlerini Gerçekleştiren Laboratuvarların Analizlere Ait Açıklamaları
f) Enstrümental Analizler
86
SAYFA NO
Enstrümental Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri
87
Kullanılan Cihaz ve Yönteme Göre Ortak Analiz Ücretleri
88
g) Merkez Kalibrasyon Laboratuvarları
SAYFA NO
Merkez Kalibrasyon Laboratuvarlarına Ait İletişim Bilgileri
89
Sıcaklık Kalibrasyonu
90
Hacim Kalibrsyonu
90
Terazi Kalibrasyonu
90
Kütle Kalibrasyonu
91
Kalibrasyon Sertifikası Düzenlenmesi
91
Eğitim
91
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİYOLOJİK ÜRÜN ÜRETİM VE AR-GE LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLER
VE FİYAT TARİFELERİ
a) Vücutdışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarları (Diagnostik Antijen,
Antiserum ve Kitler)
SAYFA NO
Vücutdışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarları (Diagnostik Antijen, Antiserum ve Kitler) İletişim Bilgileri
93
Antijenler
94
- Brucella
94
- Gruber Widal-Boyasız Tüp Aglutinasyon Antijenleri
94
- Gruber Widal-Boyalı Lam Aglutinasyon Antijenleri
94
Antiserumlar
94
- Brucella
94
- Vibriocholerae
95
iv
- Salmonella
95
- Salmonella H faktör antiserumları
95
- Shigella
96
Bir Ay Önceden İstek Yapılması Durumunda Üretilecek Antijenler
96
- Listeria
96
- Proteus
96
İki Ay Önceden İstek Yapılması Durumunda Üretilecek Antiserumlar
96
- Brucella
96
- Salmonella O faktör antiserumları
97
Araştırma Amaçlı Kullanım İçin Antiserumlar
97
- Francisella
99
Vücutdışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarları Talep- İsteme ve gönderme koşulları ile ilgili Açıklamalar
b) Bağışık Serum Üretim Laboratuvarları
97-98
SAYFA NO
Bağışık Serum Üretim Laboratuvarları İletişim Bilgileri
99
İmmün Serumlar
100
Normal Serum ve Kan
100
c) Deney Hayvanları Üretim Laboratuvarı
SAYFA NO
Deney Hayvanları Laboratuvarı İletişim Bilgileri
101
Deney Hayvanları
102
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİAGNOSTİK VE MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERE AİT BİLGİLER
VE FİYAT TARİFELERİ
a) Diagnostik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlar
SAYFA NO
Diagnostik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri
Diagnostik Analizler
104
105-108
b) Mikrobiyolojik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlar
SAYFA NO
Mikrobiyolojik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlara Ait İletişim Bilgileri
109
Mikrobiyolojik Analizlerler
110
BEŞİNCİ BÖLÜM
BİOSİDAL ÜRÜNLER İLE SUYA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN HİZMET BEDELLERİNE AİT
FİYAT TARİFELERİ
a) Halk Sağlığı Müdürlükleri Tarafından Verilen Hizmetlerden 209 Sayılı
Kanun Geregince Ücretlendirilecek Olanların Dökümü ve Hizmet Bedelleri
SAYFA NO
İletişim Bilgileri
112
Biosidal Ürünlere Ait Hizmet Bedellerine İlişkin Fiyat Listesi
113
b) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen
Sertifika, Ruhsat Vb. Hizmetler ( Kurum Başkanlığı Hesabına Yatacaklar)
İletişim Bilgileri
SAYFA NO
114
v
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika, Ruhsat vb. Hizmetlerin Fiyat
Tarifeleri (Bedeli Kurum Başkanlığı Hesabına Yatacaklar)
c) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen
Sertifika, Ruhsat Vb. Hizmetler (Maliye Bakanlığı Adına Yatırılacak
Olanlar)
115-117
SAYFA NO
İletişim Bilgileri
118
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika, Ruhsat vb. Hizmetlere ait
Fiyat Tarifesi (Maliye Bakanlığı Adına Yatırılacak Olanlar)
119
ALTINCI BÖLÜM
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TARAFINDAN VERİLEN DİĞER HİZMETLERE
AİT BİLGİLER VE FİYAT TARİFELERİ
İletişim Bilgileri
120
Eğitim, İzin -Sertifikalandırma Ücretleri (THSK Dışından gelen Uygulamalı Hizmet İçi Eğitim)
121
Diğer Genel Hususlara Ait Fiyat Tarifesi
121
İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Verilecek Hizmetlerde Uygulanacak Birim Fiyat Tarifesi
İş Sağlığı Hekimliğince Verilen Hizmetlere Ait Fiyat Tarifesi
121-122
122
ANALİZ ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI BANKA ŞUBE VE HESAP NUMARALARI
vi
123-124
BİRİNCİ BÖLÜM
ULUSAL MİKROBİYOLOJİ REFERANS
LABORATUVARLARINA AİT ANALİZ BİLGİLERİ VE FİYAT
TARİFELERİ
MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI DAİRE
BAŞKANLIĞI
İlgili Laboratuvarlar:
a) Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri
b) Ulusal Enterik Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri
c) Ulusal Paraziter Hastalıklar Referans Merkez Laboratuvarları Analizleri
d) Ulusal Yüksek Riskli Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri
e) Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri
f)
Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarı Analizleri
g) Ulusal Mikoloji Referans Laboratuvarı Analizleri
h) Ulusal Tüberküloz Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri
i)
Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri
1
a) Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarları Analizleri
İletişim Bilgileri:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 F Blok 1.-2. Kat
06100 Sıhhiye ANKARA
e-mail: [email protected]
İlgili Bölümler:
1. Ulusal AIDS Doğrulama Merkezi ve Viral Hepatitler Ünitesi
Tel No: (0312) 565 55 53
2. Ulusal Döküntülü Hastalıklar ve Santral Sinir Sistemi Viral Enfeksiyonlar Ünitesi
Tel No: (0312) 565 55 52
3. Ulusal İnfluenza Merkezi ve Solunum Yolları Virüsleri Ünitesi
Tel No: (0312) 565 55 82
4. Ulusal Arbovirus ve Viral Zoonotik Hastalıklar Ünitesi
Tel No: (0312) 565 55 47
5. Ulusal Viral Kaynaklı Gastrointestinal Etkenler Ünitesi
Tel No: (0312) 565 53 40
2
VİROLOJİK ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
SUT / THSK
KODU
ANALİZLER
YÖNTEM
MİKTAR
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
906.520
Anti-HAV IgG/total
ELISA
4mL kan
1 gün
***
906.540
Anti-HAV IgM
ELISA
4mL kan
1 gün
***
906.550
Anti-HBc IgG/total
ELISA
4mL kan
1 gün
***
906.570
Anti-HBc IgM
ELISA
4mL kan
1 gün
***
906.590
Anti-HBe
ELISA
4mL kan
1 gün
***
906.610
Anti-HBs
ELISA
4mL kan
1 gün
***
906.630
Anti-HCV
ELISA
4mL kan
1 gün
***
906.650
Anti-Hepatit E (HEV)
ELISA
4mL kan
1 gün
***
907.590
Anti-HIV 1/2
Hızlı Test
4mL kan
1 gün
***
912.680
Anti-adenovirus IgG
ELISA
4mL kan
***
912.690
Anti-adenovirus IgM
ELISA
4mL kan
***
906.350
Anti-CMV IgG (ELISA)
ELISA
4mL kan
***
906.380
Anti-CMV IgM (ELISA)
ELISA
4mL kan
***
906.660
Anti-HTLV I/II
ELISA
4 mL kan
***
912.700
Anti-RSV IgG
ELISA
4mL kan
***
912.710
Anti-RSV IgM
Anti-rubella IgG (ELISA)
(Kızamıkcık)
Anti-rubella IgM (ELISA)
(Kızamıkcık)
ELISA
4mL kan
***
ELISA
4mL kan
***
ELISA
4mL kan
***
ELISA
0,5 mL BOS ve 2
mL serum
***
BOS IgG (Tek bir viruse spesifik)
0,5 mL BOS ve 2
m L serum
***
906.810
906.830
912.720
ELISA
***
912.730
BOS IgM (Tek bir viruse spesifik)
120150
Chikungunya Virus IgM (IFA)
IFA
4mL kan
60
120152
Chikungunya Virus IgG (IFA)
IFA
4mL kan
60
907.220
CMV IgG avidite
ELISA
4mL kan
***
907.230
Delta antijeni
4mL kan
1 gün
***
907.240
Delta antikoru
4mL kan
1 gün
***
120.160
Dengue Virus IgM (IFA)
IFA
4mL kan
55
120.162
Dengue Virus IgG (IFA)
IFA
4mL kan
55
908.728
Dengue Virus real time PCR
Real time PCR
1-5 çift
4mL kan
***
120.166
DNA, İzolasyon, Kan
Manuel / Cihaz ile
Ekstraksiyo
4 mL EDTA’lı kan
25
120.168
DNA, İzolasyon, Doku
Manuel / Cihaz ile
Ekstraksiyon
Doku Örneği
25
912.750
Doku kültüründe Polio antikor
nötralizasyon Testi (poliovirus tip 1,
2, 3)
Nötralizasyon Testi
4 mL kan veya 2
mL serum
***
907.280
EBV EA (ELISA)
ELISA
4mL kan
***
907.290
EBV EBNA IgG (ELISA)
ELISA
4mL kan
***
3
***
VİROLOJİK ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
SUT / THSK
KODU
ANALİZLER
YÖNTEM
MİKTAR
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
907.310
EBV VCA IgG (ELISA)
ELISA
4mL kan
***
907.320
EBV VCA IgM (ELISA)
ELISA
4mL kan
***
907.410
HBeAg
ELISA
4mL kan
***
907.440
HBsAg
ELISA
4mL kan
***
120.184
HBsAg Doğrulama
ELISA
4 mL kan
120
908.728
HBV RT PCR (Kantitatif, Viral
Yük)
Real Time PCR
1-5 çift
6 mL EDTA’lı kan
***
908.160
HCV Genotiplendirme
PCR
6 mL EDTA’lı kan
***
120.190
Hantavirus IgG (IFA)
IFA
4mL kan
60
120.192
Hantavirus IgM (IFA)
IFA
4mL kan
60
120.194
Hantavirus IgG (ELISA)
ELISA
4mL kan
55
120.196
Hantavirus IgM (ELISA)
ELISA
4mL kan
55
908.731
Hantavirus Dobrova RT PCR
Reverse
Transkriptaz-PCR
İdrar, 4 mL
EDTA’lı kan
***
908.731
Hantavirus Puumala RT PCR
Reverse
Transkriptaz-PCR
İdrar, 4 mL
EDTA’lı kan
***
908.728
HCV-RNA PCR(Kantitatif Viral
Yük)
Real Time PCR
1-5 çift
6 mL EDTA’lı kan
***
907.540
Herpes simpleks tip 1/2 IgG
ELISA
4mL kan
***
907.550
Herpes simpleks tip 1/2 IgM
ELISA
4mL kan
***
908.728
HDV RT PCR
Real Time PCR
1-5 çift
6mL kan
***
908.728
HEV RT PCR
6mL kan
***
904.760
HLA Doku Tiplendirme (Yüksek
Çözünürlüklü Moleküler Yöntem)
6mL kan
***
908.711
HIV Western blot
Blot Analiz
908.711
HCV Western blot
Blot Analiz
HBV Antiretroviral Direnç
Saptanması -PCR
HIV antiretroviral Direnç
Saptanması- PCR
HIV p24 antijeni
HIV RNA PCR (Kantitatif, Viral
Yük)
PCR ve sekans
analizi
PCR ve sekans
analizi
ELISA
Real Time PCR
1-5 çift
120.218
120.214
912.760
908.728
Real Time PCR
1-5 çift
Real-time PCR ve
Moleküler
İdentifikasyon
2,5 mL serum veya
plazma
2,5 mL serum veya
plazma
***
***
6 mL EDTA’lı kan
700
6 mL EDTA’lı kan
700
4 mL kan
***
6 mL EDTA’lı kan
***
75 mL
250
120.220
Hücre Kültürü (1 flask 75 mL)
911.170
İmmünfloresan Mikroskopi (IFAT),
bir virüs için bir parametre
İmmünfloresan
Mikroskopi
2 mL NFS 4 mL
Kan
***
908.728
İnfluenza A/B PCR
Real Time PCR
1-5 çift
Solunum yolu
Örnekleri
***
908.729
İnfulenza A Real Time PCR ile
Tiplendirme (H1, swH1, H3, H5)
Real Time PCR
1-5 çift
Solunum yolu
Örnekleri
***
4
VİROLOJİK ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
SUT / THSK
KODU
120.230
120.232
120.234
120.234
ANALİZLER
İnfulenza antikor titre tayini
(Hemaglutinasyon inhibisyon testi)
İnfulenza virüs antijenik
karakterizasyon (Hemaglutinasyon
testi)
Japanese Encephalitis Virus IgM
(IFA)
Japanese Encephalitis Virus IgG
(IFA)
YÖNTEM
MİKTAR
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Hemaglutinasyon
inhibisyon
4 mL kan
400
Hemaglutinasyon
4 mL kan
400
IFA
4mL kan
60
IFA
4mL kan
60
907.690
Kabakulak IgG (ELISA) (Mumps)
ELISA
4 mL kan
***
907.700
Kabakulak IgM (ELISA) (Mumps)
ELISA
4 mL kan
***
908.728
Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi PCR
Real Time PCR
1-5 çift
1 mL KS
***
ELISA
1 mL KS
***
ELISA
1 mL KS
***
ELISA
1 mL KS
***
IFA
4mL kan
60
IFA
4mL kan
60
912.790
912.780
912.770
120.250
120.252
Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi
ELISA IgM
Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi
ELISA IgG
Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi
ELISA antijen
Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi IgM
(IFA)
Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi IgG
(IFA)
907.710
Kızamık IgG (ELISA) (Measles)
ELISA
4 mL kan
***
907.720
Kızamık lgM (ELISA) (Measles)
FELISA
4 mL kan
***
908.731
Kızamık RT, PCR (Reverse
Transkriptaz)
Reverse
Transkriptaz-PCR
4mL kan, İdrar,
Sürüntü
***
Kızamık, Parvovirus
(Real Time mültipleks PCR)**
HHV 6-7, Enterovirüs
(Real Time mültipleks PCR)**
Adenovirus, CMV, EBV
(Real Time mültipleks PCR)**
Real Time PCR
1-5 çift
Real Time PCR
1-10 çift
Real Time PCR
1-10 çift
İdrar, boğaz burun
sürüntüsü
İdrar, boğaz burun
sürüntüsü
EDTA veya sitratlı
kan, plazma
908.729
RSVA, RSVB, Rhinovirus
(Real Time Multipleks PCR) **
Real Time PCR
1-10 çift
Solunum yolu
Örnekleri
***
908.729
Parainfluenza 1, 2, 3
(Real Time Multipleks PCR) **
Real Time PCR
1-10 çift
Solunum yolu
Örnekleri
***
908.729
Coranavirus 43, 63, 229
(Real Time Multipleks PCR) **
Real Time PCR
1-10 çift
Solunum yolu
Örnekleri
***
908.729
Influenza A; B, H.metapneumovirus Real Time PCR
(Real Time Multipleks PCR) **
1-10 çift
Solunum yolu
Örnekleri
***
908.729
Norovirus I, Norovirus II
(Real Time Multipleks PCR) **
Real Time PCR
1-10 çift
Gaita
***
908.729
Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus
(Real Time Multipleks PCR) **
Real Time PCR 110 çift
Gaita
***
HSV 1, HSV 2
(Real Time Multipleks PCR) **
Mumps (Kabakulak), Enterovirus,
VZV (Real Time Multipleks PCR)
**
Real Time PCR
1-10 çift
BOS, boğaz
sürüntüsü
***
Real Time PCR
1-10 çift
BOS, boğaz
sürüntüsü
***
908.728
908.729
908.729
908.729
908.729
5
***
***
***
VİROLOJİK ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
SUT / THSK
KODU
908.729
908.729
ANALİZLER
Parainfluenza 4, Human Bocavirus,
Coronavirus HKU1
(Real Time Multipleks PCR) **
Adenovirus, Enterovirus,
Parechovirus, FluA (H1N1)swl
(Real Time Multipleks PCR ) **
YÖNTEM
MİKTAR
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Real Time PCR
1-10 çift
Solunum yolu
Örnekleri
***
Real Time PCR
1-10 çift
Solunum yolu
Örnekleri
***
907.900
Parvovirus B19 IgG (ELISA)
ELISA
4 mL kan
***
907.910
Parvovirus B19 IgM (ELISA)
ELISA
4 mL kan
***
908.726
PCR, Multipleks
PCR, Multipleks
Muhtelif Örnek
***
908.728
Real Time PCR 1-5 çift
Muhtelif Örnek
***
908.729
Real Time PCR 1- 10 çift
Muhtelif Örnek
***
908.730
Real Time PCR 11 ve üzeri çift
Muhtelif Örnek
***
908.731
Reverse Transkriptaz- PCR
Real Time PCR
1-5 çift
Real Time PCR
1- 10 çift
Real Time PCR 11
ve üzeri çift
Reverse
Transkriptaz-PCR
RT- PCR
Multipleks
Muhtelif Örnek
***
Muhtelif Örnek
***
Hücre Kültürü
Gaita, BOS,
solunum Yolu
Örnekleri
325
IFA
4 mL kan
60
IFA
4 mL kan
60
ELISA
4 mL kan
***
IFA
4 mL kan
60
IFA
4 mL kan
60
908.732
120.400
120.320
120.322
908.000
120.328
120.332
Reverse Transkriptaz PCR
Multipleks
Referans yöntemlerle virus
araştırması (enterovirus, ECHO,
coxsackie, poliovirus, adenovirus,
RSV, influenza, kızamık, CMV,
HSV, vb.)
Rift valley fever virus
(Rift vadisi ateşi) IgG
Rift valley fever virus
(Rift vadisi ateşi) IgM
IgG avidite (rubella/ CMV)
Sandfly Fever Virus
(Tatarcık Humması) IgG
Sandfly Fever Virus
(Tatarcık Humması) IgM
120.336
Sindbis virüs IgG
IFA
4 mL kan
60
120.338
Sindbis virüs IgM
Tick Borne EnsefalitVirusu IgG
(ELISA)
Tick Borne EnsefalitVirusu IgM
(ELISA)
Tick Borne EnsefalitVirusu IgG
(IFA
Tick Borne EnsefalitVirusu IgM
(IFA)
IFA
4 mL kan
60
ELISA
4 mL lı kan
***
ELISA
4 mL lı kan
***
IFA
4 mL lı kan
60
IFA
4 mL lı kan
60
908.100
Varicella zoster virus (VZV) IgG
ELISA
4 mL kan
***
908.110
Varicella zoster virus (VZV) IgM
ELISA
4 mL kan
***
120.402
Viral IgG Antikor Tayini (EIA)
ELISA
4 mL lı kan
50
120.404
Viral IgM Antikor Tayini (EIA)
ELISA.
4 mL lı kan
50
ELISA
4 mL lı kan
***
ELISA
4 mL lı kan
***
IFA
4 mL lı kan
60
IFA
4 mL lı kan
60
912.800
912.810
120.344
120.346
912.820
912.830
120.360
120.362
West Nile Virus (Batı Nil Ateşi
Virusu) IgG (ELISA)
West Nile Virus (Batı Nil Ateşi
Virusu) IgM (ELISA)
West Nile Virus (Batı Nil Ateşi
Virusu) IgG (IFA)
West Nile Virus (Batı Nil
Ateşi Virusu) IgM (IFA)
6
VİROLOJİK ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
SUT / THSK
KODU
120.364
120.366
ANALİZLER
West Nile Virus (Batı Nil Ateşi
Virusu) IgG Avidite
West Nile Virus (Batı Nil Ateşi
virusu) Antikor
YÖNTEM
MİKTAR
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
ELISA
4 mL lı kan
50
ELISA, IFA
BOS
50
908.728
West Nile Virus (Batı Nil Ateşi
virusu) (Real time PCR)
Real time PCR
1-5 çift
BOS, 4 mL
EDTA’lı kan
***
908.731
West Nile Virus (Batı Nil Ateşi
virusu) (RT PCR)
Reverse
Transkriptaz-PCR
BOS, 4 mL
EDTA’lı kan
***
120.372
Yellow Fever Virus (Sarı Humma)
IgG (IFA)
IFA
4 mL lı kan
60
120.374
Yellow Fever Virus (Sarı Humma)
IgM (IFA)
IFA
4 mL lı kan
60
VİRAL KONTAMİNASYON, VALİDASYON VE KAN ÜRÜNLERİ KONTROLLARI
SUT / THSK
KODU
ANALİZLER
YÖNTEM
MİKTAR
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
120.376
Final Ürün (anti-HCV, anti-HIV,
HBsAg)
Her lot için 3 viyal
1400
120.378
Plazma Pool (Nükleik Asit Tayini,
herbir plazma havuzunun testi için)
Her lot için 5 viyal
800
** Yöntem gereği grup olarak çalışılmaktadır, (tek parametre veya tamamının çalışılması durumunda da tek parametre fiyatı
üzerinden faturalandırılacaktır.)
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir.
VİROLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA - GÖNDERME
KOŞULLARI ve ANALİZLERE AİT AÇIKLAMALAR
HIV
İncelenecek klinik örneklerin cinsi:
HIV PCR testi sadece plazma örneklerinde çalışılmaktadır. Antikor/antijen tespitine dayalı testler (doğrulama ve diğer EIA testleri)
serum veya PCR için alınmış plazma örneklerinde çalışılabilmektedir. Bu nedenle örneğin PCR testine uygun olarak gönderilmesi
halinde tüm testler bu örnek üzerinde uygulanabilecektir.
Hastadan klinik örneklerin alınması:
Serum: Hasta kanı sitratsız (antikoagülan içermeyen), tercihen vakumlu bir tüpe (Vacutainer TM) alınır. Santrifüj edilerek serum
kısmı ağzı sızdırmaz kapaklı bir tüpe ayrılır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Miktar: 2-3 mL
Plazma: Hasta kanı antikoagülanlı (heparinden başka), tercihen vakumlu bir tüpe (Vacutainer TM) alınır. Plazma kandan en geç altı
saat içinde santrifüj ile ayrılmalı (800-1600g, 20 dakika, oda sıcaklığında) ve en az 2 mL olacak şekilde tercihen vidalı kapaklı steril
tüpe aktarılmalı, ağzı sıkıca kapatılmalıdır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Heparin, PCR için inhibitör
özellikte olduğundan antikoagülan olarak kullanılmamalıdır. Antikoagülan olarak EDTA tercih edilmelidir.
Miktar: 2-3 mL
Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:
Soğuk zincir kurallarına uygun olarak gönderilmelidir. Tüpe alınmış plazma örneği mümkün olduğunca erken sürede, en geç bir gün
içinde, 2-8˚C’de (buz aküsü ile birlikte) gönderilmelidir.
INFLUENZA
İncelenecek klinik örneklerin cinsi:
Hücre kültüründe izolasyon için: Boğaz sürüntüsü, nazofaringeal sürüntü, burun sürüntüsü, nazofaringeal aspirat
Serolojik tanı için: Serum
Hastadan klinik örneklerin alınması:
Boğaz sürüntüsü: Boğaz iyice aydınlatılıp, dil basacağı ile dil bastırılırak posterior farinks, tonsiller ve inflamasyonlu bölgelere
steril eküvyonun (dacron/polyester eküvyon) kuvvetlice sürtülmesi ile örnek alınır. Eküvyon hemen 7-10 mL kadar VTM (Viral
Transport Medyum) içeren tüpe konur.
Nazofarinks sürüntüsü: Alüminyum-vida şaftlı ve kolayca esneyebilir özellikte steril dacron eküvyon ile bir burun deliğinden
girilir; anterior burun boşluğunun ötesine geçilir; nazal kavitenin tabanından nazikçe geçirilerek farinks duvarına ulaşılır. Herhangi
7
bir engel ile karşılaşılıyorsa güç uygulanmaz. Diğer burun deliği denenir. Farinks duvarı hissedilince eküvyona 5 sn rotasyon
yapatırılır ve geri çekilir; VTM içeren tüpe konur.
Burun sürüntüsü: Esnek, ince saplı bir steril eküvyon ile (dacron/polyester eküvyon) bir burun deliğinden girilir. Sekresyonların
yeterince emilmesi için 5 sn süreyle eküvyon içerde döndürülür, geri çekilir ve 7-10 mL kadar VTM içeren tüpe konur. Diğer burun
deliğinden yeni bir eküvyonla işlem tekrarlanır. Bir önceki eküvyonla aynı transport tüpüne konur.
Nazofaringeal aspirat: Burundan ince bir kateterle nazofarinkse ulaşılır; şırınga yardımı ile aspirasyon yapılır. Eğer materyal aspire
edilemiyorsa hastanın başı geriye itilerek 4-7 mL VTM verilip aspire edilir ve steril bir tüpe aktarılır. Materyal <2 mL ise üzerine
VTM eklenir. >2 mL ise ekleme yapmaya gerek yoktur. Miktar en az 2 mL
*Serum: Miktar 1-2 mL
Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:
Üst solunum yolu örnekleri: Eküvyonlar hemen VTM içeren tüpe konur. Tüp sızdırmaz, vida kapaklı olmalıdır (asla ağzı pamuk veya
flasterle kapatılmış tüpe konmaz).
Serum: Sızdırmaz, vida kapaklı bir tüpe konur (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz).
Örnekler 48 saat içinde, soğuk zincirde laboratuvara ulaştırılır.
Hücre kültüründe virus izolasyonu için süre: Tüpler 48. saatten itibaren okunur. 10. günde halen negatif bulunan kültürler 14. güne
kadar izlenirler.
Klinik örneklerde viral komponentlerin gösterilmesi için süre: Kullanılan teste/kite göre 20 dk. dan birkaç saate kadar değişir.
Serolojik testler için süre: Birkaç saat içinde sonuç alınır.
KIZAMIK
İncelenecek klinik örneklerin cinsi:
Hücre kültüründe izolasyonu için: ÜSY örnekleri (boğaz sürüntüsü, nazofaringeal sürüntü, burun sürüntüsü), idrar Serolojik tanı için:
Serum
Hastadan klinik örneklerin alınması:
Serum: Serum döküntülerin başlamasından sonraki 3-28 gün içinde alınır. Miktar: 2-3 mL
İdrar: Steril şartlarda steril bir tüp veya idrar kabına alınır. Miktar: En az 15 mL
Boğaz sürüntüsü:
Nazofarinks sürüntüsü:
Burun sürüntüsü:
İdrar ve ÜSY örnekleri döküntülerin başlamasından sonraki 7 gün içinde alınmalıdır.
Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:
Serum: Sızdırmaz, vida kapaklı steril tüpe alınır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz).
Üst solunum yolu örnekleri: Eküvyonlar 2-3 mL VTM içeren vida kapaklı tüpe konur.
Soğuk zincirde, sızdırmazlık sağlanarak, en kısa sürede lab.a ulaştırılır.
Hücre kültüründe virus izolasyonu için süre: 2-3 hafta
VİRAL HEPATİTLER
İncelenecek klinik örneklerin cinsi:
Serum veya plazma (serolojik testler için)
Hastadan klinik örneklerin alınması:
Serum: Miktar 2-3 mL
Plazma: Hasta kanı antikoagülanlı, tercihen vakumlu bir tüpe (Vacutainer TM) alınır. Santrifüj edilerek plazma kısmı ağzı sızdırmaz
kapaklı bir tüpe ayrılır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Miktar 2-3 mL
Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:
Serum/Plazma: Sızdırmaz kapaklı steril tüpe alınır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). <1 saat içinde,
sızdırmazlık sağlanarak laboratuvara ulaştırılır.
Serolojik testler için süre: ~½ gün
POLİOMYELİT
İncelenecek klinik örneklerin cinsi:
Dışkı (hücre kültüründen virus izolasyonu için)
Hastadan klinik örneklerin alınması:
Dışkı: Virus atılması değişkenlik gösterebildiğinden 24-48 saat arayla en az iki örnek alınmalıdır. Miktar en az 4-8 gr
Rektal sürüntü: Hastanın dışkı vermesinde güçlük olduğu hallerde tercih edilir. Virusun izolasyon şansı daha düşüktür.
Laboratuvardan viral VTM istenmiş olmalıdır. Steril (dacron/ polyester) eküvyon ile rektumdan girilerek 2-3 cm ilerlenir. İçerde bir
rotasyon yaptırılarak geri çekilir.
Örnekler hastalığın başlangıcından sonraki 7 gün içinde alınmalıdır (maks. 14 gün içinde).
Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:
Dışkı: Steril veya temiz plastik, geniş ağızlı, vida kapaklı, sızdırmaz kaba alınır.
Rektal sürüntü: Eküvyon VTM içeren plastik vida kapaklı tüpe konur.
Soğuk-zincirde, sızdırmazlık sağlanarak, en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılır.
Hücre kültüründe virus izolasyonu için süre: Tüpler 24. saatten itibaren okunur. 7. günde halen negatif bulunan kültürler 14. güne
kadar izlenirler.
ÖNEMLİ NOT: Polio şüpheli örnek gönderilmeden önce mutlaka il halk sağlığı müdürlüklerine bildirim yapılmalıdır.
RUBELLA, CMV, HERPES 1,2, EBV, VZV, KIZAMIK, KABAKULAK, RSV, ADENOVİRUS, PARVOVİRUS B19,
HHV-6 VE HHV-8 SEROLOJİSİ
İncelenecek klinik örneklerin cinsi:
Serolojik testler için: Serum, BOS (RSV, Adenovirus, Parvovirus B19 ELISA BOS’ta çalışılmaz)
8
Hastadan klinik örneklerin alınması:
Serum: Miktar 2-3 mL
BOS: Ensefalitle komplike olduğu düşünülen vakalarda serum ile eş zamanlı BOS örneği de alınır. Miktar en az 2 mL
Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:
Serum/BOS: Sızdırmaz, vida kapaklı steril tüpe konur (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Soğuk zincirde,
sızdırmazlık sağlanarak, en kısa sürede (<1 saatte) lab.a ulaştırılır.
Süre: ½ gün.
KIRIM KONGO HEMORAJİK ATEŞİ
İncelenecek klinik örneklerin cinsi:
Serum, Doku örnekleri
Hastadan klinik örneklerin alınması:
Serum: Miktar: En az 1.5 mL
Tanı erken dönemde kan ve doku örneklerinde nükleik asitin PCR ile tesbiti ve 6. günden itibaren de serumda spesifik IgM ve IgG
antikorlarının ELISA/IFA ile gösterilmesi ile konur.
Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:
Örnekler soğuk zincir kurallarına uygun olarak (buz aküsü ile birlikte) laboratuvara gönderilir.
Örnekler gönderilmeden önce Sağlık Bakanlığı'nın KKKA internet sitesinden vaka girişi yapılmalı ve bilgiler doldurulmalıduktan
sonra uygun biyogüvenlik kabı ile gönderilmelidir.
9
b) Ulusal Enterik Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı
Analizleri
İletişim Bilgileri:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Ulusal Enterik Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 E Blok
06100 Sıhhiye ANKARA
Tel No: (0312) 565 55 07
Faks No: (0312) 565 54 55
e-mail: [email protected]
10
ULUSAL ENTERİK PATOJENLER REFERANS MERKEZ LABORATUVARLARI ANALİZLERİ
SUT / THSK
KODU
ANALİZLER
905.600
Anaerob kültür
905.610
Antibiyotik duyarlılık testi
906.220
Minimal inhibitör konsantrasyonu
(her biri)
130.105
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Klinik materyal
***
Disk Difüzyon
Klinik izolat
***
E testi
Klinik izolat
***
Bakteri kültürü (İmmuno manyetik
seperasyon yöntemi ile) (her biri)
Manuel
Klinik izolat
60
905.680
Bakteri tanımlanması
Manuel
Klinik materyal
***
905.690
Bakteri tanımlanması
Otomatik sistem
Klinik materyal
***
905.700
Bakteri tanımlanması
Yarı otomatik
Klinik materyal
***
Otomatik sistem
Klinik materyal
***
yarı otomatik
Klinik materyal
***
Manuel
Klinik izolat
***
905.710
905.720
905.760
905.770
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık
testi
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık
testi
Boyalı mikroskopik inceleme (Gram,
M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen,
vb)
Boyasız direkt mikroskobik
inceleme
Manuel
***
130.113
Campylobacter ileri identifikasyon
paneli
Kültür, tür ayırımı
ve antibiyogram
Klinik materyal
148
908.726
Campylobacter PCR
Konvasiyonel
Klinik materyal
75
905.780
Campylobacter kültürü
Gaita
***
912.040
Clostridium difficile Antijeni
(Glutamat Dehidrogenaz)
5g Gaita
***
905.810
Clostridium difficile kültürü
Gaita
***
907.190
Clostridium difficile toxin-A ve B
ELISA
Gaita
***
912.030
Clostridium difficile - doku kültürü
toksin nötralizasyon testi
Gaita, Klinik izolat
***
908.728
Clostridium difficile Real Time PCR
5g Gaita
***
912.060
Clostrodium difficile Toksin B
(Doku Kültürü)
Gaita, Klinik izolat
***
905.810
Clostridium difficile kültürü
907.190
912.040
130.125
912.070
130.127
130.128
130.129
ELISA
Real Time PCR
1-5 çift
***
Clostridium difficile toxin-A ve B
ELISA
Clostridium difficile Antijeni
(Glutamat Dehidrogenaz)
Clostridium
difficile paneli
Clostridium difficile Antibiyogram
e-test 10 strip
Difteri Antikoru Doku Kültürü
Nötralizasyon Testi
Doku Kültüründe İn vitro Difteri
Toksin Testleri
Doku Kültüründe İn vitro Verotoksin
Testleri
Doku Kültüründe İn vitro Toksin
Testleri (Diğer)
***
***
177
Doku Kültürü
500 µL
***
Doku Kültürü
Serum
142
Doku Kültürü
Serum
142
Doku Kültürü
Serum
142
Multipleks PCR
Klinik izolat
115
130.130
Diyarejenik E.coli Multipleks PCR
905.880
E. coli 0157 H7 kültürü
***
907.260
E. coli O157 H7 (lateks
aglütinasyon)
***
912.110
E. coli Serotiplendirme
Aglütinasyon
11
***
ULUSAL ENTERİK PATOJENLER REFERANS MERKEZ LABORATUVARLARI ANALİZLERİ
SUT / THSK
KODU
ANALİZLER
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
Doğrulama,
serotiplendirme,
PCR, antibiyogram
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
130.134
E. coli ileri identifikasyon ve
serotiplendirme paneli
130.135
E. coli genotipik tiplendirme
PCR, ters
hibridizasyon
125
130.136
EHEC ELISA
ELISA
50
912.130
ETEC Stabil Toksin araştırılması
***
912.120
ETEC Labil Toksin araştırılması
***
905.672
Gaita kültürü
***
905.770
Boyasız direkt mikroskobik
inceleme
***
905.680
Bakteri tanımlanması
***
905.780
Campylobacter kültürü
905.880
E.coli 0157 H7 kültürü
***
907.260
E.coli O157 H7 (lateks aglütinasyon)
***
912.260
Vibrio cholerae kültürü
***
905.950
905.960
130.148
Genişletilmiş spektrumlu beta
laktamaz (ESBL)
Genişletilmiş spektrumlu beta
laktamaz (ESBL) ve sinerji
1 flask Hücre Kültürü
205
Gaita Kültür Paketi
***
Disk Difüzyon
***
E test
***
Manuel
185
130.149
PCR (In House)
PCR
Klinik materyal +
Klinik izolat
906.060
Kültür ve antibiyotik duyarlık testi
(KAHT)
Manuel
Klinik izolat
130.151
Listeria Serotiplendirme
130.152
908.726
130.154
906.210
906.220
Listeria ileri identifikasyon paneli
Enterik Bakteri (Salmonella,
Shigella, Camphylobacter, E.coli
v.b) Paneli Multipleks PCR
Mikroorganizma identifikasyon
paneli
Minimal bakterisidal konsantrasyon
(MBC)
Minimal inhibitör konsantrasyonu
(E testi ile)
125
***
75
Kültür,
serotiplendirme,
antibiyogram
190
Multipleks PCR
480
Kültür ve
Biyokimyasal test
Klinik izolat
80
Klinik izolat
***
Klinik izolat
***
908.726
PCR, multiplex
***
908.727
Real Time PCR
908.728
Real Time PCR
908.729
Real Time PCR
908.730
Real Time PCR
912.220
PFGE (her bir enzim için; analiz ve
raporlama dahil)
***
912.230
Plazmit Profil Analizi
***
912.240
Salmonella serotiplendirilmesi
1 Plak Klinik izolat
***
130.164
Salmonella ileri identifikasyon
paneli
Doğrulama,
serotiplendirme,
antibiyogram
215
Real Time PCR
1 çift
Real Time PCR
1-5 çift
Real Time PCR
1-10 çift
Real Time PCR
11 ve üzeri
12
***
***
***
***
ULUSAL ENTERİK PATOJENLER REFERANS MERKEZ LABORATUVARLARI ANALİZLERİ
SUT / THSK
KODU
ANALİZLER
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
130.165
Salmonella PCR
Konvansiyonel
PCR
75
912.250
Shigella serotiplendirilmesi
1 Plak Klinik izolat
***
130.167
Shigella ileri identifikasyon paneli
Doğrulama,
serotiplendirme,
antibiyogram, PCR
190
130.168
Shigella PCR
130.169
Suş Teyidi
Klinik izolat
908.729
Verotoksin Tiplendirmesi
Real Time PCR
1-10 çift
912.260
75
68
Klinik izolat
***
Vibrio cholerae Kültürü
Gaita, Klinik izolat
***
912.270
Vibrio cholerae Toksin testi
Gaita, Klinik izolat
***
130.173
Vibrio cholerae Serotiplendirme
Agglunitasyon
Klinik izolat
80
130.174
Vibrio cholerae ileri identifikasyon
paneli
Kültür,
serotiplendirme,
Klinik Örnek
toksin saptama,
PCR, antibiyogram
210
905.880
E. coli 0157 H7 kültürü
907.260
E. coli O157 H7 (lateks
aglütinasyon)
912.110
E. coli Serotiplendirme
905.610
Antibiyotik duyarlılık testi
130.179
EHEC ELISA
912.290
Yersinia enterocolitica kültürü
130.181
Yersinia Enterocolitica
Serotiplendirme
130.182
Yersinia enterocolitica ileri identifikasyon paneli
***
***
Verotoksijenik E.
Coli ileri
idetifikasyon
paneli
***
***
50
Agglunitasyon
Gaita, Klinik izolat
***
Klinik izolat
100
Kültür,
serotiplendirme,
antibiyogram
200
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir.
13
c) Ulusal Paraziter Hastalıklar Referans Merkez Laboratuvarı
Analizleri
İletişim Bilgileri:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Ulusal Parazitoloji Referans Merkez Laboratuvarı
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 F Blok Zemin Kat
06100 Sıhhiye ANKARA
Tel: (0312) 565 55 71
Faks No: (0312) 565 54 55
e-mail: [email protected]
14
PARAZİTER HASTALIKLAR REFERANS LABORATUVARI ANALİZLERİ DIŞKI ÖRNEKLERİNDE
PARAZİTOLOJİK ANALİZLER
SUT / THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
905.770
Anal (Selofan) Bant
Mikroskobi
Anal sürüntü
Aynı gün
***
905.920
Gaitada Amib-Giardia aranması
(Nativ, Lugol)
Mikroskobi
5 gr gaita
Aynı gün
***
905.870
Direkt parazit incelenmesi (manuel)
Mikroskobi
5 gr gaita
Aynı gün
***
905.860
Direkt parazit incelenmesi (cihazla)
Mikroskobi
5 gr gaita
Aynı gün
***
Mikroskobi
5 gr gaita
1 gün
***
Mikroskobi
5 gr gaita
1 gün
***
912.310
912.330
Gaitada konsantrasyon yöntemi ile
parazit aranması (Yüzdürme ve/veya
çöktürme)
Modifiye asit fast boyama
(Cryptosporidium, Isospora,
Cyclospora)
906.271
Trikrom boyama (protozoonlar için)
Mikroskobi
5 gr gaita
1 gün
***
906.271
Modifiye trikrom boyama
(microsporidium için)
Mikroskobi
5 gr gaita
1 gün
***
907.350
Entamoeba histolytica (amip) adezin
Mikroskobi
antijeni EIA
5 gr gaita
1 hafta
***
905.830
Cryptosporidium antijeni
(DFA/ELISA)
DFA/ELISA
5 gr gaita
1 hafta
***
907.400
Giardia antijeni (DFA/ELISA)
DFA/ELISA
5 gr gaita
1 hafta
***
130.510
Cryptosporidium/Giardia antijeni
(DFA/ELISA)
DFA/ELISA
5 gr gaita
1 hafta
30
130.511
Microsporidia IFA
IFA
5 gr gaita
1 hafta
50
912.320
Kato-katz (helmint yumurtaları)
Mikroskobi
5 gr gaita
Aynı gün
***
5 gr gaita
1 hafta
***
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
912.300
Filtre kağıdı kültürü- Harada Mori
yöntemi (Nematod larvaları)
Kültür
Moleküler analizler için “MOLEKÜLER PARAZİTOLOJİK ANALİZLER” kısmına bakınız
İMMÜNOLOJİK ANALİZLER (Serum, BOS, Vitröz Aqua vb.)
SUT / THSK
KODU
912.470
906.900
906.920
908.070
906.910
906.930
908.080
912.450
PARAMETRE
Sabin Feldman Dye testi
(Toxoplasma)
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
SFDT
1 mL Serum/
BOS/Vitröz aqua
1 hafta
***
Anti-Toxoplasma IgG (ELISA)
Anti-Toxoplasma IgM (Capture
ELISA)
ELISA
0,5 mL Serum
1 hafta
***
ELISA
0,5 mL Serum
1 hafta
***
Toxoplasma IgG ELISA avidite
ELISA avidite
1 mL Serum
1 hafta
***
Kemiluminesans
1 mL Serum
1 hafta
***
Kemiluminesans
1 mL Serum
1 hafta
***
1 mL Serum
1 hafta
***
1 mL Serum
3 gün
***
Toxoplasma IgG (Kemiluminesans
vb)
Toxoplasma IgM (Kemiluminesans
vb)
Toxoplasma İmmünfloresan (IFAT)IgG
Leishmania IFA IgG
IFAT (Home
made)
IFAT (Home
made)
15
İMMÜNOLOJİK ANALİZLER (Serum, BOS, Vitröz Aqua vb.)
SUT / THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
912.420
Leishmania Dipstick
Kromotografi
1 mL serum
1 gün
***
912.430
Leishmania ELISA IgM+IgG
ELISA
1 mL serum
3 gün
***
912.440
Leishmania FAST/DAT
Aglutinasyon
1 mL serum
1 hafta
***
907.730
Kist Hidatik (Echinococcus ) (İHA)
IHA
1 mL serum
3 gün
***
912.400
Kist Hidatik (Echinococcus ) ELISA
IgG
ELISA
1 mL serum
1 hafta
***
912.390
Kist Hidatik (Echinococcus ) IFAT
IFAT (Home
made)
1 mL serum
1 hafta
***
Immunoblot
1 mL serum
1 hafta
***
ELISA
1 mL serum
1 hafta
50
1 mL serum
3 gün
***
1 mL serum
3 gün
***
912.410
130.529
907.360
912.370
Kist Hidatik (Echinococcus )
Western Blot
Echinococcus alveolaris ELISA
Entamoeba histolyica (Amip) antikor
IHA
(İHA)
Fasciola hepatica (Distamatoz)
IHA
(IHA)
912.480
Schistosoma IHA
IHA
1 mL serum
3 gün
***
912.340
Ascaris IHA
IHA
1 mL serum
3 gün
***
130.534
Strongiloides ELISA IgG
ELISA
1 mL serum
1 hafta
50
912.490
Toxocara canis ELISA IgG
ELISA
1 mL serum
1 hafta
***
912.500
Trichinella spiralis ELISA IgG
ELISA
1 mL serum
1 hafta
***
130.537
Taenia solium ELISA IgG
ELISA
1 mL serum
1 hafta
50
912.380
Filaria (Wuchereria bancrofti)
dipstick
Kromotografi
1 mL serum/kan
1 gün
***
912.460
Plasmodium dipstick
Kromotografi
1 mL serum/kan
1 gün
***
130.540
Plasmodium ELISA IgG
ELISA
1 mL serum/kan
1 hafta
50
912.350
Babesia IFAT IgG
IFAT
1 mL serum
1 hafta
***
912.360
Babesia IFAT IgM
IFAT
1 mL serum
1 hafta
***
KAN, KEMİK İLİĞİ, BİYOPSİ ve DİĞER KLİNİK ÖRNEKLERDE PARAZİTOLOJİK ANALİZLER
YÖNTEM/
METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
1 mL Kan
2 gün
***
Mikroskobi
Kemik iliği / kan
yayması
2 gün
***
Leishmania kültürü
Kültür
1-2 mL kan, kemik
iliği aspiratı
3 hafta
***
906.270
Trichomonas kültürü
Kültür
Ürogenital
materyal
2 hafta
***
905.770
Boyasız direkt mikroskobik inceleme Mikroskobi
Klinik materyal
2 gün
***
Mikroskobi
Klinik materyal
2 gün
***
Mikroskobi
Kapiller kan
2 gün
20
SUT / THSK
KODU
PARAMETRE
907.920
Plasmodium aranması (Kalın damlaperiferik yayma)
Mikroskobi
906.080
Leishmania (yayma)
906.090
905.760
140.006
Diğer boyama yöntemleri ile parazit
aranması
Mikrohematokrit santrifüj ile
konsantrasyon (QBC)
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
140.007
Kan konsantrasyon yöntemi
Mikroskobi
3mL kan
2 gün
20
902.520
Duodenal sıvıda parazit aranması
Mikroskobi
5 mL Duodenal
aspirat
2 gün
***
16
KAN, KEMİK İLİĞİ, BİYOPSİ ve DİĞER KLİNİK ÖRNEKLERDE PARAZİTOLOJİK ANALİZLER
SUT / THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
İdrar (24 saat)
2 gün
***
Ürogenital
materyal
2 gün
***
Kültür
Klinik materyal
1 hafta
***
Kültür
Klinik materyal
1 hafta
***
Kültür
Klinik materyal
1 hafta
***
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
901.730
İdrarda parazit aranması (Direkt
inceleme ve konsantrasyon)
905.760
Ürogenital materyalde (Trichomonas
Mikroskobi
) parazit aranması
905.672
905.679
905.730
Gaitada parazit kültürü (Amip vb
için)
Konjunktivada parazit kültürü
(Achantamoeba vb için)
Beyin omurilik sıvısında (BOS)
parazit kültürü (özel zenginleştirme
ile) (Achantamoeba vb için)
Mikroskobi
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
MOLEKÜLER PARAZİTOLOJİK ANALİZLER
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
908.727
Leishmania spp Realtime PCR
Realtime PCR
1 çift
Klinik materyal
1 hafta
***
140.100
Leishmania genotiplendirme (tür
ayrımı)
L.infantum, L.major, L.tropica)
Realtime PCR
Klinik materyal
1 hafta
118
140.101
Leishmania spp. PCR
PCR
Klinik materyal
1 hafta
75
908.727
Toxoplasma gondii Realtime PCR
Realtime PCR
1 çift
Klinik materyal
1 hafta
***
140.103
Toxoplasma PCR
PCR
Klinik materyal
1 hafta
75
Plasmodium spp Realtime PCR
Realtime PCR
1 çift
Klinik materyal
1 hafta
***
Realtime PCR
Klinik materyal
1 hafta
118
PCR, multiplex
Klinik materyal
1 hafta
***
908.727
140.102
908.728
Plasmodium genotiplendirme (tür
ayrımı)
(P. vivax, P. malariae, P. ovale, P.
knowlesi)
Plasmodium spp. multiplex realtime
PCR,
140.106
Plasmodium spp. Nested PCR
PCR
Klinik materyal
1 hafta
90
908.727
Babesia spp Realtime PCR
Realtime PCR
1 çift
Klinik materyal
1 hafta
***
140.104
Babesia genotiplendirme (tür ayrımı)
Realtime PCR
(B. bovis, B. bigemina)
Klinik materyal
1 hafta
118
908.727
Entamoeba spp Realtime PCR
Realtime PCR
1 çift
Klinik materyal
1 hafta
***
908.727
Giardia intestinalis Realtime PCR
Realtime PCR
1 çift
Klinik materyal
1 hafta
***
908.727
Cryptosporidum spp Realtime PCR
Realtime PCR
1 çift
Klinik materyal
1 hafta
***
908.728
Amip, Giardia, Cryptosporidium,
Dientomoeba multiplex realtime
PCR
PCR, multiplex
Klinik materyal
1 hafta
***
908.727
Achantamoeba spp, Realtime PCR
Realtime PCR
1 çift
Klinik materyal
1 hafta
***
908.727
Naegleria spp, Realtime PCR
Realtime PCR
1 çift
Klinik materyal
1 hafta
***
908.727
Balamuthia spp Realtime PCR
Realtime PCR
1 çift
Klinik materyal
1 hafta
***
17
MOLEKÜLER PARAZİTOLOJİK ANALİZLER
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
908.728
Serbest yaşayan amipler
(Achantamoeba spp, Naegleria spp,
Balamuthia spp) multiplex realtime
PCR
908.727
Encephalitozoon spp, Realtime PCR
908.727
Enterocytozoon bieneusi Realtime
PCR
Realtime PCR
1 çift
Realtime PCR
1 çift
908.727
Trichomonas vaginalis Realtime
PCR
Realtime PCR
1 çift
PCR, Multiplex
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Klinik materyal
1 hafta
***
Klinik materyal
1 hafta
***
Klinik materyal
1 hafta
***
Klinik materyal
1 hafta
***
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
EKTOPARAZİT, ÇEVRESEL ÖRNEKLERDE PARAZİTOLOJİK ANALİZLER VE DİĞER HİZMETLER
SUT / THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
140.200
Ektoparazit incelenmesi
Klinik materyal
1 gün
10
905.900
Ev tozu incelemesi
Ev tozu
3 gün
***
140.202
Hayvan inokülasyonu
1 mL Klinik
materyal
2-3 hafta
30
140.203
Besiyeri (parazit kültürleri için,
NNN, Dobell vb)
Tüp
2 gün
5
140.204
Kalıcı preparat
(Toxoplasma, Leishmania )
5 adet
2 gün
5
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
DİĞER ANALİZLER
SUT / THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
140.207
ELISA (diğer paraziter hastalıklar
için)
1 mL Klinik
materyal/Serum
1 hafta
40
140.208
IHA (diğer paraziter hastalıklar için)
1 mL Klinik
materyal/Serum
1 hafta
40
912.450
IFAT (diğer paraziter hastalıklar
için)
1 mL Klinik
materyal/ Serum
1 hafta
***
140.210
Dipstick (diğer paraziter hastalıklar
için)
1 mL Klinik
materyal/ Serum
1 hafta
40
912.410
Western Blot (diğer hastalıklar için)
1 mL Klinik
materyal/ Serum
1 hafta
***
908.711
Dot blot
Dot blot
200 µL Serum
1 hafta
***
908.712
DNA, İzolasyon, Doku
Manuel / Cihaz ile
Ekstraksiyon
Doku Örneği
1 gün
***
908.728
Analiz, PCR (4 primer)
PCR
DNA Örneği
5 gün
***
908.712
DNA, İzolasyon, Kan
4 mL EDTA’lı kan
1 hafta
***
908.712
DNA, İzolasyon, Doku
Doku Örneği
1 hafta
***
908.712
DNA, İzolasyon, amnion sıvısı*
1 hafta
***
908.712
DNA, İzolasyon, CVS*
1 hafta
***
18
DİĞER ANALİZLER
SUT / THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
908.727
Analiz, PCR (2 primer)
1 hafta
***
908.727
Real Time PCR
1 hafta
***
908.728
PCR, multiplex
1 hafta
***
140.225
Konvansiyonel PCR (in house PCR)
1 hafta
75
1 mL Klinik
materyal/ Serum
PCR
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir.
ULUSAL PARAZİTER HASTALIKLAR REFERANS MERKEZ LABORATUVARI
ÖRNEK ALMA - GÖNDERME KOŞULLARI VE ANALİZLERE AİT AÇIKLAMALAR
1. Örnekler tablolarda belirtildiği üzere örneğin özelliğine ve incelenecek yönteme uygun olarak alınır ve üçlü paketleme yöntemi
ile yollanır. Emin olunmadığı durumlarda lütfen laboratuvarımızla temas kurunuz.
2. Hastaların ön tanısı, kısaca klinik özellikleri, yaşı, oturduğu yer, mesleği, benzer hastaların bulunup bulunmadığı gibi bilgilerin
belirtilmesi değerlendirme açısından önem taşımaktadır.
3. Salgın şüphesinde İl Sağlık Müdürlüğü ile temas edilmeli ve örnekler resmi yazı ile İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla
gönderilmelidir.
KAN, SERUM
Erişkinlerde en az 5 ml düz kan veya 1 ml serum, çocuklarda en az 2 ml kan veya 0.5 ml serum steril, kırılmaz, ağzı kapaklı bir tüpte
24 saat içinde soğuk zincir şartlarında laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.
DIŞKI ÖRNEKLERİ
Ceviz büyüklüğündeki dışkı, temiz, ağzı vidalı kapaklı bir kap içerisinde idrar ve su ile temas etmemiş halde bir saat içinde
laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır. Sağlıklı bir sonuç için incelemenin en az üç kez tekrarlanması ayrıca başta çocuklar olmak üzere
her hastaya anal bant uygulanması önerilir. Bir saat içinde laboratuvarımıza ulaştırılamayacak örnekler %10 formol ya da bir fiksatif
(SAF, PVA, vb) içerisinde gönderilmeldir. Ancak dışkıda moleküler yöntemler uygulanması ya da antijen (özellikle E.histolytica)
araştırılması isteniyorsa fiksatifli dışkı yanı sıra ayrı bir dışkı örneği herhangi bir fiksatif koymaksızın soğuk zincir şartlarında
yollanmalıdır.
KAN, KEMİK İLİĞİ, LENF BEZİ ve DALAK ASPİRASYON MATERYALİ İNCELEMESİ
Lam üzerine uygun bir şekilde yayılan preparatlar havada kurutulduktan sonra, fikse edilmeden, kırılmayacak şekilde
laboratuvarımıza yollanmalıdır.
Kültür örnekleri steril koşullarda alınmalı ve laboratuvarımızdan temin edilecek NNN besiyerine steril şartlarda ekim yapılmalıdır.
KARACİĞER ve AKCİĞER ASPİRASYON MATERYALİ İNCELEMESİ
Biyopsi örnekleri steril şartlarda, kurumayacak şekilde (gerekirse 0.5 cc steril serum fizyolojik eklenerek) ve soğuk zincir şartlarında
24 saat içerisinde laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.
Boya yöntemine uygun yaymaların hazırlanabilmesi ve preparatın tespiti için önceden laboratuvarımızla temas kurunuz.
DUODENAL SIVI, ENTERO TEST ve SİGMOİDOSKOPİ MATERYALİ İNCELEMESİ
Direkt bakı için materyalin 1/2 saat içinde ulaştırılması ya da %10 formolde saklanarak gönderilmesi gereklidir.
Biyopsi örnekleri steril şartlarda, kurumayacak şekilde (gerekirse 0.5 cc steril serum fizyolojik eklenerek) ve soğuk zincir şartlarında
24 saat içerisinde laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.
Boya yöntemine uygun yaymaların hazırlanabilmesi ve preparatın tespiti için önceden laboratuvarımızla temas kurunuz.
DERİ, MUKOZA KAZINTISI ve KAS BİYOPSİ MATERYALİ İNCELEMESİ
Biyopsi örnekleri steril şartlarda, kurumayacak şekilde (gerekirse 0.5 cc steril serum fizyolojik eklenerek) ve soğuk zincir şartlarında
24 saat içerisinde laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.
Lam üzerine uygun bir şekilde yayılan preparatlar havada kurutulduktan sonra, fikse edilmeden, kırılmayacak şekilde
laboratuvarımıza yollanmalıdır.
ÜROGENİTAL AKINTI ve İDRAR İNCELEMESİ
Direkt bakı için örneğin 1/2 saat içinde ulaştırılması ya da %10 formolde saklanarak gönderilmesi gereklidir.
Lam üzerine uygun bir şekilde yayılan preparat havada kurutulduktan sonra, fikse edilmeden, kırılmayacak şekilde laboratuvarımıza
yollanmalıdır.
Schistosoma bakısı için 24 saatlik idrar toplanması veya saat 10-15 arası alınan idrarın temiz bir kap içerisine toplanarak yollanması
gereklidir.
19
BALGAM, UYARILMIŞ BALGAM ve BAL İNCELEMESİ
Direkt bakı için örneğin 1/2 saat içinde ulaştırılması ya da %10 formolde saklanarak gönderilmesi gereklidir.
Balgam ve BAL steril, kırılmaz, ağzı kapaklı bir tüpte, 24 saat içinde soğuk zincir şartlarında laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.
Lam üzerine uygun bir şekilde yayılan preparat havada kurutulduktan sonra, fikse edilmeden, kırılmayacak şekilde laboratuvarımıza
yollanmalıdır.
BOS ve KORNEA MATERYALİ İNCELEMESİ
Direkt bakı için materyalin 1/2 saat içinde ulaştırılması ya da %10 formolde saklanarak gönderilmesi gereklidir. Moleküler yöntemler
için soğuk zincir şartlarında
Lam üzerine uygun bir şekilde yayılan preparat havada kurutulduktan sonra, fikse edilmeden, kırılmayacak şekilde laboratuvarımıza
yollanmalıdır.
20
d) Ulusal Yüksek Riskli Patojenler Referans Merkez Laboratuvarı
Analizleri
İletişim Bilgileri:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Yüksek Riskli Patojenler Araştırma ve Referans Laboratuvarı
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 F Blok Zemin Kat
06100 Sıhhiye ANKARA
Tel: (0312) 565 55 71
Faks: (0312) 565 54 55
e-mail: [email protected]
İlgili Bölümler:
1. Ulusal Bakteriyel Zoonotik Hastalıklar Ünitesi
2. Biyogüvenlik Düzeyi 3 ve Mobil Saha Laboratuvarı
3. Biyoterör Ajanları Birimi
Tel No: (0312) 565 54 35
e-mail: [email protected]
21
YÜKSEK RİSKLİ PATOJENLER REFERANS LABORATUVARINA YÖNELİK ANALİZLER
SUT / THSK
KODU
YÖNTEM/
METOT
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
912.510
Anaplasma IFA IgG
IFA
1 mL serum
1 hafta
***
912.600
Anaplasma /Erhlichia / IFA IgM
IFA
1 mL serum
1 hafta
***
140.302
Anaplasma PCR
PCR
Klinik materyal
1 hafta
75
1 hafta
75
3gün
***
Klinik materyal/
Çevresel örnek
1 mL Klinik
materyal
140.303
Bacillus anthracis PCR
PCR
912.520
Antraks-Şarbon Kültürü
Kültür
908.727
Bacillus anthracis (Şarbon) RealTime
Realtime PCR
1 çift
Klinik-Çevresel
materyal
1 hafta
***
912.530
Bacillus anthracis ELISA IgG
ELISA
1 mL Serum
1 hafta
***
9125.40
Bartonella henselae (Kedi tırmığı)
IFA
IFA
500 µL Klinik
örnek + Serum
1 hafta
***
912.550
Bartonella ileri tanı paneli
Kültür, tiplendirme,
Klinik
antibiyotik
materyal+kan
duyarlılık
4 hafta
***
140.309
Bartonella spp. PCR
PCR
Klinik materyal
1 hafta
75
907.040
Borrelia burgdorferi antikor
(Lyme) Western blot
Western Blot
1 mL Serum
3 gün
***
907.050
Borrelia burgdorferi IgG
ELISA
1 mL Serum
3 gün
***
907.060
Borrelia burgdorferi IgM
ELISA
1 mL Serum
3 gün
***
140.313
Borrellia burgdorferi (Lyme) PCR
PCR
Klinik materyal
1 hafta
75
907.070
Brucella lam aglütinasyon testi
Rose Bengal
200 µL Serum
1 gün
***
907.080
Brucella aglütinasyonu
Coombs antiserumu
300 µL Serum
ile
3 gün
***
907.090
Brucella tüp aglütinasyonu
Wright Testi
300 µL Serum
3 gün
***
140.317
Brucella tüp aglütinasyonu
(Coomb's agglütinasyonu ile)
2-ME, Manuel
300 µL Serum
3 gün
20
907.091
Brucella lgG
ELISA
0,5 mL Serum
3 gün
***
907.092
Brucella lgM
ELISA
0,5 mL Serum
3 gün
***
140.320
Brucella canis Aglütinasyon Testi
Mikro-aglütinasyon
0,5 mL Serum
3 gün
20
912.560
Brucella ileri tanı paneli
(kültür, tiplendirme,
Klinik
antibiyotik
materyal+kan
duyarlılık)
10 gün
***
908.727
Brucella Real Time PCR
Realtime PCR
1 çift
Klinik materyal
ve/veya izolat
1 hafta
***
908.728
Brucella. multiplex realtime PCR,
Realtime PCR
1-5 çift
Klinik materyal
1 hafta
***
IFA
1 mL Serum
7-10 gün
***
IFA
1 mL Serum
7-10 gün
***
IFA
1 mL Serum
7-10 gün
***
PCR
Klinik materyal
1 hafta
75
140.327
Coxiella burnetii (Q Fever) IFA
IgG (faz II)
Coxiella burnetii (Q Fever) IFA
IgM (faz II)
Coxiella burnetii (Q Fever) IFA
Faz I+faz II IgG
Coxiella burnetii PCR
908.727
Coxiella burnetii Real-Time
Realtime PCR 1 çift Klinik Örnek
1 hafta
***
912.610
Erhlichia IFA IgG
IFA
1 mL serum
1 hafta
***
912.650
Francisella tularensis Kültür
1 mL Klinik
materyal+kan
10 gün
***
912.570
912.590
912.580
22
YÜKSEK RİSKLİ PATOJENLER REFERANS LABORATUVARINA YÖNELİK ANALİZLER
SUT / THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
912.620
Francisella tularensis
Aglütinasyon Testi
Mikro-aglütinasyon
1 mL Serum
1 gün
***
912.630
Francisella tularensis ELISA IgG
ELISA
1 mL serum
3 gün
***
912.640
Francisella tularensis ELISA IgM
ELISA
1 mL serum
3 gün
***
Klinik materyal/
Çevresel örnek
1 hafta
75
1 hafta
***
Çevresel (su,
toprak vb) örnek
10 gün
95
Klinik materyal
1 gün
***
140.334
Francisella tularensis PCR
PCR
908.727
Francisella tularensis Real-Time
Realtime PCR 1 çift Klinik materyal
140.336
Çevresel örnekte Francisella
tularensis araştırılması
Kültür
901.980
Karanlık alan incelemesi
912.660
Leptospira ELISA IgG
ELISA
1 mL Serum
1 hafta
***
912.670
Leptospira ELISA IgM
ELISA
1 mL Serum
1 hafta
***
140.340
Leptospira PCR
PCR
Klinik materyal
1 hafta
75
908.727
Leptospira Real-Time PCR
Realtime PCR 1 çift Klinik materyal
1 hafta
***
907.800
Listeria aglütinasyonu (Osebold)
Aglütinasyon
1 mL Serum
1 hafta
***
912.280
Weil-felix
Aglütinasyon
600 µL Serum
3 gün
***
IFAT
1 mL Serum
1 hafta
50
IFAT
1 mL Serum
1 hafta
50
140.344
140.345
Rickettsia Serolojisi (tifüs grubu)
IgM
Rickettsia Serolojisi (tifüs grubu)
IgG
140.346
Rickettsia conori IFAT IgM
IFAT
1 mL Serum
1 hafta
50
140.347
Rickettsia conori IFAT IgM
IFAT
1 mL Serum
1 hafta
50
908.727
Rickettsia conori Real-Time
Realtime PCR 1 çift Klinik Örnek
1 hafta
***
140.349
Ricketsia conori PCR
PCR
Klinik materyal
1 hafta
75
908.727
Ricketsia Real-Time PCR
Şüpheli materyalde biyoterör ajanı
araştırılması
Minimal inhibitör konsantrasyonu
(her biri)
Realtime PCR 1 çift Klinik materyal
1 hafta
***
Kültür
1 gün
70
E testi
Klinik izolat
3-5 gün
***
140.353
Burkholderia mallei PCR
PCR
Klinik materyal
1 hafta
75
140.354
Burkholderia mallei Kültür
Kültür
Klinik materyal
1 hafta
50
140.351
906.220
DİĞER ANALİZLER
SUT / THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
140.500
ELISA (diğer hastalıklar için)
1 mL Klinik
materyal/Serum
1 hafta
40
140.501
IHA (diğer hastalıklar için)
1 mL Klinik
materyal/Serum
1 hafta
40
911.170
IFAT (diğer hastalıklar için)
1 mL Klinik
materyal/Serum
1 hafta
***
140.503
Dipstick (diğer hastalıklar için)
1 mL Klinik
materyal/Serum
1 hafta
40
908.711
Western Blot (diğer hastalıklar
için)
1 mL Klinik
materyal/ Serum
1 hafta
***
23
DİĞER ANALİZLER
SUT / THSK
KODU
PARAMETRE
908.840
Dot blot
908.727
Real Time PCR
908.728
Real Time PCR
908.729
Real Time PCR
908.730
Real Time PCR
908.726
PCR, multiplex
150.440
Konvansiyonel PCR
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
200 µL Serum
Dot blot
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
1 hafta
***
1 hafta
***
1 hafta
***
Real Time PCR
1-10 çift
1 hafta
***
Real Time PCR
11 ve üzeri
1 hafta
***
1 hafta
***
1 hafta
75
Real Time PCR
1 Çift
Real Time PCR
1 çift
1 mL Klinik
materyal/Serum
PCR
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir.
24
e) Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarı Analizleri
İletişim Bilgileri:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Ulusal Bakteriyoloji Referans Merkez Laboratuvarı
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 F Blok Zemin Kat
06100 Sıhhiye ANKARA
E-mail: [email protected]
Faks: (0312) 565 54 55
Web adresi : www.thsk.gov.tr
İlgili Bölümler:
1. Ulusal Aşı ile Önlenebilir Bakteriyel Hastalıklar Seroloji Ünitesi
Tel No : (0312) 565 54 59
2. Ulusal Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Ünitesi
Tel No: (0312) 565 54 59
3. Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (UAMDS) Ünitesi
Tel No: (0312) 565 54 57
4. Refik Saydam Ulusal Tip Kültür Koleksiyonu Birimi ve Serum Bankası
Tel No: (0312) 565 55 42
25
AŞI İLE ÖNLENEBİLİR BAKTERİYEL HASTALIKLAR SEROLOJİ LABORATUVARI
SUT / THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
140.600
Boğmaca Serolojisi (IgG)
ELISA
500 µl serum
3 gün
130
912.080
Difteri ELISA Ig G
ELISA
500 µL serum
3 gün
***
140.602
Haemophilus İnfluenzae tip b IgG
(Hib)
ELISA
500 µl serum
3 gün
55
140.603
Tetanus ELISA Ig G
ELISA
500 µl serum
2 gün
55
912.010
Bordetella ELISA Ig G FHA
ELISA
500 µl serum
3 gün
***
912.020
Bordetella ELISA Ig G PT
ELISA
500 µl serum
3 gün
***
140.606
IgG Antikor tayini (ELISA)
ELISA
500 µl serum
2 gün
55
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
OTOANTİKORLAR
SUT / THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
906.780
Anti nükleer antikor (ANA)
IFA
200 µL Serum
1 hafta
***
906.430
Anti Endomisyum Antikor (IgA)
IFA
200 µL Serum
1 hafta
***
906.490
Anti Gliadin lgA
IFA
200 µL Serum
1 hafta
***
906.500
Anti Gliadin lgG
IFA
200 µL Serum
1 hafta
***
140.620
Anti- Endomisyum IgG
IFA
200 µL Serum
1 hafta
25
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
ULUSAL CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR ÜNİTESİ
SUT / THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
912.140
FTA-ABS
Floresan Antikor
500 µL Serum
1-2 hafta
***
912.150
FTA-ABS Ig M
Floresan Antikor
500 µL Serum
1-2 hafta
***
908.090
Treponema pallidum
hemaglütinasyon (TPHA)
Hemaglütinasyon
200 µL Serum
1 gün
***
140.805
Treponema pallidum
ELISA
500 µL Serum
1-2 hafta
60
İmmunoblotting
500 µL Serum
1-2 hafta
60
İmmunoblotting
500 µL Serum
1-2 hafta
60
140.808
Treponema pallidum Western Blot
IgG
Treponema pallidum Western Blot
IgM
VDRL Titreli
Manuel
1000 µL Serum
1 gün
38
906.290
VDRL-RPR
Manuel
500 µL Serum
1 gün
***
905.770
Boyasız direkt mikroskobik inceleme Manuel
Klinik materyal
1 gün
***
Klinik materyal
1 gün
***
Klinik materyal
1 hafta
***
140.806
140.807
905.760
905.720
Boyalı mikroskopik inceleme (Gram,
M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen,
Manuel
vb)
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık
Yarı otomatik
testi
905.680
Bakteri tanımlanması
Manuel
Klinik materyal
1 hafta
***
905.700
905.676
Bakteri tanımlanması
Vagen serviks kültürü
Yarı otomatik
Kültür
Klinik materyal
Klinik materyal
1 hafta
1 hafta
***
***
905.940
Gardnerella vaginalis kültürü
Manuel
1 Adet Eküvyon
1 hafta
***
26
ULUSAL CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR ÜNİTESİ
SUT / THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
906.060
Kültür ve Antibiyotik Manuel
Duyarlılık Testi
Kültür
Klinik materyal
1 hafta
***
905.600
Anaerob kültür
Kültür
Klinik materyal
1 hafta
***
907.150
Chlamydia trachomatis DFA
DFA
Klinik materyal
1 hafta
***
907.160
Chlamydia trachomatis IgG
ELISA
Klinik materyal
1 hafta
***
907.170
Chlamydia trachomatis IgM
ELISA
Klinik materyal
1 hafta
***
905.970
Gonokok kültürü
Kültür
Klinik materyal
1-2 hafta
***
906.190
Mycoplasma kültürü
Kültür
Klinik materyal
1-2 hafta
***
906.280
Ureaplasma kültürü
Kültür
Klinik materyal
1-2 hafta
***
140.845
Gonore antijen testi
(Hızlı test)
Klinik materyal
1 hafta
60
140.846
Antijen testi
(Hızlı test)
Klinik materyal
1 hafta
60
908.320
908.130
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Tanı Paneli
(Trichomonas vaginalis,
Mycoplasma hominis, Mycoplasma
genitalium, Chlamydia trachomatis,
Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma
urealyticum)
Panel
Klinik materyal
1-2 hafta
Real Time PCR 1-10 çift
RT-PCR
908.729
***
***
Klinik materyal
2-10 gün
***
ULUSAL ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ SÜRVEYANS LABORATUVARI ANALİZLERİ
SUT / THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
905.680
Bakteri tanımlanması
Manuel
Klinik materyal
2-10 gün
***
905.700
Bakteri tanımlanması
Yarı otomatik
Klinik materyal
2-10 gün
***
905.720
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık
testi
yarı otomatik
Klinik materyal
2-10 gün
***
905.760
Boyalı mikroskopik inceleme (Gram,
M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen,
Manuel
vb)
Klinik izolat
2-3 gün
***
905.610
Antibiyotik duyarlılık testi
Disk Difüzyon
Klinik izolat
2-5 gün
***
906.220
Minimal inhibitör konsantrasyonu
(her biri) (E testi ile)
E testi
Klinik izolat
2-5 gün
***
906.200
Mikrotüp dilüsyonuyla antibiyotik
duyarlılık testi
*Mikrodilüsyon
Yöntemi
Klinik izolat
1 hafta
***
906.210
Minimal bakterisidal konsantrasyon
(MBC)
*Mikrodilüsyon
Yöntemi
Klinik izolat
1 hafta
***
905.950
Genişletilmiş spektrumlu beta
laktamaz (ESBL)
Disk Difüzyon
Klinik izolat
2-5 gün
***
905.960
Genişletilmiş spektrumlu beta
laktamaz (ESBL) ve sinerji
E test
1 Adet Plak
2-5 gün
***
Kültür
Klinik materyal
1 hafta
***
Kültür ve Antibiyotik Manuel
Duyarlılık Testi
*Laboratuvarla görüşülerek istem yapılmalı
906.060
27
REFİK SAYDAM ULUSAL TİP KÜLTÜR KOLEKSİYONU BİRİMİ VE SERUM BANKASI
SUT / THSK
KODU
140.843
140.952
140.954
140.955
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
İsteğe Bağlı Liyofilizasyon
Kültür Koleksiyon
Laboratuvarlarından Liyofilize
RSKK Suş
Kültür Koleksiyon
Laboratuvarlarından Liyofilize
Standart Suş
Kültür Koleksiyonu Suş Kabı
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
1 Adet
(en az 10 adet)
10
Liyofilizasyon
60
Liyofilizasyon
200
50
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir.
28
f) Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarı Analizleri
İletişim Bilgileri:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarı
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 E Blok 2. Kat
06100 Sıhhiye ANKARA
Tel: (0312) 565 55 05
Faks No: (0312) 565 54 55
e-mail: [email protected]
29
SOLUNUM YOLU PATOJENLERİ LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
905.680
Bakteri tanımlanması
Manuel
Klinik örnek
***
905.700
Bakteri tanımlanması
Yarı otomatik
Klinik örnek
***
905.730
Beyin omurilik sıvısı kültürü
Kültür
BOS
***
905.670
Boğaz kültürü
Manuel
Klinik örnek
***
905.740
Boğmaca kültürü (Boğmaca kültürü
çalışılmak üzere gönderilen
örneklerde kuşkulu üreme olması
durumunda Boğmaca İdentifikasyon
Paneli (912000) çalışılır bu panel
ayrıca ücretlendirilir).
Kültür
Klinik örnek
7 gün
***
Boğmaca İdentifikasyon Paneli
Kültür, DFA,
Bordetella
pertussis faz I
antiserumla lam
aglütinasyonu
Klinik örnek
7 gün
***
PCR Multipleks
Klinik örnek
7 gün
***
Real Time PCR 15 çift
E-test ile minimal
inhibitör
konsantrasyon
belirlenmesi
Klinik örnek
7 gün
***
Klinik izolat
7 gün
***
Klinik izolat
7 gün
***
912.000
908.726
908.728
906.220
905.610
905.760
Boğmaca PCR
(DNA doku izolasyon,
amplifikasyon,
elektroforez)
Bordetella pertussis/parapertussis
Real Time PCR
Boğmacada antibiyotik duyarlılık
testi (E-test)-herbiri için
Boğmacada antibiyotik duyarlılık
Disk difüzyon
testi (disk difüzyon)
Boyalı mikroskopik inceleme (Gram,
Mikroskopi
metilen mavisi vb)
Klinik örnek/izolat
***
905.770
Boyasız direkt mikroskobik inceleme Mikroskopi
Klinik örnek
***
905.677
Burun kültürü
Kültür
Klinik örnek
***
905.850
Difteri kültürü (Difteri kültürü
çalışılmak üzere gönderilen
örneklerde kuşkulu üreme olması
durumunda Difteri İdentifikasyon
Paneli (912090) çalışılır bu panel
ayrıca ücretlendirilir).
Kültür
Klinik örnek
5-7 gün
***
912.090
Difteri İdentifikasyon Paneli
Klinik örnek
5-7 gün
***
906.220
Difteride antibiyotik duyarlılık testi
(E-test)-herbiri için
Klinik izolat
5-7 gün
***
908.726
Difteri PCR
(DNA izolasyon-doku,
amplifikasyon, elektroforez)
PCR Multipleks
Klinik örnek/izolat
5 gün
***
905.990
Haemophilus kültürü
Kültür
Klinik örnek
5 gün
***
907.760
Legionella pneumophila DFA
Direkt floresan
antikor
Klinik örnek
7 gün
***
150.023
Legionella IFA veya ELISA
IFA/ELISA
Klinik örnek
7 gün
90
907.750
Legionella Üriner Antijeni (ELISA)
ELISA
İdrar
150.025
Legionella Üriner antijeni (ICT)
Immunokromatogr
afik test yöntemi
İdrar
906.070
Klinik örnekte Legionella kültürü
Kültür
Klinik örnek
Kültür, Coryne
API, ELEK testi
E-test ile minimal
inhibitör
konsantrasyon
belirlenmesi
30
***
1 gün
65
7-10 gün
***
SOLUNUM YOLU PATOJENLERİ LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
PARAMETRE
908.726
Klinik örnekte Legionella PCR
(DNA izolasyon, amplifikasyon,
elektroforez)
908.280
Legionella PCR
908.728
150.033
150.034
YÖNTEM/
METOT
PCR Multipleks
Klinik örnekte Legionella Real Time Real Time PCR 1PCR
5 çift
Kültür, koloni
Legionella İdentifikasyon Paneli
sayımı,
serogruplandırma
Kültür, koloni
sayımı,
Legionella İleri İdentifikasyon Paneli
serogruplandırma,
serotiplendirme
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Klinik örnek
7 gün
***
Klinik örnek
7 gün
***
Klinik örnek
7 gün
***
Çevresel örnek
7-10 gün
80
Çevresel örnek
7-10 gün
130
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
912.170
Meningokok kültürü
Kültür
Klinik örnek
5-7 gün
***
912.180
Meningokok-Haemophilus hızlı
antijen arama testi
Klinik örnek
1 gün
***
912.200
Neisseria-Hemophilus (NH) ileri
identifikasyon testi
Klinik izolat
5 gün
***
912.190
Neisseria meningitidis antijenik
tiplendirme
Klinik izolat
5 gün
***
912.160
Haemophilus influenzae antijenik
tiplendirme
Klinik izolat
5 gün
***
906.260
Streptokok grup tayini
Lateks
aglütinasyon
Kültür, NH API,
konvansiyonel
karbonhidrat
oksidasyon testleri
Spesifik
antiserumlarla
serogruplandırma
Spesifik
antiserumlarla
serogruplandırma
Lateks
aglütinasyon
Klinik izolat
3 gün
***
905.980
Streptokok (Grup A beta hemolitik)
tayini
Lateks veya ELISA Klinik örnek
3 gün
***
150.042
Streptokok suş doğrulama
Kültür,
biyokimyasal
testler, Streptokok
API
Klinik izolat
3 gün
55
912.180
Streptococcus pneumoniae hızlı
antijen tespiti (steril vücut
sıvılarında)
Latex aglütinasyon
Klinik örnek
1 gün
***
150.045
Streptococcus pneumoniae spesifik
antijen tespiti (BOS, steril vücut
sıvıları, idrar)
Immunokromatogr
afik test yöntemi
Klinik örnek
1 gün
100
150.046
Streptococcus pneumoniae kapsüler
serotiplendirme
Klinik izolat
7 gün
150
906.220
Streptococcus pneumoniae'da
antibiyotik duyarlılık testi (E-test)herbiri için
Klinik izolat
3 gün
***
905.610
Streptococcus pneumoniae'da
antibiyotik duyarlılık testi (disk
difüzyon)
Klinik izolat
3 gün
***
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
7 gün
55
Neufeld'in
Quellung
reaksiyonu
E-test ile minimal
inhibitör
konsantrasyon
belirlenmesi
Disk difüzyon
DİĞER ANALİZLER
SUT / THSK
KODU
150.049
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
Kültür (diğer solunum yolu
patojenleri için)
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
Klinik örnek
31
DİĞER ANALİZLER
SUT / THSK
KODU
PARAMETRE
150.050
Antijen saptama (diğer solunum yolu
patojenleri için)
150.051
150.052
908.991
150.054
YÖNTEM/
METOT
DFA (diğer solunum yolu patojenleri
için)
ELISA (diğer solunum yolu
patojenleri için)
Real Time PCR (diğer solunum yolu
patojenleri için)
Konvansiyonel in-house PCR (diğer
solunum yolu patojenleri için)
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Klinik örnek, BOS,
steril vücut sıvısı,
serum vb
3 gün
45
Klinik örnek
3 gün
45
Klinik örnek/serum
3 gün
45
Klinik örnek
7 gün
***
Klinik örnek
7 gün
85
908.830
DNA izolasyonu-doku
Manuel / Cihaz ile
Ekstraksiyon
Klinik örnek
1 gün
***
908.720
Amplifikasyon
PCR
DNA örneği
5 gün
***
908.700
Agaroz jel elektroforez
Elektroforez
PCR ürünü
1 gün
***
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir.
ULUSAL SOLUNUM YOLU PATOJENLERİ REFERANS LABORATUVARINDA YAPILAN
İNCELEMELER İÇİN ÖRNEK ALMA- GÖNDERME, KOŞULLARI ve ANALİZLERE AİT
AÇIKLAMALAR
GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER
Doğru ve güvenilir laboratuvar tanısında; numunelerin doğru alınması, laboratuvara uygun şartlarda ve zamanında
ulaştırılması son derece önemlidir. Numune alınması ve laboratuvara gönderilmesinde temel ilkelere uyulmalıdır. Söz konusu
temel ilkeler; hastaların numune alma konusunda bilgilendirilmesi, ilgili biyogüvenlik şartlarının sağlanması, numune ret
kriterlerinin göz önünde bulundurulması, örneğin kontamine olmamasına özen gösterilmesi, yeterli numune alınması ve özel
durumlar hakkında laboratuvarın bilgilendirilmesi (numune almadan önce uygulanan antibiyotik, antitoksin tedavisi v.b.)
hususlarındadır.
NUMUNE ALMA
2.1. Güvenlik önlemleri:
a. Solunum yolu örneği almak, potansiyel enfeksiyöz damlacıklar oluşturan ve hastaya yakın mesafede durulmasını
gerektiren bir işlem olması nedeniyle tehlikelidir. Sağlık personeli solunum yolu numunelerini alırken mutlaka
eldiven giymeli, maske kullanmalı; numuneleri alan, elleyen, taşıyan bireyler el hijyeni kurallarını sıkı sıkıya
uygulamalıdırlar.
b. Kan alma işlemi esnasında personele kan-kaynaklı patojenlerin (özellikle HIV ve hepatit etkenleri) bulaşma riski de
ciddi bir risktir. Kan alma, serum ayırma gibi işlemler yapılırken kesinlikle eldiven giyilmeli, standart güvenlik
önlemleri uygulanmalıdır.
2.2. Numune türleri ve alınma şekilleri:
Numune türleri burun/boğaz/nazofarinks sürüntüsü, nazofaringeal aspirat, balgam veya bronkoalveolar lavaj (BAL), endotrakeal
aspirat (ETA), perkütan transtorasik iğne aspirasyonu (PTİA), transbronşiyal veya açık akciğer biyopsisi, idrar, serum, kan,
beyin omurilik sıvısı (BOS), steril vücut sıvıları (perikardial, plevral, sinovyal v.b.), peteşial aspirat, spesifik etken araştırması
için su, klinik ve çevresel izolatlar olabilir. Antibiyotik tedavisi başlanmadan önce örneğin alınmasının etken izolasyonu
açısından son derece önemli olduğu hatırda tutulmalıdır.
2.2.1. Difteri tanısı için boğaz sürüntüsü: Ağız içi ve farinks net olarak görülecek bir şekilde aydınlatılır. Dil, bir dil basacağı
ile bastırıllır ve steril eküvyon tonsillalar üzerine döndürülür. Bu işlem sırasında eküvyonun yanak iç kısımlarına ve dile
değdirilmemesine özen gösterilir. Tonsillalar üzerinde membran, beyaz noktalar veya yangılı/hiperemik alanlar görülüyorsa
eküvyon özellikle bu kısımlara hafifce bastırılıp numune alınır. Eğer herhangi bir membran varsa (psödomembran) kenarından
kaldırılır; eküvyon membranın altına itilerek derinde yerleşim gösteren bakterilerin alınması sağlanır. Alınan numune, kömürlü
Amies transport besiyerine veya Stuart besiyerine konur.
2.2.2. Difteri/boğmaca tanısı ve meningokok/pnomokok taşıyıcılığının araştırılması için nazofarinks sürüntüsü: Bu işlem
için gövdesi burgulu aluminyum şaftlı ve kolayca esneyebilir özellikte, rayon uçlu özel eküvyonlar kullanılır (Resim 1).
32
Eküvyon bir burun deliğinden sokularak anterior burun boşluğunun ötesine doğru itilir. Nazal kavitenin tabanından nazikce
geçirilir ve farinks duvarına kadar ulaşılır. Herhangi bir engel ile karşılaşılıyorsa güç uygulanmaz. Farinks duvarı
hissedildiğinde 5 saniye içinde eküvyon hafif döndürülür ve geri çekilir (Resim 2). Alınan numune kömürlü Amies transport
besiyerine konur.
Resim 1. Nazofaringeal sürüntü almak için uygun ince, esnek,
alınması
alüminyum şaftlı eküvyon örneği; Amies Transport Medium ile birlikte.
Resim 2.
Nazofaringeal sürüntü örneği
2.2.3. Boğmaca tanısı için nazofaringeal aspirat: Boğmaca tanısında ideal numune türü olmakla birlikte invaziv bir girişimdir.
Bu nedenle hastane koşullarında hekim tarafından alınması uygundur. Numune alımı için hasta sırtüstü yatar pozisyonda ve
boyun ekstansiyonda olmalıdır. Hasta koopere olabilirse nefesini tutması istenir ve yumuşak hareketlerle, burundan ince bir
kateterle nazofarinkse ulaşılır; şırınga yardımı ile serum fizyolojik verilip aspire edilerek 2-3 ml numune alınır. Kateter yavaşça
geri çekilir ve şırıngadan ayrılır. Aspirat hemen steril, vida kapaklı bir tüpe konur.
2.2.4. Legionella tanısı için balgam: Özellikle Legionella üremesinde başarı için balgam kalitesi önemlidir. Hasta, mümkünse,
oral florayı uzaklaştırmak için ağzını çalkalamalı veya gargara yapmalıdır. Derin bir inspirium ve ardından öksürük ile
çıkarılmış, en az 3 ml balgam, uygun numune kabına toplanır ve gönderilir.
2.2.5. Legionella tanısı için bronkoalveolar lavaj (BAL)/endotrakeal aspirat (ETA): Bronkoskopi/operasyon şartlarında
numune alınır. En az 3-5 ml numune alınmalıdır. Numune uygun numune kabına yıkayarak ya da aspire edilerek toplanır. Fırça
2-3 ml distile su içeren steril bir taşıyıcı tüpe konur. Sodyum Legionella üremesine inhibitör etki yaptığı için serum fizyolojik
kesinlikle kullanılmaz. Bu nedenle bu tür numuneler alınırken distile su kullanılır.
2.2.6. Doku biyopsi numuneleri: Steril şartlarda alınan numuneler serum fizyolojik içinde laboratuvara gönderilmelidir.
Formalin mikroorganizmaları inaktive ettiği için formalinli numuneler çalışmaya alınmaz.
2.2.7. Serum: Antikoagülansız, jelli vakumlu, serum tüpüne 5 ml kan alınır. Şekilli elemanları ayrılmamış kan numunelerinin
hemoliz olma riski vardır. Bu nedenle kan serumu ayrılmalı ve uygun tüplerde laboratuvara gönderilmelidir. Serolojik
incelemede akut ve konvalesan faz için olmak üzere 4-6 hafta ara ile 2 kez serum örneği gönderilmelidir!
2.2.8. Kan (kültür için): Aseptik koşullarda alınmalıdır. Damara girilecek deri bölgesi antisepsi uygulamadan önce palpe edilir.
Damar bölgesinin antisepsisi için: 1) bölge %70’lik alkolle silinir, iyotlu bir bileşik ya da klorheksidin ile tekrar silinir,
antiseptiğin kurumasına izin verilir, bu bölgedeki ven steril eldivenle palpe edilerek an alınır, takiben bölge alkolle silinerek iyot
uzaklaştırılır.
2.2.9. Menenjit tanısı için beyin omurilik sıvısı (BOS): Aseptik koşullarda LP yapılarak hekim tarafından alınır. Önce iyotlu
bir preparat ile bölgeye antisepsi uygulanır. Ponksiyon iğnesi ile L3-L4, L4-L5 ya da L5-S1 arasından girilir. Subaraknoid
bölgeye ulaşılır. Ponksiyon iğnesinin mili çıkarılır ve her birine en az 1 ml sıvı olacak şekilde steril vida kapaklı (sızdırmaz)
özellikte 3 ayrı tüpe numune konur: biyokimyasal, mikrobiyolojik ve sitolojik incelemeler yapılır.
2.2.10. Menenjit tanısı için peteşial sıvı: Numune alınacak deri bölgesine %70’lik alkol ile antisepsi uygulanır. Steril bisturinin
ucu ile peteşiyal lezyon üzerindeki deri hafifçe kazıntı yapılarak kaldırılır. Bisturinin kör tarafı ile peteşiyal alan tabanından
epitel içerecek şekilde kazıntı yapılır ve açılan kısımdan sızan eksuda ile birlikte steril Pastör pipeti yardımıyla numune konur.
Numuneten bir damla lam üzerine yayma yapılır ve havada kurutulur. Alev ile sabitlenir. Uygun bir lam kutusunda laboratuvara
gönderilir.
2.2.11. İdrar: Üriner antijen araştırılması için steril şartlarda 3-5 ml idrar alınır. Steril, ağzı vida kapaklı bir tüpe konur.
2.2.12. Legionella analizi için su numuneleri: Legionella Kontrol Programı kapsamında mevzuata uygun olarak
gerçekleştirilir. Su numuneleri, vaka tanısı konduktan (vakanın ihbarı yapıldıktan) hemen sonra, etken için kaynak olduğu
düşünülen bina su sistemine herhangi bir dekontaminasyon işlemi uygulanmadan önce alınmalıdır.
2.2.13. Klinik ve çevresel izolatlar: Doğrulama, ileri identifikasyon, serotiplendirme, antibiyotik duyarlılık araştırması için
uygun besiyerinde taze izolat pasajları gereklidir.
33
3.
NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞTIRMA VE SAKLAMA KOŞULLARI
3.1. Genel anlamda şehir içindeki gönderilerde; örneğin en kısa zamanda (<2 saat) oda ısısında laboratuvara ulaştırılması
sağlanmalıdır.
3.2. Şehir dışı gönderilerde ise numuneler soğuk zincir şartlarında sızdırmazlık sağlanarak, üçlü taşıma kapları ile 24 saat
içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
3.3. BOS veya diğer steril vücut sıvısı kültürleri için alınan numunelerin mümkün olan en kısa sürede oda ısısında
laboratuvara ulaştırılması son derece önemlidir. Laboratuvara hemen ulaşamayacaksa örneğin 1 ml.si pediatrik kan kültür
şişesine inoküle edilir ve gönderilir. Taşıma esnasında numuneleri 25-35▫C’de tutacak bir portatif inkübatör kullanmak
ideal yaklaşımdır.
3.4. Peteşial sıvı ≤1 saatte incelemeye alınacaksa 1 ml steril serum fizyolojik içeren tüpe konur ve gönderilir;
alınamayacaksa pediatrik kan kültür şişesine konmalı ve oda ısısında laboratuvara gönderilmelidir. Peteşial sıvı ile birlikte
hasta başında yapılan yayma da laboratuvara gönderilir.
3.5. Kan kültür şişeleri mümkün olan en kısa sürede oda ısısında laboratuvara ulaştırılmalıdır. Numuneler asla buzdolabına
konmamalıdır.
3.6. Bakteriyel antijen araştırılması istenen BOS, idrar ve steril vücut sıvılarının +4▫C’de laboratuvara gönderilmesi
gereklidir.
3.7. Laboratuvara gönderilen sürüntü numuneleri için kömürlü Amies transport besiyeri tercih edilmelidir.
3.8. Kültür için gönderilecek biopsi doku numuneleri serum fizyolojik içinde (Legionella analizi için distile suda), oda
ısısında gönderilmelidir. Numuneler kesinlikle formalin içermemelidir.
4.
NUMUNE RET KRİTERLERİ
4.1. Hastaya ait uygun bir istek formu düzenlenmemiş numuneler (örneğin bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklardan
difteri, boğmaca, lejyonelloz, menenjit, invaziv bakteriyel hastalık için “Laboratuvar Bilgi Formu”nun doldurulması ve
numunelerle birlikte laboratuvara ulaştırılması son derece önemlidir)
4.2. Örneğin üzerinde barkot veya kişisel bilgilerin olmaması
4.3. Örneğin üzerindeki barkot ile istem kâğıdı bilgilerinin farklı olması
4.4. Mikrobiyolojik inceleme için uygun olmayan numuneler (boğmaca için burun veya boğaz sürüntüsü, difteri için
hastaya antiserum uygulandıktan sonra alınmış serum numuneleri, legionella için 24 saat biriktirilmiş idrar örneği v.b.)
4.5. Önerilen sürede, uygun taşıma vasatında ve uygun sıcaklıkta gönderilmemiş numuneler
4.6. Numune miktarının yeterli olmaması: Test rehberinde belirtilen numune miktarları gönderilmelidir. Tekrar örneğin
gönderilmesinin imkansız olduğu durumlarda hekime danışılarak çalışma yapılır ve bu durum raporda belirtilir.
4.7. Ağzı pamuk veya flaster ile kapatılmış tüp içinde gönderilmiş numuneler
4.8. Taşıma kabı hasar gördüğü için kabın dışına sızmış numuneler
4.9. Hemolizli kan ve serum numuneleri
4.10. Enjektörde gönderilen numuneler
4.11. Formalinli doku biyopsi numuneleri
5.
İLAVE İSTEMLER VE ŞARTLI KABUL
Laboratuvar çalışmaları devam ederken istemde bulunan kurum veya klinisyen çalışılan testlere ilave yeni testler isteyebilir ve
ya laboratuvar çalışmasının değerlendirilmesine göre ilave testler yapılması önerilebilir. Kurum veya klinisyenlerin ilave
istemleri eldeki numunenin miktar ve durumuna göre çalışılıp çalışılamayacağı bildirilir ve uygunsa işleme alınır. İlave istem
formları geldiğinde ve numune kabul tarafından işleme alındıktan sonra sonuçlar verilir. Laboratuvar, istemler dışında farklı bir
test yapma ihtiyacı duyarsa talepte bulunan kurum veya hekimle görüşerek onayını alır ve testi çalışır. Talep istek formu veya
resmi yazı göndermesi istenir. Sonuçlar talep istek formu veya resmi yazı geldiğinde verilir.
6. ACİL NUMUNELER
Salgın durumlarında numuneler resmi yazıları, talep istek formları olmadan kabul edilip laboratuvara alınabilir ve çalışmaya
başlanabilir, numune uygunsuzlukları telefonla örneği gönderen kuruma bildirilir yeni numuneler istenir. Resmi yazı ve talep
istek formları geldiğinde numune kabul işlemleri yapılır ve sonuçlar verilir.
34
g) Ulusal Mikoloji Referans Merkez Laboratuvarları Analizleri
İletişim Bilgileri:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Ulusal Mikoloji Referans Merkez Laboratuvarı
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 F Blok 1-2. Kat
06100 Sıhhiye ANKARA
Tel No: (0312) 565 57 81
e-mail: [email protected]
35
MİKOLOJİ LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
150.240
905.640
PARAMETRE
Antifungal Duyarlılık Testi- Broth
Mikrodiliüsyon ( Referans
Yöntem)
Antifungal duyarlılık (E test)
herbiri
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Broth
Mikrodiliüsyon
Klinik izolat
3 gün
50
E test- Broth
Mikrodiliüsyon
Klinik izolat
3 gün
***
905.650
Antifungal duyarlılık testi(Herbiri)
MIC- Broth
Mikrodiliüsyon
Klinik izolat
3 gün
***
150.242
Antifungal duyarlılık testiBroth
Kolorimetrik Broth Mikrodiliüsyon Mikrodiliüsyon
Klinik izolat
3 gün
80
150.203
Aspergillus spp. aranması ve
kültürü(*)
3-5 gün
45
150.204
Aspergillus identifikasyon
paneli(*)
3-5 gün
211
908.728
Mikroskobi+SDA.
Antibiyotikliantifungalli SDA
Kültür
SDA, PDA, Kültür,
Mikroskopik
morfoloji+Real
Time PCR
Klinik materyal
(BAL, ETA, Abse
içeriği, biyopsi
örneği)
Klinik materyal
(BAL, ETA, Abse
içeriği, biyopsi
örneği)
Aspergillus Real Time PCR
Real Time PCR
BAL ve/veya
Serum 3 ml
2 gün
***
150.244
Aspergillus ELİSA
ELİSA
BAL ve/veya
Serum 3 ml
3-5 gün
38
908.728
Candida Real Time PCR
Real Time PCR
Klinik
izolat/serum
2 gün
***
Klinik örnek +
klinik izolat
5 gün
98
Klinik örnek +
klinik izolat
5 gün
180
Serum 3 ml
2 gün
***
150.208
Candida İdentifikasyon Paneli
150.246
Candida ileri İdentifikasyon Paneli
908.726
Candida Multipleks PCR
(C.Albicans, C.Parapsilosis,
C.Tropicalis, C.Krusei, C.
Guilliermondii, C.Keyfr, C.
Famata)
Kültür + CMA da
morfoloji +
Biyokimyasal
identifikasyon
(API, 20C, API ID
32 C)
Kültür + CMA da
morfoloji +
Biyokimyasal
identifikasyon
(API, 20C, API ID
32 C) + Real Time
PCR
Real Time PCR
Mikroskobi+ Kültür
+ CMA da
morfoloji +
Cryptococcus spp. İdentifikasyon
Biyokimyasal
Klinik örnek +
150.209
5-7 gün
264
Paneli
identifikasyon
klinik izolat
(API, 20C, API ID
32 C) + Real Time
PCR
* Aspergillus spp. kültürü çalışılmak üzere gönderilen örneklerde kuşkulu üreme olması durumunda Aspergillus İdentifikasyon
Paneli çalışılır. (Bu panel ayrıca ücretlendirilir.)
905.820
Cryptococcus Neoformans Antijeni
Lateks
Aglütinasyon
36
Klinik örnek
1 gün
***
MİKOLOJİ LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ
SUT / THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
Saç, deri, tırnak
kazıntı materyali
Mikroskobi + SDA, Mümkün olduğu
Antibiyotiklikadar fazla
antifungalli SDA
(örneğin
Kültür
tarafımızca
alınması önerilir)
Saç, deri, tırnak
SDA, PDA, Kültür, kazıntı materyali
Trichophyton agar, Mümkün olduğu
Mikroskobik
kadar fazla
morfoloji+ Real
(örneğin
Time PCR
tarafımızca
alınması önerilir)
Saç, deri, tırnak
kazıntı materyali
Mümkün olduğu
Real Time PCR
kadar fazla
(örneğin
tarafımızca
alınması önerilir)
SDA, PDA, Kültür,
Mikroskopik
Klinik materyal +
morfoloji+Real
klinik izolat
Time PCR
Klinik
Real Time PCR
materyal/Klinik
İzolat
SDA, PDA, Kültür,
Klinik materyal +
Mikroskopik
klinik izolat
morfoloji
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
21 gün
45
21 gün
211
2 gün
***
5 gün
211
3 gün
370
21 gün
80
150.210
Dermatofit aranması ve kültürü
150.211
Dermatofit identifikasyon paneli**
908.728
Dermatofit Real Time PCR
150.248
Fusarium İdentifikasyon Paneli
150.250
Fungus Multiplex PCR (17 maya
ve küf identifikasyonu
yapılmaktadır.)
150.213
Küf İdentifikasyon Paneli
906.091
Mantar aranması (KOH ile)
Direk Mikroskobi
Kazıntı materyali
1 gün
***
906.120
Mantar kültürü
Kültür
Steril vücut sıvıları
2 mL, idrar 10mL
Klinik materyal
10 gün
***
906.130
Mantar tanımlanması
(otomatik sistem )
API ve ID 32 C
Klinik materyal
3 gün
***
906.140
Mantar tanımlanması ve antifungal
duyarlılık testi (otomatik sistem )
Klinik materyal
3 gün
***
5-7 gün
264
7 gün
***
3 gün
***
5 gün
191
API, ATB Fungus
vb ile duyarlılık
testi
Kültür, CMA da
morfoloji,
Biyokimyasal
identifikasyon
(API, 20C, ID 32
C) + Real Time
PCR
150.219
Maya identifikasyon paneli
908.728
Pneumocystis spp Realtime PCR
Realtime PCR
907.930
Pneumocystis jiroveci (DFA)
Balgam/BAL/
Biyopsi örneği
150.252
Pneumocystis İdentifikasyon
Paneli****
DFA+Real Time
PCR
Steril vücut sıvıları
2 mL, idrar 10
mL Klinik
materyal
Klinik materyal
Klinik örnek
** Dermatofit kültürü çalışılmak üzere gönderilen örneklerde kuşkulu üreme olması durumunda Dermatofit İdentifikasyon Paneli
çalışılır. (Bu panel ayrıca ücretlendirilir.)
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir.
37
ULUSAL MİKOLOJİ REFERANS LABORATUVARI ÖRNEK
ALMA- GÖNDERME KOŞULLARI ve ANALİZLERE AİT AÇIKLAMALAR
Deri, tırnak ve saç kazıntı örneği verecek olan hastalar önceden mikoloji laboratuarı ile görüşerek gerekli hazırlıkları yaptıktan
sonra mikoloji laboratuarına başvurmalıdır. Bu hazırlıklar şunlardır:
- Herhangi bir antifungal ilaç kullanan hastalar, ilacı kestikten 10 gün sonra mikoloji laboratuarına başvurmalıdır.
- Tırnak kazıntı örneği verilecekse tırnaklar olabildiğince dipten kesilerek mikoloji laboratuarına başvurulmalıdır.
- Derideki açık veya koyu renkli lekelenmelerden örnek verilecekse 2-3 gün banyo yapmadan derinin yağlanması
beklenmelidir.
Klinik örnekler gönderilirken mutlaka Mikolojik Tanı İstem Formu doldurulmalıdır. Hastaların ön tanısı,kısaca klinik
özellikleri, yaşı, oturduğu yer, mesleği, benzer hastaların bulunup bulunmadığı gibi bilgilerin belirtilmesi değerlendirme açısından
önem taşımaktadır.
I. Moleküler-Serolojik incelemeler için intravenöz kan/serum:
Kabul şartları:
• Hastadan önerilen tüpe yaklaşık 5 ml kan alınır, ayrılan serum kısmı, steril vida kapaklı tüpte gönderilir.
Özel Talimatlar:
Antikoagülansız, jelli, vakumlu serum tüpüne alınan yaklaşık 5 ml kan 5-6 kez yavaşça alt-üst edilerek karıştırılır. 15-20
dk. bekledikten sonra santrifüj edilir ve laboratuvara gönderilir.
Jel içermeyen kan tüpü kullanılması halinde (ya da örnek şehirlerarası gönderilecek ise) santrifüj sonrası serum, steril, vida
kapaklı tüpe aktarılarak gönderilir.
II. Keratinize Doku Örnekleri
1.Deri, Tırnak, Saç ve Saçlı Deri:
• Önce lezyon ve çevresi %70 lik etil alkol ile iyice silinir.
• Deriden kazıntı steril bistüri ile lezyonun sınırlarından ve var ise vezikül tepesinden alınır.
• Tırnak steril bistüri ile derince kazınır, böylece yeni bulaşlı katmanlara ulaşılır.
• Kırılmış saçlar veya kıllar cımbız ile çekilerek alınır. Saçlı deri bistüri ile kazınır
• Pityriasis versicolor şüphesinde, “selofan bant” yöntemi ile de örnek alınabilir
III. Diğer Klinik Örnekler
1. Beyin Omurilik Sıvısı (BOS ):
Kabul şartları:
• Mümkün olduğu kadar fazla miktarda (en az 2 ml), steril, kapaklı tüpte
• 2000 devirde 15 dk santrifüj edilir. Süpernatan atılmaz.
2. Steril Vücut Sıvıları (periton sıvısı, perikard sıvısı, plevra sıvısı,eklem sıvısı ) :
Kabul şartları:
• Mümkün olduğu kadar fazla miktarda (En az 10-15 ml), steril kapaklı tüpte, kanlı örnekler SPS (sodium polyanethol
sulfonate) ya da heparin içeren tüplerde.
Özel Talimatlar:
Bu örneklerin çoğu fibrinojen içerdiğinden örnek üzerine 0.2 mg/ml heparin veya 0.25-0.50 mg/ml SPS (sodium
polyanethol sulfonate)ekleyiniz, tüpü birkaç kez ters-düz edilir.
3. Kemik İliği:
Kabul şartları:
• Yaklaşık 4,5 ml aspirasyon sıvısı %0.1 lik 0.5 ml heparinle ya da SPS(sodium polyanethol sulfonate) (0.25-0.50 mg/ml)
karıştırılarak, burgu kapaklı, steril bir kaba konur. En az 0.3 ml örnek alınmalıdır.
Özel Talimatlar:
Rutin aseptik şartlar geçerlidir.
Tüp SPS ya da heparin içeriyorsa, örnek konulduktan sonra birkaç kez ters-düz edilir.
4. Balgam :
Kabul şartları: sabah aç karnına alınan örnek, steril burgu kapaklı kapta (yaklaşık 3-5 ml), 3 günde arka arkaya alınmış en
az üç balgam örneği gönderilmelidir.
Özel Talimatlar:
• Sabahları aç karnına, ilk çıkardığı balgam olması önerilir.
• Balgam çıkarmadan önce ağız çevresi ve ağız içi temizlenir.
• Hastaya özellikle balgam çıkarması gerektiği anlatılır.
• İndüklenmiş balgam örneği; Hasta dişetlerini ve dilini fırçaladıktan sonra ağzını su ile çalkalar. Takiben bir nebulizör
yardımı ile hastaya % 3-10’luk hipertonik tuzlu su solutulur (25 ml veya 15-20 dk boyunca). Sonra derin öksürük ile balgam örneği
alınır. En az 1-2 ml olmalıdır.
• Görünüm açısından tükrüğe benzer. Bu nedenle örneğin yanlışlıkla reddedilmemesi için istem kağıdına “indüklenmiş
balgam” notu eklenir.
5. Bronko Alveoler Lavaj (BAL), Bronş Yıkama Sıvısı, Fırçalama Örneği:
Kabul şartları:
• Mümkün olduğu kadar fazla miktarda (en az 5 ml), steril kapaklı tüpte
Özel Talimatlar:
Bronkoskopi esnasında çeşme suyu kullanılması önerilmez.
İşlem sırasında steril serum fizyolojik kullanılır.
38
6. Açlık Mide Suyu (AMS) :
Kabul şartları:
Mümkün olduğu kadar fazla miktarda (en az 5-10 ml), steril kapaklı tüpte, sabah aç karnına alınan örnek (hastanın gece
uyku süresince yutmuş olduğu balgam).
Özel Talimatlar:
• Sabahları mümkün olan en erken zamanda örnek alınır.
• İşlem sırasında steril serum fizyolojik kullanılır.
7. Abse İçeriği, Pü, Aspirasyon Sıvısı :
Kabul şartları:
• Mümkün olduğu kadar fazla miktarda, steril kapaklı tüpte
Özel Talimatları:
Aspirasyon öncesinde deri alkol ile silinir.
Materyal enjektör içine çekilip, steril bir tüpe aktarılır. Materyal çok az ise eküvyon(swab:pamuklu çubuk) ile alıp steril
serum fizyolojik ya da transport besiyeri içinde gönderilir.
8. Doku biyopsi örneği:
Kabul şartları:
• Yerleşime göre doku biyopsi örnekleri (deri, ülser, lenf nodu, karaciğer, dalak)
• En az 2-3 g doku örneği 2-3 parça halinde alınır. Örnek olarak asla dokunun üzerine sürülmüş bir silgiç
gönderilmemelidir!
Özel Talimatlar:
• Aseptik şartlarda alınır.
• Örneğin laboratuvara ulaşması 4 saati aşacak ise kurumasını engellemek için steril serum fizyolojik içine konulabilir.
• Gazlı bez, pamuk vb.’ne sarılmaz.
9. Vajinal sekresyonlar:
Kabul şartları:
Eküvyon (swab) ile alınıp steril serum fizyolojik ya da transport besiyeri içeren tüpte gönderilir.
Özel Talimatlar:
• Örneğin laboratuvara ulaşması zaman alacağından kurumasını
engellemek için steril serum fizyolojik içine konulmalı ya da transport besiyeri kullanılmalıdır.
10. Ağız içi sekresyonları:
Kabul şartları:
Eküvyon (swab) ile alınıp steril serum fizyolojik ya da transport besiyeri içeren tüpte gönderilir.
Özel Talimatlar:
• Örneğin laboratuvara ulaşması zaman alacağından kurumasını engellemek için steril serum fizyolojik içine konulmalı
ya da transport besiyeri kullanılmalıdır.
11- Göz:
Kabul şartları:
Eküvyon (swab) ile alınıp steril serum fizyolojik ya da transport besiyeri içeren tüpte gönderilir.
Özel Talimatlar:
• Örneğin laboratuvara ulaşması zaman alacağından kurumasını engellemek için steril serum fizyolojik içine konulmalı
ya da transport besiyeri kullanılmalıdır.
12. İdrar:
Kabul şartları:
• Mümkün olduğu kadar fazla miktarda (40 ml’den fazla), steril kapaklı tüpte, özellikle sabahları alınan, orta akım idrarı,
mesaneden kateter ile alınan idrar.
Özel Talimatlar:
Sabah ilk yapılan (dolayısıyla gece uyku süresince mesanede birikmiş) idrarın orta akımından elde edilmiş örnekler kabul
edilir.
Normal zamanlarda alınan idrar seyrelmiş (dilüe) olduğundan izolasyon şansını azaltır.
13- Gaita:
Kabul şartları:
Tek kullanımlık, steril kapaklı kapta
(1 gram veya daha fazla )
39
h) Ulusal Tüberküloz Referans Merkez Laboratuvarları Analizleri
İletişim Bilgileri:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Ulusal Tüberküloz Merkez Referans Laboratuvarı
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 J Blok
06100 Sıhhiye ANKARA
Tel: (0312) 565 56 20
Faks No: (0312) 565 54 22
e-mail: [email protected]
40
TÜBERKÜLOZ ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
SUT / THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
906.141
Mikobakteri Mikroskopik İnceleme
ARB boyama
(EZN Yöntemi)
1-5ml Akciğer /
akciğer dışı örnek
1 gün
***
906.160
Mikobakteri Kültürü
Konvansiyonel
(LJ besiyerinde)
1-5ml Akciğer /
akciğer dışı örnek
42 gün
***
906.170
Mikobakteri Kültürü
(Üreme Kontrollü)
Otomatik sistem
(Sıvı kültür)
1-5ml Akciğer /
akciğer dışı örnek
42 gün
***
906.180
Mikobakteri tür tayini
Otomatik sistem
Sıvı kültür
1 gün*
***
908.728
Real time PCR
M.tuberculosis
kompleks PCR
1-5ml Akciğer /
akciğer dışı örnek
2 gün
***
906.150
Birinci Seçenek (Major)
Antitüberküloz İlaç Duyarlılık Testi
(her bir ilaç)
Otomatik Sistem
Üremiş Kültür
12 gün*
***
Üremiş Kültür
12 gün*
***
Üremiş Kültür
30 gün*
***
Üremiş Kültür
30 gün*
***
En fazla 5 haftalık
ana katı kültür
7 gün**
***
Üremiş Kültür
7 gün*
***
Üremiş Kültür
7 gün*
***
906.150
912.840
912.850
906.200
908.737
İkinci Seçenek (Minör)
Antitüberküloz İlaç Duyarlılık Testi Otomatik Sistem
(her bir ilaç)
Major Antitüberküloz İlaç Duyarlılık LJ/Agar
Testi
Proporsiyon
Minör Antitüberküloz İlaç Duyarlılık LJ/Agar
Testi
Proporsiyon
Tüberküloz Dışı Mikobakteriler için
İlaç Duyarlılık Testi (Mikrotüp,
dilüsyon) her biri
Revers Dot
Blot (13 ve
Üzeri
Mikobakteri Tür
Mutasyon)
Tayini
908.290
Mikobakteri
PCR
908.736
Revers Dot
Blot (1-12
Mutasyon)
908.290
Mikobakteri
PCR
908.737
Revers Dot
Blot (13 ve
Üzeri
Mutasyon)
Minimal
inhibisyon
konsantrasyon
Revers Dot Blot
(13 ve Üzeri
Mutasyon
(MTB / TDM)
Mikobakteri PCR
M.tuberculosis
kompleks alt tür
tayini
M.tuberculosis
kompleks Hızlı
Direnç testi
908.290
Mikobakteri
PCR
908.736
Revers Dot
Blot (1-12
Mutasyon)
908.290
Mikobakteri
PCR
150.321
IGST
(Interferon gama salınım testi)
Revers Dot Blot
(1-12 Mutasyon)
Mikobakteri PCR
Revers Dot Blot
(13 ve Üzeri
Mutasyon
Mikobakteri PCR
M.tuberculosis
kompleks Hızlı
Direnç Testi-ikincil
ilaçlar
Revers Dot Blot
(1-12 Mutasyon)
Mikobakteri PCR
Quantiferon
41
1-5ml Akciğer /
akciğer dışı
örnek/üremiş
kültür
7 gün
***
1-5ml Aciğer /
akciğer dışı
örnek****/üremiş
kültür
7 gün
***
Özel tüplere alınan
kan
14 gün
120
TÜBERKÜLOZ ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/
TİPİ
SUT / THSK
KODU
PARAMETRE
150.322
Mikroskopi için Dış Kalite Kontrolü
Laboratuvarın
Panel test
Kullandığı Yöntem
150.323
Kültür için Dış Kalite Kontrolü
Laboratuvarın
Panel test
Kullandığı Yöntem
150.324
İlaç Duyarlılık Testleri için Dış
Kalite Kontrolü
Laboratuvarın
Panel test
Kullandığı Yöntem
150.325
Tür Tayini için Dış Kalite Kontrolü
Laboratuvarın
Panel test
Kullandığı Yöntem
ANALİZ
SÜRESİ
Protokolde
tanımlandığı
gibi
Protokolde
tanımlandığı
gibi
Protokolde
tanımlandığı
gibi
Protokolde
tanımlandığı
gibi
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
50
70
100
60
* Belirtilen süreler kültür örneklerinden çalışılan analizler için geçerlidir.
**Hızlı üreyen mikobakteri 7 gün, yavaş üreyen mikobakteri 25 gün.
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir.
**** Yayma pozitif akciğer /akciğer dışı örnekten çalışılmaktadır.
Kısaltmalar
AG/CP: Aminoglikozid / Siklik peptid
AK:
Amikasin
CAP:
Kapreomisin
EMB:
Etambutol
ETN:
Etionamid
EZN:
Erlich Ziehl-Neelsen
FLQ :
Florokinolon
INH:
Izoniyazid
LJ:
Löwenstein Jensen
LPA:
Line Prob Assay
LZD:
Linezolid
MİC:
Minimal inhibisyon konsantrasyon
MOX:
Moksifloksasin
MTB / TDM: Mycobacterium tuberculosis / Tüberküloz Dışı Mikobakteri
RIF:
Rifampisin
SM:
Streptomisin
PAS:
Paraaminosalisilik asit
PZA:
Pirazinamid
OFL:
Ofloksasin
ULUSAL TÜBERKÜLOZ REFERANS MERKEZ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA- GÖNDERME KOŞULLARI ve
ANALİZLERE AİT AÇIKLAMALAR
1. Boyalı Mikroskopik İnceleme
a. EZN (Erlich Ziehl Neelson) yöntemi ile ARB boyama yapılmakta,
b. Sonuçlar en geç, örneğin laboratuvara ulaşmasından 24 saat sonra verilmektedir.
2. Mikobakteri Kültürü (LJ)
a. Konvansiyonel olarak Löwenstein Jensen (LJ) katı besiyerinde yapılmakta,
b. Sonuçlar en geç, örneğin laboratuvara ulaşmasından 42 gün sonra verilmekte,
c. Üreme şansını arttırmak için eş zamanlı bir sıvı, bir de katı besiyerine ekim yapılması önerilmektedir.
3. Mikobakteri Kültürü ve Mikobakteri Tür Tayini (Otomatik Sistem)
a. Üreme kontrollü otomatize sıvı kültür sisteminde (MGIT) yapılmakta,
b. Sonuçlar en geç, örneğin laboratuvara ulaşmasından 42 gün sonra verilmekte,
c. Üreyen mikobakterinin M.tuberculosis mi yoksa TDM (Tüberküloz Dışı Mikobakteri) mi olduğunun ayırdedilebilmesi için
kültür istemi ile birlikte Mikobakteri Tür Tayini istemi yapılması gerekmektedir.
42
4. Real time PCR ile M. tuberculosis kompleks araştırılması
a. M.tuberculosis kompleks DNA’sı real-time PCR tekniği ile GeneXpert sistemi ile çalışılmakta,
b. Sonuçlar en geç, örneğin laboratuvara ulaşmasından 3 gün sonra verilmekte,
c. PCR gibi moleküler testlerin, tüberküloz tanısında tek başına kullanılması önerilmediğinden eş zamanlı olarak Boyalı
Mikroskopik İnceleme ve Kültür istemi yapılması önerilmektedir.
d. M.tuberculosis kompleks DNA’sının tespit edildiği durumlarda eş zamanlı olarak genotipik RIF direnci de verilmektedir.
5. Birinci Seçenek (Majör) Anti-tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi*
a. Üreme kontrollü otomatize sıvı kültür sisteminde Rifampisin (RIF, 1.0μg), Izoniyazid (INH, 0.1μg), Etambutol (EMB, 0μg),
Streptomisin (SM, 1.0μg) ve Pirazinamid (PZA, 100 μg) için MGIT ile yapılmakta,
b. Üreme kontrollü otomatize sıvı kültür sisteminde sonuçlar kültürde üreme olduktan sonra en geç 12 gün içerisinde
verilmektedir.
c. İlaç duyarlılık testi için laboratuvarınızda üremiş kültürler kabul edilmektedir.
6. İkinci Seçenek (Minör) Anti-tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi*
a. İkinci Seçenek İlaç Duyarlılık Testi; üreme kontrollü sıvı kültür sisteminde Amikasin (AK, 1.0 μg), Kapreomisin (CAP, 2.5
μg), Ofloksasin (OFL, 2 μg), Etionamid (ETN, μg), Linezolid (LZD, 1 μg)ve Paraaminosalisilik asit (PAS,2 μg) için yapılmakta,
b. Üreme kontrollü otomatize sıvı kültür sisteminde sonuçlar kültürde üreme olduktan sonra en geç 12 gün içerisinde
verilmekte,
c. İlaç duyarlılık testi için, laboratuvarınızda üremiş kültürler kabul edilmektedir.
7. Tüberküloz Dışı Mikobakteriler için İlaç Duyarlılık Testi
a. Hızlı ve yavaş üreyen TDM’ler için ilaç duyarlılığının tespiti MİC (minimal inhibisyon konsantrasyon) testi ile yapılmakta,
b. Sonuçlar kültürde üreme olduktan sonra hızlı üreyen mikobakteriler (M.fortutim, M.chelonae, M.abscessus, M.smegmatis,
M.mucogenicum, M.peregrinum) için 7 gün, yavaş üreyen mikobakteriler (M.avium kompleks, M.kansasii, M.marinum,
M.terrae/nonchromogenicum, M.xenopi, M.malmoense, M.simiae) için en geç 21 gün içerisinde verilmektedir.
c. İlaç duyarlılık testi için, laboratuvarınızda üremiş ve tür tayini yapılmış kültürler kabul edilmektedir.
8. Moleküler LPA (Line Probe Assay) testleri
a. LPA testleri; PCR tekniği ile amplifikasyon, ardından hibridizasyon uygulanarak çalışılmakta,
b. Sonuçlar en geç, örneğin laboratuvara ulaşmasından 7 gün sonra verilmekte,
c. Parametre içerikleri:
i. Mikobakteri tür tayini; M. tuberculosis kompleks ve 30 çeşit TDM‘nin tür ayrımı yapılmakta,
ii. M. tuberculosis kompleks alt tür tayini; M. tuberculosis kompleks alt tür ayrımı yapılmakta,
iii. M. tuberculosis kompleks Hızlı Direnç Testi; M .tuberculosis kompleks türünün belirlenmesi ve eş zamanlı genotipik
olarak RIF ve INH ilaç direnci bakılmakta,
iv. M. tuberculosis kompleks İkincil İlaç Direnci; M. tuberculosis kompleks için genotipik olarak EMB, AG/CP
(Aminoglikozid / Siklik peptid) ve FLQ (Florokinolon) ilaç direnci bakılmaktadır.
43
i) Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Merkez
Laboratuvarları Analizleri
İletişim Bilgileri:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Referans Merkez Laboratuvarları
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 E Blok
06100 Sıhhiye ANKARA
Tel No: (0312) 565 54 43
e-mail: [email protected]
44
DNA DİZİ ANALİZİ
SUT / THSK
KODU
MOLEKÜLER
MİKROBİYOLOJİ
ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
100 ng/50 µl
Amplikasyonuna
Ürünü
100 ng/50 µl
Amplikasyonuna
Ürünü
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
3 gün
***
3 gün
***
3 gün
***
3 gün
***
908.712
DNA dizi analizi 1 çift1
Sanger yöntemi
908.713
DNA Dizi analizi 1-5 çift1
Sanger yöntemi
908.714
DNA dizi analizi 1-10 çift1
Sanger yöntemi
908.715
DNA dizi analizi 1-15 çift1
Sanger yöntemi
908.716
DNA dizi analizi 1-20 çift1
Sanger yöntemi
100 ng/50 µl
Amplikasyonuna
Ürünü
3 gün
***
908.717
DNA dizi analizi 21 ve üzeri çift1 Sanger yöntemi
100 ng/50 µl
Amplikasyonuna
Ürünü
3 gün
***
Yeni nesil
dizileme sistemi
200 ng/100 µl
mikroorganizmaya
ait ekstraksiyon/
amplifikasyon
ürünü veya≥10
koloni saf kültür
Laboratuvara
danışınız
15.000
Laboratuvara
danışınız
625
2 gün
25
150.450
Tüm genom sekansı
100 ng/50 µl
Amplikasyonuna
Ürünü
100 ng/50 µl
Amplikasyonuna
Ürünü
150.451
Amplikon sekans2
Yeni nesil
dizileme sistemi
200 ng/100 µl
mikroorganizmaya
ait ekstraksiyon /
amplifikasyon
ürünü veya≥10
koloni saf kültür
150.408
DNA Kapiller Elektroforez
DNA kapiller
Elektroforez
20µL Sekans Ürünü
FRAGMENT ANALİZİ (MLVA, MIRU)
SUT / THSK
KODU
1
2
MOLEKÜLER
MİKROBİYOLOJİ
ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
YÖNTEM/
METOT
150.409
Bacillus anthracis -MLVA
MLVA
150.410
Brucella melitensis -MLVA
MLVA
150.411
Franciella tularensis-MLVA
MLVA
150.412
Mycobacterium tuberculosisMIRU-VNTR
MIRU-VNTR
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
100 ng/50 µl
Ekstraksiyon
Ürünü veya ≥10
koloni saf kültür
100 ng/50 µl
Ekstraksiyon
Ürünü veya ≥10
koloni saf kültür
100 ng/50 µl
Ekstraksiyon
Ürünü veya ≥10
koloni saf kültür
100 ng/50 µl
Ekstraksiyon
Ürünü veya ≥10
koloni saf kültür
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
3 gün
120
3 gün
100
3 gün
70
3 gün
200
Fiyata, PCR dahil değildir. PCR testinin de tarafımızdan yapılması isteniyorsa, 908725 SUT kodu ile ayrıca istenmelidir.
Amplikon sekansı, bir çip dolduğunda yapılacak olup, örnekler tek tek çalışılmayacaktır.
45
FRAGMENT ANALİZİ (MLVA, MIRU)
SUT / THSK
KODU
150.413
MOLEKÜLER
MİKROBİYOLOJİ
ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
Mycobacterium tuberculosisSpoligotiplendirme
YÖNTEM/
METOT
Spoligotiplendirme
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
3 gün
100
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
2 ml BOS veya
diğer vücut sıvıları
2 ml BOS veya
diğer vücut sıvıları
2 gün
***
2 gün
***
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
100 ng/50 µl
Ekstraksiyon
Ürünü veya ≥10
koloni saf kültür
PCR AMPLİKASYONUNA DAYALI TANI
SUT / THSK
KODU
908.727
908.727
MOLEKÜLER
MİKROBİYOLOJİ
ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
Streptococcus pneumoniae realtime PCR 1 çift
Haemophilus influenzae realtime PCR 1 çift
YÖNTEM/
METOT
real-time PCR
real-time PCR
908.727
Neisseria meningitidis real-time
PCR 1 çift
real-time PCR
2 ml BOS veya
diğer vücut sıvıları
2 gün
***
908.728
Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae,
Neisseria meningitidis real-time
PCR 1-5 çift
real-time Multiplex
PCR
2 ml BOS veya
diğer vücut sıvıları
2 gün
***
908.726
Streptococcus pneumoniae
serotip tayini
PCR Multiplex
2 ml klinik örnek
veya ≥10 koloni
saf kültür
2 gün
***
908.726
Enterococcus spp. Tür ve
vankomisin direnç tayini
PCR Multiplex
≥10 koloni saf
kültür
2 gün
***
908.725
Karbapenem direnç tayini
(NDM-1, KPC, IMP, VIM,
OXA-23, OXA-48, OXA-58)
PCR
≥10 koloni saf
kültür
2 gün
***
150.452
Parafin bloktan DNA izolasyonu
CTAB Ekstraksiyonu
Parafin blok, 5-10
mikroton kesiti
2 gün
***
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
≥10 koloni saf
kültür
1 hafta
***
≥10 koloni saf
kültür
Lab. danışınız
***
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
RFLP
SUT
KODU
MOLEKÜLER
MİKROBİYOLOJİ
ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
908.734
RFLP (PCR, agaroz
elektroforez, enzimle kesim)
912.220
PFGE (her bir enzim için; analiz
PFGE
ve raporlama dahil)
YÖNTEM/
METOT
PCR. agaroz
elektroforez, enzimle
kesim
FİLOGENETİK ANALİZLER
SUT / THSK
KODU
MOLEKÜLER
MİKROBİYOLOJİ
ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
150.421
PFGE Analizi
Dendogram
Lab. danışınız
50
150.422
Fragment Analizi
Soyağacı
Lab. danışınız
30
150.423
Dizi Analizi
Soyağacı
Lab. danışınız
30
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir.
46
ULUSAL MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ REFERANS MERKEZ LABORATUVARLARI ÖRNEK ALMA
GÖNDERME KOŞULLARI VE ANALİZLERE AİT AÇIKLAMALAR
1. Örnek Kabul Kriterleri
1.1. Bakteri izolatları uygun taşıma besiyerinde, 2 ml 'lik vida kapaklı tüplerde ve üçlü paketleme ile 48 saat içinde
kurumumuza ulaştırılmalıdır.
1.2. Moleküler Mikrobiyoloji testleri için gönderilecek klinik örnekler, oda ısısında (24≤saat) gönderilmeli veya 2-8oC'de
(72≤saat) saklanan BOS veya steril vücut sıvısı örnekleri ise soğuk zincir ile kurumumuza ulaştırılmalıdır.
1.3. Laboratuvarımıza gönderilecek nükleik asit ekstraksiyon ürünlerinin miktarı en az 100ng/50μl olmalıdır.
2. Örnek Red Kriterleri
2.1. İki günden fazla oda ısısında beklemiş kültür plakları.
2.2. En az tür düzeyinde tanımlaması yapılmamış bakteri kültürleri.
2.3. Kontamine olmuş bakteri kültürleri.
2.4. Laboratuvarımızda reddedilen numunelerin müşteri kurum personeli tarafından çalışılması talep edildiğinde Uzman
kontrolünde Şartlı kabul yapılabilir. Çalışılan bu numunelerin tetkik sonuçlarında numunenin uygun kriterleri taşımamasına
rağmen kurum talebi üzerine çalışıldığına ilişkin ibare raporda bulunur.
47
İKİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİ GÜVENLİGİ LABORATUVARLARINA AİT ANALİZ
BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFELERİ
İlgili Bölümler:
1.
Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
- Merkez Tüketici Ürünleri Kimyasal Araştırma Laboratuvarları
- Merkez Tüketici Ürünleri Mikrobiyolojik Araştırma Laboratuvarları
- Merkez Biyosidal Ürünler Araştırma Laboratuvarları
- Merkez Kalibrasyon Laboratuvarları
- Merkez Sterilite Kontrol Laboratuvarı
2.
Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
3.
Halk Sağlığı Müdürlükleri- Halk Sağlığı Laboratuvarları
İlgili Laboratuvarlara Yönelik Analizler:
a) Su Kalitesine Yönelik Analizler
b) Gıda Kontrol ve Araştırma Analizleri
c) Çevre Sağlığı Araştırma Analizleri
d) Toksokolojik Araştırma Analizleri
e) Biyosidal Ürünler Analizleri
f)
Enstrümantel Analizler
g) Merkez Kalibrasyon Analizleri
48
a) Su Kalitesine Yönelik Laboratuvar Analizleri
İletişim Bilgileri:
- Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 21
e-posta: [email protected]
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
e-posta: [email protected]
- e-posta: şehir adı[email protected] veya şehir adı[email protected]
49
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
Kimyasal Analiz
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
SM 2340 C
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
0.5 L
1 gün
35
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
150.600
Toplam Sertlik
150.601
Toplam Sertlik
Spektrofotometrik
0.5 L
1 gün
50
150.602
Amonyum / Amonyak
TS EN ISO 7150-2
EPA 350.1
TS EN ISO-14911/ İ
Spektrofotometrik
0.5 L
1 gün
50
150.603
Amonyum / Amonyak
Fotometrik
0.5 L
1 gün
20
150.604
Amonyum / Amonyak
Kromatografik
0.5 L
2 gün
65
150.605
İletkenlik
TS 9748 EN 27888
SM 2510 B
Konduktiv/TDS
0.5 L
1 gün
15
0.5 L
1 gün
15
Titrimetrik
TS 3263
ISO 10523
150.606
pH
TS 5133
EPA 842
03/06 SM 4500-H+
B/pH Metre
150.607
Nitrit
Fotometrik
20
ISO 10304-1
150.608
Nitrit
150.609
Oksitlenebilirlik
150.610
Siyanür / Toplam Siyanür
EPA 354.1
EPA 300.1
Spektrofotometrik
TS 6288 EN ISO 8467
TMMOB 1988
Titrimetrik
0.5 L
1 gün
65
0.5 L
2 gün
35
Fotometrik
0.5 L
1 gün
20
0.5 L
1 gün
50
TS EN ISO 14403
Pyridine-Pyrazalone Metot
150.611
Siyanür / Toplam Siyanür
Spektrofotometrik
Kolorimertrik
SM 4500-CN, C ve E
150.612
Aktif Klor / Bağlı Klor/ Serbest
Klor
Fotometrik
0.5 L
1 gün
20
150.613
Aktif Klor / Bağlı Klor/ Serbest
Klor
Spekrofometrik
0.5 L
1 gün
50
0.5 L
1 gün
12
TS 6229 EN ISO 7393-2
Hazır Kit
150.614
Aktif Klor / Bağlı Klor/ Serbest
Klor
DPD pp. Metot
Orto Toluidin
Komparatör
Bulanıklık
Fiziksel
0.5 L
1 gün
1
150.616
Bulanıklık
TS 5091 EN ISO 7027 Hazır
Kit Absorbtometric Metod
0.5 L
1 gün
20
150.617
Koku
Fiziksel
0.5 L
1 gün
1
150.618
Renk
Fiziksel
0.5 L
1 gün
1
150.615
50
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
Kimyasal Analiz
SUT /THSK
KODU
150.619
150.620
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Tat
Fiziksel
0.5 L
1 gün
1
Antimon
ISO-11885- Perkin Elmer
Official Method 006952-01Hydrid Analyse
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
0.5 L
1 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
20
0.5 L
2 gün
55
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
Perkin Elmer Official Method
0.5 L
006952-01-Hydrid AnalyseEPA 200,9;01/01-Rev 3
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
1gün
20
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
EPA 200.8
EPA 200.9; 01/01 - Rev 3
EPA 6010B
Perkin Elmer Official Method
006952-01-Hydrid Analyse150.621
Arsenik
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
EPA 200.8
EPA 200.9 ; 01/01 - Rev 3
ISO 11885
150.622
Kadmiyum
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
EPA 200.8
EPA 200.9; 01/01 - Rev 3
150.623
Krom
ISO 11885
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
EPA 200.8
EPA 200,9;01/01-Rev 3
150.624
Bakır
Fotometrik
ISO 11885
150.625
Bakır
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
EPA 200.8
EPA 200,9;01/01-Rev 3
150.626
Selenyum
ISO 11885
150.627
Alüminyum
EPA 200.8
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
EPA 200.9 ; 01/01 - Rev 3
150.628
Alüminyum
Fotometrik
ISO 11885
150.629
Kurşun
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
EPA 200.8
EPA 200.9; 01/01 - Rev 3
EPA 200.8
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
150.630
Civa
Perkin Elmer Official Method
006952-01-Hydrid Analyse
DIN 38409
51
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
Kimyasal Analiz
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
0.5 L
2 gün
60
0.5 L
1 gün
65
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
1 gün
20
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
1 gün
20
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
G3- Hazır kit Indigo Metod
SM 6010B 6200B
150.631
Ozon
ISO 15680
Spektrofotometrik
ISO 11885
150.632
Bromoform
150.633
Nikel
150.634
Demir
TS 9266 EN ISO 10301
EPA Metot 6020 A/ICP-MSEPA 200.8
EPA 200.9 ; 01/01 - Rev 3
ISO 11885
EPA 200.8 EPA Metot 6020
A/ICP-MS
EPA 200.8
EPA 200.9;01/01-Rev 3
150.635
Demir
Fotometrik
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
150.636
Mangan
150.637
Sodyum
150.638
Sodyum
EPA 200.8
EPA 200. ; 01/01 - Rev 3
ISO 11885
İyon kromatogtafik
TS EN ISO 14911/ISO
14911; 04-99
EPA 200.8
ISO 10304-1
EPA 340.3
150.639
Florür
EPA 300.1 ; 04/09
ISO 10304-1
150.640
Florür
Fotometrik
150.641
Nitrat
Fotometrik
150.642
Nitrat
20
EPA 300.1; 04/09
Kit/Spektro
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
1 gün
20
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
65
ISO 10304-1
150.643
Klorür
TS 4164 ISO 9297
EPA 300.1; 04/09
SM-4500-Cl-B
ISO 10304-1
150.644
Sülfat
150.645
Sülfat
Fotometrik
EPA 300.1; 04/09
SM-4500-SO4-B
SM 4110 D
150.646
Bromat
TS 8195 EN 1484
İyon Kromatografi
150.647
TOC
Hazır kit
52
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
Kimyasal Analiz
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
0.5 L
1 gün
150
0,5 L
1 gün
50
0.5 L
1 gün
35
0.5 L
1 gün
150
0.5 L
1 gün
35
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
EPA Metot 9060 A
150.648
TOC (Günlük Su üretimi 10,000
m3 ’ün üzerinde olan Belediyeler
için)
Firma Aplikasyonu SM 4500CO2; C
Titrimetrik SM 4500-CO2; C
Titrimetrik
150.649
Karbondioksit
150.650
Karbondioksit
150.651
TOC cihazında Toplam Azot
EPA Metot 9060 A
Firma Aplikasyonu ve Hazır
Kit
TNT Persülfat Digestion
Spektrofotometrik
TNT Persülfat Digestion
Spektrofotometrik
Hazır kit (Methylene Blue
Metod)
150.652
Bikarbonat / Karbonat
SM-4500-S-F
Spektrofotometrik
150.653
Sülfür
Fotometrik
0.5 L
1 gün
20
150.654
Sülfür
ISO 11885
0.5 L
2 gün
65
150.655
Baryum
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
55
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
ISO 11885
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
150.656
Borat / Bor
ISO 11885
150.657
Silikat / Silis
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
Hazır kit (Silicomolybdate
Metod)
ISO 11885
Spektrofotometrik
150.658
Kalsiyum
İyon kromotografik
TSEN ISO 14911
150.659
Kalsiyum
ISO 11885
ICP-MS
150.660
Magnezyum
İyon Kromatografi
TSEN ISO 14911/
150.661
Magnezyum
ISO 11885
ICP-MS
150.662
Potasyum
150.663
Potasyum
İyon Kromatografi
65
TSEN ISO 14911
0.5 L
ISO 11995
ICP-MS
53
2 gün
55
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
Kimyasal Analiz
SUT /THSK
KODU
150.664
PARAMETRE
Çinko
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
0.5 L
2 gün
55
0.5 L
1 gün
20
0.5 L
1 gün
20
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
2 gün
65
0.5 L
1 gün
1
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
TS 6392 EN ISO 7887
Hazır kit (Apha PlatınumCobalt Metod)
150.665
Renk
SM 4500-PD
Spektrofotometrik
Türbidimetrik
150.666
Fosfat Fosfor, Toplam Fosfor
Fotometrik
TSEN ISO 10304-2
150.667
Fosfat Fosfor, Toplam Fosfor
EPA 300.1; 04/09
ISO 10304-3
İyon Kromatografi
ISO 10304-3
150.668
İyodür
İyonKromatografi
Spekrofotometrik
150.669
Tortu
Fiziksel
150.670
Sıcaklık (yerinde Ölçüm)
Fiziksel
15
150.671
Siyanürik Asit
Hazır kit
20
150.672
Toplam Alkalilik
SM 2320 B
150.673
Toplam Askıdaki Madde
150.674
Sürfektanlar Metilen Mavisi ile
reaksiyon veren yüzey aktif
maddeler
150.675
Sürfektanlar Metilen Mavisi ile
reaksiyon veren yüzey aktif
maddeler
SM 5540 (Kristal Violet
Metod)
150.676
Fenolik Madde (uçucu)
Hazır kıt
150.677
Fenolik Madde (uçucu)
Spektrofotometrik
150.678
Fenolik Madde (uçucu)
GC-MS
0.5 L
1 gün
35
0.5 L
2 gün
35
TS 7094 EN 872
SM 2540D
Gravimetrik
150.679
Fenolik Madde (uçucu)
Fotometrik
20
0.5 L
2 gün
55
Spektrofotometrik
20
0.5 L
2 gün
50
65
SM 5530 D,4Aminoantipyrine
50
GC-MS
TS 2789 ISO 6060
150.680
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
SM 5220 B
40
Spekrofotometrik
150.681
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
Fotometrik
1L
54
20
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
Kimyasal Analiz
SUT /THSK
KODU
150.682
PARAMETRE
Çözünmüş Oksijen Doygunluk
Oranı / Yüzdesi
YÖNTEM/METOT
Titrimetrik
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
0.5 L
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
1 gün
35
TS 5667 EN 25814
150.683
Çözünmüş Oksijen Doygunluk
Oranı / Yüzdesi
SM 4500G
12
Oksijen metre
150.684
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
(BOD5)
150.685
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
(BOD5)
Titrimetrik
2L
7 gün
50
Manometrik yöntem Orıtest
35
SM 5210-D
TS 7924 EN 25663
150.686
Kjedahl Azotu
Hazır Kit
50
SM 4500-N
Nessler Method
150.687
Kjedahl Azotu
50
Spectrofotometrik
150.688
Kjedahl Azotu
Firma aplikasyonu TSE TOC
150
150.689
Kjedahl Azotu
İyon Kromatografi
65
150.690
Berilyum
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
0.5 L
2 gün
55
150.691
Kobalt
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
0.5 L
2 gün
55
150.692
Vanadyum
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
0.5 L
2 gün
55
150.693
Mikrodalga ile Yakım İşlemi
TS EN ISO 15587-2
0.5 L/250 g
1 gün
70
150.694
Krom VI
TS EN ISO 11083 SM 3500CR;B/Kolorimetrik ve Hazır
kit 1.5Diphenylcarbohdrazide
Metod/ Spektrofotometrik
0.5 L
1 gün
50
150.695
Yüzer Madde
Fiziksel
0.5 L
1 gün
1
150.696
Yoğunluk
TS 1018/Piknometre
150.697
Bromür
15
SM 4500 – B
ISO 10304-1
0.5 L
2 gün
65
2L
1 gün
15
1L
2 gün
15
İyon Kromatografi
SM 2540 F Fiziksel
150.698
Çökebilir Katı Madde
İmhoff Hunisi
Gravimetrik
SM 2540 C
150.699
Toplam Çözünmüş Madde
Elektrokimyasal prob
55
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
Kimyasal Analiz
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
4 gün
70
TS 7887
150.700
Yağ ve Gress Tayini
SM 5520 Soxtherm Multistat
Otomatik Yağ-Gres Cihazı
1L
Gravimetrik
150.701
Hidrojen Peroksit
Hazır Kit
20
KALINTI ANALİZLERİ
Organoklorlular
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150.702
150.703
HCB
Alfa- HCH
65
65
150.704
Gamma - HCH
65
150.705
Heptaklor
150.706
Heptaklorepoksit
150.707
150.708
150.709
150.710
Aldrin
Dieldrin
Alfaendosülfan
Beta- Endosülfan
150.711
Toplam DDT (op-DDT. pp-DDT.
pp-DDD. pp-DDE)
65
EPA 508, EPA 8081BMPRA
(***) EPA 525.2 GC-ECD,
1L
GC-MS
(***)
65
3 gün
65
65
65
65
65
KALINTI ANALİZLERİ
Organafosforlular
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150.712
Demethon(O+S)
65
150.713
Azinphos-methyl
65
150.714
Azinphos-ethyl
65
150.715
Diazinon
65
150.716
Disulfoton
65
150.717
Ethion
EPA 507, MPRA (***) EPA
525.2 EPA 8141A/ İşletme
içi metod GC-MS /GC –
PFPD-LC-MS-MS
1L
3 gün
65
150.718
Malathion
150.719
Parathion-ethyl
65
150.720
Parathion-methyl
65
150.721
Methamidophos
65
150.722
Chlorpyriphos-ethyl
65
150.723
Chlorpyriphos-methyl
65
56
65
KALINTI ANALİZLERİ
Herbisitler
THSK
KODU
PARAMETRE
150.724
Atrazin
150.725
Simazin
YÖNTEM/METOT
EPA 507, EPA 8141A/
MPRA (***) EPA 525.2/
İşletme içi metod GCECD/GC-MS /LC-MS-MS
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
75
1L
3 gün
75
KALINTI ANALİZLERİ
Fungusitler
THSK
KODU
PARAMETRE
150.726
Diniconazole
150.727
Tebuconazole
150.728
Metalaxyl
YÖNTEM/METOT
EPA 525,2 EPA 8141A- GCECD,GC-MS EPA 507,
MPRA (***)
EPA 525.2 // İşletme içi
metod GC-MS / LC-MSMS
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
75
1L
3 gün
75
75
KALINTI ANALİZLERİ
Karbamatlar
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150.729
Aldicarb
75
150.730
Aldicarb-sulfane
75
150.731
Aldicarb-sulfoxide
75
150.732
Carbaryl
75
150.733
Carbofuran
150.734
Carbofuran-3-hydroxy
150.735
Methiocarb
150.736
Methomyl
75
150.737
1-Naphtol
75
150.738
Oxamyl
75
150.739
Propoxur
75
EPA 531,1 Macherey – Nagel
Aplikasyon Kitabı/Cihaz
Uygulama Metodu-LC2L
MSMS (Laboratuvar içi
metot)/ HPLC- Post kolon
türevlendirme
75
3 gün
*** MPRA: S-19, Thier, H.P., Wırchnoff, J 1987 (DF6), Manuel of Pesticide Residue Analysis Pesticide Commussion.
57
75
75
KALINTI ANALİZLERİ
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150.740
Benzo (a) pyrene
75
150.741
Benzo (b) fluoranthene
75
150.742
Benzo (k) fluoranthene
75
EPA 550 EPA 550.1 /
İşletme içi metod
LC-MSMS/ HPLC-FLD
0.5 L
5 gün
150.743
Benzo (ghi) perylene
75
150.744
İndeno (1.2.3 – cd) pyrene
75
150.759
Floranten
75
UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER
SUT /THSK
KODU
150.745
PARAMETRE
ANALİZ
SÜRESİ
Tetrakloreten ve
trikloreten
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
65
150.747
Trihalometanlar
(Kloraform
Bromoform
Dipromoklorometan TS9266 EN ISO 10301-ISO
Bromodiklorometan) 15680-SM 6010B / 6200B/GCMS/MS(Purge and trap)
Benzen
150.748
1,2 - Dikloretan
150.746
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
65
5 gün
0.5 L
65
65
MONOMER BİLEŞİKLER
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.749
Akrilamid
150.750
Epikloridin
150.751
Vinil Klorür
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
TS 9266 EN ISO 10301EPA 8032
EPA 8316 A J. AOAC int-Vol 92
No 1.2009/Cihaz Uygulama
Metodu/
LC-MS/MS (Laboratuvar içi
metot)
TS 9266 EN ISOB 10301EPA
502.2 EPA 524.2 SM 6010B /
6200B/ GC-MS/MS(Purge and
trap)
TS 9266 EN ISOB 10301EPA
502.2 EPA 524.2 SM 6010B /
6200B/ GC-MS/MS(Purge and
trap)
58
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
55
0.5 L
10 gün
65
65
SU KALİTESİNE YÖNELİK MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150.752
Koliform Bakteri
TS EN ISO 9308-1
500 mL
2-4 gün
25
150.753
Koliform Bakteri
TS EN ISO 9308-2
500 mL
2 gün
40
150.754
Escherichia coli
TS EN ISO 9308-1
500 mL
2-4 gün
25
150.755
Escherichia coli
TS EN ISO 9308-2
500 mL
2 gün
40
150.756
Enterokok / Fekal
Streptococ
TS EN ISO 7899-2
500 mL
2-4 gün
25
150.757
Enterokok / Fekal
Streptococ
Laboratuvar içi hızlı tanı metodu
500 mL
2 gün
40
150.758
Enterokok / Fekal
Streptococ
TS EN ISO 7899-1
500 mL
2-4 gün
25
150.760
22oC'de Toplam
jerm Sayımı
TS EN ISO 6222
500 mL
3 gün
20
150.761
37oC'de Toplam
Jerm Sayımı
TS EN ISO 6222
500 mL
2 gün
20
TS EN ISO 9308-1
500 mL
2-4 gün
25
Kültür
100 mL su
7-10 gün
70
150.762
150.763
Fekal Koliform
Bakteri
Suda Legionella
spp araştırılması (1
su örneği için)
150.764
Salmonella
TS EN ISO 19250
500 mL
3-5 gün
30
150.765
Thermotolerant
Campylobacter
ISO 17795
1L
3-5 gün
30
150.766
E.coli O157
Laboratuvar içi metot
1L
3-5 gün
50
TS EN ISO 16266
500 mL
2-8 gün
25
Laboratuvar içi metot
500 mL
2-4 gün
25
Laboratuvar içi metot
500 mL
2-4 gün
80
150.770
Cryptosporidium
sp. ve Giardia
intestinalis (DFA
metodu)
Laboratuvar içi metot
1L
2-4 gün
150
150.771
Parazit
Laboratuvar içi metot
500 mL
1 gün
15
ISO 15553
10 L
2-3 gün
800
98/83/EC Direktifi
500 mL
2-3 gün
25
150.767
150.768
150.769
150.772
150.773
Pseudomonas
aeruginosa
Patojen
Staphylococlar
Suda parazit ve
parazit yumurtası
aranması
Cryptosporidium
sp. ve Giardia
intestinalis
Clostridium
perfringens
150.774
Diğer Mikroskobik
Laboratuvar içi metot.
Canlılar
500 mL
1 gün
15
150.775
Patojen
Mikroorganizmalar
Laboratuvar içi metot.
500 mL
1 gün
40
150.776
Sülfit Redükleyen
Sporlu Anaerob
Bakteriler
TS 8020 EN 26461-2
500 mL
2-3 gün
25
59
SU KALİTESİNE YÖNELİK MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150.777
Protozoalar
Laboratuvar içi metot
500 mL
1 gün
15
150.778
Crustealar
Laboratuvar içi metot
500 mL
1 gün
15
150.779
Yosun
Laboratuvar içi metot
500 mL
1 gün
15
150.780
Spesifik
Mikroorganizma
Aranması
Laboratuvar içi metot
500 mL
3-10 gün
40
150.781
Sularda Fekal
Analiz
(Escherichia coli,
Enterokok )
500 mL
2-4 gün
50
150.782
Sularda Virüs
Analizleri (Her bir
parametre)
Konsantrasyon/Hücre Kültürü
20 L
3-7 gün
650
150.783
Sularda Virüs
Analizleri (Her bir
parametre)
Real-time PCR
20 L
3-7 gün
800
150.784
Tek Kullanımlık
Steril Su Şişesi
5
150.785
Tek kullanımlık
kimyasal su
numunesi kabı
5
İÇME KULLANMA - İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI
17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.1/ a. b. c' ye göre)
Ruhsata Esas
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.800
İçme - Kullanma
Suları (Ek.1/ a. b. c'
ye göre) İçme
Kullanma Suları
Ruhsata Esas Toplam
Fiyatı
150.801
Kimyasal Analiz
150.802
150.803
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT**
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
3.750
1L
Kalıntı Analizleri
Pestisitler
Kalıntı Analizleri
Polisiklik Aromatik
Hidrokarbonlar
735
1x2 L(soğuk zincir)
2.045
1x0.5 L(soğuk zincir)
290
150.804
Uçucu Organik
Bileşikler
1x0.5 L(soğuk zincir)
390
150.805
Monomer Bileşikler
2x 0.5 L
170
150.806
Mikrobiyolojik Analiz
500 mL(steril şişe) soğuk
zincir
60
2-4 gün
120
İÇME KULLANMA - İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI
17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.1/ a. b. c' ye göre)
Ruhsata Esas
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.807
İçme Suları -Kaynak
Suları (Ek.1/ a. b. c'
ye göre) ) İçme
suları-kaynak Suları
Ruhsata Esas Toplam
Fiyatı
150.808
Kimyasal Analiz
150.809
Kalıntı Analizleri
Pestisitler
1L
150.810
Kalıntı Analizleri
Polisiklik Aromatik
Hidrokarbonlar
1x2 L (soğuk zincir)
290
150.811
Uçucu Organik
Bileşikler
1x 0.5 L(soğuk zincir)
390
150.812
Monomer Bileşikler
1x 0.5 L(soğuk zincir)
170
150.813
Mikrobiyolojik Analiz
2x 1 L(steril şişe) soğuk zincir
1x10L (parazit için)
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT**
3.800
725
1L
2.045
2-5 gün
180
İÇME KULLANMA - İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI
17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.1/a.b ve Ek.1/ a. b. c' ye göre)
İçme Kullanma Suları Denetim İzlemesi
SUT /THSK
KODU
150.814
150.815
150.816
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT**
Paket Fiyat-1 İçme Kullanma Suları (Ek
1/ a.b.c) (denetim
izlemesi TOPLAM
Paket Fiyat-2 İçme Kullanma Suları
Denetim İzlemesi
(Ek 1/ a.b.)
(Pestisitler, Polisiklik
Aromatik
Hidrokarbonlar,
Uçucu Organik
Bileşikler, Monomer
Bileşikler analizleri
dahil)
Paket Fiyat-3 İçme Kullanma Suları
Denetim İzlemesi
(Ek 1/ a.b.c) (Kalıntı,
Toplam pestisit, PAH,
Uçucu organikler,
Monomer bileşikler
hariç)
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
1.250
1.000
650
61
İÇME KULLANMA - İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI
17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.1/a.b ve Ek.1/ a. b. c' ye göre)
İçme Kullanma Suları Denetim İzlemesi
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.817
Paket Fiyat-4 İçme Kullanma Suları
Denetim İzlemesi
(Ek 1/ a.b) (Toplam
pestisit, PAH, Uçucu
organikler, Monomer
bileşikler hariç)
500
150.818
Paket Fiyat-5 İçme Kullanma Suları
(Ek1/b)
Kimyasal Analiz
(Toplam pestisit,
PAH, Uçucu
organikler, Monomer
bileşikler hariç)
400
150.819
Paket Fiyat-6 İçme Kullanma Suları
(Ek1/a)
Mikrobiyolojik Analiz
100
YÖNTEM/METOT**
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
İÇME KULLANMA - İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI
17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.1/a.b ve Ek.1/ a. b. c' ye göre)
İçme (Ambalajlı)-Kaynak Suları Denetim İzlemesi
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT**
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
150.820
Paket Fiyat-7 İçme
ve - Kaynak Suları
(Ambalajlı Sular)
Denetim İzlemesi
(Ek 1/ a.b.c)
TOPLAM
2.000
150.821
Paket Fiyat-8 İçme
ve Kaynak Suları
(Ambalajlı Sular)
(Denetim İzlemesi)
(Ek 1/ a.b)
(Pestisitler, Polisiklik
Aromatik
Hidrokarbonlar,
Uçucu Organik
Bileşikler, Monomer
Bileşik analizleri
dahil) TOPLAM
1.000
62
İÇME KULLANMA - İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI
17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.1/a.b ve Ek.1/ a. b. c' ye göre)
İçme (Ambalajlı)-Kaynak Suları Denetim İzlemesi
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.822
Paket Fiyat-9 İçme
ve Kaynak Suları
Kimyasal Analiz
(Pestisitler, Polisiklik
Aromatik
Hidrokarbonlar,
Uçucu Organik
Bileşikler, Monomer
Bileşik analizleri
hariç (Ek1/b)
800
150.823
Paket Fiyat-10 İçme
ve Kaynak Suları
Mikrobiyolojik Analiz
(Ek1/a)
200
YÖNTEM/METOT**
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
İÇME KULLANMA - İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI
(17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.2/a)
İçme- Kullanma Suları Kontrol İzlemesi
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.824
İçme- Kullanma
Suları (Kontrol
İzlemesi) TOPLAM
150.825
Kimyasal Analiz
1x1.5 L (pet/cam şişe)
90
150.826
Mikrobiyolojik
Analiz
1x500 mL(steril şişe-soğuk
zincir)
60
YÖNTEM/METOT**
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
150
İÇME KULLANMA - İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI
(17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
(Ek.2/a)
Kaynak - İçme (ambalajlı) Suları Kontrol İzlemesi
150.827
Kaynak - İçme
(ambalajlı) Suları
(Kontrol
İzlemesi)TOPLAM
150.828
Kimyasal Analiz
1x1 L(steril şişe-soğuk zincir)
130
150.829
Ozon*
500 mL
60
150.830
Bromat*
500 mL
65
150.831
Bromoform*
500 mL
65
150.832
Mikrobiyolojik
Analiz
1x1L (Mikrobiyoloji)
120
250
*Ozonla zenginleştirilmiş hava tekniği kullanılan işletmeler için geçerli olup, istenildiğinde bu parametrelerin fiyatları toplam fiyata
ayrıca ilave edilecektir.
63
HAVUZ SUYU ANALİZLERİ
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.833
Havuz Suyu
Analizleri TOPLAM
150.834
Kimyasal
1x1 L
120
150.835
Mikrobiyolojik
1x500 mL (steril şişe)
80
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT**
200
DOĞAL MİNARALLİ SULAR
Aralık 2004 Tarih ve 25657 Sayılı Sayılı Resmi Gazete Doğal Mineralli Sular Yönetmeliği
Ruhsata Esas (Madde 6 a,b)
Ruhsata Esas
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT**
150.836
DOĞAL
MİNERALLİ
SULAR TOPLAM
Doğal Mineralli
Sular Ruhsata Esas
Toplam paket fiyatı
150.837
Kimyasal Analiz
150.838
Mikrobiyolojik
Analiz
150.839
Kalıntı Analizleri
Pestisitler
1x2 L(soğuk zincir)
150.840
Kalıntı Analizleri
Polisiklik Aromatik
Hidrokarbonlar
1x0.5 L(soğuk zincir)
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
3.750
2x0.5 L
(Iyon/Elementel)
1 L (Su kimyası)
2x1 L(steril şişe) soğuk zincir
1x5 L(parazit için)
1.205
2-5 gün
200
2.045
300
DOĞAL MİNARALLİ SULAR
Aralık 2004 Tarih ve 25657 Sayılı Sayılı Resmi Gazete Doğal Mineralli Sular Yönetmeliği
Ruhsata Esas (Madde 6 a,b)
Kontrol İzlemesi
150.841
KONTROL
İZLEMESİ
TOPLAM:
Doğal Mineralli
Suların Kontrol
İzlemesi (Ek3a)
150.842
Kimyasal Analiz
3x0.5L(ek:3a)
150.843
Mikrobiyolojik
Analiz
2x1 L(steril şişe) soğuk zincir
1x10L(parazit için)
150.844
Doğal Mineralli
Suların Kontrol
İzlemesi (Ek3b)
150.845
Kimyasal Analiz
3x0.5L(ek:3b)
150.846
Mikrobiyolojik
Analiz
2x1 L(steril şişe) soğuk zincir
1x10L(parazit için)
400
250
2-5 gün
150
390
64
190
2-5 gün
200
KAPLICA SULARI
(28 Şubat 2006 Tarih ve 26099 Sayılı Resmi Gazete (Ruhsata Esas)
Ruhsata Esas
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
150.847
TOPLAM: Kaplıca
Suları Ruhsata
Esas(Ek2)
150.848
Kimyasal Analiz
2x1.5 L+2x0.5L
150.849
Mikrobiyolojik
Analiz
1x 500 mL (steril şişe)
150.850
Pestisit Analiz
2x1.5L+1x0.5L
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT**
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
3.765
1.650
2-4 gün
90
2.025
KAPLICA SULARI
(28 Şubat 2006 Tarih ve 26099 Sayılı Resmi Gazete (Ruhsata Esas)
Kontrol İzlemesi
150.851
Kontrol İzlemesi
TOPLAM: Kaplıca
Suları Kontrol
izlemesine esas
toplam paket
fiyatı(Ek3)
400
150.852
Kimyasal Analiz
1x1.5L
Mikrobiyolojik
150.853
1x500 mL (steril şişe)
Analiz
**
Su kalitesine yönelik analizlerde yer alan yöntem ve metotlar geçerlidir.
310
2-4 gün
90
HEMODİYALİZ ÇÖZELTİLERİNİN DİLÜSYONUNDA KULLANILAN SU ANALİZLERİ
(Avrupa Farmokopesine göre)
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
2x1.5L
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
3 gün
760
160.000
Kimyasal Analizler
160.001
Görünüş
160.002
Asitlik-Alkalitik Testi
160.003
Total Mevcut Klor
160.004
Klorür Testi –
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu EPA 300.1
20
160.005
Sülfat Testi
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu EPA 300.1- ISO
10304-1/ İyon Kromatografi
65
160.006
Nitrat Testi
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu EPA 300.1-ISO
10304-1/ İyon Kromatografi
65
160.007
Ağır Metal Testi
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu
55
160.008
Okside Olabilen
Maddeler
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu
20
160.009
Amonyum Testi
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu
50
160.010
Kalsiyum Tayini
Avrupa Farmakopesi AAS
EPA 200.8-TSEN ISO
14911/İyon Kromatografi
55
Fiziksel Kontrol
5
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu
Avrupa Farmakopesi Renk
reaksiyonu
65
20
20
HEMODİYALİZ ÇÖZELTİLERİNİN DİLÜSYONUNDA KULLANILAN SU ANALİZLERİ
(Avrupa Farmokopesine göre)
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
Avrupa Farmakopesi AAS
EPA 200.8- TSEN ISO
14911/İyon Kromatografi
Avrupa Farmakopesi AAS
EPA 200.8- EPA Metot 6020
A/ICP-MS
160.011
Magnezyum Tayini
160.012
Çinko Tayini
160.013
Florür
Potansiyometrik
Tayini
Avrupa Farmakopesi
Potansiyometrik EPA 300.1ISO 10304-1 / İyon
Kromatografi
55
160.014
Sodyum Tayini
Avrupa Farmakopesi Alev
fotometresi EPA 200.8- TSEN
ISO 14911/İyon Kromatografi
55
160.015
Potasyum Tayini
Avrupa Farmakopesi Alev
fotometresi EPA 200.8- TSEN
ISO 14911/İyon Kromatografi
55
160.016
Alüminyum Tayini
Avrupa Farmakopesi
Spektroflorometre EPA 200.8EPA Metot 6020 A/ICP-MS
55
160.017
Civa Tayini
Avrupa Farmakopesi EPA
200.8-EPA Metot 6020
A/ICP-MS
55
160.018
Mikrobiyal
Kontaminasyon
Avrupa Farmakopesi 2008
2.6.12
160.019
Bakteriyal Endotoksin Avrupa Farmakopesi 2008
(LAL)
2.6.14
160.020
55
55
4 adet (250 mL)
25
1x100 cc (endotoksinden
arıtılmış LAL şişesinde)
200
TOPLAM
985
İÇME SUYU AMAÇLI HAM SU ANALİZLERİ
(İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik)
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
160.021
TOPLAM: İçme Suyu
Amaçlı Ham Su
toplam paket fiyatı
(Peptisitler, Polisiklik
Aromatik
Hidrakarbonlar dahil)
160.022
Fiziksel ve Kimyasal
Analizler
4x1.5L(su
kimyası/elemente/iyon)
1x2L(pestisit, soğuk zincir)
1x0.5L(PAH, soğuk zincir)
160.023
Mikrobiyolojik
Analizler
1x500 mL (steril şişe)
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
2.000
1.900
2-5 gün
100
YÜZME SULARI
SUT /THSK
KODU
160.024
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
Mikrobiyolojik
Analizler (Toplam
koliform, Fekal
koliformlar, Fekal
streptokok)
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
2x1L(steril şişe)
66
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
2-5 gün
75
TALASSOTERAPİ AMAÇLI DENİZ SULARI
(Kaplıcalar Yönetmeliği)
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
160.025
TOPLAM:
Talassoterapi Amaçlı
Deniz Suyu Analizi
toplam paket fiyatı
160.026
Fiziksel ve Kimyasal
Analizler
2x1.5L
160.027
Mikrobiyolojik Analiz
500 mL (steril şişe)
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
3.750
3.660
2-5 gün
90
KITA İÇİ SULAR (Nehir, Dere, Göl vb.)
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 31.12.2004 tarih 25687 sayılı Resmi Gazete
Değişiklik 30.03.2010 tarih 27537 Sayılı Resmi Gazete
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
160.028
TOPLAM: Kıta İçi
Sular toplam paket
fiyatı
160.029
Fiziksel ve Kimyasal
Analizler
2x5L
160.030
Mikrobiyolojik
Analizler
500 mL (steril şişe)
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
3.750
3.700
2-5 gün
50
ATIKSU
(Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 31.12.2004 tarih 25687 sayılı Resmi Gazete, Değişiklik 30.03.2010 tarih 27537 Sayılı Resmi
Gazete)
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
160.031
TOPLAM Atıksu
toplam paket fiyatı
160.032
Fiziksel ve Kimyasal
Analizler
2x5L
160.033
Mikrobiyolojik
Analizler
500 mL (steril şişe)
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
3.650
3.600
2-5 gün
50
ATIKSU NUMUNESİ ALMA HİZMETLERİ
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ ÜCRETİ ( )
150.787
Anlık numune
35
150.788
Kompozit numune
(2 saatlik)
55
150.789
Kompozit numune
(24 saatlik)
80
150.790
Debi ölçümü
(m3/gün)
80
67
NUMUNE ALMA HİZMETLERİ
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ
(₺)
Numune alma ve
yerinde analiz
50
hizmeti ilk 30km
Numune alma ve
yerinde analiz
150.792
50
hizmeti İlave her 30
km
Not: Yerinde yapılacak analiz ücretleri, ilgili parametrenin kitapçıktaki kodundan ücretlendirilir.
Not: Tüm su analizlerinde yöntemden kaynaklanan fiyat farklılıkları paket ücretlere yansıtılmayacak ve paket ücretleri için bu
kitapçıkta yer alan miktar dışında ücret tahsilatı yapılmayacaktır.
150.791
SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLERİ GERÇEKLEŞTİREN LABORATUVARLARIN ÖRNEK ALMAGÖNDERME KOŞULLARI VE ANALİZLERE AİT AÇIKLAMALARI
I- SU ANALİZİNDE PESTİSİT TAYİNİ NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ
Suların ruhsata ve kontrole esas analizinde Pestisit ve. PAH tayininin en az 7 lt. su gerekli olup aynı gün içinde soğuk ortamda
ve ağzı sıkıca kapatılmış olarak getirilmelidir. Numunenin PAH için olan 2x1L.'lik kısmı ise kahverengi şişede olmalıdır.
Uçucu Organik bileşikler için ise 500 mL şişe içerisinde tamamen doldurulmuş ve ağzı sıkıca kapatılmış olarak aynı gün içinde,
soğuk zincirde getirilmelidir.
Akrilamid, Epikloridin, Vinil klorür analizleri için orijinal ambalajında veya tekbir kapda en az 500x2 mLlik, işık geçirmeyecek
şekilde ambalajlanmış ped veya cam şişede soğuk zincirde 24 saat içinde getirilmelidir.
Bu şekilde getirilmeyen numuneler analize alınmayacaktır.
II- SUDA MİKROBİYOLOJİK İNCELEME İÇİN NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ
1. Çeşmelerden Su Numunesi Alınması
 Çeşmenin musluk başlığındaki aparatlar varsa çıkarılır ve musluk çevresi alkol ile iyice silinir ve/veya alevden
geçirilir. Salgın araştırması için alınan numunelerde bu işlemler yapılmaz.
 Çeşmeden belirli bir süre kuvvetle su akıtılır. Salgın araştırması için alınan numunelerde bu işlem yapılmaz.
 Numune şişesi gerekli hijyen koşullarına özen gösterilerek kapağı açılır, şişe ağzı dipten tutularak yeniden alevden
geçirilir. Gerekli ise şişenin dış kısmı %70 alkol bazlı bir dezenfektanla silinir ve kuruması beklenir.
 Şişe kapağının iç kısmına el değdirilmeden şişe doldurularak ağzı dikkatli şekilde kapatılır.
2. Kaptaj, Depo, Drenaj, Kuyu veya Sarnıçtan Su Numunesi Alınması
a) Sürekli takılı bulunan pompa (tulumba) ve benzeri sisteme sahip yerlerden numune alınması:
 ‘‘Çeşmelerden su numunesi alınması’’ maddesindeki gibi numune alma işlemi gerçekleştirilir.
 İlk açılan borulu kuyularda pompalama ile numune alınacağı zaman pompalama işinde kullanılacak tulumba ve
borular; litresinde en az 10 mg aktif klor bulunan klorlu su ile dezenfekte edilecektir. Yaklaşık bir saat ve
devamlı bir pompalamadan sonra madde 1’deki esaslar dahilinde numune alınacaktır.
b) Sürekli takılı bulunan pompa (tulumba) ve benzeri sisteme sahip olmayan yerlerden numune alınması
 Gerekli hijyen kurallarına uyarak ve steril ekimban kullanarak numune şişesi suya daldırılır ve numune alınır.
3. Havuzlardan( Yüzme havuzu, kaplıca havuzu vb.) Numune Alınması
 Havuz suyunun durgun halde olduğu ve kullanılan dezenfektanın kararlı hale geldiği yer seçilir.
 Hijyenik şartlara dikkat edilerek numune şişesi havuz kenarından yaklaşık 50 cm içeriden ve yüzeyin ~30 cm derine
daldırılarak numune alınır. Su yüzeyindeki kontaminasyonun önüne geçmek için numune şişe baş aşağı olacak şekilde
gerekli derinliğe daldırılıp numunenin alınacağı noktada ağız kısmı 45° açı ile tutularak şişe doldurulur.
4. Yüzme ve Yüzey sularından (Deniz, Göl vb.) Numune Alınması
 Kıyıdan suyun 1 metre derinliğe ulaştığı yere gidilerek veya botla numune alma noktasına gidilir.
 Hijyenik şartlara dikkat edilerek numune şişesi yüzeyin ~30 cm derine daldırılarak numune alınır. Su yüzeyindeki
kontaminasyonun önüne geçmek için numune şişesi baş aşağı olacak şekilde gerekli derinliğe daldırılıp numunenin
alınacağı noktada ağız kısmı 45° açı ile tutularak şişe doldurulur.
5. Su Numunelerinin Alımında Kullanılan Şişelerin Özellikleri
 Tüm su çeşitleri için istenen mikrobiyolojik parametrelerde kullanılacak su şişeleri, bu amaç için üretilmiş plastik (PP,
PE) veya cam numune şişeleri olmalıdır. Numune şişeleri sızdırmaz özellikte olmalıdır.
 Klorlanan veya klorlu olduğundan şüphe edilen tüm su çeşitleri, Sodyum tiyosülfatlı şişelere alınmalı ve Sodyum
tiyosülfat oranı şişe üzerinden izlenebilmelidir.
 Kullanılan şişelerin yeterli miktarda su numunesi alması önemlidir. Birden fazla şişe kullanılabilir.
 Tüm su çeşitleri için numune alımından sonra şişelerin yaklaşık 1/10’luk kısmı boş bırakılır.
68
 Kullanılacak su şişeleri ve laboratuvara gönderilecek su miktarı hakkında ilgili laboratuvar ile temasa geçilebilir.
Özellikle suda parazit ve virüs araştırmalarında su miktarı 100 L’ye kadar çıkarılabilir.
 Suda parazit ve virüs analizleri için, alanda filtrasyon işlemleri yapılabilir. Bu durumda filtre edilecek su miktarı 200300 L olabilir.
6. Su Numunelerinin Saklanması ve Taşınması
 Tüm su numuneleri alındıktan sonra güneş ışınlarından korunarak ve birbirlerine bulaş olmasını engelleyecek önlemler
alınarak saklanmalıdır.
 Tüm su numuneleri en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalı ve analize alınmalıdır. Bu süre soğuk zincirde (5±3°C)
24 saati aşamaz.
 Jerm (Toplam koloni) sayımları için alınan numuneler soğuk zincirde (5±3°C) 12 saatte analize alınmalıdır.
 Parazit incelemeleri için alınan numuneler soğuk zincirde 96 saat, virüs incelemeleri için alınan numuneler soğuk zincirde
48 saatte kadar laboratuvara ulaştırılmalıdır. Parazit ve virüs incelenmesi için alanda filtrasyon yapıldığı durumlarda,
kullanılan filtre kartuşları soğuk zincirde 24 saate kadar laboratuvara ulaştırılmalıdır
 Numunelerin donmaması için uygun sayıda buz aküsü kullanılmalı ve numunelerin buz aküleri ile teması engellenmelidir.
Numuneler asla dondurulmamalıdır (virüs çalışmaları hariç).
III- SUDA KİMYASAL ANALİZ İÇİN NUMUNE ALMA KOŞULLARI, NUMUNE
SÜRELERİ
MİKTARLARI VE ANALİZ
A- İNSANİ AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA;
1. Ruhsata Esas Analiz
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak
(Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 3x1L olmalıdır. Numuneler maksimum 10 0C’de soğuk zincirle
taşınmalıdır.
2. Denetim Analizi
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak
(Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 3x1L olmalıdır. Numuneler maksimum 10 0C’de soğuk zincirle
taşınmalıdır.
3. Kontrol İzleme Analizi
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak
(Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x1.5L olmalıdır. Numuneler maksimum 10 0C’de soğuk zincirle
taşınmalıdır.
B- DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA;
1. Ruhsata Esas Analiz
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak
(Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x3 L olmalıdır. Numuneler maksimum 10 0C’de soğuk zincirle
taşınmalıdır.
2. Kontrol İzleme Analizi
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak
(Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x1 L olmalıdır. Numuneler maksimum 10 0C’de soğuk zincirle
taşınmalıdır.
C- KAPLICA SULARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA;
1. Ruhsata Esas Analiz
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere
(Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x3 L olmalıdır.
taşınmalıdır.
2. Kontrol İzleme Analizi
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere
(Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x1 L olmalıdır.
taşınmalıdır.
hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak
Numuneler maksimum 10 0C’de soğuk zincirle
hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak
Numuneler maksimum 100C’de soğuk zincirle
IV- SU VE ATIK SU NUMUNELERİNİN ALINMA SAKLANMA KOŞULLARI
Havuz suyu, deniz suyu (yüzme ve talassoterapi amaçlı) , atık su ve ham sular
 En az 5 litre , cam şişede veya plastik bidonda
 BOD5 tayini yapılacak ise en geç 8 saat içinde,
 Amonyum, sülfür, fenol, vb. analizler isteniyorsa, numune +4 0C de 16 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
Numune kısa sürede laboratuvara ulaştırılamayacaksa 10.10.2009 tarih ve 27372 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Su
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği veya TSN EN 5667-3 Su Kalitesi Numune Alma Bölüm 3
Numunelerin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması için Kılavuz Standardına göre numuneler koruma altına alınmalıdır.
69
ANALİZE GÖNDERİLEN HEMODİYALİZ SULARINDAN
NUMUNE ALMA KURALLARI
Hemodiyaliz üniteleri bulunan Devlet Hastanelerinden ve özel diyaliz merkezlerinden Konsantre Hemodiyaliz Çözeltilerinin
Dilüsyonunda Kullanılan “Hemodiyaliz Su Numuneleri”nin alınış şekilleri hakkında yetersiz bilgi, etiketleme ve ambalaj hataları
olması, numunelerin uygun olmayan alınış şekli nedenleri ile analiz ve değerlendirmelerde bir çok tereddüt ortaya çıkmakta ve
usulüne uygun alınmayan numunelerde yapılan işlemler anlamsız olup, zaman, emek ve malzeme kayıplarına neden olmaktadır.
Tüm ilgili kurumlar numuneleri aşağıdaki kurallara uygun şekilde almalıdır. Buna göre;
1. Su numunesi alınacak kaplar daha önce başka amaçla kullanılmamış, dar ağızlı, ağzı sıkı kapalı, kimyasal analiz için en az
1 litrelik 2 adet cam şişe, Bakteriyal Endotoksin için 2 adet özel lal şişesinde ve Mikrobiyolojik Analiz için 1 adet 100 cc
lik steril kahverenkli cam şişe olmalıdır. Bu şişeler çalkalandıktan sonra kapakları ile beraber sterilize edilmelidir.
2. Örnek alımı sırasında suyun dışarıdan kimyasal ve mikrobiyolojik kontaminasyonunu önleyecek uygun koşullar
sağlanmalıdır. Sistemin Konsantre Hemodiyaliz Çözeltilerinin Dilüsyonu olan musluktan bir müddet su akıtıldıktan sonra
daha önce steril edilmiş kaplar aynı su ile tekrar tekrar çalkalanmalı ve şişeye taşırılarak doldurulması ve steril kapakla
kapatılmalıdır.
3. Etiketleme konusunda örnek suyun sistemin neresinden alındığı, alınış tarihi, hemodiyalizde kullanılacak suyun hangi
sistemle elde edildiği (Ro, deiyonize vb.) belirtilmelidir
4. Alınan numuneler en kısa sürede (Biyolojik Testler için gönderilecek numuneler (+2ºC...+8)ºC içinde ) analizi yapılacak
laboratuvara ulaştırılmalıdır (Hafta başı iletilmesi tercih edilir).
70
b) Gıda Kontrolüne Yönelik Analizler
İletişim Bilgileri:
- Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 21
e-posta: [email protected]
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
e-posta: [email protected]
- e-posta: şehir adı[email protected] veya şehir adı[email protected]
71
GIDA KONTROLÜNE YÖNELİK ANALİZLERİ
MİKROBİYOLOJİK KONTROLLER
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
160.102
E. coli Sayımı (EMS)
ISO 16649-3 TS 6063, ISO
7251
250 g-mL
2-4 gün
40
160.103
E. coli Sayımı (Koloni sayımı)
BAM 2002/ISO 16649-2
250 g-mL
2-4 gün
40
160.104
Koliform Bakteri Sayımı (EMS)
BAM 2002/ISO 4832
250 g-mL
2-4 gün
40
160.105
Fekal Koliform Sayımı
BAM 2002
250 g-mL
2-4 gün
40
160.106
Koagülaz Pozitif Stafilokoklar/
Staphylococcus aureus Sayımı
TS EN ISO 6888-1
250 g-mL
2-4 gün
50
160.107
Bacillus cereus Sayımı
TS EN ISO 7932
250 g-mL
2-4 gün
50
160.108
Salmonella spp. Aranması
TS EN ISO 6579
250 g-mL
3-5 gün
70
160.109
Salmonella spp. Aranması
Hızlı test
250 g-mL
2-5 gün
100
160.110
Listeria monocytogenes
Aranması
TS EN ISO 11290-1
250 g-mL
3-5 gün
70
160.111
Listeria monocytogenes
Aranması
Hızlı test
250 g-mL
2-5 gün
100
160.112
Listeria spp. Aranması
Hızlı test
250 g-mL
2-5 gün
100
160.113
Aerobik Mezofilik Bakteri
Sayımı
(Aerobik Koloni Sayımı)
TS 7703 EN ISO 4833
250 g-mL
2-3 gün
40
160.114
Toplam Anaerob Bakteri sayımı
Laboratuvar içi metot
250 g-mL
2-4 gün
40
160.115
Toplam Mikroaerofilik Bakteri
Sayımı
Laboratuvar içi metot
250 g-mL
2-4 gün
40
160.116
Toplam Termofilik Bakteri
Sayımı
Laboratuvar içi metot
250 g-mL
2-4 gün
40
160.117
Küf ve Maya Sayımı
ISO 21527-1/ISO 21527-2
250 g-mL
2-4 gün
40
160.118
Clostridium perfringes Sayımı
TS EN ISO 7937
250 g-mL
3-5 gün
70
160.119
Sülfit İndirgeyen Anaerop
Bakteri Sayımı
ISO 15283/
250 g-mL
2-5 gün
40
160.120
Termotolerant Campylobacter
spp. Aranması
TS EN ISO 10272-1
250 g-mL
3-5 gün
160.121
E. coli O157 Aranması
TS EN ISO 16654
250 g-mL
3-5 gün
70
160.122
E. coli O157 Aranması
Hızlı test
250 g-mL
2-5 gün
100
160.123
Enterobacteriaceae Sayımı
ISO 21528-2
250 g-mL
2-4 gün
50
160.124
Sterilite Kontrolü (30 ve
55°C’de)
AOAC 2003 /
250 g-mL
7-15 gün
40
160.125
Ticari Steril
AOAC 2003
250 g-mL
7 gün
40
Visual Immunoassay
250 g-mL
1 gün
75
Visual Immunoassay
250 g-mL
1 gün
75
ISO/TS 22964
250 g-mL
3-4 gün
75
160.126
160.127
160.128
Stafilokokal Enterotoksin
Aranması
Bacillus cereus Diyarel
Toksininin Aranması
Cronobacter sakazakii Aranması
72
TS 10524
70
GIDA KONTROLÜNE YÖNELİK ANALİZLERİ
MİKROBİYOLOJİK KONTROLLER
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
160.129
Vibrio cholera Aranması
Laboratuvar içi metot
250 g-mL
3-5 gün
75
160.130
Vibrio parahaemolyticus
Aranması
Laboratuvar içi metot
250 g-mL
3-5 gün
75
160.131
Shigella spp. Aranması
TS EN ISO 21567
250 g-mL
3-5 gün
70
160.132
Pseudomonas aeruginosa
Aranması
Laboratuvar içi metot
250 g-mL
3-5 gün
40
160.133
Spesifik Mikroorganizma Tespiti Laboratuvar içi metot
250 g-mL
3-5 gün
100
160.134
Renk ve Görünüş
250 g-mL
1 gün
1
160.135
Koku
250 g-mL
1 gün
1
160.136
Enteral beslenme ürünleri, özel
tıbbi amaçlı ürünleri ve tıbbi
amaçlı bebek mamalarının
mikrobiyolojik incelemeleri
350
GIDA NUMUNELERİNDE MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERE AİT ÖRNEK ALMA - GÖNDERME
KOŞULLARI ve ANALİZLERE AİT AÇIKLAMALAR

Yetkili elemanlar tarafından steril cam veya plastik kaplara usulüne uygun olarak numuneler alınır. Birden fazla
parametre çalışılması istenen durumlarda en az 500 g-mL numune gönderilmelidir.

Numuneler alınıp ağızları kapatıldıktan sonra gerekli form doldurulup, en geç 8 saatte laboratuvara gönderilir. Soğuk
zincirde saklanması durumunda numuneler 24 saate kadar laboratuvara ulaştırılabilir.
73
c) Çevre Sağlığına Yönelik Analizler
İletişim Bilgileri:
- Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 21
e-posta: [email protected]
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
e-posta: [email protected]
- e-posta: şehir adı[email protected] veya şehir adı[email protected]
74
ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK ANALİZLER
Yakıt Analizleri
SUT /THSK
KODU
YÖNTEM/METOT
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
160.200
Numune ön hazırlık
100
160.201
Kalorimetre ile kalori tayini
120
160.202
Kükürt Tayini
120
160.203
Vizkozite Tayini
120
160.204
Uçucu Madde Analizi
120
160.205
Serbest Şişme Analizi
120
160.206
Sıvı Yakıtlarda Parlama Noktası
78
160.207
Sıvı Yakıtlarda Akma Noktası
78
160.208
Üst Isıl Tayini
70
160.209
Alt Isıl Tayini
70
160.210
Karbon Analizi
120
160.211
Kül Tayini
35
160.212
Nem Tayini
35
160.213
Toplam nem Tayini
35
ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK ANALİZLER
Peloid (Kaplıca Çamurları)
(Kaplıcalar Yönetmeliği)
SUT /THSK
KODU
YÖNTEM/METOT
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
160.256
Fiziksel ve Kimyasal Analizler
5 kg
40 gün
700
160.257
Peloid Mikrobiyolojik Analizler
500 g
5 gün
300
160.258
Candida albicans
Laboratuvar içi metot
250 g-mL
2-4 gün
60
160.259
E.coli
BAM 2002
250 g-mL
2-4 gün
40
160.260
Pseudomonas aeruginasa
Laboratuvar içi metot
250 g-mL
2-4 gün
60
160.261
Staphylococccus aureus
Laboratuvar içi metot
250 g-mL
2-4 gün
60
160.262
Toplam Koliform Bakteri
BAM 2002
250 g-mL
2-4 gün
40
160.263
Toplam Koloni Sayımı
TS 7703 EN ISO 4833
250 g-mL
2-3 gün
40
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK ANALİZLER
Çevre ve Yüzeysel Mikrobiyolojik Analizler
SUT /THSK
KODU
160.264
160.265
160.266
PARAMETRE
İç mekânlar için mikrobiyolojik
analiz
Malzeme, ekipman ve diğer
yüzeyler için mikrobiyolojik
analiz
Buharlı Sterilizasyon Etkinlik
Kontrolü Biyolojik İntikatör
Testi (Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği R.G. 22.07.2005/
25883)
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
Laboratuvar içi metot
Vasatta
7 gün
25
Laboratuvar içi metot
Vasatta
7 gün
25
Laboratuvar içi metot.
En az bir işleme
girmiş ve bir işleme
girmemiş Biyolojik
İndikatör Kiti
2 gün
60
75
ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK ANALİZLERE AİT ÖRNEK ALMA - GÖNDERME KOŞULLARI ve
ANALİZLERE AİT AÇIKLAMALAR
ÇEVRE KİMYASAL ANALİZLERİ LABORATUVARI
1. Numune Cinsi ve miktarı gönderilmesi:
A) Kaplıca Çamurları
 En az 5 kg ve cam şişelerde
 Eğer peloid mineralli su ile karıştırılarak kullanılacak ise peleoid katı haliyle ve mineralli su ile karıştırılmış haliyle
olmak üzere 2 (iki) adet gönderilmelidir.
B) Toprak Örnekleri, Atıkçamur vb.
 2 (iki) kg civarında ve naylon torbada gönderilmelidir.
2. İş Bitimi:
A) Kaplıca çamurları 25 –30 gün içinde
B) İstenilen parametre sayısına ve çeşidine göre değişmekle birlikte 10 – 12 gün
PELOİD MİKROBİYOLOJİSİ ANALİZLERİ
Mikrobiyolojik Analiz
Peloid Analiz için:
 Yetkili elemanlar tarafından steril kahverengi şişelere / kavanoz usulne göre örnekler alınır. Her iki örnek cinsi için en
az 250 g-mL numune gönderilmelidir.
 Örnekler alınıp ağızları kapatıldıktan sonra gerekli form doldurulup, en geç 8 saatte laboratuvara gönderilir. Soğuk
zincirde numuneler 24 saate kadar laboratuvara ulaştırılabilir.
 Her iki örnek için analiz süresi ortalama 4 – 5 gündür.
BUHARLI STERİLİZASYON ETKİNLİK KONTROLU ANALİZİ
Biyolojik İndikatör Yollama Şartları:




İlk ruhsat izninde ve altı aylık kontrollerde numuneler Çevre ve Orman Bakanlığının teknik personeli tarafından,
mühürlenerek ve firmanın açık adı, adresi ve birden fazla sterilizasyon ünitesi varsa ayrımı sağlayacak bilgileri içeren
form / tutanak doldurularak yollanır.
Numunenin kırılmamış, hasar görmemiş olması ve türkçe kullanım klavuzu ile birlikte yollanması gerekir.
En az 1 adet işleme konmuş ve bir adet işleme konmamış (buharlı sterilizatöre girmemiş ve orijinal kutusunda) biyolojik
indikatör kiti yollanmalı ve bunlar aynı Lot(son kullanma tarihi) numaralı olmalıdır.
Numuneler ışıkdan korunarak en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır.
76
d) Toksikolojik Araştırmalara Yönelik Analizler
İletişim Bilgileri:
- Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (312) 565 53 21
e-posta: [email protected]
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
e-posta: [email protected]
- e-posta: şehir adı[email protected] veya şehir adı[email protected]
77
TOKSİKOLOJİK ANALİZLER
Kimyasal Maddeler Analizi
SUT /THSK
KODU
160.300
160.301
PARAMETRE
Aromatik Amin Tayini 2Naftilamin. 2.4.5-Trimetilanilin.
2.4-Ksilidin. 2.6-Ksilidin. 2Amino-4-Nitrotoluen. 2Metoksi-5-etilanilin. 3.3'Diklorbenzidin. 3.3'-Dimetil.
4.4'-Diaminodifenilmetan. 3.3'Dimetilbenzidin. 4.4'Diaminodifenilmetan. 4.4'Metilen- Bis- (2-Kloradilin).
4.4'-Oksidianilin. 4.4'Tiodianilin. 4-Metil-1.3Fenilendiamin. Benzidin. oAminoazotoluen.o-Anisidin. oToluidin. p-Aminoazobenzen.
p-Aminobifenil. p-Kloroanilin. pMetoksi-M-Fenilendiamin pKlor-o-Toluıdın
Ftalat Analizleri Phthalic acid,
bis- iso-nonyl ester; Phthalic
acid, bis-2 ethylhexyl ester;
Phthalic acid, bis- 1-octyl ester;
Phthalic acid, bis- isodecyl ester;
Phthalic acid, benzylbutyl ester;
Phthalic acid, bis-butyl ester;(Her
bir parametre için)
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
LC-MS/MS
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metod)
Katılar için 10
gram, Sıvılar için
10 mL
5 gün
750
LC-MS/MS
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metod)
Katılar için 10
gram, Sıvılar için
10 mL
5 gün
100
160.302
Bisfenol A analizi
LC-MS/MS
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metod)
Temsil eden
numuneden 3 Adet
5 gün
300
160.303
Nitrozamin Analizleri, NNitrosodietilamin,
N-Nitrosopiperidin, NNitrosomorfin,
N-Nitrosoprolidin, NNitrosodipropilamin,
N-Nitroso dibutilamin,(Her bir
parametre için)
LC-MS/MS
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metod)
Katılar için 10
gram
5 gün
100
160.304
LC-MS/MS cihazı ile talebe
yönelik yeni analizler
45 gün
2.000
160.305
Atomik Absobsiyon ile Tayin
(her bir element için)
3 gün
55
160.306
İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle
Spektrometresi (ICP-MS) ile
Tayin (her bir element için)
ICP-MS
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metod)
3 gün
55
160.307
Yılan zehiri analizi
UPLC-TOF/MS
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metod)
Katılar için 10
gram, Sıvılar için
10 mL
5 gün
450
160.308
UPLC-TOF/MS
Cihazı ile bilinmeyen madde
analizi
UPLC-TOF/MS
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metod)
Katılar için 10
gram, Sıvılar için
10 mL
5 gün
850
160.309
Yapı tayini analizi
UPLC-TOF/MS
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metod)
Katılar için 10
gram, Sıvılar için
10 mL
5 gün
450
78
TOKSİKOLOJİK ANALİZLER
Örnek Hazırlama
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Asit. Alkali ve çeşitli çözgenlerle
örnek hazırlama
1 gün
20
160.311
İlave her işlem için
1 gün
30
160.312
Mikrodalga yakma sistemi ile
örnek hazırlama
2 gün
70
160.313
Gıda, su, klınık ve tüketici
ürünlerinde toksikolojik analiz
için örnek hazırlama
2 gün
100
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
160.310
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
TOKSİKOLOJİK ANALİZLER
Ultraviole Spektrofotometre Analizleri
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
160.314
Spektrofotometrik Yöntemle
Kantitatif Analiz
50
160.315
Tarama ve Spekturum Alma
50
160.316
Test stick ile yapılan analiz
25
TOKSİKOLOJİK ANALİZLER
A) Biyolojik Materyalin Dışında Kalan Numunelerde Analiz
SUT /THSK
KODU
ANALİZLER
YÖNTEM
MİKTAR
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
160.400
Yüksek Toksisiteye Sahip
Pestisit Analizi;
Azinfos-etil, Azinfos-metil,
Bromodiolon, Cyfluthrin/ betacyfluthrin, Cypermethrin,
Demeton-S-methyl,
Dichlorvos, Diphacinone,
Methamidophos, Methidation,
Methomyl,
Mevinphos, Parathion-methyl,
Thiometon,
Triazophos, Warfarin,
Carbofuran, Alfa- Endosulfan,
Beta- Endosulfan, Endosulfan
Sulfate
GC-MS
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
450
160.401
Herbisitler;
Atrazin, Dichlobenil, Simazin,
Trifluralin.
GC-MS
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
160.402
Karbamatlar;
Carbofuran, Methomyl,
Carbosulfan, Carbaryl
GC-MS
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
79
TOKSİKOLOJİK ANALİZLER
A) Biyolojik Materyalin Dışında Kalan Numunelerde Analiz
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
GC-MS
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
Rodentisitler;
Warfarin,
Bromodiolon, Diphacinone.
GC-MS
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
Akarisitler;
Amitraz, Bromopropylate,
Dinobuton, Mephosfolan,
Tetradifon, Tetrasul.
GC-MS
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
GC-MS
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
GC-MS
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
GC-MS
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
GC-MS
Katı 100g
Sıvı 200g
5gün
65
SUT /THSK
KODU
ANALİZLER
160.403
Organoklorlular;
Aldrin,
Alfa-Endosulfan, BetaEndosulfan, Dieldrin,
Endosulfan Sulfate, Endrin,
Heptachlor, Heptachlor- endo –
epoxide, Heptachlor- exo –
epoxide, Heptachlorobenzene
Lindane, Quintozene(PCNB)
2,4’-DDD,2,4’-DDE, 4,4’-DDD,
4,4’-DDT
GC-MS
160.405
Tiyadizenler:
Buprofezin
160.406
160.407
160.408
160.409
160.410
160.411
Organofosforlular;
Azinfos-etil, Azinfos-metil,
Chlorpyriphos –Ethyl,
Chlorpyrifos-Methyl,
Demeton-S,Demeton-S-methyl,
Diazinon, Dichlorvos,
Dimethoate, Ethion,
Ethoprophos, Etrimfos,
Fenitrothion,
Fenthion, Formothion,
Heptenophos, Malathion,
Methacrifos, Methamidophos,
Methidation, Mevinphos,
Parathion-ethyl, Parathionmethyl, Phenamiphos,
Phorate, Phosalone, Phosmet,
Pirimiphos Ethyl, Pirimiphos
Methyl, Profenofos,
Pyridaphenthion, Triazophos,
Temephos, Thiometon,
Quinalphos
Fungusitler;
Vinclozolin, Triadimenol,
Tolclofos Methyl, Tecnazene,
Pyrazophos,
Procymidone, Penconazole,
Metalaxyl, Iprodione,
Captan.
Piretroitler;
Cyfluthrin/ beta-cyfluthrin,
Cypermethrin, Cyphenothrin,
Deltamethrin, Fenpropathrin,
Tetramethrin, Lambda
Cyhalothrin, Permethrin,
Fenvalerate.
Repellentler;
DEET (N,N-Diethyl toluamide)
YÖNTEM
80
MİKTAR
TOKSİKOLOJİK ANALİZLER
B) Biyolojik Materyalde İnorganik Toksik Madde Analizleri
SUT /THSK
KODU
ANALİZLER
YÖNTEM
HP Klinik Uygulama El
Kitabı, 1998
900.511
Arsenik
900.600
Bakır
900.871
Civa
900.950
Çinko
902.221
Krom
902.231
Kurşun
902.720
Nikel
903.420
Selenyum
911.440
Atomik Abs. Cihazı ile yap.
Tetkik
170.500
Saç ve tırnakta ağır metal analizi
(Her bir parametre için)
170.501
Kadmiyum
170.502
Kobalt
170.503
Mangan
170.504
Molibden
170.505
Organik Toksik Madde
Analizleri
Kanda alkol türleri tayini
(8 parametre)
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
5 mL kan, 10 mL
idrar
5 mL kan, 10 mL
idrar
5 mL kan (EDTA'
lı tüpte), 10 mL
idrar
5 mL kan, 10 mL
idrar
5 mL kan (EDTA'
lı tüpte), 10 mL
idrar
5 mL kan (EDTA'
lı tüpte), 10 mL
idrar
5 mL kan, 10 mL
idrar
5 mL kan, 10 mL
idrar
3 gün
***
3 gün
***
3 gün
***
3 gün
***
3 gün
***
3 gün
***
3 gün
***
3 gün
***
5 mL kan, 10 mL
idrar
3 gün
***
3 gün
55
3 gün
55
3 gün
55
3 gün
55
3 gün
55
3 saat
200
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
MİKTAR
0.25 gram saç
(enseden), 0.1
gram tırnak
5 mL kan (EDTA'
lı tüpte), 10 mL
idrar
5 mL kan (EDTA'
lı tüpte), 10 mL
idrar
5 mL kan (EDTA'
lı tüpte), 10 mL
idrar
5 mL kan, 10 mL
idrar
GC-Head Space
5 mL kan, EDTA'lı
TOKSİKOLOJİK ANALİZLER
C) Biyolojik Materyalde İlaç Düzeyi Analizleri
SUT /THSK
KODU
ANALİZLER
YÖNTEM
MİKTAR
170.506
Trisiklik antidepressan grubu
tayini (Cedia)
ELİSA
5 mL kan
1 saat
40
170.507
Barbitürat Grubu Tayini (Cedia)
ELİSA
5 mL kan
1 saat
40
Benzodiazepin grubu Tayini
(Cedia)
Parasetamol (Asetaminofen)
Tayini (Cedia)
ELİSA
5 mL kan
1 saat
40
ELİSA
5 mL kan
1 saat
40
Kolinesteraz Düzeyi
Spekrofotometrik
5 mL kan
1 saat
***
170.508
170.509
911.350
81
KİMYASAL SAVAŞ AJANLARI TANI VE DOĞRULAMA LABORATUVARINDA YAPILAN ANALİZLER
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
170.510
Kimyasal Tehditler kapsamında
numune ön hazırlık işlemi
Manual, ekstraksiyon
(ayırma, çözme,
türevlendirme ve filtrasyon)
Katılar için 10
gram, Sıvılar için
10 mL
1 gün
350
170.511
Gaz Kromatografi Kütle Spekt.
(GC-MS) ile tayin Tek Grup
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metot)
Katılar için 10
gram, Sıvılar için
10 mL
5 gün
65
170.512
Gaz Kromatografi Kütle Spekt.
(GC-MS) ile tayinde ilave her
grup
In-house (Laboratuar içi
geliştirilmiş metot)
Katılar için 10
gram, Sıvılar için
10 mL
5 gün
65
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir.
TOKSİKOLOJİK ANALİZLERE AİT ÖRNEK ALMA - GÖNDERME KOŞULLARI ve
ANALİZLERE AİT AÇIKLAMALAR

Numuneler, numune ile etkileşime geçmeyecek sızdırmaz, temiz bir kapta gönderilmelidir. Numune ile ilgili detay bilginin
(nereden, nasıl alındığı, biliniyorsa özelliği, hikâyesi) verilmelidir.

Orijinal ürün analizlerinde farklı seri veya parti numarası taşıyan örnekler ayrı örnek olarak değerlendirilip ücretlendirilir.

Orijinal ambalajında gelmesi istenilen numuneler yırtık, delik, açık kabul edilmeyecektir.

Gelen numune torbada ise torbanın delik, yırtık, açık ve içindeki numuneye zarar verecek kadar kirli olması durumunda
numune kabul edilmeyecektir.

Mühürlü olarak gelen numunelerde, üzerindeki mühür ile oynanmış veya mühür bozulmuş ise numuneler kabul
edilmeyecektir.

Yılan ve akrep zehiri şüphesi ile gelen numuneler mutlaka mühürlü gönderilmelidir.

Klinik numuneler için soğuk zincir şartları altında gönderilecektir. Soğuk zincir şartları bozulmuş numuneler kabul
edilmeyecektir.

Numuneler dökülme veya sızıntıya sebep olmayacak şekilde gönderilmelidir.
82
e) Biyosidal Ürünlere Yönelik Analizler
İletişim Bilgileri:
- Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 51 76
Faks No: (0312) 565 51 71
e-posta: [email protected]
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
e-posta: [email protected]
- e-posta: şehir adı[email protected] veya şehir adı[email protected]
83
BİYOSİDAL ÜRÜNLER FİZİKSEL /KİMYASAL/KISAVE UZUN SÜRELİ STABİLİTE ANALİZLERİ
*Orijinal /Orijinal Benzeri Ambalaj Ruhsata Esas 12 Adet (100ml - 5 L/ 100g-1 Kg ) Kontrol 2 adet (100ml - 5 L/ 100g-1 Kg )
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
*
1-2 gün
350
*
3 gün
65
*
3 gün
65
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
170.600
Biyosidal ürün kapsamında
numune ön hazırlık işlemi
170.601
Yüksek Basınçlı Sıvı
Kromatografisi (HPLC) ile
170.602
Gaz Kromatografi (GC) ile
170.603
GC ve HPLC Cihazlarında
CIPAC/4105/R- USPformülasyondaki ilave her
Laboratuvarca Geliştirilmiş
yardımcı, aktif madde analizi için Metodlar
*
1-2 gün
65
170.604
Gaz Kromatografi Kütle Spekt.
(GC-MS) ile tayin
CIPAC - USP Laboratuvarca Geliştirilmiş
Metodlar
*
1 gün
65
170.605
Likit Kromotografi Kütle
Spektrofotometre (LC-MS) ile
analiz
CIPAC/4105/R- USPLaboratuvarca Geliştirilmiş
Metodlar
*
5 gün
65
170.606
Spektrofotometre ile Miktar
Analizi
Spectrofotometre (UV/VIS) USP
*
3 gün
50
170.607
Kolon Kromotografi ile Yapılan
Analiz
Kolon kromotografi
*
7 gün
75
170.608
Stabilite şartlarının oluşturulması
(3 aya kadar)
WHOPES - USP-ICH ve
Geliştirilmiş Metodlar
*
3 aya
kadar
350
170.609
Stabilite şartlarının oluşturulması
(6 aya kadar)
WHOPES - USP-ICH ve
Geliştirilmiş Metodlar
*
6 aya
kadar
540
170.610
Stabilite şartlarının oluşturulması
(12 aya kadar)
WHOPES - USP-ICH ve
Geliştirilmiş Metodlar
*
12 aya
kadar
720
170.611
Stabilite şartlarının oluşturulması
(24aya kadar)
WHOPES - USP-ICH ve
Geliştirilmiş Metodlar
*
24aya
kadar
1.080
170.612
Stabilite şartlarının oluşturulması
(24 ay üzeri)
WHOPES - USP-ICH ve
Geliştirilmiş Metodlar
*
24 ay
üzerine
kadar
1.250
170.613
Yoğunluk
OECD U Tüpü(Anton Paar
Cihazı ile)
*
1 gün
50
170.614
Viskozimetre
CIPAC MT 22 OECD 114
*
1 gün
50
170.615
Parlama noktası tayini
ABA 4 PETROTEST Cihaz
ile
*
1-3
60
170.616
Tanecik Boyutu Ölçümü
CIPAC MT 170/CIPAC MT
187/OECD 110
*
1-3
80
*
1-5
50
*
1 gün
15
CIPAC/4105/R- Who /
SRoF/1 - USP Laboratuvarca Geliştirilmiş
Metodlar
CIPAC/4105/R -USPLaboratuvarca Geliştirilmiş
Metodlar
CIPAC MT 185
(ıslak)/CIPAC MT 59.1
(kuru)/CIPAC MT 59.2
(kuru)/CIPAC MT 170
CIPAC MT 31(WTW Cihazi
ile)
170.617
Elek Testi
170.618
PH
170.619
Kırılma indisi
Refraktometre
*
1 gün
15
170.620
Renk ve/veya görünüm
Görsel
*
1 gün
5
170.621
Polihekzadin vb.
Gravimetrik
*
1 gün
35
170.622
Povidon iyod vb.
Titrimetrik
*
1 gün
35
84
BİYOSİDAL ÜRÜNLER FİZİKSEL /KİMYASAL/KISAVE UZUN SÜRELİ STABİLİTE ANALİZLERİ
*Orijinal /Orijinal Benzeri Ambalaj Ruhsata Esas 12 Adet (100ml - 5 L/ 100g-1 Kg ) Kontrol 2 adet (100ml - 5 L/ 100g-1 Kg )
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
*
1 gün
15
*
1 gün
15
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
170.623
Boyut Ortalama, aerosol itici gaz
yüzdesi, Ağırlık, Hacim ve diğer
benzer ölçek kontrolleri
Boyut Ortalama, aerosol itici
gaz yüzdesi, Ağırlık, Hacim
ve diğer benzer ölçek
kontrolleri
170.624
Ortalama tablet ağırlığı
Gravimetrik
Kalıcı Köpüklenme Soğuk Test,
Emülsiyon Stabilitesi,
Süspansiyon Kabiliyeti,
Süspansiyon Dispersiyonu,
Süspansiyon Yeteneği, vb./
(Her bir parametre için)
CIPAC MT 47.1/CIPAC MT
39.1/CIPAC MT 36.1/CIPAC
MT 36.2/CIPAC MT
36.3/CIPAC MT 173/ CIPAC
MT 15.1/CIPAC MT
16.1/CIPAC MT 168 /CIPAC
*
MT 177/CIPAC MT
15.1/CIPAC MT 184/CIPAC
MT 148/CIPAC MT
148.1/CIPAC MT
148/CIPAC MT 168/CIPAC
MT 160/CIPAC MT 161/
170.625
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
50
BİYOSİDAL ÜRÜNLER BİYOLOJİK ETKİNLİK TESTLERİ
(Orijinal / Orijinal Benzeri Ambalaj)
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
YÖNTEM/METOT
170.626
Fare Testi
Rodentisit Metodu
(Yemleme) Zamk Metodu
(yapışma)
170.627
Hamamböceği Testi
Peet-Grady Metodu Rezidüel
Uygulama metodu Ebeling
Testi Metodu
5L/ 1Kg
170.628
Karasinek Testi
Peet-Grady Metodu Rezidüel
Uygulama metodu Larva
Metodu
5 L / 1 Kg
Biyolojik etiket İnceleme
WHO/CDS/NTD/WHOPES/
GCDPP2006.1
WHO/CTD/WHOPES 97.2,
Ürün Etiket Kontrolu
-
170.629
5 kg (yemleme) 10
Adet (zamk)
ANALİZ
SÜRESİ
20 Gün
(yemleme)
2 Gün
(zamk)
24-48-72
saat (peetgrady /
rezidüel
metod) 120 Gün
(ebeling
metod)
24 saat
(peetgrady /
rezidüel
metod)
20 Gün
(larva
metod)
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
400
350
350
3 gün
200
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
BİYOSİDAL ÜRÜNLER MİKROBİYOLOJİK ETKİNLİK TESTLERİ
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
170.630
Dezenfektanların ve
antiseptiklerin bakteriyolojik
yönden etkinlik testleri
TS EN 13727
TS EN 1276
Orijinal amb.
500mL-1L
500g-1kg
2 hafta
800
170.631
Dezenfektanların ve
antiseptiklerin bakteriyolojik
yönden etkinlik testlerinde 3’ün
üzerindeki her bir suş için
TS EN 13727
TS EN 1276
Orijinal amb.
500mL-1L
500g-1kg
1 hafta
300
85
BİYOSİDAL ÜRÜNLER MİKROBİYOLOJİK ETKİNLİK TESTLERİ
SUT /THSK
KODU
170.632
170.633
170.634
PARAMETRE
Dezenfektanların ve
antiseptiklerin mayalar yönünden
etkinlik testi
Dezenfektanların ve
antiseptiklerin küfler yönünden
etkinlik testi
Dezenfektanlar ve antiseptiklerin
sporidal etkinlik testi
YÖNTEM/METOT
TS EN 13264
TS EN 1350
TS EN 13264
TS EN 1650
TS 6776 EN 13704
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
Orijinal amb.
500mL-1L
500g-1kg
Orijinal amb.
500mL-1L
500g-1kg
Orijinal ambalaj
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
2 hafta
300
2 hafta
500
2 hafta
300
BİYOSİDAL ÜRÜN ANALİZLERİNİ GERÇEKLEŞTİREN LABORATUVARLARIN
ANALİZLERE AİT AÇIKLAMALARI
BİYOSİDAL ÜRÜN ANALİZLERİ İÇİN GÖNDERİLECEK NUMUNELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Numuneler, orijinal ambalajında veya orijinal benzeri bir ambalajda olmalıdır.
2. Resmi olarak gelen numuneler etiketli, mühürlü ve tutanaklı olmalıdır.
3. Biyosidal Ürünlerin Ruhsat analiz başvurularında , Başvuru Formunda yer alan gerekli ürün analizleri için belgelerin tümü
olmalıdır.
4. Biyosidal ürünlerin etkin, yardımcı, saf ve safsızlık maddelerinin analiz sertifikaları olmalıdır.
5. Bitmiş ürün için gönderilen seriye ait analiz sertifikası, analize ait kramatogramlar, spektrumlar olmalıdır.
6. Bitmiş ürüne ait valide metot olmalıdır.
7. Ek numune istemi halinde yeni gönderilen numunelerin seri, imal tarihi ve son kullanma tarihi aynı olmalıdır.
8. Laboratuvar gerekli gördüğünde biyolojik etkinlik deneme yöntemleri ve deneme raporları ile biyolojik etkinlik hakkında bilgi ve
belgeleri isteyebilecektir.
9. Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca onaylı etiket örneği olmalıdır.
10. Ruhsat amaçlı gönderilen analizi yapılacak numuneler, referans standart madde (üretici firmadan temin edilen ve analiz
sertifikası ile birlikte) ile birlikte gelecek olup, kalan std madde analiz sonrası iade edilecektir.
11. Numunedeki aktif madde tayininin süresi; numunenin analize alındığı gün başlar ve numunedeki aktif madde sayısına bağlı
olarak değişebilir. Analiz süreleri “tabloda verilen analiz süreleri” dir. Bu sürelere raporlama süreleri dâhil değildir. Numune
yoğunluğu, Personel eksikliği, Cihaz arızası vb. durumlarda analiz süreleri ve raporlama süreleri değişebilir ve ek süreler ilave
edilebilir.
12. Ürünün biyolojik deneme ve etiket inceleme süresi ürünün denemeye ve incelenmeye alındığı gün başlar. Analiz süreleri
“tabloda verilen analiz süreleri” dir. Bu sürelere raporlama süreleri dâhil değildir. Numune yoğunluğu, Personel eksikliği, Cihaz
arızası vb. durumlarda analiz süreleri ve raporlama süreleri değişebilir ve ek süreler ilave edilebilir.
13. Teknik madde miktar tayini içinde, tabloda belirtilen analiz ücretleri alınır.
14. Kimyasal analizi çalışılarak formülü uygun bulunan ürünler biyolojik denemeye alınır veya biyolojik etiket incelemesi yapılarak
biyolojik görüş verilir.
15. Özel amaçlı gelen numuneler; laboratuvara numune bilgilerini içeren analiz talep formu ile getirilmelidir.
16. Özel amaçlı gelen numunelerde müşteri; numunede yapılması gerekli analizler konusunda bilgi sahibi değilse üründe yapılacak
analizleri ve yöntemlerini ilgili laboratuvar sorumlusu belirleyecektir.
17. Numuneler laboratuvara numune kabul birimince verilen barkod numaralı ve numune teslim formu ile birlikte getirilmelidir.
Barkod numarası, numunenin üzerine etiket bilgilerinin okunmasını engellemeyecek şekilde farklı bir yere yapıştırılmalıdır.
18. Kontrol amaçlı gelen ürünler numune iade formu ve analiz sonuç raporları ile birlikte iade edilir.
19. Ruhsata esas analiz için gelen ürünler; numune iade formu ve analiz sonuç raporları ile birlikte iade edilir.
20. Analiz ücreti belirtilmemiş ürün analizlerinde listede belirtilenler içinde kendisine en yakın olanın ücreti alınır.
21. Analiz istemi ile ilgili başvurularda; alınacak analiz ücreti ürünün fiziko kimyasal analizleri, kısa ve uzun süreli stabilite testi,
biyolojik etkinlik deneme, mikrobiyolojik etkinlik testi ve/veya etiket inceleme parametrelerinden oluşur. Biyolojik Etkinlik
Laboratuvarında PGD / Adli Soruşturma / Satın Alma / Şikâyet amaçlı gelen ürünlerde (ruhsatlı olanlarda) yalnızca etiket
incelemesi yapılır. Talep doğrultusunda etkinlik denemesi yapılmaktadır.
22. Ürün analizlerinde farklı seri ya da parti numarası taşıyan örnekler ayrı örnek olarak değerlendirilir ve ücretlendirilir.
23. Teknik şartname ve dosya inceleme ile ilgili yapılacak değerlendirmeler ilgili kod ile belirlenir
24. Biyosidal ürünler Spesifikasyonu verilmeyen özel analizlerin ücretlendirmesi çalışma tekrarı (ön hazırlık, stabilite şartlarının
oluşturulması ve ürünün özelliğine göre belirlenen parametre) ile çarpılarak belirlenir.
25. Biyosidal ürün analizlerinde kısa ve uzun stabilite çalışmaları talep doğrultusunda üç farklı seri üzerinden çalışmalar
yürütülebilecektir.
26. Analizlerin yapılabilmesi için analiz bedelinin yatırılarak dekontun laboratuvara teslim edilmiş / gönderilmiş olması
gerekmektedir. PGD ve Adli Soruşturma kapsamında gelen numunlerin analiz ücretleri ilgili kuruma mahsup edilecektir.
27. Numune ile ilgili ücret ibrazı ve diğer eksiklikler 30 iş günü içerisinde yerine getirilmediği takdirde numune iade edilir.
28. Laboratuvar gerekli gördüğünde özel (yeni bir analiz) analiz talebinde bulunan müşterilerden o analizle ilgili standart, metod,
gerekli ekipman vb. talebinde bulunabilir.
29. Numunelerin analize alınabilmesi için ilgili ücret ibrazının ve numuneye ait istemlerin (onaylı etiket örneği, spesifikasyon, vb.
tüm numuneye ait istemler ) tamamlanmasını takiben analiz süreci başlar.
86
f) Enstrümental Analizler
İletişim Bilgileri:
- Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 21
Faks No: (0312) 565 51 71
e-posta: [email protected]
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
e-posta: [email protected]
- e-posta: şehir adı[email protected] veya şehir adı[email protected]
87
ENSTRÜMENTAL ANALİZLER
KULLANILAN CİHAZ VE YÖNTEME GÖRE ORTAK ANALİZ ÜCRETLERİ Bu fiyat tarife kitapçığı içerisinde yer
almayan analiz taleplerinin fiyatları için, yöntem ve kullanılan cihazın özelliklerine göre aşağıda belirtilen ücretler dikkate
alınacaktır. (FARMASÖTİK ÜRÜNLER DIŞINDA)
Fiziksel Kontroller
SUT /THSK
KODU
170.700
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
Her bir parametre için Fiziksel
Konrol
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
5
ENSTRÜMENTAL ANALİZLER
KULLANILAN CİHAZ VE YÖNTEME GÖRE ORTAK ANALİZ ÜCRETLERİ Bu fiyat tarife kitapçığı içerisinde yer
almayan analiz taleplerinin fiyatları için, yöntem ve kullanılan cihazın özelliklerine göre aşağıda belirtilen ücretler dikkate
alınacaktır. (FARMASÖTİK ÜRÜNLER DIŞINDA)
Kimyasal Kontrollar
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/METOT
NUMUNE
MİKTARI/TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
170.701
Kalitatif Analizlerde;
Özel bölümlerde yer almayan
kimyasal analizlerde numune
başına her bir parametre için
kalitatif analizlerde
15
170.702
Kantitatif analizlerde;
Gravimetrik, Titrimetrik,
Ekstraksiyon, Distilasyon ve
benzeri yöntemle yapılan tayinler
35
170.703
Fotometrik Analizler (Her bir
parametre için)
20
170.704
pH metre, Refraktometre,
Mikroskopi ve Kondüktivimetre
vb. alet ölçümleri
15
170.705
Gaz Kromatografisi ile Tayinler
65
170.706
170.707
Yüksek Basınçlı Sıvı
Kromatografisi (HPLC) ile
yapılanlar
Gaz Kromatografi Kütle
Spektrometrisi (GC-MS) ile
yapılan tayinler
65
65
170.708
İyon Kromatografik tayinler
65
170.709
IR ve/ veya FTIRSpektrofotometrik tayinler
150
170.710
UV-Spektrofotometrik tayinler
50
170.711
Atomik Absorbsiyon
Spektrometresi (AAS), İndüktif
Eşleşmiş Plazma (ICP) ve
İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle
Spektrometresi (ICP-MS) ile
tayinler (Her bir element için)
55
170.712
Azot protein tayin cihazı ile
protein tayini
70
170.713
Mikrodalga ile yapılan işlem
(Herbir numune için)
70
170.714
GC MS MS ile yapılan analizler
65
170.715
Likit Kromatografi-Kütle
Spektrometresi (LC MS)
65
88
g) Merkez Kalibrasyon Laboratuvarları
İletişim Bilgileri:
Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 21
Faks No: (0312) 565 51 71
e-posta: [email protected]
89
SICAKLIK KALİBRASYONU
SUT /THSK
KODU
CİHAZ ADI
KALİBRASYON
KAPSAMI
170.750
Sıcaklık kontrollü
hacimlerde sıcaklık
dağılımı tespiti (etüv,
inkübatör, sterilazatör)
9 ayrı ölçüm noktasından
170.751
Sıcaklık kontrollü
hacimlerde sıcaklık
dağılımı tespiti (etüv,
inkübatör, sterilazatör)
Tek noktalı
170.752
Sayısal göstergeli sıcaklık
ölçer
(-40 - +200) 0c (her bir
ölçüm noktasi için)
170.753
Sıvılı cam termometre
Sıvılı cam termometreler
(her bir ölçüm noktasi
için)
YÖNTEM /
METOD
DKR-R 5-7
TS EN 60068
3-5
TS EN 60068
3-11
DKR-R 5-7
TS EN 60068
3-5
TS EN 60068
3-11
KARŞILAŞTI
RMA
YÖNTEMİ
KARŞILAŞTI
RMA
YÖNTEMİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Bütün şartlar
sağlanmışsa 1
gün
150
Bütün şartlar
sağlanmışsa 1
gün
75
Bütün şartlar
sağlanmışsa 1
gün
Bütün şartlar
sağlanmışsa 1
gün
30
30
HACİM KALİBRASYONU
SUT /THSK
KODU
CİHAZ ADI
KALİBRASYON
KAPSAMI
YÖNTEM /
METOD
ANALİZ
SÜRESİ
Bütün şartlar
sağlanmışsa 2
gün
Bütün şartlar
sağlanmışsa 2
gün
Bütün şartlar
sağlanmışsa 2
gün
Bütün şartlar
sağlanmışsa 2
gün
Bütün şartlar
sağlanmışsa 2
gün
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
170.754
Tek işaretli pipetler
1 ml - 100 ml
Gravimetrik
170.755
Taksimatlı pipetler
0,1 ml – 25 ml
Gravimetrik
170.756
Büretler
1 ml – 100 ml
Gravimetrik
170.757
Ölçülü silindirler
5 ml – 50 ml
Gravimetrik
170.758
Balon jojeler
5 ml – 100 ml
Gravimetrik
170.759
Pistonlu pipet
1 µL ≤V ≤10 mL
Gravimetrik
Bütün şartlar
sağlanmışsa 2
gün
150
170.760
Pistonlu büret
1 mL ≤V ≤100 mL
Gravimetrik
Bütün şartlar
sağlanmışsa 2
gün
150
170.761
Dispenser
1 mL ≤V ≤100 mL
Gravimetrik
Bütün şartlar
sağlanmışsa 2
gün
75
75
75
80
75
75
TERAZİ KALİBRASYONU
SUT /THSK
KODU
170.762
CİHAZ ADI
Terazi
KALİBRASYON
KAPSAMI
YÖNTEM /
METOD
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
1mg -500g →E2 ve 1mg-10
kg→F1 sınıfı kütle seti
kullanılarak
EURAMET/cg18/v.03
Bütün şartlar
sağlanmışsa 1
gün
75
90
KÜTLE KALİBRASYONU
SUT /THSK
KODU
CİHAZ ADI
170.763
E2 Sınıfı kütle
kalibrasyonu
170.764
F Sınıfı kütle
kalibrasyonu
KALİBRASYON KAPSAMI
(1mg-200g) E2 sınıfı ağırlık/
ağırlık setleri
(1mg-200g) F1 sınıfı ağırlık/
ağırlık setleri
(1mg-200g) F2 sınıfı ağırlık
/ağırlık setleri
YÖNTEM /
METOD
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
OIML R 111- 1
Bütün şartlar
sağlanmışsa 2
gün
75*
OIML R 111- 1
Bütün şartlar
sağlanmışsa 2
gün
(1mg-200g) M1 sınıfı ağırlık/
ağırlık setleri
170.766
M Sınıfı kütle
kalibrasyonu
(100mg-200g) M2 sınıfı ağırlık/
ağırlık setleri
60*
60*
60*
OIML R 111- 1
(1g-200g)M3 sınıfı ağırlık/
ağırlık setleri
Bütün şartlar
sağlanmışsa 2
gün
60*
60*
(*) Kütle Başına
KALİBRASYON SERTİFİKASI DÜZENLENMESİ
SUT /THSK
KODU
KONUSU
BİRİM FİYAT ( )
170.767
Birden fazla sertifika talebi
10*
170.768
Yeniden sertifika düzenlenmesi (kaybolma, yırtılma vb.)
50*
(*) TL/Adet
EĞİTİM
THSK
KODU
KATILIM BELGESİ DÜZENLENMESİNE ESAS KONU
BİRİM FİYAT ( )
170.769
Genel Metroloji (1 Gün)
250*
170.770
Kalibrasyon (1 Gün)
250*
170.771
Ölçüm Belirsizliği (2 Gün)
500*
170.772
Kalibrasyon Uygulama (5 Gün) (Kütle, Terazi, Hacim, Sıcaklık)
(*) TL/Kişi
91
1.000*
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİYOLOJİK ÜRÜN ÜRETİM ve AR-GE
LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLER VE FİYAT
TARİFELERİ
İlgili Bölüm:
Biyolojik Ürün Üretim ve Ar-Ge Daire Başkanlığı
İlgili Laboratuvarlar:
a) Vücut Dışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarları (Diagnostik Antijen, Antiserum ve
Kitler)
b) Bağışıklık Serum Üretim Laboratuvarları
c) Deney Hayvanları Üretim Laboratuvarları
92
a)
Vücut Dışı Tıbbi Tanı Ürünleri Üretim Laboratuvarları
(Diagnostik Antijen, Antiserum ve Kitler)
İletişim Bilgileri:
Tel No: (0312) 565 54 66 - 67 – 69- 70-71
Faks No: (0312) 565 54 68
e-mail: [email protected]
Adres: Adnan Saygun Cad. No:55 E Blok 5. Kat Sıhhiye/ANKARA
Hesap No: Türkiye Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi
TR26 0001 2009 3960 0005 0000 46
93
DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
ANTİJENLER
Brucella
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
AÇIKLAMA
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
8699255730170
1110
Brucella Rose-Bengal Lam antijeni 100
Testlik
5 mL
55
8699255730187
1121
Brucella abortus
100 mL
50
8699255730194
1122
Brucella melitensis
100 mL
50
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
ANTİJENLER
Gruber Widal-Boyasız Tüp Aglutinasyon Antijenleri
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
AÇIKLAMA
8699255730019
1011
Salmonella typhi O
100 mL
50
8699255730026
1012
Salmonella typhi H
100 mL
50
8699255730033
1013
Salmonella paratyphi AO
100 mL
50
8699255730040
1014
Salmonella paratyphi AH
100 mL
50
8699255730057
1015
Salmonella paratyphi BO
100 mL
50
8699255730064
1016
Salmonella paratyphi BH
100 mL
50
8699255730071
1017
Salmonella paratyphi CO
100 mL
50
8699255730088
1018
Salmonella paratyphi CH
100 mL
50
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
ANTİJENLER
Gruber Widal-Boyalı Lam Aglutinasyon Antijenleri
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
AÇIKLAMA
8699255730095
8699255730101
8699255730118
8699255730125
1021
1022
1023
1024
Salmonella typhi O
Salmonella typhi H
Salmonella paratyphi AO
Salmonella paratyphi AH
5 mL
5 mL
5 mL
5 mL
50
50
50
50
8699255730132
1025
Salmonella paratyphi BO
5 mL
50
8699255730149
1026
Salmonella paratyphi BH
5 mL
50
8699255730156
1027
Salmonella paratyphi CO
5 mL
50
8699255730163
1028
Salmonella paratyphi CH
5 mL
50
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
3 mL
100
DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
ANTİSERUMLAR
Brucella
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
8699255730385
2501
AÇIKLAMA
Brucella polivalan antiserumu
(Br. abortus. Br. suis. Br. melitensis)
94
DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
ANTİSERUMLAR
Vibriocholerae
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
8699255730279
2011
8699255730286
8699255730293
AÇIKLAMA
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
Vibrio cholerae polivalan(V.ch. inaba. V.ch.
ogawa)
3 mL
100
2012
Vibrio cholerae inaba
3 mL
100
2013
Vibrio cholerae ogawa
3 mL
100
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
ANTİSERUMLAR
Salmonella
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
8699255730415
3102
8699255730422
3103
8699255730439
3201
8699255730446
3202
8699255730453
3203
8699255730460
3204
8699255730477
3205
8699255730484
3206
8699255730491
3207
8699255730569
3500
AÇIKLAMA
Salmonella poli A (OMA)
(O Fak:1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 12. 19. 21. 46)
Salmonella poli B (OMB)
(O Fak: 6. 7. 8. 11. 13. 14. 20. 22. 23. 24)
Salmonella grup A
(Faktörler: 1. 2. 12)
Salmonella grup B
(Faktörler: 4. 5. 12)
Salmonella grup C-I
(Faktörler: 6. 7)
Salmonella grup C-II
(Faktörler: 6. 8)
Salmonella grup C-III
(Faktörler: 8. 20)
Salmonella grup D-I
(Faktörler: 1. 9. 12)
Salmonella grup D-II
(Faktörler: 9. 46)
Salmonella Vi
DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
ANTİSERUMLAR
Salmonella H faktör antiserumları
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
AÇIKLAMA
8699255730576
3601
Salmonella antiserum a
3 mL
100
8699255730583
3602
Salmonella antiserum b
3 mL
100
8699255730590
3603
Salmonella antiserum c
3 mL
100
8699255730606
3604
Salmonella antiserum d
3 mL
100
8699255730613
3610
Salmonella antiserum i
3 mL
100
8699255730620
3611
Salmonella antiserum gm
3 mL
100
95
DİAGNOSTİK ANTİJEN, ANTİSERUM VE KİTLER
ANTİSERUMLAR
Shigella
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
8699255730316
2101
8699255730323
2102
8699255730330
2201
8699255730347
2301
8699255730354
2302
8699255730361
2303
8699255730378
2401
AÇIKLAMA
Shigella dysenteriae-I
Grup A-I tip: 1-7
Shigella dysenteriae-II
Grup A-II tip: 8-10
Shigella flexneri
Grup B tip: 1-6
Shigella boydii-I
Grup C-I tip: 1-7
Shigella boydii-II
Grup C-II tip: 8-11
Shigella boydii-III
Grup C-III tip: 12-15
Shigella sonnei
Grup D
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
BİR AY ÖNCEDEN İSTEK YAPILMASI DURUMUNDA ÜRETİLECEK ANTİJENLER
(telefonla iletişime geçilmelidir)
ANTİJENLER
Listeria
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
AÇIKLAMA
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
8699255730200
1231
Listeria monocytogenes 1/2b
100 mL
50
8699255730217
1232
Listeria monocytogenes 1/2c
100 mL
50
8699255730224
1233
Listeria monocytogenes 4b
100 mL
50
8699255730231
1234
Listeria monocytogenes 4c
100 mL
50
BİR AY ÖNCEDEN İSTEK YAPILMASI DURUMUNDA ÜRETİLECEK ANTİJENLER
(telefonla iletişime geçilmelidir)
ANTİJENLER
Proteus
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
AÇIKLAMA
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
8699255730248
8699255730255
8699255730262
1341
1342
1343
Proteus OXK
Proteus OX2
Proteus OX19
100 mL
100 mL
100 mL
50
50
50
İKİ AY ÖNCEDEN İSTEK YAPILMASI DURUMUNDA ÜRETİLECEK ANTİSERUMLAR
(telefonla iletişime geçilmelidir)
ANTİSERUMLAR
Brucella
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
8699255730392
2502
8699255730408
2503
8699255730309
2014
AÇIKLAMA
Brucella abortus monospesifik
A antiserum
Brucella melitensis monospesifik
M antiserum
Vibrio cholerae0139
96
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
3 mL
100
3 mL
100
3 mL
100
3-İKİ AY ÖNCEDEN İSTEK YAPILMASI DURUMUNDA ÜRETİLECEK ANTİSERUMLAR
(telefonla iletişime geçilmelidir)
ANTİSERUMLAR
Salmonella O faktör antiserumları
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
8699255730507
3301
8699255730514
AÇIKLAMA
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
Salmonella Faktör 2
3 mL
100
3302
Salmonella Faktör 4. 5
3 mL
100
8699255730521
3303
Salmonella Faktör 7
3 mL
100
8699255730538
3304
Salmonella Faktör 8
3 mL
100
8699255730545
3305
Salmonella Faktör 9
3 mL
100
8699255730552
3306
Salmonella Faktör 14
3 mL
100
ARAŞTIRMA AMAÇLI KULLANIM İÇİN ANTİSERUMLAR
Francisella
UBB KODLARI
BÖLÜM KOD
AÇIKLAMA
MİKTAR
SATIŞ ÜCRETİ ( )
8699255730644
5002
Francisella tularensis Antiserumu
3 mL
225
8699255730651
5003
Francisella tularensis Real Time PCR Kiti
96 Testlik
3.500
8699255730637
5001
Francisella tularensis Antijeni
10 mL
250
8699255730644
5002
Francisella tularensis Antiserumu
3 mL
225
8699255730651
5003
Francisella tularensis Real Time PCR Kiti
96 Testlik
3.500
8699255730637
5001
Francisella tularensis Antijeni
10 mL
250
VÜCUT DIŞI TIBBİ TANI ÜRÜNLERİ ÜRETİM LABORATUVARI
TALEP İSTEME - GÖNDERME KOŞULLARI ve İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Ürün istek yazılarında ürün bölüm kodu yazılması (karışıklığın önlenmesi için) gereklidir.

Ürün istek yazısı birime ulaştığında, ürün sabah saat 10.00 da kargo ile gönderilir, bu saati geçen kargolar ertesi güne kalır.

Ürün İl dışına kargo ile gönderilir; il içi birimde elden teslimat yapılır.

Ürünlerimizin tamamı kullanıma hazır olarak üretilmiştir.
Kurumumuz tarafından üretilen ürünler, Kamu İhale Kanunu 3. maddesinin (b) bendine göre, satınalma mevzuatına tabi
değildir. Diğer taraftan, KİK'in aynı maddelerine dayanılarak çıkarılan "Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı KİK Kapsamındaki
İdarelerin Teşhis ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik" gereğince
Kurumlar karşılıklı protokol hazırlayarak mal ve hizmet alımı yapabileceklerdir.
97
98
b)
Bağışıklık Serum Üretim Laboratuvarları
İletişim Bilgileri:
- Serum Üretim ve Deney Hayvanları Ünitesi
Tel No: (0312) 399 28 71
e-mail: [email protected]
- Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi (DARUM)
Tel No: (0312) 498 21 50 /(11 35)
99
SERUM - KAN, DENEY HAYVANI VE DENEYSEL ARAŞTIRMA ÜCRETLERİ
İMMUN SERUMLAR (160.110)
MİKTAR/A
ĞIRLIK
SATIŞ ÜCRETİ ( )
Akrep Serumu
1 Ampul
50
150.03.01.11.02.60
Difteri Serumu 3000 IU
1 Ampul
17
150.03.01.11.02.60
Tetanoz Serumu 1500 IU
1 Ampul
17
THSK KOD
UBB KODLARI
170.800
150.03.01.11.02.59
170.801
170.802
AÇIKLAMA
SERUM - KAN, DENEY HAYVANI VE DENEYSEL ARAŞTIRMA ÜCRETLERİ
NORMAL SERUM VE KAN
THSK KOD
UBB KODLARI
170.803
MİKTAR/A
ĞIRLIK
SATIŞ ÜCRETİ ( )
Normal At serumu
50 mL
30
AÇIKLAMA
170.804
150.09.03.11.01.77
Normal At Kanı
1 Ünite
75
170.805
150.09.03.11.01.78
Normal Koyun serumu
100 mL
50
170.806
150.09.03.11.01.79
Normal Koyun Kanı
1 Ünite
75
100
c)
Deney Hayvanları Üretim Laboratuvarları
İletişim Bilgileri:
- Serum Üretim ve Deney Hayvanları Ünitesi
Tel No: (0312) 399 28 71
e-mail: [email protected]
- Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi (DARUM)
Tel No: (0312) 498 21 50 /(11 35)
101
SERUM - KAN, DENEY HAYVANI VE DENEYSEL ARAŞTIRMA ÜCRETLERİ
DENEY HAYVANLARI
MİKTAR/A
ĞIRLIK
SATIŞ ÜCRETİ ( )
14-22 gr
15
250-450 gr
75
Konvansiyonel Rat
150-180 gr
35
1500- 3400
gr
60
14-22 gr
15
AÇIKLAMA
THSK KOD
UBB KODLARI
170.807
150.09.04.99.01
Konvansiyonel Fare
170.808
150.09.04.99.02
Konvansiyonel Kobay
170.809
150.09.04.99.03
170.810
150.09.04.99.04
Konvansiyonel Tavşan
170.811
150.09.04.99.05
SPF Fare
102
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİAGNOSTİK ve MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERE AİT
BİLGİLER ve FİYAT TARİFELERİ
İlgili Bölümler:
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
e-posta: [email protected]
İlgili Laboratuvarlar:
a) Diagnostik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlar
b) Mikrobiyolojik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlar
103
a)
Diagnostik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlar
İletişim Bilgileri:
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
e-posta: [email protected]
- e-posta: şehir adı[email protected] veya şehir adı[email protected]
104
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
SUT /THSK
KODU
YÖNTEM/
METOT
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
Aynı gün
***
ABO + Rh tayini (forward
Gruplama)+ ABO reverse
gruplama
ABO + Rh tayini (forward
gruplama )
Alanin aminotransferaz
(ALT)
Landsteiner Yöntemi
Aynı gün
***
Fotometrik
Aynı gün
***
900.210
Albümin
Fotometrik
Aynı gün
***
900.250
Alfa- feto protein (AFP)
Kemilüminesans
Aynı gün
***
900.340
Alkalen fosfataz
Fotometrik
Aynı gün
***
906.860
Anti sentromer
IFA
1 hafta
***
906.500
Anti Gliadin lgG
1 hafta
***
906.530
Anti-HAV IgM
1 gün
***
906.560
Anti-HBc IgG
1 gün
***
906.580
Anti-HBc IgM
1 gün
***
906.600
Anti-HBe
1 gün
***
906.620
Anti-HBs
1 gün
***
906.640
Anti-HCV
1 gün
***
906670
Anti HIV
Kemiluminesans veya
benzeri
1 gün
***
907.460
Anti-HCV
CARD test
1 gün
***
110.017
Anti-LC 1
İmmunblotting
1 hafta
35
907.810
Liver kidney mikrozomal
antikor
IFA
1 hafta
***
906.790
Anti Pariyetal Antikor
(APA)
IFA
1 hafta
***
110.020
Anti-SLA/LP
İmmunblotting
1 hafta
35
906.880
Anti-tiroglobulin antikor
Kemilüminesans
Aynı gün
***
900.480
Anti-TPO
Kemilüminesans
Aynı gün
***
900.560
ASO
Lateks aglutinasyon
1 gün
***
900.570
ASO
Nefelometrik
1 gün
***
900.580
Aspartat transaminaz
(AST)
Fotometrik
Aynı gün
***
900.650
Beta-hCG /Total hCG
Kemilüminesans
Aynıgün
***
900.690
Bilirubin (total,
direkt)(herbiri için)
Fotometrik
Aynı gün
***
705.130
705.140
900.200
Mikropartikül immün
assay- MEIA veya
benzeri
Mikropartikül immün
assay- MEIA veya
benzeri
Mikropartikül immün
assay- MEIA veya
benzeri
Mikropartikül immün
assay- MEIA veya
benzeri
Mikropartikül immün
assay- MEIA veya
benzeri
Mikropartikül immün
assay- MEIA veya
benzeri
105
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
SUT /THSK
KODU
YÖNTEM/
METOT
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
1 gün
1 gün
***
***
900.780
900.790
C3c
C4
Nefelometrik
Nefelometrik
900.810
CA-125
Kemilüminesans
Aynı gün
***
900.820
CA-15-3
Kemilüminesans
Aynı gün
***
900.830
CA-19-9
Kemilüminesans
Aynı gün
***
900.890
CRP
Lateks
1 gün
***
900.900
CRP
Nefelometrik
1 gün
***
901.020
Demir (serum)
Fotometrik
Aynı gün
***
901.040
Demir bağlama kapasitesi
Fotometrik
Aynı gün
***
901.160
Estradiol
Kemilüminesans
Aynı gün
***
901.220
Ferritin
Kemilüminesans
Aynı gün
***
901.240
Folat
Kemilüminesans
Aynı gün
***
901.260
Fosfor (P)
Fotometrik
Aynı gün
***
901.280
FSH
Kemilüminesans
Aynı gün
***
905.930
Gaitada gizli kan aranması
Manuel
Aynı gün
***
901.330
Gaitada gizli kan aranması
Otomatik Cihazla
Aynı gün
***
Aynı gün
***
Cuma günü
***
Aynı gün
***
Aynı gün
***
2 ay
***
901.390
901.460
901.450
901.500
901.520
110.054
Gamma glutamil transferaz
Fotometrik
(GGT)
Glikozile hemoglobin (Hb
Fotometrik
A1C)
Glikozile hemoglobin (Hb
HPLC
A1C)
Glukoz
Fotometrik
Glukoz Tolerans testi (Oral
Fotometrik
veya Intravenöz)
Glukometrik Analitik
performans Değerlendirme
2.365
907.420
HBe Ag
Kemiluminesans veya
benzeri
***
907.450
HBs Ag
Kemiluminesans veya
benzeri
***
907.430
HBsAg
CARD test
***
907.440
HBsAg
ELISA
***
901.580
HIV Line İmmuno Blot
Assay (LİA)
HCV Line İmmuno Blot
Assay (LİA)
HDL kolesterol
904.690
Hemoglobin elektroforezi
901.620
Hemogram
901.700
Hücre sayımı (vücut
sıvıları)
Manuel
***
901.730
İdrar mikroskobisi
Manuel
***
901.750
İdrar tetkiki
Strip
***
901.760
İdrar tetkiki
Strip ile, otomatik
***
907.620
IgA
Nefelometrik
***
907.630
IgG
Nefelometrik
***
110.059
110.060
LİA
4 mL kan
100
LİA
4 mL kan
100
Fotometrik
***
HPLC
***
***
106
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
SUT /THSK
KODU
YÖNTEM/
METOT
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
901.720
IgG indexi
Nefelometrik
***
907.640
IgM
Nefelometrik
***
901.910
Kalsiyum (Ca)
Fotometrik
***
901.940
Kan üre azotu (BUN)
(Üre)
Fotometrik
***
904.850
Kanama zamanı
Duke Yöntemi
***
902.030
Karsinoembriyonik antijen
(CEA)
Kemilüminesans
***
902.090
Klor (Cl)
ISE
***
902.110
Kolesterol
Fotometrik
***
902.210
Kreatinin
Fotometrik
***
902.260
Laktik Dehidrogenaz
(LDH)
Fotometrik
***
902.290
LDL kolesterol
Fotometrik
***
902.410
Lüteinleştiren hormon
(LH)
Kemilüminesans
***
907.840
MPO ANCA
IFA
***
Manuel
***
Lee-White Yöntemi
***
Fotometrik
***
ISE
***
903.020
905.210
Periferik yayma (formül
lökosit)
Pıhtılaşma zamanı
903.130
Post prandial kan şekeri
(tokluk kan şekeri)
Potasyum
903.180
Progesteron
Kemilüminesans
***
903.210
Prolaktin
Kemilüminesans
***
Prostat spesifik antijen
(PSA)
Protein (serum ve vucut
sıvıları, herbiri)
Protein ve albümin (ikisi
birlikte)
PSA (Serbest)/PSA
(Complex)
Kemilüminesans
***
903.120
903.220
903.240
903.270
903.280
***
Fotometrik
***
Kemilüminesans
***
903.290
Pseudokolin esteraz
***
903.381
Romatoid faktör (RF)
Nefelometrik
***
907.970
Romatoid faktör (RF)
Lateks aglütinasyon
***
903.400
Sedimantasyon
Westergren Yöntemi
***
903.470
Serbest T3
Kemilüminesans
***
903.480
Serbest T4
Kemilüminesans
***
903.670
Sodyum (Na) (serum ve
vücut sıvılarında, herbiri)
ISE
***
903.890
Total lgE
Nefelometrik
***
903.910
Total T3 (TT3)
Kemilüminesans
***
903.920
Total T4 (TT4)
Kemilüminesans
***
903.990
Trigliserid
Fotometrik
***
904.030
TSH
Kemilüminesans
***
107
DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
SUT /THSK
KODU
PARAMETRE
YÖNTEM/
METOT
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
904.120
Ürik asit
Fotometrik
***
904.150
Vit B12
Kemilüminesans
***
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir
108
b)
Mikrobiyolojik Analizleri Gerçekleştiren Laboratuvarlar
İletişim Bilgileri:
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
e-posta: [email protected]
- e-posta: şehir adı[email protected] veya şehir adı[email protected]
109
MİKROBİYOLOJİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
SUT /THSK
KODU
YÖNTEM/
METOT
PARAMETRE
NUMUNE
MİKTARI/ TİPİ
ANALİZ
SÜRESİ
ANALİZ
ÜCRETİ ( )
120.000
Bakteri kültürü (İmmuno
manyetik seperasyon
Manuel
yöntemi ile) (her biri)
60
905.675
Balgam Kültürü
***
905.750
BOS Lateks
Aglütinasyon Testi
905.671
İdrar Kültürü
Manuel
***
905.673
Kulak kültürü
Manuel
***
120.005
120.006
120.007
120.008
912.210
908.030
906.250
120.013
Legionella besiyeri
(BCYE-Antibiyotiksiz)
Legionella besiyeri
(CCVC)
Legionella besiyeri
(DGVP)
Menenjit Paneli (olası
Virüsler, bakteriler
multipleks)
Paul-Bunnel Testi
Manuel
***
5
5
5
PCR
500
400 µL Serum
***
Sitokin ölçümü (ELISA)
(Herbir sitokin için)
Solunum
sekresyonlarının
kantitatif kültürü
Solunum Bakteri PCR
Paneli
***
***
300
120.015
Solunum Virüs Paneli
PCR
300
905.674
Yara kültürü
Kültür
***
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları geçerlidir
110
BEŞİNCİ BÖLÜM
BİOSİDAL ÜRÜNLER İLE SUYA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN
HİZMET BEDELLERİNE İLİŞKİN
FİYAT LİSTESİ
İlgili Bölümler:
- Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
İlgili Konu İçerikleri:
a) Halk Sağlığı Müdürlüklerince Verilen Hizmetlerden 209 Sayılı Kanun Gereğince
Ücretlendirilecek Olanların Dökümü ve Hizmet Bedelleri
b) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika, Ruhsat
vb. Hizmetlerin Ücretlendirilmesi – Kurum Başkanlığı Adına Yatırılacak Olanlar
c) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca Verilen Sertifika, Ruhsat
vb. Hizmetlerin Ücretlendirilmesi – Maliye Bakanlığı Adına Yatırılacak Olanlar
111
a) Halk Sağlığı Müdürlüklerince Verilen Hizmetlerden 209 Sayılı
Kanun Gereğince Ücretlendirilecek Olanların Dökümü ve Hizmet
Bedelleri
İletişim Bilgileri:
- Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 52 12/ 5218/ 52 22
Faks: (0312) 565 52 28
e-posta: [email protected]
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
Faks: (0312) 565 57 08
e-posta: [email protected]
112
BİOSİDAL ÜRÜNLERE AİT HİZMET BEDELLERİNE İLİŞKİN FİYAT LİSTESİ
THSK KODU
VERİLECEK HİZMET
2014 ÜCRETİ ( )
180.514
Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi ücreti
110
180.515
Sürücü davranışları geliştirme eğitimi (SUDGE) (eğitim tekrarlarında alınmaz)
520
180.516
Özel işyerleri personeline (çalışanına) özel beslenme eğitimi
240
180.517
Sürekli iyileştirme ve Toplam Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri (saat)
13
180.518
İyi havuz su belgesi tanzimi
108
180.519
Ambalajlı sutaşıma izin belgesi
108
180.520
Defter ve benzeri hertürlü belge tanzim ve onayı
54
180.521
Numune alım hizmet bedeli
54
180.522
Her türlü ürün imha hizmet bedeli
54
180.523
İl inceleme kurulu hizmet bedeli (kaynak, içme, doğal mineralli sular ile kaplıca
ve ve talassoterapi suları ve peloid üretim yerleri için)
324
180.524
Su satış Yerleri için düzenlenen yetki belgesi
162
180.525
Her türlü mesul müdürlük belgesi (su işletmeleri, kaplıca, talasso terapi ve peloid
üretim yerleri)
70
113
b) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca
Verilen Sertifika, Ruhsat vb. Hizmetlerin Ücretlendirilmesi
(Kurum Başkanlığı Adına Yatırılacak Olanlar)
İlgili Bölüm:
- Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 52 12/ 5218/ 52 22
Faks No: (0312) 565 52 28
e-posta : [email protected]
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
Faks No: (0312) 565 57 08
e-posta: [email protected]
- e-posta: şehir adı. [email protected] ve şehir adı[email protected]
114
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN SERTİFİKA,
RUHSAT VB. HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ
(Kurum Başkanlığı Adına Yatırılacak Olanlar)
THSK KODU
VERİLECEK HİZMET
2014 ÜCRETİ ( )
180.800
Su İşletmelerinde her bir imla şekli için Etiket Onayı veya Yenileme
292
180.801
Su işletmeleri imla şekli ilavesi
565
180.802
Su işletmeleri kaynak veya depo ilavesi (betonarma, çelik tank vb)
465
180.803
Su işletmeleri belge yenileme (kayıp vb)
162
180.804
İhracaat amacıyla verilen sağlık ve analiz sertifikası (her bir belge için)
108
180.805
Su işletmeleri doğal mineralli su onayı
243
180.806
Kaplıca ve talassoterapi suları ile peloidlerde endikasyon belirlenmesi
243
180.807
Özel laboratuvarların havuz suyu numune alma analiz yapma yetkisi
2.200
180.808
Özel laboratuvarların havuz suyu numune alma ve analiz yapma yetki belge
Yenilenmesi
150
180.809
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre eksiksizlik
kontrolü çalışmaları (Ek-V'e göre her bir ürün tipi için)
800
180.810
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre eksiksizlik
kontrolü çalışmaları (Ek-V'e göre her bir ürün tipi için) (Ek IIIB gereğince
ilave belgelerin kontrolü dahil)
1.000
180.811
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre ilave bir
ürün tipi için eksiksizlik kontrolü çalışmaları (Ek-V'e göre her bir ürün tipi
için)
180.812
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre, her bir
ürün tipi için ruhsat değerlendirme ücreti
3.900
180.813
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre, her bir
ürün tipi için ürün ruhsatı değerlendirme ücreti (Ek IIIB gereğince ilave
belgelerle birlikte)
5.500
180.814
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre ürün
tipi ilavesi değerlendirme
3.900
180.815
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre bir
zararlı ilavesi için değerlendirme
600
180.816
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir
ürün tipi için eksiksizlik kontrolü
250
180.817
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir
ürün tipi için eksiksizlik kontrolü ( Ek IIIB gereğince ilave belgelerin kontrolü
dahil)
270
180.818
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre ilave bir
ürün tipi için eksiksizlik kontrolü
250
180.819
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir
ürün tipi için tescil ve çerçeve formülasyon değerlendirme ücreti (Ek IIIB
gereğince ilave belgelerle birlikte)
115
800
2.000
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN SERTİFİKA,
RUHSAT VB. HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ
(Kurum Başkanlığı Adına Yatırılacak Olanlar)
THSK KODU
VERİLECEK HİZMET
2014 ÜCRETİ ( )
180.820
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir
ürün tipi için ürün tipi ilavesi değerlendirme
180.821
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre bir zararlı
ilavesi için değerlendirme,
300
180.822
Kayıt ve belgelerle birlikte başvurunun incelenmesi ve sevk idaresi (Biyosidal
Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin Ek l, Ek-IA veya Ek-IB'ye
eklenmesi)
800
180.823
Eksiksizlik kontrolünün yapılması ve buna dahil olarak Biyosidal Ürünler
Yönetmeliği Ek IIIA gereği ilave verilerin değerlendirilmesi (Biyosidal
Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin EK1 , EK1A veva EK 1B've
eklenmesi)
8.000
180.824
Eksiksizlik kontrolünün yapılması, (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince
yeni bir aktifin Ek l, Ek-IA veya Ek-IB'ye eklenmesi)
6.600
180.825
Verilerin ve belgelerin değerlendirilmesi ve buna dahil olarak Biyosidal
Ürünler Yönetmeliği Ek III A gereği, ilave verilerin değerlendirilmesi
(Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin Ek1, Ek 1 A veya ek
1B ye eklenmesi)
58.000
180.826
Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler vb. Ürün Bildirim ve Kayıt Belgesi
Düzenlenmesi
1.500
180.827
Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler vb. Ürün Bildirim ve Kayıt
Belgesinde Yer alacak Her Ürün ve İlave Edilecek Her Ürün Başına
Değerlendirme Ücreti
75
180.828
Aktif madde içermeyen biyosidal ürünler vb. Ürün belge yenileme (ek ürün
ilavesi, kayıp v.b.) Ücreti
300
180.829
Aktif madde içermeyen biyosidal ürünler vb. Ürün etiket değişikliği ürün
başına değerlendirme ücreti
50
180.830
180.831
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince kabul için verilerin ve belgelerin
değerlendirilmesi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin
EK 1, IA veya EK IB'ye eklenmesi)
Kayıt ve belgelerle birlikte başvurunun incelenmesi ve sevk idaresi (Biyosidal
Ürünler Yönetmeliğine göre bir mikroorganizma olan etken maddenin Ek l,
Ek-IA veya Ek-IB'ye eklenmesi)
2.000
52
750
180.832
Eksiksizlik kontrolü çalışmaları, (Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre bir
mikroorganizma olan etken maddenin Ek l, Ek-IA veya Ek-IB'ye eklenmesi)
5.000
180.833
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince kabul için verilerin ve belgelerin
değerlendirilmesi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre bir mikroorganizma
olan etken maddenin EK-1, Ek-1A veya Ek-lB'ye eklenmesi)
35.000
180.834
Biyosidal ürün ön başvuru değerlendirmesi
70
180.835
Biyosidal ürün envanter bildirimi
70
116
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN SERTİFİKA,
RUHSAT VB. HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ
(Kurum Başkanlığı Adına Yatırılacak Olanlar)
THSK KODU
VERİLECEK HİZMET
180.836
Biyosidal Ürünlerin ürün etiket tescilli (her ürün tipi, hedef organizma ilavesi
ve ilave gramaj için)
180.837
Biyosidal ürünler mesul müdür eğitimi kurs kayıt ücreti
117
2014 ÜCRETİ ( )
1.500
110
c) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığınca
Verilen Sertifika, Ruhsat vb. Hizmetlerin Ücretlendirilmesi
(Maliye Bakanlığı Adına Yatırılacak Olanlar)
İlgili Bölüm:
- Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 52 12/ 5218/ 52 22
Faks No: (0312) 565 52 28
e-posta: [email protected]
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
Faks No: (0312) 565 57 08
e-posta: [email protected]
- e-posta: şehir adı. [email protected] ve şehir adı[email protected]
118
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINCA VERİLEN SERTİFİKA,
RUHSAT VB. HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ
( Maliye Bakanlığı Adına Yatırılacak Olanlar)
VERİLECEK HİZMET
THSK KODU
2014 ÜCRETİ ( )
180.841
Kaplıca işletmeleri tesis izni
201
180.842
Kaplıca işletmeleri işletme izni
275
180.843
Kaplıca işletmeleri izninde değişiklik (kayıp, yenileme vb)
275
180.844
Peloid Üretim ve Paketleme Üretim İzni
459
180.845
Su İşletmeleri işletme izni
180.846
Su ithalat izni
632
180.847
Su İşletmeleri tesis izni
613
180.848
Biyosidal ürün sağlık ve serbest satış sertifikası (ürün başına)
70
180.849
Biyosidal Ürünlerin ürün ruhsat devri (ürün başına-ithalat/üretim)
4.450
180.850
Biyosidal ürün üretim yeri değişikliği/üretim yeri ilavesi(ürün başına)
2.200
180.851
Biyosidal ürün isim değişikliği (ürün başına)
2.200
180.852
Biyosidal ürün belge yenileme (ürün başına)
250
180.853
Biyosidal Ürünlerin ruhsat harcı
7.500
180.854
Biyosidal ürün çerçeve formülasyon ruhsatı harcı (her bir ürün için)
2.000
180.855
Biyosidal ürün tescil harcı (her bir ürün için)
3.000
180.856
Tüketici Ürünleri kontrol belgesi (ürün başına)
284
180.857
Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Ücreti
10
180.858
Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi Ücreti
200
180.859
Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikasının Kaybolması Halinde Yenileme
Ücreti
70
180.860
Biyosidal ürün Mesul Müdür Sertifikanın Kaybolması Halinde Yenileme
Ücreti
70
180.861
Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi Yenileme Ücreti
55
180.862
Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler vb. Sağlık ve Serbest Satış
Sertifikası Düzenlenmesi
70
1.290
119
ALTINCI BÖLÜM
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TARAFINDAN VERİLEN
DİĞER HİZMETLERİN FİYAT LİSTESİ
İlgili Bölümler:
1. Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
2. Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Daire Başkanlığı
3. Halk Sağlığı Laboratuvarları
İletişim Bilgileri:
- Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 21
e-posta: [email protected]
- Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 50 42
e-posta: [email protected]
- Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı
Tel No: (0312) 565 53 63
Faks No: (0312) 565 57 08
e-posta: [email protected]
120
EĞİTİM, İZİN- SERTİFİKALANDIRMA ÜCRETLERİ
(THSK dışından gelen uygulamalı hizmet içi eğitim)
THSK KODU
VERİLECEK HİZMET
ÜCRETİ ( )
181.000
Enstrümantal analiz laboratuvarları (bir günlük)*
200
181.001
Tüketici ürünlerinde ve klinik örneklerde toksikolojik analizlere yönelik
eğitim
250
181.002
Diğer (Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Biyosidal ürünler, Klinik
Mikrobiyoloji, Gıda ve Su Mikrobiyolojisi vb.) (bir günlük)
250
181.003
Laboratuvar biyogüvenliği eğitimi
(Kişi başı / Bir günlük)
330
181.004
Biyogüvenlik düzey 3 (BGD-3) laboratuvar eğitimi (bir günlük)*
330
181.005
Biyogüvenlik düzey 3 (BGD-3) laboratuvar kullanım ücreti (bir saat)
330
* Eğitim sonunda sertifika verilmemektedir. İsteyen katılımcılara Katılım Belgesi verilmektedir.
DİĞER GENEL HUSUSLAR
THSK KODU
VERİLECEK HİZMET
ÜCRETİ ( )
180.950
İngilizce ve diğer yabancı dillerde rapor düzenleme (tek sayfa) (Eski
raporların geriye dönük çevirisi yapılmamaktadır.)
60
180.951
Dosya tetkiki, bilimsel görüş, teknik şartname incelenmesi ve Mahkemeye
Esas Dosya Tetkiki
200
180.952
Özel laboratuvarların yetkilendirilmesine yönelik dosya inceleme
200
180.953
Endotoksinden arındırılmış steril 100 cc’lik şişe (LAL testi için)
20
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONULARINDA VERİLECEK HİZMETLERDE UYGULANACAK BİRİM FİYAT
TARİFESİ
THSK KODU
VERİLECEK HİZMET
ÜCRETİ ( )
181.020
İşyeri hekimi danışmanlık hizmetleri (TL/saat)
100
181.021
Çalışan eğitimleri (TL/saat)
50
181.022
İş sağlığı profesyonellerinin eğitimleri (TL/saat)
100
181.023
6331 sayılı kanun kapsamında az tehlikeli işler için düzenlenmesi gereken
sağlık raporları (işe giriş/periyodik muayene raporu düzenlenmesi)
20
181.024
6331 sayılı kanun kapsamında tehlikeli işler için düzenlenmesi gereken
sağlık raporları (işe giriş/periyodik muayene raporu düzenlenmesi)
35
181.025
6331 sayılı kanun kapsamında çok tehlikeli işler için düzenlenmesi
gereken sağlık raporları (işe giriş/periyodik muayene raporu
düzenlenmesi)
50
181.026
Ergonomik risk analizi değerlendirmesi (TL/saat)
20
121
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONULARINDA VERİLECEK HİZMETLERDE UYGULANACAK BİRİM FİYAT
TARİFESİ
VERİLECEK HİZMET
THSK KODU
181.027
181.028
181.029
ÜCRETİ ( )
Az tehlikeli işyerleri için risk değerlendirmesi çalışması (TL/saat)
40
Tehlikeli işyerleri için risk değerlendirmesi çalışması (TL/saat)
70
Çok tehlikeli işyerleri için risk değerlendirmesi çalışması (TL/saat)
100
İŞ SAĞLIĞI HEKİMLİĞİ
THSK KODU
BÜTÇE U.
KOD
180.900
520.080
Muayene
***
180.901
530.140
IM enjeksiyon (günde 3 adetten fazla faturalanamaz)
***
180.902
530.150
IV enjeksiyon (günde 3 adetten fazla faturalanamaz)
***
180.903
530.570
Yara pansumanı, büyük
***
180.904
530.580
Yara pansumanı, küçük
***
VERİLECEK HİZMET
2014 ÜCRETİ ( )
*** 2014 Mali Yılı Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) yayınlanıncaya kadar 2013 yılı fiyat kitapçığındaki SUT fiyatları
122
ANALİZ ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI
BANKA ŞUBESİ VE HESAP NUMARASI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU MERKEZ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ (ANKARA)
Banka ve Şubesi
: Türkiye Halk Bankası Mithatpaşa Şubesi
Iban No
: TR2600 0120 0939 6000 0500 0046
Vergi Dairesi
: Dikimevi Vergi Dairesi
Vergi No
: 879 063 9323
Santral No
: (0312) 565 50 00-01-02
Web Adresi
: http://www.thsk.gov.tr
L1 TİPİ LABORATUVARLAR ( HARF SIRASINA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR )
ADANA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi
: TC Ziraat Bankası Stad Şubesi
Iban No
: TR93 000 100 1231 597 020 39 5002
Vergi Dairesi
: Ziyapaşa Vergi Dairesi
Vergi No
: 007 060 2517
Santral No
: (0322) 453 47 23- 458 26 01
Faks No
: (0322) 453 34 19
e-posta
: [email protected]
ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi
: Türkiye Halk Bankası Ulus Şubesi
Iban No
: TR/ 8000/2009 3880 0005 0000 36
Vergi Dairesi
: Kızılbey Vergi Dairesi
Vergi No
: 815 047 1387
Santral No
: (0312) 243 10 12
Faks No
: (0312) 245 41 87
e-posta
: [email protected]
ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi
: TC Ziraat Bankası Antalya Şubesi
Iban No
: TR 84 0001 0000 36597176205001
Vergi Dairesi
: Üç Kapılar Vergi Dairesi
Vergi No
: 070 032 8938
Santral No
: (0242) 237 03 90
Faks No
: (0242) 237 04 10
e-posta
: [email protected]
BURSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi
: TC Ziraat Bankası Bursa Şubesi
Iban No
: TR 63 0001 0000 60 59658391-5001
Vergi Dairesi
: Osmangazi Vergi Dairesi
Vergi No
: 191 056 5126
Santral No
: (0224) 222 58 38
Faks No
: (0224) 220 25 83
e-posta
: [email protected]
ERZURUM HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi
:Türkiye Halk Bankası Erzurum Şubesi
Iban No
: TR080001200934200016000149
Vergi Dairesi
: Osmangazi Vergi Dairesi
Vergi No
: 191 056 5126
Santral No
: (0442) 234 23 54-55
Faks No
: (0442) 234 28 88
e-posta
: [email protected]
123
DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi
: Türkiye Halk Bankası Diyarbakır Merkez Şubesi
Iban No
: TR56 0001 2009 3260 0005 0003 41
Vergi Dairesi
: Süleyman Nazif Vergi Dairesi
Vergi No
: 456 048 3613
Santral No
: (0412) 226 29 15
Faks No
: (0412) 226 29 20
e-posta
: [email protected]
SAMSUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi
: TC Ziraat Bankası Samsun Şubesi
Iban No
: TR95 0001 0002 2259 5620 7650 01
Vergi Dairesi
: 19 Mayıs Vergi Dairesi
Vergi No
: 742 042 1752
Santral No
: (0362) 223 23 31
Faks No
: (0362) 230 38 53
e-posta
: [email protected]
İSTANBUL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi
: Türkiye Vakıflar Bankası Galeria Şubesi
Iban No
: TR63 0001 5001 5800 7301 2506 94
Vergi Dairesi
: Beyazıt Vergi Dairesi
Vergi No
: 481 057 0286
Santral No
: (0212) 679 93 13
Faks No
: (0212) 679 93 20
e-posta
: [email protected]
İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
Banka ve Şubesi
: TC Ziraat Bankası İzmir Efes Şubesi
Iban No
: TR930001001333604835085001
Vergi Dairesi
: Konak Vergi Dairesi
Vergi No
: 484 080 5203
Santral No
: (0232) 441 33 96
Faks No
: (0232) 483 36 39
e-posta
: [email protected]
L2 TİPİ LABORATUVARLAR
e-posta: şehir adı[email protected]
Web Adresi: http://halksagligilaboratuvarlari.thsk.saglik.gov.tr
124
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
22
File Size
2 999 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content