close

Enter

Log in using OpenID

20140738 dmu bagaj rafları - Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.

embedDownload
DMU BAGAJ RAFLARI (WASHER, SPRING – BOLT, SOCKET – NUT, HEX CAP –
SCREW, FH – RACK, LUGGAGE ASSY, TYPE SATIN ALINACAKTIR
TÜVASAS TÜRKİYE VAGON SANAYİ/ SATIN ALMA VE TİCARET D.B.
İhale Kayıt Numarası
1 - İdarenin
a) adresi
: 2014/135280
MİTHATPAŞA MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:131
54100
: 2642751660 - 2642751679
: [email protected]
:
b) telefon ve faks numarası
c) elektronik posta adresi (varsa)
2 - İhale konusu malın niteliği, türü ve
: MAL ALIMI 74 KALEM
miktarı
3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer
: TÜVASAŞ-ADAPAZARI
b) Tarihi ve saati
: 04.11.2014 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler :
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik
posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması hâlinde, ilk ilân veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması hâlinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilân veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili
Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
4.1.4. TÜVASAŞ Mal Alımlarına ilişkin Açık İhale usulü Tip İdari Şartnamesinin 9 uncu ( İhaleye
katılamayacak olanlar) maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f),(g) ve 10 uncu ( İhale dışı bırakılma nedenleri )
maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı
taahhütname,
4.1.5. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde
vereceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. İhaleye iştirak eden isteklinin “Teklif açıldıktan sonra opsiyon süresi dolmadan teklifinden dönen
veya sözleşme imzalamaktan kaçınan, TÜVASAŞ Mal Alımlarına İlişkin Açık ihale Usulü Tip İdari
Şartnamesinin 34 üncü maddesinde belirtildiği gibi sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri
tamamlamayan, 10 uncu maddesinde ve 31.2 maddesinde belirtilen durumlarda isteklinin geçici teminatı
gelir kaydedilir.” şeklindeki hükmü okuyup, anladığı kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğine dair
taahhütname,
4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
4.1.11. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname ile tüzel kişi
istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına
ait olması hâlinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin
taahhütname,
4.1.12. İdari şartname hükümlerini okuduğuna tamamına uymayı kabul ve taahhüt ettiğine dair
taahhütname
4.1.13. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter
tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler,
4.2.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler.
4.2.2. İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin belgeler,
- İstekli imalatçı ise bağlı bulunduğu meslek veya sanayi odasından alınmış imalat yeterlik belgesi,
- İstekli imalatçı ise sanayi sicil belgesi,
- İstekli imalatçı ise kapasite raporu,
- İstekli imalatçı ise imalatçılığını gösteren diğer belgeler,
(YUKARIDA İŞARETLİ BELGELERDEN HERHANGİ BİRİNİN TEKLİF EKİNDE SUNULMASI
YETERLİ OLACAKTIR.)
4.2.3. İsteklinin kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler;
İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER, GÜNCEL VE GEÇERLİ ISO 9001 VEYA ISO/TS
16949 VEYA IRIS KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİNİ TEKLİFLERİ EKİNDE
VERECEKLERDİR.
4.2.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir;
AŞAĞIDA TANIMLANAN İŞLERDEN EN AZ BİRİNİ YAPMIŞ OLMAK:
- ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON PROFİL ÜRETİMİ,
- YOLCU VAGONLARI VEYA OTOBÜSLERİ İÇİN ALÜMİNYUM PROFİLDEN ÜRETİLMİŞ
BAGAJ RAFLARI ÜRETİMİ,
- YOLCU VAGONLARI VEYA OTOBÜSLERİ İÇİN; İÇERİSİNDE ALÜMİNYUM PROFİL
BULUNDURAN TAVAN PANELLERİ VEYA PANO DUVARLARI ÜRETİMİ.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı (en uygun) teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü – Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı – Araştırma
ve İhale Hazırlama Şube Müdürlüğü / ADAPAZARI adresinde görülebilir ve 300,00-TL. karşılığı aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü - Genel Evrak Şefliği / ADAPAZARI
adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- TEKLİF: TÜVASAŞ Teklif Mektubu örneğine uygun verilecektir. SÖZLEŞME: TÜVASAŞ Tip
sözleşmesi örneğine uygun olarak sözleşme düzenlenecektir.
10- Bu ihalede, kısmi teklif verilemez.
11- İhale konusu işe ilişkin alternatif teklif verilebilecektir. Alternatif teklifler teknik şartnamede belirtildiği
gibi değerlendirilecektir. AYRICA 25.086 NOLU TEKNİK ŞARTNAMESİNİN 3.5.11. MADDESİNDE
BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE ALTERNATİF OLARAK SUNULAN ÜRÜNE AİT TEKNİK BİLGİ FORMU
(DATASHEET) İSTEKLİLERCE TEKLİF EKİNDE SUNULACAKTIR.
12- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 TAKVİM GÜNÜ olmalıdır.
14- Ortak girişim olarak teklif verilemez.
15- İdaremiz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara
tabi değildir.
DİĞER HUSUSLAR:
- İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER, 25.086 BOLU ANADOLU DMU ARAÇLARI
İÇİN BAGAJ RAFLARI TEMİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİNİN TÜM MADDELERİNE AYNI SIRA
NUMARASI İLE TEK TEK CEVAP VERECEKLER VE TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.
- TERMİN PROGRAMI İHALE DOKÜMANLARI EK’İNDE AYRINTILI OLARAK
YERALMAKTADIR.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
36 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content