close

Enter

Log in using OpenID

,,?A \~ - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
_ı'f
' It
T.C.
,,? A \~
Jo;
Sayı
MEZITLİ KAYMAKAMLlGI
İlçe Milli EWtim Müdllrlülll
"
: 96359153/200/5716695
Sahte Diploma
26/11/2014
KODU:
....................................................... MÜDÜRLÜKLER/NE İlgi
:İ1 Milli Eliitim MOdürlüğünün 20/1 1/2014 tarihli ve 5511587 sayılı yazısı.
İL Milli Eliitim Müdorlü!iünün Serkan TORU ve Semih DUMAN' a ait diplomaların
sahte
olduğıma dair yazı
ekte
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ahmet Y ALKIN Müdüra. Şube Müdürü EKLER: İlgi Yazı (4 sayfa) DAGITIM: Tüm Okul Müdürlüklerine Güvenli Elektronik Imza/ı
Aslı Ile Aynıdır•
.Uı.l..ll...I20.l.1,ı.
MEZtrLIILçE MILLI FOITtM MÜDüRLüOı)
Yem Mah.G.M K Bulvan MeztUı Sanayıi Silesi Gıriş! Çelik AptKat:2
'lUt'! UIMER~IN
[email protected] web:http://meıitlı.mcb gov tr
Telefon (324)3585464
Faks.(0324)3S97444
Aynntılı bilgı
Meslekı
için
Iltıbat
ve Teknık Eeaıtım Dinmi
A ÇAPANDEM1R
Bu evra.k güvenli elektronik lm7.a ile imıals.nmışhr http1/cvraksorgu.mebgov tr adresindenb605..c96a~3749~833dafae2 kodu ılc teyit edilebılir.
..- !
...
İl Mmi Itğitim Müdiirlüğü
.'
.. ,,~,}~
Sayı
t"
-
D\.! S·
T.C.
MERSİN VALİLİGi
{
_ ("I
ur
-\.~.
2011112014
: 824189101198.9915.111587
KQnu~ S~1l11e dipl(ıma
........................... KAYMAKAMLIGINA
{ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü}
İlgi: (a) 17.11,20 ı 4 tarih ve 45736428119J!LOl.01l5357370 sayılı yazı,
( b) 17.11.2014 'arih ve 45736428!198.02.0l/532674 J
sayılı yazı.
İstanbul Valiliği iı MiJli EğitimMüdiirlüğünün ilgi (a,b) yazıları ile gönderilen
,Semih DUMAN 'tl ait diplomaların sahle olduğuna dair yazı suretleri ekte
Scrkım TORU
gönderılmiştir,
Bilgi ve gereğini rica ederim,
Yalçın
YILMAZ
VaHa.
Mini Eğitim Müdür YriL
t:'­
(12 Ade.)
Ek: I-Yazı &ureti
2- Dip!oma Sureti (2 Met)
DAGITIM: - 13 İlçe Kaymakanıhğma(İMEM)
.-y\ .
\,.r'4.~
;z..0l \A ~~~~~
~
Mrniıı
JIMdlt
Egil;mMüılLr:üğii
E,ck;(f(lI:ikAğ: www_lIlcrı::inmeh.gtlvJr
e-po;ıııı.. ,,:ı:[email protected]ııeh.S'Y"Jf
Aynatdı bil~i için: Dlm,ıllji lt"ŞOOUL VJLK.ı
Td:{(324)329 1481
fak$:: (O 314) Jl? 35 ıS-ı?
nu evr.u.: goveıılı (><ıkılOmk ımu ıle ımıı.!::.ynljl-r, kıp Ilev_~oıS",If",!,ı ppv,u ş;jfllŞjJ);jen
24Sc-.6i:aJ-:J3a,A'c3f..Q 1dd lmdıı ıle ıı:yiı edli"b,!t,
i
~
T.C. İSTANBUL VALiLit;j İı MHli Ei;itim !\1i1d!lrm~ij \~t
'-:,
~~."
~
ı
.l
,
'._.,,'''
.~:--,'
-"
~.
i>
ı
17/1U2014
s.y. : 4573642811 ~8.0ı.oıIS357370
,f Koııu: Scrican TOm;'y<t ~L/f sahte diploma ~
..
.i
i.
~
1
İlgi' Şışli K.ymnkam!ığlllÇc Milli Eğitim Mildilllüi!ünüO 1411 1/2014 ı".io ve 529B4R4 ",yılı
l'
t
Y3ZISı.
Şişli Ilçesi Şişli Mesleki ve Telmik Anadolu Lisesi Müdürmi!.ü nee Serkan TOR!!
,dına rlüzenlendiği bildiriien diploOlanın ,ahıe olduğuna ilişki" ilgi y'zı ve ekleri i1işi"c
I.,·
i . :,,,,·,,;;'.'5
lIimiz
~
-göDıi-erihniştir.
Lt.
ıi·: ~ j::2iE~~m.0
Biigilerın ıuve gereğini adrica ederim.
~
E'f1~i::i;,i
DL Muammer Y1LD1Z
ViII!,!.
:\-1illi Eğılim Müdiirt'ı
~
i
i
i
.J
~
EKI: l~tıg\ yazı ve ekleri.(l sayfa) ~
i
DAarrıM
Gereği: ~
SO tl VaHl\ğine
;1.9 üçe Kayınakar\\ı,ğ,ma
ls\'ımbul. Emniyet M\i.dijdüğ\\rıe
~
rmgi:
İnı>M !(aynakla.n Şubesine
(Sidi Ö1.iük-pcrs'.)\\el-'ı:'öncüci
M
f
A\.M'I1i\ Oııaöğretim Şubesi
Özel Okunar Bö'ıüıY,U
M:iları1'Müfı:Jh Ş\trı Huşkarı!ığ;ınn
ii'
i
i
i
~
j)ıı\H ALi 'i O\.lI~U An'ı;ar~ C'l.t ::1I~ıılo!:\'J.1~~ il lstıı~Nl\
Tdrf;Ji\;Ü211 45.5 ;)4 Yi
~
m~ı;\t'fi\~i;,Il\[email protected]\; iW"1ıC
", 'c" ,,,,.'',' ",,"~'"
B-l1m\\'
'0
f~kz: {ti; 12L 455 :)6 ın
,~.,,,, "",,,ı"""'~'" mı' ,.W \' ,',~\..". 5" ,.0,,"'c,,·.971 -4400 ,,,J,,"
i,,", ,k ,"",i..
"" di«'"''
-o
J::»;
\;.;. "Il
,';:-j,<\' ,~, .. : '"
,~~d·.-r
:;-:,~_.:,;': .':;~;;:'-;: E. ·eS
j.
D';: .,.
:"l\-l:
< Vi;
.\) 1
"'--,
lIS]3C~n
ZEV)
.,1 ',.:;)1 t~t :At:ı. '"; "-I tı· ,\.:-;
~
Si'ld-,':,:
"
.,..
)
ll:YTl'\!HP~ \ıl,
KO!':!
ıı-if\ı_'i'S:
;"(
91r
T.C.
KAYMAKAMLIGI
Mf'8lcki ve Tckoik Anadolu Li,csi
şışLı
Şişli
\-1 ":l( "ıun -,,:::~tU, l_;:-i'>~j
-'.;;;',. 1;f, :(,.1 V:
- .\t.:; i!4D'~,
Sayı
17528052·200·
Konu
SerkM TORU
MadUrlü~ü
t 4 "4-
1011112014
(162355)
Okr11l!i'1J!1M n-ll\d'~1
i
Iıe,.,w ,)lIJn~ı·. ;. ~ıe~ .,T' T!'~~(~ mi, ""I_·,\1'.ln..ıı(;~ r1'~" ll~l\ll:
1),1!\,h~fHl Ji::~nıh\~\lwJr, i;:y ıd cı!i ı':;t~; ,,'l
:':-1 ı:.1.; ::.1' b,lhl: :ı'.1'~1 ıl"" ,,( ~~i'::
' i, L '~
"ıın
i
Cine" ,(,,,.lı'ı b"IY"i'!'I'r, >'..ıj"& bd,ııt: ,l':",!:-iı"j . t Ol. :.li ':' :_""~ l~'7'J'çek ,,:ıl"_-ltliin,,(~ .,r' ii ,rn:
ıa'~ h'IF!;;1 &~~~k1i yıı~~j i70\eın!c.ilı [r.ııi:. ı , .' ' ~ ;"
," lU,!.ipiçl'i'li~ ~;J.I'IM';
i';
1;7ANnUL EMNiYET MÜDÜnLÜGÜ
i C':' ~H1!') _\
ÖZEL GÜVENıJK ŞUBE MODÜRLOGÜNE
0,
Ilgi:
S,y~,ı,., ,1(11'13
H.<:\l'~
1lgi yaımız dogroltusunda 14477456390 T.C. o~h Serkan TORU adlı kişiye ait
diploma müdürlOgilmüzce araştınlıp tarafunızdao ı:lıl!..enlenmedi~ an~<l§ılm.:?t([. ;1
Gereğini arz ederim,
~
­
/~g;'~
,l// " ", 'ı
5",1'1-:>1',1 ''-;ı~zlı 'l/'1
Ş.C,"01 ""''''''jıii:J;c' Y"d,,,,,,,,
//"
-"y
~., 4('Ii.mv.;<::ı'\',
,~""""""':;
"''''''~4
(1'"
1,.,-:,
Yakup ALP
OkulMüdürü
ip,~
N'
,/'/'
[~ ~Dip)l:w ..
23/1012014 (arih ve 56384-(63246)- 20939/157252 sayı:ı yazmız.
if'
\
',»
Ye! ,.....,;11fu Li! 31
y.~y: (I'ı;ı Hı<)
:u:a ·:.U
:.~
nJ!Jı12Gl4
Memur
!DIIL12014
Md Baırnı,
.t.;
:F.OKSOZ
:<O.BAHÇECi
0,"'\" ,_. J~ 'p'-'
@
No.., ANlIUL ",ıu.! ııt.lrhıı M1/nOll.OCO
Ol...""'.
$lfll
Muı..ı.ı wl r..mııo; 'ıtaıklluUnsl
~ ..k.. Mht:ı.o~."" .. t<tw",l
-
~
1<4164 $~\ ıl1I'~8Ul
Ttı
,e2.ıııı6StS(1hoı) ı>olu.
,cnlU16S-uı _w.şi.ıU.ı, ır. U1J~S4I"'UIl.\, i
~~
~,
T.c' T.C.
:<:
iSTANilUL vALiLIGI aylinburnu ıuo. Yıı Çok Programlı Amıdolıı Lisesi MUdi\l'IiiGil ŞIŞLI KAYMAKAMUCı
y~~
(.
$i~1i
Mesleki v17 Teknık Anadillıı Li..('~i
Mfıtlürlüğü
Sayı
i1528052· ı 98.01.01 2Si!
$ayı
1211112014
i 6flO!2014
: 174658760.200/ 81.5
Kunu : Sahıe Diploma
$erkut: TORU
Konu
(16::.J5S)
ILÇE MiLLI EÖmM MÜDÜRWÖÜ ( Temel E~:im BöHlmü) ZEYTI'lUURNU iLÇE MU.LI ECiTiM MÜDüRLü(;ONE
Ilgi: HSBC BANK
Ilgi: a) o:v! 112014 tarih ve 198.01.Oi .. 4964389 sayılı
b) lO/t 1I2ül ıruih Ve 200·2494 snyılı yazımız.
İlgi
y:ıuda
-3.
adı
yıi:r.ınız.
öWt'-IH'i~i
geçen Serk.an 'fORU'mm okulumut:
nlm:ıdıı11
A.Ş.
Genel
MüdürlU~tlnün
B/10lZ0l4 tarihli ;yazısL
HSBC BANK A.Ş, Genel Müdürlüğü tıırnfımlan madumuzıı teyit için gönderilen
28949033750 TC kimlik numaralı Semib DUMAN' a ılit 13/06/2000 tarih ve 29 nolu
diplomaya okulumuz kayıt rasılnnılmamış ve djp~oı:ııanm sahte oldug,u tespit crlilmiştir,
ml1dürH~tlrnüz kayıtlanmn ineelenmeıı.i sonucunda nnlaşıimıştlt. ılgi -b~ >'l1ıırnl:ı. ile h.ı.ınbul
Emniyet Müd(irlli~U özcl Gtıvenlik Sube MtırJtlrltljJlne cevap j?:1:}nderilınişıir.
Ge.re~!nj
arL
ederim,
ii
.7
. .J'
".(
Gereı;ini
./
bilgilerinize an ederim.
N'.
;~,::·J'f\j.I\'ı~
Yoıkup ALP
r'/
i i ,nJ
..
.
Okul Müdörii
EKLER Ek-i; 1tg~ Yazı (I Adet) Ek~2: Diploma Öınegi ( 1 Aôe!) EK: iııd-h.y:wıır..~1
I$'rAl/lltrt..~tılJ
,.,.!.. .
rl.:!TiM IııtlOORıJ:\tf!
"ı/'
I •• 1~k"l~ ~_r.!h.coI ),jf,... ,K ~ı 1.. !J;ı",h"",,, ,.it ""'~
;hti.,)lı!ıjlo;TAI!I!l11'
hı :oi:::n16lr.pı.,,1
P," illl1!nın.~;jj
""',,.,;,« kıZı.-. ltı::3.;~u:ud:ÜJl,tr
i'i:liil:'~
~
1,1,'.'
'-n
(111;,
<' ıZtı
~'.',,~-
.~.,.,'.
"j...'--.p-,;:
., ••
.f!'>:
.~{'I
(.!:. f.,k.'
~\ı;'~::\ S1':i~A~.
-":~I
~~I"lW
»
••
lııt'f~"I~l ~~' ,~~.,.
_"_""_"~.""
,k
.~~
MeıeALTlOK
Okul Mifdüru
e
­
Ol:'"
z"yı,.i>iıfıw Itny~ Tı~~'",~lek
Tclsıı M.Iı.
T"j:
'''.hkh
KxtılÇ'e}1<'"
(O!ı;:).'lR::IX'Ii.'i~!Iö
U<* YOLU .'!";);
)4(l1(\ h:)',n~.m\l·iSTAl"mjL hı.:jj)2'2~'41:ıJ~~ "·pOO•• I!)~~I)\;@nı.:l:j12.(t t'tııı,,"ıik ~('; W~:lIj'{~.ımmııM kl';ı' "
\t
ilçe MiUi Eğitim
.'
ŞiŞLi KAYMAKAMLIGI
iıçe Milli ~ğitlm Mildtir!üği.ı
"
Müdürlüğü
~ ,::
J' ,
'1<1"
•<OJ}'
'\'­
T,C,
", ~.
ZF,YTiNBURNU KAYMAKA~ILı(;ı "
cl
Sılyı:
T.C,
" ~" ,'
.,~.
22110/2014
640478561200/4735526
Konu: Sahte Diploına
(SeIniu DUMAN)
'i
,ç
14/11/2014
Sayı: 127466231:98.01.0115298434
Kunu:Scrkan TO,RU
İL MİLLİ EGiTiM MÜnÜRLÜGÜNE
(Mesleki ve Teknik Eğitim BöJilrnü)
İSTANBUL
iL MiLli EGiTIM MÜDÜRLÜÖÜNE
(Mesleki ve Teknik
Eğitim
Bölümu)
İSTANBUL
İI,Gİ: İlçemtz Zeytinburnu ı 00. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün
16/1 0/20 14 tariu ve 8 i 5 sayılı
Ilgi: 30. 10,20 ı 4 tadlı ve 4&84074 sayılı emirleriniz,
yazısı.
İlgi
ılçemiz ZcY~lUbumu 100,Yıl
Çok Programlı Anadolu Lisesının, 28949033150 Kimlik
No'h.: Semih DUMAN adına düzenıenmiş 13/06/2000 tarih ve 29 No'lu {jiplomamtı sahte
oldugu tespi! edJlmiş 'olup, ilgi yazı ve diplama ömeği ilişik:e sunulmuştur,
emirleriniz gereği dipIQrna doğruluğu amştınlan ôğrCl1ci Serkan TORüuuı1
Mesleki ve Teknik Anadolu Usesi öğrencisi Qlmadığına dair okul
müdürlüğünün 12.1 L2014 tarib ve 2515 sayılı yazısı ve eki: ilişikte sunulmuştur.
İlçemiz
Şişli
Biıgilerinizi
ve
gereğini <ırz eden:rı.
Bilgilerinizi an ederim.
Mutat Mücahit YENTÜR
Ilçe Milli Eğitim MGdürü
Yakup HAyrnUOGLU
İlçe Milli Eğitim Müdürü
EKLER: Ek- ı
Ei{ ~ İlgi
ya71
; Okul Müd'nün ynıısı Ve eki ve Diploma
ADRES: l)i,1l iıçt' Milli Eçilim ı\1ildürlügii
Vchdtrtdi
i21ı:kıwlıil<
Mah.~
l4,Sl,NQ;5f! Zeyünoorn";ISTANBUL
Ai;: www.meb,gc'.\f
Aynıılılı hılgi,ç.n: AdSOYAUUı",#It
Tel: fO 21):)546 M Jr, -(I1S)
W!':U A<I~ıi; hltpl!/$j,lI;meb_lfl'>'.tr
E-mili!: ,[email protected]ıcb.;: ..dr ILA"';;: (LL LU} 1% 4141 VIIllk,m.llğl Carillu1 Gii"ldbıı.lı~ç S"luık No l.ı ~1JI'lIftışı -Şi,ıı! iSTANBUL
TEL
;Gll~J
):-'6 65 (il r.ı !ı.UI
DAHlLl ; Llij
e·l'""tı; zcyıilıbıırnl,lJ4<dlnıcb.goV.lf
Suc""'" gıı~ıı!ı ~Jri:ıronik ,mu ıL. ;m<&l&runı",,, i41~.tre~r.luursl!.,,*ı. go? i. a<ln:,iıı<kn 595J-b44e--J198~95e1-8ç42Iw<1w rıo. Iryi1 cdılrb,ıir
Ilu ~~f~L g"vcnh t!cltlrrm,\;
ımM ,k ımt.ıl!aıııl)~'( lıllpJ!,,'~,I\l(i> gov if adrts'mk- 9ddJ-Sa5\f.34c 1-87cO-(lI:adkoAA.> ık Ie!il .Jikbiltr.
"('ii).'
T.C.
iSTANBUl, VALİLiei T.C.
İSTANDllL VALİLıe!
iı Emniyet MüıJiil'lü~ii
\·r,.~'1.l
,.. t)· : 479D9:l74·S6JR4-(63246)- 209J9/15 ~ 2S 2
Konu; S.:İ ı(M TORU
SJıyı
23'10 1201-1
1STA"JJlJL vALiLleli'iE
.;
'~
Sayı
(ii Mjlli Egitim Müdürlüğü)
v
~
~.......;.....
tı MUrı F.~itim 'MüdürlüğU ,§
-.....'-....j "r
14/1112014
:45736428/198.02 01/5326741
Konu:
Semi~,
DUMAN'a nit ;uıhte
diploınn
5188 Sayılı Özel Gııvenlık Hizmetlerine Dair Kanununa gün: f:rdııı nfl~1 ı 9&5 istanbul
doj'tumlu, 14471456390 T.C. kimlik noLu Serkım TüRe iSlt;ıli !iıı:m; Uu.:: g<I\,Ciılik görevlisi
kimlik belgesi için ınüracnaıto
Adı
8346
bulunmuştur.
geçen şahsın Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nden alnıı:; olduğu 16.06.20l)·1 ıarih ve
tereddüt basıt oldugundan. ekte loıok0pi.~i
noıu diptomrının do~luğu hakkında
ilgi: Zeytinburnu Kaymakamlığ: İlçe Milli Eğitim MüdOrlüg;j:;Un 22:' ı 0/2014 tarih ve
4735526 sayılı yazısı.
g.ö:ıderilcn diplomanın do~ruıuı;unun kayıth.ırınadan rımştmlarak, )',ıpılac,ık iş!~'ml('ıe \!:'lJS
oJ mA.. ilzcre Isml1bul 2.mni)ct lVHiuüı10,ğii, ÖLcl Giin.:ıılık Şu~ MüdfırlU1!Cinc ıveol üJ,ırak
bilpi Y!!'rllnıc.-;inl:
Arı:
İlimiz Zeyliuburmı
ilişkin ı!gi
ederim.
İlçesi Zeytinburnu 100, y,ı Çok ProgrAmlı Anadotu Lisesi
DUMAN adına düzenlendiği bildirilen dipımmmm sahte olduğuna
yazı ve ekler! ilişikte g5nderilmiştir.
lvlüdür!ügünce
Bilgilerınizi
Senıih
ve gereğini arz/rica ederim,
~
EKLEIl
L- Diploma fOlOkopisi
2- Niifııı> CüLurUl Fotokopisı
Dr,
Mmımmer
YTLDlZ Vali a. Milli Eğitim MOdülÜ EKİ: I-İlgi yazı ve
1f+ 6bt-'L
"
.f: 'I'-~' y/:ı\,,,"lf,'U
,~, I,,
'-
'~ii\' i ,I lO'
'JJ): i-,
".'
t 'j
~1 ı..
ekleri.(3 sayfa) DAGITIM Gereği:
Bilgi: Kaynaklan Şubesme 80 il Valiligıııe
39 İlçe Kaymakamlığına
İnsan
(Sicil-Özlük-Pen>one!-Yöncıid Atama lHanbuI Emniyet MüctürlüğUne
.. cA'\"'Ii.;~':,.-v,,'l· "
Ortaöğretim Şubesi ı~;;.,ı..'» ı..~'
ÖzelOkullar Bölümü
MaGrıf Müfeffışleri Başkanlığına
Yc".d,,?,,~;;,ı,;ı~ -\W;-ii;;"~':' Cd ıif'" Mi\i\; ı;\l"rh/,
~(,:, lt, SO -51 OM, ı A fııl0i'/J1ll561~!ı ,lt'
1.1.:1;", tl:L'
WW",w,!l~,,,, ıf
ı''';:: \k i
1'-,\1.,,; ,,; ", ,',,,-,1; ,',
""T' ," \ :,
Bab!
Alı Yoi;u~(ı
;\~"r(ll)_
Ankara eMI Cn~I'I"ğtu 34411
U:!12 453 04 ÇiFab: O~ 12 455 Q(\ 67
E-p,,~ıa: ıf'~~kkiı"knıkrgilirıı[email protected]'leb
..
tmoblıl
gov,(r,
U" e.r~. >:~vçnl' eı lı..-:»ıık !"Illl ıle 111\'/'!llanmljllC ~tlpjk~r"k,,,r~u,ıı,,,,b g~v ır ndr",ln.ı~1l 68l>4-8aju-3tJ7-1I'J61-27Ilı <",Lu ,k ıe)',! t,hl"b.~"
;f·~··:···,~
"
"'"t(t"
i
, ~ .. '"
Sayı
IST;".;'{Ut'L VALiLıcı iı Emniyet Müdürlüğü
t!'
('
•
~ ''İ;
'
..
"cı ~)
,'f
ii
•
(
•
',';ı,"---.".,.,
,
VdZlIlIJ:,
,,'
/
/
,
Bahsc konu şirket sa't'unınasmda (E~:.2). sisteme sehven girildığini bClinmi$tir. Şir~et
tarafmdım yapıla;) savunma }(:tcI"H görülıncye~c~ O"S Guveom, HiL A.Ş. hakkı"d<t aynı K.IIHlml:)
20. moddesi.nin (t) bendi geregi idari par.::ı etzası uygt1hmmış\1r (Ek-3), idari p.::ıra ce7.a~ına ilişkin
cyrak:ar ekte sunulmuştur.
,
, Leyent Hasan ÖZEN Özel Güvenlik Şube Müdiirü .... 3. SmıfEnıuirct MildOdi
/
(
1'''''"'"1 i ..... Y"i M~, ,Id,,~u,l!rol ;;;~""" • ş"ı", ı.1"""'l"il"
y«"J<:,i<"M~ ... ~ III'I'ç,i:>1 II tJı.tIIJMt I, MVMP Nç 6~" ~
_~_._--
O21l %1 46;~ ı.ı.ı,,~ liu
"J
:c
,....' ctı
1.)
....,
~<
~:
(.i)
'­
'i::
""
rJ)
._,
0:::-'
"W;
\
,(F:
<.
~, ı
}ö
,'tl
'"\
,.'r...
;;'..., ":.'\
~
('.
J
,'>.' "'. ,'>
.;
c.
(., i
ci
ı;.
t:i:.-'!"
/->.. ~
'
j
.
i
iı
1'::-
i
~'\
. <:
W
' (:)
'In
i c',~·
UJ
; '''\>'''. ' \ '(i'
"2
,l
i ,-41
\;)!;ı.>
.~,
J
':f
\)
"';!
"
f
"5
~
_.
i',
.,~
ri
.J~
;'\
:?;
(;
"\
j
_
,Iy
~
u I,.J
,il ~ ; -;:~
'0 \: '\
-:z.
ci
D:
:->,.."
<~,
, Hi
':)
~)
_<3:.~
j;~
~ }
L::\,"-\C
t
,-::}
"'.
,t
{;,'
~
E
~j
,;, .;..
"')-.'(' " " . '
.~(. ;;~'4"
<~}.~~~~ .. ~'.
" " . .
<t
[":
i--: '
1_~_L
:';,:, ,j )'t
C!
;:
..,(." i ~d:r
o'··
i'~
'0l (i,
lo!,
~.( ..':
'-!i
u}
>'
~y.~.).~"..!
-ı!:.
,-
ı,lr
i
,
'..
)
\;
"
I
'ı
')..Z',""
.>.~.,,".-:
j
'J
o '
,~
,...-,.·tı:
'.1''''''''
a:.....
';<,,· . . . ,
~"
~
rı,
1,.J
''',
ı:f'
.J
-:l
~,~
"dı,
v) 2
i :ı
\~
•.r.""!'
(.i'.'''"",
'.!'.(.';"
'tl
vl
-'i
1.:
L
tt;~l; 5.
~H
t(;}7~~
~>-ıYI"_"<,
/v {>-// ','"
Q
\(1 J
'.'
~~ t.. . ·~ .'.,.
{~~.>-.,' / .
u!
~
i
!
,«,./~.:.
,<'trJ''" "
+'f'~
>.. 1',(Y,,"/ " ' . ',, ­
i"~i
,
' .. ii,"
"
: :z. C
,
i ~ r4
,••
i
1/.
,O
ı~
61
r; q
,1~Ç~
~~:~;;
< ,<>. ,",
\_ :,::t 2:
ı::i
.t,.\'!/ı;;,,'
t',..;,~('
-/ .~>,'
f"~)
;i r~ f: ttlı 'O;;'
cO
1),.
i'~}.:_'
{'''',f:';'
,-' "'JI
",i
(i)
UJ
W
')\"I,[)·
"LV'~ ~r"""
.'!:J l. D ,..ı!
.~
'"5
<~ ~ ~
f
_ .•
VJ {l:
•..!
;:w"J
.~./."
""'. V~ '~,' ,.
cc,
.ç
.:'
i;, [
Lll
\J
'" 'i.!)
;;::
~ rı
~[~
.Qni \)'
rı
~'
.\-r1:~' . .~,
, b;t><,
"':t/t. ..\;F ' \ , "
t)_."\.
r'" '",_r - "
- ,
'0
'Oı ı; ı'ıj\'
ii
lli'
"'. I:',
.?,_.
ı:;::
..,.
~;>~
k
7'"'
i
,~
,.,'
gCG
i
,
ü
~11"
".ı '-'
"J
Il.
<?:..F;:)
f&
,,.,'
~;,:"
; .•~,
'i'
~/.
--._--'-_
..
,\",,,,,,1, ~lı'~, lO'. i\ıl 1>'1 LL 'r II,M;,;. }'ii~;{:,>/,t'",""if/1l'<4/A ..'.!,
::r
j!'" ':?I
\:
",:..ıı
",.:r
-,'
.0::...
O
d-i,
ı-.ç:
!o ~, {'I,
'
'
,.1
fli mJ!. '''''''' !tm ,#h'l" ıı.)',"",ı\ll~" !',--:-A-.;nUL
ı.
~:
. r'l'
nl
fO
_",tlj
';>
::::>,:::!
:~/', -;'
,.
2:
,~
.,... J.lJ.
::(.,-
t''''':·
E,ZEYREK ŞIRIl\
.
',..ı>
';",
, .. tl
:-.{'!
-,\-,
U,YILMAZ
M,R.GÜNAY
,.o\i-.'
."
;(,;'
"""
/
"
\ .d'
"
~~~.
---"--'---',
~
,: .y.
", ( , ., ~--~-,
f
D
r.....
',~
~.:J
"~')..,._.
.:/
"
Br,Me,
Sr.A.YrJ,
BLAmiri
-
. ",'
,.,::';
·'t
't!>
'~
'/
'~,
.»,
ı-:J;
~t
,- z::ı
!~ı.J
,,'\,'
.
,
Lw Idari Yaptırım Kararına Wşkın Evrak(ar (iS t:iuyli.ı)
,10112014
,.10112014
.JOI12014
;~
1, ,
[-
\'1' .,
ı-- i (.. ı
"",''''ı
(j)
/' ',,.'
/
Eki
... ",...
c,.
.~ Yi'~j.8 ".j :,'1
,~, )\,
,"/
~;
~
"
.
Bitgilerinize arz ederim, /
~'"
r; ~'J'
_-
'~i~
11:"",
,
-
'/
5188 sayılı Öı:el Güvenlik Hl,mıe:lcrine Dair Kilııumm 1 ı. maddesi hükmü yerine
gctirilmediğinden, Kanunun Uygulımmasınıı ilişkin Yöııetmdiğüı 45. ve 46. maddesinın "Kanunt:n
:LO'nci maddesinde belirtilen hallerde sUi;a, ilişkin tulanakbr ekleumck s'Jretiyk, ilgili J.:IŞI ve
kuruluşa en aı 7 (Yedi) G.0" .süre verilerek Q-ı\'ı.ınması istenir. SaVUnıJ1<lS\ yeıerli görUlmcy.:nlerc
Ilçelerde Kaymakamm, ıııcrd~ Valini:. ümıyı il~ j,;i1Ô Para CCl..lSı vı::rilir," hUi-..mOnc isıinüJen G4S Guvcııllk Hİz.. A.Ş:nin 30/09120 ı:ı tarih ve 38S87 sayılı yazı ile'silv'JnOlMı istcnilnıiştır.(Ek· 1)
i
i
.Jj: $
1:1 : ::;
c
/
".'
,; i JH: ~i'
,~,
"
f;
"ı r '
"i,
518& s<lyl1ı Özel GtlyenIik Hizmetlerinc Dair Kanunu,''!. ıı, maddesinin üçündi fıkrası
"Göreve uaşlaymt özel gü,:cıınk görevlileri işn~ı'cıı tarufındaıı onbeşgün içinde \'lıliliğe
bildirilir." şeklindedir.
i
~f
i
nı
günıleritmesi isıcııilmişıit.\ ,.
"'.-j'
"
, • ,\
kaIdfma iıir3z edildilSi. i~ıra.za kon;;. tutuntıkhı ilgili ttlnı ewikhınn onaylı surelk:-riııln ınohkemenızc
/
•
: , o"~rI,
1,-
I ,. i'
I!gı s;;ıyıh yazl!1I,?' ilc G4S Güvenllk ı ıL:. AŞ, 'ne ıebtitt:'cdikn 2013/2W:l sayılı idari yaptmm
/
p..
"
,'r" .~. :'~' .~~. '. :'T/i~, "~." '" <~~"~:'~'OV"jJi('
.. .Ifnn014
./
; 03:03/20:4 tarih ye' 201 .1:ı; i rı ı>.i.ş J10lIı
•
''''',''''''v.""X'}f
S"
İSTANBUL ANAHOLU 4, SULH CEZA ~1AHKI(Mı,,,iNE
Ilgi
•
~,/ '-/., 'iı'l ;', '/ '</;-.r.~..4}t'.~/;;N 'l\\<.\,\V) <'/ ',"/ :~:t:;::::-::~"';ı'f.,4?- :'l':ı..t:-t:~,({" ';'-"'1,;.) ' .
.,";.-:' .~;: -\"~,.,~, i' ~~ :'~p~t/' :':).'-('':ı,pı~;·, ~. _~ ,: f.::.~(>Yj··ıe,ı{fi;~~r, {o/)tt):~'..,J<'f
' .
: 47909374.56383,(63252).20 14/66J 2, Konu: 2U13/HHı ujş
.:"
,~':ı;".V'~./"'(/~,./f"V~'/~'
' : " / ' / "~f'/"~"~,,'/t,'A~'~"
~ ~. ,:D..~" ~;,~4\.~'" "~", /. :;""',
• ,:' <.~; ,'o ')J~(ı rfF!!:
/. ,,) '. ~ ',' t>1!f1 W,"li;:: ,,~1Ç,~,;'::~~~/, '.;V,/".. ~,;ı' "
/
T,C. ,
~\
,
ııj
·f.~~<>..;.:ı·,.'
<~.)('"~;;\
.ı:,,~,}>".
~. 1
.t>..<;' ~~'::
"<.-. ,
iS'.~i
'
;""/""~'
,
.:
"
h.'"
..
~:;"(;"1"":"
k':"-;"'1 ''',
,.~~" :: ~r,'
6i:,.~>':~
. ";.
• ';. ''I ....
f"5>' .\'';
/. ....~:/, ',',
"~,~,.::::!'/.
ı"""~.}..,>,,
/,,,,,',-,-/,,,"
~"';(-~~~'t'..;:
~\i;.... ";
.~~~.~~;,~
(~'I;,,>,~"
,;".'/'
'f;j'''''''''''
r::.:'
t. .'.:, A
,~, : .. "',<:0 .t"
.;,,~ ~ , t ,<~/~.~
,. 'ho" •.
~ ~.,(.~
~;... 1~~ ",;
" /f\\/,"
'.'
"'(;''''''','~,''
'~~f$i(?,"""~~?
",'/','
'c..~~?''';
,.p~.,ı1:,'
'1"~)!"""!ı
;V:;: "'!! .:~ ,;";:~<. ~ ~!,~·~9'. .~~"1ji~:...:~y,·>~~i,~~'fti~~~~~·;:i'..'·,~; ,'~';-" ~,~~~""'l;;./:i-"K\·';~',,"~~...:.,,'ı:,~.~,.~:
>; • • .:'
......
,
~'~~/;;
.,~
~v).:.
_._"'\
·.-i ,~~i
~ ,
_.
--'-2---,...-.~
<
~
,-...­
,"
.~
'.
i
•1 ' -"'-_::"-'.',
·1
::L_':~
"
0°
.
~
:i-
-~~-5-:.~~
C
r~:--
;.' ;,i
::;
:-:~:
:::. .
. .-.c'i,'''''' - --" , . '- _.,
- <
,~ ,;,
-
~i
­
./
"
-\.
c
_.
,
~-.
--'~
~
~'
r~""~'~~:;:-~
C.
~>
.----;--:-
c·
~-=
~;
::;.
- ':-:'.,':
. ;:;:
,­
1
r'-'-~
,Dildirin
; "ro,,1
-'.- _
'"ş"ı; IAtM~ T"'hll
Bildirim
·I jik Defa
Dilclirim
TM'"
i
1--- -------
""bm LDi:{~~oı~c"o~ı0l1__~_V:
i
i
!
PERSONEL BİLDİRİM LİsTESİ
__
_
i
ProJ'
---- - ­
:
s"OIIK s[ml
Şl,k"
_//-=+__, _ :1-
i ıLv:~:L;~I19291424~
"ild,rim y"M
i
~ı
S".d
DAŞ
\
1
\
,//
--- --L.,I6912013 Br.Me.B. YJLMAZ
--~
----r..\
1-'
[ cndt
EL~r:L\
f!J"
Aml,\
.'
i
\•
I
·
Koınis
Y rrumcısı
.
1-.
i
\
i
\
Lı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
388 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content