close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı mali tatil uygulaması - Ege Denetim ve Mali Danışmanlık

embedDownload
Sirküler No :2014-24
02.07.2014
KONU : 2014 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI SEBEBİYLE BEYAN VE ÖDEME
SÜRELERİ
Bilindiği üzere, 5604 sayılı "Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun" 28 Mart 2007
tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Kanun'un uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan 1 sıra numaralı "Mali Tatil
Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ" de 30 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de
yayımlanmıştı.
Söz konusu Kanunun 1. maddesi uyarınca her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine
kadar mali tatil uygulanmaktadır.
Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün içinde biten kanuni ve idari süreler de mali
tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7. günün mesai saati bitiminde sona ermiş
sayılmaktadır. Buna göre örneğin KDV, Damga Vergisi ve Muhtasar Beyannamelerin
verilme süresi, 31 Temmuz 2014 (28 Temmuz günü Ramazan Bayramı tatiline denk
geldiğinden) Perşembe gününe ödeme süreleri de yine aynı güne 31 Temmuz 2014
gününe uzamış olmaktadır.
Mali tatil kapsamına girmeyen bazı sürelere aşağıda yer verilmiştir.
► Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile
şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve
ödeme süreleri,
(Tebliğ'in bu bölümü Danıştay Yedinci Daire tarafından 23.12.2011 tarihli ve Esas
No:2009/2636, Karar No:2011/9721 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)
► Kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen
beyannamelerin ödeme süreleri,
► Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintilerine ilişkin olarak verilmesi gereken
bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri.
İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 2 B1 Blok D 43 Yenibosna – İstanbul
( 212 ) 603 01 87
Sirküler No :2014-24
02.07.2014
Haziran/2014 dönemine ilişkin Ba ve Bs formlarının son verilme tarihi olan 31 Temmuz
2014, mali tatil veya mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün içerisinde olmadığından,
mali tatil nedeniyle bu formların verilme tarihinde herhangi bir değişiklik söz konusu
olmayacaktır. Buna göre Haziran/2014 dönemine ilişkin formların, 31 Temmuz 2014
Perşembe gününe kadar verilmesi gerekmektedir
Saygılarımızla,
Yükümlülük
Beyan Süresi
Bitimi
Haziran/2014 dönemi gelir vergisi stopajı (GVK madde 94,
31.07.2014
AYLIK)
Nisan-Mayıs-Haziran/2014 dönemi stopajı (GVK 98/3.
31.07.2014
maddeye göre üçer aylık beyanname verenler için, ÜÇ
AYLIK)
Nisan-Mayıs-Haziran/2014 dönemi stopajı (GVK geçici 67.
31.07.2014
madde kapsamında yapılan stopajlar)
Haziran/2014 dönemi kurumlar vergisi stopajı (KVK
31.07.2014
madde 15 ve 30)
Haziran/2014 dönemi katma değer vergisi
31.07.2014
Haziran/2014 dönemi, istihkaktan kesinti suretiyle tahsil
31.07.2014
edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti bulunanlar
için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisi
Haziran/2014 dönemi 5602 sayılı Kanunda tanımlanan
31.07.2014
şans oyunlarıyla ilgili veraset ve intikal vergisi
16-30 Haziran 2014 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz
31.07.2014
Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
Haziran 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler
31.07.2014
ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
Haziran 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer
31.07.2014
Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
Haziran 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına
31.07.2014
İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)
Haziran 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi
31.07.2014
Haziran 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri
31.07.2014
Vergisi
Haziran 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi
31.07.2014
1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz
31.07.2014
Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 2 B1 Blok D 43 Yenibosna – İstanbul
Ödeme Süresi
Bitimi
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
( 212 ) 603 01 87
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
675 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content