close

Enter

Log in using OpenID

Ders içerikleri için tıklayınız. - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

embedDownload
T.C.
İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
MALZEME VE MALZEME
İŞLEME TEKNOLOJİLERİ
BÖLÜMÜ
LASTİK VE PLASTİK
TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Tarihsel yöntem ve kavramlar. Osmanlı Devleti’nin çöküş süreci ve modernleşme
çabaları. Birinci Dünya Savaşı süreci, Mondros Mütarekesi ve sonrasında yaşanan
gelişmeler. Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçiş süreci konularında
bilgilendirmek.
Türk Dili I
Türkçenin ses ve yapı özellikleri, yazılı ve sözlü anlatım, cümle bilgisi, kelime
grupları, anlatım bozuklukları, noktalama işaretleri ve yazım kuralları.
Yabancı Dil I
Temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini içeren haftada iki saatlik zorunlu İngilizce
dersi
Güzel Sanatlar I
Tarih öncesi çağlardan başlayarak, Anadolu’da kurulan medeniyetler, antik dönem
Yunan ve Roma sanatları, İstanbul’da Bizans Sanatı, Erken İslam Sanatı, İslamiyet
sonrası Türk Sanatları (mimari, çini, tezhip vs.), Batı sanatı
Beden Eğitimi I
Beden eğitimi ve sporun temel ilkeleri
Matematik
Sayılar Cebir Denklemler Matrisler Trigonometri Kompleks Sayılar ve Eşitsizlikler
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
Teknolojik Gelişmeler- Fiziksel Büyüklükler ve Birimler- Statik- Ağırlık MerkeziAkışkanlar Mekaniği (Hidrostatik)- Elektrik Bilgisi- Işığın Yapısı- Maddenin termal
özellikleri
Genel Kimya
Temel kavramlar (madde, karışım, atom, molekül, bileşik). Mol kavramı. Işık ve
Elektromanyetik spektrum. Atomun yapısı. Orbital kavramı ve elektronların
düzenlenmesi. Bileşik oluşturma ve bileşiklerin adlandırılması. Periyodik sistem.
Metaller. Ametaller. Kimyasal Bağlar. Asitler ve bazlar. Katılar-Sıvılar ve Gazlar.
Çözeltiler
Bilgisayara Giriş
Bilgisayarın Tanımı ve Tarihçesi, Bilgisayar sisteminin Yapısı, Windows İşletim
Sistemi, Microsoft Ofis, Microsoft Word, Microsoft Excel
Teknik Resim
Teknik resim araçları kullanarak Parçanın üretimi ile ilgili gerekli görünüşleri, kesit
resimleri, ölçek ve ölçülendirmeyi yapmaktır
Teknikerliğe Giriş
Teknikerliğin tanımı, Teknikerin görevleri, Plastik terimleri, Plastik işletmeleri, Lastik
işletmeleri, Türkiye’de ve dünyada polimer madde üretimi, Türkiye’de ve dünyada
lastik plastik meslek dernekleri, İşyeri güvenliği
Milli Mücadele’nin örgütlenme süreci (Amasya Genelgesi, Kongreler, TBMM’nin
açılması) konularında bilgi sahibi olmak. Kurtuluş Savaşı’ndaki cepheler ve sonuçları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
konusunda bilgilenmek. Yeni Türkiye Devleti’nin kuruluş sürecini ve ilkelerini
kavramak
Türk Dili II
Türkçenin ses ve yapı özellikleri, yazılı ve sözlü anlatım, cümle bilgisi, kelime
grupları, anlatım bozuklukları, noktalama işaretleri ve yazım kuralları
1
T.C.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Program Başkanlığı
Yabancı Dil II
Temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini içeren haftada iki saatlik zorunlu İngilizce
dersi
Güzel Sanatlar II
Tarih öncesi çağlardan başlayarak, Anadolu’da kurulan medeniyetler, İslamiyet
sonrası Türk sanatları (mimari, çini, tezhip vs.), Batı sanatı
Beden Eğitimi II
Beden Eğitimi Ve Spor Kavramı ve Spor Branşları hakkında genel bilgi sahibi olmak
Şehir ve Kültür-İstanbul
Şehir ve kültür arasındaki etkileşime dayalı olarak İstanbul şehri ve çevresini
tanımak, anlamak ve algılayabilmek
Afet Kültürü
Afet Kültürü Kavramı, afetlerin sınıflandırılması, afetlerden çıkarılan dersler,
deprem, deprem ve yangın, meteorolojik afetler, afet yönetimi, acil eylem planı,
topluma dayalı afet risk yönetimi, doğal afet sigortası, olağandışı koşullarda hayatta
kalma
Lastik Teknolojisine Giriş
Lastik Tarihçesi, Lastikten Beklentilerimiz; Lastiğin araç performansındaki işlevi,
Lastik performans parametreleri, Lastikte kullanılan hammaddeler, Lastiklerin
sınıflandırılması, Lastik ebatları ve ilgili tanımlar (binek), Lastiğin dili, Lastik ebatları
ve ilgili tanımlar (ticari), İç lastikli ve iç lastiksiz kullanım, Lastiğin yapısı, Çapraz
radyal avantajlar özellikler, Lastiğin bileşenleri sırt topuk kat, Lastik bileşen üretim
detayları, Kat kuşak topuk astar yanak, Lastik satış teknikleri, Lastik üretim
aşamalarının gözlenmesi
Plastik Teknolojisine Giriş
Plastik işleme tekniklerine giriş, Basma ile kalıplama, Enjeksiyonla kalıplama,
Ekstrüzyonla kalıplama, Ekstrüder sistemleri, Ekstrüzyonla film ve levha üretimi,
Ekstrüzyonda şişirme ile kalıplama, Ekstrüzyonda haddeleme ile şekillendirme,
Ekstrüzyonla kalıplama, Döner kalıplama, Isıl şekillendirme, Döküm kalıplama,
Köpürtme, Polimer ile kaplama, Polimer elyaf çekme
Organik Kimya
Organik kimya ile ilgili temel kavramlar. Organik kimyada kullanılan spektroskopik
analiz yöntemleri. Kovalent bağ. Hidrokarbonlar [alkanlar (parafinler), sikloalkanlar,
alkenler (olefinler), alkinler (asetilenler), dienler ve polimerizasyon, aromatik
hidrokarbonlar]. Alkoller, fenoller, eterler, aldehitler ve ketonlar, karboksilli asitler,
karboksilli asit türevleri: esterler, asit halojenürler, anhidritler, amitler, nitriller,
aminler ve diazo bileşikleri. Halojenürler. Oksijen ve azot İçeren Organik Bileşikler.
Yağlar ve karbohidratlar
Polimer Kimyasına Giriş
Giriş ve tanımlamalar. Polimerlerin Sınıflandırılması. Polimerlerin Termal
Davranışları. Polimerlerin Mekanik Özellikleri. Polimerlerin Çözünürlük Özellikleri.
Molekül Ağırlığı ve Molekül Ağırlığı Dağılımı. Molekül Ağırlığı ve Dağılımı Tayini.
Polimerizasyon Reaksiyonları. Katılma Polimerizasyonu. Kondenzasyon
Polimerizasyonu. Polimerizasyon Metotları. Özel Polimerizasyon Reaksiyonları.
Polimerlerin Genel Özellikleri. Bazı Ticari Polimerlerin Yapı ve Özellikleri.
2
T.C.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Program Başkanlığı
Polimer Makinaları I
Enjeksiyon Makinaları ve kalıpları, Ko-enjeksiyon, Ekstrüzyon makinaları ve
ekstrüzyon, prosesi, Enjeksiyon şişirme makinaları ve prosesi, Ekstrüzyon şişirme
makinaları ve prosesi, Geri dönüşüm (recycling) ve Geri dönüşüm teknikleri,
Hammadde kurutma sistemleri, Hammadde besleme sistemleri
Elektrik Bilgisi
Elektriksel becerilerinin geliştirilmesi. Elektronik donanımlarının tanımlanması.
Elektronik güvenlik önlemleri. Elektronikte ölçme yöntemleri ve donanımları.
Lehimleme ve baskı donamın teknikleri. Statik elektrik. Elektronik devre
elemanlarının sınıflandırılması ve tanımı. Elektron balistiği. Homojen Yarıiletkenler.
Yarı iletkenlerde Enerji-bant modeli. Yarıiletken devre elemanlarının
hesaplanmasında temel bağıntılar. p-n yarı iletken diyot yapısı. MOS-diyot yapısı.
N-MOS ve P-MOS transistörlerinin yapısı. Bipolar transistörlerin yapısı.
transistörlerin küçük genlikli işaretler için geçerli eşdeğer devrelerinin çıkarılması
Enstrümantal Analiz
Enstrümantal Analiz, Enstrümantasyon, Enstrüman, Geiger tüp Algılayıcı,
Fotoelektrik hücreler, Radyoaktivite, Piezoelektrik kristaller, Mekanik titreşimler,
Ultrasonik algılayıcılar, Kristaller kullanabilmek, Ölçmek, Ölçüm hatalarını
öğrenmek, Çeşitli ölçü aletlerini tanımak, Sinyal okuma ve değerlendirme
yapabilmek, Cihaz teknolojisinde algılayıcılardan başlayarak büyüklüklerin
elektriksel işarete çevrilmesi, kuvvetlendirilmesi, gereğinde modüle edilmesi ve
kayıt altına alınabilmesi için tasarım yapabilmek. Kayıt ve Gösterge çeşitleri, Analog
ve Dijital Aletler, Osiloskoplar
Polimer Katlı Maddeleri
Organik Malzemeler
Katkı maddelerinin işlevi, Plastik katkı maddelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri,
Başlatıcılar, Renklendiriciler, Dolgu maddeleri, Antioksidantlar, Plastifiyanlar, Isıl
stabilizanlar, UV stabilizanları, Alev geciktiriciler, Kuvvetlendiriciler
Organik madde ve türleri, Termoplastik malzemeler, Polietilen, Polipropilen,
Poliamidler, Polimetilmetakrilat, Polivinilklorür, Polivinil asetat, Polivinil alkol,
Polikarbonat, Akrilonitrilbütadien stiren, ABS alaşımları ve elektrolitik kaplama,
Flora karbon polimerler, Politetraflor etilen, Politriflorokloroetilen, Florlüetilen
propilen kopolimeri, Viton, Asetaller, Poliasetaller, Selülozikler, Selüloz asetat,
Selüzoz asetat butirat, Selüloz nitrat, Termoplastik poliester, Termoset malzemeler,
Fenolik reçineler, Epoksi reçineler, Alkidler, Melaminler ve üreler, Alilik reçineler,
Polibütadien Poliester, Silikonlar, Elastomerler, Elastomerlerin yapısı,
Elastomerlerin fiziksel özellikleri, Doğal kauçuk Üretan elastomerler, Kloropen
kauçuk, Nitril kauçuk, Bütil kauçuk, Butadien kauçuk
3
T.C.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Program Başkanlığı
Polimer Kimyası
Polimerin tanımı ve polimer biliminde kullanılan genel tanımlar, polimerizasyon
reaksiyonlarının sınıflandırılması, Zincir (katılma) polimerizasyonu, Radikalik zincir
polimerizasyonu kinetiği, Zincir polimerizasyonunda sıcaklığın polimerizasyon hızı
ve kinetik zincir boyuna etkisi, Zincir polimerizasyonunda öz ivme veya Trommsdorf
olayı, Zincir polimerizasyonunda polimerizasyon derecesi üzerine zincir transferinin
etkisi, Zincir polimerizasyonunda zincir transferi ile uzun ve kısa dallanma
noktalarının oluşturulması, Adım (Kondenzasyon) polimerizasyonu, Adım
polimerizasyonu kinetiği, Adım polimerizasyonunda polimerizasyon derecesi ve
Carothers denklemi, Adım polimerizasyonuyla üretilen önemli endüstriyel
polimerler, Kopolimerizasyon, Kopolimerizasyon kinetiği ve kopolimer bileşimi,
Kopolimer tipleri, Kopolimerizasyonu etkileyen faktörler, Rezonans etkileri, Sterik
etkiler, Polarlık etkileri, Alfrey-Price İncelemesi, İyonik Polimerizasyon, Anyonik
Polimerizasyon, Anyonik Polimerizasyon kinetiği, Katyonik Polimerizasyon, Katyonik
Polimerizasyon kinetiği, Molekül ağırlığı çeşitleri ve hesaplama yöntemleri, Molekül
ağırlığı tayin yöntemleri, Molekül ağırlığı dağılımı tayin yöntemleri, Elyaflar,
reçineler, elastomerler ve özellikleri
Lastik Teknolojisi
Lastik Tarihçesi, Lastiğin Görevleri Kullanım Alanları, Lastik Performans
Parametreleri, Müşteri Yaklaşımı (Özellikleri, Tipleri, Beklentileri), Lastik Seçimi,
Lastik Konumlandırması, Lastik Bakımı, Lastik Özürleri Ve Muhtemel Nedenleri,
Lastik Tamiri, Tamir Prensipleri Ve Çeşitleri Uygulamalar, Lastik Kaplama
Teknolojileri, Sıcak Ve Soğuk Kaplama, Toplam Kalite Teknikleri, Lastik Üretim
Adımlarının Gözlenmesi
Plastik Teknolojisi
Plastik ve kauçuk ürün tasarımı, Polimer şekillendirme prosesleri: ekstrüzyon,
enjeksiyon, baskı ile kalıplama, transfer kalıplama, ısı ile kalıplama, döndürerek
kalıplama, daldırarak kalıplama, pultrüzyon
Polimer Makinaları II
Termoform makineleri ve termoform süreci, Kompound makineleri ve kompound
hazırlama prosesi (cam-elyaf takviyesi, reaktif ekstrüzyon), Dönel kalıplama
makineleri ve dönel kalıplama prosesi, Basınçlı baskı makineleri ve basınçlı
kalıplama prosesi, Döküm kalıplama makineleri ve döküm kalıplama prosesi,
kalenderleme prosesi, Plastik köpük makineleri ve plastik köpük prosesi
Ekonomi
Ekonomiye giriş, ekonomik düşünceler, ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle
ilgisi, Ekonomik sistemler, ekonomik büyüme, Fiyat mekanizmasının işleyişi, arztalep kanunları ve ekonomik karar birimleri, Üretim, üretim maliyetleri ve üretim
faktörleri, tabiat, emek, sermaye, Teşebbüs ve türleri, İşgücü ve işsizlik sorunları,
uluslar arası iş gücü akımları, enflasyon, deflasyon ve devalüasyon, Yabancı
sermaye, çok uluslu şirketler
Bilgi İşlem
Bilgisayara giriş, Bilgisayarla ilgili tanımlar ve kullanım alanları, Bilgisayarın kapasite
terimleri, Bilgisayarın üniteleri, MS Windows 98 işletim sistemi, MS Office
4
T.C.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Program Başkanlığı
Proses Teknolojisi
Üretim Tanımları, Üretim aşamalarının özeti, Hammaddeler ve özellikleri, Hangi
lastikte hangi hammaddeler tercih edilir, Banbury ( Mixer), Karışım Özellikleri
Mastikasyon İşlemler, Karışım Sorunları, Çelik ve Tekstil Kalender, Ekstruder, Topuk
İmal, Lastik İmal Makinaları 1, Hesaplamalar ham çap açılar merkezleme robot
sistemi, Pişirme, Pişirme süre hesapları, Bitirme enspeksiyon, RFV, LFV, X-Ray
Holografy, Ürün iyileştirmeleri, Proses Kontrol Parametreleri.
Polimer Fiziği
Polimer malzemelerin fiziksel özelliklerinin ve davranışlarının incelenmesi
Toplam Kalite Yönetimi
Deney sistemlerinin tasarımı, Girdi muayenesi, Proses sırasında muayene, Son
muayene, Muayene ve deney kayıtları, Prosedürler, Raporlar
Polimer Laboratuvarı
Dayanıklılık testi, Çekme mukavemeti, Gerilme mukavemeti, Kopma mukavemeti,
Çentik darbe testi, Rockwell sertlik dayanımı, Yoğunluk, Erime akış indisi, Fourier
Dönüşümlü Kızılötesi Spektrumu, Ayrımsal Taramalı Kalorimetre
Plastik Standartları
Plastik test parçalarının hazırlanması, Test parçalarının şartlandırılması, Boyutsal
testler, Çevresel testler, Isıl testler, Mekanik testler, Termal analiz
Lastik Standartları
Lastik standartlarının incelenmesi, lastik kullanarak üretim yapan firmalarda
kullanılan ve kullanılması gereken standartların araştırılması
5
T.C.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Program Başkanlığı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
374 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content