close

Enter

Log in using OpenID

2013 Yılı Birim Faaliet Raporu - Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim

embedDownload
T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
BÜNSEM
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Sayfa 1 / 11
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………………….…..............2
GENEL BİLGİLER…………………………………………………………………………………...3
MİSYON VE VİZYON………………………………………………………………………………..3
YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR…………………………………………….……….…..3
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER….…………………………………………….……………………4
AMAÇ VE HEDEFLER………………………………………………………….…………….……..5
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ………...……………….........5
MALİ BİLGİLER …………………………….………………………………………………………5
2013 YILI FAALİYET BİLGİLERİ…………………………………………………………………6
FAALİYET SAYILARI …………………………………………………………….…………….…..7
KATILIMCI SAYILARI………………………………………………………………...……………7
GELİR MİKTARLARI ……………………………………………………………..………….…….8
KURULUŞUMUZDAN İTİBAREN TOPLAM KATILIMCI SAYISI VE
TOPLAM KAZANÇ ……………………..……………………….………………...…………...........8
BÜNSEM BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER …….…8
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ…………………..….9
ÜSTÜNLÜKLER………………………………………………………………………………….…...9
ZAYIFLIKLAR……………………………………..…………………………………………….…...9
TEHDİTLER…...………………………………………………………………………………….….10
FIRSATLAR….……………………………………..…………………………………………….….10
BÜNSEM EYLEM PLANI………...…………………………………………………………….…..10
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI…..……………………………………………………….…..11
Sayfa 2 / 11
I- GENEL BİLGİLER
15.12.2010 tarihinde Resmi Gazetede yönetmeliğinin yayınlanmasını takiben,2011 yılı
itibariyle faaliyetlerine başlamıştır.
A-MİSYON VE VİZYON
MİSYON
Bölgenin hayat boyu öğrenme gereksinimlerini karşılamaktır. Toplumsal ve kültürel
anlayışı geliştirmek, sağlıklı yaşam yolları ve zamanın yararlı şekilde değerlendirilmesini
sağlamak üzere ve kişisel gelişim ile bölgenin ihtiyaçlarını zenginleştirmeye yönelik,
bölgedeki işgücünün becerilerini geliştirmek için tasarlanmış çeşitli programlar sunmaktır.
VİZYON
Bölge insanlarının, bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak ve topluma ekonomik, sosyal
ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteli, ekonomik ve öğrenen odaklı programlara
erişim fırsatı sağlamaktır.
B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Merkezin Yönetim Organları
1- Müdürün görevleri
 Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç
yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür, tekrar görevlendirilebilir. Müdür,
çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim
elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere
Rektörün onayına sunar.
 Merkezi temsil etmek.
 Merkezin birimlerini, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
 Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
 Merkez bünyesinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
 Her yılın sonunda, o yıl içerisinde yapılan faaliyetlerle ilgili rapor hazırlamak ve
Yönetim Kuruluna sunmak.
 Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak, uygun programlar açılması
doğrultusunda çalışmak.
 Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde
yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
 Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmek.
ilgili mevzuata uygun olarak sözleşmeler yapmak.
 Personel görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
2- Yönetim Kurulu ve Görevleri
 Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim elemanları
arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş öğretim elemanı ile birlikte yedi (7)
kişiden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdür
Sayfa 3 / 11





tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun
düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir
sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.
Eğitim programları sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin
verilme koşullarını, Üniversite Senatosuna önermek.
Önerilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceğini, düzenlenen
programlarda kimlerin görevlendirileceğini ve görevlendirileceklere yapılacak
ödemelerin miktarını belirlemek.
Merkezin bütçesini hazırlamak.
Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
3- Danışma kurulu ve görevleri
 Danışma Kurulu; her bir Fakülte Dekanının, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek
Yüksekokulu Müdürünün önereceği birer öğretim elemanı ile sanayi ve ticaret
kuruluşları temsilcilerinin önereceği adaylar arasından Rektör tarafından
görevlendirilecek toplam onbeş (15) üyeden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün
daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye
niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.
C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Fiziksel Yapı
Sekreterya Ofisi (14 m2)

2- Sunulan Hizmetler
 Dil Kursları
 Sınavlara Yönelik Kurslar
 Bilişim Kursları
 Spor Kursları
 Müzik Kursları
 Seminerler/Eğitimler
 Meslek Kazandıran Programlar
 Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeleri İçeren Eğitim Programları
 İhtiyaçlara ve Güncel Taleplere Yönelik Eğitim Programları
3- Örgüt Yapısı
Sayfa 4 / 11
II. AMAÇ VE HEDEFLER
AMAÇLAR




Türkiye’nin çalışma alanlarına göre nitelikli insan gücü ihtiyacını belirlemek.
Gelişme ve kalkınma sürecinde oluşabilecek yeni iş alanlarını tespit etmek.
Üniversitenin örgün lisans ve lisansüstü programlar dışında eğitim verdiği ve
araştırma yaptığı tüm alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları,
kurslar, seminerler, konferanslar, çalıştaylar düzenlemek suretiyle toplumun tüm
kesimlerine iş bulma imkânı sağlayacak yeni teknolojileri tanıtmak, bu yönde bilgi ve
becerilerin kazandırılmasını sağlamak.
Üniversitenin kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin
gelişmesine katkıda bulunmaktır.
2014 YILI HEDEFLER

Sürekli Eğitim Programlarının,

Mesleki Eğitim Programlarının,

Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeleri İçeren Eğitim Programlarının,

İhtiyaçlara ve Güncel Taleplere Yönelik Düzenlenen Eğitim Programlarının,

AB Erasmus+ Grundtvig Programı kapsamındaki yetişkin eğitimi projelerinin,

Şehirle bütünleşme bağlamında gerçekleştirilecek olan etkinliklerin sayı ve çeşidinin
arttırılması.
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
2013 Mali Durumumuz: Merkezimiz bünyesinde 2013 yılında gerçekleştirilen ücretli
faaliyetlerden 58238,06 ₺ gelir elde edilmiş olup, bu gelirin % 60’ı bu eğitimleri
gerçekleştiren öğretim elemanlarına dağıtılmış, geri kalan bölüm ise Üniversite
Senatomuzca belirlenen esaslar doğrultusunda Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
tarafından değerlendirilmiştir.
Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 26.09.2012 tarih ve 2012/29 sayılı
oturumunda alınan karara göre tahsil edilen gelirin dağılımı aşağıdaki oranlara
göre yapılmaktadır;
 %5’i Bilimsel Araştırma Projeleri Payı
 %1’i Hazine Payı
 %4’ü İşletme Payı: İşletme ve Saymanlık Müdürlüğünün Mal ve Hizmet
Alımları İle ek ödemesi ve fazla mesai ücretleri için ayrılan.
 %60’ı Ek Ödeme Payı: Gelir getirici görevde çalışan Öğretim üyesi ile
öğretim elemanları ile 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan personel için
ayrılan.
 %30’u Birim Payı
 %6 Yönetici Payı
 %4 Yönetici Payı
 %20 Birim Payı
Sayfa 5 / 11
2013 Yılı Katılımcı Sayısı ve Kazanç
2013 Yılı
Fitness Bayan
Fitness Bay
ALES Matematik
Evlilik ve Aile Danışmanlığı
BESYO Hazırlık Kursu
Özel Ders (İngilizce)
TOPLAM
Katılımcı
49
18
9
15
68
1
160
Kazanç (₺)
1204,10
724
925
44999,96
10185
200
58238,06
B- 2013 Yılı Faaliyet Bilgileri
15 Ocak 2013 tarihleri arasında; Merkez Müdür Vekili Okt. Dr. Hüseyin KAYGIN,
Merkez Yönetim Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ERDOĞMUŞ ile Müdür
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Necati HIRÇA, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı bünyesinde “Sektörel
Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı” bilgilendirme
günlerinin Ankara programına katılmışlardır.
11-15 Şubat 2013 tarihleri arasında, Merkez Müdür Vekili Okt. Dr. Hüseyin
KAYGIN Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Teknik Destek Programı
kapsamında Bartın Valiliği AB Proje Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen
“Bartın İçin Hibe Projeleri Eğitimi” ne katılmıştır.
09-14 Nisan 2013 tarihleri arasında, 2011-1-PL1-GRU06-19350 3 Referans
Numaralı Grundtvig Öğrenme Ortaklığı kapsamında BÜNSEM öğretim elemanları ve
kursiyerleri İspanya’nın Cuenca şehrindeki 5. proje etkinliklerine katılmıştır. (V.
Etkinlik)
12-13 Nisan 2013 tarihleri arasında, Merkezimiz Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Ertuğrul ERDOĞMUŞ, Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi ev sahipliğinde, Erzurum’ da, Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim
Merkezleri Konseyi toplantısına katılmıştır.
08 Mayıs 2013-01 Haziran 2013 tarihleri arasında, Merkezimizde Programlar
Sorumluları olarak görev yapan Okt. Zafer TAKIR ile Okt. Koray TİRYAKİ,
Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) / Grundtvig Programı Hizmet İçi Eğitim
Faaliyeti kapsamında, İtalya’ nın Floransa şehrinde düzenlenen, “IT-2013-911-005”
referans numaralı hizmet içi eğitim faaliyetine katılmışlardır.
23-26 Haziran 2013 tarihleri arasında, 2011-1-PL1-GRU06-19350 3 Referans
Numaralı Grundtvig Öğrenme Ortaklığı projesi kapsamında altıncı ve son toplantıya
ev sahipliği yapılmıştır.(VI. Etkinlik)
Sayfa 6 / 11
2013 Yılında Gerçekleştirilen Programların Detayları:
Programın Adı
Program
Süresi
Katılımcı
Sayısı
FITNESS (BAYAN) KURSU
FITNESS (BAY) KURSU
ALES MATEMATİK KURSU
EVLİLİK VE AİLE
DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA
BESYO HAZIRLIK KURSU
ÖZEL DERS
Tercihli
Tercihli
22 Saat
49
18
9
450 Saat
15
150 Saat
2 Saat
68
1
Katılım
Belgesi
Verilenler
Belge verilmemektedir.
Belge verilmemektedir.
Belge verilmemektedir
Sertifika
Verilenler
15
-
Belge verilmemektedir.
-
C- Faaliyet Sayıları
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
19
15
6
2011
2012
2013
D- Katılımcı Sayıları
600
548
500
400
461
300
200
160
100
0
1
2011
2012
2013
Sayfa 7 / 11
E- Gelir Miktarları (TL)
70,000
60,000
58,238
50,000
40,000
40,111
30,000
45,458
20,000
10,000
0
1
2011
2012
2013
F- Kuruluşumuzdan İtibaren Toplam Katılımcı Sayısı ve Toplam Kazanç
2011
2012
2013
Toplam
Gerçekleştirilen Faaliyet Sayısı
15
19
6
40
Katılımcı Sayısı
461
548
160
1169
Toplanan Gelir
40111 ₺
45458,3 ₺
58238,06 ₺
143807,36 ₺
Not: Gelirler, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabında toplanmaktadır.
G- BÜNSEM Bünyesinde Gerçekleştirilmesi Planlanan Faaliyetler
a) Sistem Belgelendirme Egitimleri







Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve iyileştirme Teknikleri Eğitimi
Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi
Temel – Dokümantasyon – İç Tetkik
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimleri Temel – İç Tetkik
Yönetim Sistemleri Bilgilendirme Eğitimleri
Sürekli İyileştirme Eğitimleri
Stratejik Planlama Eğitimleri
b) Seminerler
Bartın halkına ve öğrencilere yönelik ücretsiz bilgilendirme seminerlerinin
düzenlenmesi planlanmaktadır.
Sayfa 8 / 11
c) Mesleki Eğitim Kursları

Aşağıdaki tabloda belirtilen Mesleki Eğitim kurslarının açılması
planlanmaktadır.
(Bartın İlinde ihtiyaç duyulan mesleklere ilişkin veriler İŞKUR
Müdürlüğünden elde edilmiş olup, yasal olarak düzenlenebilecek olan
eğitimlerin BÜNSEM amaç, hedef ve önceliklerine uygun olarak, ayrıca ilgili
öğretim elemanlarının temin edilmesi koşuluna bağlı olarak açılması
planlanmaktadır.)
Madenci (Genel)
Ayakkabı Imalatçısı (Saya)
Ayakkabı Imalatçısı
Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü
Mobilya Imalatçısı/Mobilyacı (Ahşap)
Yer Altı Maden Işletmesi Hazırlık Eğitimi
Ayakkabı Imalatçısı (Montaj)
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
Pazarlamacı (Satış Temsilcisi)
Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon)
Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri)
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü
Pvc Doğrama Imalat ve Montaj Teknisyeni
Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine Ile)
Elektronik Güvenlik Sistemleri Montajcısı
Bıçkıcılar, Kontrplak Imalatçıları
Ağaç Işlem Işçileri
Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller
Plastik Doğramacı IPVC Doğrama-Imalat
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer)
Metal Döküm Kalıpçıları
Tuğla Orücüler, Taş Duvarcılar
Fayans, Seramik ve Karo Döşemecisi
Nezaretçi ve Ustabaşı (Boya Imalatı)
Inşaat Malzemeleri Satış Elemanı
Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk
Kauçuk Mamuller Montaj Işçisi
Şarküteri, Bakkal Satış Elemanı
Sosis, Sucuk ve Salam Imal Işçisi
Ahşap Işleme CNC Makinesi Operatörü
Fırıncı, Pastacı ve Şekerlemeci
Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi
Mekanik Bakım ve Onarımcısı
İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü)
Fırın Işçisi (Cam Imali)
Makineci (Dikiş)
Dikiş Makinesi Operatörü
Garson (Servis Elemanı)
Zımparacı (Tekstil)
Seramik Işçisi
Beden Işçisi (Inşaat)
Depo Hamalı
Camcı
Kalite Kontrolcü- Tekstil
Pişirici (Ekmek)
Şoför-Yük Taşıma
Elektrikçi (Diğer)
Aşçı Yardımcısı
Inşaat Kalıpçısı (Ahşap)
Elektrik Teknisyeni
Kesimci (Konfeksiyon)
Peynir Imal Işçisi
Diğer Ağaç Işlem Işçileri
Taş Parçalayıcısı
Mobilya Montaj Işçisi
CNC Tezgah Operatörü
Resepsiyonist (On Büro Elemanı)
Oto Lpg Bakım Ve Onarımcısı
Makine Teknisyeni
Eritme Peynir Imal Işçisi
Direksiyon Eğitmeni
Garson (Servis Elemanı)
Muhasebe Meslek Elemanı
Ekmek Satış Elemanı
Mobilya Satış Elemanı
Elektrik Tesisatçısı-Bina
Forklift Operatörü
Gaz Altı Kaynakçısı
Seramik Boyacısı (Daldırmayla)
Satış Elemanı (Tanıtım)
Marangoz
Utücü
Aşçı
Ortacı
Çaycı
Kasap
Hamurkar
Temizlik Görevlisi
Mobilya Döşemecisi
Sıvacı
Kasiyer
Muhasebeci
Deri Kesici (Elle)
Helva Ustası
On Muhasebeci
Depo Sorumlusu
Beden Işçisi (Genel)
Hamal
Ambalajcı (Ellle)
Pasta Ustası
Inşaat Teknikeri
Lokum Ustası
Reçel Imalat Işçisi
Ahşap çatı Ustası
Bulaşıkçı (Stevard)
Kamyonet Şoförü
Reyon Görevlisi
Gıda Teknikeri
Sekreter
Sevkiyat Görevlisi
Pasacı (Ekmek)
Güvenlik Görevlisi
Pastacı Yardımcısı
Beden Işçisi (Temizlik)
Gazete Dağıtıcısı
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
 Bartın ilinde Üniversite kalitesinde eğitim veren tek eğitim kurumu olmamız.
 Genç ve dinamik öğretim elemanı kadrosunun yanı sıra tecrübeli öğretim üyelerinin
eğitim verebilme potansiyeli.
Sayfa 9 / 11
 Yeni fakülte, yüksekokul vb. birimlerin açılmasıyla birlikte artan öğretim elemanı
sayısının ve niteliğinin Merkezde verilebilecek potansiyel eğitim niteliği ve çeşidinin
artması.
 Yeterli derslik ve laboratuvar sayısı.
B- Zayıflıklar
 Merkezin şehirden uzakta oluşu.
 Memur sayısındaki yetersizlik.
 Merkezde görevli personelin akademik yoğunluğu nedeniyle tam zamanlı
performans gösterememesi.
C- Tehditler
 İlde ücretsiz ya da çok düşük ücretlerle eğitim faaliyeti gösteren yaşam boyu
öğrenmeyle ilgili diğer kurumların varlığı.
 İlde yaşam boyu öğrenme faaliyetlerine olan ilginin azlığı.
 Merkezce verilen belgelerin etkin olarak kullanılabilme düzeyinin düşük oluşu.
 Özel eğitim ve danışmanlık firmalarının çok düşük ücretlerle eğitim imkânı sunması
(niteliği düşük de olsa).
D- Fırsatlar
 İl Merkezinde faaliyete geçirilebilecek bir şube ile yaşam boyu öğrenme
faaliyetlerine olan ilginin ve Merkezin tanınırlığının arttırılması.
 Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarıyla imzalanabilecek protokoller ile hizmet
içi eğitim ve sınavların Merkezimizde yapılması.
 Kamu kurumları ve özel sektör ile ortak projeler yapılması.
 Kamu kurumları ve özel kuruluşların yürüttüğü projelere iştirakçi olarak katılmak.
 Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına proje yazma konusunda danışmanlık
hizmeti verilmesi.
E- BÜNSEM Eylem Planı









Bartın’ da BÜNSEM’ in tanıtımının yapılacağı, eğitimlerin gerçekleştirileceği,
kamu kurumları ve özel kuruluşlara eğitim konusunda danışmanlık hizmetinin
verileceği bir şube oluşturulması.
BÜNSEM proje biriminde hazırlanan projelerin sayı ve çeşidinin arttırılması.
Halkı yaşam boyu eğitim faaliyetlerine dâhil edecek çalışmalar yapılması yoluyla
halk-Üniversite kaynaşması ve işbirliğine katkıda bulunulması.
Merkezin sadece Eğitim Merkezi değil aynı zamanda sınav ve belgelendirme
merkezi olarak da faaliyet göstermesi.
Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında ilde yapılabilecek çalışmalar ile ilgili
tarama çalışması yapılması.
Mesleki eğitim konusunda verilen eğitimlerin MYK’ya akredite edilmesi ve
belgelerin tanınırlığının yükseltilmesi ile belge eki verilmesi konularında çalışmalar
yapılması.
Proje yazımı konusunda danışmanlık hizmeti konusunda çalışmalar yapılması.
İl sakinlerinin ve üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme gereksinimlerini
belirlemek için periyodik araştırmalar yapılması ve yapılacak faaliyetlerin bu
doğrultuda şekillendirilmesi
Öğrencilere kariyer günleri vb. etkinliklerle mesleki rehberlik çalışmaları
yapılması.
Sayfa 10 / 11
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için Birimimiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanıldığı, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara
ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktır.
Burada raporlanmayan, Üniversitemizin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. Bartın 18.03.2014
İmza
:
Adı-Soyadı :
Unvanı
:
Sayfa 11 / 11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
777 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content