close

Enter

Log in using OpenID

3).... 2x2x2 ifadesi 32 olarak yazılır. A) 2 artar B) 2 azalır C) 22 artar

embedDownload
.............. ORTAOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 5. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. MATEMATĠK
SINAVI
Adı Soyadı:
Sınıf:
No:
Aldığı Not:
A) Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru(D) yanlış(Y)
olarak belirtiniz.(2x5= 10p)
1) ..... 12306005 doğal sayısı üç bölükten oluşur.
2)..... Doğal sayıların birinci kuvveti bire eşittir.
2
3).... 2x2x2 ifadesi 3 olarak yazılır.
4)....Çarpma işleminde çarpanlar aynı zamanda sonucun
bölenleridir.
5)....3+2x5 işleminde öncelikle 3 ve 2 toplanır.
4) Yeşim öğretmenin tahtaya yazdığı örüntü 7 şer
azalarak gitmektedir. Bu örüntüde 3. terim 37 ise 1. ve 5.
terimlerin toplamı kaçtır?
A) 64
B) 74
C) 84
D) 104
5) 17562 + ........... > 21 216
ifadesinde verilen şartı sağlayan en küçük doğal sayı
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Aşağıdaki boşluk doldurmaları
tamamlayınız.(2x5=10p)
A) 3655
B) 3654
C)3653
D) 3652
C) 15600
D) 15700
1) Bir ay(30 gün) .................. dakikadır.
2) Çıkarma işleminde eksilen azaltılır çıkan arttırılırsa fark
.............
3) 3057 doğal sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali
........... dir.
6) Y= 14X1000
Z= 15X100 ise Y + Z kaçtır?
A) 14500
B) 15500
4) 1 - 4 - 7 –.... – 13 -…..- 19 sayı örüntüsünde verilmeyen
değerler ………… dir.
7) Üç basamaklı en büyük çift doğal sayı iki basamaklı
rakamları farklı en küçük tek doğal sayıya bölünürse
kalan kaç olur?
5) 20 256 002 doğal sayısında 2 nin sayı değerleri
toplamı ..................dir.
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
C) Aşağıdaki testleri çözünüz.(15x4=60p)
1) Birler basamağı 5 binler basamağı 7 ve on milyonlar
basamağında 8 bulunan doğal sayı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 807005
C) 80070005
8) 33 - 23 işleminin sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 19
B) 8007005
D) 80007005
B) 15
C) 12
D) 10
9) 93 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
2) 9 MNP 008 Yedi basamaklı doğal sayısının okunuşu "
Dokuz milyon yedi yüz iki bin sekiz" ise M+N+P kaçtır?
A) 9
B) 10
C) 11
3) Bir çıkarma işleminde eksilen 10 artar çıkan 12
azaltılırsa sonuç nasıl değişir?
A) 2 artar
C) 22 artar
B) 2 azalır
D) 22 azalır
A) 12
B) 27
C) 81
D) 12
10) I. 20 : 4+1=4
II. 18  6  3  8
III. (6  9)  3  5 IV. 0.4  6  2  3
Verilenlerden hangileri yanlıştır?
A. I – II
C. III – IV
B. II – IV
D. II – III
D) 729
11) Mustafa 4 günde 6 saat 27 dakika kitap okumuştur.
ilk üç gün 3 saat 39 dakika kitap okuduysa dördüncü gün
ne kadar süre kitap okumuştur?
A) 1 saat 8 dk B) 58 dk
C) 48 dk
D) 38 dk
______________________________________________
2) Okunuşları verilen doğal sayıları yazınız.
on iki milyon yüz on altı bin kırk sekiz : ............................
beş milyon beş: .......................................
üç yüz bin iki yüz seksen altı: .................................
12) 670 dakika kaç saat kaç dakika eder?
A) 12 saat 10 dk
C) 10 saat 100 dk
yedi yüz seksen altı milyon dört yüz elli altı bin dokuz yüz
kırk yedi:.............................................
B) 11 saat 10 dk
D)9 saat 10 dk
13) 1953, yılında doğan Kazım bey 24 yaşında evlenmiş
evlendikten 4 yıl sonra oğlu Mehmet doğmuştur. Oğlu 27
yaşında evlendiğine göre oğlu hangi yıl evlenmiştir.
A) 2006
B) 2007
C) 2008
______________________________________________
3) Bir ilkokuldaki 750 öğrencinin 258'i 4. sınıf 192'si 3.
sınıf ve 2. sınıf öğrenci sayısı 1. sınıf öğrenci sayısından
48 fazla ise okulda kaç tane 1. sınıf öğrencisi vardır?
D) 2009
14) Milattan önce 987 yılında doğan Ali milattan sonra
59 yılında ölmüştür. Ali kaç yıl yaşamıştır?
A) 46
B) 52
C) 62
D) 72
15) Bir kafede çay içmeye giden 75 kişilik grup dörder
kişi olarak masalara otururlarsa en az kaç masada çay
içebilirler?
A) 19
B) 18
C) 17
______________________________________________
4) 21  55  5  5  2 işleminin sonucunu aşama aşama
bulunuz.
D) 16
D) Aşağıdaki soruları çözünüz.(5x4=20p)
1) Aşağıda verilen ifadelerin sonuçlarını verilen şekilde
bulup gerçek sonuçları ile karşılaştırınız.
______________________________________________
5) 53=
A)
126
x 83
ABC
+ DEFG
KLMN
B)
103
x 117
ABC
DEF
+ KLP
NRST
8x8=
1201=
15x15x15=
işlemlerinin sonuçlarını karşılarına yazınız.
Başarılar
Yakup AKGÜL
Mat. Öğret.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
315 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content