close

Enter

Log in using OpenID

"NATO Barışı Destekleme Harekâtında Sürdürülebilir Lojistik Destek

embedDownload
ÖZET
Tez Adı: "NATO Barışı Destekleme Harekâtında Sürdürülebilir Lojistik
Destek: ISAF Örneği"
Tez Yazarı: Tolga ÖZ
Doktora Tezi, İşletme Anabilim Dalı
Danışman: Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN
NATO'nun yalnızca askeri değil aynı zamanda ekonomik, sosyal ve siyasal
işbirliğini de öngördüğü gerçeğinden hareketle, icra ettiği Barışı Destekleme
Harekâtlarında, “Lojistik Sürdürülebilirlik” konusu yönetimin, özellikle planlama,
uygulama ve kontrol fonksiyonlarının uygulanabilirliği açısından, ilgili harekâtın
bekası için başlı başına bir problem sahası olma özelliğini hâlâ sürdürmektedir.
Askeri harekâtların en büyük tahditlerini lojistik imkanlar belirler. Lojistiğin en
önemli fonksiyon sahalarından olan “ikmal” konusu ise yiyecek maddelerinden
mühimmata kadar her biri ayrı birer uzmanlık gerektiren çeşitlilik göstermektedir.
Bunların en önemlilerinden birisi de akaryakıt ikmalidir. Nev'i ne olursa olsun her
türlü askeri harekâtta akaryakıt ikmali çok önemli bir kuvvet çarpanıdır.
Bu maksatla, çalışmanın amacı; NATO liderliğinde Afganistan'da yürütülen
Barışı Destekleme Harekâtında, akaryakıt ikmalinin operasyon bölgesinde güvenli ve
maliyet-etkin dağıtımının optimizasyonu olarak belirlenmiştir. Akaryakıt dağıtımının
iyileştirilmesi ile ilgili karar probleminin çözümünde; NATO’nun mevcut ev sahibi
veya komşu ülke imkânları çerçevesinde belirlediği 3PL firmasının dağıtım
sistemindeki rota planı ile mevcut plan doğrultusunda toplam dağıtım maliyeti tespit
edilip, aynı dağıtım sistemi ve firma değerleri esas alınarak “Tamsayılı Doğrusal
Programlama Modeli” kurulmuş ve bu model Lindo 6.1 Programında çözdürülerek
elde edilen sonuçta, modelle yapılan dağıtım maliyetinin, 3PL firması ile yapılan
dağıtım maliyetine göre % 7,232 oranında daha tasarruflu ve maliyet etkin olduğunu
tespit edilmiştir. iii Ayrıca çalışma ile, “Tamsayılı Doğrusal Programlama Modeli”nin, NATO gibi
askeri oluşumların karar alma süreçlerinde de uygulama alanının olduğuna dikkat
çekilerek bu model ile NATO’nun, dünyanın farklı coğrafyalarında icra ettiği diğer
Operasyonlarda da benzer dağıtım maliyetlerini önceden tahmin edilebileceği ve
hesaplayabileceği belirlenmiştir.
Anahtar
Kelimeler:
NATO
(Kuzey Atlantik
Paktı
Örgütü),
ISAF
(Afganistan’da Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti), Lojistik, Lojistik Ağ
Tasarımı, Tamsayılı Doğrusal Programlama, LINDO 6.1.
iv ABSTRACT
Name of the Thesis: "Logistics Sustainability in a NATO Peace-Support
Operation: ISAF Case"
Writer of the Thesis: Tolga ÖZ
Business Administration PhD Thesis
Consultant: Associate Professor Ahmet ERGÜLEN
NATO is not only a military but also an economic, social and political union.
Within this frame, in the NATO-led conducted Peace Support Operations “Logistics
Sustainability” is still a problematic area from the management perpective especially
in the planning, implementing and controlling prosesses to last.
Any kind of military operation is limited by the logistics capabilities. One of
the most important functions of logistics is supply which may range from food to oil
and each one requires different specialities. One of these special areas is fuel supply.
Whatever the type of military operation is fuel supply is a force multiplier.
In this concern the aim of the paper is; “the optimization of safe and costeffective fuel distribution in the Nato-led Peace Support Operation conducted in
Afghanistan”. In the solving process of this decision making optimization problem;
first, the route and the total distribution cost within this route for the 3PL company of
the host nation or neighbouring countries was calculated. Then, within the same
route and with the same need figures, same cost calculations was done with the
suggested “Integer Lineer Programming” using Lindo 6.1 version and was found out
that the model foresees % 7,232 more economic results. Besides this results, it was underlined that; “Integer Lineer Programming” can
be used also in military decision making processes like NATO’s. Moreover, with this
proposed distribution model, NATO will be able to forecast and calculate
distribution costs of any operations anywhere in the World.
v Key Words: NATO (North Atlantic Treaty Organization), Kuzey Atlantik
Paktı Örgütü), ISAF (International Security Assistance Force), Logistics, Logistics
Network Design, Integer Lineer Programming, LINDO 6.1.
vi 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
150 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content