close

Enter

Log in using OpenID

bizden biri tarık orak.cdr

embedDownload
“ Bizden Biri”
KURULUÞLAR
KOCAELÝ SANAYÝCÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ
TARIK ORAK
YEMÝNLÝ MALÝ MÜÞAVÝR
Faaliyet
: Yeminli Mali Müþavir
Çalýþan Sayýsý
:5
Ýletiþim
: Hürriyet Cad. Kaya Ýþhaný No.39 Kat 4/A Ýzmit - KOCAELÝ
Tel
: 0.262. 322 00 14 - 322 00 15
Fax
: 0.262. 322 00 36
Tarýk ORAK
HUZUR
Kamu Gözetim Kurumu
Baðýmsýz denetçi
Sicil no : 2013/04347
Yeminli Mali Müþavirlik Ltd. Þti.
Faaliyet
: Yeminli Mali Müþavir
Çalýþan Sayýsý
:8
Ýletiþim
: Perpa Ticaret Merkezi B Blok No. 2076
Baðýmsýz Dýþ Denetim
Hizmetleri
Okmeydaný - Þiþli - ÝSTANBUL
Tel
: 0.212. 221 45 79 - 221 19 71
Fax
: 0.222. 221 31 97
* SPK Baðýmsýz Denetimi
* EPDK Baðýmsýz Denetimi
* Kalkýnma Ajanslarý Baðýmsýz Denetimi
* Avrupa Birliði ve Kalkýnma Ajanslarý
Destekli Projelerin Baðýmsýz Denetimi
* Uluslararasý Finansal Raporlama
Standartlarý
Kapsamýnda Baðýmsýz Denetimi
* Due Diligence Denetimi
Mali Danýþmanlýk Hizmetleri
* Kurumsal Vergi Danýþmanlýðý
* Bireysel Vergi Danýþmanlýðý
* Vergisel Teþvikler, Ýstisna ve
Muafiyet Danýþmanlýðý
* Serbest Bölgeler Uygulama Danýþmanlýðý
* Teknoparklar ve Ar-Ge
Ýndirimleri Danýþmanlýklarý
* Vergi Anlaþmalarý Danýþmanlýðý
* Vergi Uyuþmazlýklarý Danýþmanlýðý
* Revizyon Hizmetleri
* Yabancý Þirketlere Mali
Danýþmanlýk Hizmetleri
Vergi ve Tasdik Hizmetleri
* Tam Tasdik
* KDV Ýade Tasdiki
* Yerli Ýmalat Durum Belgesi Tasdiki
* ÖTV Tecil-Terkin Tasdiki
* Yatýrým Ýndirimi Tasdiki
* Ödenmiþ Sermaye Tespiti
ve Sermaye Artýrým Raporlarý
* TÜBÝTAK, Avrupa Birliði Kaynaklý
Ar-Ge Harcamalarýnýn Tasdiki
* Özel Amaçlý Diðer Tasdikler
Diðer Danýþmanlýk Hizmetleri
* Muhasebe Sistemi Kurulumu
ve Yeniden Yapýlandýrýlmasý
* Kamu Ýç Kontrol Standartlarý Kapsamýnda
Ýç Kontrol Sistemi Kurulumu
* Ýç Denetim-Ýç Kontrol Sistemi Danýþmanlýðý
* Maliyet Kontrol Sistemleri Danýþmanlýðý
* Þirket Satýn Alma, Devir, Birleþme
ve Bölünme Danýþmanlýðý
* Yeniden Yapýlandýrma (Revizyon)
* Sermaye Piyasasý, Sosyal Güvenlik Mevzuatý
ve Yatýrým Teþvik Mevzuatý Danýþmanlýklarý
* Yerli-Yabancý Þirket Kuruluþlarý
* Þirketler Hukuku ve
Þirketler Muhasebesi Danýþmanlýðý
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 369 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content