close

Вход

Log in using OpenID

aaaaaa lys-4 felsefe grubu testi - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
A
A
A
A
A
A
1-A
Adı Soyadı
Okulu
Sınıfı
LYS-4 FELSEFE GRUBU TESTİ
Bu Testte;
Bu testte sırasıyla, Psikoloji (1-8), Sosyoloji (9-16), Mantık (17-24), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (25-32), Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayanlar için; Psikoloji (33-35), Sosyoloji (36-38), Mantık (39-40) alanlarına ait
1.
Phineas Gage adlı Amerikalı bir demiryolu inşaatı ustası, büyük demir bir sırığın kafasına girmesi ve beyninin sol lobunu parçalaması ile psikolojik araştırmaların
konusu olmuştur. Bu yaralanmanın Gage’in kişiliğinde
ve davranışlarında değişikliklere yol açtığı kaydedilmiştir.
Buna göre Gage’in durumu psikolojinin alt dallarından hangisinin doğrudan incelediği konulardan
biri değildir?
A) Sosyal psikoloji
B) Bilişsel psikoloji
C) Gelişim psikoloji
D) Psikometrik psikoloji
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
toplam 40 soru vardır.
2.
Lise ikinci sınıf öğrencisi olan Arda hangi mesleği seçeceğine bir türlü karar veremediği için okul psikoloğundan yardım alma ihtiyacı duymuştur.
Bu durumda psikolog aşağıdaki ölçme araçlarından hangisini kullanır?
A) Wechsler testi
B) Stanford-Binet testi
C) Mürekkep lekesi testi
D) Tematik algı testi
E) İlgi testleri
E) Fizyolojik psikoloji
Diğer sayfaya geçiniz.
LYS-4 FELSEFE GRUBU 3. SINAV (13-14)
1
A
3.
A
A
A
3 yaşındaki Can kedilerden korkmaktadır. Bu korkuyu gidermek isteyen annesi başka çocuklarla birlikte
Can’ın gözlerinin önünde kediyle oynar. Daha sonra
kediyle karşılaşan Can’ın önceki kadar tedirgin davranmadığı görülür. Bir süre sonra kediler yanında dolaşıyor olmasına rağmen Can, bu durumdan rahatsız
olmamaya başlar.
5.
Can’ın bu durumu aşağıdakilerden hangisi ile
açıklanabilir?
A
I. Mete’nin sınavda sorulan soruların cevaplarını hatırlaması.
II. Sınavı oldukça başarılı geçen Mete’nin sevinç çığlıklarını ve arkadaşlarına sarılmasını izleme.
III. Mete’nin sınavı geçme nedenini, kendi özgür iradesiyle çok çalışmış olmasıyla açıklama.
A) Davranış, öğrenme ve çevre ile ilişkili olarak şekillenir.
Mete’nin sınavla ilgili davranışlarına yönelik yukarıdaki açıklamalar, sırasıyla hangi yaklaşımlar için
uygun örneklerdir?
B) Yeni uyarıcılar ile davranışın yönünü değiştirmek
gerekir.
C) Korkuyu azaltmak için korku yaratan nesneden
uzaklaşılmalıdır.
I
II
III
A) Psikanaliz
Bihevyorizm Hümanizm
B) Bilişsel
Hümanizm
Davranışsal
C) Bilişsel
Davranışsal Hümanizm
D) Psikanaliz
Davranışsal Bilişsel
E) Bihevyorizm Davranışsal Hümanizm
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
D) Tekrar edilen davranışlar ödüllendirilmelidir.
E) Kendini gerçekleştirme duygusu davranış değişikliği yaratır.
A
6.
4.
Freud’un psikanalitik kuramına göre, insanın düşünme, algılama, hayal gücü gibi her türlü davranışının
nedeni libido’dur. Libido kendini saldırganlık ve cinsellik gibi iki temel eğilimle gösterir. Bu eğilimler insanın
toplumla uyumlu yaşamasını engellediği için sürekli
baskı altında tutulmaktadır. Fakat bunlar etkinliklerini
yitirmez, bilinçaltına itilmiştir sadece. Bilinçaltına itilen
olumsuz yaşantılar insan davranışlarını etkilemeye
devam eder.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilinçaltına
itilmiş düşüncelerin yansıması ile ortaya çıkan bir
davranış örneği değildir?
A) Dil sürçmeleri
B) Rüyalar
C) Şakalar D) Konuşmalar
E) Unutmalar
Yukarıdaki şekilde yer alan dikey-uzun çizgiler birbirine paralel olmasına rağmen, yamuk çizgiler olarak
algılanmaktadır.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
A) Halüsinasyon
B) İlüzyon
C) Duyarsızlaşma
D) Duyum eşiği
E) Alt eşik
Diğer sayfaya geçiniz.
2
LYS-4 FELSEFE GRUBU 3. SINAV (13-14)
A
A
A
A
I. Sanayi ve tarım toplumlarında ailenin toplumsallaştırma işlevinin karşılaştırılması.
II. Demokratik ve otoriter toplumlardaki suç oranlarının karşılaştırılması.
III. Çocuk ölüm oranlarının kent ve kırsal alanlardaki
dağılımının karşılaştırılması.
Belirtilen karşılaştırmaların yapılmasında sosyolojinin yardım alacağı bilim dalları aşağıdakilerden
hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Bu parçaya göre karşısındakini suçlayan kişi hangi savunma mekanizmasını kullanmaktadır?
A) Bastırma
B) Mantığa bürüme
A) Ekonomi-Hukuk-İstatistik
C) Yer değiştirme
D) Özdeşim kurma
B) Coğraya- Hukuk-İstatistik
C) Psikoloji-Siyaset-Tarih
D) Ekonomi-Tarih-Psikoloji
E) Ekonomi-Tarih-İstatistik
11.
Toplumda alışılmış düzenin aniden bozulması sonucunda değer ve normlarda değişmeler olur. Bu uyum
sorunu nedeniyle bireyler bir kuralsızlık dönemi yaşayabilir. Bu duruma anomi denir.
Aşağıdakilerden hangisi anomiye neden olmaz?
A) Savaşlar
B) Devrimler
C) Doğal afetler
D) Terör eylemleri
E) Bireyin gruba uyumsuzluğu
12.
Bu parçada Comte’un düşüncesinden hareketle
sosyoloji biliminin özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?
Türkiye’den Almanya’ya göç eden gurbetçilerin bir
süre sonra Almanlar gibi giyinmeye ve onlar gibi yaşamaya başladıkları gözlenmiştir. Aynı zamanda Almanların da Türklere bakışı ve tutumlarında farklılaşmalar
olduğu saptanmıştır.
A) Sosyal olayları olması gereken boyutu ile değerlendirme
Bu durum göç olgusunun hangi faktör üzerindeki
etkisine örnektir?
A) Toplumsal değişme
B) Sosyal olaylarla ilgili kurallar koyma
B) Orta tabaka genişlemesi
C) Sosyal olaylarla ilgili öngörüde bulunma
C) Toplumsal çözülme
D) Sosyal olayları benzerlikler aracılığıyla açıklama
D) Toplumsal ilerleme
E) Sosyal olayları bütüncül açıdan ele alma
E) Toplumsal dayanışma
E) Karşıt tepki oluşturma
8.
Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!
Her yıl biraz daha benimsediğim.
Ne dönüp duruyor havada kuşlar?
Nerden çıktı bu cenaze? Ölen kim?
Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?
Bu dizelerde yer alan kişi aşağıdaki durumlardan
hangisini yaşıyor olabilir?
A) Ruhsal zorlanma
B) Bedensel zorlanma
C) Kimlik kargaşası
D) Kimlik bunalımı
10.
Kızgınlık anında karşımızdaki kişinin neyi niçin yaptığını genellikle kendi işimize gelecek şekilde yorumlarız. Bu hipotezler çoğu zaman yanlıştır çünkü diğer
kişinin gerçek düşünce ve algılarını yansıtmazlar. “O
haksız”, “O zaten hep böyledir”, “Ondan başka bir şey
beklenmez” gibi söylemlerle karşımızdakini suçlarken
kendimize söylediğimiz şeyi test etmek aklımıza gelmez.
9.
A
E) Kararsız kimlik
Comte ‘a göre ‘’Bilmek önceden görmek içindir; önceden görebilmek de düzenlemek içindir.’’ Böylece
konusu toplum olan sosyoloji de insanoğluna, toplum
yaşamını akılcı ve gerçekçi biçimde düzenleme olanağı verecektir.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
7.
A
Diğer sayfaya geçiniz.
LYS-4 FELSEFE GRUBU 3. SINAV (13-14)
3
A
A
A
13.
“Eski ruhani tanrımızı kendi ellerimizle kurban ettik ve
artık piyasa tanrısının tapınağındayız. Bu yeni tanrı;
ekonomimizi, politikamızı, alışkanlıklarımızı, yaşamlarımızı düzenliyor ve bizlere faiz oranları ve kredi kartları ile mutluluğun yeni adresini veriyor. Öyle anlaşılıyor ki bizler, yalnız tüketme için yaratılıyoruz ve artık
tüketemediğimiz zaman derin hayal kırıklığına uğrayarak kendimizi yok ediyoruz. Bana fakir denmesi yanlış,
ben tutumlu bir insanım. Asıl fakirler sürekli yaşamdan
talepleri olan ve elde ettikleriyle yetinmeyen insanlardır. Özgürlük ise yaşamak için kazandığın zamandır.”
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A
19.yyda Amerikanın kuzey eyaletleri sanayileşmiş ve
demokrat bölgelerdi. Güney eyaletlerinde ise geniş
pamuk çiftlikleri bulunurdu. Bu çiftliklerde köleler çalışırdı. Bütün gün çalışan kölelerin hiçbir hakları yoktu.
Köleler okuma yazma öğrenemez, izinsiz evlenemez,
mahkemede tanıklık yapamaz, beyazlara karşı koyamazlardı. Hatta satılabilirler, miras bırakılabilirlerdi.
Tüm insanların eşit yaratıldığı fikrine inanan Lincoln
ise iç savaşın ardından 1863 yılında güney eyaletlerindeki köleliğin kaldırıldığını ilan etti.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Kuzey eyaletleri güney eyaletlerinden daha fazla
gelişmiştir.
B) Kölelerin özgürlük mücadelesi 19. yy da sona ermiştir.
C) Özgür olmak için vazgeçilmesi gereken nitelikler.
C) İç savaş köleliğin kaldırılmasının yo-lunu açmıştır.
D) Tüketimin insanı köleleştiren bir araç haline gelmesi.
D) 19.yy da insan hak ve özgürlükleri ön plana çıkmıştır.
• Kişinin uyguladığı rolün diğer bir rolü desteklemesidir.
• Kişinin uyguladığı rollere ilişkin davranış kalıplarını birbirine karıştırmasıdır.
• Bireyin statüsüne uygun davranmasıdır.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
B) Bireysel tüketim alışkanlıklarının değişmesi.
E) Karşılanmayan ihtiyaçların yarattığı mutsuzluk.
E) Köleler, efendilerinin malı olarak kabul edilmiştir.
17.
Zeynep ve Gaye aynı sınıfta okuyan ve tıpatıp aynı
şekilde birbirlerine benzeyen ikiz kardeşlerdir. Öğretmenleri onları birbirinden ayırt etmenin mümkün olmadığını, ikisini bir elmanın iki yarısı kadar eşit gördüklerini dile getirmektedir.
“Bir şeyin başka bir şeyle ilişkisini” anlatan bu durum,
mantık ilkelerinden hangisi ile çelişen bir örnek
olabilir?
A) Üçüncü halin imkansızlığı
B) Çelişmezlik
C) Özdeşlik
D) Benzerlik
E) Eşitlik
• Bireyin sahip olduğu statülerden en baskın olanıdır.
Aşağıdaki kavramlardan hangisinin yukarıda karşılığı bulunmamaktadır?
A) Sosyal rol
B) Sosyal prestij
C) Anahtar statü
D) Rol çatışması
15.
A
16.
A) Tüketimin toplumsal yaşam tarzları üzerindeki etkisi
14.
A
E) Rol pekişmesi
Yakın çevresindeki gözlemlerinden yola çıkarak
“hızlı teknolojik gelişmeler ahlaki bozukluklara yol
açar’’ gibi bir genellemeye varan bir sosyoloğun
yaptığı temel yanlış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karşılaştırma yapmaması
B) Öznel değerlendirme yapması
C) Tarafsız davranması
D) Somut olaylardan hareket etmesi
E) Normatif sonuçlar çıkarması
Diğer sayfaya geçiniz.
4
LYS-4 FELSEFE GRUBU 3. SINAV (13-14)
A
A
18.
A
A
Güvercin kuştur ve uçar.
Devekuşu da kuştur.
O halde devekuşu da uçar.
Özelden özele ulaşma ve benzerliklerden yararlanmayı temel alan bu örnekte hangi akıl yürütme
yöntemi kullanılmıştır?
III.
A) Analoji
B) Tümdengelim
C) Tümevarım
D) Tam Tümevarım
II. Bazı fizikçiler mühendistir.
III. Güneş bir yıldızdır.
Yukarıdaki ifadeler sırasıyla hangi önerme türlerine örnektir?
I.
II.
A
21. I. Neptün, Güneş Sisteminin sekizinci ve Güneş’e
en uzak gezegenidir.
A
A) Tümel
Bileşik
Tikel
B) Bileşik
Tikel
Basit
C) Tekil
Tikel
Tümel
D) Bileşik
Tümel
Tikel
E) Tümel
Tikel
Basit
22.
E) Eksik Tümevarım
Aşağıdaki önermelerden hangisi niceleme mantığında Fa ∧ ∀xFx ifadesiyle sembolleştirilir?
19. I. Ağaç-Kavak → Tam girişimlilik
II. Deniz-Çiçek → Ayrıklık
III. Mavi-Göz
Yukarıda kavram çiftleri ile kavramlar arası ilişki türleri
eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
→ Eşitlik
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
A) Bazı filozofların ütopyaları vardır.
B) Nietzsche, nihilist bir filozoftur.
C) Descartes, rasyonalist bir filozoftur ve matematikçidir.
D) Platon Sokrates’in öğrencisidir ve bütün öğrencilerin öğretmeni vardır.
E) Bütün filozoflar düşünür ise bütün düşünenler filozoftur.
E) I, II ve III
23.
20.
Sakatlığı geçerse yüzme şampiyonasına katılır.
Yüzme şampiyonasına katılmamıştır.
O halde sakatlığı geçmiş değildir.
Yukarıdaki çıkarımın sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) p ⇒ q,  p ∴ q
B)  p ⇒ q, p ∴ q
C) p ⇔ q,  p ∴ p ⇒ q
D) p ⇔ q, p ⇒ q ∴ q
E) p ⇒ q,
 q ∴ p
I. Çözümlenecek önermenin ana eklemi ve ana bileşenleri belirlenir.
II. Çözümleme işleminde önce çatal açma sonra alt
alta yazma kuralı uygulanır.
III. Her çözümlemeden sonra yollar üzerin-de birbiriyle çelişen önermelerin olup ol-madığına bakılır.
IV. Önce bileşik önermeler sonra basit önermeler çözümlenir.
Çözümleyici çizelge yöntemi ile önermelerin denetlemesinde yapılan yukarıdaki işlemlerden hangileri yanlıştır?
A) I ve II
B) II ve III
D) I, II ve III
C) II ve IV
E) I, II, ve IV
Diğer sayfaya geçiniz.
LYS-4 FELSEFE GRUBU 3. SINAV (13-14)
5
A
A
A
24.
p:D ve q: Y iken
I. (p ∧  q) ∨ (  p ⇒ q)
II. (p ⇒  q) ∧ p
III. (p ∨ q ) ⇒ (p ∧ q )
IV. (  p ⇒  q ) ⇒ q
Yukarıdaki önermeleri p’nin yerine D ve q’nun yerine Y değeri vererek çözümlediğimizde hangileri
“Y” yorumu ile sonuçlanır?
A) I ve II
B) II ve IV
D) II, III ve IV
C)
A
A
A
26.
Hz. Muhammet’in Medine’nin çevresinde diktiği hurma
ağaçlarının hala meyve verdiği bilinir. Hz. Muhammet
yeryüzünün hayrına olan her şeyin büyük bir sevabı
olduğuna işaret eder.
Buna göre aşağıdaki hadislerden hangisinden
çevreye duyarlılık gösterilmesi hakkında bir anlam
çıkarılamaz?
A) “Kıyamet kopmak üzereyken elinde bir fidan bulunan kimse, imkan bulursa onu hemen diksin.”
B) “Akan bir su kenarında bile olsanız suyu israf etmeyiniz.”
III ve IV
C) “Kim yolcuların ve hayvanların gölgelendiği bir
ağacı boşuna ve haksız olarak keserse, Allah onu
baş aşağı cehenneme atar.”
E) I, II, III ve IV
D) “Müslüman müslümanın elinden, dilinden güvende olduğu kimsedir.”
25.
Kur’an, gökyüzünün yıldızlarla süslendiğinden (Mülk
5), insanın en güzel surette yaratıldığından (Tin 47),
hayvanların güzelliğinden (Nahl 8), kadın güzelliğinden (Ahzab 52), güzel sabır, ayrılış, kavuşma vs den
bahseder. Ayrıca Kur’an’da yeryüzündeki bitki örtüsünün güzelliği ve cennetin güzelliklerini anlatan tasvirler
de sıkça yer almaktadır.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) İslam güzellik konusunda olumlu bir tutum benimser.
B) Kur’an’da estetik terimler yer almaktadır.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
25.-32. Soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini
yasal olarak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip
Okulları öğrencileri/mezunları cevaplayacaktır.
E) “Sizden biriniz din kardeşine rastladığında ona selam versin. Eğer ikisinin arasına ağaç, duvar ve
taş girer de tekrar karşılaşırsa, tekrar selam versin.”
27.
• Dinsel yaşamın amacı, dünya yaşamına ve dünya işlerine duyulan arzuyu sona erdirmektir.
•
Sekiz dilimli yolu izleyerek aydınlanmak ve
Nirvana’ya ulaşmak gerekir.
•
İlk kez Hindistan’da ortaya çıkmış olup Güneydoğu Asya ve Uzakdoğu kültüründe etkilidir.
Yukarıdaki özellikler yaşayan dinlerden hangisine
aittir?
A) Hinduizm
B) Budizm
D) Sihizm
C) Caynizm
E) Taoizm
C) Kur’an’a göre güzellik her alana yayılmış olan bir
değerdir.
D) Din ile sanat arasında ilişki kurulmuştur.
E) Kutsal metinlerde güzellik ayrı bir konu olarak işlenmiştir.
Diğer sayfaya geçiniz.
6
LYS-4 FELSEFE GRUBU 3. SINAV (13-14)
A
A
A
28.
Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri
geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmolundu. Onlara zulmedilemez. (Yunus 47)
Her peygamber yalnız kendi kavmine geldi, ben ise
bütün insanlara gönderildim. (Tirmizi)
Yukarıdaki ayet ve hadisten dinin hangi özelliğine
ulaşılabilir?
A
30.
A
A
Aşağıdaki isimlerden hangisi Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam hadis kaynakları olarak kabul edilen Kütüb-i Sitte arasında yer almaz?
A) Tirmizi
B) Buhari
C) Ebu Davud
D) İbn-i Arabi
E) İbn-i Macce
A) Evrensel olma
B) Ulusal olma
C) İmana dayanma
D) Hoşgörüyü temel alma
31.
Dünyadaki mevcut dinlerden bazıları yayılma amacı
gütmez. Bazıları “Sır Dinleri” şeklinde olup özelliklerinin başkaları tarafından öğrenilmesini istemez. Bazıları millet ya da kabile dinleri şeklindeki milli dinlerdir.
Yahudilik gibi bazı dinler ise evrensel olmanın aksine
tek bir kavme özgü kabul edildiğinden başkasının o
dine girmesi mümkün değildir.
Bu parçaya göre dinlerin aşağıdakilerden hangisi
konusunda tamamen farklı uygulamalar gösterdiği
söylenebilir?
29.
Gençlik dönemi kimlik oluşumu ve meslek seçimi başta olmak üzere pek çok kaygının bir arada yaşandığı
bir dönemdir. Sınavı kaybetme korkusu ve geleceğim
ne olacak endişesi gencin kaygı düzeyini yükseltirken
çalışma sistemini de alt üst edebilir. Bu durumda yapılabilecek olanlardan biri gencin çalışma programının
belirlenmesi, uygun metotların kullanılması, amacını
hafife almadan disiplinli bir şekilde çalışması ve sonucu Allah’a bırakmasıdır. Elinden geleni yaptıktan
ve bütün tedbirleri aldıktan sonra ortaya çıkan sonuç
Allah’ın takdiri olarak kabul edilmelidir.
Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden
hangisidir?
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
E) Toplumsal yaşamı düzenleme
A) İbadette bulunma biçimleri
B) Vahyin imkanı hakkındaki görüşleri
C) Mabedlerini kullanma biçimleri
D) Misyonerlik çalışmaları
E) Ahlaki değer yargıları
32.
Kur’an-ı Kerim, Hz. Adem’den Hz. Muhammet’e kadar
gelen vahye ve peygamberlere dayanan dini geleneğe
“İslam” adını vermektedir. Kelime olarak İslam; teslim
olmak, itaat etmek, boyun eğmek demektir. Terim olarak İslam; Peygamber’in haber verdiği şeyleri kabul
etmek ve onlara bütün varlığı ile teslim olmaktır.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Gençlik döneminde birtakım sorunların yaşanması
olağandır.
B) Allah’a teslim olmak tüm sorunlarımızı çözer.
C) Sınavlara hazırlanan gençler dini duygularını da
güçlendirmelidir.
D) Hedeflerine ulaşmak için elinden geleni yapan
gençler tevekkül etmelidir.
E) Kaderde yazılanları değiştirmek mümkün olmadığından kaygı gereksizdir.
A) İslamiyet vahye dayanan bir dindir.
B) Kur’an peygamberler hakkında bilgi sunar.
C) İslam, Hz. Muhammet’in tebliğ ettiği dinin adıdır.
D) İslam adı doğrudan bu dinin kutsal kitabından gelmektedir.
E) Kalben teslim olmak ve emirlere uymak esastır.
Diğer sayfaya geçiniz.
LYS-4 FELSEFE GRUBU 3. SINAV (13-14)
7
A
A
A
A
33.-35. Psikoloji; 36.-38. Sosyoloji; 39.-40. Mantık
sorularını Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal
olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile
alanlar cevaplayacaktır.
33.
Bedenlere sahip varlıklar olarak istesek de istemesek
de değişiriz. Doğarız, büyürüz, olgunlaşırız, yaşlanırız
ve ölürüz. Değişimimize daha iyi ya da kötü beslenerek, daha iyi ya da daha kötü dersler alarak, içinde
bulunduğumuz durumları daha iyi ya da daha kötü değerlendirerek, hayatımızı daha iyi ya da kötü ilkelere
göre yöneterek katkıda bulunuruz.
Tarık hayatı boyunca yabancı dil öğrenmeyi hiç düşünmemiş biridir. Fakat tatil için gittiği Kuşadası’nda
aşık olduğu Fransız Marie ile evlenmeye karar verince
Fransızca öğrenmeye başlamış ve kısa sürede öğrenmiştir.
Bu durum hangi unsurun öğrenmeyi kolaylaştırıcı
etkisine örnektir?
A) Pekiştirme
B) Aktarma
C) Motivasyon
D) Kurulum
Toplumlar canlı organizmalara benzer. Başlangıçta
fiziksel koşullara uyum sağlamaya çalışıp ardından
toplumun iç dinamiklerine uyum sağlamak için değişim gösterirler. Bu değişim zinciri, değişime uğrayan
bir yapıya adapte olabilmek için başka yapıların da
değişmesine neden olur.
Bu parçada toplumsal yapının hangi özelliği vurgulanmaktadır?
E) Değişimin hayatımızı yönlendirme işlevi vardır.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
B) Gelişim hem olumlu hem olumsuz değişiklikleri
içerir.
D) Değişimin bazı boyutları istem dışı gerçekleşir.
E) Anlamlılık
36.
A) Gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir.
C) Değişim daima aynı yönde gerçekleşir.
A
35.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A
A) Kurumlardaki değişmeler birbirini etkiler.
B) Değişmeyi her zaman başat kurumlar başlatır.
C) Kurumların değişme hızları birbirinden farklıdır.
D) Değişme eski kurumlar tarafından başlatılır.
E) Toplumsal yapı her toplumda kendine özgü-dür.
34.
Nasıl ki atlar konuşmayı öğrenemiyorsa, balıklar da
yürümeyi öğrenemez.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi
ile açıklanabilir?
A) Nesne algılama
B) Aşırı uyarılma
C) İleriye ket vurma
D) Genel uyarılmışlık hali
E) Türe özgü hazır olma
37.
Marx, toplumları ilkel, köleci, feodal, kapitalist, sosyalist ve komünist olarak sınıflandırır. Ona göre insanlar
toplumsal üretim işinde, zorunlu ve iradelerinden bağımsız olan belirli birtakım ilişkilere girişirler. Bu, üretim ilişkilerini, üretim ilişkilerinin toplamı da toplumun
ekonomik yapısını meydana getirir.
Marks’ın bu sınıflamada temel aldığı ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düşüncenin gelişim aşamaları
B) Toplumlardaki emek ve sermaye çelişkisi
C) Toplumlardaki yöneten yönetilen ayrımı
D) Üretim biçimi ve toplumsal ilişkilere etkisi
E) Yaşa ve cinsiyete dayalı gelişen işbölümüne
Diğer sayfaya geçiniz.
8
LYS-4 FELSEFE GRUBU 3. SINAV (13-14)
A
38. A
A
A
A
Hint toplumundaki Kast sisteminin ilk kuruluş döneminde “temiz” ve “kirli” karşıtlığı vardı. Hindu dininde
kir ve pislik, insanların kaçınacağı başlıca unsurdu.
Kirli işleri yapanların “kirli” ve “aşağı”, temiz işleri yapanların “temiz” ve “üst” olduklarına inanılırdı. Böylece
toplum farklı işleri yapan kastlara ayrılmıştır.
40. (p ⇒ q) ∧ (p ∧  q) önermesinin geçerliliği çözüm-
Buna göre Kast sistemindeki toplumsal eşitsizliğin kaynağı aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?
A) Ekonomik eşitsizlik
B) Biyolojik eşitsizlik
C) Dinsel eşitsizlik
D) Hukuksal eşitsizlik
E) Siyasal eşitsizlik
leyici çizelge yöntemi ile denetlendiğinde aşağıdaki adımlardan hangisi yer almaz?
(p ⇒ q) ∧ (p ∧  q) ( Ö )
A)
B)  (p ⇒ q) ∧ (p ∧  q) 
C)  (p ⇒ q)
D)
∼ (p ∧ ∼ q )
∼p
E)
A) Bazı yazarlar aydın değildir.
q
(p ∧ ∼ q )
∼q
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
“Bazı yazarlar aydındır.” Önermesinin alt karşıtı olan
önerme aşağıdakilerden hangisidir?
(  Ö)
p
∼ q 
p
39. A
B) Bütün yazarlar aydındır.
C) Bütün aydın olmayanlar yazar olmayandır.
D) Bazı yazarlar aydın olmayan değildir.
E) Bazı yazar olmayanlar aydındır.
Sınav Bitti. Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.
LYS-4 FELSEFE GRUBU 3. SINAV (13-14)
9
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
998 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа