close

Вход

Log in using OpenID

Çamaşır makinesi

embedDownload
Güvenlik uyarıları
Tamburdaki ıslaklık son
kontrole bađlıdır.
Teslimat kapsamı modele göre
– Çamaņır makinesi ađırdır - kaldırırken dikkatli olunuz.
– Dikkat: Donmuņ hortumlar yırtılabilir/çatlayabilir. Çamaņır makinesini, donma tehlikesi
bulunan bölgelerde ve/veya korumasız olarak tutmayınız.
– Çamaņır makinesi hasar görebilir. Makineyi, çıkma olasılıđı olan parçalardan (örn. çamaņır
doldurma kapađı) kaldırmayınız.
– Burada listelenen uyarılara ek olarak, su ve elektrik ņebekesi yetkililerinin özel
düzenlemeleri de söz konusu olabilir.
– Karar veremediđiniz durumlarda bir uzman teknisyen ile bađlantı kurunuz.
– Hortumları ve hatları, sendeleme tehlikesi yaratmayacak ņekilde döņeyiniz.
Aqua-Stop
Aqua-Secure/Standart
Nakliye emniyetlerinin çıkartılması
Su baĎlantısı modele göre
– Elektrik çarpma tehlikesi! Aqua-Stop emniyet tertibatını suya daldırmayınız (elektrikli valfe
sahiptir).
– Sızıntıyı veya su hasarını engellemek için bu bölümdeki uyarıları mutlaka dikkate alınız!
– Dikkat: Çamaņır makinesini sadece sođuk içme suyu ile çalıņtırınız.
– Basınçsız bir sıcak su hazırlayıcını musluk bataryasına bađlamayınız.
– Sadece makine ile birlikte teslim edilen veya yetkili bayilerde satılan giriņ borusunu
kullanınız, kullanılmıņ boruları kullanmayınız!
– Karar veremediđiniz durumlarda bir uzman teknisyen ile bađlantı kurunuz.
– Ğlk kullanımdan önce, 4 adet nakliye emniyetini mutlaka tamamen
çıkartınız ve saklayınız.
– Daha sonraki taņıma iņleminde, nakliye emniyetlerini mutlaka tekrar
takınız - makinenin hasar görmesini engelleyiniz. a Sayfa 6.
– Vidaları ve yatakları birlikte saklayınız.
Ņebeke
Su çıkıņı
Su giriņi
1. Hortumları (modele göre), tutucularından ve manifoldlarından çekiniz.
Manifoldu çıkartınız.
Su giriļi
Su giriļi hortumu:
Dikkat: Bükmeyiniz, ezmeyiniz, deđiņtirmeyiniz veya kesmeyiniz
(Bu durumda sađlamlık kaybolur).
Ļebekedeki optimum su basıncı: 100-1000 kPa (1-10 bar)
– Su musluđu açıkken en az 8lt./dak akıņ vardır.
– Daha yüksek su basıncı için basınç azaltıcı valf takınız.
Çevreye duyarlı imha
2. 4 nakliye emniyeti vidasını da tamamen sökünüz ve çıkartınız.
Hortum tutuculu
kapaklar
Montaj yüzeyi
Çıkıņ hortumlarının
sabitlenmesi için
2. Su musluđunu dikkatlice açınız ve bu sırada bađlantı
yerlerinin sızdırmazlıđını kontrol ediniz.
Dikkat: Vida bađlantısı, su hattı basıncının altında
bulunur.
3. Ņebeke hattını tutucularından çekiniz. Yatakları çıkartınız.
BaĎlantıya göre ayrıca gerekebilir
Taban üzerine yerleļtirme sırasında
3/4”
maks
90°
– Sifona bađlantı için 1 adet Ø 24-40 mm hortum kıskacı (yetkili bayi)
a Sayfa 4; Su bađlantısı.
– Çamaņır makinesinin cihaz ayaklarını mutlaka tutucu mandallar * ile sabitleyiniz.
* Sipariņ numarası WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0
Standart
1. Su giriņi hortumunu su musluđuna bađlayınız.
Dikkat: Vida bađlantılarını sadece el ile sıkınız.
Manifold
– Makinenin kaymaması gerekir, bu nedenle sabit durması çok önemlidir!
– Montaj yüzeyi, sert ve düz bir zemin olmalıdır.
– Yumuņak zeminler/zemin döņemeleri uygun deđildir.
maks
90°
min
10 mm
3/4”
min
10 mm
Yararlı aletler
Ahļap üzerine yerleļtirme sırasında
– Hizalama için su terazisi.
– Ğngiliz anahtarı
SW13: Nakliye emniyetlerinin sökülmesi için a Sayfa 3 ve
SW17: Cihaz ayaklarının hizalanması için a Sayfa 5.
– Çamaņır makinesini mümkünse bir köņeye yerleņtiriniz.
– Zemine, suya dayanıklı tahta plakayı (min. 30 mm kalınlık) vidalayınız.
– Çamaņır makinesinin cihaz ayaklarını mutlaka tutucu mandallar * ile sabitleyiniz.
* Sipariņ numarası için yukarıya bakınız
Cihazın alt yapısı/montajı
Model: Aqua-Stop
Aqua-Secure
Ğngiliz anahtarı
Su çıkıļı
Su çıkıļı hortumu:
Dikkat: bükmeyiniz veya uzunlamasına çekmeyiniz.
Montaj yüzeyi ve boļaltma sistemi arasındaki yükseklik farkı:
0 - maks. 100 cm
4. Kapakları yerleņtiriniz. Kaldırma koluna bastırarak sıkıca kilitleyiniz. Hortum tutucuyu takınız.
Hortum ve hat uzunlukları modele göre
modele göre
veya
Sol tarafta baĎlantı
SaĎ tarafta baĎlantı
Lavaboya su çıkıļı
Dikkat: Çıkıņ hortumunu fırlamaya karņı emniyete alınız.
Dikkat: Kapatma tapası, lavabonun su çıkıņını kapatmamalıdır.
Pompalama sırasında, suyun yeteri kadar hızlı boņalıp boņalmadıđını
kontrol ediniz. Çıkıņ hortumunun ucu, pompalanan suya girmemelidir!
Bu durumda, suyun çamaņır makinesine geri gitme tehlikesi ortaya
çıkar!
Güç kaynađına bađlantıdan önce alt yapı/montaj.
Elektrik çarpma tehlikesi!
~ 130 cm
~ 120 cm
– Kesintisiz cihaz kapak plakası veya köņeli servis kapađına sahip modellerde cihaz kapak
plakası bir sac kapak ile deđiņtirilebilir.
Cihaz kapak plakası yerine mutlaka bir sac kapak * uzman personel tarafından monte
edilmelidir.
* Sipariņ No. WMZ 2043, WZ 20430
~ 135 cm
~ 100 cm
– Kesintisiz cihaz kapak plakası olmayan modellerde veya yuvarlak servis kapađına sahip
modellerde cihaz kapak plakası çıkartılmaz.
~
95 cm
~ 140 cm
0 - maks. 100 cm
– Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir.
– Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar hakkındaki (waste electrical and electronic
equipment - WEEE) Avrupa 2002/96/EG Yönergesi'ne uygun olduđunu belirten bir iņarete
sahiptir. Yönerge, atıkların geri alınmasını ve deđerlendirilmesine iliņkin AB genelinde
geçerli olan çerçeveyi belirler.
EEE Yönetmeliđine uygundur.
Sifona su çıkıļı:
Dikkat: Bađlantı yeri, Ø 24-40 mm (yetkili bayi) hortum kıskacı ile
emniyete alınmalıdır.dd
5. Hortumları hortum tutuculara sabitleyiniz.
.
Mutfak ünitesinde montaj (alt yapı veya montaj)
Not: Hortum tutucuların kullanılması durumunda olası hortum uzunlukları kısalır!
– Makine için 60 cm'lik geniņlik gerekir.
– Çamaņır makinesi sadece kesintisiz, yakınındaki dolaplara bađlantılı mutfak tezgahı
altına monte edilmelidir.
1
Yetkili bayiden/müņteri hizmetlerinden alınabilir:
– Aqua-Stop veya sođuk su giriņ hortumu için uzatma (yaklaņık 2,50 m).
Sipariņ numarası WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
– Standart modeli için daha uzun giriņ hortumu (yaklaņık 2,20 m).
2
3
Plastik yataklı boruya veya gidere su çıkıļı:
Dikkat: Çıkıņ hortumunu fırlamaya karņı emniyete alınız.
4
Hizalama
Nakliye, örn. taļınma
Makinenin yanlıņ hizalanması sonucu yüksek ses oluņumu, titreņim ve “hareketlilik” ortaya
çıkabilir!
Aqua-Stop garantisi Sadece Aqua-Stop modeli cihazlar için
1. Çamaļır makinesinin nakliyesinden önce:
Çamaļır makinesini su terazisi ile hizalayınız
1.
2.
3.
4.
5.
1. Kontra somunu Ğngiliz anahtarı ile saat yönünde sökünüz.
Satıņ sözleņmesinden dođan satıcı teminat taleplerine ve cihaz garantimize ek olarak
aņađıdaki koņullarda da yedek parça sađlıyoruz:
Su musluđunu kapatınız.
Kalan köpüklü suları boņaltınız a Kullanım talimatı; Bakım - Pis su pompası.
Su giriņi hortumundaki su basıncını boņaltınız a Kullanım talimatı; Bakım - Su giriņinde filtre.
Çamaņır makinesini enerji ņebekesinden ayırınız.
Hortumları sökünüz.
2. Nakliye emniyetlerinin takılması:
2. Cihaz ayaklarını çevirerek yüksekliđi deđiņtiriniz.
Dikkat: Dört cihaz ayađını da zemine sabit ņekilde oturtunuz.
Çamaņır makinesi sallanmamalıdır!
Çamaņır makinesinin hizasını su terazisi ile kontrol ediniz, gerekirse
düzeltiniz.
Çamaļır makinesi
1. Aqua-Stop sistemimizdeki bir hata nedeniyle bir su hasarı ortaya çıkarsa, özel kullanıcının
hasarlarını gideriyoruz.
2. Sorumluluk garantisi cihazın kullanım süresi için geçerlidir.
3. Garanti talebinin karņılanabilmesi için Aqua-Stop modelindeki cihazın, bir uzman tarafından
talimatlarımıza uygun olarak yerleņtirilip bađlanmıņ olması gerekir; aynı zamanda Aqua-Stop
uzatmasına da (orijinal aksesuar) sahip olunmalıdır.
Garantimiz, su musluđundaki Aqua-Stop bađlantısına kadar olan arızalı besleme borularını
veya armatürleri kapsamaz.
4. Aqua-Stop modelindeki cihazlarda, çalıņtırma sırasında sürekli takip etmek veya daha sonra
su musluđunu kapatarak emniyete almak zorunda kalmazsınız.
Sadece konutunuzda uzun süre bulunmayacađınız durumlarda, örneđin birkaç haftalık
tatillerde, su musluđunu kapatmanız gerekir.
1. Kapakları çıkartınız.
Müļteri hizmetleri
ʑ
3. Gövdeye karņı kontra somunları iyice sıkınız.
Bu sırada ayađı sabitleyiniz ve yükseklik ayarı ile oynamayınız.
Dikkat: Her dört cihaz ayađının kontra somunları, gövdeye karņı sıkıca
vidalanmıņ olmalıdır!
Elektrik baĎlantısı
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
Ņebeke gerilimi ve çamaņır makinesindeki gerilim bilgileri (cihaz plakası)
örtüņmelidir.
Bađlantı deđeri ve gerekli sigorta bilgileri cihaz plakasında mevcuttur.
Aņađıdakiler sađlanmalıdır:
– elektrik prizi ve fiņ birbirine uymalıdır,
– kablo kesiti yeterli olmalıdır,
– topraklama sistemi talimatlara uygun olarak kurulmuņ olmalıdır.
Ņebeke deđiņikliđi (gerekli olursa) sadece uzman elektrik teknisyenleri
tarafından yapılmalıdır.
Yedek ņebeke hattı, müņteri hizmetlerinden alınabilir.
0811 / 9000461025
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
Çamaņır makinesi için sadece, talimatlara göre kurulmuņ topraklı elektrik prizi
üzerinden dalgalı akım bađlantısı yapılmalıdır.
*461025*
2. 4 yatađı da yerleņtiriniz.
Ņebeke hattını tutuculara sabitleyiniz.
Vidaları yerleņtiriniz ve sıkınız.
Çoklu soketler/bađlantılar ve uzatma kabloları kullanılmamalıdır.
Kaçak akım koruma ņalteri kullanılması gerekiyorsa, sadece bu iņarete sahip tipteki
ņalter kullanılmalıdır: ‚.
Bu iņaret, ņalterin günümüzde geçerli olan düzenlemelere uyduđunu gösterir.
ʑ
ʑ
En yakın müņteri hizmetlerinin irtibat verilerini burada veya müņteri hizmetleri dizininde
(modele göre) bulabilirsiniz.
Müņteri hizmetlerine, cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve üretim numarasını (FD) bildiriniz.
Nakliye sonrasında nakliye emniyetlerini mutlaka çıkartınız! a Sayfa 3.
Ürün numarası
Bir sonraki yıkamada, yıkama suyu kullanılmadan su çıkıņına akmasını engellemek için:
Hazne II içine 1 litre su koyunuz ve pompalama iņlemini baņlatınız.
ʑ
Kurulum kılavuzu
Arızayı kendiniz gideremiyorsanız a Kullanım talimatı: Ne zaman ne yapmalı ...,
Sayfa 12/13, lütfen müņteri hizmetlerimize baņvurunuz. Gereksiz teknisyen ziyaretlerini
ortadan kaldırmak için de her zaman uygun bir çözüm buluruz.
Üretim numarası
ęçindekiler
Bu bilgileri:
Ğç çamaņır doldurma kapađı* /
açık servis kapađı* bölümünde ve bu
cihazın arka tarafında bulabilirsiniz.
*modele göre
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
Üreticinin yetkinliĎine güveniniz. Bize baņvurunuz.
Böylece, onarım iņlemlerinizin yetkili servis teknisyenleri tarafından orijinal yedek parçalar
kullanılarak yapıldıđından emin olunuz.
Teknik bilgiler
ʑ
ʑ
ʑ
Boyutlar (geniļlik x derinlik x yükseklik) 60 x 59 x 85 cm
ʑ
AĎırlık
63 - 83 kg (modele göre)
Ļebeke baĎlantısı
Nominal gerilim 220-240 V, 50 Hz
Nominal akım 10 A
Nominal güç 2300 W
Su basıncı
100-1000 kPa (1-10 bar)
5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sayfa
. .1
. .1
. .1
. .1
. .2
. .2
. .3
. .4
. .5
. .5
. .6
. .6
. .7
Çamaļır makinesini sadece bu kılavuzu okuduktan sonra çalıļtırınız!
Kullanım kılavuzunu da okumayı unutmayınız.
Ayrı kullanım veya sonraki kullanıcı için tüm belgeleri saklayınız.
Elektrik prizi:
– ıslak elle fiņ prize takılmamalı veya prizden çıkartılmamalıdır.
– kablosundan çekerek prizden çıkartılmamalıdır.
– hiçbir zaman çalıņırken çekilmemelidir.
Üretici a Kullanım talimatı
Güvenlik uyarıları . . . . . . . . . . . . . .
Çevreye duyarlı imha . . . . . . . . . . .
Montaj yüzeyi. . . . . . . . . . . . . . . . .
Cihazın alt yapısı ve montajı . . . . .
Teslimat kapsamı. . . . . . . . . . . . . .
Hortum ve hat uzunlukları . . . . . . .
Nakliye emniyetlerinin çıkartılması .
Su bađlantısı . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hizalama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrik bađlantısı . . . . . . . . . . . . .
Nakliye, örn. taņınma . . . . . . . . . . .
Teknik bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . .
Aqua-Stop garantisi . . . . . . . . . . . .
6
7
tr
Güvenlik uyarıları
Tamburdaki ıslaklık son
kontrole bađlıdır.
Teslimat kapsamı modele göre
– Çamaņır makinesi ađırdır - kaldırırken dikkatli olunuz.
– Dikkat: Donmuņ hortumlar yırtılabilir/çatlayabilir. Çamaņır makinesini, donma tehlikesi
bulunan bölgelerde ve/veya korumasız olarak tutmayınız.
– Çamaņır makinesi hasar görebilir. Makineyi, çıkma olasılıđı olan parçalardan (örn. çamaņır
doldurma kapađı) kaldırmayınız.
– Burada listelenen uyarılara ek olarak, su ve elektrik ņebekesi yetkililerinin özel
düzenlemeleri de söz konusu olabilir.
– Karar veremediđiniz durumlarda bir uzman teknisyen ile bađlantı kurunuz.
– Hortumları ve hatları, sendeleme tehlikesi yaratmayacak ņekilde döņeyiniz.
Aqua-Stop
Aqua-Secure/Standart
Ņebeke
Su çıkıņı
Su giriņi
Çevreye duyarlı imha
Ğngiliz anahtarı
Hortum tutuculu
kapaklar
Montaj yüzeyi
Manifold
– Makinenin kaymaması gerekir, bu nedenle sabit durması çok önemlidir!
– Montaj yüzeyi, sert ve düz bir zemin olmalıdır.
– Yumuņak zeminler/zemin döņemeleri uygun deđildir.
Çıkıņ hortumlarının
sabitlenmesi için
BaĎlantıya göre ayrıca gerekebilir
Taban üzerine yerleļtirme sırasında
– Sifona bađlantı için 1 adet Ø 24-40 mm hortum kıskacı (yetkili bayi)
a Sayfa 4; Su bađlantısı.
– Çamaņır makinesinin cihaz ayaklarını mutlaka tutucu mandallar * ile sabitleyiniz.
* Sipariņ numarası WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0
Yararlı aletler
Ahļap üzerine yerleļtirme sırasında
– Hizalama için su terazisi.
– Ğngiliz anahtarı
SW13: Nakliye emniyetlerinin sökülmesi için a Sayfa 3 ve
SW17: Cihaz ayaklarının hizalanması için a Sayfa 5.
– Çamaņır makinesini mümkünse bir köņeye yerleņtiriniz.
– Zemine, suya dayanıklı tahta plakayı (min. 30 mm kalınlık) vidalayınız.
– Çamaņır makinesinin cihaz ayaklarını mutlaka tutucu mandallar * ile sabitleyiniz.
* Sipariņ numarası için yukarıya bakınız
Cihazın alt yapısı/montajı
Hortum ve hat uzunlukları modele göre
modele göre
veya
Sol tarafta baĎlantı
SaĎ tarafta baĎlantı
Güç kaynađına bađlantıdan önce alt yapı/montaj.
Elektrik çarpma tehlikesi!
~ 130 cm
~ 120 cm
– Kesintisiz cihaz kapak plakası veya köņeli servis kapađına sahip modellerde cihaz kapak
plakası bir sac kapak ile deđiņtirilebilir.
Cihaz kapak plakası yerine mutlaka bir sac kapak * uzman personel tarafından monte
edilmelidir.
* Sipariņ No. WMZ 2043, WZ 20430
~ 135 cm
~ 100 cm
– Kesintisiz cihaz kapak plakası olmayan modellerde veya yuvarlak servis kapađına sahip
modellerde cihaz kapak plakası çıkartılmaz.
~
Mutfak ünitesinde montaj (alt yapı veya montaj)
95 cm
~ 140 cm
0 - maks. 100 cm
– Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir.
– Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar hakkındaki (waste electrical and electronic
equipment - WEEE) Avrupa 2002/96/EG Yönergesi'ne uygun olduđunu belirten bir iņarete
sahiptir. Yönerge, atıkların geri alınmasını ve deđerlendirilmesine iliņkin AB genelinde
geçerli olan çerçeveyi belirler.
EEE Yönetmeliđine uygundur.
Not: Hortum tutucuların kullanılması durumunda olası hortum uzunlukları kısalır!
– Makine için 60 cm'lik geniņlik gerekir.
– Çamaņır makinesi sadece kesintisiz, yakınındaki dolaplara bađlantılı mutfak tezgahı
altına monte edilmelidir.
1
Yetkili bayiden/müņteri hizmetlerinden alınabilir:
– Aqua-Stop veya sođuk su giriņ hortumu için uzatma (yaklaņık 2,50 m).
Sipariņ numarası WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
– Standart modeli için daha uzun giriņ hortumu (yaklaņık 2,20 m).
2
Nakliye emniyetlerinin çıkartılması
Su baĎlantısı modele göre
– Elektrik çarpma tehlikesi! Aqua-Stop emniyet tertibatını suya daldırmayınız (elektrikli valfe
sahiptir).
– Sızıntıyı veya su hasarını engellemek için bu bölümdeki uyarıları mutlaka dikkate alınız!
– Dikkat: Çamaņır makinesini sadece sođuk içme suyu ile çalıņtırınız.
– Basınçsız bir sıcak su hazırlayıcını musluk bataryasına bađlamayınız.
– Sadece makine ile birlikte teslim edilen veya yetkili bayilerde satılan giriņ borusunu
kullanınız, kullanılmıņ boruları kullanmayınız!
– Karar veremediđiniz durumlarda bir uzman teknisyen ile bađlantı kurunuz.
– Ğlk kullanımdan önce, 4 adet nakliye emniyetini mutlaka tamamen
çıkartınız ve saklayınız.
– Daha sonraki taņıma iņleminde, nakliye emniyetlerini mutlaka tekrar
takınız - makinenin hasar görmesini engelleyiniz. a Sayfa 6.
– Vidaları ve yatakları birlikte saklayınız.
1. Hortumları (modele göre), tutucularından ve manifoldlarından çekiniz.
Manifoldu çıkartınız.
Su giriļi
Su giriļi hortumu:
Dikkat: Bükmeyiniz, ezmeyiniz, deđiņtirmeyiniz veya kesmeyiniz
(Bu durumda sađlamlık kaybolur).
Ļebekedeki optimum su basıncı: 100-1000 kPa (1-10 bar)
– Su musluđu açıkken en az 8lt./dak akıņ vardır.
– Daha yüksek su basıncı için basınç azaltıcı valf takınız.
2. 4 nakliye emniyeti vidasını da tamamen sökünüz ve çıkartınız.
Model: Aqua-Stop
Aqua-Secure
Standart
1. Su giriņi hortumunu su musluđuna bađlayınız.
Dikkat: Vida bađlantılarını sadece el ile sıkınız.
2. Su musluđunu dikkatlice açınız ve bu sırada bađlantı
yerlerinin sızdırmazlıđını kontrol ediniz.
Dikkat: Vida bađlantısı, su hattı basıncının altında
bulunur.
3. Ņebeke hattını tutucularından çekiniz. Yatakları çıkartınız.
3/4”
maks
90°
maks
90°
min
10 mm
3/4”
min
10 mm
Su çıkıļı
Su çıkıļı hortumu:
Dikkat: bükmeyiniz veya uzunlamasına çekmeyiniz.
Montaj yüzeyi ve boļaltma sistemi arasındaki yükseklik farkı:
0 - maks. 100 cm
4. Kapakları yerleņtiriniz. Kaldırma koluna bastırarak sıkıca kilitleyiniz. Hortum tutucuyu takınız.
Lavaboya su çıkıļı
Dikkat: Çıkıņ hortumunu fırlamaya karņı emniyete alınız.
Dikkat: Kapatma tapası, lavabonun su çıkıņını kapatmamalıdır.
Pompalama sırasında, suyun yeteri kadar hızlı boņalıp boņalmadıđını
kontrol ediniz. Çıkıņ hortumunun ucu, pompalanan suya girmemelidir!
Bu durumda, suyun çamaņır makinesine geri gitme tehlikesi ortaya
çıkar!
Sifona su çıkıļı:
Dikkat: Bađlantı yeri, Ø 24-40 mm (yetkili bayi) hortum kıskacı ile
emniyete alınmalıdır.dd
5. Hortumları hortum tutuculara sabitleyiniz.
.
3
Plastik yataklı boruya veya gidere su çıkıļı:
Dikkat: Çıkıņ hortumunu fırlamaya karņı emniyete alınız.
4
Hizalama
Nakliye, örn. taļınma
Makinenin yanlıņ hizalanması sonucu yüksek ses oluņumu, titreņim ve “hareketlilik” ortaya
çıkabilir!
1. Çamaļır makinesinin nakliyesinden önce:
Çamaļır makinesini su terazisi ile hizalayınız
1.
2.
3.
4.
5.
1. Kontra somunu Ğngiliz anahtarı ile saat yönünde sökünüz.
2. Nakliye emniyetlerinin takılması:
2. Cihaz ayaklarını çevirerek yüksekliđi deđiņtiriniz.
Dikkat: Dört cihaz ayađını da zemine sabit ņekilde oturtunuz.
Çamaņır makinesi sallanmamalıdır!
Çamaņır makinesinin hizasını su terazisi ile kontrol ediniz, gerekirse
düzeltiniz.
1. Kapakları çıkartınız.
3. Gövdeye karņı kontra somunları iyice sıkınız.
Bu sırada ayađı sabitleyiniz ve yükseklik ayarı ile oynamayınız.
Dikkat: Her dört cihaz ayađının kontra somunları, gövdeye karņı sıkıca
vidalanmıņ olmalıdır!
Ņebeke gerilimi ve çamaņır makinesindeki gerilim bilgileri (cihaz plakası)
örtüņmelidir.
Bađlantı deđeri ve gerekli sigorta bilgileri cihaz plakasında mevcuttur.
Aņađıdakiler sađlanmalıdır:
– elektrik prizi ve fiņ birbirine uymalıdır,
– kablo kesiti yeterli olmalıdır,
– topraklama sistemi talimatlara uygun olarak kurulmuņ olmalıdır.
ʑ
Ņebeke deđiņikliđi (gerekli olursa) sadece uzman elektrik teknisyenleri
tarafından yapılmalıdır.
Yedek ņebeke hattı, müņteri hizmetlerinden alınabilir.
ʑ
ʑ
Çoklu soketler/bađlantılar ve uzatma kabloları kullanılmamalıdır.
ʑ
0811 / 9000461025
Çamaņır makinesi için sadece, talimatlara göre kurulmuņ topraklı elektrik prizi
üzerinden dalgalı akım bađlantısı yapılmalıdır.
*461025*
2. 4 yatađı da yerleņtiriniz.
Ņebeke hattını tutuculara sabitleyiniz.
Vidaları yerleņtiriniz ve sıkınız.
Elektrik baĎlantısı
ʑ
ʑ
ʑ
ʑ
Su musluđunu kapatınız.
Kalan köpüklü suları boņaltınız a Kullanım talimatı; Bakım - Pis su pompası.
Su giriņi hortumundaki su basıncını boņaltınız a Kullanım talimatı; Bakım - Su giriņinde filtre.
Çamaņır makinesini enerji ņebekesinden ayırınız.
Hortumları sökünüz.
Kaçak akım koruma ņalteri kullanılması gerekiyorsa, sadece bu iņarete sahip tipteki
ņalter kullanılmalıdır: ‚.
Bu iņaret, ņalterin günümüzde geçerli olan düzenlemelere uyduđunu gösterir.
Nakliye sonrasında nakliye emniyetlerini mutlaka çıkartınız! a Sayfa 3.
Bir sonraki yıkamada, yıkama suyu kullanılmadan su çıkıņına akmasını engellemek için:
Hazne II içine 1 litre su koyunuz ve pompalama iņlemini baņlatınız.
Teknik bilgiler
ʑ
ʑ
ʑ
Boyutlar (geniļlik x derinlik x yükseklik) 60 x 59 x 85 cm
ʑ
AĎırlık
63 - 83 kg (modele göre)
Ļebeke baĎlantısı
Nominal gerilim 220-240 V, 50 Hz
Nominal akım 10 A
Nominal güç 2300 W
Su basıncı
100-1000 kPa (1-10 bar)
Elektrik prizi:
– ıslak elle fiņ prize takılmamalı veya prizden çıkartılmamalıdır.
– kablosundan çekerek prizden çıkartılmamalıdır.
– hiçbir zaman çalıņırken çekilmemelidir.
Üretici a Kullanım talimatı
5
6
Aqua-Stop garantisi Sadece Aqua-Stop modeli cihazlar için
Satıņ sözleņmesinden dođan satıcı teminat taleplerine ve cihaz garantimize ek olarak
aņađıdaki koņullarda da yedek parça sađlıyoruz:
Çamaļır makinesi
1. Aqua-Stop sistemimizdeki bir hata nedeniyle bir su hasarı ortaya çıkarsa, özel kullanıcının
hasarlarını gideriyoruz.
2. Sorumluluk garantisi cihazın kullanım süresi için geçerlidir.
3. Garanti talebinin karņılanabilmesi için Aqua-Stop modelindeki cihazın, bir uzman tarafından
talimatlarımıza uygun olarak yerleņtirilip bađlanmıņ olması gerekir; aynı zamanda Aqua-Stop
uzatmasına da (orijinal aksesuar) sahip olunmalıdır.
Garantimiz, su musluđundaki Aqua-Stop bađlantısına kadar olan arızalı besleme borularını
veya armatürleri kapsamaz.
4. Aqua-Stop modelindeki cihazlarda, çalıņtırma sırasında sürekli takip etmek veya daha sonra
su musluđunu kapatarak emniyete almak zorunda kalmazsınız.
Sadece konutunuzda uzun süre bulunmayacađınız durumlarda, örneđin birkaç haftalık
tatillerde, su musluđunu kapatmanız gerekir.
Müļteri hizmetleri
ʑ
Arızayı kendiniz gideremiyorsanız a Kullanım talimatı: Ne zaman ne yapmalı ...,
Sayfa 12/13, lütfen müņteri hizmetlerimize baņvurunuz. Gereksiz teknisyen ziyaretlerini
ortadan kaldırmak için de her zaman uygun bir çözüm buluruz.
ʑ
ʑ
En yakın müņteri hizmetlerinin irtibat verilerini burada veya müņteri hizmetleri dizininde
(modele göre) bulabilirsiniz.
Müņteri hizmetlerine, cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve üretim numarasını (FD) bildiriniz.
Ürün numarası
ʑ
Kurulum kılavuzu
Üretim numarası
ęçindekiler
Bu bilgileri:
Ğç çamaņır doldurma kapađı* /
açık servis kapađı* bölümünde ve bu
cihazın arka tarafında bulabilirsiniz.
*modele göre
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
Üreticinin yetkinliĎine güveniniz. Bize baņvurunuz.
Böylece, onarım iņlemlerinizin yetkili servis teknisyenleri tarafından orijinal yedek parçalar
kullanılarak yapıldıđından emin olunuz.
Güvenlik uyarıları . . . . . . . . . . . . . .
Çevreye duyarlı imha . . . . . . . . . . .
Montaj yüzeyi. . . . . . . . . . . . . . . . .
Cihazın alt yapısı ve montajı . . . . .
Teslimat kapsamı. . . . . . . . . . . . . .
Hortum ve hat uzunlukları . . . . . . .
Nakliye emniyetlerinin çıkartılması .
Su bađlantısı . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hizalama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrik bađlantısı . . . . . . . . . . . . .
Nakliye, örn. taņınma . . . . . . . . . . .
Teknik bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . .
Aqua-Stop garantisi . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sayfa
. . .1
. . .1
. . .1
. . .1
. . .2
. . .2
. . .3
. . .4
. . .5
. . .5
. . .6
. . .6
. . .7
Çamaļır makinesini sadece bu kılavuzu okuduktan sonra çalıļtırınız!
Kullanım kılavuzunu da okumayı unutmayınız.
Ayrı kullanım veya sonraki kullanıcı için tüm belgeleri saklayınız.
7
tr
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 640 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа