close

Enter

Log in using OpenID

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم او ُِِْْاََ ِة وا إِذَا ق مْت مْ

embedDownload
İLİ
: İZMİR.
TARİH : 27.02.2015
‫الرِحيم‬
َّ ‫الر ْح َم ِن‬
َّ ‫بِ ْس ِم اللَّ ِه‬
‫يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آَ َمنوا إِ َذا ق ْمت ْم إِلَى الصَّال ِة ََا ْْ ُِِوا‬
‫ق َوا ْم َِحوا‬
ِ َِ‫وجوهَك ْم َوأَ ْي ِد َيك ْم إِلَى ْال َم َرا‬
‫وسك ْم َوأَرْ جَُك ْم إِلَى ْال َك ْعبَي ِْن َوإِ ْن ك ْنت ْم جنبًا‬
ِ ‫بِرء‬
‫ََاطَّهَّروا‬
ِ ُ ‫قاَ َل رس‬
‫صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم‬
َ ‫ول اهلل‬
َُ
ْ
‫ َخ َر َجت‬، ‫من تَ َوضَّأ َ ََأَحْ ـ َِنَ الوضـو َء‬
َ‫ت أ‬
‫ظفار ِه‬
ِ ‫َخطَايَاه ِم ْن ج َِ ِد ِه حتَّى تَ ْخر َج ِم ْن تح‬
ِ
MANEVİ TEMİZLİĞİMİZ ABDEST VE
GUSÜL
Muhterem Mü’minler,
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “Ey iman edenler! Namaza
kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere
kadar ellerinizi ve başlarınıza mesh edip- her
iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer
cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. ... O
sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini
tamamlamak ister ki şükredesiniz.”1
Okuduğum
hadis-i
şerifte
ise
Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s.); "Kim güzelce abdest
alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının
altına varıncaya kadar bütün vücudundan
çıkar."2 buyurmuştur.
Yüce dinimiz İslam, vücut temizliğine büyük
ehemmiyet vermiş ve bu mükellefiyetin ifası ve
faziletin bir ihyası maksadı ile abdest almayı
emretmiş bulunmaktadır. Abdest; belli organları
usulüne göre yıkamaktan ve mesh etmekten ibaret
dini bir temizliktir. Namaz kılmak, Kâbe-i
Muazzama’yı tavaf etmek, tilavet secdesi
yapmak, Kur’an-ı Kerim’i elle tutmak için abdest
alma mecburiyeti; daima temiz durmak için
bozulan abdesti yenileme veya yatarken abdestli
olarak uyuma fazileti, bu konuda gösterilen
birçok örnekten ancak bir kaçı olmaktadır. Cuma
ve bayram namazlarına gidileceğinde, Arafat’ta
vakfe yapıldığında boy abdesti almakta İslam’ın
temizliğe verdiği ehemmiyetin bir tezahürü
olmaktadır.
Abdest; Huzur-i ilahiye çıkabilmenin ilk şartı,
kulluk kapısının anahtarı ve yapılacak ibadetin
makbul olmasının yegâna amilidir.
Abdest; maddi kirlerden uzuvlarımızı, manevi
lekelerden özümüzü temizler.
Sevgili peygamberimiz (s.a.v)’ in "Öfke
şeytandandır, şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateş
ancak su ile söndürülür, o halde öfkelendiğiniz
zaman onu yenmek için abdest alınız."3
sözünde, abdestin hem fizyolojik hem de manevî
faydasını içeren derin bir hikmet gizlidir.
Peygamber Efendimiz (s.a.v) diğer bir hadisi
şerifte de şöyle buyurmaktadır. "Şüphesiz ki
benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest
izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve
ayakları
parlak
olarak
çağırılacaktır.
Yüzünün nûrunu artırmaya gücü yeten kimse
bunu yapsın"4
Muhterem Mü’minler
Temizlik, sadece ibadetle ilgili bir vazife değildir.
İçtimai, ahlaki ve sıhhi bakımdan temiz olmak
zorundayız. Dini bütün bir mümin ahlakı sağlam
bir Müslüman, sağlığının değerini bilen bir insan
tertemiz olmalıdır.
"Temizlik imandandır,"5 buyuran peygamber
efendimiz (s.a.v) . Temiz olmadıkça insanın Yüce
Allah'ın manevî huzuruna giremeyeceğini beyan
etmektedir. Aynı zamanda temizlik sağlık için
yararlıdır. Rızkın çoğalmasına sebep olur.
Muhterem Mü’minler
Hutbemi; her birimizin hayatta tatbik edebilecek
olduğu bir hadisi şerifle bitirmek istiyorum.
"Sizden biriniz güzelce abdest alır -onu
tastamam yapar- sonra da: Ben şehadet
ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur, tektir
ve O’nun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim
ki, Hz. Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.
(Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke
leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve
resûlüh.) derse, o kimseye cennetin sekiz kapısı
açılır. O da dilediği kapıdan girer."6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Maide, 5/6
Müslim, Tahâret 33
Ebu Davut, Edep,
Riyazu-s Salihin, 1024
Müslim, Taharet
Riyazu-s Salihin, 1032
Hazırlayan
: İbrahim KAYA
İmam Hatip Çiftlik Camii KINIK / İZMİR
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
303 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content