close

Enter

Log in using OpenID

buradan

embedDownload
T.C.
ADANAVALiLiGi
Il Saghk Mridiirliigii
'f a: Si}gtf(
{lir*itnilgi
Say: 77090304.Satrnalma /
Konu: Teklif Formu
??
.10...
rQS rzors
TEKLIF FORMU
_ Miidiirhi$iimrize bail il Ambulans Servisi Baghekimlipi'nin ihtiyacr olan aqalrda cinsi,
miktan ve dzellikleri belirtilen 1 ( Bir ) kalemden olugan yaprm isi 4734 sayh Kamu ihale
Kanunun 22.maddesi geregi do!rudan temin usulfi ile temin edilecektir.
Birim fiyatrmn bildirilmesini rica ederim.
Hasan F
Y6netim
Srra
No
Miktarl
Birimi
TIPARMAK
eri $ube Miidiirii
Teklif Edilen
Birim Fiyatr
(
11
01
Ambulans Servisi Baqhekimli[i'ne balh
Saimbeyli 112 Acil Sa[hk Hizmetleri
Istasyonu igin PVC Dolrama iqi
1
Toplam Fiyatr
rr.)
Kalem
TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARiq ):
Toplam fiyat yalnrz
Not
I
: Yaprm
isi'nin tamamlanma siiresi
7(
yedi ) is eiiniidilr.
Ek : Ekteki proje birim poz tariflerine giire teklif fiyatr verilecektir.
Proje Birim Fiyat Poz Tarifleri 5 ( Beg ) Sayfa
ONEMLI NOTLAR : En son teklif kabul tarihi .!.6../..9.3. ./ 2015 taihsaat 17:00'e kadardrr.
Teklifler TL. olarak verilecektir.
Birim fiyatlar iizerinden teklif ettiliniz toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir.
Fiyat opsiyonu ......,.............Ciindiir.
Usuliine uygun olmayan teklifler delerlendinne drgr brrakrlacaktrr.
8
irtibat : V.H.t<.i. A.AKTURK
Yiirelir i Adana
intemet Adresi : www.adanasm.sov.tr
Tel:0322344 19 12-03223440303 3240 Fax:0322344 1912
Adres: Mustafa KemalpaSa Bu1. No:
(
TL.)
igin Adr : sAiMBEyLi
Poz No
Tanrml
Kitap
Tarifi
PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI
fi2
ASH |STASYONU ONARTM isi
22.O8'l
Srra No: 1
TIP AH$AP MUTFAK TEZGAH ALT| DOLABT (1.68x0.85)=1.43 M2
Birimi:
M2
Qevre ve $ehircilik Bakanh0r (BAY)
5781 nolu tip ahgap mutfak tezgeh altr dolabt, proje ve detaylanna uygun olarak 0,65 mm lamine levha
kaplanmrg 19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahgap mutfak tezgah altt dolabt yaptlmast, ig yerine
kadar nakledilmesi, yerine montajr, madeni aksam yerlerinin hazrrlanarak, madeni aksamlalnrn takrimasr,
her tUrlU malzeme, iggilik, yaikleme ve bogaltma, yatay ve diigey tagrma ile mUteahhit genel giderleri ve kerl
dahil ,( madeni aksam bedelleri hariq) 1 m2 fiyatl:
OLQU ; Dolabln dn cephesi projesi Uzerinden hesaplantr.
Poz No
22.082
Tanrml
Kitap
TIP AH$AP MUTFAK TEZGAH USTU DOLABT (3.04x0.80)=2.46 M2
Birimi:
M2
Qevre ve 9ehircilik Bakanltgr (BA,
5781 nolu tip ahgap mutfak tezgah UstU dolabl, proje ve detaylaflna uygun olarak 0,65 mm lamine levha
kaplanmrq 19 mm yonga levha jle yongalama levhadan ahgap mutfak tezgah Ustti dolabr yaptlmasr, is
yerine kadar nakledilmesi, yerine montajl, madeni aksam yerlerinin hazlrlanarak, madeni aksamlannrn
takrlmasr, her tiirlii malzeme, isgilik, yUkleme ve bogaltma, yatay ve dUSey tagtma ile miiteahhit genel
giderleri ve kefl d6hil,( madeni aksam bedelleri harig) 1 m2 fiyatr:
Tarifi
Srra No;2
OLCU : Dol?brn dn cephesi projesi Uzerinden hesaplanrr
Poz No
Tanrml
Kitap
tanfl
Y
.22.OO1tO1
Srra No: 3
AH$APTAN MASIF TABLALI IQ KAPI KASA VE PERVMI YAPILMASI
''''"-"' VtraI^IF
' '' '"'-
K.NULMAS,
I
| Birimi:
Qevre ve Sehircilik Bakanh0r (BAY)
Projesine gdre ig kapilara l. kalite beyaz gamdan (koknar), temizi en az 45 mm kalrnlrkta masif kasa ve
temizi en az22 mm kaltnltkta iki taraflr pervazrn yaprlmast, duvara konacak Uger adet takozlara tespit
edilmesi, gerektiginde pervaz ya da kasa kenanna, gtta konulmasr, bu igler iqin gerekli her t0rlil malzeme
ve zayiatr, arag, gereg, i99ilik, isyerindeki, yatay ve dUSey tagrma, boqaltma, mUteahhit genel giderteri ve
kafl dahil, (boya ve cila harig) I m'?fiyatr:
OLQU: Projesine grire yaprlan kasa ve pervaz alanr hesaplantr.
NOT : Srta dlguye dahil edilmez.
Sayla
1
l4
M2
igin Adr : sAiMBEyLi
Poz No
Tanrml
PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI
it2
AsH
israsvoHu oNARtM isi
Y.22.009t03
Srra No:4
LAMINAT KAPLAMALI, IKI YUZU ODUN LIFINDEN YAPILI\4I$ LEVHALARLA
(MDF) PRESLI, KRAFT DOLGULU IQ KAPI KANADI YAPILI\,IASI, YERINE
Birimi:
M2
TAKILIVIASI
Kitap
I anrl
Qelire ve $ehircilik Bakanlrgr (BAY)
Projesine gdre; beyaz gam kerestesinden temizi en az 42 mm kaltnltkta olacak gekilde, temizi en az 32 mm
kaltnltkta ve seren ba$hklanndan yaprlan gatkr arasrna 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin
ikiyUzUne 4 mm odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle ig kapr kanadr yaptlmast, her iki yUzU laminat
kaplanmasr ve yerine taktlmast igin givi, vida, tutkal ve benzeri her tUrlU malzeme ve zayiatr, isqilik,
igyerinde ytikleme, yatay ve dUgey taQrma, bogaltma ve madeni aksamlafln yerine takrlmast, kapt kanadrnrn
yerine takrhp alrgtrfllmast, muteahhil genel giderleri ve kan dAhil, (madeni aksam bedeti hariQ) 1 m2 fiyatr:
OLQU
:
1) Kapr,kanadlnln drqtan drqa enive boyu garprlarak alan hesaplanrr. Bu olquye kapr kasalafl dahil edilmez.
2) Bogluktaki kapt kanatlaflnrn gooaltrlmasr halinde aqrlrr veya sabit kanatlafln hepsi kapalt gekilde 6l9uye
girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa geklinde biterse bunlarda kanat dlg0siine sokulur, ayflca kasa bedeli
ddenmez.)
1) Genel olarak kapr dogramalaflnda kullanrlacak madeni aksam, idarenin begenmesi Qartr ile her cins kitir
ve kilit kollan, aynalafl, siirgu, stop lastikli tampon, menlege ve yaylr mentegeden ibarettir.
2) Madeni aksamrn yerlerine takrlmast isoilidi dodrama fivatlaflna dahildir.
Sayta 2 | 4
PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI
isin Adr : sAiMBEyLi 112 ASH isTAsyoNU oNARtM isi
Poz No
Tan!ml
Kitap
Tarifi
Y.23.241
Srra No: 5
PLASTIK DOGRAI\4A IMALATI YAPILMASI VE YERINE KONULMASI (SERT
PVc DoGRAN/A PRoFILLERINDEN HER QE$IT KAPI, PENcERE, KAPLAMA
Birimi:
KG
VE BENZERI IMALAT)
Qevre ve $ehircilik Bakanltgr (BAY)
ldarece onaylanmr$ proje ve detaylanna gdre yaptlan sert PVC profillerden plastik do0ramalar ve
aksesuarlart ve cam qrtalan her tUrlU hava qartlanna karsr dayanrklr, yiizeyleri pUruzsiiz olmalrdtr. PVC den
mamul ana profll( Standardtna gdre et kaltnltgt srnrft "A" olan ve gorunur yilzeylerdeki et ka|nlrgr 2,8
mm,gdriinmeyen ytrzeylerde ise 2,5 mm olmaIdrr.) kesitlerinde gerek tst gerekse ses izolasyonu ve ayrrca
su tahliyesini hlzlandrracak gekilde tasarlanmrq on odacrk sistemi olacaktrr. Metal takviye prolilleri ile ina
prollllerin (kasa, kanat, orta kaytt) gerekli mukavemeti saglanacaktrr. l\iletal takviye profilleri, stcak daldtrma
metodu ile yaprlmrq galvanizle pasa kargt korunmug, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac
kalrnlr0r kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayttda da 2 mm den fazla olmayacaktrr. (Ancak Qok
genig kaylt ve kanatlarda yaptlan hesaplama sonucu atalet momenti yukaflda belirtilen sac kaltnltklanndan
ytiksek gtkarsa glkan sonuca uyumlu kalrnIkta sac kullanrlmalrdrr.) Metal takviyeli PVC profiller plastik ko$e
kaynagr, vida, kanat baolamasr vesair imkanlarla birlegtirilerek yardrmcr dograma profilleri, levhalar ve diger
profiller yardrmr ile her ge$it pencere dogramasr, kapt, camekan ve benzeri imalat yaprIr. imalatgr firmaca
0nerilen sisteme uygun olarak kanat aralrklafl iki srra EPDI\4 kauguk contalarla izole edilecektir. Her cins ve
kallnllklardaki camtn takllmast, cam Ertalan yardrmr ile olur. lmalatqr flrmaca cinerilen sisteme uygun olarak
cam tespiti conta, mastik ve di0er usullerle saglanacakttr. Her pencere kanat gergevesi (dodramast)
doorama kasasrna en az 2 (iki) ) kapr kanat gergevesi ise en az 3 (U9)mentege ile tespit edilir. Mentegeler
kanadln ayarh galtgmastnt saolayacak mukavemette ve dizaynlnda olacakttr. Plastik doOrama kasa ve
kanat bilegimleri 45 derece kesilerek imalatr yaprlan plastik dogramanrn kargir aksama, kenet ve dribellerte
gerektioinde demir konstruksiyona (kor kasa) paslanmaz vida kullantlarak bu i$ igin gelistirilmiS makinelerle
kaynatrlmak suretiyle tespiti yaprlacaktrr. Su, hava, ses gegirmeyecek Sekilde srzdrrmazhgrn saglanmasr,
kanal aralrklannda izolasyonu saglayacak contalann sisteme uygun olarak yerlerine tespiti iQin her ttirlu
malzeme ve zayiatr, ingaat yerindeki y0kleme, yatay ve dUSey ta9rma, bogaltma, iggilik, araQ ve gereg
giderleri, muteahhit genel giderleri ve kan dahil, yerine monte edjlmis plastik dogramanrn '1 kg fiyatt:
OLQU: 1)Yalnrz sert PVC plastik dograma malzemesi, EPDM kauguk conta, silikon esaslt macun, tespit
vidalan, birlegim pargalan, profil iginde bulunan takviyeler birlikte tartrlrr.
2)ldare lUzum gdrdUgU takdirde proje boyutlan Uzerinden, profillerin tablodaki agtrltklaflna gcire tartl
aglrllglnr tahkik edebilir. Bu tartr neticesinde tablolara nazaran Vo7 adr.ltk fazlasrna kadar 6deme yaprltr.
Tablodaki a0trltklara nazaran tartr neticesi bulunan agrrlrgrn az olmasr halinde, yaprlan imalattn idarece
kabul edilmesi Sartryla tartr esas altntr.
3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre agtrltklart ile baglantl
elemanlafl nrn birim a0rrlrklarr belirtilecektir.
NOT: 1)Madeni aksamrn yerine taktlmasr bedeli do0rama fiyatlanna dahildir.
2)Plastik dograma aksesuan (ispanyolet, mentege, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve garpmalan, pivot
menteseler, sUrgUler, kapt altt ftrgalafl, her tiirlU kapr kollan, hidrolik mekanizmalar benzeri agma, kapama,
kilitleme mekanizmalan vb.) tartrya dahil edilmez. Bedelleri varsa kendj rayicinden yoksa yetkili makamlarca
tasdikli fat
Poz No
Tanrml
Kitap
Tarifi
Y.26.O20t1424
Srra No: 6
3 CI\i] KALINLIGINDA KOYU RENKLI TRAVERTEN LEVHA ILE DI$ DEN|ZLIK
YAPILMASI (3CMX30-40-50CtVtXSERBEST BOy) (HONLU VEYA CILALt)
Birimi:
M2
Qevre ve $ehircilik Bakan||0r (BAY)
$artnamesine uygun yaprlmrg mevcut yiizeylerinin temizlenmesi, tslattlmast, 400 kg gimento dozlu hargla
bir altltk yaptlmast, bunun Uzerine meyil ve damlalrklr olarak yekpare Sekilde hazrrlanmrg 3 cm kalrnIgrnda
honlu veya cilalr koyu renkli traverten levhadan yaprlmri dr$ denizligin yerine kaplanmasr, temizlenmesi,
silinmesi ve bu iglerin yaprlmasrnda gerekli hertUrlU iggilik, malzeme ve zayiatt, igyerinde yiiklemeboqaltma, yatay-dUQey ta$rma, mUteahhit genel giderleri ve kerr dahil, 1 m2 fiyatr:
OLCU : Kaplama yaptlan yiizeyler proiesi Lizerinden hesaplanlr.
11.ibra
ingaat
Sayfa
3/4
PROJE BIRIM FIYAT POZ TAR|FLER|
igin Adr : sAiMBEyLi 112 ASH isTASyONU ONARTM i$i
Poz No
Tanrml
Kitap
Tarifi
Y.28.645tC21
Srra No: 7
PVC VE ALUMINYUM DOGRANTAYA PROFIL ILE 4+4 MNI KALINLIKTA 12 MM
ARA BO$LUKLU tLK CAM| tst KONTROL KAPLAMALT QIFT CAMLT PENCERE
UNITESI TAKILMASI
Qevre ve $ehircilik Bakanltgt (BAY)
Birimi:
M2
4+4 mm kalrnhkta, 12 mm ara bogluklu, rsi kontrol kaplama|,gifl camh pencere Unitesinin taktlacagt yerin
olgiisune gOre hazlrlanmasr, cam yuvasrna takozlann konulmasr ve camln yuvaya yerlegtirilmesi, profilve
fitilinin yerine oturtulmasr, camlama takozlan ile iinitenin dengelenmesi, profillerin birlegim yerlerine
puntalama Seklinde nOtral (asitsiz) silikon gekilmesi, inqaat yerinde yiikteme, yatay dtigey tagtma ve
bogaltma, her turlu malzeme ve zaiyatr, iggilik arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderle;i ve kan dahil
1 m'? fiyatr:
OLCU: Projedeki dlgulere gdre cam takrlan alanlar hesaplantr.
NOT: Profil ve Util bedeli kendi dodraJna pozundan Odenir
Sayta 414
SA
VTBEYLI 112 ASH |STASYONU ONART[/
l$i
1t1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 683 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content