close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız.

embedDownload
T.e.
•
•
"0#
•
MUS VALILIGI
il Milli Egitim Miidiirliigii
Say. : 73774402/160/3042023
KORU:
19/03/2015
Kayna$tmna Ogrencileri izleme ve
Degerlendirme <.::ah$malan
••
..
...
oJ
••
................................................... MUDURLUGUNE Ilgi
:Rehberlik ve Ara$tlrma Merkezi Mildiirliigiiniin 17.03.2015 tarih ve 208 sayIll yazlSl.
2524 saYlh Rehberlik ve Psikojik Dam$ma Hizmetleri yonetmenliginin 32 Maddesi h
bendi geregince 30 Mart 2015-14 Nisan 2015 tarihleri arasmda ilimiz merkezindeki okullara
Rehberlik ve Ara$brma Merkezi Mildiirliigu tarafmdan ekli listede belirtilen ozel egitime
gereksinim duyan ogrencilerin izleme ve degerlendirme 9ah$malanm yapmak amaclyla oku1
ziyaretleri yapllmasl ve yah$maya katllacak olan ogretmenlerin gorevli izinli saytlmalan ile
ilgili Valilik Makammm 19.03.2015 tarih ve 3022147 saYlh oluru yazlmlz ekinde sunulmU$
olup,konu ile ilgili gerekli duyurun yapdmasl hususunu;
Bilgilerinize rica ederim.
Bayram GULER
Mildiir a
Milli Egitim Sube Miidiirii
Ek :1.Olur
l.Yazl
1.Liste
Dafptlm Tfun Merkez Okul Mild. RAM Mild. Bu evrak guvenli elektronik irnza ile imzalanm!~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
e5cO-9145-3440-gede-7e52 kodu lIe teylt edlJebilir.
MU~
T.e..
VALILIGI il Milll Egitim Miidiirliigii Say. : 73774402/20/3022147
Konu: Kaynajitmna Ogrencileri izleme ve
DegerIendirme C;ab~malan
19/03/2015
VALILIK MAKAMINA
2524 saYlh RehberIik ve Psikojik Dam~ma Hizmetleri yonetmenliginin 32 Maddesi h
bendi geregince 30 Mart 2015-14 Nisan 2015 tarihleri arasmda ilimiz merkezindeki okullara
RehberIik ve Ara~tIrma Merkezi MiidiirIiigu tarafmdan ekli listede belirtilen ozel egitime
gereksinim duyan ogrencilerin izleme ve degerlendirme 9ah~malarlm yapmak amaclyla okul
ziyaretleri yapllmasl ve 9ah~maya kattlacak olan ogretmenierin gorevli izinli saYllmalan
hususunu;
Olurlanmza arz ederim.
Cevdet ARSLAN
it Milli Egitim Miidiim
OLUR
<...>
Zeliha UYAN Yali a. YaH Yardlmclsl Bu evrak gilvenli elektronik imza He imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.!r adresinden
1843-c925-3672-beef-2t79 kodu ile leyit edilebilir.
T.e.
MU~ v ALiLiGi Rehberlik Ve Ara~tIrma Merkezi Miidiirliigii (225384) : 87164470-160.02.041 2-D g
Konu : Kayna~tmna Ggrencileri izleme ve
SaYI
17/0312015
Degerlendirme c;ah~malan
MiLLi EGiTiM MUDURLUGUNE
MU~
ilgi: 2524 saylll Rehberlik ve Psikolojik Dan~ma Hizmetleri yonetmeliginin 32. Md. h
bendi geregince; (bzel egltim kurumlan lie kayna§tlrma programl uygulayan okullann rehberllk ve pslkolojik
damsma servlslerlnce, engelli tigrencilere ytinelik verilen rehberlik ve psikolojik dam§ma hizmetlerine iIi§kin
program ve t;ah§malan inceler, izler, degerlendirir.)
ilgili yonetmelik geregince 30 Mart 2015 - 14 Nisan 2015 tarihleri arasmda ilimiz
merkezindeki okullara kurumumuz tarafmdan ekli listede gosterildigi iizere; ozel egitime
gereksinim duyan ogrencilerin izleme ve degerlendirme ~all~malanll1 yapmak amaclyla okul
ziyaretleri yaptlmasl, kattlacak ogretmenlerinin gorevli izinli saytlmasl ic;in; Gerekli valilik
olurunun almmasl hususunda;
Geregini bilgilerinize arz ederim.
Mu~
Rehberlik Ve Ar~tlrrna Merkezi MUdi1rlugu
HUrriyet Mah. Tekel Cad. Polis Evi Arkasl Merkez 49100 MU~
Telefon :436 2126408
Faks: 436 2123418
e- posta: [email protected]
Kayha~tlrma Ogrencilerinin izlenmesinde Gorevli Personel Listesi ' -...
Sir
Tarih
Okul Ad.
Gorevli Personel
a
1
2
3
30.03.2015
30.03.2015
30.03.2015
30.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
01.04.2015
01.04.2015
8
9
01.04.2015
10
01.04.2015
11
02.04.2015
12
02.04.2015
02.04.2015
13
14
02.04.2015
15
03.04.2015
16
03.04.2015
17
03.04.2015
18
03.04.2015
19
06.04.2015
20
06.04.2015
21
06.04.2015
22
06.04.2015
23
07.04.2015
07.04.2015
24
27 07.04.2015 (08:00-12:00)
28 08.04.2015 (08:00-12:00)
30 08.04.2015 (08:00-12:00)
31 09.04.2015 (08:00-12:00)
32 09.04.2015 (08:00-12:00)
35 10.04.2015 (08:00-12:00)
36 10.04.2015 (08:00-12:00)
~15 (08:00-12:00)
13.04.2015 (08:00-12:00)
43
13.04.2015
(08:00-12:00)
44
45 14.04.2015 (08:00-12:00)
46 14.04.2015 (08:00-12:00)
47 14.04.2015 (08:00-12:00)
48 14.04.2015 (08:00-12:00)
EKO IN~AAT 10
EKO IN~AAT 00
MEHMET AKiF ERSOY io
MEHMET AKiF ERSOY 00
100. YIL ZAFER iLKOKULU
100. YIL lAFER ORTAOKULU
MEV FATiH io
MEV FATiH
YAVUl SELiM 10
YAVUlSELiM 00
VALi ADil YAZAR 10
VAll ADil YAZAR 00
SEl<;:UKlU ilKOKULU
SEl<;:UKLU ORTAOKULU
TORK TElEKOM 10
TORK TElEKOM 00
MEHMET lAFER <;:AGLAYAN io
MEHMET ZAFER <;AGLAYAN io
IlYAS SAMllo
iLYAS SAMi 00
Dsi ilKOKULU
Dsi ORTA OKUlU
2071 MELiK~AH io
2071 MELiKSAH 00
MERKEl KIZ YBO 00
NAMIK KEMAl YBO 00
ERENTORK OZ5EKER AN. LiSESi
AlPARSLAN KIZ YBO 00
SEHiT IZZEnlN PO
ATATORK IlKOKULU
KALE IlKOKUlU
SEKER ilKOKUlU
GAzl ilKOKUlU
MURAT IMAM HATip 00
CUMHURiYET 00
FARABi iMAM HATip 00
iMKBio
PROF DR. VAHiT OZMEN 00
M. CAN Asl
M.CANASi
SELMAN KARASU
SElMAN KARASU
SAiT NURi YOKSEL
SAlT NURi yOKSEL
OMEROlDEN
OMEROZDEN
VOLKAN TOSUN
VOLKAN TOSUN
SERHAT MAMAN
SERHAT MAMAN
M.CANASi
M. CAN Asi
SELMAN KARASU
SElMAN KARASU
SAiT NURi YOKSEL
SAiT NURi YOKSEl
OMEROlDEN
OMEROZDEN
VOlKAN TOSUN
VOLKAN TOSUN
SERHAT MAMAN
SERHAT MAMAN
M. CAN Asl
SELMAN KARASU
SAiT NURi yOKSEl
OMEROlDEN
VOlKAN TOSUN
SERHAT MAMAN
M.CANASi
SElMAN KARASU
SAlT NURI yOKSEl
OMEROZDEN
VOLKAN TOSUN
SERHAT MAMAN
M. CANASi
SELMAN KARASU
AY~E
AKTI
AY~EAKTI
NURGOLTOP
NURGOLTOP
<;:AGDA~ BOGAKURT
<;:AGDAS BOGAKURT
SAYNUR DOGAN
SAYNUR DOGAN
AYGOLARMAN
AYGOlARMAN
VELIOlCAN
VELi OlCAN
AY~E AKTI
AY5E AKTI
NURGOlTOP
NURGOlTOP
<;:AGDAS BOGAKURT
•
i
<;:AGDA~BOGAKURT
I
SAYNUR DO~~H
SAYNURDOGA
AYGOlARMAN
AYGOlARMAN
VELi OlCAN
!
VELloZCAN
AYSE AKTI
NURGOlTOP
<;:AGDA5BOGAKURT
SAYNUR DOGAN
AYGOl ARMAN
VELi OZCAN
AYSEAKTI
NURGOlTOP
<;AGDA~ BOGAKURT
SAYNUR DOGAN
AYGOlARMAN
VELI OlCAN
~OP
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
184 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content