close

Enter

Log in using OpenID

1 KARABÜK Safranbolu Emek Mah. Arsa Özel eğitim tesisleri alanı

embedDownload
KARABÜK VALİLİĞİ
DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
4706 sayılı Hazineye Ait Tasınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda Değisiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3.maddesi ve 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında
mülkiyeti Hazine adına kayıtlı aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.
SIRA
NO
1
İli
KARABÜK
İlçesi
Mah./Köyü
Safranbolu Emek Mah.
Cinsi
Arsa
İmar Durumu
Ada
Parsel
Yüzölçümü
(m²)
Özel eğitim
tesisleri
alanı
900
1
6.263,27
Yatırıma Tahsis Edilecek
Alan (m²)
Tamamı
Fiili
Durumu
Rayiç Değeri
(TL)
Son Başvuru
Tarihi ve Saati
Boş
6.263.270,00
24/03/2015
17:00
Teşvikten yararlanma şartları:
1) Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine
Müsteşarlığınca firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan;
2) İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilecek rayiç değerin
tarım,hayvancılık ve eğitim yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan,
3) Toplam sabit yatırım tutarı 500.000,00- TL'sından (beşyüz bin TL.) az olamaz,
4) Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini (%20) karşılayacak miktarda net özkaynağa sahip olan,
5) Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,
6) Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı 10.000.000.- TL.'yi (on milyon TL.) aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.
7) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları bu teşvikten yararlanamaz.
Başvuru Şekli:
1) Yatırımcı, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin Ek-1'de yer alan talep formunu ve Ek-6'da yer alan yatırım bilgi formunu
doldurarak, Ek-2'de yer alan yatırımcıdan istenecek belgelerle birlikte 3 takım dosya ile (1 asıl, 2 kopya) 24.03.2015 tarihine kadar Defterdarlığımıza (Milli Emlak Müdürlüğü) müracaat
etmesi gerekmektedir.
2) Başvuru öncesinde Karabük Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine 1.500,00- TL. (Binbeşyüz TL.) yatırılarak, buna ilişkin makbuzun yukarıda sayılan belgelerle birlikte
Defterdarlığımıza (Milli Emlak Müdürlüğü) verilmesi gerekmektedir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3) Yatırımcıların müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvuracakları gibi taleplerini posta (PTT) ile yapabilirler. Ancak postada doğacak gecikmelerden dolayı , İdare yada
Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
4) Başvuru belge ve formlarına www.milliemlak.gov.tr ve www.karabukdefterdarligi.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir.
5) İrtibat Tel: (370) 412 30 37 (309-310-330)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
65 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content