close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız.

embedDownload
T.e. MU~ v ALiLiGi if MilIi Egitim Miidiirliigii Say. : 944141641200/3402439
Kono: Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek
Programlafl Kontejan Giri~leri
30/03/2015
........................................ KA YMAKAMLIGINA
ilye Milli Egitim MUdUrlUgU
................. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MUdUrlUgiine BakanhgImlz Mesleki ve Teknik Egitim Genel MUdiirlUgiinUn 27.03.2015 tarihli
yazIlan He "Anadolu Teknik 1 Anadolu Meslek Programlarmda Alana Geyi~ ,Tercih ve
Yerle~tirme e- klavuzuna gore 10 uncu sImf geyecek ogrencilerin Anadolu Teknik ve
Anadolu Meslek programlannda ogrenim gorecegi alan kontenjanlarmm giri~lerinin
yapIlmasI gerekmektedir..
Veri giri~leri 30 Mart-IO Nisan 2015 tarihleri arasmda e-okul sisteminden her iki
program ayn ayn yapllacaktu. Veri giri~inin nasII yapIlacagI ile ilgili dokUman e-okul
sistemine atIlacak olup omegi ekte gonderi]mi~tir. Klavuzda belirtilen takvimde herhangi bir
aksamaya neden olmamak iyin i~lemlerin takvime gore yUrUtUlmesi hususunda ;
Geregini rica ederim.
Sebahattin EKE
Vali a.
Milli Egitim MUdiir V.
Ek: 1lgi yazl ve ekleri (3 Sayfa) DagltIm; i1 ye Kaymakamhklarma (iIye M.E.Md.ne) Merkez Meslek Lisesi Md.ne Bu evrak gnvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden6aSO-ec3a-3edc-b442-a6cS kodu ile teyit edilebilir.
e-OKUL SiSTEMiNDE ATP / AMP MESLEK ALANLARINA ~UBE KONTENJAN GiRi~ i~LEMLERi e-Okul sisteminde; ~ube bazb kontenjan giri~ i~lemlerinin sorunsuz
yapdabilmesi iqin dikkat edilmesi gereken hususlar;
Giri~leri, okul miidiirliikleri taraflndan 30 Mart/IO
Nisan 2015 tarihleri araslnda e-Okul sisteminden yapllacaktlr. 11­
13 Nisan 2015 tarihleri arasmda da Genel Miidiirliik/Bakanbk
taraflndan kontrol ve onay i~lemleri yapllacaktlr. Bu tarihlerden
sonra Makam OnaYl ile aqllmaslna karar verilen alanlarln ~ube
kontenjan giri~ i~lemleri Bakanbkqa yapllacaktlr.
1. Kontenjan
2. Kontenjan giri~ i~lemleri; Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, ~ok
Programb Anadolu Liseleri ile Mesleki ve Teknik Egitim
Merkezlerinin biinyesinde yer alan tiim "Anadolu Meslek
Programlarl ile Anadolu Teknik Programlarl"nln alanlarl iqin
yapllacaktlr.
Al'IADOLU MESLEK PROGRAMI i~LEMlERi
Alan Listesi
AI..n Ush""
3. Okula aU program turii ve ogrenim turii Bakanbkcra ahnan Makam
Onaylarl dogrultusunda Devlet Kurumlan Modulunden sisteme
otomatik olarak yanslt11dlgmdan bu bilgilerde herhangi bir
degifJiklik yapdamayaeaktlr.
4. K ontenjanlar Anadolu Meslek Programlna kaYlth 9 uneu smlf
ogrenei saYlsl esas ahnarak yapdaeakttr. Biinyesinde her iki tum
de bulunduran (AMP I ATP) okullar her iki tiir icrin ayrl ayrl
hesaplanarak yapdaeaktu. 9 uneu slnlf kaYltb ogrenei saYlsmdan
daha az kontenjan girilmesi halinde sistem taraflndan kaylt
edllmesine izin verllmeyeeektir.
Alan listesi
Ookuzum:u Smtr Ogrenci Sayuu : 486
• Kurum itjlemleri I ATP ve AMP Meslek Alanlanna Ge~itj I Alan
Konte,yan Giritj itjlemleri ekrant kullantlarak yapdacakttr.
t.
ATP ve AMPMe*k~a
~t'J
Al<J1I KUlIleUjdll Gu~ i~UMI
5. Kontenjanlar '~ube saYlsl' olarak (1 tjube X 34) a91k olan her alana
en az bir ~ube girilerek yapdacaktlr. ~ube saY1sl girildikten sonra
alana ahnacak toplam ogrenci saY1S1 sisteme otomatik olarak
yansltllacaktu. (2X34=68, 3X34=102 •.•. ) Giri~ ~lemi bittikten
sonra kaydet butonuna basllarak 'Onay Bekliyor' pozisyonuna
getirilecektir.
6. S isteme tanlmlanan alan kontenjanlarlnda yerle~tirme i~lemleri
bittikten
sonra
azaltma
ve
artl~lna
ili~kin
tale pier
degerlendirmeye abnmayacak olup sistem taraflndan ~ube
a911masma izin verilmeyecektir.
7. Protokollii Okullar; ~ube kontenjan giri~ listeIerinde yer
almamaktadu. Bu kapsamda olan okullarln ~ube kontenjan giri~
i~lemleri Genel Miidiirliik/Bakanhk taraflndan gergekle~tirilecektir.
8. Makam onaYl oldugu halde listede bulunmayan alan veya alana ait
yabancl dil varsa bu durum Mesleki ve Teknik Egitim Genel
Miidiirliiguniin (Egitim Ortamlarl ve Ogrenme Siire9lerinin
Ge1i~tirilmesi Daire Ba~kanhgl) 0 (312) 413 13 85 - 413 13 95
numarah telefonlarlna bildirilecektir.
iLETt~tM:
Mesleki ve Teknik Egitim Genel Miidiirliigu
Ogrenci i~leri ve Sosyal Etkinlikler Daire Ba~kanbgl
Meral ARSLAN 1Giillii AKSOY
Tel: 0 312 413 1250/413 1302
Faks:O 312 425 1967
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
191 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content