close

Вход

Log in using OpenID

Biyoloji 7 - İhtiyaç Yayıncılık

embedDownload
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
TG – 7
ÖABT – BİYOLOJİ
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
2015 – ÖABT / BİY
1.
X türü O2 li solunum yaptığına göre etil alkol oluşturamaz.
4.
Bakteriler prokaryot canlılardır, mitokondri içermezler. Bu nedenle Z türü solunum
tepkimelerinin bir kısmını mitokondride
gerçekleştiremez.
Y türü O2 siz solunum yapmaktadır. Bu nedenle H2O oluşturamaz.
Bitkiler glikojen depolamaz, nişasta depolar. Tüm canlılar hücre içi sindirim yapar.
Böcekçil bitkiler hücre dışı sindirim yaparak yakaladıkları böceklerden amino asit
alır. Glikozu ise fotosentezle kendileri üretir. Böcekçil bitkiler, yaşadıkları ortam azotça fakir olduğundan azot ihtiyacını nitrattan
değil böcekten karşılar.
TG – 7
6.
Deney düzeneğinde yeterli bir süre beklenildiğinde koleoptillerde meydana gelebilecek değişiklikler şöyledir.
Mika
Mika
A B C D E
Z türü hem O2 li hem O2 siz ortamda yaşadığından fakültatiftir.
1
Büyüme var
Yönelme var
A B C D E
2
Büyüme yok
Yönelme yok
Mika
3
Büyüme var
Yönelme var
2.
Amilaz enzimi, nişastanın yapı birimlerinden olan amilopektin molekülünün yapısındaki a 1-4 glikozit bağlarını kopardığı
hâlde kitin ve selülozun yapısındaki b 1-4
glikozit bağlarını parçalayamaz.
A B C D E
5.
Glikoliz tepkimeleri tüm canlılarda gerçekleşir (1 yanlış).
4
Büyüme yok
Yönelme yok
5
Büyüme var
Yönelme yok
Fotoototroflar, nişasta, selüloz gibi organik polimerleri dışarıdan almayıp kendileri
sentezler (2 yanlış).
A B C D E
Tüm canlılar, ortama uyum sağlamak için
kendilerine özgü adaptasyon mekanizmaları geliştirmiştir (3 doğru).
Tüm canlılar boşaltım yapar ancak her
canlıda bunun için özelleşmiş organ bulunmaz (4 yanlış).
A B C D E
3.
Dikotil bitkiler halkasal ve düzenli dizilmiş
bir iletim demetine, ağsı damarlar içeren
geniş yüzeyli yapraklara ve dört ya da dördün katları oranında çiçek organı içeren
çiçeklere sahiptir.
Monokotil bitkiler ise bir açıklığa sahip polen taneleri oluşturur. Saçak kökler, paralel
damarlara sahip yapraklar bulundurur.
7.
I. RNA polimeraz, mRNA, tRNA ve
rRNA sentezinde görev alır.
II. Restriksiyon endonükleaz, DNA’nın
bir bölgesini kesip çıkarmada görev
alır.
III. DNA ligaz, DNA parçalarını (okazaki
parçalarını) yapıştırmada kullanılır.
A B C D E
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / BİY
8.
TG – 7
11.
Bu DNA molekülünde
Pürin sayısı = 800
Pirimidin sayısı = 800
Nükleotid sayısı = 1600
Ribozomda vitamin değil protein sentezlenir. Kalın bağırsaktaki bakteriler tüm
vitamin çeşitlerini değil B ve K vitaminini
sentezler.
14.
Özellikleri verilen dış iskelet omurgasız sınıfındaki Arachnida (örümcekler) grubunda
bulunan canlılarda vardır.
A B C D E
Vitaminler koenzim olarak görev alır. Hidrolize edilmezler.
Toplam fosfat sayısı = 1600
Fosfodiester bağı sayısı = 1600 - 2 = 1598
A B C D E
A sayısı = 200 G sayısı = 600
T sayısı = 200 S sayısı = 600
Üçlü hidrojen bağı sayısı = 600 x 3 = 1800
bulunur.
A B C D E
9.
Fenilalanin ve treonin esansiyel amino
asitler olup insanda sentezlenemez. Alanin
ve tirozin ise esansiyel olmayan yani insanda sentezlenebilen amino asitlerdendir.
12.
A B C D E
Bakteriler ve arkeler tek hücreli canlılar
olduğundan doku oluşturamazlar. Her iki
grup da prokaryottur. Tüm canlılarda olduğu gibi bakteriler ve arkelerde de glikoliz
tepkimeleri gerçekleşir.
15.
Lenf sıvısında alyuvar bulunmazken O2,
CO2, protein, yağ asidi ve akyuvar bulunur.
Kanda ise verilenlerin tümü vardır.
A B C D E
Her iki grup da monoploid (n) hücrelere
sahiptir. DNA’larında histon proteinleri bulundurmak ise bakterilerde görülmezken
arkelerde görülür.
A B C D E
10.
t0 – t1 → kasılma olup bu aralıkta H bandı
küçülür.
t1 → anında kas tonus hâlinde değil kasılmış hâldedir.
t2 → anında en gevşek hâlindedir. Bu durumda I bandı en uzun hâlindedir.
t3 → anında kas tonus hâlindedir. Tonus
hâlindeki kasta kasılma miktarı sıfır olmayıp kas bir miktar kasılmış hâldedir.
13.
Fosil yakıtların kullanılması, sanayi artıklarının filtresiz bacalardan atmosfere verilmesi, NO2 ve SO2 gibi zararlı gazların
atmosferde birikmesine ve asit yağmurlarının oluşmasına neden olur.
16.
Ormanlık alanların artırılması ise havanın
temizlenmesini sağlar.
Şekli verilen alev hücreleri protenefridyumların yapısında bulunur. Protonefridyumlar,
yassı solucanların (plathyhelmintes) boşaltım organlarıdır. Protonefridyumlarda kılcal
damar ve geri emilim görülmez. Bu organa
sahip olan yassı solucanlarda deri solunumu ve ip merdiven sinir sistemi bulunur.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / BİY
TG – 7
17. ● NADP’nin indirgenmesi kloroplastta,
20.
●● ETS elemanları aracılığıyla ATP üretimi
hem kloroplast hem mitokondride gerçekleşir.
K ve M gece, L ise gündüz aralığıdır. Solunum stomada kesintisiz olarak gerçekleşen
bir olay olduğundan K, L ve M aralığında
da gerçekleşir. Fotosentez hızının, solunum hızından büyük olduğu L noktasında
hücrenin pH’ı artmıştır. Stoma açıklığının
en yüksek olduğu zaman fotosentezin en
fazla yapıldığı andır.
A B C D E
A B C D E
●● CO2 özümlemesi kloroplastta,
●● Protein sentezi hem kloroplast hem mitokondride
18.
3 yağ asidi + Gliserol → Trigliserit + 3H2O
(120)
(40)
(40)
21.
(120)
1 yağ molekülünde üç ester bağı,
Primer ksilem ve floem apikal meristem
tarafından oluşturulur. Apikal ve lateral meristem çok yıllık bitkilerde birlikte bulunur
ve mitoz bölünmeyi gerçekleştirir.
40 yağ molekülünde 120 ester bağı yer alır.
23.
Mantarlar heterotrof canlılar olduklarından
klorofil içermezler. Bazı türleri parazit, bazı
türleri ise saprofittir. Mantarlar metagenezle (döl almaşı) ürerler. Hücre çeperlerinde
kitin yer alır.
A B C D E
24.
İğ ipliklerinin kinetokorlara tutunması metafaz evresinde gerçekleşirken, DNA’nın,
mitokondri ve endoplazmik retikulumun
çoğaltılması interfaz evresinde gerçekleşir.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
19.
Solunum sırasında CO2 ve asetaldehit
üreten canlı etil alkol fermantasyonu yapmaktadır.
Bu canlı prokaryot ya da ökaryot olabileceğinden mitokondri içerip içermediği bilinmez.
Bu canlı fakültatif olup etil alkol fermantasyonuna ek olarak O2 li solunum da yapıyor
olabilir.
22. K → Nişastanın sindirimi olup ATP üretimi
ve tüketimi gerçekleşmez.
L → Glikozdan nişasta
olup ATP harcanır.
M → Hücresel solunum olup hem ATP üretimi hem de tüketimi gerçekleşir.
N → Fotosentez tepkimesidir. Bu tepkimede ATP’nin hem üretimi hem de tüketimi gerçekleşir.
A B C D E
sentezlenmesi
25.
Verilen özellikler açık tohumlu bitkilere
aittir. Bu bitkiler meristem doku içerir ve
büyürler, iletim demetleri içerir, gamet
oluşturarak ürerler. Ancak bu canlılarda çift
döllenme görülmediğinden endospermleri
n kromozomludur.
A B C D E
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / BİY
26.
TG – 7
Enzimler, diğer tüm katalizörlerde olduğu
gibi, aktivasyon enerjisini düşüren ve protein molekülünden oluşmuş katalizörler
olup tepkime için gereken aktivasyon enerjisini karşılamazlar.
29.
Kan damarları, kan akış hızlarına doğru
atardamar > toplardamar > kılcal damar
şeklinde sıralanır.
31.
1. deney
melez DNA
Buna göre;
14
K → atardamarı
Hücre içinde ribozomda sentezlenirler.
İnorganik katalizörlerden daha hızlı çalışırlar.
L → kılcal damarı
15
N
ağır azotlu
(15N) besinler
M → toplardamarı göstermektedir.
Atar ve toplardamarlarda (K ve M) düz kas
tabakası bulunur. Tüm damarların iç yüzeyinde endotel (tek katlı yassı epitel) bulunur. Bu damarlar kan basınçlarına göre
A B C D E
N
% 50 melez
% 50 ağır
K > L > M şeklinde sıralanırlar.
2. deney
Kılcal damarların (L) toplam çapı toplardamarlarınkinden (M) fazladır.
ağır DNA
A B C D E
15
N
15
N
normal azotlu
(14N) besinler
% 100 melez
A B C D E
27.
Down sendromunda otozomların ayrılmaması söz konusudur, kromozomdan bir parçanın kopması söz konusu değildir. Down
sendromlu bireyler 45 + XX ve 45 + XY kromozom formülüne sahiptir.
A B C D E
30.
Tek hücreliler ile çok hücreliler arasında
geçiş kabul edilen koloni volvoks kolonisidir. Volvoks kolonisinin hücreleri arasında
iş bölümü vardır. Dıştaki hücreler kamçı
ve kloroplast içerir ancak içteki hücrelerde
kloroplast ve kamçı yoktur.
32.
Fotofosforilasyon hayvan hücrelerinde
görülmeyip kloroplastlı bitki hücrelerinde
görülür. Soruda verilen diğer tüm özellikler
ise hem hayvansal hem de bitkisel hücrelerde görülür.
A B C D E
Volvoksta ve diğer kolonilerde doku oluşumu görülmez.
A B C D E
28.
Mikrotübüller, a tübülin ve b tübülin polimerlerinden oluşan, hücre bölünmesi sırasında oluşturduğu iğ iplikleri sayesinde
kromozomların hareketini sağlayan, ökaryot canlılarda sil ve kamçı oluşumunu gerçekleştiren ve hücre şeklinin korunmasını
sağlayan yapılardır.
33.
Orak hücre anemisinde hemoglobinin yapısında bulunan b zincirinin 6. sırasında
meydana gelen bir mutasyon sonucunda
glutamin amino asidinin yerini valin amino
asidi alır.
A B C D E
Çekirdeğin hücre içerisinde sabitlenmesinde ise mikrotübüller değil ara filamentler
etkilidir.
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / BİY
34.
TG – 7
Bir bitkideki nişasta ve selüloz sentezi sırasında ATP harcanırken proteinin sindirimi
sırasında ATP harcanmaz.
37.
A B C D E
40.
Epitel doku hücreleri,
2 numaralı yapı sekonder oosit (n)
– Hücreleri mitoz bölünmeyle çoğalır.
– Kan damarı içermez.
3 numaralı yapılar sekonder kutup hücreleri (n)
– Vücudun iç ve dış yüzeyini örter.
4 numaralı yapı yumurtadır (n)
– Silindirik epitel hücrelerinin bazılarında
sil bulunur; yassı epitel hücrelerinde sil
bulunmaz.
2 numaralı hücrede kardeş kromatidler birbirinden ayrılmıştır. Bu nedenle 2’deki DNA
kütlesi, 4 numaralı hücrenin DNA kütlesinin
iki katıdır.
A B C D E
35.
Tiroksin hormonu, steroid yapılı olmayıp tirozin amino asidinin bir türevidir. Yapısında
iyot bulundurur, tiroid bezinden salgılanır
ve hücrelerin O2 tüketim hızı ile ısı üretim
miktarını artırır.
38.
1 numaralı yapı primer oosit (2n)
– Çekirdeklidir.
FMN ve FAD koenzimlerinin yapısında B2
vitamini (Riboflavin) bulunur.
A B C D E
41.
A B C D E
A B C D E
Milyonlarca yıl içersinde kurulan ekolojik
dengenin temelinde canlıların birbirleriyle olan ilişkileri yatar. Bu durum teknoloji
veya maddi güçle sağlanamaz. Canlılar
arasındaki dengenin kurulabilmesi için ilişkilerin tam ve doğru olarak saptanması ve
gerekli önlemlerin alınması gerekir.
A B C D E
36.
Hemoglobin, kuaterner yapıda bir proteindir.
A B C D E
39.
I ile gösterilen aşamada hücreye K+ difüzyonla girmekte ama bunun için ATP harcanmamaktadır. II evrede ise hücre aktif
taşıma yaparak K+ almakta bu aşamada
taşıyıcı enzimler görev almaktadır.
K+, glikoz, NaCI vb. küçük maddeler endositozla hücre içine alınmaz.
42.
Karşılıklı sorgulama tekniğinde öğretmen
“siz olsaydınız ne yapardınız?” “benzerlik
ve farklılıklar nelerdir” gibi soru kökleri yönelterek öğrencilerin daha derin düşünmesine yol açabilir.
A B C D E
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / BİY
43.
TG – 7
Kavram yanılgılarının tespit edilmesi soru-cevap yöntemi uygulanarak mümkündür. Kavramlarla ilgili karikatürlerin dağıtılması kavram yanılgılarını yok etmeye
yöneliktir. Vitamin eksiklikleriyle ilgili öğrenciler üzerinde gözlem yapılması öğrencilerin hazırbulunuşluk derecesini artırır.
46.
Biyolojiye karşı motivasyonu düşük olan
öğrenciler için ezberden kaçınarak bilgilerin verilmesi, basit örneklerle öğrencilerde
başarılı olma güveninin artırılması, gösteri
gibi görsel yöntemlere ağırlık verilmesi öğrencilerin öz yeterlik algısını artırabilir.
49.
Sözlü sunum yapılırken kazanımlara uygun bilgiler verilebilir ancak bu bir değerlendirme süreci değildir. Kazanımlara ulaşma derecesini belirlemede kullanılamaz.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
44.
Kavram haritaları öğrencilerin öğrendikleri
konular arasında bağlantı kurmasını, yeni
kavramları zihin haritasında yerine yerleştirmesini ve kavram yanılgılarını engellemesini sağlar.
47.
Bir kaynak belirterek özet çıkarttırmak, karşılaştırmak, liste yaptırmak öğrencileri hazıra alıştırır ve ezberlemelerini kolaylaştırır.
A B C D E
Bilgisayar destekli programlarda, farklı
alıştırmalar sayesinde öğrenci kendi çalışmalarını çeşitlendirerek değişik etkinlikler
yapabilir. Bu programın bir sınırlılığı değil,
eğitim düzeyini artıran bir durumdur.
A B C D E
Müfredatta “Proje, tartışma vb. etkinliklerde öne sürülen görüşlerle ilgili kabullenmiş
tavır yerine şüpheciliği tercih eder.” kazanımı yer almaktadır.
A B C D E
A B C D E
45.
50.
48.
Bir öğretmenin verdiği ödevi nasıl değerlendireceğiyle ilgili puanlama anahtarını
oluşturması kendi ölçümüne dayalı hata
yapmasını engeller, daha objektif değerlendirme yapmasını sağlar.
A B C D E
8
Diğer sayfaya geçiniz.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 671 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа