close

Вход

Log in using OpenID

(657 4/B) MÜBAŞİR Nihai Başarı Listesi 17.03.2015

embedDownload
HAIR DESIGN CENTERS BERLIN
SAÇ EKIM MERKEZI
Yeni bir saç
yeni bir serüven
Ali Uçba©lar
Berlin Kurucusu
De©erli Dostlar⁄m⁄z...
Kaybetmekte oldu©unuz saçlar⁄n⁄zla birlikte
içinizin burkuldu©unu, çevrenizde gördü©ünüz ilgiyi yava‚ yava‚ kaybetti©inizi ve kendinize ço©u
kez “Sen Tarama Özürlüsün” diyerek haks⁄zl⁄k etti©inizi çok iyi biliyoruz.
HDC ’nin teknik imkanlar⁄yla bu soruna bir son veriyor.
Biz, art⁄k tarama özürlü de©iliz. Size bir dost eli uzat⁄yoruz ve diyoruz ki haydi tutun!..
Böyle kalmak zorunda de©ilsiniz...
HDC BERLÛN, ALMANYA‘DA ÛLK VE TEK
HAIR DESIGN CENTERS BERLIN
HDC’nin Berlin temsilcisi Ali Uçba©lar,
mesle©i gere©i y⁄llard⁄r saç dökülmesine kar‚⁄ çareler aram⁄‚,
sizleri en go©al haliyle yeniden eski görünümünüze kavu‚turmak için her türlü
alternatifin üzerine giderek ara‚t⁄rm⁄‚ ve içlerinden bu alanda Amerika’daki tek etkili yöntem
olan HDC ‘yi tan⁄m⁄‚ ve Berlin’e getirmi‚tir. HDC Berlin ve Almanya genelinde saçs⁄zl⁄k sorununa kar‚⁄ hizmet veren ilk ve tek Türk kurulu‚udur.
Her insan⁄n saç dökülme problemi,
ki‚ilerin saçlar⁄n⁄n, kafatas⁄ yap⁄lar⁄n⁄n, kafa derilerinin özelliklerine ve saç
dökülmesine sebep olan etkenlere (kal⁄t⁄m, stres, hastal⁄k vs.) göre birbirinden
çok farkl⁄d⁄r. Bizim uygulad⁄©⁄m⁄z sistem, bu teoriden yola ç⁄karak, insanlar⁄n
ki‚isel ihtiyaçlar⁄na cevap verecek ‚ekilde geli‚tirilmi‚tir.
Bu sistem, uzun y⁄llar boyunca
ara‚t⁄rmalar⁄n en son teknoloji ile birle‚tirilmesi
sonucunda ortaya ç⁄km⁄‚t⁄r.
Biz bir aileyiz,
HDC AÛLESÛ
siz de bu aileye kat⁄l⁄n...
Saçlar⁄m dökülüyor
Acaba neden?
Kal⁄tsal saç dökülmesinin yan⁄nda giderek ço©alan saç dökülmesinin bir çok nedeni daha vard⁄r. Mesela: Trioidbezinin yetersiz
i‚levi (guat⁄r), bedensel ve ruhsal stres, çinko veya demir azl⁄©⁄,
ba©⁄‚⁄k-l⁄l⁄k sisteminin bozuklu©u, kronik hastal⁄klar, enfeksiyonlar,
çevre zehirleri (örnegin a©⁄r madenler), tam narkozda (genel
anestezi) ameliyat, baz⁄ ilaçlar⁄n yan etkileri....vs.
Saçlar⁄m⁄n dökülmesini
nas⁄l engelleyebilirim?
E©er genetikse mutlaka dökülecektir. Art⁄k hiç önemli de©il...
HDC’nin uzman kadrosu size yard⁄mc⁄ olabilir. Hemen bize
geliyorsunuz, saç probleminize en uygun çözüm yöntemini birlikte
buluyor ve uyguluyoruz.
Saç⁄ma uygulanacak
yöntemi ben seçebilir miyim?
Hay⁄r bu mümkün de©ildir... çünkü sizin saç ve cilt yap⁄n⁄z, saç⁄n⁄z⁄n dökülme ‚ekli ve derecesi göz
önünde bulundurularak HDC uzmanlar⁄ taraf⁄ndan en uygun yöntem belirlenecektir. Çünkü “her çözüm
herkes için geçerli de©ildir.” Onun için yanl⁄‚ ve telafisi zor bir uygulama riskine girmeden HDC merkezimize mutlaka gelmelisiniz.
Ücretsiz dan⁄‚manl⁄k
SORULAR
hizmeti veriyoruz...
&
&
STEP BY STEP
Bu yöntemler sadece
erkeklere mi uygulan⁄yor?
AÍAMA AÍAMA SAÇ EKÛMÛ
Hay⁄r sadece erkeklere uygulanm⁄yor. Kad⁄nlara, hatta
çocuklara da uygulanabiliyor.
Cerrahi müdahele olmadan uygulanan bir
yöntem duydum. Nedir ve nas⁄l uygulan⁄yor?
Bu alanda ula‚⁄lan gerçekten heyecan verici bir geli‚medir.
Kopyalad⁄©⁄m⁄z deriyi kafa derisine ekliyoruz. Orjinal deri,
kopyalad⁄©⁄m deri ile kayna‚⁄yor. Ayr⁄ca gerekiyorsa saç transplantasyonunu da (saç ekimi) cerrahi yöntemlerle de uyguluyoruz. Ki‚iye en uygun yöntem ne ise onu seçmek gerekiyor.
Peki birden bire de©i‚irsem
toplum beni nas⁄l kar‚⁄lar?
Burada tercih size ait. Ûster bir seansta de©i‚in, ister a‚ama
a‚ama. Step By Step ad⁄n⁄ verdi©imiz yöntem ad⁄m ad⁄m
uygulanarak toplum kar‚⁄s⁄nda rahats⁄zl⁄k duyman⁄z⁄ önleyecektir.
Saçlar⁄m e‚siz güzelli©e kavu‚tu. Bugünden
itibaren saç bak⁄m⁄n⁄ nas⁄l yapaca©⁄m?
Yeni saçlar⁄n⁄z di©er saçlar⁄n⁄zdan farkl⁄ bir bak⁄m
istemiyor. Sadece Ph de©eri 5.5 olan kaliteli bir
‚ampuanla y⁄kaman⁄z yeterli olacakt⁄r. Ancak sizin aileniz
olan HDC, yine size yard⁄mc⁄ olmaya devam
edecektir. Ba‚ar⁄lar⁄n⁄z⁄ sonuna kadar destekleyecektir.
Saç sorununuza
CEVAPLAR
birlikte çözüm buluyoruz...
CTR YÖNTEMÛ
Cosmetic Transdermal Reconstruction
Her çözüm herkes için geçerli de©ildir. Gelin sizin için en
uygun olan yöntemi birlikte bulal⁄m.
Dünyan⁄n ilk cerrahisiz deri a‚⁄s⁄yla saç ekleme teknolojisini
(Cosmetic Transdermal Reconstruction) HDC-Berlin yine
Amerikayla ayn⁄ anda hizmetinize sunuyor.
“ Tekrar bu kadar saça sahip olabilece©imi
hiç dü‚ünmemi‚tim. Beni en çok etkileyen
taraf⁄ saçlar⁄m⁄ istedi©im yöne tarayabiliyor
olmam”
Yirmi y⁄ll⁄k ola©anüstü ara‚t⁄rma ve geli‚tirmenin bir sonucu olarak
tamamen yeni, bilimsel ve cerrahisiz bir saç ekleme tekni©ine tan⁄k
oluyoruz. CTR (yeniden yap⁄land⁄rma) HDC taraf⁄ndan uygulanan
son derece güvenli bir yöntemdir.
Apayr⁄ bir uzmanl⁄k alan⁄ olan bu yöntem, yine HDC ‘nin saç
uzmanlar⁄ taraf⁄ndan saç üzerinde yap⁄lacak özel bir laboratuar testi
ile belirlenen ve mü‚terilerine uygulanan özel bir yöntemdir.CTR
yöntemini uygulamak için özel bir sertifika gereklidir. Bu özel sertifikaya sahip olan ve konusunda tek olan HDC sizi bu konuda uyarmaktad⁄r. Saç merkezlerini seçerken dikkatli olmal⁄s⁄n⁄z.
Derideki do©all⁄k ...
CTR YÖNTEMÛ
Cosmetic Transdermal Reconstruction
GHT YÖNTEMÛ
Genetic Hair Transfusion
Geli‚en teknolojinin nimetleri
HDC mü‚terisi olma mutlulu©u ile
birle‚ince ileride saç⁄m ne olacak
diye art⁄k dü‚ünmeyeceksiniz.
Çünkü bu yöntemle HDC
mevcut saçlar⁄n⁄z⁄ da garantiye al⁄yor.
“Aynalara olan küskünlü©üm
sona erdi. Te‚ekkürler HDC.”
Amerika ile ayn⁄ anda Almanya’da uygulamaya ba‚lat⁄lan GHT (Ömür Boyu Saç) yöntemi size
hayat⁄n⁄z⁄n tüm evrelerinde inan⁄lmaz bir özgürlük tan⁄yor.
Ömür boyu saç ...
GHT YÖNTEMÛ
Genetic Hair Transfusion
LSR YÖNTEMÛ
Live Scalp Replica
HDC ` nin yeni saç ekleme yöntemi olan LSR size kaybetti©iniz do©al saçlar⁄n⁄z⁄ kazand⁄racak yepyeni bir
alternatif sunuyor.
HDC `nin tarama özürlüler için geli‚tirdi©i bu yöntem
Amerika ile birlikte Berlin’de ilk ve tek olarak yine HDC
taraf⁄ndan sunulmaktad⁄r.
De©i‚ikli©e cesaret edin.
Dokunarak veya büyüteçle
canl⁄ kafa derisi kopyas⁄yla
bir deneme yap⁄n. HDC ` nin
(yeni saç ekleme teknolojisi)
yüksek kalitedeki insan saç⁄,
kafa derisi ara yüzüne enjekte
ediliyor. Böylece do©al bir
görüntü elde ediliyor.
LSR ince, esnek, do©al saç
modellerinin büyüdü©ü arayüz
gibi ikinci bir deridir. Bu yöntem pürüzsüz olan ikinci deriye
uygulan⁄r.
Ne duruyorsunuz? Cerrahi
olmayan bu deri a‚⁄s⁄n⁄, sahip
oldu©unuz kafa derinizle
kar‚⁄la‚t⁄rd⁄©⁄n⁄zda bu do©all⁄k
kar‚⁄s⁄nda gözlerinize inanamayacaks⁄n⁄z.
Siz de memnun kalacaks⁄n⁄z...
LSR YÖNTEMÛ
Live Scalp Replica
Uzmanlar⁄m⁄z,
aç⁄k olan bölgenin te‚hisini yap⁄yorlar
ve size gerekli olan en uygun yöntemi uyguluyorlar...
“Hayat⁄mdaki en do©ru kararlardan
biri de HDC’yi seçmem oldu “
Kendimi ‚imdi çok daha iyi
hissediyorum...”
HDC ’deki uzmanlar⁄m⁄z, saç⁄n⁄z⁄n rengine, yo©unlu©una,. kalitesine ve dalgas⁄na, kadar
inceleyip, size en uygun olan⁄na dikkat ediyorlar
Siz daha karar vermediniz mi?..
KALIP ALMA YÖNTEMÛ
Gelin birlikte çözelim!..
“Saç ektirme fikri olu‚tu©unda
do©al bir saç ‚ekline kavu‚up
kavu‚mama noktas⁄nda baz⁄
endi‚elerim vard⁄. Art⁄k hiçbir
endi‚em kalmad⁄.
Sizce hakl⁄ de©il miyim ?”
Bulut ARAS
“Saçlar⁄m⁄ yapt⁄rd⁄©⁄mda hayat⁄m⁄n
bu kadar de©i‚ece©ini dü‚ünmüyordum.
Hayat⁄m renklendi ve dinamizim
kazand⁄. Spor yapmaya ba‚lad⁄m,
11 kilo verdim mankenlik ve sunuculuk
yap⁄yorum. HDC sa©olsun.”
Reha YEPREM
Her insan⁄n s⁄rlar⁄,
BU SIR
bilinmeyen yönleri vard⁄r...
“Ûnsanlar, sorunlar⁄n⁄ dü‚ünerek
harcad⁄klar⁄ süreyi, çözmek için
harcasalar, sorunlar⁄n⁄ bir kaç kez
çözerlerdi.
Bence tarama özürlü olanlar HDC
gibi bir merkez varken hiç
beklemesinler “
Mim Kemal ÖKE
“Ûnsanlar gözleri bozuldu©unda gözlük veya lens tak⁄yor, di‚lerini
rahatl⁄kla yapt⁄rabiliyor,...
Saçs⁄zl⁄k ise kader de©ildir.
HDC `nin sayesinde bu kaderinizi
de©i‚tirebilirsiniz.
Te‚‚ekkürler HDC.
Gani Ar⁄kan
Onlar yapt⁄rd⁄,
ARAMIZDA KALACAK
neden siz de yapt⁄rmayas⁄n⁄z...?
HDC
Her saç sorunu olan ki‚iye uygun çözümler öneriyor.
Saçs⁄zl⁄k sorunu HAIR TRANSPLANT dedi©imiz cerrahi yöntemlerle de
HDC taraf⁄ndan gideriliyor.
Mini Grafting
Slit-Grafting
Laser-Grafting
Incisional-Slit-Grafting
Makro Grafting Into Holes
Mini-Grafting Into Holes
3
Elde edilen ve
mini - mikro graftlar
4
Aç⁄k
olan ve seyrelen
bölgelere tek tek
saç kökleri transfer
edilerek, art⁄k
ömür boyu
uzayacak
olan saçlar⁄n⁄za
kavu‚uyorsunuz.
2
Mikro cerrahi yöntemiyle
graftlara ayr⁄l⁄rlar
1
Arka taraftaki “doner” bölgeden ‚erit halinde al⁄nan saçlar
Her çözüm herkese göre de©ildir,
HAIR TRANSPLANT
HDC size en uygun çözüm tekni©ini önerecektir.
HAIR TRANSPLANT
(Cerrahi sistemle saç ekimi)
Özel klini©imizde 3-4 saat
boyunca televizyon seyredip, kahvenizi yudumlarken ömür
boyu uzayan saçlara kavu‚abilirsiniz.
Ekim öncesi
En büyük özelli©imiz;
MEGA -SESSION olarak yapt⁄©⁄m⁄z, sizden bir
seansta al⁄nabilecek
en çok miktarda saçla maximum verim elde etmemizdir.
Ekim sonras⁄
Ömür boyu uzayan saçlara,
HAIR TRANSPLANT
kavu‚abilirsiniz...
Saçlar⁄n⁄z k⁄r⁄k,
seyrek veya k⁄sa m⁄?
Saçlar⁄n⁄z⁄ daha
uzun ve dolgunmu
istiyorsunuz?
Görünümünüzü de©i‚tirmek mi istiyorsunuz?
GREAT LENGTHS
Gelin bunu gerçekle‚tirelim.
Saçlar⁄n⁄zdan
memnun de©il misiniz?
Rüyalar⁄n⁄z⁄ hakiki saçlarla,
GREAT LENGTHS
gerçekle‚tirebiliriz.
GREAT LENGTHS
firmas⁄ olarak, bizler sadece
hakiki saç kullan⁄yoruz.
Bu saçlar yine çok özel bir
metodla, sizin kendi saç⁄n⁄za
zarar vermeyecek ‚ekilde
ekliyoruz.
Great Lengths ile
çal⁄‚an bütün kuaförler,
mesle©inin ustalar⁄ ve saç
ekleme yönteminin de
deneyimli uzmanlar⁄d⁄rlar.
Kuaförünüz
HDC ‘ de size bu konuda
en iyi hizmeti verecektir.
En do©al⁄n⁄ seçin!
GREAT LENGTHS
çünkü siz en iyisine lay⁄ks⁄n⁄z.
Eklenen saçlar, sizin saç⁄n⁄zla
uyum sa©lam⁄‚ ise, rahats⁄zl⁄k vermiyorsa ve eklendi©i belli olmuyorsa , bu saçlar⁄n kusursuz
yap⁄ld⁄©⁄n⁄n göstergesidir.
HDC size bu hizmeti en iyi ‚ekilde
sunar.
Great Lengths ile
her yüze uygun saç...
Yeni saçlar⁄n⁄z,
GREAT LENGTHS
kendinize olan güveninizi art⁄racakt⁄r.
THE NORWOOD CLASSIFICATION CHART
(SAÇ DÖKÜLMESÛNÛN AÍAMALARI)
For Medical And Non Medical Professionals
Art⁄k saç⁄ dökülen ki‚iye tek bir çözüm sunulmuyor. Dünyada bir HAIR MANAGEMENT
(Saç Yönetimi) hizmeti var. Ve HDC size bir çok çözüm sunmaktad⁄r.
Saç⁄m yok diye üzülmeyin çünkü sizin
HDC GÛBÛ
bir dostunuz var...
Kadus
Sizi saç⁄n⁄z, saç⁄n⁄z⁄ Kadus güzel gösterir.
Buraday⁄z...
Aç⁄l⁄‚ Saatlerimiz:
Sal⁄ ‘dan Cuma’ya kadar 9.00 - 18.00 · Cumartesi 8.00 - 14.00
aras⁄ hizmetinizdeyiz.
Randevu alman⁄z⁄ rica ederiz...
HAI R DESIG N CE NTE RS B E R LI N
Barutherstr.11 · D-10961 Berlin • (U-Bhf.: Mehringdamm)
Tel. 030 - 616 250 44 · Fax 030 -616 250 49
www.hdc-berlin.de
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 068 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа