close

Enter

Log in using OpenID

Bültenin devamına ulaşmak için tıklayınız..

embedDownload
7:,77(5²'$%í=íí=/(50í6í1í="
KWWSWZLWWHUFRPHIHUXOR
<D]DUNDVDYH326UXORVXVWRNODUÍQÍ]ÍQ\HWHUOL
G]H\GHROXSROPDGÍæÍQÍD\OÍNRODUDN7ZLWWHU²GD
VL]HKDWÍUODWPDNLVWL\RUX]
PETROL *h1'(0ë
3 ( 7 5 2 / * h 1 ' ( 0 ä % ä 5 E F E R U L O YAY I N I D I R
$\O×N*D]HWH<×O6D\×ZZZSHWUROJXQGHPLFRP)L\DW×NXUXü1LVDQ
íVWDV\RQXQX]XNLUD\DYHUH\LP
GHUNHQWDPDPHQND\EHWPH\LQ
.DoDNDNDU\DNÌWVDWÌçÌ\DSDQED\L
NLUDFÌROVDELOHNLUDFÌQÌQDODFDåÌ
FH]DPONVDKLSOHULQLPDåGXUHGL\RU
1LVDQ±WH\DSÌODQ\DVDGHåLçLNOLåL
PONVDKLSOHULQLQLVWDV\RQODUÌQÌNLUD\D
YHULUNHQoRNGLNNDWOLROPDODUÌQÌJHUHNWLUL\RU
Ceza ödenmeden yeni lisans yok
.DoDNDNDU\DNÓWVDWÓãÓPONVDKLSOHULQLGH
PDàGXUHGL\RU(3'.3HWURO'DLUHVL%DãNDQÓ
7DQHU0XWOXDUD]LOHULQLDNDU\DNÓWãLUNHWOHULQH
NLUD\DYHUHQPONVDKLSOHULQHX\DUÓGDEXOXQDUDNLãOHWPHOHULQNDQXQGDEHOLUWLOHQLGDULSDUDFH]DODUÓ|GHQPHGHQYH\DPDKNHPH
NDUDUÓROPDGDQIDDOL\HWHEDãODPDVÓQÓQPPNQRODPD\DFDàÓKDWÓUODWPDVÓ\DSWÓ0XWOX
NRQX\DDoÓNOÓNJHWLUGL³*HUHNLVWDV\RQXQX
NLUD\DYHUHQPONVDKLSOHULQLQNLUDFÓVHoLPOHULQGHGLNNDWOLROPDODUÓYHJHUHNVHLVWDV\RQXLãOHWHQOHULQEXGXUXPX|QHPVHPHOHULQ-
145 istasyon mühürlendi
<HQL\DVDQÓQ\UUOàHJLUGLàL1LVDQ
¶WHQEX\DQDLVWDV\RQPKUOHQGLYHEXLVWDV\RQODUD¶ãHUELQ7/SDUDFH]DVÓYHULOGL
0ONVDKLSOHULGLNNDWOLROPDOû
GHNHQGLOHULDoÓVÓQGDQE\NID\GDROGXàXQXGãQ\RUXP0KUOHPHGHQVRQUDLVWDV\RQFH]D|GHQPHGLNoHKLoELUãHNLOGHIDDOL\HWJ|VWHUHPH]´GHGL
8]PDQODU³PONVDKLSOHULQLQNLUDFÓVHoLPLQGH|]HQOLROPDODUÓJHUHNWLàLQLYXUJXOD\DUDN³PKUOHQHQLVWDV\RQODUGDFH]DWXWDUÓQÓQPLO\RQ7/¶QDXODãDELOHFHàLQLYHEXFH]DODU|GHQPHGHQPKUOHQPLãLVWDV\RQGD
LVWDV\RQVDKLELQLQNHQGLDGÓQD\HQLELULVWDV\RQDoPDVÓQÓQPPNQROPDGÓàÓQÓEHOLUWWLOHU
%LU|QFHNLVD\ÌPÌ]GD\HUDODQ
®<ROGDQJHoHQGHQUXORDOPD\æQ¯
KDEHULPL]HWHSNL\DåGÌ
Q L^rrZkknehlZmç\çeZkç]¿ĕ¿d`kZfZceç%dZebm^lbsŸbgdZÿç]çg]Zg¿k^mbefbĕknehlZmçrhkeZk
Q >g­hdĕbdZr^mDhgrZ]Z¿k^mbfrZimçdeZkçgçb]]bZ^]^glZmç\çeZk]Zg
9~KSEKMIKTARDA~R~NSATÌYORLAR
6H\\DUYHVDELWWHOHIRQXROPD\DQUXORVDWÓFÓODUÓD\QӁUQELUGDKDVDWPDND\JÓODUÓROPDGÓàÓLoLQNDOLWHVL]UQOHULLVWDV\RQODUDELUGHIDGD\NVHNPLNWDUODUGDUQVDWÓSRUWDGDQND\boluyorlar.
+ONYA³DA43%+"ELGELI~RETICIYOK
76(¶GHQDOGÓàÓPÓ]ELOJL\HJ|UH.RQ\D¶GD
76(.EHOJHOLRODUDN\D]DUNDVDUXORVXUHWHQ
KHUKDQJLELUILUPD\RN
OLWDULKg.&VD\ÓOÓVLUNOHULQHJ|UHPNHOOHIOHULQ\D]DUNDVDODUÓQGD7UN
6WDQGDUWODUÓ(QVWLWVQFHRQD\ODQPÓãNDàÓWUXOR
NXOODQPDODUÓJHUHNL\RU
43%"ELGELIFIRMALARÌNLISTESISAYFADA
76(.%HOJHOLRODUDNUHWLP\DSDQILUPDOD!LDÌÙÌMRULOLARÌlyPEATTÌMÞ
UÓQOLVWHVLJD]HWHPL]LQVD\IDVÓQGD.XOODQGÓ%LULVWDV\RQVDKLEL´.RQ\D¶GDQJHOGLàLQLV|\- àÓQÓ]UXORODUEXILUPDODUGDQELULQHDLWGHàLOVH
OH\HQVH\\DUVDWÓFÓODUGDQIL\DWÓXFX]GL\Ho\ÓO UQQ]76(.EHOJHOLGHàLOGLU
\HWHFHNNDGDUUXORDOGÓPDQFDNUXORODUÓQ]HULQGHNLNLP\DVDOELUNDoD\LoLQGHXoWXDOGÓ- .EDEN43%+"ELGESI'EREKIYOR
àÓPPDOÓWDPDPHQo|SHDWPDN]RUXQGDNDO*HOLUáGDUHVL%DãNDQOÓàÓ¶QÓQgGHPH.D\GHGÓP´GHGL
GLFL&LKD]ODUGD.XOODQÓODFDN.DàÓW5XORODUODLOJL-
5SULS~ZL~KCEZASÌRISKIVARÞ
<LQHD\QÓ7HEOLàHJ|UHEX|]HOOLNOHULWDãÓPD\DQNDàÓWUXORODUÓNXOODQDQODUKDNNÓQGDKHU
ELUEHOJHLoLQGHàLOKHUELUWHVSLWLoLQD\UÓD\UÓ
ROPDNYHPNHOOHIL\HWJUXSODUÓGLNNDWHDOÓQPDN
VXUHWL\OH9HUJL8VXO.DQXQXQDEDàOÓ³8VXOV]ON&H]DODUÓQD$LW&HWYHOGH´\HUDODQELULQFLGHUHFHXVXOV]ONFH]DODUÓQÓQEHãNDWÓWXWDUÓQGD
FH]DNHVLOPHVL|QJ|UO\RU
www.petrolgundemi.com / Nisan 2014
3(752/*h1'(0ë
SAYFA:2
+HUèH\LQVDKWHVLROXUGD
76(.%HOJHVLQLQVDKWHVLROPD]Pæ"
TSE
7UN6WDQGDUWODUÓ(QVWLWV¶GHQDOGÓàÓPÓ]
WDULKOL\D]Ó\DJ|UH0DOL\H%DNDQOÓàÓQÓQ|QJ|UGàNRãXOODUÓWDãÓ\DFDNãHNLOGHUHWLP\DSDQ\D]DU
NDVDUXORVXUHWLFLOHULQLQOLVWHVLDãDàÓGD
.XOODQGÓàÓQÓ]\D]DUNDVDUXORVXEXUHWLFLOHUGHQELULQHDLWGHàLOVHUXORQX]XQ76(.%HOJHVLJHUoHNGHàLO)DUNÓQGDROPDGDQ
76(.%HOJHVL]UQNXOODQÓ\RUVXQX]
EFE RULO - ERC AMBALAJ...........................ø67$1%8/
$<)2502)6(7 ..................................................... $'$1$
$<.87%$6,0 ...................................................á67$1%8/
&$1+$66$6.$ß,7.........................................á67$1%8/
d$0/,&$%$5.2'...........................................á67$1%8/
'$7$)$.6.$ß,7 ............................................á67$1%8/
54&#FMHF4PSHVMBNB&LSBOÍ(zSOUT
(1*á1.$ß,7....................................................á67$1%8/
54&,#FMHFTJOJOEPÚSVMVÚVOV
OBTÍMTPSHVMBZBCJMJSTJOJ[
8085%$6,0 ......................................................á67$1%8/
(PPHMFBSBNBNPUPSVOB±54&,#FMHF4PSHVMBNB²ZB[ÍO
'á$6$1%$6,0 ..................................................á67$1%8/
+$77$7<$=,/,0 ..............................................á67$1%8/
+2%á0%á/*ááâ/(0 ........................................á67$1%8/
.$+5$0$158/26$1$<á..............................á67$1%8/
.$5$&$7á&$5(7 ..............................................á67$1%8/
#JSJODJTÍSBEB54&#FMHFMFOEJSJMNJÜ'JSNB"SBNB4PSHVMBNB
CFMHFUTFPSHUS(FOFM'JSNB"SBNBBTQY
TBZGBTÍZFSBMNBLUBEÍS4BZGBZÍUÍLMBZÍO
:VLBSÍEBHzSTFMJZFSBMBOCVTBZGBEB
#FMHF5JQJ$FSUJGJDBUF5ZQF´OJ±54&,²PMBSBLJÜBSFUMFZJQ
.$6(76$1%á/*á6$<$5....................................á67$1%8/
ZB[BSLBTBSVMPTVOVBMEÍÚÍOÍ[ÍGJSNBOÍOBEÍOÍ'JSNB"EÍ
7$03$â.$ß,7 .................................................á67$1%8/
$PNQBOZ/BNFCzMNOFZB[ÍO
7(.á1(5.,57$6á<(..........................................á67$1%8/
(JSJÜUVÜVOBCBTUÍÚÍOÍ[EBZB[BSLBTBSVMPOV[VTBUÍOBMEÍÚÍOÍ[
7(.12.,57$6á<( ............................................á67$1%8/
GJSNBOÍOBEÍmÍLNÍZPSTBBMEÍÚÍOÍ[SOO54&,#FMHFTJHFSmFL
<(1á.$ß,7d,/,. .............................................á67$1%8/
EFÚJMEJSHzSTFMPMBSBL
3(752/*h1'(0ê
$\OûN*D]HWH
<ÓO6D\Ó1LVDQ
áPWL\D]6DKLELYH6RUXPOX<D]ÓáãOHUL0GU
(UFRãNXQ$PEDODM6DQD\LYH7LFDUHW/WGâWL$GÓQD
6LQDQ6göh7dh
4"5*-*,,Ý3"-*,Ý45"4:0/Ý-"/-"3*/*;*
f$3&54Ý;:":*/-":"-*.
Yönetim Yeri
áSNDV6DQD\L6LWHVL%ORN1RáNLWHOOLáVWDQEXO
7HOHIRQ)DNV
(3RVWDELOJL#SHWUROJXQGHPLFRP
%DVNû
5HQNVDQ0DWEDDVÓ$\GÓQ*HGLN
0DWEDDFÓODU6LWHVL=%7RSNDSÓáVWDQEXO
7HO
<D\ÓQ7U<D\JÓQ6UHOL<D\ÓQ
áODQELOJLOHULQL]LLOHWLQL]
7HOHIRQ)DNV
([email protected] - www.petrolgundemi.com
ZHEDGUHVLQGHNLIRUPXGROGXUDUDNGDEL]HPHVDMODUÓQÓ]ÓLOHWHELOLUVLQL]
%ø=(<$=,1
*D]HWHPL]GH\HUDOPDVÓQÓLVWHGLàLQL]KHUWUOVHNW|UHOVRUXQODUÓQÓ]ÓGLOHNYH|QHULOHULQL]LEL]H\D]ÓQ
7HOHIRQ)DNV
(3RVWDELOJL#SHWUROJXQGHPLFRP
www.petrolgundemi.com
ZHEDGUHVLQGHNLIRUPXGROGXUDUDNGDEL]HPHVDMODUÓQÓ]ÓLOHWHELOLUVLQL]
97
30
163 TL + KDV
156,00 TL + KDV
46
25
56 mm
25 m
256
,
64
164 TL + KDV
40
1.45
140,80 TL + KDV
157 TL + KDV
YENİ NESİL MOBİL
YAZARKASA / POS RULOSU
56
36
15
220 TR
56 mm
15 m
400
56
45
40
160 TL + KDV
360
162 TL + KDV
REFERANS LİSTESİ
ABDÜLREZZAK TÜRKOĞLU ANKARA, ADALET TELATAR RİZE, ADDA PETROL ANTALYA, ADIGÜZEL PETROLTRABZON, ADNAN GÜLDİKENDÜZCE, AĞA PETROLAYDIN, AĞABEY DENİZCİLİK AYDIN, AĞAOĞLU AKARYAKITMERSİN,
AĞNASLI AKARYAKIT BALIKESİR, AHMET ATICIADANA-KOZAN, AHMET BİLGEN PETROLMERSİN, AHMET DEMİREL PETROL GİRESUN, AHMET ERMAN PETROLANTAKYA, AHMET GÖKMEN AKARYAKIT ÇANKIRI, AK PETROL AHMET
AKHATAY, AKABE PETROLDÜZCE, AKAN PETROL BURSA, AKAN PETROL Ş.URFA-CEYLANPINAR, AKANSEL AKARYAKIT ESKISEHIR, AKARCA PETROLKOCAELİ, AKBIYIK PETROL KONYA, AKBUDAK PETROLGAZİANTEP, AKÇABÜK
PETROLBURSA-ORHANELİ, AKÇAY PETROL ADANA, AKDENİZ UN FAB.ANTALYA, AKDOĞAN PETROLÇORUM, AKDOĞAN PETROLMANİSA, AKGÜLLER PETROLMANİSA, AKİF KARALAR KOLL.ŞTİ. BURSA, AKKARTAL AKARYAKITISPARTA, AKKOYUNLU PETROLGİRESUN, AKM PETROLGİRESUN, AKMEN PETROLÇANAKKALE, AKPET AKLAR PETROL SAKARYA, AKPINAR PETROL SİVAS, AK-SAN PETROLYOZGAT, AKSOY PETROLKARS, AKYAK PETROL İSTANBUL,
AKYÜREK KARDEŞLER PETROLESKISEHIR, ALANYA PETROL ANKARA, ALEV PETROL ANTALYA, ALIŞIK PETROLESKİŞEHİR, ALİ BABAOĞLU PETROLZONGULDAK, ALİ BÜYÜKLEYLA PETROLANTAKYA, ALİ DEDELER MANİSA, ALİ DEDELER
AKARYAKITMANİSA, ALİ KAYA VE ORTAKLARIKARAMAN, ALİ KEMAL YILMAZÇANKIRI, ALPAYLAR PETROLZONGULDAK, ALPEK PETROL AMASYA, ALPNAZ PETROLBURSA, ALPTEKİN PETROLİZMİR, ALTILAR PAZARLAMA KIRKLARELİ,
ALTINAY PETROLDENİZLİ, AL-TUR PETROL GEBZE IZMIT, AMASYA PETROL AMASYA, ANADOLU YURTSEVER PETROLSİVAS, APAK PETROL KONYA, ARASLAR PETROL KAYSERİ, ARIN PETROL KAYSERİ, ARİFOĞLU PETROLKARS, ARMADA
PETROL MUĞLA-KOVACIK, ARSLAN PETROL KONYA, ARTUT PETROLKOCAELİ, ARVASİ KARDEŞLER BURSA, AS AKARYAKITÇORLU, AS-ÇAM PETROLANTALYA, ASERSAN PETROL MANİSA, ASIM VE IKIZOGULLARI PETROLISTANBUL,
ASLAN KARDEŞLER AKARYAKIT ÇANKIRI, ASLANTAŞ PETROLDİYARBAKIR, ASNUR PETROL BURSA, AŞİMOĞLU GID.PET.LTD.ŞTİ.KAYSERİ, ATA PETROL SİNOP, ATALAY PETROL YOZGAT, ATALAY PETROL ARDAHAN, ATİLLA PETROL
İZMİR, ATMACA PETROL ERZURUM, AY- PET PETROLANTALYA, AYANLAR PETROLUŞAK, AYAR YAPI AFYON-AFYONKARAHİSAR, AYAŞLI PETROL KÜTAHYA, AYAZ PETROL KONYA-ÇELTİK, AY-AZİZ PETROLADANA, AY-ÇA PETROL
DÜZCE, AYÇEV PETROL DENİZLİ, AYDIN AKARYAKITBOLU, AYDIN TAVUK PETROLDÜZCE, AYDINLAR PETROL TRABZON, AYFA PETROLSİNOP, AYHAN AKDOĞAN TOKAT, AYKAÇLAR PETROLSAMSUN, AYMUR PETROLİZMİR, AYSA
PETROLİZMİR, AY-SUN PETROL YOZGAT-ÇEKEREK, AYTAÇ PETROL BİLECİK, AYTEKİN PETROL BİLECİK, AYTEN PETROLDENİZLİ, AZİM PETROL İSTANBUL, BABA PETROL HATAY, BABALİ PETROLAMASYA-MERZİFON, BACANAKLAR
PETROL NİĞDE, BAĞCA PETROLMERSİN, BAĞDAT PETROLKAYSERİ-KOCASİNAN, BAHA PETROL BURSA, BAKIROĞULLARI PETROLYOZGAT-ÇEKEREK, BAKIŞ PETROL BATMAN, BALCILAR PETROL BİLECİK, BALOĞULLARI
AKARYAKITDENİZLİ, BALSUYU PETROLK.MARAŞ, BANAZ OTOMOTİV PETROL ESKİŞEHİR, BANAZ PETROL UŞAK, BARINAK PETROL SAMSUN, BAŞAK AKARYAKIT İSTANBUL, BAŞARAN PETROL BİLECİK, BAŞOCAKSAMSUN, BAŞOL
TEKİRDAĞ, BATI PETROLDİYARBAKIR, BAY SERVİS PETROL İZMİT, BAYER PETROL KOCAELİ, BAYER PETROL MANİSA, BEGPET PETROGÖLCÜK, BEKA PETROL KÜTAHYA, BEKÇİOĞLU PETROLDÜZCE, BELDE KÜTAHYA, BELKIS
PETROLADANA, BENLİLER AKARYAKIT İSTANBUL-KARTAL, BEREKET PETROL KONYA, BERGAMA SEYAHATİZMİR- BERGAMA, BEST PETROL AKARYAKIT İSTANBUL, BEŞCANLAR PETROLİSTANBUL, BEŞEN PETROL İSKENDERUN,
BEYAZLAR PETROLSAKARYA, BEYPET PETROLANTALYA, BEYZA PETROL BURSA, BİLİCİLER PETROL ELAZIĞ, BİR YILDIRAN KARDEŞLERAFYON, BİRBİLEN PETROL İSTANBUL, BİRİNCİEL BURSA, BİZİM PETROLERZURUM-TORTUM,
BONJOUR PETROL AYDIN, BORPET AKARYAKIT İZMİR, BOSTANCILAR PETROL İSTANBUL, BOYTRANS PETROLKAYSERİ, BOZDEMİRLER AKARYAKITANTALYA, BOZDOĞAN LPG AKARYAKIT AYDIN-BOZDOĞAN, BOZKAR ŞANLIURFA,
BOZKURT PETROL MALATYA, BUDAK PETROLMANİSA, BUDAKLI PETROLBURSA, BUĞ-TAŞ AKARYAKITSİVAS, BULDUKOĞULLARI PETROLKONYA, BUYRUK PETROLÇANKIRI, CANAY PETROLSAKARYA, CANPET PETROLADIYAMAN,
CELAL SÖLPÜK PETROLESKISEHIR, CEMRE PETROL İSTANBUL, CENTAŞ YAPIİSTANBUL, CEVDET OSMANOĞLU ARTVİN-HOPA, CEVHER PETROLGAZİANTEP, CEVİZLERKONYA, CEYLANLAR AKARYAKITMANİSA-SARIGÖL, CEZMİ
DERYA PETROLTEKİRDAĞ, CİHAN PETROL OTOMOTİVELAZIĞ, CİHAT YILMALARDAHAN, CÜMEN PETROLDENİZLİ, ÇAĞAN PETROL HATAY, ÇAĞLAR PETROLAYDIN, ÇAĞLAYAN AKARYAKITKOCAELİ, ÇAKINBERK PETROLBALIKESİR,
ÇAKIROĞLU PETROL ERZURUM, ÇAKIROĞLU PETROL TRABZON, ÇALISKAN PETROLSAMSUN, ÇALIŞICI PETROL AFYON, ÇAMKARDEŞLER AKARYAKITKONYA, ÇAMOLUK PETROL GİRESUN, ÇANLAR PETROL ÇANAKKALE, ÇARK
TİCARETHATAY, ÇATAK PETROVAN, ÇAVUŞOĞLU FİDANCILIK YALOVA, ÇAVUŞOĞLU LİTROS PETROL İSTANBUL, ÇAVUŞOĞLU PETROL BURDUR-ÇELTİKÇİ, ÇAYIRBAĞ BELD. AKARYAKIT AFYON, ÇEKİRGE AKARYAKIT BURSA,
ÇEKMECE AKARYAKIT HATAY, ÇETİN NAZLI PETROLADANA, ÇETİN PETROLSAKARYA, ÇETİN PETROL ÇANAKKALE, ÇETİNKAYA ÇANAKKALE, ÇETİNKAYA PETROLÇANAKKALE, ÇETİNLER PETROLZONGULDAK, ÇEVSA ÇEVRESEL
YAKITLAR KASTAMONU, ÇİFTCİ PETROL SİNOP, ÇİFTÇİ PETROLHAKKARİ-ŞEMDİNLİ, ÇİĞDEM PETROL OSMANİYE, ÇİLİNGİRLER PETROLMERSİN, ÇİNALLAR PETROL BALIKESİR, ÇOHAZ PETROL VAN, ÇOLAKLAR PETROL DENİZLİ,
ÇULFA TİCARET AFYON, DABAN PETROLMANİSA, DAĞAÇIKAN PETROLGAZİANTEP, DAĞLIGİL PETROL UŞAK, DAĞTEKİN PETROLADANA, DALGIÇLAR PETROLANTALYA, DAMLA ALP PETROL İSTANBUL, DAMLA PETROL İSTANBUL,
DARTAR PETROL DENİZLİ, DAYAN PETROLSİİRT, DEDE PETROLMANİSA, DEDE PETROL ELAZIĞ-KARAKOÇAN, DEĞİRMENCİOĞLU PETROL BURSA, DELİ PALTA PETROLGAZİANTEP, DEMİR PETROLŞANLIURFA, DEMİR PETROL DENİZLİ,
DEMİRCİOĞLU PETROLİSTANBUL, DEMİRELLER AKARYAKIT KONYA, DEMİROĞLU TİCARET BOLU, DEMİROĞLU TİCARET BURSA, DEMİRTAŞ PETROL OSMANİYE, DEMPET DEMİRELLERAFYON, DENİZLER PETROLMERSİN, DİNLER
PETROLNEVŞEHİR, DMR PETROL TOKAT, DOCO PETROLİSTANBUL, DOĞA PETROL ISTANBUL, DOĞAN AKARYAKIT MANİSA, DOĞAN PETROL KIRKLARELİ, DOĞRU PETROLMANİSA, DOĞRU PETROLŞANLIURFA, DOĞRULUK
AKARYAKITİZMİR, DOĞUŞ PETROL GAZİANTEP, DOĞUŞ RENT A CARGAZİANTEP-ŞEHİTKAMİL, DORUK PETROL İSTANBUL, DOSTEL ALUMİNYUM KÜTAHYA, DÖNMEZ LPG AKARYAKITHATAY, DÖNMEZ PETROLHATAY, DÖRTEL
AKARYAKITESKİŞEHİR, DÖRTYOL PETROL MUŞ, DURAĞAN SARILAR PETROLSİNOP, DURMAZLAR PETROL MALATYA, DURUK KARAMAN PETROLKARAMAN, DÜNYALAR PETROL SAKARYA, DÜZOVALAR PETROL MALATYA, ECİK
AKARYAKITANKARA, EFE PETROL İZMİT, EFEOĞLU AKARYAKITİZMİR, EFEOĞLU PETROL İZMİR, EFEOĞLU PETROL İZMİR, EFES-PET AKARYAKITMUĞLA, EFSANE PETROL MANİSA, EFZA PETROL KIRKLARELİ, EGİLMEZ PETROL BİLECİK,
EKİNCİLER PETROLSİVAS, EKİNCİLER PETROLMERSİN, EKMEKCİLER AKARYAKITKASTAMONU, EKMEKCİLER PETROLKASTAMONU, EKOL PETROL RİZE, EKŞİOĞLU PETROLRİZE, ELBİRLİKADAPAZARI, ELBİSTAN POLATLAR K.MARAŞ,
EMİN PETROL BURSA, EMİR MADENCİLİK AKARYAKITGAZİANTEP, EMRAH PETROL ESKISEHIR, EMRAH SALMANOĞLUZONGULDAK, ENDER PETROL GİRESUN, ENERGİE PETROL İSTANBUL, ENFA PETROL BURDUR, ENLO
ENERJİBALIKESİR, ER-ABAKA AKARYAKIT MANİSA, ER-AL PETROL MERSİN, ER-BAL PETROLEDİRNE, ERBEKA AKARYAKITERZİNCAN, ERCE PETROL KARAMAN, ERCEM PETROL ISTANBUL, ER-ÇA TUR.TİC.LTD.ŞTİDÜZCE, ERDAL TİCARET
BALIKESİR, ERDEMİR PETROLERZURUM, ERDEMTAŞ TEKSTİL PETROLYOZGAT, ERDOĞAN GIDA PAZARI EDİRNE, EREN PETROL AKSARAY-GÜZELYURT, ERENLER PETROL SİNOP-BOYABAT, ERFINDIK PETROL BARTIN, ERGİN PETROL
AŞ.BURSA, ERGÜZELLER TARIM ELAZIĞ, ERKAN PETROL OSMANİYE, ERKAR PETROLBALIKESİR, ERKEKOGLU GIDAKAYSERI, ERKEN PETROL NİĞDE, ERKUT İNŞAAT AYDIN, EROĞLU PETROLKIRIKKALE, ERPET ERCİYES PETROL KAYSERİ,
ERSEL AKARYAKITGAZİANTEP, ERSÖZ PETROL BURSA, ERTANLAR PETROLKARS, ERZİNCANLAR PETROLERZİNCAN, ESE OĞULLARI PETROLGİRESUN, ESENYURT PETROL İSTANBUL, ESKİSEHİR PETROL ESKISEHIR, EŞME KARATAŞ
PETROLUŞAK, EVLİYAOĞLU PETROLMALATYA, FAHRİOĞULLARI AKARYAKITİSTANBUL, FARUK EROL PETROLGAZİANTEP / NURDAĞI, FATİH PAZARLAMA İSTANBUL, FATİH PETROL ANTALYA, FEHMİ OCAKÇANAKKALE, FERASET
PETROLÇORUM, FEVZİOĞLU PETROL BURSA, F-F FATİH PETROL MUĞLA, FIRAT MURAT MOB. PETROLBATMAN, FKB GIDA İSTANBUL, FUAT VE SAMİ HOCA HATAY, FURKAN PETROL PETROL SAMSUN-ÇARŞAMBA, GANİTAÇORUM,
GAPAŞ GAZİANTEP AKARYAKIT GAZİANTEP, GAZİKENT PETROLGAZİANTEP, GAZİOĞLU PETROL KIRIKKALE, GAZPROM PETROLDENİZLİ, GENÇ PETROL İSTANBUL, GENÇEROĞLU PETROLİZMİR, GENİŞ PETROLBALIKESİR, GEZGİN
PETROL MANİSA, GİRGİNLER PETROLBALIKESİR, GÖK-AY PETROL KIRŞEHİR, GÖKÇELER OTOBİLECİK, GÖKÇEN EFE PETROLİZMİR, GÖKDEMİR TİCARET AYDIN, GÖKDENİZ ORDU, GÖKHAN PETROL BALIKESİR, GÖKHAN
ŞEKERSAKARYA, GÖKTÜRKLER PETROLMUŞ, GÖLPINAR PETROLSİVAS-GÜRÜN, GÖR PETROLSAMSUN, GURBET PETROL MANİSA, GÜÇLÜ AKARYAKIT İSTANBUL, GÜLEÇ PETROL ANTALYA, GÜLER PETROL ANTALYA, GÜLTEPE
İNŞ.PETROLBİNGÖL, GÜLYAZI PETROLŞIRNAK, GÜMÜŞ PETROL NİĞDE, GÜMÜŞBAĞ PETROL GÜMÜŞHANE, GÜN TURAN PETROL İZMİR, GÜNDÜZLER AKARYAKITMERSİN-ERDEMLİ, GÜNEŞEN PETROLTOKAT, GÜNEŞOĞLU PETROL
AFYON, GÜNEŞTEPE PETROLİSTANBUL, GÜNEY PETROLADANA, GÜNEY PETROLBALIKESİR, GÜNEY PETROLADANA, GÜNEY PETROL ANTALYA-KEPEZ, GÜRBÜZLER PETROL MERSİN, GÜRBÜZOĞULLARI PETROL KONYA, GÜRDAL
PETROLTRABZON, GÜRLEK PETROL MANİSA, GÜRSOY PETROL TEKİRDAĞ, GÜRSOYLAR DENİZLİ, GÜVEN MOTORLU ARAÇ KÜTAHYA, GÜVEN PETROL ÇORUM, GÜVENER PETROLERZURUM-KARAÇOBAN, GÜZLE PETROLISTANBUL,
HACI EFE PETROL OSMANİYE-KADİRLİ, HACI ÖMERLER AKARYAKIT AFYON, HAK DEĞİRMENCİLİKİZMİR, HAK TAŞIMACILIK PETROLBALIKESİR, HAKAN PETROL BİLECİK, HALİL DÖŞKARAMAN, HALİL EKİNCİOĞULLARI GAZİANTEP,
HALİLİBRAHİM-SALİM KANTARCI AFYON, HALİMOĞULLARI PETROLTOKAT, HALİT SARI PETROL GAZİANTEP, HALPET PETROL GAZİANTEP, HAMİT EVLİYAOĞLU PETROLMALATYA, HANCIOĞLU PETROLBURDUR, HARRAN
AKARYAKITŞANLIURFA, HAS ÜRÜNLER MUŞ, HASAN KAVİ PETROLADANA, HASAN ÜNAL PETROL GAZİANTEP, HASANOĞLU AKARYAKITİZMİR, HASKİM ASLANLAR BURSA-ORHANELİ, HASKOÇ PETROL ÇANKIRI, HASOCAK
AKARYAKIT ANTAKYA, HATİPOĞLU PETROLİZMİR, HAYIRLI 1 PETROLMANİSA, HELVACI PETROLADANA, HIDIROĞLU AKARYAKIT MERSİN, HİLAL MERMER TRABZON, HİLAL PETROLTEKİRDAĞ, HİLMİ BAYRAK PETROLCÜLÜK SAMSUN,
HULUSİOĞULLARI PETROLSİVAS, HÜSEYİN BALCISİVAS, HÜSEYİN BURHAN PETROLAYDIN, HÜSEYİN SARICAANTALYA, HÜSNÜ BAŞLI PETROL ÇORUM, HÜSNÜ PULLUKÇU AKARYAKITTEKİRDAĞ, INTER PETROL GAZİANTEP, IŞIK
PETROL MANİSA, IŞIKLAR AKARYAKITBOLU, İBER ALIŞVERİŞ MANİSA, İDRİSOĞULLARI İZMİR, İHSANGAZİ TEKO KASTAMONU, İKBAL DİYARBAKIR, İLHAN PETROL ORDU, İLHANLAR PETROL NİĞDE, İLKE PETROL
AKARYAKITAYDIN-NAZİLLİ, İLKGÜNEŞ PETROLORDU, İLKPATARA ANTALYA, İLSED AKARYAKITİZMİR, İLYAS BALTA UŞAK, İNANÇ PETROL ADANA, İNCE PETROLKIRŞEHİR, İNCEK SHELL ANKARA, İRFAN PETROLBURDUR, İSA SERT
KAYA PETROL EDİRNE, İSLAH PETROLİSTANBUL, İSMAİL KARALAR ANTALYA, İSMAİL SARAÇOĞLUKONYA, İSMAİL YURDAGİDİŞSAKARYA-PAMUKOVA, İZMİR GAZ PETROLİZMİR, KADİR SÜRMELİ PETROLHATAY-KIRIKHAN,
KADİRBEYOĞLU AKARYAKITKİLİS, KALE PETROL DENİZLİ, KALELİ PETROLÇORUM, KANDEMİR PETROL RİZE, KANGA PETROL ANTALYA, KANPARA AKARYAKITKOCAELİ, KANSU PETROL ÇANAKKALE, KANTARCI KARDEŞLER KONYA,
KA-PET PETROLMERSİN, KARABURUK PETROL KASTAMONU-AZDAVAY, KARAGÜL PETROLERZİNCAN, KARAHAN PETROL İSTANBUL, KARAKAŞOĞLU PETROLKARABÜK, KARAKOÇ PETROLGİRESUN, KARAKÖSELER PETROLKÜTAHYA
/ PAZARLAR, KARAMEHMET PETROLBURSA, KARAOĞLU PETROLİSTANBUL, KARASU KÖSEOĞLU SAKARYA, KARATAŞ PETROL ADIYAMAN, KARDELEN AKARYAKIT ÇORUM, KARDESLER PETROL İSTANBUL, KAREL AKARYAKIT İZMİT,
KARGI PETROL ÇORUM, KARPET PETROL BURSA, KASAP PETROL MANİSA, KATİPOĞLU OTOMOTİV AFYON, KAVUNCUOĞLU PETROL BURSA, KAYA AKARYAKITANTALYA, KAYA PETROLERZİNCAN, KAYA PETROL ÇORUM, KAYABINAR
PETROL ANKARA, KAYADİBİ PETROL İSTANBUL, KAYAŞ PETROL ANKARA, KAYNAKLAR PETROLADIYAMAN, KELLECİLER PETROLÇORUM, KEMER AKARYAKIT İSTANBUL, KEMER PETROLNİĞDE, KERİM PETROLTEKİRDAĞ-ÇORLU, KERİM
PETROL TEKİRDAĞ-ŞARKÖY, KIDIK PETROL AKARYAKIT OSMANİYE, KILIÇARSLAN KOCAELİ, KILIÇARSLAN PETROLİZMİR, KINAY PETROLTEKİRDAĞ, KIRAN PETROL ÇANAKKALE-AYVACIK, KIRDAR PETROL KÜTAHYA, KISMET PETROL
KÜTAHYA, KOCA PETROL BİTLİS, KOCAİRİ PETROL İZMİR, KOCALAR AKARYAKITBİTLİS, KOÇ ENERJİANTALYA, KOÇAK OTOMOTİVBURSA, KOÇAK TİCARET ÇORUM,
HATAY, KİMPA KİMYEVİ YALOVA, KİREÇCİLER EGE PETROL
KOÇOĞULLARI PETROL ÇANKIRI, KON PETROL İSTANBUL-GÜNGÖREN, KONAKLI İBİŞLER PETROL ANTALYA, KORAY PETROLİSTANBUL, KORKMAZ YAPI SAKARYA, KOYUNCU MADENCİLİK NİĞDE, KOYUNCU PETROLDÜZCE,
KOYUNCU PETROL KAYSERİ, KOYUNLU PETROLEDİRNE, KOZLUDAĞ AKARYAKITANTALYA, KÖKLER PETROL İSTANBUL, KÖKSALLAR PETROLİSTANBUL, KÖROĞLU PETROLSAMSUN, KÖSELER PETROL AFYON, KURAN GAZ
İSTANBUL, KURAN PETROL İSTANBUL, KÜÇÜKLER PETROL KONYA, KÜÇÜKYAMAN PETROL EDİRNE, KZ AKARYAKITİZMİT, LEVENT KÖKLÜISPARTA, LÜTFİ GÖKHANOĞULLARI ÇANAKKALE, MAHMUT ŞAPÇI VE ORTAKL.KONYA,
MALTAŞ PETROL TEKİRDAĞ, MARAŞ GIDATEKİRDAĞ, MARİN PETROL YALOVA, MARMARA PETROLHATAY-KIRIKHAN, MARPET MARMARA PETROL BURSA, MAS PETROL İSTANBUL, MASSAN TURİZM KARS, MEHMET BEHLÜL ZENGER
MUĞLA, MEHMET KAYIK PETROLDİYARBAKIR, MEHMET MISIR AFYON, MERCANLAR AKARYAKIT İZMİR-BEYDAĞ, MERDAN PETROL KIRŞEHİR, MERMER PETROL iSTANBUL, MERMERLER PETROLSİVAS, MERPEZ MUĞLA, MESEMA
PETROLÇANKIRI, MESTAŞ AKARYAKIT İZMİT, MESUT PETROL İSTANBUL, METRO EDİRNE, MİNAPET PETROLİSTANBUL, MOTAŞ PETROL BURSA, MSY TURİZM PETROL BURSA, MUCİPLER PETROL GİRESUN - BULANCAK, MURAT
AKARYAKIT BALIKESİR, MURAT KAYMANBOLU, MURAT SÜPHAN PETROL NİĞDE, MURAT TOKMAKMUŞ, MURAT YAVAŞ VE ORTAĞIADANA, NAİM AKKAYA PETROL KARS, NAMAL PETROLKARABÜK, NEBİ SAYICI BİTLİS, NECATİ
YAVUZLAR PETROLKASTAMONU, NEM TRANS BURSA, NTB ARAÇ BURSA, NUFER KARACA GÜMÜŞHANE-TORUL, NURETTİN IŞIKVAN, NURİ DİNÇ NEVŞEHİR, NURSAV PETROLSAKARYA, OK AKARYAKIT MANİSA, OK-PET
PETROLMANİSA, OKURLAR PETROLAKSARAY, OKUYUCU PETROL GAZİANTEP, OLGUN PETROL KIRŞEHİR, OLTU KÖMÜR ERZURUM, OLUR PETROL ERZURUM, ONUR DERELİEDİRNE, ONUR PETROLADIYAMAN, ORPET PETROLAFYON,
ORPİN PETROLORDU, OSMANGAZİ PETROL KOCAELİ, ÖDEN GIDA EDİRNE, ÖMER BÜLENT ÜNAL ESKISEHIR, ÖNCEBE PETROL ADIYAMAN, ÖNDERPET AKARYAKITADIYAMAN, ÖRGÜN PETROL BURSA, ÖZ MERİÇ PETROL YOZGAT,
ÖZ PETROL ÇANAKKALE, ÖZ ULUCAK PETROLCÜLÜK İZMİR-ULUCAK, ÖZALP PETROL EDİRNE, ÖZALTINER PETROL MERSİN, ÖZAY PETROL MANİSA, ÖZBAL PETROLDÜZCE, ÖZBAYLAR PETROL İZMİT-GEBZE, ÖZBEY PETROL
ADIYAMAN, ÖZCAN AKARYAKIT TEKİRDAĞ, ÖZCAN PETROL ÖMER ÖZCANBURDUR, ÖZCANLAR PETROLTOKAT, ÖZÇAKIR PETROLBALIKESİR, ÖZDEMİR PETROLSAMSUN, ÖZDEMİR PETROLKONYA, ÖZDEMİROĞLU AKARYAKIT
ÇANKIRI, ÖZDERE ÖZKANLAR PETROLİZMİR, ÖZEL GÖKTEKİN
KIRŞEHİR, ÖZELLER PETROLBURDUR, ÖZEN
GIDA & PETROL ÇANAKKALE, ÖZEN TOPTAN GIDAMANİSA, ÖZER PETROL MANİSA, ÖZGÖNÜL MARKETEDİRNE,
ÖZIŞIKLAR PETROLANTALYA, ÖZKAN PETROLANTALYA, ÖZKAR ELİT PETROLANKARA, ÖZPOYRAZLAR AKARYAKIT AFYONKARAHİSAR, ÖZSOY INSAAT İSTANBUL, ÖZŞEKER KARAMAN, ÖZTAÇ AKARYAKITNİĞDE, ÖZTEM
PETROLİSTANBUL, ÖZTÜRKLER PETROLTEKİRDAĞ, ÖZTÜRKLER PETROLİZMİT, PAKDİL PETROLK.MARAŞ, PAKSOY PETROLŞIRNAK, PAMUKÇU PETROLAFYON, PAMUKKALE GAZKÜTAHYA, PAMUKKALE PETROLAYDIN, PEHLİVAN
PETROL HATAY, PETNAK NAK.AKARYAKITKAYSERİ, PETROL TİCARETRİZE, POLAT AKARYAKITŞANLIURFA, POYRAZ PETROLORDU, PRİZMA PETROLİSTANBUL, PULKAR PETROL İSTANBUL, RAVPET PETROL İSTANBUL, RAVZA PETROL
ÇANAKKALE, RAZAN PETROL KÜTAHYA, REFİK ALTUĞİZMİR, REFİKOĞLU YALOVA, REMZİ DEMİR PETROLERZURUM, REYHAN PETROL İSTANBUL, RiFAT YARDIM PETROL K.MARAŞ, RUHİ CAN AKARYAKITMANİSA, S.B AKARSU PETROL
BURSA, S.S 15 NOLU EMİRDAĞAFYON, S.S ÇOMAKLI ANTALYA, S.S. ALTINYAZI EDİRNE, S.S. İÇERİÇUMRA KONYA-ÇUMRA, S.S.MOTORLU TAŞIYICILARKIBRISÇIK-BOLU, SABIRLI PETROL ANTALYA, SABUNCU PETROL MUĞLA, SADE
KARDEŞLER ŞANLIURFA, SADE KARDEŞLER YALOVA, SAFA MEDİKAL ADANA/SEYHAN, SAFRAN PETROL KARABÜK, SAİMOĞLU ŞANLIURFA, SAKARYA ÖZGÜN SAKARYA, SAMİ ŞAHİN PETROLKONYA, SARAÇOĞLU ULUBÜK TOKAT,
SARAY PETROLÇANKIRI, SARAY PETROLÇORUM, SARAY PETROL AĞRI, SARI PETROLMERSİN, SARIKAVAK PETROL AFYON, SAŞPET PETROL K.MARAŞ, SATILMIŞ KARADEMİR ZONGULDAK, SAYDAM PETROL İSTANBUL, SAYINLAR
ARDAHAN, SAYLAM PETROLTRABZON, SAYLAMLAR PETROL TRABZON, SEA PETROLBURSA, SEÇKİN PETROL İSKENDERUN, SEDAT İLGİ PETROL İZMİR, SEFİLLER PETROL GAZİANTEP, SELİM PETROL AFYON, SELVİLER AKARYAKIT
ÇANAKKALE, SELVİNAZ ÇELİK PETROL HATAY, SENEGER PETROLİSTANBUL, SERKAN PETROLKIRŞEHİR, SERT PETROL KIRKLARELİ, SERVET ASAFLAR PETROLKİLİS, SEVİM KARDEŞLER PETROLANKARA, SEY PET KONYA, SEYDİM PETROL
ÇORUM, SEYMEN PETROLTRABZON, SEYPET AKARYAKITBALIKESİR, SEYYİT HAZİN HAŞİMİDİYARBAKIR, SEZER PETROL ÇANAKKALE, SINDIRGILILAR PETROLCÜLÜK İZMİR, SİMPET AKARYAKIT BURSA, SİNOP PETROLSİNOP, SİVAS VİP
TURSİVAS, SOFİ PETROL ADANA, SONGUR PETROLNİĞDE, SOYCAKLAR PETROLKONYA, SÖZEN PETROL KONYA, SUAT DOĞAN ÇANAKKALE, SULAS PETROL BALIKESİR, SÜLEKLER AKARYAKITISPARTA, SÜLEYMAN ÇOKLUK PETROL
HATAY, SÜLÜKÇÜ PETROL KIRŞEHİR, SÜPERPET PETROLİSTANBUL, SÜRMELİ PETROLAMASYA, ŞADİ ÇELİKDENİZLİ, ŞAH ISI PETROLDENİZLİ, ŞAHAN PETROL YOZGAT, ŞAHİN KARDEŞLER PETROL YOZGAT, ŞAHİNERLER PETROL
AKSARAY, ŞAHİNLER AKARYAKITAKSARAY-ESKİL, ŞAHİNLER PETROL KIRKLARELİ, ŞAŞMAZ PETROL DENİZLİ, ŞEHİTOĞLU AKARYAKIT AFYON, ŞEKER SHELL ANKARA, ŞEKERCİ PETROLGAZİANTEP, ŞEN TARIM PETROLOSMANİYE,
ŞENLERADANA, ŞİRİNİM PETROL MANİSA, TACETTIN ÖNDER ÖKTENANTAKYA, TARIM PETROL BOLU, TARİKÇİLER PETROLYOZGAT, TAŞDEMİRLER PETROLKOCAELİ, TATAROĞLU PETROLSAMSUN, TATLI PETROLKAYSERİ-SARIOĞLAN,
TATLISULAR AKARYAKIT BİTLİS, TATOĞLU PETROLZONGULDAK, TEKEN AKARYAKITADANA, TEKİN PETROL ANTALYA, TEKTÜRK PEROL KOCAELİ, TEPEBAŞI PETROL K.MARAŞ, TEZCANLAR PETROLMERSİN, TİTİZ PETROLİSTANBUL,
TOKER PETROLİZMİR-KEMALPAŞA, TOKLU PETROLKARAMAN, TOKMACIK PETROLISPARTA, TOLU TUZ PETROL ANKARA, TOPALOĞLU PETROL ADANA, TOPRAK PETROL RİZE, TOPRAK VE ÇAVUŞOĞLU PETROL KIRŞEHİR, TOSYA IŞIK
PETROLKASTAMONU, TOY PETROLSAKARYA, TOY YILDIZ NEVŞEHİR-ÜRGÜP, TUANA AKARYAKIT AMASYA, TUĞRA PETROLAMASYA-MERZİFON, TUNA PETROL BURSA, TUNA PETROL DENİZLİ, TUNCAY MURAT DÜRÜMOĞLUBİLECİK,
TUNÇMAN PETROLBURSA, TUNÇSAN CANKURTARAN PETROLDENİZLİ, TUR AKARYAKITİSTANBUL, TUR ÖZTÜRKLER PETROL ADIYAMAN, TURAN PETROLSAMSUN, TURGAY PETROL ANKARA, TURGUTLU PETROLMANİSA,
TUTKUNLAR PETROLSİNOP, TUTKUNLAR PETROLMANİSA, TUVAL PETROL DENİZLİ, TUZENDAR PETROLKÜTAHYA, TÜFEK PETROL ESKISEHIR, TÜRKKAN OTOMOTİV İSTANBUL, TÜRKMEN AKARYAKIT MERSİN, TÜYSÜZLER PETROL RİZE
- ÇAYELİ, UÇAK PETROL HATAY, UFUK PETROL MERSİN, UĞUR PETROLKONYA, UĞUR PETROL GAZİANTEP, UĞURLAR PETROLBURDUR, UĞURLU PETROL SİVAS, ULAŞLI PETROL OSMANİYE, ULUMAK HİDROLİK İSTANBUL, ULUPET
PETROL HATAY, ULUTAŞ PETROLAYDIN, UMUT MERT PETROL AFYON, URLA MAKİNE İZMİR, USLU KARDEŞLER TOKAT, USTA PETROLANTALYA, UTİMTAŞ MUĞLA-ULA, UTŞ PETROL MERSİN, UYSALLAR PETROL İSTANBUL/ÇATALCA,
UYSALLAR TİCARET BİLECİK, UZPET ŞAHİN PETROL AYDIN, UZUNER PETROL İZMİT, UZUNERLER PETROLANKARA, UZUNKUM ORHAN PETROL TRABZON, UZUNLAR AKARYAKIT MANİSA, ÜÇ KARDEŞLER ADANA, ÜÇ ÖZKANLAR
PETROLANTALYA-DÖŞEMEALTI, ÜÇEL DEĞİRMENCİLİK KIRKLARELİ-LÜLEBURGA, ÜÇLER PETROLKARABÜK, ÜÇYILDIZ KARDEŞLER KIRIKKALE, ÜÇYOL YAKIT ÇANAKKALE, ÜMİT PETROL ESKİŞEHİR, ÜNAL TİCARETDENİZLİ, ÜNGÖRLER
PETROL ÇORUM, ÜNSALLAR KARABÜK, VATAN PETROL YALOVA, VATAN YEM KONYA, VEBAŞ AKARYAKIT İZMİR, VEZİRHAN PETROL ADIYAMAN, VEZİROĞULLARI KONYA, VURAL PETROLHATAY, YAĞMURALAN PETROL BURDUR,
YAKIŞAN PETROL BURSA, YALÇIN
ÇAKAR PETROL MUŞ, YALIM PETROL UŞAK, YALIN PETROLTRABZON, YAMAÇ PETROL İSTANBUL-ÇEKMEKÖY, YAMAKOĞLU KASTAMONU, YARAMANLAR PETROLGİRESUN, YARBILAR
PETROLK.MARAŞ, YASİNLER PETROLBALIKESİR, YAŞAR ÖZBAKIRKONYA, YAŞAR PETROLAFYON, YAŞAR TİCARET ZONGULDAK, YAŞARLAR PETROL SİNOP, YAŞAROĞLU ZÜMRÜT PETROL ORDU, YAYLAK PETROL ORDU, YAYSAN
PETROL ORDU, YBT TURİZMBOLU, YEDA K.MARAŞ, YELKENLER MANİSA, YENER AKARYAKITAYDIN, YENİ ÇUKUROVA PETROL İZMİR, YENİER GIDA ANTALYA, YILDIRIM YAKIT ADIYAMAN, YILDIRIMLAR PETROL HATAY, YILDIRIMLAR
PETROL MERSİN, YILDIZ PETROL BURSA, YILDIZ PETROL ANTALYA / SERİK, YILDIZLAR CAN PETROL KIRIKKALE, YILMAZ OTOGAZKOCAELİ, YILMAZ PETROL MUĞLA, YILMAZLAR PETROL TRABZON, YIL-PA PETROL TEKİRDAĞ, YİĞİTLER
YOZGAT, YİĞİTLER AKARYAKIT BURSA, YOL YAPI PETROLESKİŞEHİR, YÖNFAŞ PETROLMUĞLA, YÖRÜKOĞLU TİCARET AYDIN, YUNUS ERGÜLLER PETROL BALIKESİR, YUNUS HARFİYATDENİZLİ, YURTSEVERGİRESUN, YUSUF
GÖDEKGİRESUN, YUSUF KALKAVANOĞULLARIMERSİN-TARSUS, YÜCEL PETROL ANKARA, YÜCELER AYDIN, YÜCELER AKARYAKIT KÜTAHYA, YÜKSELEN PETROL BARTIN, YÜKSELLER PETROLMANİSA, ZAFER PETROLZONGULDAK,
ZANBAK PETROLLÜLEBURGAZ, ZEKİ PETROL TOKAT-ALMUS, ZEKİCAN PETROL DÜZCE, ZERDALİ PETROL İZMİR, ZORLU PETROLÇANAKKALE, ZORLULAR PETROL ERZİNCAN
l
ı
7.Y
tasy
ıt is
k
a
y
r
a
k
3A
?
i
m
n
e
Ned u değil
212
h etti.
terci
i
z
i
b
u
on
e
z ruloy ğimiz için!
u
c
u
n
E
üretti
u
y
o
l
u
r
li
n kalite
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 252 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content