close

Вход

Log in using OpenID

Ahmetli Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonu, 2014 yılı

embedDownload
AHMETLİ KAYMAKAMLIĞI
KURBAN HİZMETLERİ KOMiSYONU
KARAR NO:l
KARAR TARİHİ:Ol.09.2014
KONUSU:2014
Yıh
Kurban Hizmetleri
•
Başkan Kaymakam Necmi AKMAN ve üyeler ilçe Müftüsü Emre ÖNAL, İlçe Sağlık Müdürü
Dr. Hüseyin İLTER, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Süreyya ATMACA. Ahmetli
Belediye Başkan Yardımcısı Sami AÇIKGÖZ ve Türkiye Diyanet Vakfı Ahmetli Şubesi
Temsilcisi İbrahim ÇETiNKA YA' dan oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonu; 01.09.2014
günü Kaymakamlık Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır:
sayılı
yayımlanan
'·Kurban Hizmetlerinin
Diyanet İşleri Başkanlığmca Yürütii/mesine Dair Yönetmelik" ile 07.08.2014 tarihli ve
29081 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "2014 Yılı Kurban Hizmetlerinin
Uygulanmasına Dair Tebliğ"in, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca personeline tebliği
l. 18.08.2002 tarihli ve 24850
Resmi Gazetede
sağlanarak,
kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen sorumlulukları , kendi
mevzuatiarına uygun olarak, yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almalarına;
2. İlçeye kurbanlık hayvan giriş ve çıkışiarına 19.09.2014 tarihinden itibaren izin
verilmesine; hayvan satış yeri olarak, Belediyece belirlenen Ulucami Mah. , Köroğlu
Cad., üzerinde bulunan Ahmetli Belediyesi'ne ait arsanın tahsisine;
•
3. Hayvan satış yerinde, Belediye Başkanlığınca gerekli tedbirlerin alınarak, hayvan sağlığı ,
çevrenin korunması, kamu sağlığı ve kamu güvenliğine ilişkin denetimierin İlçe Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü. İlçe Emniyet Arnirliği ve
Belediye Başkanlığınca sağlanmas ına; gerekli görülecek tedbirlerin Belediye
Başkanlığınca alınmasına; görevlendiritecek personel isimlerinin ve irtibat görevlilerinin
İlçe Müftülüğüne bildirilmesine;
Başkanlığınca; kurbanlık hayvan satış yerlerinin ilgili tebliğ
çevrili, hayvan giriş ve çıkışlarının kontrol edi l ebileceği, yetiştirici ,
satıcı ve diğer vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek (su. tuvalet. kapalı
oturma yeri ve benzeri) şekilde hazırlanmasına, sosyal ihtiyaçların karşılanacağı şartları
uymayan yerlere satış yeri izni verilmcmesine;
4. Ahmetli
Belediye
doğrultusunda etrafİ
5. 01.09.2014-08.10.2014 tarihleri arasında, İlçe Jandarma Komutanlığı. İlçe Emniyet
Arnirliği ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce oluşturulaeak ekipler
tarafından , ilçe giriş ve çıkışlarında, "hayvan sevk ve kontrol" denetimlerinin
sıklaştırı lmasına; belgesiz hayvan hareketlerinin engellenmesine;
6. Denetimler esnasında, "Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu" ve beraberinde bulunması
gereken belgeler olmadan yapılan hayvan sevklerinin tespiti halinde hayvanların yedd-i
emin olarak sahibine teslim edilerek hayvan sahibinin göstereceği bir i şletmede
karantinaya alınmasına; hayvan sahibinin karantina için yer gösteremernesi durumunda,
uygun görülecek bir yerde masrafları hayvan sahibince karşılanmak üzere karantinaya
~ ~- f
If
alınmasına
ve 5996 sayı lı "Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yenı Kanunun "un
ilgili maddeleri gereğince, gerekli cezai işlemlerin uygulanmasına, yedd-i emine
muhalefet edilmesi durumunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına;
7.
Alımet/i
Belediyesi Mezbalıanesi, Ahmet/i Belediyesi Pazar Yeri ve Alımet/i Belediyesi
Gökkaya Malıallesi Pazar Yerinin kurban kesim yerleri olarak belirlenmesine;
uygularnada adı geçen yerlerin ihtiyacı karşılayarnarnası halinde, Ahrnetli Belediyesince
yeni kurban kesim yerleri belirlenmesine ve yeni yerlerin, Ahrnetli Belediyesince,
Ahrnetli Müftülüğüne bildirilmesi ne;
8. 7. maddede belirtilen kesim yerleri dışında kurban kesiminin yasaklanmasına; kırsal
alanlar ile belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde cadde, sokak ve parka bakmamak
kaydıyla vatandaşların kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar
vermeyecek şekilde, ehil kişiler eliyle kurbanlarını kesebileceklerinin tebliğine;
ve park gibi kanıusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimlerinin
yapılamayacağı ile kesilen hayvaniara ait hastalıklı organların, kesim suasında oluşan
atıkların, kist hidatik riskine karşı kesilen hayvanların karaciğer ve akciğerlerinin
kesinlikle evcil ve yabani hayvaniara verilrneyeceğinin; bu atıkların hayvanların
çıkaramayacağı derinlikte çukurlara görnülerek hertaraf edilmesi gerektiğinin tebliğine;
9. Cadde,
•
sokak
1O. Ahmet! i Belediye Başkanlığınca; kurban satış ve kesim yerlerinde görüntü kirliliği
oluşmaması için alınacak tedbirlerle birlikte kurban kesim yerlerinin genel sağlık
şartlarına uygunluğunun, dezenfekte edilebilirliğinin , tazyikli suyla yıkama imkanının ,
zernininde su biriktirmeyen şartiann ve insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak
koşulların sağlanmasına; kurban kesim yerlerinden kaynaklanacak atık suların doğrudan
alıcı ortama verilmesini engelleyici tedbirler ile kurban kesim yerlerinde kesilen
hayvanların deri ve sakatatlarının zayi olmadan amacına rnatuf bir şekilde
değerlendirilmesi hususunda gerekli tedbirleri almasına; kurban satış ve kesim yerlerinde
çevre kirliliğini önleyici tedbirleri de içeren bir yönetim planı hazırlayarak uygulamaya
koymasına;
•
ll. Ahmetli Belediye Başkanlığınca, mezbaha ve kurban kesim yerlerinde kesimlerin daha
düzenli yapılması , zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi için randevu sistemi
uygulanır ve hayvan kesimi, yüzme. et paylaşımı. temizlik ve benzeri işlemler esnasında
sıra bekleyenleri sıkıntıya düşürmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınmasına;
Başkanlığınca, hayvan satış ve kurban kesim yerlerinin günlük olarak
temizlenmesi ve atıkların alınmasının sağlanrnaı:;ına;
12. Ahmetli Belediye
13. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ahmetli Belediye Başkanlığınca kendi
görev sahalarına giren ve '·Kurban Hizmetleri Kornisyonunca" belirlenen kurbanlık
hayvan satış ve kesim yerlerinde kurbanlık hayvanların belge ve sağlık kontrollerinin
yapılması için yeterli sayıda veteriner hekim ve araç görevlendirilrnesine, kurban kesrnek
isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, hayvan refahına
ve çevre ternizliğine uygun olarak bizzat kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine
yardırncı olmalarına ve yetkili kurumlarca kesim yerlerinde yeteri kadar din görevlisi.
güvenlik görevlisi , kasap ve yardırncı personel bulundurulrnasına,
14. Halk
Eğitim
Müdürlüğünce,
kurban kesiminde görev almak isteyen veya kendi
kurbanlarını kendileri kesmek isteyen vatandaşlar için ·'Kesim E lemanı Yetiştinne ve
Geliştirme Kursları " düzenlenmesine ve sertifika alabil en ve kurban kesiminde görev
~ ru~ isteyenf4J:'z;J:inin
sa7 a:
15. Alımel li Müfllilüğünce. kurbanlık satış ve kesim yerlerinde görev yapacak resmı
görevliler için tanıtıcı "Görevli Kİnılik
düzenlenmesine;
Karlı"
ve "Kesim
Elemanı
Kimlik
Kartı ..
16. İlçe Sağlık Müdürlüğünce: kurban kesim yerlerinde. "Kasaplık Belgesi" veya Kesim
Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış "Kurs Bitirnıe Belgesi" olanların
poı1ör muayene ve kontrollerinin sağlanmasına;
17. Bütün Kurban Satış ve Kurban Kesim yerlerinde gerekli denetinıleri yapmak üzere: İlçe
Gıda. Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Sağlık Teknikerieri Adcm T Ü RK EŞ \ 'C
Günyarnin A YPAR ' ın ; İlçe Sağlık Müdürl üğü Çevre Sağlığı Teknisyeni Yu uf
AYGÜN ' ün: Ahnıetli Belediye Başkanlığı 'ndan Veteriner Hekim Eylem NAMKOÇ ile
dönüşümlü olarak, Ahmet!i Belediyesince belirlenecek yeteri kadar zabıta personelinin:
Dini Konularda rehberlik yapmak ilzere İlçe Müftülüğünden İmanı-Hatip Engin CAN.
Veli K ARA KOÇun Ahmetli Belediye Mezbahanesinde kesim yerinde.
imam-Hatip Mehmet ÇET İ N KAYA, Müezzin-Kayy ım Mua mmer AY'ın Ahnıetli PaLar
yerindeki kesim yerinde; lmanı-l latip Davut KILIÇ ile İ mam-Hatip Metin ERCAN' m
Ahmetli Belediyesi Gökkaya Mahallesi Pazar Yerindeki kurban kesim yerinde
görevlendi ri tmesine;
Müczzin-Kayyım
18. ihtiyaç halinde. kesilen kurban etlerinin sahiplerine ulaşımlmasını sağlamak üzere:
Ahmet! i Belediyesine ait 45 B 5462 plakalı aracın görevlendirilmesine;
19. Kurban olarak satın alınacak hayva ı ların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hayvan
pasaportu/nakil belgesi olan. G ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen
koruyucu aşıları yapı l mış ve hayvan kiml ik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve
danıızlı k değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi. kurban
edilmesi uygun olan hayvanlardan <•ncelikle erkek ve yaşııu doldurmuş olanların tercih
edilmesi gerektiğinin vatandaşlarıınıı.a hatıriatılmas ının sağlanmasına;
20. Kurban Kesim Komisyonu hizmetlerinde kullanılmak üzere; kurban kesim yerinde
kurbanını kendisi kesmek isteyenlerden tesisten yara rlanma ücreti olarak, büy ükbaş
hayvanlar için tı 50,00, kü çükbaş 'ıayvanl a r için tı 10,00; k u rbanl arıını tesiste görevli
kasapiara kestirmek isteyenlerden bü y ükbaş hayvanlar için tı 150,00, l< ü çükbuş
hayvanlar için tı 30,00 ücret < lınmasma: kesim ücretinin kapsamına; hayvanın
kesilmesinin. yüzülmesinin. sakat ıııııı çıkanlmasının ve hayvanın taşınabilir oranda
parçalanmasın dahil olmasına:
21. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlç~o. Emniyet Amirliğince; bayram günlerinde trafikte
oluşabi l ecek yoğunluk dikkate a lı narak özellikle kurban satış ve kurban kesim yeri
güzergah l arı na ulaşımı kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasına;
22. Kurban
satış
yerlerinde
sığır
cinsi hayvan
satışlarında, satıcının kurbanlık
olarak
sattığı
hayvanların pasaportlarının ilgili yedi gün içinde İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğüne
teslim etmesi
gerektiği ıin tebliğine:
23. llçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mi.dürlüğünce; komisyonun belirlediği yerler dışında \·e
kırsal alanlarda kesilccek kurhanlıl . lann kulak kilpeleri ve pasaportlarının toplanarak
teslim edilmelerinin sağlanabilmesi i;in mahalle nıuhtarları ile bir bilgilendirme toplantı sı
düzenlenmesine ve bu konuda muhtarlara yazılı tebligatta bulunu l masına:
2-t. 07.08.2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmi Gazetede yayı mlanan "2014 Yılı Kurban
Hizm etleriliili Uygultmmas11UI Doir Tebliğ"i EK- I ve EK-2 formlannın 1\hmı:tli
Müftülüğünce
cami ilan panolarına ve Ahmetli Belediye Başkanlığınca kurban
kesim yerlerine asılmak suretiyle ilgililerin bilgilendirilmesinin sağlanmasına;
satış
ve
.-25. Kesim yerlerine götürülürken. araca bindirilirken, araçtan indirilirken ve .kesilirken
kurbanlık hayvaniara eziyet edenlere. 07.08.2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan uıou Yıli Kurba11 Hizmetlerinin Uygulanmasma Dair Tebliğ"in 19 uncu
maddesinde belirtilen cezalar uygulanır.
26. 18.08.2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kurban Hizmetlerinin
Diyanet İşleri Başkanlığmca Yürütii/mesine Dair Yönetmelik" ile 07.08.2014 tarihli ve
29081 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "2014 Yıli Kurban Hizmetlerinin
Uygulanmasma Dair Tebliğ" ve bu Komisyon kararlarına aykırı hareket edenler
hakkında aşağıdaki cezai işlemlerin uygulanacağının tebliğine;
•
Sami
Belediye Başkan Yrd.
~-,
Dr. Hüseyin İLT
Sağlık Grup Başkanı
r)JU~$1
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 029 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа