close

Вход

Log in using OpenID

06 Aralık 2014 Ege Denizi Depremi Bilgi Notu

embedDownload
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı
Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
06 ARALIK 2014 EGE DENİZİ DEPREMİ BİLGİ NOTU
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem
İzleme Merkezi (KRDAE-UDİM) kayıtlarına göre, 06 Aralık 2014 tarihinde Ege Denizi’nde Midilli
Adası güneyinde yerel saat ile 03:45’de ML: 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir
(Çizelge 1, Şekil 1). Bu kuruluş kayıtlarına göre depremin koordinatı 38,8942 K - 26,2723 D’dur.
Depremin odak derinliği KRDAE-UDİM kayıtlarına göre 12,4 km olarak belirlenmiştir. Depremin
dışmerkez lokasyonu ve odak derinliği için farklı kurum ve kuruluşlarca önerilen sismolojik veriler
Çizelge 1’de verilmiştir. Ana şok sonrasında Bilgi Notu’nun hazırlandığı ana kadar geçen sürede
büyüklüğü 1,9 ile 5,0 arasında değişen 40’ın üzerinde artçı deprem meydana gelmiştir (Şekil 1).
Yazılı ve görsel basından alınan resmi olmayan bilgilere göre İzmir'in yanı sıra Çanakkale,
Balıkesir, Manisa ve Aydın'da hissedilen deprem, hasar veya paniğe neden olmamıştır. Depremin
farklı kuruluşlarca önerilen dışmerkezi (Çizelge 1) Midilli Adası güneyinde, Ege Denizi içerisinde
olup, BKB-DGD uzanımlı bir normal faylanma mekanizması ile meydana gelmiştir (Şekil 2).
Batı Anadolu neotektonizması açılmalı tektonik rejimle temsil edilir. Bölgesel olarak K-G
yönlü açılmalı tektonik rejim Anadolu genelinde izlenen neotektonizmanın bir sonucudur.
Türkiye’de neotektonizmanın Orta-Üst Miyosen’de Doğu Anadolu’da Arap-Afrika ile Avrasya
levhaları arasında gerçekleşen kıta-kıta çarpışması sonucu başlamış olduğu bilinir ve
neotektonizma bu çarpışma sonucu ortaya çıkan Anadolu levhasının Kuzey ve Doğu Anadolu
transform fayları boyunca batıya doğru kaçması şeklinde gerçekleşen tektonik olaylar dizisini içerir.
Batı Anadolu’nun ana morfotektonik elemanları kabaca D-B genel uzanımlı horst ve grabenlerden
oluşan bloklu bir yapı oluşturur. Deprem yukarıda tarif edilen açılmalı tektonik rejimin hüküm
sürdüğü bir alana rastlamaktadır (Şekil 3 ve 4).
Çizelge 1. 06 Aralık 2014 Ege Denizi depreminin değişik kaynaklara göre parametreleri (KRDAE:
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü; DDB: Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı; EMSC: European-Mediterranean Seismological
Centre; USGS: United States Geological Survey).
Koordinat
Kaynak
Tarih
KRDAE
06.12.2014
DDB
06.12.2014
EMSC
06.12.2014
USGS
06.12.2014
Saat
03:45:06
01:45:06
(UTC)
01:45:06.9
(UTC)
01:45:07
(UTC)
Enlem
(K)
Boylam
(D)
38,8942
26,2723
38,9146
Büyüklük
Derinlik
(km)
Türü
Değeri
12,4
ML
5,1
26,2601
16,95
Mw
5,1
38,91
26,26
14,0
Mw
5,0
38,874
26,263
10,0
Mw
5,3
1
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı
Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
Şekil 1. 06 Aralık 2014 Ege Denizi depreminin önerilen dışmerkezinin ve artçı depremlerin MTA tarafından yayınlanmış 1:1.250.000 ölçekli
Türkiye Diri Fay Haritası (Emre ve diğerleri, 2013) üzerindeki yeri (http://yerbilimleri.mta.gov.tr/). Deprem verisi AFAD-DDB (Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı)’ndan alınmıştır.
2
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı
Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
Şekil 2. 06 Aralık 2014 Ege Denizi Depremi’nin önerilen lokasyonları ve hızlı fay düzlemi
çözümleri.
httphttp://static2.emsc.eu/Images/EVID/41/411/411842/411842.MT.jpg;
(Kaynak:
EMSC: European-Mediterranean Seismological Centre).
3
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı
Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
Şekil 3. Batı Anadolu ve Kuzey Ege Denizi'nin tektonik haritası. Sismik veri 1990 ile 1996
yılları arasında meydana gelmiş Ms: 4,0 ve daha büyük depremleri kapsamaktadır
(Nalbant ve diğerleri, 1998).
Şekil 4. Ege Denizi'nin aktif fayları ve deprem fay düzlemi çözümleri (Nyst ve Thatcher,
2004). Kırmızı yıldız 06 Aralık 2014 depreminin dış merkezinin yaklaşık yerini
göstermektedir.
4
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 033 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа