close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/21) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/21)
Akreditasyon Kapsamı
ESÇEM
Enerji Sistemleri Ve Çevre Etüd Merkezi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0145-T
Revizyon No: 08 Tarih: 9 Eylül 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0145-T
Adresi :
SANAYİ MAH. MOR SALKIM SOK. NO:24
İZMİT 41140
KOCAELİ / TÜRKİYE
: 0 262 335 40 20
Faks
: 0 262335 40 08
E-Posta : [email protected]
Website : www.escem.com.tr
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
Su/Atıksu/Deniz
Suyu/Yüzeysel
Sular/Yüzme Suları
(T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim
Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları
Yönetmeliği Kapsamı
Hariç)
Tel
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
pH Tayini
SM 4500 H⁺ B
Elektriksel iletkenlik Tayini
TS 9748 EN 27888
Elektriksel İletkenlik Metodu ile Tuzluluk
Tayini
SM 2520 B
Titrasyon Metodu ile Alkalinite Tayini
SM 2320 B
Titrasyon Metodu ile Asidite Tayini
SM 2310 B
EDTA Titrimetrik Metot ile Sertlik Tayini
SM 2340 C
Spektrofotometrik Metot ile Renk Tayini
SM 2120 C
Nefelometrik Metot ile Bulanıklık Tayini
SM 2130 B
Sıcaklık Tayini
SM 2550 B
Zehirlilik Seyreltme Faktörü (ZSF)
TS 5676
SKKY Numune Alma ve Analiz
Metotları Tebliği
Cam Elyaf Süzgeçler Kullanılarak Süzme
Yöntemi ile Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
TS EN 872
Çökebilen Katı Madde Tayini
TS 7092
Gravimetrik Metot ile Çözünmüş Madde
Tayini
TS 4111
Toplam Katı Madde Tayini
TS 7093
Aktif, Serbest ve Toplam Klor Tayini
DPD Kolorimetrik Metot
İyodometrik Metot
SM 4500-Cl (F,G)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/21)
Akreditasyon Kapsamı
ESÇEM
Enerji Sistemleri Ve Çevre Etüd Merkezi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0145-T
AB-0145-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Su/Atıksu/Deniz
Suyu/Yüzeysel
Sular/Yüzme Suları
(T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Devam)
Revizyon No: 08 Tarih: 9 Eylül 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Mohr Metodu ile Klorür Tayini
Argentometrik Metot ile Klorür Tayini
TS 4164 ISO 9297
SM 4500-Cl⁻ B
SPADNS Metodu ile Florür Tayini
SM 4500-F⁻ (B,D)
Fotometrik Metot ile Fenol Tayini
SM 5530 (B, D)
Açık Reflü Metodu ile Kimyasal Oksijen
İhtiyacı (KOİ) Tayini
SM 5220 B
Kolorimetrik Metot ile Krom (VI) Tayini
SM 3500-Cr⁶⁺ B
Askorbik Asit Metodu ile Ortofosfat Tayini
SM 4500-P E
Kalay II Klorür Metodu ile Ortofosfat Tayini
TS 7886
Ön İşlem Sonrası AAS Metodu ile Sodyum
(Na) ve Potasyum (K) Tayini
SM 3030 (B,E,F,G,K)
TS ISO 9964-1
TS ISO 9964-2
Ön İşlem Sonrası Soğuk Buhar AAS Metodu ile
Civa (Hg) Tayini
SM 3030 (B,E,F,G,K)
SM 3112 B
Spektrofotometrik Metot ile Amonyum Tayini
TS 7159
Askorbik Asit Metodu ile Toplam Fosfor
Tayini
SM 4500-P (B, E)
Kalay II Klorür Metodu ile Toplam Fosfor
Tayini
TS 7889
Makro Kjeldahl Metodu ile Toplam Kjeldahl
Azotu (TKN) Tayini
SM 4500-Norg B
SM 4500-NH₃ C
Spektrofotometrik Metot ile Nitrat Tayini
Kadmiyum İndirgeme Metodu ile Nitrat Tayini
SM 4500 NO₃ (B,E)
Kolorimetrik Metot ile Nitrit Tayini
SM 4500 NO₂ B
Metilen Mavisi Metodu ile Sülfür Tayini
SM 4500 S²⁻ D
İyodometrik Metot ile Sülfit Tayini
SM 4500 SO₃²⁻ B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/21)
Akreditasyon Kapsamı
ESÇEM
Enerji Sistemleri Ve Çevre Etüd Merkezi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0145-T
Revizyon No: 08 Tarih: 9 Eylül 2014
AB-0145-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Su/Atıksu/Deniz
Suyu/Yüzeysel
Sular/Yüzme Suları
(T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Toplam Siyanür Tayini
TS EN ISO 14403-1-2
Gravimetrik Metot ile Yağ ve Gres Tayini
SM 5520 B
Sokslet Ekstraksiyon Metodu ile Yağ ve Gres
Tayini
SM 5520 D
Titrimetrik Metot ile Amonyak Azotu Tayini
SM 4500-NH₃ B,C
Türbidimetrik Metot ile Sülfat Tayini
SM 4500-SO₄²⁻ E
Toplam Azot Tayini
Nitrit, Nitrat, Kjeldahl Metodu toplamı
Hesaplama Yöntemi
Anyonik Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
SM 5540 C
Ön İşlem Sonrası AAS Metodu ile Metal
Tayini
(Ag, Al, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Ni,
Pb, Sn, V, Zn)
Direk Hava-Asetilen Alev Metodu
Ektraksiyon-Hava-Asetilen Alev Metodu
Direk Azot Oksit-Asetilen Alev Metodu
SM 3030 (B,E,F,G,K)
SM 3111 (B,C,D)
Ön İşlem Sonrası Elektrotermal AAS Metodu
ile Metal Tayini
(Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni,
Pb, Se, Sn)
SM 3030 (B,E,F,G,K)
SM 3113 B
Ön İşlem Sonrası Sürekli Hidrür Oluşumlu/AAS
Metodu ile Arsenik (As) ve Selenyum (Se)
Tayini
SM 3030 (B,E,F,G,K)
SM 3114 C
Ön İşlem Sonrası AAS Metodu ile Kalsiyum
(Ca) ve Magnezyum (Mg) Tayini
SM 3030 (B,E,F,G,K)
TS 6228 EN ISO 7980
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/21)
Akreditasyon Kapsamı
ESÇEM
Enerji Sistemleri Ve Çevre Etüd Merkezi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0145-T
Revizyon No: 08 Tarih: 9 Eylül 2014
AB-0145-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Su/Atıksu/Deniz
Suyu/Yüzeysel
Sular/Yüzme Suları
(T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
GC/ECD ile PCB'lerin Tayini
EPA 3510C
EPA 3665A
EPA 8082A
GC/ECD ile Organaklorürlü Pestisitlerin
Tayini
EPA 3510C
EPA 3630C
EPA 8081B
Kalorimetrik Metot ile Toplam ve Serbest
Siyanür Tayini
SM 4500-CN-(C,E)
Karmin Metodu ile Bor Tayini
SM 4500-B C
Membran Elektrot Metodu ile Çözünmüş
Oksijen Tayini
SM 4500-O G
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) Tayini
TS 4957-1 EN 1899-1
TS 4957-2 EN 1899-2
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)
GC-MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
Fenoller (GC Metodu)
EPA 3510 C
EPA 3630 C
SM 6420 C
EPA 8041 A
EPA 8270 D
Ftalat Eksterleri (DEHP)
EPA 3510 C
EPA 8061 A
EPA 8270 D
EPA 606
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/21)
Akreditasyon Kapsamı
ESÇEM
Enerji Sistemleri Ve Çevre Etüd Merkezi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0145-T
Revizyon No: 08 Tarih: 9 Eylül 2014
AB-0145-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Su/Atıksu/Deniz
Suyu/Yüzeysel
Sular/Yüzme Suları
(T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Toplam Organik Halojenürler (TOX)
EPA 9020 B
EPA 1650 C
Adsorblanabilen Organik Halojenürler (AOX)
EPA 1650 C
Permanganat İndeksi Tayini
TS 6288 EN ISO 8467
Sodyum Adsorbsiyon Oranı (SAR)
Hesaplama Yöntemi
TRIX İndeksi Tayini
Hesaplama Yöntemi
Atıksu Arıtma Tesisleri
Teknik Usuller Tebliği
İşletme İçi Metot/ESC-MTD-03
Yüzer Madde
İşletme İçi Metot/ESC-MTD04/Görsel Metot
Toplam Petrol Hidrokarbonları
TS EN ISO 9377-2
Mineral Yağlar ve Türevleri
TS EN ISO 9377-2
Ham Petrol ve Petrol Türevleri
TS EN ISO 9377-2
Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini
TS EN ISO 9377-2
Uçucu Organik Bileşiklerin GC/FID İle Analizi
(Headspace ön işlem sonrası)
EPA 8260 B
EPA 8015 D
EPA 5021 A
Çözünmüş İyonların İyon Kromatografi ile
Tayini (Florür, Klorür, Bromür, Nitrat, Nitrit,
Fosfat, Sülfat, Bromat)
SM 4110 B - D
Çözünmüş İyonların İyon Kromatografi ile
Tayini
(Sülfit Analizi)
SM 4110 B - D
TS EN ISO 10304-3
Silika Tayini
SM 4500 SiO₂ :C
Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini
SM 2540 E
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/21)
Akreditasyon Kapsamı
ESÇEM
Enerji Sistemleri Ve Çevre Etüd Merkezi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0145-T
Revizyon No: 08 Tarih: 9 Eylül 2014
AB-0145-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Su/Atıksu/Deniz
Suyu/Yüzeysel
Sular/Yüzme Suları
(T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Devam)
Atıkyağ ve İzolasyon
Sıvıları
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
ICP-OES ile Metal Tayini
(Ag,Al,As,Ba,Be,B,Cd,Co,Cr,Cu,Ca,Fe,Li,K,Mn,
Mg,Ni,Na,Hg,Pb,Sn,V,Zn,Sb,Tl,P,Bi,Sr,Si(SiO₂),
Ti,Mo,Se,Au, S,Zr,U,W,Te,La,Y,In,Ga,Pt,Pd)
SM 3030 (D,K)
EPA 200.7
TS EN ISO 11885
SM 3120 B
Işık Geçirgenliği
EPA 841-B-97-003
Hidrokarbonlar (Mineral Yağlar)
SM 5520 E,F
Bakiye Klor, Bağlı Klor
SM 4500 Cl : G
Toplam Azot
SM 4500 Norg : B
SM 4110 B
Değişebilir Sodyum Yüzdesi
EPA200.7
TS ISO 9964-1
TS 6228 EN ISO 7980
Hesaplama Yöntemi
Sodyum Karbonat Kalıntısı
SM 2320 B
EPA 200.7
TS 6228 EN ISO 7980
Hesaplama Yönetmi
Toplam Fosfor
SM 4500 P : B+SM 4110 B
Serbest CO₂
SM 4500 CO₂ : C
Poliklorlu Bifenillerin (PCB) GC/ECD ile Tayini
TS EN 12766-1
TS EN 12766-2
TS EN 61619
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/21)
Akreditasyon Kapsamı
ESÇEM
Enerji Sistemleri Ve Çevre Etüd Merkezi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0145-T
Revizyon No: 08 Tarih: 9 Eylül 2014
AB-0145-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Atıkyağ ve
İzolasyon Sıvıları
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Ön İşlem Sonrası Elektrotermal AAS Metodu
ile Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr),
Kurşun (Pb) Tayini
EPA 3051A Rev.1 02/2007
SM 3113 B
Toplam Halojenürler
EPA 9076
ASTM D 7359-08
SM 4110 B
Toplam Klorür
ASTM 7359-08
EPA 9076: 1994
Parlama Noktası
ASTM D 93
Toprak, Arıtma
Çamuru
ICP-OES ile Metal Analizi
(As,Cd,Cr,Pb,Ag,Ca,Fe,Na,Si,Zn,Al,Mg,Ni,Sn,B,
Mn,P,Ti,Ba,
Cu,Mo,V)
EPA 3051 A
EPA 200.7
SM 3120 B
Ön işlem sonrası Eluatta pH Tayini
TS EN 12457-4
SM 4500 H⁺ B
TS 8332 ISO 10390
Ön İşlem Sonrası Eluatta Kolorimetrik Metot
ile Toplam ve Serbest Siyanür Tayini
TS EN 12457-4
SM 4500-CN- (C,E)
Ön İşlem Sonrası GC/ECD ile Organaklorürlü
Pestisitlerin Tayini
EPA 3540C
EPA 3630C
EPA 8081B
Ön İşlem Sonrası GC/FID ile BTEX Tayini
(Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen)
EPA 5021A
EPA 8015D
Ön İşlem Sonrası GC/ECD ile PCB'lerin Tayini
EPA 3540C
EPA 3665A
EPA 8082A
Ön İşlem Sonrası Mineral Yağların Tayini
TS EN 12457-4
SM 5520 (D,E)
Kuru Kalıntı, Nem, Kuru Madde Tayini
TS 9546 EN 12880
Kızdırma Kaybının Tayini (LOI)
TS EN 12879
Ön İşlem Sonrası Eluatta Türbidimetrik Metot
ile Sülfat Tayini
TS EN 12457-4
SM 4500-SO₄²⁻E
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/21)
Akreditasyon Kapsamı
ESÇEM
Enerji Sistemleri Ve Çevre Etüd Merkezi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0145-T
AB-0145-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Toprak, Arıtma
Çamuru Devam)
Revizyon No: 08 Tarih: 9 Eylül 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Ön İşlem Sonrası Eluatta Fotometrik Metot ile
Fenol Tayini
TS EN 12457-4
SM 5530 (B,D)
TS 6227 ISO 6439
Ön İşlem Sonrası Eluatta SPADNS Metodu ile
Florür Tayini
TS EN 12457-4
SM 4500-F⁻ (B,D)
Ön İşlem Sonrası Eluatta Argentometrik
Metot ile Klorür Tayini
TS EN 12457-4
SM 4500-Cl⁻ B
Ön İşlem Sonrası Soğuk Buhar AAS Metodu ile
Civa (Hg) Tayini
EPA 3051A Rev.1 02/2007
SM 3112 B
Ön İşlem Sonrası Manuel Hidrür / AAS
Metodu ile Arsenik (As) ve Selenyum (Se)
Tayin
EPA 3051A Rev.1 02/2007
SM 3114 C
Ön İşlem Sonrası Direk Azot Oksit- Asetilen
Alev Metodu ile Alüminyum (Al), Baryum
(Ba),Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca), Molibden
(Mo), Silisyum (Si) Titanyum (Ti), Vanadyum
(V)
EPA 3051A Rev.1 02/2007
SM 3111 D
Ön İşlem Sonrası Direk Hava-Asetilen Alev
Metodu ile Gümüş (Ag), Bizmut (Bi),
Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr),
Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun
(Pb), Lityum (Li), Potasyum (K), Magnezyum
(Mg), Mangan (Mn), Sodyum (Na), Nikel (Ni),
Antimon (Sb), Kalay (Sn), Stronsiyum (Sr)
Talyum (Tl), Çinko (Zn) Tayini
EPA 3051A Rev.1 02/2007
SM 3111 B
Ön İşlem Sonrası
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)
GC - MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
Ön İşlem Sonrası Fenoller (GC Metodu)
EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
EPA 8041 A
SM 6420 C
Ön İşlem Sonrası Ftalat Esterleri (DEHP)
EPA 3540 C
EPA 8061 A
EPA 606
EPA 8270 D
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/21)
Akreditasyon Kapsamı
ESÇEM
Enerji Sistemleri Ve Çevre Etüd Merkezi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0145-T
Revizyon No: 08 Tarih: 9 Eylül 2014
AB-0145-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Toprak, Arıtma
Çamuru Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Toplam Petrol Hidrokarbonları
TS EN 14039
Mineral Yağ ve Türevleri
TS EN 14039
Ham Petrol ve Petrol Türevleri
TS EN 14039
Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini
TS EN 14039
Uçucu Organik Bileşiklerin GC/FID İle Analizi
(Headspace ön işlem sonrası)
EPA 8260 B
EPA 5021 A
EPA 8015 D
Ön İşlem Sonrası Çözünmüş İyonların İyon
Kromatografi ile Tayini
(F,Cl,NO₂,Br,NO₃,PO₄,SO₄)
TS EN 12457-4
SM 4110 B - D
Toplam Organik Halojenürler (TOX)
EPA 9020 B
EPA 1650 C
EPA 9076
EPA 9023
Adsorblanabilen Organik Halojenürler (AOX)
TS 13370
TS EN ISO 9562
EPA 9076
EPA 9023
İletkenlik Ölçümü
Ön İşlem Sonrası Krom(VI) Tayini
ISO 11265
TS EN 12457-4
SM 3500 Cr B
Ön İşlem Sonrası Elektrotermal AAS Metodu
ile Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik
(As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum
(Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir
(Fe), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Molibden
(Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Gümüş (Ag),
Kalay (Sn) Tayini
EPA 3051A Rev.1 02/2007
SM 3113 B
Toplam Fosfor
TS EN 12457-4
SM 4500 P,B + SM 4110 B
Uçucu Katı Madde, Kül, LOİ
SM 2540 E
TS EN 12879
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/21)
Akreditasyon Kapsamı
ESÇEM
Enerji Sistemleri Ve Çevre Etüd Merkezi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0145-T
Revizyon No: 08 Tarih: 9 Eylül 2014
AB-0145-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Toprak, Arıtma
Çamuru Devam)
Atık
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
ICP-OES ile Metal Tayini
(Ag,Al,As,Ba,Be,B,Cd,Co,Cr,Cu,Ca,Fe,Li,K,Mn,
Mg,Ni,Na,Hg,Pb,Sn,V,Zn,Sb,Tl,P,Bi,Sr,Si(SiO₂),
Ti,Mo,Se,Au, S,Zr,U,W,Te,La,Y,In,Ga,Pt,Pd)
EPA 3051 A
EPA 200.7
TS EN ISO 11885
SM 3120 B
Hidrokarbonlar
TS EN 12457-4
SM 5520 E, F
Toplam Azot
TS EN 12457-4
SM 4500 Norg :B
SM 4110 B
TS 8337 ISO 11261
Organik Madde
TS EN 12457-4
TS 8336
Lineer Alkil Benzen Sülfanat (LAS)
TS EN 12457-4
SM 5540 C
ESC-MTD-09
Ön İşlem Sonrası Direk Hava-Asetilen Alev
Metodu ile Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Bakır
(Cu), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Antimon (Sb),
Çinko (Zn) Tayini
TS EN 12457-4
SM 3030 (B,E,F,G,K)
SM 3111 B
Ön İşlem Sonrası GC/FID ile BTEX Tayini
(Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen)
EPA 5021A
EPA 8015D
Ön İşlem Sonrası GC/ECD ile PCB'lerin Tayini
EPA 3540C
EPA 3665A
EPA 8082A
EPA 3510C
Ön İşlem Sonrası Eluatta Toplam Çözünmüş
Katı Madde (TDS) Tayini
TS EN 12457-4
SM 2540 C
Ön İşlem Sonrası Eluatta pH Tayini
TS EN 12457-4
SM 4500 H⁺ B
Ön İşlem Sonrası Mineral Yağların Tayini
TS EN 12457-4
SM 5520 (D, E)
Kuru Kalıntı, Nem, Kuru Madde Tayini
TS 9546 EN 12880
Kızdırma Kaybının Tayini (LOI)
TS EN 12879
Ön İşlem Sonrası Eluatta Türbidimetrik Metot
ile Sülfat Tayini
TS EN 12457-4
SM 4500-SO₄²⁻ E
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/21)
Akreditasyon Kapsamı
ESÇEM
Enerji Sistemleri Ve Çevre Etüd Merkezi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0145-T
Revizyon No: 08 Tarih: 9 Eylül 2014
AB-0145-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Atık Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Ön İşlem Sonrası Eluatta Fotometrik Metot ile
Fenol Tayini
TS EN 12457-4
SM 5530 (B,D)
TS 6227 ISO 6439
Ön İşlem Sonrası Eluatta SPADNS Metodu ile
Florür Tayini
TS EN 12457-4
SM 4500-F⁻ (B,D)
Ön İşlem Sonrası Eluatta Argentometrik
Metot ile Klorür Tayini
TS EN 12457-4
SM 4500-Cl⁻ B
Ön İşlem Sonrası Manuel Hidrür/AAS Metodu
ile Arsenik (As) ve Selenyum (Se) Tayini
TS EN 12457-4
SM 3114 C
Ön İşlem Sonrası Elektrotermal AAS Metodu
ile Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba),
Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Bakır (Cu), Kurşun
(Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum
(Se) Tayini
TS EN 12457-4
SM 3030 (B,E,F,G,K)
SM 3113 B
Ham Petrol ve Türevleri
TS EN 14039
TS EN ISO 9377-2
Ön İşlem Sonrası Çözünmüş İyonların İyon
Kromotografi ile Tayini
(F,Cl,NO₂,Br,NO₃,PO₄,SO₄)
TS EN 12457-4
SM 4110 B - D
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/21)
Akreditasyon Kapsamı
ESÇEM
Enerji Sistemleri Ve Çevre Etüd Merkezi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0145-T
Revizyon No: 08 Tarih: 9 Eylül 2014
AB-0145-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Atık Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Ön İşlem Sonrası Soğuk Buhar AAS Metodu ile
Civa (Hg) Tayini
TS EN 12457-4
SM 3112 B
GC-MS Metodu ile Polisilik Aromatik
Hidrokarbonların (PAH) Tayini
EPA 3540 C
EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
GC-MS Metodu ile Fenollerin Tayini
Ftalat Esterleri (DEHP)
EPA 3540 C
EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
EPA 8041 A
SM 6420 C
EPA 3540 C
EPA 3510 C
EPA 8061 A
EPA 606
EPA 8270 D
Toplam Petrol Hidrokarbonları
TS EN 14039
TS EN ISO 9377-2
Mineral Yağlar ve Türevleri
TS EN 14039
TS EN ISO 9377-2
Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini
TS EN 14039
TS EN ISO 9377-2
Uçucu Organik Bileşiklerin GC/FID ile analizi
(Headspace ön işlem sonrası)
EPA 8260 B
EPA 5021 A
EPA 8015 D
Toplam Organik Halojenürler (TOX)
TS EN 12457-4
EPA 9020 B
EPA 1650 C
EPA 9076
EPA 9023
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/21)
Akreditasyon Kapsamı
ESÇEM
Enerji Sistemleri Ve Çevre Etüd Merkezi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0145-T
Revizyon No: 08 Tarih: 9 Eylül 2014
AB-0145-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Atık Devam)
Titreşim
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Adsorblanabilen Organik Halojenürler (AOX)
TS EN 12457-4
TS 13370
TS EN ISO 9562
EPA 9076
EPA 9023
ICP-OES ile Metal Tayini
(Ag,Al,As,Ba,Be,B,Cd,Co,Cr,Cu,Ca,Fe,Li,K,Mn,
Mg,Ni,Na,Hg,Pb,Sn,V,Zn,Sb,Tl,P,Bi,Sr,Si(SiO₂),
Ti,Mo,Se,Au, S,Zr,U,W,Te,La,Y,In,Ga,Pt,Pd)
TS EN 12457-4
SM 3030 (D,K)
EPA 200.7
TS EN ISO 11885
SM 3120 B
Hidrokarbonlar
TS EN 12457-4
SM 5520 E,F
Toplam Azot
TS EN 12457-4
SM 4110 B+SM 4500 Norg B
TS 8337 ISO 11261
Toplam Fosfor
TS EN 12457-4
SM 4110 B+SM 4500 P,B
TS 8338
Uçucu Katı Madde, Kül, LOİ
SM 2540 E
TS EN 12879
Organik Madde
TS EN 12457-4
TS 8336
Yapı titreşimlerinin değerlendirilmesi
TS ISO 4866
Madencilik- Hava Şoku ve Yer Titreşimi
Ölçümü
TS 10354
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 14/21)
Akreditasyon Kapsamı
ESÇEM
Enerji Sistemleri Ve Çevre Etüd Merkezi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0145-T
AB-0145-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Bacagazı (TS CEN/TS
15675 ve TS EN
15259 Şartlarına
Uygun)
Revizyon No: 08 Tarih: 9 Eylül 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sabit kaynaklarda gravimetrik yöntem ile
sabit kaynaklarda partikül madde tayini
Sabit kaynaklarda elektrokimyasal hücre
metodu ile SO₂ tayini
TS ISO 9096
TS EN 13284-1
EPA Metot 5 ve 17
TS ISO 7935
Sabit kaynaklarda izokinetik metod ile SO₂,
SO₃ ve sülfirik asit tayini
EPA Metot 8
Sabit kaynaklarda elektrokimyasal hücre
metodu ile CO ve O₂ tayini
TS ISO 12039
Sabit kaynaklarda paramanyetizma metodu
ile O₂ hacim derişiminin tayini
TS EN 14789
Sabit kaynaklarda yayılma özelliği olmayan
kızıl ötesi spektrometre yöntemi ile CO kütle
değişiminin tayini
TS EN 15058
Sabit kaynaklarda SO₂ kütle derişiminin tayini
TS EN 14791
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 15/21)
Akreditasyon Kapsamı
ESÇEM
Enerji Sistemleri Ve Çevre Etüd Merkezi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0145-T
AB-0145-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Bacagazı (TS
CEN/TS 15675 ve TS
EN 15259 Şartlarına
Uygun) Devam)
Revizyon No: 08 Tarih: 9 Eylül 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sabit kaynaklarda elektrokimyasal hücre
yöntemi ile NO ve NOx tayini
EPA CTM 022
Sabit Kaynaklarda kemiluminesans Metodu
ile Azot oksitlerin (NOx) tayini
TS EN 14792
Destile yakıtların yanmasıyla meydana gelen
duman yoğunluğu (islilik) tayini (Bacharach
yöntemiyle)
TS 9503
Gravimetrik metot ile nem tayini
EPA metot 4
Borulardaki gaz akışının hız ve debi tayini
TS ISO 10780
Sabit kaynaklarda alev iyonlaşma dedektörü
(FID) ile toplam organik karbon (TOC) tayini
EPA Metot 25 A
TS EN 12619
Sabit kaynaklarda spektrofotometrik yöntem
ile klor ve hidrojen klor (CI - HCI) örneklemesi
ve tayini
TS EN 1911
Sabit kaynaklarda spektrofotometrik yöntem
ile flor örneklemesi ve tayini
EPA Metot 13 A
Sabit kaynaklarda gaz halindeki flor içeriğinin
örneklemesi ve tayini
ISO 15713
Sabit kaynaklarda bacadaki su buharının
tayini
TS EN 14790
Sabit kaynakların baca gazı emisyonlarında
amonyak tayini
EPA METOD 207.1
Sabit kaynakların baca gazı emisyonlarında
siyanür tayini
CARB 426
Sabit kaynakların baca gazı emisyonlarında
ağır metal örneklemesi ve tayini Pb, As, Cd,
Cr, Co, Cu, Ni, Sb, Tl, V)
BS EN 14385
Sabit kaynakların baca gazı emisyonlarında
H₂S tayini
EPA metot 11
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 16/21)
Akreditasyon Kapsamı
ESÇEM
Enerji Sistemleri Ve Çevre Etüd Merkezi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0145-T
AB-0145-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 08 Tarih: 9 Eylül 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sabit kaynaklarda spektrofotometrik yöntem
ile formaldehit tayini
EPA metot 323
Sabit kaynakların baca gazında polisiklik
aromatik hidrokarbonların (PAH) örneklemesi
ve analizi
ISO 11338-1
ISO 11338-2
Sabit kaynaklarda gaz kromotografi (GC) ile
uçucu organik bileşik (VOC) örnekleme ve
tayini
TS EN 13649
Sabit kaynaklarda iyon kromotografi yöntemi
ile halojenlerin (HCI, HF, HBr, CI₂)
örneklenmesi ve tayini
EPA Metot 26 A
Soğuk buhar AAS, direk hava asetilen alev,
ekstraksiyon- hava asetilen alev ve
elektrotermal alev yöntemleri ile ağır
Metal(Sb,As,Ba,Be,Cd,Cr,Co,Cu,Pb,Mn,Hg,Ni,
Se,Tl,Zn,V,P,Ag) Örnekleme ve Analizi
EPA Metot 29
BS EN 14385
EPA METOD 0060
Sabit Kaynak Emisyonları-NOx Örnekleme ve
Analizi-İyon Kromotografi Metodu
EPA METOD 7 D
Sabit Kaynak EmisyonlarıPCB Örnekleme ve Analizi
EPA Metot 0010
ICP OES ve Soğuk buhar AAS,direk hava
asetilen alev , ekstraksiyon - hava asetilen
alev ve elektrotermal alev yöntemleri ile ağır
metal (Sb,As,Ba,Be,Cd,Cr,Co,Cu,Pb
Mn,Hg,Ni,Se,Tl,Zn,V,P,Ag,,Na,K,Fe,Sn,Ca,Mg,
Al,Sr,Ti, Si) örnekleme ve analizi
EPA Metot 29
BS EN 14385
EPA METOD 0060
Sabit Kaynak Emisyonları-Fosforik Asit
Örnekleme ve Analizi
NMX-AA-99-1986
Sürekli Emisyon
Ölçüm Sistemleri
Sabit Kaynak Emisyonları Otomatik Ölçüm Sistemlerinin Kalite
Güvencesi (KGS2 ve YGT kapsamında Toz, O₂,
CO, NOx, SO₂, Nem, Hız, Flor, Klor, TOC)
TS EN 14181 (QAL 2 - AST)
(Sabit Kaynak Emisyonları Otomatik Ölçüm Sistemlerinin
Kalite Güvencesi)
Ortam Havası
Hava Kalitesi - Askıda Katı Maddenin PM10
Kesrinin Tayini
EPA 40 CFR 50 AppJ
(Bacagazı (TS
CEN/TS 15675 ve TS
EN 15259 Şartlarına
Uygun) Devam)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 17/21)
Akreditasyon Kapsamı
ESÇEM
Enerji Sistemleri Ve Çevre Etüd Merkezi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0145-T
Revizyon No: 08 Tarih: 9 Eylül 2014
AB-0145-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ortam Havası
Devam)
İşyeri Ortamı-Kişisel
Maruziyet
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Pasif örnekleme yöntemi ile ortam havasında
SO₂, NOx, H₂S, HF, HCI, NH₃ numune alımı ve
analizi
EN 13528-1
EN 13528-2
EN 13528-3
ESC-MTD-08
Pasif Örnekleme Metodu ile VOC+BTEX
Örnekleme ve Analizi
TS EN 13528-1
TS EN 13528-2
TS EN 13528-3
ESC-MTD-04
Pasif Örnekleme Metodu ile O₃ Örnekleme ve
Analizi
TS EN 13528-1
TS EN 13528-2
TS EN 13528-3
ESC-MTD-05
PM10 ve Çöken Toz içerisinde Metal Tayini
(Pb, Cd, Ni, As) Önişlem ve Atomik
Absorbsiyon Spektrometre ile Analiz
TS EN 14902
TS EN 14902/AC
Çöken Toz Tayini
TS 2341
TS 2342
PM10 ve Çöken Toz içerisinde Metal Tayini
(As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, TI,
Zn)
VDI 2267 Part 1
VDI 2267 Part 16
Aktif Karbon Tüplerine Örnekleme ve GC ile
Uçucu Organik Madde Analizi
ASTM D 3686
ASTM D 3687
Gaz Kromatografi (GC) ile Alev İyonizasyon
Dedektör (FID) ile Uçucu Organik Bileşiklerin
(VOC) Tayini
TS ISO 16200-1
Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tayini
(Termal Konfor)
TS EN 27243
Silikon Diyet Sensör ile Işık Şiddeti Tayini
ISO/CIE 8995-1
ISO/CIE 8995-2
Ortam Havasında Toz Ölçümü
MDHS 14/3
Ortam havasında toplam toz ve solunabilir
toz imisyonlarının tayini
NIOSH 0500
TS 2361
Kişilerin maruz kaldığı elle iletilen titreşimin
ölçülmesi ve değerlendirilmesi
TS EN ISO 5349-1
TS EN ISO 5349-2
İşyerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve
sebep olduğu işitme kaybının tahmini
TS 2607 ISO 1999
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 18/21)
Akreditasyon Kapsamı
ESÇEM
Enerji Sistemleri Ve Çevre Etüd Merkezi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0145-T
AB-0145-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(İşyeri
Ortamı-Kişisel
Maruziyet Devam)
Gürültü
Revizyon No: 08 Tarih: 9 Eylül 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Binalarda sürekli ve darbe ile meydana gelen
titreşimlerin (1-80 Hz) tüm vücutta olan
maruziyetinin değerlendirilmesi
TS ISO 2631-2
Ortam Havasında Toksik Gaz Ölçümü
TS EN 1231
Toz içerisindeki serbest silis analizi
NIOSH 7601
Asbest ölçüm ve numune alma işlemleri
NIOSH 7400
İnorganik asitlerin tayini HF,HCI,H₃PO₄,HBr,
HNO₃, H₂SO₄)
NIOSH 7903
Ağır metal tayini
(Al,As,Sb,Ba,Be,Cd,Ca,Cr,Co,Cu,Fe,Pb,Li,Mg,
Mn,Mo,Ni,K,P,Se,Ag,Sr,Te,
Sn,Tl,Ti,W,La,V,Y,Zr)
NIOSH 7300
Aydınlatma Şiddeti Ölçümü
COHSR-928-1-IPG-039
İşyeri ortam havasında Karbon monoksit
ölçümü
NISOH 6604
Mekanik titreşim ve Şok-Tüm Vücut titreşime
maruz kalma Değerlendirilmesi
TS ISO 2631-1
TS EN 1032+A1
İşyeri ortam havasında Oksijen ölçümü
NIOSH 6601
Çevresel gürültünün ölçümü ve
değerlendirmesi
TS9315ISO1996-1
TS ISO 1996-2
Çoklu gürültü kaynaklarına sahip sanayi
tesislerinde ses gücü düzeyinin belirlenmesi
TS ISO 8297
Mühendislik metodu ile makine ve
ekipmanları ses gücü düzeyinin belirlenmesi
TS EN ISO 3744
Gözlem metodu ile makine ve ekipmanları
ses gücü düzeyinin belirlenmesi
TS EN ISO 3746
Akustik-Makina ve Donanımlardan Yayılan
Gürültü - Bir İş Mahalinde ve Belirtilen Diğer
Konumlarda Yayılan Ses Basınç Seviyelerinin
Ölçülmesi-Yerinde Yapılan Araştırma Metodu
TS EN ISO 11202
Sesin açık alanda yayılımının
hesaplanması-modellenmesi
TS ISO 9613-2
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 19/21)
Akreditasyon Kapsamı
ESÇEM
Enerji Sistemleri Ve Çevre Etüd Merkezi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0145-T
Revizyon No: 08 Tarih: 9 Eylül 2014
AB-0145-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
Biyogaz ve Organik
Atıklar
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Ön İşlem Sonrası Direk
Hava-Asetilen Alev Metodu ile Gümüş (Ag),
Bizmut (Bi), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca),
Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe),
Kurşun (Pb), Lityum (Li), Potasyum (K),
Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Sodyum
(Na), Nikel (Ni), Antimon (Sb), Kalay (Sn),
Stronsiyum (Sr) Talyum (Tl), Çinko (Zn) Tayini
EPA 3051A Rev.1 02/2007
TS EN 12457-4
SM 3030 (B,E,F,G,K)
SM 3111 B
Ön İşlem Sonrası Elektrotermal AAS Metodu
ile Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik
(As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum
(Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir
(Fe), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Molibden
(Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Gümüş (Ag),
Kalay (Sn) Tayini
EPA 3051A Rev.1 02/2007
TS EN 12457-4
SM 3030 (B,E,F,G,K)
SM 3113 B
Ön işlem sonrası Amonyak Azotu Tayini
Amonyum Azotu Tayini
TS EN 12457-4
SM 4500-NH₃ B,C
TS 7159
İletkenlik Ölçümü
ISO 11265
Ön İşlem Sonrası Toplam Kjeldahl Azotu
Tayini
TS EN 12457-4
SM 4500 Norg : B
Ön İşlem Sonrası Nitrat/ Nitrat Azotu Tayini
TS EN 12457-4
SM 4500 NO₃ : B -E
Ön işlem sonrası pH Tayini
TS EN 12457-4
SM 4500 H⁺ : B
Adsorblanabilen Organik Halojenürler (AOX)
TS EN 12457-4
TS 13370
TS EN ISO 9562
EPA 9076
EPA 9023
Ön İşlem Sonrası Toplam Fosfor Tayini
TS EN 12457-4
SM 4500-P (B, E)
Ön İşlem Sonrası Kimyasal Oksijen İhtiyacı
TS EN 12457-4
SM 5220 B
Kuru Kalıntı Su Muhtevası Tayini
TS 9546 EN 12880
CH₄, CO₂, CO, O₂, H₂S Tayini
Elektrokimyasal Sensör Kullanarak
İşletme İçi Metot/ESC-MTD-05
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 20/21)
Akreditasyon Kapsamı
ESÇEM
Enerji Sistemleri Ve Çevre Etüd Merkezi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0145-T
Revizyon No: 08 Tarih: 9 Eylül 2014
AB-0145-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Biyogaz ve Organik
Atıklar Devam)
SEDİMENT
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Uçucu Kuru Madde Tayini (LOİ)
TS EN 12879
Ön İşlem Sonrası Soğuk Buhar
AAS Metodu ile Civa (Hg) Tayini
EPA 3051A Rev.1 02/2007
TS EN 12457-4
SM 3112 B
Ham Petrol ve Türevleri
TS EN 14039
Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini
EPA 5021 A
EPA 8015 D
Fenollerin Tayini
EPA 3540 C
EPA 8041 A
EPA 6420 C
EPA 3630 C
Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8081 B
AAS ve ICP OES ile Metal Tayini
(Ag,Al,As,Ba,Be,B,Cd,Co,Cr,Cu,Ca,Fe,Li,K,Mn,
Mg,Ni,Na,Hg,Pb,Sn,V,Zn,Sb,Tl,P,Bi,Sr,Si(SiO₂),
Ti,Mo,Se,Au, S,Zr,U,W,Te,La,Y,In,Ga,Pt,Pd)
TS EN 12457-4
EPA 3051 A
SM 3112 B
SM 3113 B
SM 3111 (B,D)
EPA 200.7
EPA 3050 B
SM 3030 (D,K)
SM 3120 B
PH Tayini
TS EN 12457-4
TS 8332 ISO 10390
SM 4500 H⁺ B
Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Tayini
EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
BTEX Tayini
EPA 5021 A
EPA 8015 D
Kızdırma Kaybı (LOİ) Tayini
TS EN 12879
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 21/21)
Akreditasyon Kapsamı
ESÇEM
Enerji Sistemleri Ve Çevre Etüd Merkezi San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0145-T
AB-0145-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
NUMUNE ALMA
Revizyon No: 08 Tarih: 9 Eylül 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Dip Sedimentlerden Numune Alma
TS 9547 ISO 5667-12
Yeraltı Sularından Numune Alma
TS ISO 5667-11
Katı Atıklardan Numune Alma
TS 12090
Yüzey Topraklardan Numune Alma
TS 9923
Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden
Çamur Numunesi Alma
TS 9545 EN ISO 5667-13
Deniz Sularından Numune Alma
TS ISO 5667-9
Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma
TS ISO 5667-6
Göl ve Göletlerden Numune Alma
TS 6291
Atıksulardan Numune Alma
TS ISO 5667-10
Atık Yağlardan ve İzolasyon Sıvılarından
Numune Alma
TS 900-1 EN ISO 3170
BS EN 60475
Kirlenmiş Sahalardaki Yeraltı Sularından
Numune Alma
TS ISO 5667-18
Toprak Kalitesi: Numune Alma Kısım 1
TS ISO 10381-2
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
160 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content