close

Enter

Log in using OpenID

Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta

embedDownload
Dersin Adı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
AKTS
Hemşirelik Esasları
HEM110
1. Yıl/2. Yarıyıl /
Bahar
6
8
2
15
Önkoşullar
Yok
Dersin dili
Dersin Türü
Türkçe
Zorunlu
Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, laboratuar çalışmaları, Gözlem, Takım/Grup Çalışması, Rol
Dersin öğrenme ve
Oynama/Dramatize Etme, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası, Proje
öğretme teknikleri
Tasarımı/Yönetimi, Diğer.
Dersin
sorumlusu(ları)
Öğrenciye sağlık sistemi içinde hemşirelik bakımının temel kuram, kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgi,
Dersin amacı
beceri, tutum kazandırarak hemşireliğin temel felsefesini ve rolünü kavramasına yardımcı olmaktır.
1. Oral, parenteral ve lokal ilaç uygulamalarını doğru hasta, doğru ilaç, doğru doz ve doğru yoldan
beceriyle uygulayabilme
2. Doğru teknik kullanılarak hastanın yaşam bulgularını doğru değerlendirebilme
3. Doğru teknik kullanılarak hastanın hijyen gereksinimlerini karşılayabilme
4. Hastayı fizyolojik ve psikolojik açıdan değerlendirerek ağrı, uyku, dinlenme sorunlarına yönelik
Dersin öğrenme
hemşirelik girişimlerinde bulunabilme
çıktıları
5. Sıcak ve soğuk uygulamaları hastaya komplikasyonsuz uygulayabilme becerisi geliştirme
6. Solunum sisteminde tanı ve tedavi için yapılan uygulamalarda tekniğine uygun hemşirelik
girişiminde bulunabilme
7. Sindirim sistemi uygulamalarında tekniğine uygun hemşirelik girişiminde bulunabilme,
8. Üriner sistem uygulamalarında tekniğine uygun hemşirelik girişiminde bulunabilme,
Hemşirelikte temel ilke ve uygulamalara yönelik temel kavramların ve uygulamaların öğrenilmesi,
Dersin içeriği
hemşirelik süreci basamaklarının kullanılması, evde ve hastanede hasta bakımının yapılabilmesi için
gerekli olacak teorik ve uygulama becerilerinin ders ve hastane ortamında kazandırılması.
1. Ulusoy MF, Görgülü RS. Hemşirelik Esasları-Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler. Cilt:I, 5. bs,
Ankara, .DFO Ltd.Şti 2001.
2. Hatipoğlu İ., Avcı Y., Öztürk A. Hemşirelik Esasları. Ankara, Gata Basımevi,1994.
3. Yıldırım A., Sayık F., Kutlu L. Hemşirelik Bakım Protokolleri El Kitabı.İstanbul, Cerrahpaşa Yayınları
2005.
4. Bache J.B., Armitt C:R., Tobiss J:R. Hemşirelik Uygulamaları Atlası.Çev. A. Yüksel, İstanbul, Birol
Kaynaklar
Basın Yayın Dağ.A.Ş,2003.
5. Craven R.f., Hirnle J.C. Fundamentals of Nursing Human Health and Function. Ed: Hilton D:L,
England, Lippihon Company, 1992.
6. Görgülü S.R. Hemşireler İçin Fiziksel Muayene Yöntemleri.Ankara, Tasarım LTD,2002.
7. Ertem A., Özcan Ö., Savran I.Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. ed. Fatma Akça
Ay,İstanbul, İstabul medikal Yayıncılık, 2007.
1
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
TARTIŞILACAK KONULAR
1. Hafta
Meslekteki temel kavramlar ve hemşirelik
Hemşirelikle ilgili kuram ve kuramcılar
Günlük bireysel öz bakım uygulamaları
2. Hafta
Hemşirelik süreci
Vücut mekaniği ve hastanın hareket ettirilmesi
Hasta kabulü, Taburculuk ve yatak yapımı
Yaşam Bulguları
3. Hafta
Ölüm ve Ölümü Yaklaşan Bireyin Bakımı
Uyku ve Uyku Sorunu Olan Hastaya yaklaşım
4. Hafta
Asepsi, dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri, enfeksiyon kontrol hemşiresi
5. Hafta
Oral ilaç uygulamaları ve lokal ilaç uygulamaları
6. Hafta
Parenteral ilaç uygulamaları, ilaç dozu hesaplama
7. Hafta
I.ARA SINAV
Yara ve Yara bakımı.Dekübitüs Yaralarında Bakım
Ağrı ve hemşirelik girişimleri
Sıcak ve soğuk uygulamalar
8. Hafta
Preop ve Postop Bakım ve Takip
İletişim-hemşire hasta iletişimi
9. Hafta
Türkiye de sağlık hizmeti
10. Hafta
Solunum sistemi uygulamaları
11. Hafta
Sindirim sistemi uygulamaları
12. Hafta
Üriner sistemi uygulamaları
13. Hafta
Dersin değerlendirilmesi ve anlaşılmayan konuların tekrarı
14. Hafta
II.ARA SINAV
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
2
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Hemşirelik alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilir ve kullanır.
2.
Bilginin doğruluğunu geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilir.
3.
Hemşirelik alanındaki yeni yaklaşımları ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
4.
Hemşireliğin profesyonel rol ve sorumluluklarını yerine getirir.
5.
Hemşirelik uygulamalarında, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
6.
Hemşirelik bakımında bütüncül yaklaşım kullanır.
7.
Mesleki uygulamalarına temel olan kuram ve modelleri bilir ve uygular.
8.
Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
9.
Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme sürecini kullanır.
10. Sağlığı koruyan, geliştiren, gerektiğinde iyileştiren ve rehâbilite eden bakım hizmetlerini
yürütür.
Yeterliği Sağlama Düzeyi: 1. Düşük, 2. Düşük/orta, 3. Orta, 4. Yüksek, 5. Mükemmel
Toplam İş Yükü
1
2
3
4
5

3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
273 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content