close

Enter

Log in using OpenID

6623 sayılı Türk Havayolları Ortaklığı Kanununun 6 ncı maddesinin

embedDownload
Devre : XI
îetima: 2
S.
SAYISI :
351
6623 sayılı Türk Havayolları Ortaklığı Kanununun 6 ncı maddesinin
tadili hakkında kanun lâyihası ve Münakalât, Maliye ve Bütçe
encümenleri mazbataları ( 1 / 3 7 6 )
T. C.
•
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71 - 915/1301
'
"
,.....--
'""'
v
v
5. VI. 1959
'
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Münakalât Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince
29. V. 1959 tarihinde kararlaştırılan 6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanunu­
nun 6 ncı maddesinin tadili hakkında kanun lâyihasının, esbabı mucibesiyle birlikte, sunulduğu­
nu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes
ESBABI MUCÎBB
Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hakkındaki 6623 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, bu
ortaklığın akdedeceği kısa ve uzun vadeli istikraz ve krediler yekûnunun ödenmiş sermayeyi teca­
vüz etmemesi şarttır.
Bu hüküm, 31. X I I . 1958 tarihinde ödenmiş sermayesi 34 635 668,87 Türk lirasından ibaret bu­
lunan Türk Havayolları Anonim Ortaklığının geniş mikyasta yatırım yapmasına imkân vermemek
tedir. Halbuki, bu ortaklık da emsali teşekküller gibi uçak satmalmak, atelyelerini tevsi etmek için
büyük yatırımlara girişmek mecburiyetindedir.
Aynı zamanda hava yolculuğunda aranan iki mühim unsur vardır. Birisi sürat, diğeri de em­
niyettir. Dünya havacılığı; hem sürat hem de emniyeti sağlamaya matuf pek büyük ilerlemeler
kaydetmektedir.
Ortaklık; bu ilerlemeye ayak uydurabilmek ve açılması karar altına alınan dış seferlerin rağbet
ve selâmetini sağlamak için teknik imkânları artırmak zorundadır.
Beynelmilel havayolu şirketlerinin 1957 yılı resmî bilançoları üzerinde yapılan tetkikat netice­
sinde; bütün şirketlerin ödenmiş sermayelerinin beş misline kadar borçlu oldukları anlaşılmıştır. Bu
da inkişaf halinde bulunan dünya havacılığının, havayolu şirketlerini uzun vadeli yatırımlar yap­
mak mecburiyetinde bıraktığını ve bınnetice borçlarının yüksek miktarlara baliğ olduğunu tebarüz
ettirmektedir.
Malzeme standardının her zaman en üstün seviyede bulunması lâzımgelen havayolu şirketlerin­
de, borçlanma miktarının tehdidedilmemesi ve müstakbel inkişaflara uygun bir seyyaliyet gösterme­
si prensibi bütün dünya memleketleri tarafından kabul edilmiş bulunmaktadır.
Bu sebeple mezkûr prensibe aykırı olan ve Türk Havayolları Anonim Ortaklığının akdedeceği
istikraz ve kredilerin miktarını asgari bir şekilde tahdideden 6 ncı maddenin tadili zaruri görül­
mektedir.
6623 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikte, meri birinci fıkra hükmü lâyihaya
aynen alınmış, ortaklığın akdedeceği istikraz ve krediler yekûnunun ödenmiş sermaye miktarını geçemiyeceğine dair olan ikinci fıkra ise «İtibari sermayesini tecavüz edemez» şeklinde değiştirilmiş­
tir. Yukarda arz edildiği üzere katî bir tahdit hükmünün mahzurlu neticeler tevlidedeceği nazara
alınarak ve müstakbel inkişaflara uygun bir seyyaliyet temin olunması maksadiyle fıkranın sonuna
bu miktarın icra Vekilleri Heyeti kararı ile artırılabileceği hakkında bir hüküm ilâve edilmesi lü­
zumlu görülmüştür.
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 42? nci maddesi, Anonim Ortaklıkların çıkaracakları tah­
villerin ödenmiş sermayeleri mikdarım tecavüz edemiyeceğini hükme bağladığı cihetle 6 ncı madde­
nin ikinci fıkrasındaki «tahvil» kelimesi metinden çıkarılmış olup bu hususta halen mevcut tahdida­
tın mezkûr madde hükmü muvacehesinde aynen baki kalacağı tabiî bulunmuştur.
Yukarda mânız sebeplerle hazırlanan kanun lâyihası Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine
arz olunur.
Münakalât Encümeni masbataeı
T. B. M. M.
Münakalât Encümeni
Esas No : 1/376
Karar No : 6
8. VI. 1950
Yüksek Reisliğe
6623 sayılı Türk HavayolLarir Ananim Ortaklığı Kanununun 6 ncı maddesinin tadili hakkın­
da kanun lâyihası, encümenimizde Hükümet
temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere
edildi.
Hükümet esbabı uıucib esinde serd edilen hu­
suslar encümenimizce de yerinde ve uygun mü­
talâa edilerek kanun lâyihası aynen kalbulı edil­
miştir.
Tercihan ve tmü&tacelen görüşülmesi temen­
nisiyle Maliye Encümenine tevdi buyuru'lanajk.
üzere Yüksek Riyasete arz olunur.
Münakalât En. Reisi
(Bilecik
Y. Üresin
M. M.
©alıkesir
M. Iştın
Çorum
C. Köstekçi
Giresun
A. N. Duyduk
Erzincan
H. Şahin
Muğla
8. Pekin
Yozgad
F, Nizamoğlu
Maliye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maliye Encümeni
Esat No. : 1/376
Karar No. : 59
10 . VI . 1959
Yüksek Reisliğe
6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Or­
taklığı Kanununun 6 ncı maddesinin tadili
hakkındaki kanun lâyihası encümenimizde alâ­
kalı Hükümet temsilcilerinin de iştirakleriyle
tetkik ve müzakere edildi.
Hükümet. Lâyihasının esbabı m acibesinde
serd edilen hususlar encümenimizce de yerinde
mütalâa edilerek kanun lâyihası aynen kabul
edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine t ev-.
(S. Sayısı : 361 )
—3
di edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur.
Maliye Encümeni Reisi
Bursa
K. Yılmaz
//.
Bursa
Bayrı
M. Muharriri
Bursa
M. Kayalar
Bursa
V. T eksel
Çorum
Kırklareli
C. Köstekçi
A. Sakınan
İmzada bulunamadı
Konya
Samsun
Zonguldak
H. A. Keymen
A. Saraçoğlu
A. Alcın
Kocaeli
D. Erol
Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 1/376
Karar No-. 146
11.
VI . 1959
Yüksek Reisliğe
6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Or­
taklığı Kanununun 6 ncı maddesinin tadili hak­
kında Münakalât Vekâletince hazırlanan ve
Meclisi Âliye arzı îcra Vekilleri Heyetince ka­
rarlaştırılıp Başvekâletin 5 Haziran 1959 ta­
rihli ve 71 - 915/1301 sayılı tezkeresiyle gönde­
rilen kanun lâyihası. Maliye ve Münakalât en­
cümenleri mazbatalariyle birlikte encümenimize
havale edilmiş olmakla salahiyetli mümessiller
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi.
Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de be­
lirtildiği üzere bahsi gecen kanunun 6 ncı mad­
desi hükmü ödenmiş sermayeden fazla kısa ve
uzun vadeli kredi ve istikraz akdine imkân ver­
mediğinden emsali havayolu şirketleri seviye­
sine ulaşmak mecburiyetinde bulunan Türk Ha­
vayollarının uçak satmalmak ve uçak bakım
atelyelerini tevsi etmek ve gerekli malzeme ve
teçhizata sahibolabilmek için uzun vadeli yatı­
rım taahhütlerine girişemediği cihetle bu mah­
zuru önlemek üzere Anonim Ortaklığın itibari
sermayesi miktarına kadar kısa ve uzun vadeli
istikraz ve krediler akdine ve ilerde hâsıl ola­
cak ihtiyaca göre bu miktarın îcra Vekilleri
Heyeti karariyle artırılabileceğine imkân veril­
mesini teminen ihzar olunmuştur.
Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan
eden müzakerelerde birinci maddenin son fık­
rası hükmüne tevfikan ihtiyaca göre İcra Ve­
killeri Heyetince artırılacak miktarın tahdidi
uygun görülmüş ve bu miktar itibari sermaye­
nin iki misli olarak tesbit edilmek suretiyle bi­
rinci madde tadilen ve mütaakıp maddeler Hü­
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir.
Kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvibine
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis V.
Muğla
N. özsan
Mazbata M.
İzmir
3. Bilgin
Kâtip
Diyarbakır
M. ff. Ünal
Afyon K.
R. Çerçel
Afyon K.
N. Topcuoğlu
Afyon K.
M. Â. Ülgen
Antalya
K. Akmantar
Bolu
S. Bilir
Çorum
H. Bulgurlu
Çorum
y. Gürsel
Denizli
A. R. Karaca
Diyarbakır
H. Turgut
Eskişehir
M. Başkurt
İsparta
T. Tığlı
İzmir
D. Akbel
İstanbul
N. Kırşan
Kastamonu
M. tslâmoğlu
Rize
H. Agun
Yozgad
T. Alpay
Sinob
İstanbul
N. N. Yücel
Nevşehir
N. önder
Trabzon
/. Şener
( S . Sayısı : 351)
ö. özen
Zonguldak
H. Timur
BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ
HÜKÜMETİN TEKLİFİ
6623 sayılı Türk Havayolları Anonim
Kanununun 6 ncı maddesinin tadili
kanun lâyihası
Ortaklığı
hakkında
6623 sayılı Türk Havayolları Anonim
Kanununun 6 ncı maddesinin kdili
kanun. lâyihası
Ortaklığı
hakkında
MADDE J. — 6623 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.
MADDE 1. — 6623 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir:
Madde 6. — Anonim ortaklık, Hazine kefa­
letiyle tahvil çıkarabilir. Tahvillerin ihraç şekil,
müddet ve şartları Maliye Vekâletinin muvafa­
katiyle tesbit olunur.
Anonim Ortaklığın akdedeceği kısa ve uzun
vadeli istikraz ve kredilerden dış istikraz ve kre­
dilere Maliye Vekâleti kefalet etmeye salahiyet­
lidir. Ancak kısa ve uzun vadeli istikraz ve kre­
dilerin yekûnu Anonim Ortaklığın itibari serma­
yesini tecavüz edemez. Bu miktar tera Vekilleri
Heyeti karariyle arttırılabilir.
Madde 6. — Anonim Ortaklık, Hazine kefa­
letiyle tahvil çıkarabilir. Tahvillerin ihraç şe­
kil, müddet ve şartları Maliye Vekâletinin mu­
vafakatiyle tesbit olunur.
Anonim ortaklığın akdedeceği kısa ve uzun
vadeli istikraz ve kredilerden dış istikraz ve
kredilere Maliye Vekâleti kefalet etmeye sala­
hiyetlidir. Ancak, kısa ve uzun vadeli istikraz
ve kredilerin yekûnu Anonim ortaklığın itibari
sermayesini tecavüz edemez. Bu miktar İcra
Vekilleri Heyeti karariyle itibari sermayesinin
iki misline kadar artırılabilir.
MADDE 2.
riyete girer.
Bu kanım neşri tarihinde rne-
MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay­
nen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra­
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
29 . V . 1959
MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay­
nen kabul edilmiştir.
Başvekil
A. Menderes
Devlet Vekili
Devlet Vekili ve
Bas. - Yay. ve Tıırz. V. V.
A. Aker
Devlet Vekili ve
Münakalât V. V.
M. Kurbanoğlu
Devlet Vekili ve
Çalışma V. V.
H. Şamam
Adliye Vekili
E. Budakoğlu
Maarif Vekili
Ticaret Vekili
H. Erkmen
Güm. ve İnh. Vekili
H. Hüsman
Münakalât Vekili
Milli Müdafaa Vekili
E. Menderes
Dahiliye Vekili ve
Hariciye V. V.
N. Gedik
Hariciye Vekili
Maliye Vekili
E. Polatkan
Sanayi Vekili
İmar ve İskân Vekili
M. Berk
>>««
( S . Sayısı : 3öl )
Nafıa Vekili ve
Maarif V. V.
T. İleri
Sıh. ve İç. Mua. Vekili
Dr. Lûtfi Kırdar
Ziraat Vekili
N. ökmen
Çalışma Vekili
Bas. - Yay. ve Turz Vekili
Koordinasyon Vekili ve
Sanayi V. V.
8. Ataman
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
348 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content