close

Enter

Log in using OpenID

Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Devre

embedDownload
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
22 Ocak 2014 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayfa 1 / 3
Sayı : 28890
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
ARKA IŞIK
NİTELERİNİN İMALİNDE KULLANILAN LED DİYOTLU
BASKILI DEVRE KARTLARININ İTHALATINDA TARİFE
KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Ama ve kapsam
M ADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 2/12/2013 tarihli ve 2013/5706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
y r rl ğe konulan Arka Işık nitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında
Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, arka ışık nitelerinin imalinde kullanılan LED diyotlu
baskılı devre kartlarının ithalatında a ılan tarife kontenjanının dağıtım y ntemi ile başvuru ve kullanım usul ve
esaslarının d zenlenmesidir.
Dayanak
M ADDE 2 (1) Bu Tebliğ; Arka Işık nitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre
Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile y r rl ğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları
M ADDE 3 (1) Arka Işık nitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, 8529.90.92.00.00 veya 9405.40.39.00.00
g mr k tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) Yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı: Prizmalar/lensler ile donatılmış
olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki r nlerin arka ışık
nitelerinin imaline mahsus isimli madde i in a ılan 16 milyon adetlik tarife kontenjanının dağıtımı, sadece s z
konusu maddeyi retimlerinde kullanan sanayicilere talep toplama y ntemiyle yapılır.
(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek i in, sanayicilerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş
g n i erisinde, ek-1 de yer alan başvuru formu ve ek-2 de yer alan aranacak diğer belgelerle birlikte Ekonomi
Bakanlığına (İthalat Genel M d rl ğ ) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde, genel evrak
giriş tarihi ve sayısı esas alınır. S resi i inde yapılmayan veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiya duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel M d rl ğ ) ek1 de yer alan başvuru formu ve ek-2 de yer alan aranacak diğer belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri
d zenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya a ıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.
Dağıtım
M ADDE 4 (1) Talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarına eşit veya daha az
olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.
(2) Talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından fazla olması durumunda dağıtım;
sanayicilerin mezk r r n i in ithalat performansları, t ketim kapasiteleri ve kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife
kontenjanını kullanma performansları dikkate alınarak ger ekleştirilir.
İ thal lisansına ilişkin esaslar
M ADDE 5 (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat i in, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel
M d rl ğ ) ithal lisansı d zenlenir. Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek r nlere ilişkin g mr k beyannamelerinin,
ithal lisansının ge erlilik s resi i inde tescil edilmiş olması şarttır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140122-21.htm
22.01.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Sayfa 2 / 3
(2) D zenlenecek ithal lisansları 31/12/2014 (31/12/2014 d hil) tarihine kadar ge erlidir. İthal lisansı zerinde,
ge erlilik s resi i erisinde, ilgili firmaların talep etmesi halinde, Bakanlık a uygun g r lecek değişiklikler yapılabilir.
Ancak, tahsis edilmiş olan tarife kontenjanı miktarının artırılmasına ve lisans ge erlilik s resinin uzatılmasına y nelik
talepler değerlendirmeye alınmaz.
(3) İthal lisansının ge erlilik s resinin bitmesini m teakip, on iş g n i erisinde, firmalara verilen n shanın
aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel M d rl ğ ) iade edilir.
İ thal lisansının zayii
M ADDE 6 (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma ilişkin gazete ilanı
ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel
M d rl ğ ) zerine "Zayi olmasından dolayı yeniden d zenlenmiştir" şeklinde şerh d ş lerek, ithal lisansının
kullanılmamış olan kısmı i in yeni ithal lisansı d zenlenebilir.
(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel M d rl ğ ),
G mr k ve Ticaret Bakanlığına (G mr kler Genel M d rl ğ ) ve firmaya bildirilir.
Diğer hususlar
M ADDE 7 (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat h k mleri uygulanır.
Y r rl k
M ADDE 8 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde y r rl ğe girer.
Y r tme
M ADDE 9 (1) Bu Tebliğ h k mlerini Ekonomi Bakanı y r t r.
Ek-1
BAŞVURU FORM U










G.T.İ .P.
Madde ismi
Ticari ismi
İ thalatçı firmanın unvanı, vergi numarası,
adresi, telefonu, faks numarası, internet adresi,
e-posta adresi
İ hracatçı firmanın unvanı, adresi
Mal ın kullanılacağı yer
Mal ın talep edilen miktarı
Mal ın menşe ülkesi
Mal ın sevk ülkesi
Mal ın giri ş yapacağı yetkili gümrük idaresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Firma Unvanı
Yetkili İmza
Ek-2
ARANACAK Dİ ĞER BELGELER:
12-
Başvuru dilekçesi
Proforma fatura
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140122-21.htm
22.01.2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
345-
Sayfa 3 / 3
Bağl ı bulunulan Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenmi ş ve tasdik edilmi ş kapasite
raporu sureti
Noter onayl ı imza sirkülerinin asl ı veya Ekonomi Bakanl ığınca (İ thalat Genel Müdürlüğü) onayl ı örneği
Tebli ğ’ in üçüncü maddesinde verilen tanımdaki kompresörlerden ithalat yapmış olan firmaların, bu
ithalatlarına ili şkin 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait, her bir yıl için ayrı olarak ve aşağıdaki örneğe göre
hazırlanmış, Yeminli Mali Müşavirce tasdik edilmi ş, gümrük beyanname özet tablosu (Bakanl ığımıza
firmalarca önceki yıllarda verilmi ş olan i şbu tablolar geçerli olup, bunların yeniden başvuru ekinde yer
alması gerekmemektedir.)
Örnek Gümrük Beyanname Özet Tablosu
Yalnızca 9405.40.39 gümrük tarife pozisyonundan (GTP) ithal edilen “ Elektrikli ışık montajı; baskılı devre kartları ve
ışık yayan diyotlar (Light Emitting Diodes – LED) içeren, düz TV setlerinin arka ışık ünitelerinin (backlight units)
imaline mahsus” tanımlı maddenin ithalat miktarını gösterir.
Firma Unvanı:
Firma Vergi No:
Sıra No
Beyanname
Sayısı
Tarihi
M iktar
(Adet)
Fatura
Numarası
Tarihi
TOPLAM M İ KTAR:
Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvan ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve
doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir).
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN
ADI SOYADI
İMZASI VE MÜHRÜ
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140122-21.htm
22.01.2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
183 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content