close

Enter

Log in using OpenID

Bölümümüz tanıtım kataloğu için tıklayınız

embedDownload
GIDA
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
2014 ©
Önsöz
Hakkımızda
Misyon
Alt Yapı
Vizyon
Analiz-Endüstriyel
Hizmetler
Hedefler
İletişim
Önsöz
Önsöz
Gıda mühendisliği geniş uygulama alanına sahip bir disiplindir.
Mühendislik prensip ve yaklaşımlarının, gıda üretim ve işlemleri ile ilgili
her konuda yorumlanması ve uygulanması gıda mühendisliğinin
alanına girer ve bu anlamda neredeyse tüm mühendislik alanları
(makina, kimya, endüstri, ziraat vb) ile örtüşür. Ancak, gıda
mühendisliği, mühendislik ile gıda bilimleri arasında kurulması zorunlu
olan bağı sağlar. Bu anlamıyla gıda endüstrisi için özgün ve
vazgeçilmezdir. Özetle, gıda mühendisliği, hem gıdalar ve bileşenleri ile
ilgili fiziksel temellerin tanımlanması ve oluşturulması, hem de gıdaların
üretimi, taşınması, depolanması, işlenmesi, ambalajlanması ve
dağıtımında mühendislik ilkelerinin uygulanması ile ilgilidir.
Üniversitemiz Gıda Laboratuvarı’nın altyapısının oluşturulmasıyla Gıda
Mühendisliği Laboratuvarı bünyesinde; gıda madde ve mamullerinin
analiz profiline uygun olarak, ulusal ve uluslararası kabul görmüş analiz
yöntemlerine göre fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizler
yapılabilmektedir.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Misyon
Misyonumuz:
Ülkemiz gıda endüstrisinde önemli görevler
üstlenebilecek,
Bilim, teknoloji ve mühendislik bilgileriyle donanmış,
Dürüst ve aydın öğrenciler yetiştirmek;
Hem yetiştirdiği gıda mühendisleri, hem de yapılan
bilimsel çalışmalar ile ülkemizde olduğu kadar, dünyadaki
üniversitelerle de yarışacak akademik düzeyi
yakalamaktır.
Gıda alanında çalışanlarla paylaşım içerisinde olup ortak
projeler geliştirmek,
Eğitimlerle gıda konusunda toplumu bilgilendirmek,
Gıda konusundaki gelişmeleri eğitim ve araştırmalarında
kullanılabilmektedir.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Vizyon
Vizyonumuz:
Gıda mühendisliği eğitimi ile ilgili her alandaki paydaşlarımızla
birlikte,
Eğitimin geliştirilmesi,
Çağın bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmelerine
katkıda bulunabilen,
İnsanlık sorunlarına duyarlı,
Mesleki sorumluluklarının bilincinde
gıda mühendisleri yetiştirmektir.
Gıda üretiminde yenilikçi ve yüksek kaliteyi benimseyen
ve geliştirilmesinde çalışmalar yapan,
Gıda ile ilgili hizmetler geliştirerek hizmet sunan
bir bölüm olmaktır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Hedefler
Hedeflerimiz:
Gıda mühendisliği lisans programından mezun olan gıda
mühendisleri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetenekleri taşır:
Gıda Mühendisliği problemlerini tanımlayabilmek, formüle
edebilmek ve çözebilmek için temel bilimler ve temel
mühendislik bilgilerini kullanabilme
Deney tasarlayıp yürütebilmek, sonuçlarını analiz edip
yorumlayarak sunabilmek ve bu amaçla gerekli modern
mühendislik donanımlarını kullanabilme
Veri toplama, yorumlama, modelleme, raporlama ve teknik
çizimleri okuyabilme
Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları
gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada
çağdaş yöntemleri kullanabilme
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Hedeflerimiz:
Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
Gıda mühendisliği mesleğinin uygulandığı kurumlarda,
lider ve/veya çok disiplinli takımların elemanı olarak
görevler üstlenebilme
Gıda mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki
etkileri hakkında bilgi sahibi olabilme
Gıda mühendisliğinin güncel ve çağdaş konularına ilişkin
bilgi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği dair bilince
sahibi olabilme, ve bunu gerçekleştirebilme
Mesleki sorumluluk ve etik duyarlılıkla toplumsal çıkarları
gözetme
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Hakkımızda
Hakkımızda:
Gıda Mühendisliği Bölümü, üniversitemiz Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi’nde eğitim ve araştırmalarını sürdürmektedir.
Gıda Mühendisliği lisans programı eğitimi teorik ve uygulamalı
olarak verilecektir. Bölümümüzde 3 Doçent, 3 Yardımcı Doçent
olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi
ve 1 Uzman ve 1 Tekniker bulunmaktadır.
Bölümümüzde gıda maddelerinin temel kimyasal özelliklerin
belirlenebildiği ve kromatografik ve/veya spektrofotometrik
olarak ayrıntılı analizlerinin yapılabildiği bir Enstrümental Analiz
Laboratuvarı ve Genel Kimya Laboratuvarı bulunmaktadır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Alt Yapı
HPLC
Agilent 1260 HPLC
Teknik Özellikler
HPLC sistemi; pompa,
degasser, soğutmalı
autosampler, kolon fırını ve
çeşitli detektörlerden (DAD, RID
ve FL) oluşmaktadır.
600 bar basınç
Yüksek hassasiyet- 60 mm optik
yol uzunluğu, gürültü: < ± 0.6
µAU/cm
Kullanım Alanları
Numunedeki maddelerin, tayin edilecek moleküllerin
çözeltilerinin özel dolgulu kolonlardan geçirilerek,
yüksek basınç altında birbirlerinden ayrılmalarını ve
bunların miktarlarının ölçülmesini sağlayan cihazdır.
Protein, peptid, pestisit, nükleik
asit, amino- ve diğer organik
asitler, şekerlerin analizi, gıda,
vitamin, fenol, solvent,
aflatoksin, biyokimyasallar ile
çeşitli tıbbi materyallerin,
kompozit ve karışımların
analizlerinde kullanılmaktadır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
LC-MS/MS
Agilent 6430 ESI LC/MS/MS
Teknik Özellikler
Sıvı kromatografisi (LC),
(pompa, degasser, autosampler,
kolon fırını)
Sıralı kütle/kütle spektrometresi
(MS/MS)
Kullanım Alanları
Numunedeki
maddeleri,
yüksek
basınçlı
sıvı
kromatografisinde fizikokimyasal özelliklerine göre
ayrıp molekülleri kütle dedektörü ile analiz eden ve çok
düşük konsantrasyonlarda maddenin miktar tayininin
yapılabilmesini mümkün kılan cihazdır.
Kütle spektrometresinde,
saflaştırılmış ve konsantre
edilmiş nanolitre seviyesindeki
sıvı örneklerin analizi
yapılabilmektedir.
Pestisit analizleri, ilaç araştırmageliştirme, metabolit tanımlama,
girişim testleri, protein
tanımlama ve miktar tayini,
biyolojik markör tespitinde
kullanılmaktadır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
GC
Agilent 7890 A
Teknik Özellikler
Autosampler
Split/Splitless inlet
Kolon fırını
Flame Ionization Detector (FID)
Thermal Conductivity Detector
(TCD).
Kullanım Alanları
Özel dolgulu kolon ve taşıyıcı bir inert gaz yardımı ile
gaz haline geçebilen belirli bir maddenin saflığını test
etmek veya farklı bileşenlerden oluşan bir karışımı
ayırmak ve ayrıca bu bileşenlerin göreceli miktarlarını
tespit edilebilmek için kullanılan cihazdır.
Birçok bilim dalının ve sanayinin
ilgilendiği maddelere geniş bir
şekilde uygulanmaktadır.
Gıda, biyokimya, biyoteknoloji,
petrokimya, farmakoloji, bitkisel
yağlardan sterollerin
ayrılmasında, genetik,
toksikoloji, amino asitlerin
tayininde, aroma ve ikincil
metabolit analizlerinde
kullanılmaktadır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
AAS
Pelkin Elmer PinAAcle 900F
Teknik Özellikler
Flame
Hidrür
Kullanım Alanları
Biyolojik, medikal ve klinik
örnekler (kan, ürin, ve diğer
vücut sıvıları, kokular, saç, diş,
tırnaklar), su ve çevresel
örnekler (sular, katılar.
çökelekler), çelik ve metal
endüstrisi, ilaç endüstrisi, besin
endüstrisi analizlerinde
kullanılmaktadır.
AAS, elementel analizlerde kullanılan önemli bir
araçtır. Örnekteki aranan elementler, o elemente has
dalga boyundaki ışığı soğurması yardımıyla
bulunmaktadır.
Atomik
absorpsiyon
spektroskopisinde metallerin çoğu ile az sayıda
ametal analiz edilir.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
ICP-MS
Pelkin Elmer NexION 300X
Teknik Özellikler
Meinhard Nebulizer
Cyclonic Spray Chamber
Deflektor
Standard, KED ve DRC modda
çalışma
3 kone (sampler, skimmer ve
hyper skimmer)
Kullanım Alanları
Plazmada meydana gelen atomlaşma sonucunda,
maddelerin bir kütle spektrometresinde m/z oranına
göre
ayrılıp,
dedektöre
ulaşması
sonucunda
elementlerin ve izotoplarının miktarlarının tayin
edilmesi sağlayan cihazdır.
Jeoloji, hidrojeoloji, çevre, tıp,
biyoloji, kimya, petrokimya, metalürji
ve gıda mühendisliği alanlarında
kullanılmaktadır.
Kaya ve toprakta altın, platin gibi
değerli metal analizi,yer altı suyu,
kaynak ve mineralli suların içme
suyu
kalitesinin
belirlenmesi,
endüstriyel
hammadelerde
iz
element analizleri, bitmiş üründe ve
hammaddelerdeki safsızlıklar gibi
analizlerde kullanılmaktadır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
UV Spektrofotometre
Agilent Cary 60
Teknik Özellikler
Ultraviyole ve visible (190-1100
nm) dalga boylarında çalışma
3 saniye içerisinde okuma
Bilgisayar yazılım programı ile
çalışma (the Agilent Cary
WinUV)
Kullanım Alanları
Gıda bileşenlerinin kalitatif ve
kantitatif analizinde kullanılır.
Antioksidan kapasite tayininde
Renk ölçümlerinde
Toplam fenolik bileşiklerin
tayininde
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Renk Ölçer
CM-5 Konica-Minolta
Teknik Özellikler
M-5 cihazı ile hem reflektans
hem de transmitans ölçümü
Bilgisayardan bağımsız olarak
çalışabilme
d/8° küre geometrisinde çalışma
Kullanım Alanları
Gıda endüstrisinde ve diğer renk
kontrolünün yapılması gerekli
tüm alanlarda,
Ambalaj materyalleri, plastik,
boya sanayi, tekstil, yapı
kimyasalları vb. kullanılır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Polarimetre
Krüss P3000
Teknik Özellikler
Otomatik ölçüm
Dokunmatik ekran
Yazıcı bağlantısı ile çıktı alma
Katı ve sıvı örnek ölçümü
Kullanım Alanları
Konsantrasyon ve saflık tayini,
Fruktoz ve glikoz saptama tayini
yapılabilir.
Konfigürasyon değişikliği
incelenebilir.
Polarimetre, maddelerin optikçe aktifliklerini ölçen
cihazdır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Su Aktivitesi Tayin Cihazı
Aqualab DewPoint 4 TE
Teknik Özellikler
Hızlı (<5 dak.), kesin ve kolay
ölçüm
15-50oC sıcaklık aralığında
kullanım
Kullanım Alanları
Tüm gıdaların su aktivitesi
değerlerinin belirlenmesinde
kullanılır.
Su aktivitesinin ölçülmesi,
mikrobiyolojik riskleri minimize
etmenin ve gıda kalitesini
arttırmanın en önemli
çözümüdür.
Su aktivitesi (aw) gıda ürünlerinde suyun yapısal ve
kimyasal olarak ne kadar sıkı bağlandığının
ölçülmesidir.
Su aktivitesi; ürünün raf ömrünü, kokusunu, rengini,
lezzetini ve yapısını etkiler.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Refraktometre
Krüss Abbe-Refractometer
AR2008
Teknik Özellikler
Sıcaklık kontrollü refraktif indeks
okuma (0-70oC)
LCD ekran
Katı ve sıvı örnek ölçümüne
uygun
Kullanım Alanları
Tüm gıdalarda konsantrasyon,
saflık kontrol tayinleri
yapılmaktadır.
Refroktometre her ortamın kırılma indisinin farklı olması
prensibini kullanarak, konsantrasyon ve madde miktarı
gibi tayinleri yapmaya yarayan bir cihazdır.
Kırılma indisi her maddeye özgü bir fiziksel özelliktir, bu
sebeple
kalitatif
ve
kantitatif
analizlerde
kullanılmaktadır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Azot/Protein Tayin Cihazı
Gerhardt Vapodest 45s
Teknik Özellikler
Yüksek performanslı buhar
jenaratörü
Buhar regülasyonu(%30-%100)
20 metot hafızası
Koruyucu kapak
Soğutma suyu sensörü
Distilasyon zamanı kontrolü
Titrasyon ünitesi ile, otomatik
titrasyon ve pH ölçümü
Otomatik, su, alkali ve asit
ekleme
Kullanım Alanları
Gıda ve besinlerdeki azot ve protein miktarlarının
tespitinde kullanılan cihazdır.
Nitrit, nitrat, amonyum, etanol
tayinlerinde,
Kheldahl yöntemi: distilasyon ve
titrasyon aşamalarında kullanılır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Azot/Protein Tayin Cihazı
Gerhardt Kjeldatherm
Teknik Özellikler
Sıcaklık/süre kontrollü
Tam otomatik parçalama
Mikro ve makro miktarlarında
analiz
Aynı anda 8 örnek analizi
Kullanım Alanları
Tahıl, baklagil, et ve et
ürünlerinin,
Süt ve süt ürünlerininin protein
içeriklerinin belirlenmesinde,
Yem ve gübre azot içeriklerinin
belirlenmesinde kullanılır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Yağ Tayin Cihazı
Gerhardt Soxtherm
Teknik Özellikler
Full otomatik ekstraksiyon
Birçok ürün ekstraksiyonuna
uygun
4 ektraksiyon ünitesi
Kullanım Alanları
Tüm gıda sanayi alanı
ürünlerinde yağ tayini,
Yumurta ve yumurta ürünlerinde
lipid analizinde kullanılır.
Yağ tayin cihazı ile klasik soxhalet metoduna göre
daha hızlı ve daha ucuz deney maliyeti ile yağ tayini
yapılabilmesine olanak sağlayan cihazdır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Rotary Evaporatör
Buchi Rotavapor R-215
Teknik Özellikler
10 mbar ve altında vakum
uygulayabilme
20-280 rpm dönme hızı
Dijiital buhar sıcaklık ölçümü ve
dönüş hızı
Vakum Pompaları ile sessiz ve
hızlı çalışma
20-180oC su banyosu sıcaklık
ayarı
Yağ veya su banyosunda
çalışabilme
Kullanım Alanları
Döner vakum evaporatörüyle tek basamaklı
destilasyonlar hızlıca yapılabilir. Bu yöntemin esası,
dönen
buharlaştırıcı
bir
balon
kullanılarak
çözücülerin buharlaştırılması ve yoğunlaştırılmasıdır.
Meyve suyu veya sıvı örnek
konsantre etme,
Kurutma,
Destilasyon işlemlerinde
kullanılır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
pH Metre
Mettler Toledo SevenCompact
pH/Ion meter S220
Teknik Özellikler
pH ölçümü yanında ORP ve
çeşitli birimlerde iyon
konsantrasyonu ölçebilme
Sıcaklık aralığı: MTC: -30.0’dan
130.0’a / ATC: -5.0- 130.0oC
Akıllı Sensör Yönetimi
Entegre USB ve veri alışverişi
için RS232 arayüzleri
pH metre gıda işletmelerinde, tıp alanında,
laboratuvarlarda, arıtma tesislerinde, kimyasal üreten
firmalarda ve daha başka birçok alanda yaygın bir
şekilde kullanılan temel ölçüm cihazıdır, sıvının asitlikbazlık derecesini gösterir.
Kullanım Alanları
.
Sayısız kullanım alanı olmasına
karşın örnek olarak; süt ve et
teknolojisinde tazelik
kontrolünde, meyve suyukonserve teknolojinde, havuz
suyu kontrolünde,
mikroorganizma gelişimini
kontrol amaçlı olarak kullanımı
sayılabilir.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Nem Ölçer (Halojen Lambalı)
Ohaus MB45
Teknik Özellikler
50 – 2000C sıcaklık aralığı
Kapasite: 45 g
Hassasiyet: 0,001 g
Kullanıcı metodu girebilme
% nem, % kuru madde, kalan
madde ağırlığı ölçme
4 programlı
Kullanım Alanları
Gıdaların nem ve kuru madde
analizlerinin belirlenmesinde
kullanılır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Nem Ölçer (Infrared)
Denver IR 60
Teknik Özellikler
40-1200C sıcaklık aralığı
Kapasite: 60 g
Hassasiyet: 0,001 g
5 programlı
Kullanım Alanları
Gıdaların nem ve kuru madde
analizlerinin belirlenmesinde
kullanılır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Öğütücü
Retsch ZM 200
Teknik Özellikler
900 ml/siklon ile 5000 ml'ye
kadar öğütme kapasitesi
Rotor hızı: 6.000 -18.000 rpm
10 mm'ye kadar besleme
büyüklüğü
40 mikron'a kadar öğütme
inceliği
Kullanım Alanları
Orta-sert ve lifli ürünlerde boyut
küçültme işlemlerinde
kullanılmaktadır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Farinograf
Brabender Farinograph-AT
Teknik Özellikler
Hız aralığı: 0 - 200 dk-1
Kullanım Alanları
Su kaldırma kapasitesinin,
Gelişme zamanının,
Stabilitesinin,
Unun yoğurulmaya karşı
gösterdiği direncin ve
Yumuşama derecesinin
belirlenmesinde kullanılır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Ekstensograf
Brabender Ekstensograf E
Teknik Özellikler
Kanca hızı: 14.5 ± 0.5 mm/s
Yuvarlama hızı: 83 ± 3 min-1
Silindir hızı: 15 ± 1 min-1
Kullanım Alanları
Hamurun uzamaya karşı
direncinin,
Uzayabilirliğinin,
Uzama/Direnç oranının,
Enerji değerinin belirlenmesinde
kullanılır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Reograf
Yücebaş Makine
Teknik Özellikler
Dokunmatik LCD ekran
Mikser hızı 60±1 min-1
Balon patlamasını otomatik
algılama
Uzaktan erişim kontrolü
Kullanım Alanları
Hamurun; Direnç/Basınca
Dayanma,
Uzama-Kurve Taban Uzunluğu
Enerjisi,
Direncin uzamaya oranının,
Elastikiyet indeksinin
belirlenmesinde kullanılır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Düşme Sayısı Cihazı
Yücebaş Makine
Teknik Özellikler
Dokunmatik LCD ekran
Mikro işlemci kontrollü
Rakım Düzeltme formülü
Özel su tankı çerçevesi
Aynı anda çift numune veya tek
numune ile test yapabilme
Kullanım Alanları
Alfa amilaz aktivitesinin tespiti
Çimlenme miktarı tespitinin
belirlenmesinde kullanılır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Gluten Yıkama Cihazı
Yücebaş Makine
Teknik Özellikler
Dokunmatik LCD ekran
Çift yıkama başlığı
Kullanım Alanları
Unda yaş gluten
miktarının belirlenmesinde
kullanılır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Gluten İndeks Cihazı
Yücebaş Makine
Teknik Özellikler
Dokunmatik LCD ekran
Kullanım Alanları
Sağlam gluten miktarının %
olarak belirlenmesinde kullanılır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Sedimentasyon Cihazı
Yücebaş Makine
Teknik Özellikler
Zaman ayarlı
Dokunmatik LCD ekran
6 adet deney tüpü haznesi
30 derece açıyla dakikada 40
salınım
Kullanım Alanları
Unun gluten kalitesinin
belirlenmesinde,
Süne ve kımıl zararının
belirlenmesinde kullanılır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Santrifüj
Hettich Rotofix 32 A
Teknik Özellikler
Tüp Adeti: 28
Tüp Kapasitesi: 15 ml
Dönme hızı: 6000 rpm
Savurma Gücü: 4629 CF x g
Hız ve zaman kontrolü
Kullanım Alanları
Numune ve karışımların
ayrılmasında kullanılır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Santrifüj
Hettich Universal 320 R
Teknik Özellikler
Hava soğutmalı
Max. Hız 15000 rpm
Max. Kapasite; 6x15 ml
Çalışma sıcaklık aralığı -20 +40 0C
Kullanım Alanları
Yoğunluğu maksimum 1.2
kg/dm3 olan numune veya
karışımların ayrılmasında
kullanılır.
Santrifüj aletinin yüksek devir sayısı, içerisine
yerleştirilen karışımların çökelme prensibine göre
ayrılmasını sağlar.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Ultra/Saf Su Cihazı
PURELAB Option-Q
Teknik Özellikler
Şebeke suyundan direkt olarak
saf su ve ultra saf su üretme
Cihaz direkt şebeke suyu
bağlantısı ile saatte 15 litre 18.2
MΩ-cm ultra saf su üretebilme
Mikroprosesör kontrollü (saflık
takibi)
Entegre DV25 tankı
Görsel ve işitsel alarm sistemi.
Kartuş değiştirme uyarısı ile
optimum saflaştırma
Ön taraftan açılan servis kapağı
ile sarflara kolay erişim
Kullanım Alanları
Yapılan fiziksel ve kimyasal ve
enstrümantal analizlerde gerekli
olan saf su/ultra saf suyu sağlar.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Ultrasonik Su Banyosu
Elma S 120-H
Teknik Özellikler
Ultrasonik frekans: 37 kHz
Isıtma gücü: 800 W
Ultrasonik güç etkisi: 1000 W
Ultrasonik pik performansı: 800
W (max)
Zaman ve sıcaklık kontrolü
Kullanım Alanları
Ses dalgaları yardımıyla
çözeltileri gazdan arındırır,
temizler ve çözer.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Azot Evaporatörü
AVP-B40
Teknik Özellikler
Kontrollü dijital sıcaklık
göstergeli
Ayarlanabilir tüp standı
yüksekliği
40 bloklu (8×5)
5-99.9oC sıcaklık aralığı
Regülatör ayarlı
24 saat kesintisiz çalışma
Kullanım Alanları
Solventlerin
ve
suyun
buharlaştırılmasında
kullanılmaktadır.
Kimyasal
ve
biyokimyasal
çözeltilerin ileri analizleri için konsantre edilmesini ya
da çözeltilerin kuruluğa kadar buharlaştırılmasını
sağlar.
Analiz edilecek örneklerin
konsantre edilmesini ya da
çözeltilerin kuruluğa kadar
buharlaştırılması,
Hassas örnekleri içeren
çözeltilerin azot gazı altında
kurutarak, korunmasını
sağlamak için kullanılır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Teraziler
Denver Instrument, Shimadzu
Teknik Özellikler
Tartım Kapasites: 6 kg (max)
1 gr'dan 1 mg Hassasiyet
Kullanım Alanları
Numunelerin tartım işlemlerinde
kullanılır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Manyetik Karıştırıcı/Vorteks
IKA
Teknik Özellikler
50 – 500 OC
100 – 1500 rpm
Dijital ekran
Kullanım Alanları
Numunelerin karıştırılmasında
kullanılır.
Adana BTU Gıda Mühendisliği - 2014
Analiz-Endüstriyel
Hizmetler
Endüstriyel-Analiz Hizmetleri
http://food.adanabtu.edu.tr/upload/menu/doc/
g%C4%B1damuh.pdf
İletişim
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 639 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content