close

Enter

Log in using OpenID

1- Divriği Orman İşletme Şefliği sınırlarında 5 adet Yaban Keçisi

embedDownload
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKNALIĞI
XV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
SİVAS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
PARTİ
NO
NİTELİĞİ
VE
NİCELİĞİ
BULUNDUĞU
İL/İLÇE
AVLAĞIN ADI
(YABAN HAYATI
GELİŞTİRME
SAHASI –YHGSO.İ.Ş.)
1
Yaban Keçisi
Avlanma Kotası
(5.000 x 5 Adet)
Sivas
Divriği
Divriği Orman İşletme
Şefliği sınırları
ALANI
(Ha)
MUHAMEN
BEDELİ TL.
(KDV
HARİÇ)
GEÇİCİ
TEMİNAT
% 3 (TL)
TARİH
VE SAATİ
25.000,00
750,00
03.06.2014
Saat 11.00
1- Divriği Orman İşletme Şefliği sınırlarında 5 adet Yaban Keçisi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Döner Sermaye Kuruluşları
İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile 03/06/2014 Salı günü saat 11:00’de Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Malatya XV. Bölge Müdürlüğü Çöşnük Mahallesi İnderesi Sokak No.94 Malatya ) ’Adresin’ de İhale salonunda yapılacaktır.
İHALE DOKÜMANLARININ TEMİNİ
1- İhale ile ilgili Şartname ve ekleri XV. Bölge Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğü (Akdeğirmen Mah. Niksar cad. 58040 SİVAS) ‘Adresin
’den her bir ihale için 75,00 TL bedel üzerinden temin edilebilir. Aynı yerde ücretsiz görülebilir.
2- İhaleye iştirak edecekler aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini
içeren iç zarfında yer aldığı dış zarflarını; 03.06.2014 Salı günü saat 11:00’e kadar Malatya XV. Bölge Müdürlüğü Çöşnük Mahallesiİnderesi
Sokak No.94 Malatya ) ‘daki İhale Komisyon Başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir.
İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
1- T.C. Vatandaşı olmak (Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek),
2- Kanuni ikametgah sahibi olmak,
3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,
4- a) Tüzel kişiliği seyahat acentesi olan İSTEKLİNİN YÖNETMELİK kapsamında BAKANLIKÇA verilen “Av Turizmi İzin
Belgesi nin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek,
b) 2004 yılı ve sonrasındaki av dönemlerinde/av yılında av turizmi kapsamında avına izin verilen yaban keçisi, çengelboynuzlu dağ
keçisi, yaban koyunu, melez yaban keçisi, karaca ve kızıl geyik ile yaban domuzu av organizasyonlarından en az birisini başarıyla
tamamlamak ve bunu kanıtlamak.
5- a) Tüzel kişi olması halinde ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ile Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek.
b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan acentelerin her birinin (a)’daki belgeyi vermek.
6- İmza sirküleri vermek:
a) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter onaylı imza sirkülerini vermek.
b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) fıkralarındaki belgeleri getirmek. (Ek-1)
c) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınması durumunda; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile
vekaleten katılan kimselerin noter onaylı imza sirkülerini vermek.
7- İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile
ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (ihalenin üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir). (Ek-2) Ayrıca
grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.
8- Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
9- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak koşuluyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna
borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı örneğini vermek.
10-İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı
veya noter tasdikli örneği,
11-İhaleye ait şartname ve eklerini satın alındığına dair alındı belgesi,
12- İDARE’ ye hitaben işin adına alınmış, 5 adet Yaban Keçisi İçin 750,00TL.(yediyüzellitürklirası) tutarında geçici teminata ait
alındı makbuzu veya 2886 sayılı Devlet İhale kanununa göre düzenlenmiş Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu verilmesi,
13- Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve
tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf, geçici
teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve yukarıda 13.cü maddeye(12.cü madde dahil) kadar istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci
bir zarfa konularak kapatılır. Zarf kapatılacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir Dış zarfın Ön yüzüne ‘XV. Bölge Müdürlüğü Sivas
Şube Müdürlüğü (İhale konusu) İhale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, tebligat adresi
ve ticari unvanı yazılı olacaktır.
Teklif mektuplarının istekli tarafından adı ve soyadı da yazılarak imzalanması ve bu mektuplarda ve eklerinin tamamen okunup kabul
edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan
veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
14- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
15-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
16-İhaleye iştirak edeceklerin yukarıdaki belgelerle birlikte geçici teminatı ve ihale doküman bedeli olan 75,00 TL’ sini Sivas Şube
Müdürlüğünün Ziraat Bankası Sivas Şubesindeki TR640001000230369173145003
No’lu hesabına veya XV. Bölge Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğü’nün Döner Sermaye Saymanlığına ihale günü ve saatine kadar
yatırmaları gerekmektedir.
17- İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, tellaliye, damga pulları, KDV, noter masrafları vb. giderler ihaleyi
kazanan firmaya aittir
18 - İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
150 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content