close

Enter

Log in using OpenID

Çalışma Raporu 2011 - Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi

embedDownload
2011-2013 DÖNEMİ
ÇALIŞMA RAPORU
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
1
DÜNYA ENERJİ KONSEYİ
TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ
2011-2013 DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURULU
21/28 Mart 2014, Ankara
Toplantı Yeri:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Konferans Salonu
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2
06100 Çankaya-Ankara
Toplantı Saati:
10:00
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
2
İÇİNDEKİLER
I.
GÜNDEM .......................................................................................................................1
II.
SUNUŞ ..........................................................................................................................2
III.
GİRİŞ .............................................................................................................................5
1. RAPOR DÖNEMI........................................................................................................... 5
2. KURULUŞUN ÜNVANI .................................................................................................. 5
3. YÖNETİM VE DENETİM KURULU ................................................................................ 5
4. ÜYELER HAKKINDA AÇIKLAMALAR ............................................................................ 5
5. ORGANİZASYON YAPISI .............................................................................................. 5
6. YÖNETIM VE DENETIM KURULU ................................................................................ 7
IV.
YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR .........................................................................................8
1. ÜYELERİMİZ İLE İLİŞKİLER........................................................................................... 8
2. 2011 YILI FAALİYETLERİ ............................................................................................... 8
3. 2012 YILI FAALİYETLERİ ............................................................................................. 10
4. 2013 YILI FAALİYETLERİ ............................................................................................. 11
5. ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİ ............................................................................... 14
6. DEK-TMK WEB SİTESİ ................................................................................................ 16
7. BASIN DUYURULARI................................................................................................... 16
8. YAYINLAR .................................................................................................................... 17
9. MALİ DURUM .............................................................................................................. 17
10. TİCARİ İŞLETME........................................................................................................ 30
V.
SONUÇ........................................................................................................................37
VI.
2014-2016 DÖNEMİ ÇALIŞMA PROGRAMINA İLİŞKİN ÖNERİLERİMİZ .................39
VII.
2011-2013 YILLARI ÇALIŞMA DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU ....................40
VIII.
2014-2016 YILLARI ÇALIŞMA DÖNEMİ GELİRLER VE GİDERLER ÖNERİSİ ..........41
EK 1 BASIN DUYURULARI ..................................................................................................43
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
3
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
4
I. GÜNDEM
1. Açılış ve saygı duruşu,
2. Başkanlık Divanı seçimi ve Başkanlık Divanı’na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 2011-2013 yılları çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. Yönetim ve Denetim Kurulları’nın aklanması,
5. 2014-2016 Dönemi Çalışma Programı Önerisi, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin gelir-gider
bütçelerinin sunumu ve görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu’na verilmesi istenen yetkilerin görüşülerek karara bağlanması,
7. İki yıl ve daha fazla dönemler için üyelik aidat borcu olan üyelerin, üyelik kayıtlarının silinmesi
için karar alınması,
8. Dilek ve temenniler,
9. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimleri,
10. Kapanış.
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
1
II. SUNUŞ
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi’nin
Değerli Üyeleri,
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEK-TMK), 2011-2013 yıllarını kapsayan üç yıllık Çalışma
Dönemini tamamlamıştır. Komite’mizin 2011-2013 yılları Çalışma Dönemine ait faaliyetlerini içeren
Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları Sayın Genel Kurulumuz’un
inceleme, müzakere ve onaylarına sunulmaktadır.
Raporumuzdaki bilgilerle ilgili her türlü ayrıntı DEK-TMK arşivinde mevcut olup, üyelerimizin
incelemelerine açıktır.
Bütün üyelerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmasını bekler, saygılarımızı sunarız.
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi
Yönetim Kurulu Başkanı
Süreyya Yücel Özden
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
2
DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ HAKKINDA
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEK-TMK) 25.08.1949 tarihinde 3/9805 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile Dünya Enerji Konseyi’nin “Türk Milli Komitesi” olarak kurulmuştur.
Enerji alanında faaliyet gösteren bakanlıklar, kamu ve özel sektör kuruluşları, üniversiteler, bilimsel
ve teknik araştırma yapan kamu ve özel sektör kuruluşları, müşavirlik firmaları, meslek odaları,
dernekler, vakıflar ve gerçek kişilerin üye olduğu Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği
“Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı; girişim ve düşünce özgürlüklerine saygılı,
Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefi ve ilkeleri doğrultusunda demokratik, laik ve sosyal hukuk
devletinin güçlenmesine katkıda bulunan, ulusal ve uluslararası boyutta enerjinin erişebilirliği,
sağlanabilirliği ve kabul edilebilirliği ilkeleri doğrultusunda, sürdürülebilir, ekonomik ve sosyal
kalkınmayı teşvik eden, ülkemizde enerji tüketiminin ekonomik büyüme ile ilişkilerini göz
önünde bulundurarak enerji kaynakları potansiyeli, enerjinin zamanında, güvenilir, çevre ile
uyumlu, verimli ve ekonomik şartlarda üretimi, çevrimi, iletimi, dağıtmı, ticareti ve kullanımı
konularında teknik, ekonomik, bilimsel ve sosyal nitelikli çalışmalar yapan, çalışma sonuçlarını,
görüş ve önerilerini Dernek üyelerine, ilgililere ve kamuoyuna sunmak, tüm faaliyetlerini tarafsız,
bağımsız, bilimsel nitelikte ve ülkemiz çıkarları doğrultusunda gerçekleştirmek” amacını güden
bir sivil toplum kuruluşudur.
Milli Komitemiz 2006 yılından bu yana Dünya Enerji Konseyi Avrupa Grubu üyeleri arasında yer
almaktadır.
Mili Komitemiz, ilk Ulusal Enerji Kongresi’ni 1953 yılında gerçekleştirmiştir. Bugüne kadar 12 Ulusal
Enerji Kongresi gerçekleştirilmiş olup, TC Enerji Bakanlığı ile Türkiye Elektrik Kurumu’nun kurulması,
lokal üretim tesisleri yerine bölgesel termik ve hidrolik santraların kurulması ve bu santralların
enterkonnekte şebeke vasıtasıyla birbirleri ile yük merkezine bağlanması, köy elektrifikasyonu
programının başlatılması, Enerji Şurası’nın toplanması Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji yasaların
çıkarılması konuları bu kongrelerde ele alınan ve hayata geçirilen konulardan bazılarıdır.
Enerji türlerinin birini diğerine tercih etmeyen, hepsine eşit mesafede bulunan, ancak yerli kaynaklara
dayalı, ekonomik ve sürdürülebilir bir enerji gelişmesini destekleyen Millii Komitemiz, ülke gerçeğini ve
kamu yararını çalışmalarında kendisine ilke edinmiştir.
Kuruluşundan bugüne kadar bu ilke doğrultusunda Komitemiz’e hizmet veren Başkanlarımıza,
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimize, Danışma Grubu Üyelerimize ve Çalışma Gruplarımız Başkan
ve Üyelerimize bu vesile ile saygı ve sevgilerimizi sunmayı bir borç biliriz.
Ayrıca, rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da bir bakım evinde tedavi altında bulunan, Milli Komitemiz eski
Başkanlarından Sn. Ali Galip Mutdoğan’a acil şifalar dileriz.
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
3
MİLLİ KOMİTEMİZ’İN KURULUŞUNDAN BUGÜNE KADAR
YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI
Emin øplikçi
(1950-1952)
Ankara Elektrik, HavagazÕ ve
Otobüs øúletmesi Genel
Müdürü
Celal ÖzpÕnar
(1972-1974)
Enerji ve Tabii Kaynaklar
BakanlÕ÷Õ Müsteúar v.
Tevfik Fikret Süer
(1953-1962) – (1966-1967)
BayÕndÕrlÕk BakanlÕ÷Õ
BayÕndÕrlÕk ùirket ve
Müesseseleri Reisi
Ali Galip Mutdo÷an
(1974-1993)
Enerji ve Tabii Kaynaklar
BakanlÕ÷Õ Enerji Dairesi
BaúkanÕ
øbrahim Deriner
(1962-1966)
EøEø Genel Müdürü
Hüseyin Arabul
(1993-2003)
Barmek Holding A.ù.
Yönetim Kurulu BaúkanÕ
Kemal Noyan
(1967-1968)
Enerji BakanlÕ÷Õ MüsteúarÕ
Prof.Dr.Orhan Yeúin
(2003-2005)
ODTÜ Ö÷retim Üyesi
Arif Onat
(1968-1971)
Enerji BakanlÕ÷Õ MüsteúarÕ
Süreyya Yücel Özden
(2005-2013)
Gerçek Üye
Tahsin YalabÕk
(1971-1972)
Enerji ve Tabii Kaynaklar
BakanlÕ÷Õ MüsteúarÕ
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
4
III. GİRİŞ
1. RAPOR DÖNEMİ
: 18 Mart 2011 – 28.03.2014
2. KURULUŞUN ÜNVANI
: DÜNYA ENERJİ KONSEYİ
TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ
3. YÖNETİM KURULU VE
DENETİM KURULU
: Seçilmiş Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu listesi
ve sonradan yapılan değişiklikler sayfa 7’de verilmiştir.
4. ÜYELER HAKKINDA
AÇIKLAMALAR
: 2011-2013 Yılları üye durumu aşağıdaki gibidir.
2011
2012
2013
I. ONUR ÜYELERø
3
3
3
II. TÜZEL KøùøLER
72
68
67
A.BakanlÕklar ve Di÷er Kamu Sektörü KuruluúlarÕ ile Kamu øktisadi
Teúekkülü Niteli÷indeki Kuruluúlar
20
20
20
B. Özel Sektör Niteli÷indeki Endüstri, Mühendislik, Müteahhitlik ve
Müúavirlik KuruluúlarÕ ile Özel Sektör Niteli÷indeki Enerji Üretimi,
øletimi, Da÷ÕtÕmÕ ve Ticareti ile ilgili Kuruluúlar
26
22
22
C. Ticaret ve Sanayi OdalarÕ, Birlikler ve Sendikalar
6
6
6
D. TMMOB, TMMOB’a Ba÷lÕ Meslek OdalarÕ, Dernekler ve
VakÕflar
7
7
7
E.Bilimsel ve Teknik AraútÕrma ve E÷itim KuruluúlarÕ
13
13
12
III. GERÇEK KøùøLER (Ferdi Üyeler)
187
194
196
TOPLAM (I+II+III)
262
265
266
5. ORGANİZASYON YAPISI
Milli Komite 2011-2013 döneminde çalışmalarını daha sistemli ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek
amacıyla aşağıdaki organizasyon yapısını uygulamıştır.
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
5
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
6
TøCARø øùLETME
TøCARø øùLETME
MÜDÜRÜ
TøCARø øùLETME
GÖREVLøSø
SAYMAN ÜYE
DANIùMA GRUBU
ÇALIùMA GRUPLARI
YAYIN KURULU
BÜRO HøZMETLERø
SORUMLUSU
GENEL SEKRETER
BAùKAN YARDIMCISI
YÖNETøM KURULU BAùKANI
YÖNETøM KURULU
GENEL KURUL
2011-2013 YILLARI ORGANøZASYON YAPISI
DENETøM KURULU
6. YÖNETİM VE DENETİM KURULU
18.03.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’ndan sonra yapılan ilk Yönetim Kurulu
Toplantısı’nda görev dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.
YÖNETøM KURULU
Temsil Etti÷i Kuruluú
Baúkan
:
Süreyya Yücel Özden
Gerçek Kiúi
Baúkan YardÕmcÕsÕ
:
Prof.Dr.H.Mete ùen
øTÜ Rektörlü÷ü
Genel Sekreter
:
Ömer Ünver
(29.03.2011-17.01.2014)
Gerçek Kiúi
Yahya Kemal KÕran
(17.01.2014-)
BøRECøK A.ù.
Sayman Üye
:
Ülker AydÕn
Gerçek Kiúi
Üye
:
Mustafa Çetin
(29.03.2011-02.08.2012)
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÕ÷Õ
Dr.Zafer Demircan
(03.08.2012-)
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÕ÷Õ
Üye
:
Mustafa Aktaú
TKø Genel Müdürlü÷ü
Üye
:
Halil AlÕú
EÜAù Genel Müdürlü÷ü
Üye
:
Ali O÷uz TürkyÕlmaz
(29.03.2011-17.01.2014)
TMMOB-Makina Mühendisleri OdasÕ
Üye
:
Prof.Dr.A.Orhan Yeúin
Gerçek Kiúi
Üye
:
Gültekin Türko÷lu
(29.03.2011-17.01.2014)
Gerçek Kiúi
Üye
:
Muzaffer Baúaran
Gerçek Kiúi
Üye
:
Ayla Tutuú
Gerçek Kiúi
Üye
:
Erdal ÇalÕko÷lu
(17.01.2014-)
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlü÷ü
Üye
:
Dr.Ömer Faruk Gül
(17.01.2014-)
TÜBøTAK-MAM
DENETøM KURULU
Temsil Etti÷i Kuruluú
Baúkan
:
Tülin Keskin
Gerçek Kiúi
Üye
:
Mehmet Ayerden
(29.03.2011-15.04.2013
TETAù Genel Müdürlü÷ü
M.Salih Kalelio÷lu
(16.04.2013-17.11.2013)
TETAù Genel Müdürlü÷ü
Mehmet Ayerden
(18.11.2013-)
TETAù Genel Müdürlü÷ü
Çetin Koçak
Gerçek Kiúi
Üye
:
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
7
IV. YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
1. ÜYELERİMİZ İLE İLİŞKİLER
1.1- Üyeliğe Kabul Edilenler ve Ayrılanlar:
 Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi’ne;
2011
2012
2013
2014
Tüzel Kişiler
-
-
-
2
Gerçek Kişiler
7
14
9
479
Toplam
7
14
9
481
olmak üzere toplam 511 yeni üye kabul edilmiştir.
 Buna karşın
2011
2012
2013
Tüzel Kişiler
1
4
1
Gerçek Kişiler
10
7
7
Toplam
11
11
8
olmak üzere toplam 30 üye ayrılmıştır.
2. 2011 YILI FAALİYETLERİ
2.1
4. Gençlik ve Enerji Çalıştayı (18-19 Mayıs 2011, İstanbul)
İTÜ Gümüşsuyu O.Öcal Giray Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştaya, çeşitli
şehirlerden ve üniversitelerden, Milli Komitemiz tarafından davet edilerek ağırlanan 50
üniversiteli genç katılmıştır. Tüm masrafları Milli Komitemiz tarafından karşılanan bu etkinlikte
“enerji ve yaratıcılık” konusu işlenmiştir.
2.2.
Nükleer Santrallarda Güvenlik Toplantısı (27 Mayıs 2011)
Prof.Dr.Ahmet Bayülken tarafından Milli Komite merkezinde Yönetim ve Denetim Kurulları
ile davet edilen üyelerimize Nükleer Santrallarda Güvenlik konusunda konferans verilmiş ve
Fukushima nükleer kazası tartışılmıştır.
2.3.
Üyemiz Özel Sektör Temsilcileri ile Yemekli Toplantı (28.07.2011)
Milli Komitemizin toplumdaki etkinliğinin artırılması, enerji alanında faaliyet gösteren üye
kuruluşlarımızın ortak sorunlarının ve enerji alanında ülkemizde ana meselelerin ele alındığı
Özel Sektör üyelerimizin Genel Müdürlerinin davet edildiği Ankara Göksu Restoran’da yemekli
bir toplantı düzenlenmiştir.
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
8
2.4.
Üyemiz Kamu, Üniversite ve Odaların Temsilcileri ile Yemekli Toplantı (05.10.2011)
Milli Komitemizin toplumdaki etkinliğinin artırılması, enerji alanında faaliyet gösteren üye
kuruluşlarımızın ortak sorunlarının ve enerji alanında ülkemizde ana meselelerin ele alındığı
üyemiz Kamu, Üniversite ve Odaların Temsilcilerinin edildiği Ankara Dedeman Hotel’de yemekli
bir toplantı düzenlenmiştir.
2.5.
Üyelerle Sohbet Toplantısı ve Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu (29.10.2011)
Milli Komite üyelerimizin katılımı ile Milli Komitemizin faaliyetleri ve etkinliğinin artırılması ve
üyelerimizin önerileri konusunda Ankara Dedeman Hotel’de bir toplantı düzenlenmiş ardından
Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu gerçekleştirilmiştir.
2.6.
İklim Değişikliği ve Enerji Konferansı (16.11.2011)
Çevre Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Melih Akalın tarafından Ankara Dedeman Hotel’de
bir konferans verilmiştir.
2.7.
Dünya Enerji Konseyi İcra Meclisi Toplantısı (23-25.11.2011)
20-25 Kasım 2011 tarihlerinde Cezayir’in Oran Şehrinde yapılan Dünya Enerji Konseyi İcra
Meclisi Toplantısı’na Genel Sekreter Ömer Ünver katılmıştır.
2.8.
Enerji Raporu 2011 Kitabı Tanıtım Toplantısı (28.12.2011)
Milli Komitemiz yayınlarından en önemlisi olan “Enerji Raporu 2011” kitabının tanıtımı 28.12.2011
tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.
Toplantının açılışında Müsteşar Sayın Metin Kilci bir konuşma yapmış ve kitapta bulunan
bölümler hazırlayanlar tarafından katılımcılara sunulmuştur. Ayrıca, Sayın Dr.Atilla Akalın
(HESİAD), Sayın Mustafa Serdar Ataseven (TÜREB), Sayın Obahan Obaoğlu (Elektrik Üreticileri
Derneği) ve Sayın Olgun Sakarya’nın (EMO) katılımlarıyla “Enerjide Mevcut Durum ve Gelecek”
konulu bir de panel düzenlenmiştir. Toplantıya 200 civarında dinleyici katılmıştır.
2.9.
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Konuşma Yaptığı Toplantılar
Prof.Dr.Orhan Yeşin 21-22 Ekim 2011 – “Türkiye’de Jeotermal Enerji Uygulamaları”, VI.Yeni
ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklari Sempozyumu, Kayseri.
Muzaffer Başaran
24.05.2011 – “Enerji ve Yaratıcılık, Araştırma, Geliştirme”, Dolmabahçe
Rotary Kulübü,
19.05.2011 – “Enerji ve Yaratıcılık, Araştırma ve Geliştirme”, DEKTMK Gençlik ve Enerji Çalıştayı, İTÜ Makina Mühendisliği Fakültesi,
Gümüşsuyu, İstanbul
31.03-02.04.2011 – “Kömürlü Termik Santrallarda Verimlilik Çalışmaları
ve Kazanımlar”, III. Enerji Verimliliği Kongresi, MMO Kocaeli, TÜBİTAK
MAM, Gebze-Kocaeli,
26.03.2011 – “Nükleer Santrallar”, Ankara İTÜ Mezunları ve Mensupları
Derneği, İTÜ Evi, Ankara
11-12.03.2011 – “Elektrik’te Arz Güvenliği”, Rüzgar Enerjisi Sempozyumu,
MMO, Bursa, Gönen, Bandırma
28.01.2011 - “Nükleer Santrallar”, DEM-TMK, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Konferans Salonu, Ankara
20-22.01.2011 – “Termik Santrallar”, Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
9
Hazırlanması Semineri, EED Enerji Ekonomisi Derneği, Barbaros Point
Otel, İstanbul
12-14.01.2011 - “Termik Santrallar”, Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu
Hazırlanması Semineri, DEK-TMK, Plaza Otel, Ankara
Süreyya Yücel Özden, Prof.Dr.Orhan Yeşin ve Muzaffer Başaran 28 Şubat 2011 ve 7 Mart 2011
tarihlerinde TRT Radyo 1’de Nükleer Santralar konusunun islendigi “Gündemdeki Enerji” programına
katılmışlardır.
3. 2012 YILI FAALİYETLERİ
3.1.
Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri (29-31 Mart 2012)
Ankara Plaza Otel’de enerji alanında çalışan 24 kişinin katıldığı bu seminer katılanların
değerlendirmelerine göre başarılı geçmiştir.
3.2.
Dünya Enerji Liderler Zirvesi (19-20 Nisan 2012)
İstanbul Çırağan Otel’de WEC, Milli Komitemiz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ortaklaşa
düzenlediği “Dünya Enerji Liderleri Zirvesi” oldukça yüksek maliyetle gerçekleştirilmiştir
(120.000 £). Milli Komitemizin masraf üstlenmediği ancak, Türkiye’ye düşen masraf tutarı Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ödenmiştir (60.000 £).
Milli Komitemizin fatura transferi nedeniyle uğramış olduğu 20.000,00 TL tutarındaki KDV zararı,
WEC’e yapmış olduğumuz müracaat sonrası 2013 yılı aidatımızdan düşülmüştür.
3.3.
V. Gençlik ve Enerji Çalıştayı (18-20 Mayıs 2012 )
Uluslararası bir ortamda ve görüşmelerin İngilizce olarak yapıldığı “Gençlik ve Enerji” toplantısı
19 Mayıs 2012 günü 10 ayrı ülkeden 30 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.
Arap Baharı sonrası petrol ve doğal gaz arzı konularında yaşanabilecek sorunlar ve Türkiye
ve AB’nin doğal gaz ihtiyaçlarının karşılanması gibi uluslar arası sorunların tartışıldığı toplantı
oldukça üst seviyede konuşmaların yapıldığı bir toplantı olarak başarılı geçmiştir.
3.4.
WEC İstanbul İncelemesi (25-27 Temmuz 2012)
23. Dünya Enerji Kongresi’ne 2016 yılında adaylığımızın değerlendirilmesi amacı ile WEC
yetkilisi, Milli Komite Başkanı, Genel Sekreter, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilci ve
Bakan Yardımcısının bulunduğu inceleme yapılmış ve İstanbul’un bir Dünya Kongresi yapmaya
elverişli olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu inceleme sonucunun uygun olduğunun anlaşılması
sonucu Monako’da WEC Genel Kurul Toplantısında adaylığımız oylanmıştır.
3.5.
Üyelerimizle Danışma Toplantısı ve Cumhuriyet Bayramı Kutlaması (20 Ekim 2012)
20 Ekim 2012 günü Ankara Alba Otel’de 60 üyenin katılımı ile gerçekleştirilen toplantının
ana amacı Cumhuriyet Bayramının kutlanmasıydı. Bu kutlama vesilesi ile üyelerimizin çeşitli
konulardaki görüşleri ve Milli Komitemizin çalışmaları hakkındaki düşünceleri görüşülmüştür.
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
10
3.6.
WEC Genel Kurulu (04-08 Kasım 2012)
Monako’da yapılan WEC Genel Kurul Toplantısı’na yönetim olarak 7 kişi ile katılınmıştır.
Genel Kurul’da yapılan oylama sonucu Milli Komitemiz 23. Dünya Enerji Kongresi’nin
İstanbul’da 2016 yılında yapılma hakkını elde etmiştir.
Oylamadan önce delegelere tanıtım yapmak amacı ile bir resepsiyon verilmiş ve bu
resepsiyonla ilgili masraflar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü’ne yapmış
olduğumuz müracaat sonucu adıgeçen Bakanlık tarafından karşılanmıştır.
3.7.
Türkiye 12. Enerji Kongresi ve Sergisi (14-16 Kasım 2012)
Türkiye 12. Enerji Kongresi 14-16 Kasım 2012 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde
yapılmıştır. Kongre ile eş zamanlı olarak mekanın ölçülerinin elverdiği büyüklükte bir enerji
sergisi düzenlenmiştir. Üç gün süresince Kongre’de 56 bildiri verilmiş ve 2 panel düzenlenmiştir.
3.8.
2012 Yılı Dünya Enerji Görünüm Raporu Sunumu (25.12.2012)
Ankara Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner
Yıldız’ın katılımıyla, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Baş Ekonomisti Sayın Dr. Fatih Birol
tarafından 2012 Yılı Enerji Görünüm Raporu konusunda sunum yapılmıştır.
3.9.
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Konuşma Yaptığı Toplantılar
Prof.Dr.Orhan Yeşin, 29.11.2012 ve 06.12.2012 tarihlerinde TRT Türkiye’nin Sesi
Radyosu’nda yayımlanan “Enerji Politik” programına katılarak nükleer santrallar konusunda
konuşmuştur.
4. 2013 YILI FAALİYETLERİ
4.1.
Opportunities offred by the development of renewable energies in Turkey Toplantısı
(30.01.2013)
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ve WEC İtalya Milli Komitesi ile birlikte Roma’da
“Opportunities offered by the development of renewable energies in Turkey” konulu
toplantı gerçekleştirilmiştir.
Bu toplantıda Milli Komitemiz tarafından Türkiye’nin enerji durumu anlatılmış ve T.C.
Başbakanlık Yatırım Destek Ajansı’ndan iki uzman tarafından Türkiye’de yatırım imkanları
konusunda bilgiler verilmiştir.
4.2.
Enerji Raporu 2012 Kitabının Tanıtım Toplantısı (12.02.2013)
Yıl içinde meydana gelen gelişmelerin 2013 ve diğer yıllara olan etkilerinin incelendiği “Enerji
Raporu 2012” kitabı 12 Şubat 2013 Salı günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Konferans
Salonu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız’ın katılımları ile ilgililere
sunulmuştur.
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
11
4.3
Enerji Tesislerinde Korozyon Konferansı (20.02.2013)
Milli Komitemiz tarafından düzenlenen; “Enerji Tesislerinde Korozyon Konferansı” 20 Şubat
2013 tarihinde İTÜ Evinde Üyelerimizden Sayın Necil Kurtkaya tarafından verilmiştir.
4.4.
İZAYDAŞ Gezisi ve Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünde Konferans (26.02.2013)
İZAYDAŞ Genel Müdürü ve DEK-TMK Üyesi Sayın Muhammed Saraç’ın daveti üzerine, Milli
Komitemiz Yönetim Kurulu 26 Şubat 2013 tarihinde İZAYDAŞ tesislerinde incelemelerde
bulunmuş ve İZAYDAŞ yetkileri tarafından tesisin çalışması ve tanıtımı ile ilgili bir sunum
yapılmıştır.
Aynı gün içinde Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr.Sezer Şener Komsuoğlu ziyaret
edilmiş ve Üniversite’de Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Oğuz Türkyılmaz tarafından “Türkiye
Enerjide Nereye Gidiyor?” konulu bir konferans verilmiştir.
4.5.
WEC Kore Genel Sekreteri Ziyareti (13-14 Mayıs 2013)
Bu yıl Kore’nin Daegu şehrinde düzenlenecek olan 22. Dünya Enerji Kongresi Genel Sekreteri
Jongho Lee 13-14 Mayıs 2013 tarihlerinde temaslarda bulunmak üzere Milli Komitemizi ziyaret
etmiştir. Kendisinde gerçekleştirecekleri kongre ile ilgili çeşitli bilgiler alınmıştır.
4.6.
VI. Gençlik ve Enerji Çalıştayı (19 Mayıs 2013)
Her yıl düzenlediğimiz Çalıştayımızın VI.’sı Ankara’da TKİ Genel Müdürlüğü Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Çalıştay için daha önceden 5 adet çalışma grubu
oluşturulmuştur. Delegeler bu çalışmalarının sonuçlarını dinleyicilere ve diğer katılımcılara
sunmuşlardır. 40 üniversite öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
4.7.
İl İl Enerji Verimliliği Projesi
Komitemiz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Küresel Çevre Programı (GEF), Küçük
Destek Programı (SGP) Desteği ile İl İl Enerji Verimliliği Projesi ile bir sivil toplum kuruluşu olarak
bu çalışmaları desteklemek üzere faaliyetler başlatmıştır.
Konusunda yetkin profesyoneller aracılığı ile yasal düzenlemelerin kamuoyuna anlatılması
toplumda eksik ve yanlış bilgilendirmenin önüne geçecek ve Anadolu’nun başlıca şehirlerindeki
kişi ve kurumlarda farkındalığın artması sonucunda mevzuattan beklenen gelişmelere ve dolayısı
ile Türkiye’nin değişik yörelerinde enerji verimliliği artışına, önemli düzeyde katkı sağlanabileceği
düşüncesiyle bu proje çerçevesinde, Ev mevzuat ve Stratejisinin daha iyi anlatılması için; başta
valilikler olmak üzere, sanayi ve ticaret odaları, il özel idareleri, belediyeler ve TMMOB a bağlı
odaların şubeleri gibi yerel kuruluşların desteği de alınarak Türkiye’nin 6 ilinde (Adana, Denizli,
Gaziantep, Konya, Kayseri, Samsun) workshoplar düzenlenmesi planlanarak;
20 Haziran 2013 tarihinde Gaziantep,
19 Eylül 2013 Samsun,
24 Ekim 2013 Konya,
22 Kasım 2013 Denizli
24 Aralık 2013 Adana’da
gerçekleştirilmiştir.
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
12
Toplantıya katılan tüm katılımcılara Enerji verimliliği ile ilgili afişler, Mevzuat Kitabı ve Broşürler
dağıtılmıştır.
4.8.
WEC Genel Kurul Toplantısı (11-13 Ekim 2013)
11 Ekim 2013 tarihinde Kore’nin Daegu şehrinde WEC Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve bu
toplantıya Milli Komitemiz katılmıştır. Genel Kurul Toplantısı’nda alınan bir seri idare kararlara
ilaveten Milli Komitemiz Başkanı Süreyya Yücel Özden 2013-2016 üç yıllık dönem için WEC
Başkan Yardımcılığına atanmıştır.
4.9.
22. Dünya Enerji Kongresi (13-17 Ekim 2013)
22. Dünya Enerji Kongresi, 13-17 Ekim 2013 tarihlerinde Kore’nin Daegu şehrinde yapılmıştır.
Kongre’ye Milli Komitemiz Yönetim ve Denetim Kurulu’ndan 7 üye katılmıştır. Kongre’de 2016
yılında İstanbul’da yapılacak 23. Dünya Enerji Kongresi konusunda delegeler ve fuara katılan
enerji şirketleri ile görüşmeler yapılmış ve İstanbul’daki Dünya Enerji Kongresi’ne katılımları
konusunda davet yapılmıştır.
22. Dünya Enerji Kongresi ile WEC Genel Kurul Toplantılarına katılan Milli Komitemiz Yönetim
ve Denetim Kurulu Üyelerinin seyahat ve kongreye katılım ücretleri ve diğer masraflarımızı
karşılamak üzere Başbakanlık Yatırım Tanıtım ve Destek Ajansına yapmış olduğumuz başvuru
olumlu karşılanarak, Milli Komitemiz hesabına 200.000,00 TL (net 184.745,76 TL) aktarılmıştır.
Böylelikle hem 2012 yılında Monako’da yapılan WEC Genel Kurul Toplantısı, hem de, 22. Dünya
Enerji Kongresine ilişkin masraflarımız karşılanmış bulunmaktadır.
4.10.
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Konuşma Yaptığı Toplantılar
Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Orhan Yeşin, TMMOB Fizik Mühendisleri Odası tarafından 9 Mart
2013 tarihinde Ankara’da düzenlenen “2. Yılında Fukushima Nükleer Santral Kazası” paneline
panelist olarak katılmıştır.
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
13
5. ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİ
2011-2013 yıllarını kapsayan çalışma grubu faaliyetleri aşağıdaki gibidir.
5.1.
2011 Enerji Raporu, aşağıda isimleri ve ünvanları bulunan üyelerimiz ve uzmanlar tarafından
hazırlanmıştır.
Konu Başlıkları
Adı Soyadı
1. Genel Enerji
Ömer Ünver, DEK-TMK Genel Sekreteri
2. Kömür
Çetin Koçak, DEK-TMK Denetim Kurulu Üyesi
3. Petrol ve Doğal Gaz
4. Hidrolik
Başkan
Ülker Aydın, DEK-TMK Sayman Üyesi
Üye
Emre Aksoy, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Üye
F. Zuhal Argun, DEK-TMK Üyesi
Üye
Ümit Bilek, EPDK Grup Başkanı
Üye
A.Uğur Gönülalan, DEK-TMK Üyesi
Üye
Adnan Karabulut, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Üye
Erol Metin, Petrol Sanayi Derneği
Üye
Necdet Pamir, DEK-TMK Üyesi
Üye
Hülya Peker, DEK-TMK Üyesi
Üye
Mehmet Şüküroğlu, TABGİS Yönetim Kurulu Üyesi
Üye
Yasemin Tuntaş, ETKB Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı
Üye
Tolga Turan, EPDK
Üye
Oğuz Türkyılmaz, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi
Üye
Koray Ülger, TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü
Üye
Şermin Yavuz, ODTÜ
Üye
Güner Yenigün, PUİS Genel Sekreter
Başkan
Ayla Tutuş, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi
Üye
Ahmet Çetinkaya, DSİ Genel Müdürlüğü, Barajlar ve HES Dairesi
Başkan Yardımcısı
Üye
Mete Ertunga, DEK-TMK Üyesi
Üye
Neşe Leblebici, EPDK Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Enerji Uzmanı
Sibel Özsayın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki
Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü Fizik Mühendisi
Mehmet Vural, EPDK Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Enerji Uzmanı
Üye
Üye
5. Rüzgar Enerjisi
Dr.Cenk Sevim, DEK-TMK Üyesi
6. Jeotermal Enerji
Prof.Dr.A.Orhan Yeşin, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi
7. Elektrik Enerjisi
Başkan
Gültekin Türkoğlu, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi
Üye
Teoman Alptürk, DEK-TMK Üyesi
Üye
Dr.Erdal Bizkevelci, TÜBİTAK
Üye
Süleyman Zeki Çeri, DEK-TMK Üyesi
Üye
Olgun Sakarya, TEDAŞ Genel Müdürlüğü
Üye
Bilal Şimşek, TEDAŞ Genel Müdürlüğü
8. Biyoyakıtlar
Dr.Figen Ar, DEK-TMK Üyesi
9. Biyokütleden Enerji Üretimi
Dr.Mustafa Tolay
10. Enerji ve Çevre
Selva Tüzüner, DEK-TMK Üyesi
11. Enerji Verimliliği
Tülin Keskin, DEK-TMK Denetim Kurulu Başkanı
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
14
5.2.
Enerji Raporu 2012, aşağıda isimleri ve ünvanları bulunan üyelerimiz ve uzmanlar tarafından
hazırlanmıştır.
Konu Başlıkları
Adı Soyadı, Ünvanı
1. Genel Enerji
Çetin Koçak, DEK-TMK Denetim Kurulu Üyesi
2. Kömür
Çetin Koçak, DEK-TMK Denetim Kurulu Üyesi
3. Petrol ve Doğal Gaz
4. Hidrolik
Başkan
Ülker Aydın, DEK-TMK Sayman Üyesi
Üye
Ümit Bilek, EPDK Grup Başkanı
Üye
A.Uğur Gönülalan, DEK-TMK Üyesi
Üye
Hülya Peker, DEK-TMK Üyesi
Üye
Oğuz Türkyılmaz, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi
Üye
F. Zuhal Yalçın, DEK-TMK Üyesi
Başkan
Ayla Tutuş, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi
Üye
Neşe Leblebici, EPDK Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Enerji Uzmanı
5. Rüzgar Enerjisi
Dr.Cenk Sevim, DEK-TMK Üyesi
6. Jeotermal Enerji
Prof.Dr.Raşit Turan, Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi
(GÜNAM) Müdürü
7. Elektrik Enerjisi
Başkan
Gültekin Türkoğlu, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi
Üye
Teoman Alptürk, DEK-TMK Üyesi
Üye
Süleyman Zeki Çeri, DEK-TMK Üyesi
Üye
Engin Özkan, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.
Üye
Selma Öztürk, DEK-TMK Üyesi
Üye
Olgun Sakarya, TMMOB-EMO
Üye
Yücel Tekin, TMMOB-EMO
8. Biyoyakıtlar
Muzaffer Başaran, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi
9. Dünya’da ve Türkiye’de
Biyoyakıt Sektörü
Dr.Figen Ar, DEK-TMK Üyesi
10. Enerji ve Çevre
Selva Tüzüner, DEK-TMK Üyesi
11. Enerji Verimliliği
Tülin Keskin, DEK-TMK Denetim Kurulu Başkanı
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
15
5.3.
Enerji Raporu 2013, aşağıda isimleri ve ünvanları bulunan üyelerimiz ve uzmanlar tarafından
hazırlanmıştır.
Konu Başlıkları
Adı Soyadı, Ünvanı
1. Genel Enerji
Çetin Koçak, DEK-TMK Denetim Kurulu Üyesi
2. Kömür
Çetin Koçak, DEK-TMK Denetim Kurulu Üyesi
3. Petrol ve Doğal Gaz
4. Hidrolik
Başkan
Ülker Aydın, DEK-TMK Sayman Üyesi
Üye
Vijdan Alpay, DEK-TMK Üyesi
Üye
A.Uğur Gönülalan, DEK-TMK Üyesi
Üye
Hülya Peker, DEK-TMK Üyesi
Üye
Şerife Memiş, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Üye
F. Zuhal Yalçın, DEK-TMK Üyesi
Başkan
Ayla Tutuş, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi
Üye
Ahmet Çetinkaya, DSİ Genel Müdürlüğü
Üye
R.Serkan Karakuş, DSİ Genel Müdürlüğü
Üye
Neşe Leblebici, EPDK Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Enerji Uzmanı
Üye
Kadir Özkan, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
Üye
Sibel Özsayın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Üye
Gökhan Saygılı, AYEN Enerji A.Ş.
Üye
Selma Tosun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Üye
Mustafa Yavuzdemir, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
5. Rüzgar Enerjisi
Dr.Cenk Sevim, DEK-TMK Üyesi
6. Güneş Enerjisi
Dr.Cenk Sevim, DEK-TMK Üyesi
7. Elektrik Enerjisi
Başkan
Muzaffer Başaran, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi
Üye
Çetin Koçak, DEK-TMK Denetim Kurulu Üyesi
8. Nükleer Enerji
Muzaffer Başaran, DEK-TMK Yönetim Kurulu Üyesi
9. Dünya’da ve Türkiye’de
Biyokütle/Biyoyakıt
Dr.Figen Ar, DEK-TMK Üyesi
10. Enerji ve Çevre
Selva Tüzüner, DEK-TMK Üyesi
11. Enerji Verimliliği
Tülin Keskin, DEK-TMK Denetim Kurulu Başkanı
6. DEK-TMK WEB SİTESİ
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği web sayfası profesyonel bir firma ile anlaşılarak,
tamamen yenilenmiştir. Üyelerimizin şifre ile giriş yapabileceği sayfamız, böylelikle, kendi
personelimiz tarafından, sürekli güncel tutulmaktadır. Web sitemizde enerji istatistikleri, Milli
Komitemizce yapılan faaliyetler, yayınlarımız, WEC’e ait muhtelif çalışmalar ve güncel faaliyetler
yer almaktadır.
Türkiye’de ve Dünya’da enerji alanında meydana gelen güncel gelişmeler, üyelerimize ayrıca
e-mail aracılığı ile duyurulmaktadır.
7. BASIN DUYURULARI
Dünya’da ve Türkiye’de enerji konusunda meydana gelen gelişmeler ve bu gelişmelere ilişkin Milli
Komitemizin görüşleri basın aracılığı ile geniş kitlelere iletilmeye çalışılmaktadır. Muhtelif tarihlerde
yaptığımız basın toplantısı ve bu toplantıda yayımladığımız basın bildirileri sırası ile Ek:1’de takdim
edilmektedir.
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
16
8. YAYINLAR
8.1. 2011-2013 çalışma döneminde Milli Komitemiz tarafından her üç yıla ait “Enerji Raporu”
hazırlanmış ve kitap halinde yayınlanmış bulunmaktadır. Enerji Raporu kitapları Milli
Komitemize bağlı olarak oluşturulan Ticari İşletmemiz tarafından satışı yapılmaktadır.
Bu kitapların satışı tamamlandıktan sonra üyelerimize CD olarak gönderilmekte ve web
sitemizde genel kullanıma açılmaktadır.
8.2. Geleneksel Elektrik Santralları İçin Teknik Terimler Sözlüğü (Bölüm I, Türkçe-Almanca, Bölüm
II. Almanca-Türkçe)
8.3. Enerji Verimliliği Mevzuat Kitabı
8.4. Enerji Verimliliği Tanıtım Broşürü
8.5. Enerji Verimliliği Projeler Kitabı
8.6. Türkiye Enerji Verileri (Türkçe – İngilizce)
8.7. Türkiye’de Sayılarla ve Şekillerle Elektrik (Türkçe – İngilizce)
9. MALİ DURUM
9.1. 2011 yılı bütçemizin Gelirler Toplamı 257.514,08 TL ve Giderler Toplamı 138.305,05 TL
olmuştur.
9.2. 2012 yılı bütçemizin Gelirler Toplamı 283.947,58 TL ve Giderler Toplamı 150.030,76 TL
olmuştur.
9.3. 2013 yılı bütçemizin Gelirler Toplamı 326.183,36 TL ve Giderler Toplamı 143.485,09 TL
olmuştur.
2011-2013 çalışma dönemine ait yıl sonu itibariyle bilançolar ve gelir gider tabloları aşağıda
verilmektedir.
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
17
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
18
AKTøF (VARLIKLAR)
AÇIKLAMA
I-DÖNEN VARLIKLAR
A-HazÕr De÷erler
1-Kasa
3-Bankalar
5-Di÷er HazÕr De÷erler
B-Menkul KÕymetler
4-Di÷er Menkul KÕymetler
C-Ticari Alacaklar
5-Verilen Depozito ve Teminatlar
D-Di÷er Alacaklar
5-Di÷er Çeúitli Alacaklar
E-Stoklar
5-Di÷er Stoklar(Ka÷Õt StoklarÕ)
6-Stok De÷er Düúüklü÷ü KarúÕlÕ÷Õ (-)
G-Gel.Ayl.Ait Giderler ve Gelir Thk.
1-Gelecek Aylara Ait Giderler
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
II-DURAN VARLIKLAR
D-Maddi Duran VarlÕklar
3-Binalar (Cinnah Cd.No:67/15
Çankaya)
5-TaúÕtlar (06 TMK 78)
6-Demirbaúlar
10-Verilen Avanslar
G-Gel.YÕl. Ait Giderler ve Gelir Thk.
1-Gelecek YÕllara Ait Giderler
H-Di÷er Duran VarlÕklar
4-Elden ÇÕkarÕlacak Stok. ve MDV
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTøF (VARLIKLAR) TOPLAMI
GENEL TOPLAM
1.537,56
100.425,89
140.257,50
8.465,89
25.165,17
98.500,00
400,39
37.775,00
59,00
27.352,25
303,35
392.413,07
752,50
1.537,56
100.425,89
374.352,01
833.407,57
833.407,57
1-Dönem Net Gelir FazlasÕ
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
PASøF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
GENEL TOPLAM
AÇIKLAMA
III-KISA VADELø YABANCI KAYNAKLAR
393.468,92
C-Di÷er Borçlar
5-Di÷er Çeúitli Borçlar
F-Ödenecek Vergi ve Di÷er Yükümlülük.
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar
27.352,25
2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri
H-Gel.Ayl. Ait Gelirler ve Gider Thk.
59,00
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler
KISA VADELø YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
37.775,00
IV-UZUN VADELø YABANCI KAYNAKLAR
E-Borç ve Gider KarúÕlÕklarÕ
400,39
1-KÕdem TazminatÕ KarúÕlÕ÷Õ
F-Gel.YÕl. Ait Gelirler ve Gider Thk.
1-Gelecek YÕllara Ait Gelirler
UZUN VADELø YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
V-ÖZKAYNAKLAR
459.055,56 D-Geçmiú YÕllar KarlarÕ
1-Geçmiú YÕllar Gelir FazlasÕ
272.388,56
F-Dönem Net Gelir FazlasÕ(Gider Faz.)
CARø DÖNEM
DEK-TMK 31 ARALIK 2011 TARøHø øTøBARøYLE BøLÂNÇOSU
119.203,56
573.428,04
100.000,00
38.510,00
749,22
1.319,75
197,00
119.203,56
573.428,04
100.000,00
38.510,00
2.068,97
197,00
692.631,60
833.407,57
833.407,57
100.000,00
40.775,97
PASøF
(KAYNAKLAR)
CARø DÖNEM
TL
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
19
A-BRÜT SATIùLAR
4-Ba÷Õú Ve YardÕmlar
5-Prim Ve Aidatlar
C-NET SATIùLAR
BRÜT SATIù KARI VEYA ZARARI
E-FAALøYET GøDERLERø (-)
3-Genel Yönetim Giderleri (-)
FAALøYET KARI VEYA ZARARI
F-DøöER FAAL. OLAöAN GELøR VE KARLAR
3-Faiz Gelirleri
7-Kambiyo ve Borsa De÷er ArtÕú KarlarÕ
A-Faal.ølgili Di÷.Ola.Gelir ve Karlar
G-DøöER FAAL. OLAöAN GøDER VE ZARAR. (-)
4-Kambiyo ve Borsa De÷.AzalÕú Zar. (-)
OLAöAN KAR VEYA ZARAR
I-OLAöANDIùI GELøR VE KARLAR
2-Di÷er Ola÷andÕúÕ Gelir ve Karlar
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
DÖNEM NET GELøR VEYA GøDER FAZLASI
AÇIKLAMA
-5,47
709,10
28.329,98
-138.305,05
228.475,00
-5,47
29.039,08
-138.305,05
228.475,00
CARø DÖNEM
228.475,00
TL
119.203,56
119.203,56
119.203,56
90.169,95
228.475,00
DEK-TMK 31 ARALIK 2011 TARøHø øTøBARøYLE GELøR–GøDER TABLOSU
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
20
Büro DemirbaúlarÕ ve Mefruúat
2
322.000,00
1
1
2
2.300,00
5.000,00
101
7.401,00
22.597,00
246.000,00
6.000,00
252.000,00
29.999,00
1
10.000,00
40.000,00
Genel kurulca
18.03.2011 Tarihinde
Kabul Edilen Ödenek
80,00
5.920,00
6.000,00
6.000,00
(+) Eklenen
(-) Düúülen
Ödenek
322.000,00
1
1
2
80,00
2.300,00
5.000,00
101
7.481,00
28.517,00
246.000,00
6.000,00
252.000,00
23.999,00
1
10.000,00
34.000,00
31.12.2011 Tarihi
øtibariyle Revize
Ödenek TutarÕ
257.514,08
0,00
0,00
0,00
76,00
633,10
0,00
0,00
709,10
28.329,98
227.785,00
690,00
228.475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01.01.2011
31.12.2011
12 AylÕk Gerçekleúme
NOT: Gelir Bütçesi, Yönetim Kurulu'nun 30.12.2011 tarih ve 14/11 SayÕlÕ KararÕ ile 31 AralÕk 2011 Tarihi itibariyle Bölüm ve Madde ödenekleri arasÕnda gerekli aktarmalar yapÕlarak revize edilmiútir.
GELøRLER TOPLAMI
Bina
Di÷er Ola÷andÕúÕ Gelirler
4
1
5510 SayÕlÕ Kanun 5 PuanlÕk Teúvik Geliri
3
MAL VARLIöINDAN ELDE EDøLEN GELøRLER
DEK-TMK Ticari øúletmesinden Gelen Kar
2
V
Lehte Döviz Kur FarklarÕ vb.Gelirler
1
V
DøöER GELøRLER
2
IV
YÕllÕk Aidatlar
1
IV
Giriú AidatlarÕ
II
FAøZ GELøRLERø
Ulusal ve UluslararasÕ Kongre, Konferans Sempozyum, E÷itim
Semineri, AçÕk Oturum, Panel, Sergi ve Proje Faaliyetleri, Ba÷Õú
ve YardÕmlar “E÷itim Semineri, Panel, Konferans”
PRøM VE AøDATLAR
3
III
Ayni Ba÷Õúlar
2
III
II
BAöIù VE YARDIMLAR
KatkÕ PaylarÕ (Nakti Ba÷Õúlar)
I
I
BÖLÜM VE MADDE ADLARI
1
Madde
No
Bölüm
No
DEK-TMK 31 ARALIK 2011 TARøHø øTøBARøYLE GELøR BÜTÇESø VE GERÇEKLEùME TABLOSU
79,97
0,00
0,00
0,00
0,95
0,28
0,00
0,00
9,58
0,99
92,60
11,50
90,66
0,00
0,00
0,00
0,00
Gerçekleúme
%' si
64.485,92
1,00
1,00
2,00
4,00
1.666,90
5.000,00
101,00
6.771,90
187,02
18.215,00
5.310,00
23.525,00
23.999,00
1,00
10.000,00
34.000,00
Bakiye
Ödenek
TL
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
21
VII
VI
V
IV
III
II
I
Bölüm
No
1
1
2
3
4
5
6
7
1
2
1
2
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1,00
1,00
322.000,00
35.000,00
10.000,00
12.000,00
2.000,00
11.000,00
3.186,00
2.065,00
900,00
41.151,00
10.000,00
12.000,00
2.000,00
11.000,00
3.186,00
2.065,00
900,00
1,00
1,00
322.000,00
2.000,00
2.300,00
1.300,00
1.000,00
2.000,00
2.300,00
1.300,00
1.000,00
8.000,00
108.598,00
1,00
5.000,00
700,00
29.599,00
126.450,00
95.000,00
1.450,00
8.000,00
15.000,00
7.000,00
39.500,00
4.000,00
4.000,00
2.500,00
13.000,00
8.000,00
31.12.2011 Tarihi
øtibariyle Revize
Ödenek
1.500,00
500,00
500,00
500,00
2.000,00
65.000,00
3.298,00
4.000,00
2.000,00
6.401,00
250,00
(+)Eklenen
(-)
Düúülen
Ödenek
1.500,00
500,00
500,00
500,00
2.000,00
65.000,00
3.298,00
4.000,00
2.000,00
8.000,00
114.999,00
1,00
5.000,00
700,00
36.000,00
126.200,00
95.000,00
1.200,00
8.000,00
15.000,00
7.000,00
39.500,00
4.000,00
4.000,00
2.500,00
13.000,00
8.000,00
Genel Kurulca
18.03.2011 Tarihinde
Kabul Edilen Ödenek
6.180,91
0,00
0,00
29,91
0,00
3.186,00
2.065,00
900,00
0,00
0,00
138.305,05
0,00
310,07
310,07
0,00
1.272,10
105,00
0,00
0,00
780,00
63.743,74
100,00
902,74
902,74
6.331,57
69.687,80
0,00
0,00
383,57
3.303,39
12 AylÕk Gerçekleúme
41.465,65
31.223,53
1.434,72
0,00
7.052,40
1.755,00
19.757,88
996,50
479,70
235,70
7.224,48
4.489,93
01.01.2011
31.12.2011
15,02%
0,00%
0,00%
1,50%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
42,95%
0,00%
13,48%
23,85%
0,00%
84,81%
21,00%
0,00%
0,00%
39,00%
98,07%
3,03%
22,57%
45,14%
79,14%
64,17%
0,00%
0,00%
54,80%
9,18%
Yüzdesi
32,79%
32,87%
98,95%
0,00%
47,02%
25,07%
50,02%
24,91%
11,99%
9,43%
55,57%
56,12%
%
Gerçekleúme
NOT: Gider Bütçesi, Yönetim Kurulu'nun 30.12.2011 tarih ve 14/11 SayÕlÕ KararÕ ile 31 AralÕk 2011 Tarihi itibariyle Bölüm ve Madde ödenekleri arasÕnda gerekli aktarmalar yapÕlarak revize edilmiútir.
øùÇø ÜCRET VE GøDERLERø
Esas Ücretler (2 Kiúi)
Fazla Mesai Ücretleri
økramiyeler ve Prim Ücretleri
SSK øúveren Hissesi (%19,5 Sigorta Primi+%2 øúsizlikSig.Primi)
Sosyal YardÕmlar (Yolluk ve Yemek yardÕmÕ )
DIùARDAN SAöLANAN FAYDA VE HøZMETLER
AydÕnlatma, IsÕtma, Su Giderleri
BakÕm, OnarÕm Giderleri (Bina, Demirbaú, TaúÕt AracÕ)
AkaryakÕt Giderleri
Müúavirlik, Muhasebe ve Hizmet Giderleri
Haberleúme Giderleri (Posta,Telefon, Faks, TR-NET, TV Kablo Net)
Di÷er DÕúardan Sa÷lanan Fayda ve Hizmetler (Temsil ve A÷Õrlama, Büro Temizlik, Mlz. vb., KÕrtasiye,
BasÕlÕ Ka÷Õt, YayÕn ve Abone ve Di÷er Giderler)
ÇEùøTLø GøDERLER
Kira Giderleri
Yolluklar ve Seyahat Giderleri
Mahkeme, Noter Giderleri
Londra Merkez ÇalÕúmalarÕna KatÕlÕm Giderleri (WEC Cezayir ToplantÕsÕ)
Sigorta Giderleri (Araç Trafik, Kasko, DASK Bina Zorunlu Deprem, øúyeri Paket Bina, Demirbaú
SigortasÕ)
Gecikme ZamlarÕ ve Para CezalarÕ
Ba÷Õú ve YardÕmlar
Gider Kaydedilen Demirbaúlar
Ortak Giderlere KatÕlma PaylarÕ ( Büro Apt. AylÕk AidatÕ, Büro Apt.OnarÕm Gid.øútirak PayÕ)
WEC Londra Merkezi Aidat Giderleri
Di÷er Çeúitli Giderler
VERGø, RESøM VE HARÇLAR
Damga Vergisi (Muhtasar Beyanname, SSK Bildirgeleri, Sözleúme, ve Di÷er Çeúitli Damga Vergileri)
Di÷er Vergi, Resim ve Harçlar (YÕllÕk MTV, Çevre Temizlik Vergisi, Vergi, Sigorta Primleri Tama øbla÷ ve
Di÷er)
FøNANSMAN GøDERLERø
Havale, Provizyon ve Banka Giderleri (Banka, PTT, Havale Provizyon, Ekstre, D.Pulu)
Aleyhte Kur FarklarÕ vb. Giderler
ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE, KONFERANS, SEMPOZYUM, EöøTøM SEMøNERø, AÇIK
OTURUM, PANEL, SERGø VE PROJE FAALøYETLERø GøDERLERø
Türkiye 11.Enerji Kongresi Giderleri
E÷itim Semineri,Panel,Konferans
ÇalÕúma Grubu Giderleri
Gençlik Enerji ÇalÕútayÕ Giderleri
Üyelere Sohbet ToplantÕsÕ Giderleri
Kamu Üyelerinin Gen.Müd.Üni.Rek.Yem
øklim De÷iúikli÷i ve Enerji KonferansÕ
MAL VARLIöINI ARTIRACAK YATIRIMLAR
TaúÕnÕr Mal AlÕmlarÕ
GøDERLER TOPLAMI
Madde BÖLÜM VE MADDE ADLARI
No
DEK-TMK 31 ARALIK 2011 TARøHø øTøBARøYLE GøDER BÜTÇESø VE GERÇEKLEùME TABLOSU
34.970,09
10.000,00
12.000,00
1.970,09
11.000,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
183.694,95
2.000,00
1.989,93
989,93
1.000,00
227,90
395,00
500,00
500,00
1.220,00
1.256,26
3.198,00
3.097,26
1.097,26
0,00
38.910,20
1,00
5.000,00
316,43
26.295,61
84.984,35
63.776,47
15,28
8.000,00
7.947,60
5.245,00
19.742,12
3.003,50
3.520,30
2.264,30
5.775,52
3.510,07
Bakiye Ödenek
TL
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
22
AKTøF (VARLIKLAR)
AÇIKLAMA
I-DÖNEN VARLIKLAR
A-HazÕr De÷erler
1-Kasa
3-Bankalar
5-Di÷er HazÕr De÷erler
B-Menkul KÕymetler
4-Di÷er Menkul KÕymetler
C-Ticari Alacaklar
5-Verilen Depozito ve Teminatlar
D-Di÷er Alacaklar
5-Di÷er Çeúitli Alacaklar
E-Stoklar
6-Stok De÷er Düúüklü÷ü KarúÕlÕ÷Õ (-)
H-Di÷er Dönen VarlÕklar
4-Peúin Ödenen Vergiler ve Fonlar
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
II-DURAN VARLIKLAR
D-Maddi Duran VarlÕklar
3-Binalar(Cinnah Cd.No:67/15 Çankaya
5-TaúÕtlar (06 TMK 78)
6-Demirbaúlar
10-Verilen Avanslar
G-Gel.YÕl. Ait Giderler ve Gelir Thk.
1-Gelecek YÕllara Ait Giderler
H-Di÷er Duran VarlÕklar
4-Elden ÇÕkarÕlacak Stok. ve MDV
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTøF (VARLIKLAR) TOPLAMI
GENEL TOPLAM
1.537,56
100.000,00
140.257,50
8.465,89
25.165,17
218.000,00
669,83
400,39
35.160,00
59,00
69.053,15
42,71
365.691,82
545,00
1.537,56
100.000,00
391.888,56
669,83
400,39
35.160,00
59,00
69.053,15
366.279,53
493.426,12
965.048,02
965.048,02
AÇIKLAMA
III-KISA VADELø YABANCI KAYNAKLAR
B-Ticari Borçlar
1-SatÕcÕlar
C-Di÷er Borçlar
5-Di÷er Çeúitli Borçlar
F-Ödenecek Vergi ve Di÷er Yükümlülük.
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar
2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri
H-Gel.Ayl. Ait Gelirler ve Gider Thk.
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler
KISA VADELø YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
IV-UZUN VADELø YABANCI KAYNAKLAR
E-Borç ve Gider KarúÕlÕklarÕ
1-KÕdem TazminatÕ KarúÕlÕ÷Õ
F-Gel.YÕl. Ait Gelirler ve Gider Thk.
471.621,90
1-Gelecek YÕllara Ait Gelirler
UZUN VADELø YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
V-ÖZKAYNAKLAR
D-Geçmiú YÕllar KarlarÕ
1-Geçmiú YÕllar Gelir FazlasÕ
F-Dönem Net Gelir FazlasÕ(Gider Faz.)
1-Dönem Net Gelir FazlasÕ
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
PASøF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
GENEL TOPLAM
DEK-TMK 31 ARALIK 2012 TARøHø øTøBARøYLE BøLANÇOSU
133.916,82
692.631,60
120,00
100.000,00
35.895,00
837,72
1.446,88
200,00
133.916,82
692.631,60
120,00
100.000,00
35.895,00
2.284,60
200,00
TL
826.548,42
965.048,02
965.048,02
100.120,00
38.379,60
PASøF
(KAYNAKLAR)
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
23
A-BRÜT SATIùLAR
5-Prim Ve Aidatlar
C-NET SATIùLAR
BRÜT SATIù KARI VEYA ZARARI
E-FAALøYET GøDERLERø (-)
3-Genel Yönetim Giderleri (-)
FAALøYET KARI VEYA ZARARI
F-DøöER FAAL. OLAöAN GELøR VE KARLAR
3-Faiz Gelirleri
7-Kambiyo ve Borsa De÷er ArtÕú KarlarÕ
G-DøöER FAAL. OLAöAN GøDER VE ZARAR. (-)
4-Kambiyo ve Borsa De÷.AzalÕú Zar. (-)
OLAöAN KAR VEYA ZARAR
J-OLAöANDIùI GøDER VE ZARARLAR (-)
3-Di÷er Ola÷andÕúÕ Gider ve Zarar. (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
DÖNEM NET GELøR VEYA GøDER FAZLASI
AÇIKLAMA
-3,19
-1.910,08
37.889,93
2.102,65
-148.117,49
243.955,00
-3,19
-1.910,08
39.992,58
-148.117,49
243.955,00
243.955,00
DEK-TMK 31 ARALIK 2012 TARøHø øTøBARøYLE GELøR-GøDER TABLOSU
133.916,82
133.916,82
133.920,01
95.837,51
243.955,00
TL
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
24
550.000,00
1,00
1,00
2,00
3.000,00
11.000,00
500,00
14.500,00
35.000,00
272.000,00
7.000,00
279.000,00
200.000,00
1,00
21.497,00
221.498,00
Genel Kurulca
18.03.2011
Tarihinde Kabul
Edilen Ödenek
1.700,00
2.900,00
4.600,00
(-) Düúülen
Ödenek
550.000,00
1,00
1,00
2,00
3.000,00
11.000,00
2.200,00
16.200,00
37.900,00
272.000,00
7.000,00
279.000,00
195.400,00
1,00
21.497,00
216.898,00
øtibariyle Revize
Ödenek TutarÕ
(+) Eklenen 31.12.2012 Tarihi
283.947,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.102,65
2.102,65
37.889,93
242.755,00
1.200,00
243.955,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01.01.2012
31.12.2012
12 AylÕk
Gerçekleúme
51,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95,58
14,50
99,97
89,25
17,14
87,44
0,00
0,00
0,00
0,00
%
Gerçekleúme
%' si
NOT: Gelir Bütçesi, Yönetim Kurulu'nun 14.12.2012 tarih ve 15/12 SayÕlÕ KararÕ ile 31 AralÕk 2012 Tarihi itibariyle Bölüm ve Madde ödenekleri arasÕnda gerekli aktarmalar yapÕlarak revize edilmiútir.
Büro DemirbaúlarÕ ve Mefruúat
2
5510 SayÕlÕ Kanun 5 PuanlÕk Teúvik Geliri
3
Bina
DEK-TMK Ticari øúletmesinden Gelen Kar
2
1
Lehte Döviz Kur FarklarÕ vb.Gelirler
1
MAL VARLIöINDAN ELDE EDøLEN GELøRLER
FAøZ GELøRLERø
DøöER GELøRLER
III
IV
III
IV
V
YÕllÕk Aidatlar
2
V
Giriú AidatlarÕ
GELøRLER TOPLAMI
Ulusal ve UluslararasÕ Kongre, Konferans Sempozyum, E÷itim Semineri,
AçÕk Oturum, Panel, Sergi ve Proje Faaliyetleri, Ba÷Õú ve YardÕmlar
“E÷itim Semineri, Panel, Konferans”
PRøM VE AøDATLAR
3
II
Ayni Ba÷Õúlar
2
1
II
BAöIù VE YARDIMLAR
KatkÕ PaylarÕ (Nakti Ba÷Õúlar)
I
I
BÖLÜM VE MADDE ADLARI
1
Madde
No
Bölüm
No
DEK-TMK 31 ARALIK 2012 TARøHø øTøBARøYLE GELøR BÜTÇESø VE GERÇEKLEùME TABLOSU
266.052,42
1,00
1,00
2,00
3.000,00
11.000,00
97,35
14.097,35
10,07
29.245,00
5.800,00
35.045,00
195.400,00
1,00
21.497,00
216.898,00
Bakiye Ödenek
TL
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
25
NOT:
VII
VI
V
IV
III
II
I
Bölüm
No
øùÇø ÜCRET VE GøDERLERø
Esas Ücretler (1 Kiúi)
Fazla Mesai Ücretleri
økramiyeler ve Prim Ücretleri
SSK øúveren Hissesi (%19,5 Sigorta Primi+%2 øúsizlikSig.Primi)
Sosyal YardÕmlar (Yolluk ve Yemek yardÕmÕ )
DIùARDAN SAöLANAN FAYDA VE HøZMETLER
AydÕnlatma, IsÕtma, Su Giderleri
BakÕm, OnarÕm Giderleri (Bina, Demirbaú, TaúÕt AracÕ)
AkaryakÕt Giderleri
Müúavirlik, Muhasebe ve Hizmet Giderleri
Haberleúme Giderleri (Posta,Telefon, Faks, TR-NET, TV Kablo Net)
Di÷er DÕúardan Sa÷lanan Fayda ve Hizmetler (Temsil ve A÷Õrlama, Büro Temizlik, Mlz. vb.,
KÕrtasiye, BasÕlÕ Ka÷Õt, YayÕn ve Abone ve Di÷er Giderler)
ÇEùøTLø GøDERLER
Kira Giderleri
Yolluklar ve Seyahat Giderleri
Mahkeme, Noter Giderleri
Londra Merkez ÇalÕúmalarÕna KatÕlÕm Giderleri
Sigorta Giderleri (Araç Trafik, Kasko, DASK Bina Zorunlu Deprem, øúyeri Paket Bina, Demirbaú
SigortasÕ)
Gecikme ZamlarÕ ve Para CezalarÕ
Ba÷Õú ve YardÕmlar
Gider Kaydedilen Demirbaúlar
Ortak Giderlere KatÕlma PaylarÕ ( Büro Apt. AylÕk AidatÕ, Büro Apt.OnarÕm Gid.øútirak PayÕ)
WEC Londra Merkezi Aidat Giderleri
Di÷er Çeúitli Giderler
VERGø, RESøM VE HARÇLAR
Damga Vergisi (Muhtasar Beyanname, SSK Bildirgeleri, Sözleúme, ve Di÷er Çeúitli Damga
Vergileri)
Di÷er Vergi, Resim ve Harçlar (YÕllÕk MTV, Çevre Temizlik Vergisi, Vergi, Sigorta Primleri Tama
øbla÷ ve Di÷er)
FøNANSMAN GøDERLERø
Havale, Provizyon ve Banka Giderleri (Banka, PTT, Havale Provizyon, Ekstre, D.Pulu)
Aleyhte Kur FarklarÕ vb. Giderler
ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE, KONFERANS, SEMPOZYUM, EöøTøM SEMøNERø,
AÇIK OTURUM, PANEL, SERGø VE PROJE FAALøYETLERø GøDERLERø
Türkiye 12. Enerji Kongresi Giderleri
E÷itim Semineri,Panel,Konferans(Üyelerle danÕúma ve cumhuriyet bayramÕ toplantÕsÕ)
ÇalÕúma Grubu Giderleri
Gençlik Enerji ÇalÕútayÕ Giderleri
MAL VARLIöINI ARTIRACAK YATIRIMLAR
TaúÕnÕr Mal AlÕmlarÕ
GøDERLER TOPLAMI
212.650,00
183.900,00
13.800,00
2.300,00
12.650,00
1,00
1,00
550.000,00
2.300,00
2.645,00
1.495,00
1.150,00
2.300,00
1.725,00
570,00
570,00
570,00
2.300,00
80.000,00
3.500,00
4.600,00
9.200,00
136.649,00
1,00
5.750,00
805,00
40.858,00
Genel Kurulca
18.03.2011 Tarihinde
Kabul Edilen
Ödenek
147.980,00
112.100,00
1.380,00
9.200,00
17.250,00
8.050,00
45.475,00
4.600,00
4.600,00
2.875,00
15.000,00
9.200,00
763,27
763,27
9,06
9,06
1.288,43
1.288,43
(+) Eklenen
(-) Düúülen
Ödenek
9.200,00
136.649,00
1,00
5.750,00
795,94
40.858,00
212.650,00
183.900,00
13.800,00
2.300,00
12.650,00
1,00
1,00
550.000,00
2.300,00
2.645,00
731,73
1.913,27
2.300,00
3.327,18
0,00
3.274,68
52,50
0,00
0,00
0,00
150.030,76
374,00
2.533,63
620,36
1.913,27
599,68
1.734,06
9,34
0,00
0,00
720,00
72.031,76
408,99
973,68
2.322,96
76.176,79
0,00
0,00
427,44
845,20
147.980,00
112.100,00
2.668,43
9.200,00
15.961,57
8.050,00
45.475,00
4.600,00
4.600,00
2.875,00
15.000,00
9.200,00
1.734,06
570,00
570,00
570,00
2.300,00
80.000,00
3.500,00
4.600,00
01.01.2012
31.12.2012
12 AylÕk Gerçekleúme
Tablosu
51.846,11
35.044,99
2.668,43
5.415,94
6.688,24
2.028,51
15.173,37
1.023,94
0,00
400,00
7.224,48
4.201,99
31.12.2012 Tarihi
øtibariyle Revize
Ödenek
1,56%
0,00%
23,73%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
27,28%
16,26%
95,79%
84,78%
100,00%
26,07%
100,00%
1,64%
0,00%
0,00%
31,30%
90,04%
11,69%
21,17%
25,25%
55,75%
0,00%
0,00%
53,10%
2,07%
%
Gerçekleúme
Yüzdesi
35,04%
31,26%
100,00%
58,87%
38,77%
25,20%
33,37%
22,26%
0,00%
13,91%
48,16%
45,67%
1. Gider Bütçesi, Yönetim Kurulu'nun 14.12.2012 tarih ve 15/12 SayÕlÕ KararÕ ile 31 AralÕk 2012 Tarihi itibariyle Bölüm ve Madde ödenekleri arasÕnda gerekli aktarmalar yapÕlarak revize edilmiútir.
2. 1.4 Maddesinde Bulunan Giderden, 5510 SayÕlÕ Kanun ile 5 puanlÕk indirim yapÕlarak yazÕlmÕútÕr.
1
1
2
3
4
1
2
2
1
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
Madde BÖLÜM VE MADDE ADLARI
No
DEK-TMK 31 ARALIK 2012 TARøHø øTøBARøYLE GøDER BÜTÇESø VE GERÇEKLEùME TABLOSU
TL
209.322,82
183.900,00
10.525,32
2.247,50
12.650,00
1,00
1,00
399.969,24
1.926,00
111,37
111,37
0,00
1.700,32
0,00
560,66
570,00
570,00
1.580,00
7.968,24
3.091,01
3.626,32
6.877,04
60.472,21
1,00
5.750,00
368,50
40.012,80
96.133,89
77.055,01
0,00
3.784,06
9.273,33
6.021,49
30.301,63
3.576,06
4.600,00
2.475,00
7.775,52
4.998,01
Bakiye Ödenek
DEK-TMK 31 ARALIK 2013 TARøHø øTøBARøYLE BøLANÇOSU
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
26
DEK-TMK 31 ARALIK 2013 TARøHø øTøBARøYLE GELøR-GøDER TABLOSU
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
27
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
28
V
Bina
Büro DemirbaúlarÕ ve Mefruúat
2
3
1
5510 SayÕlÕ Kanun 5 PuanlÕk Teúvik Geliri
2
MAL VARLIöINDAN ELDE EDøLEN GELøRLER
DEK-TMK Ticari øúletmesinden Gelen Kar
1
V
DøöER GELøRLER
Lehte Döviz Kur FarklarÕ vb.Gelirler
IV
IV
2
FAøZ GELøRLERø
Giriú AidatlarÕ
YÕllÕk Aidatlar
1
III
PRøM VE AøDATLAR
GELøRLER TOPLAMI
3
II
Ayni Ba÷Õúlar
Ulusal ve UluslararasÕ Kongre, Konferans Sempozyum, E÷itim Semineri, AçÕk Oturum,
Panel, Sergi ve Proje Faaliyetleri, Ba÷Õú ve YardÕmlar “E÷itim Semineri, Panel, Konferans”
2
III
II
BAöIù VE YARDIMLAR
KatkÕ PaylarÕ (Nakti Ba÷Õúlar)
I
I
BÖLÜMVEMADDEADLARI
1
Madde
No
Bölüm
No
426.000,00
1,00
1,00
2,00
3.500,00
5.000,00
1.000,00
9.500,00
47.000,00
298.000,00
8.000,00
306.000,00
53.497,00
1,00
10.000,00
63.498,00
GenelKurulca18.03.2011
TarihindeKabulEdilen
Ödenek
326.183,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332,34
332,34
29.560,17
245.180,00
875,00
246.055,00
45.284,05
0,00
4.951,80
50.235,85
76,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,23
3,50
62,89
82,28
10,94
80,41
84,65
0,00
49,52
79,11
01.01.2013
%
31.12.2013 GerçekleƔme%'si
12AylŦkGerçekleƔme
DEK-TMK 31 ARALIK 2013 TARøHø øTøBARøYLE GELøR BÜTÇESø VE GERÇEKLEùME TABLOSU
99.816,64
1,00
1,00
2,00
3.500,00
5.000,00
667,66
9.167,66
17.439,83
52.820,00
7.125,00
59.945,00
8.212,95
1,00
5.048,20
13.262,15
BakiyeÖdenek
TL
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
29
1
2
3
4
5
1
2
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
Madde
No
ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE, KONFERANS, SEMPOZYUM, EöøTøM SEMøNERø, AÇIK OTURUM, PANEL,
SERGø VE PROJE FAALøYETLERø GøDERLERø
Türkiye 12. Enerji Kongresi Giderleri
Aleyhte Kur FarklarÕ vb. Giderler
Havale, Provizyon ve Banka Giderleri (Banka, PTT, Havale Provizyon, Ekstre, D.Pulu)
FøNANSMAN GøDERLERø
Di÷er Vergi, Resim ve Harçlar (YÕllÕk MTV, Çevre Temizlik Vergisi, Vergi, Sigorta Primleri Tama øbla÷ ve Di÷er)
Damga Vergisi (Muhtasar Beyanname, SSK Bildirgeleri, Sözleúme, ve Di÷er Çeúitli Damga Vergileri)
VERGø, RESøM VE HARÇLAR
Di÷er Çeúitli Giderler(Kanunen Kabul Edilmeyen giderler, di÷er gider ve zararlar)
WEC Londra Merkezi Aidat Giderleri
Ortak Giderlere KatÕlma PaylarÕ ( Büro Apt. AylÕk AidatÕ, Büro Apt.OnarÕm Gid.øútirak PayÕ)
Gider Kaydedilen Demirbaúlar
Ba÷Õú ve YardÕmlar
Gecikme ZamlarÕ ve Para CezalarÕ
Sigorta Giderleri (Araç Trafik, Kasko, DASK Bina Zorunlu Deprem, øúyeri Paket Bina, Demirbaú SigortasÕ)
Londra Merkez ÇalÕúmalarÕna KatÕlÕm Giderleri
Mahkeme, Noter Giderleri
Yolluklar ve Seyahat Giderleri
Kira Giderleri
Di÷er DÕúardan Sa÷lanan Fayda ve Hizmetler (Temsil ve A÷Õrlama, Büro Temizlik, Mlz. vb., KÕrtasiye, BasÕlÕ Ka÷Õt, YayÕn ve
Abone ve Di÷er Giderler)
ÇEùøTLø GøDERLER
Haberleúme Giderleri (Posta,Telefon, Faks, TR-NET, TV Kablo Net)
Müúavirlik, Muhasebe ve Hizmet Giderleri
AkaryakÕt Giderleri
BakÕm, OnarÕm Giderleri (Bina, Demirbaú, TaúÕt AracÕ)
AydÕnlatma, IsÕtma, Su Giderleri
DIùARDAN SAöLANAN FAYDA VE HøZMETLER
Sosyal YardÕmlar (Yolluk ve Yemek yardÕmÕ )
SSK øúveren Hissesi (%19,5 Sigorta Primi+%2 øúsizlikSig.Primi)
økramiyeler ve Prim Ücretleri
Fazla Mesai Ücretleri
Esas Ücretler (1 Kiúi)
øùÇø ÜCRET VE GøDERLERø
BÖLÜM VE MADDE ADLARI
28.909,00
5.000,00
10.000,00
2.000,00
11.909,00
10.580,00
163.173,00
1,00
6.613,00
930,00
49.902,00
1.982,00
600,00
600,00
600,00
2.645,00
95.500,00
3.800,00
5.290,00
2.645,00
2.645,00
3.039,00
1.717,00
1.322,00
173.541,00
132.278,00
1.587,00
10.580,00
19.838,00
9.258,00
52.047,00
5.290,00
5.290,00
3.307,00
17.000,00
10.580,00
Genel Kurulca
18.03.2011 Tarihinde
Kabul Edilen Ödenek
750,00
750,00
28.200,00
1.060,00
1.060,00
(+) Eklenen
(-) Düúülen
Ödenek
57.109,00
5.000,00
10.000,00
2.000,00
11.909,00
28.200,00
1,00
1,00
426.000,00
10.580,00
134.973,00
1,00
6.613,00
930,00
21.702,00
1.982,00
600,00
600,00
600,00
2.645,00
95.500,00
3.800,00
5.290,00
2.645,00
2.645,00
3.039,00
967,00
2.072,00
173.541,00
132.278,00
2.647,00
10.580,00
18.778,00
9.258,00
52.047,00
5.290,00
5.290,00
3.307,00
17.000,00
10.580,00
31.12.2013
Tarihi
øtibariyle Revize
Ödenek
3.738,63
39.661,65
0,00
0,00
262,78
0,00
1.309,08
0,00
0,00
300,31
720,00
35.738,16
1.331,32
1.060,18
658,18
402,00
2.594,92
540,43
2.054,49
53.206,43
37.278,31
2.638,73
3.291,84
7.297,55
2.700,00
18.616,70
1.146,68
806,70
386,30
7.132,64
5.405,75
01.01.2013
31.12.2013
12 AylÕk
Gerçekleúme
28.345,21
0,00
E÷itim Semineri,Panel,Konferans(Üyelerle danÕúma ve cumhuriyet bayramÕ toplantÕsÕ)
0,00
ÇalÕúma Grubu Giderleri
225,00
Gençlik Enerji ÇalÕútayÕ Giderleri
0,00
øl øl Enerji Verimlili÷i Projesi Giderleri
28.200,00
28.120,21
MAL VARLIöINI ARTIRACAK YATIRIMLAR
VII
1,00
0,00
TaúÕnÕr Mal AlÕmlarÕ
1
1,00
0,00
GøDERLER TOPLAMI
426.000,00
143.485,09
Not: 1. Gider Bütçesi, Yönetim Kurulu'nun 20.12.2013 tarih ve 13/13 SayÕlÕ KararÕ ile 31 AralÕk 2013 Tarihi øtibariyle Bölüm ve Madde ödenekleri arasÕnda gerekli aktarmalar yapÕlarak revize edilmiútir.
2. 1.4 Maddesinde Bulunan Giderden, 5510 SayÕlÕ Kanun ile 5 puanlÕk indirim yapÕlarak yazÕlmÕútÕr.
VI
V
IV
III
II
I
Bölüm
No
DEK-TMK 31 ARALIK 2013 TARøHø øTøBARøYLE GøDER BÜTÇESø VE GERÇEKLEùME TABLOSU
98,05%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
99,72%
0,00%
0,00%
33,68%
35,34%
24,31%
0,00%
0,00%
28,26%
0,00%
66,05%
0,00%
0,00%
50,05%
27,22%
37,42%
35,03%
20,04%
24,88%
15,20%
85,39%
55,89%
99,15%
30,66%
28,18%
99,69%
31,11%
38,86%
29,16%
35,77%
21,68%
15,25%
11,68%
41,96%
51,09%
%
Gerçekleúme
Yüzdesi
563,79
5.000,00
10.000,00
1.775,00
11.909,00
79,79
1,00
1,00
282.514,91
6.841,37
123.511,35
1,00
6.613,00
667,22
21.702,00
672,92
600,00
600,00
299,69
1.925,00
59.761,84
2.468,68
4.229,82
1.986,82
2.243,00
444,08
426,57
17,51
120.334,57
94.999,69
8,27
7.288,16
11.480,45
6.558,00
33.430,30
4.143,32
4.483,30
2.920,70
9.867,36
5.174,25
Bakiye Ödenek
TL
9.4- Üyelik Ödentileri
Üyelik ödentilerinin 2011 yÕlÕnda %85,81’i, 2012 yÕlÕnda %87,40’Õ ve 31.12.2013 tarihi
itibariyle ise %79,18’i tahsil edilmiútir.
2010, 2011, 2012 ve 2013 YÕllarÕ KarúÕlaútÕrmalÕ 4 YÕllÕk Üye AidatÕ Tahsili
2010 YÕlÕ
2011 YÕlÕ
2012 YÕlÕ
2013 YÕlÕ
Üye
Adedi
Aidat Tahsili
Üye
Adedi
Aidat Tahsili
Üye
Adedi
Aidat Tahsili
Üye
Adedi
Aidat Tahsili
267
192.690,00 TL
264
228.475,00 TL
262
243.955,00 TL
263
246.055,00 TL
9.5- DEK (Londra) YÕllÕk Üyelik Ödentileri
Milli Komitemiz 2011, 2012, 2013 ve 2014 yÕllarÕna ait WEC aidatlarÕnÕ aúa÷Õda
detaylandÕrÕldÕ÷Õ úekilde ödemiútir.
ƒ
2011 yÕlÕ 26.028,00 GBP indirimli (erken ödeme) 24.232,00 GBP’ye karúÕlÕk 63.487,84 TL
ƒ
2012 yÕlÕ 26.549,00 GBP indirimli (erken ödeme) 25.221,00 GBP’ye karúÕlÕk 72.031,76 TL
ƒ
2013 yÕlÕ 27.080,00 GBP indirimli (erken ödeme ve Global Partner) 13.126,00 GBP’ye
karúÕlÕk 35.718,16 TL
ƒ
2014 yÕlÕ 27.622,00 GBP indirimli (erken ödeme ve Global Partner) 13.613,00 GBP’ye
karúÕlÕk 49.626,19 TL
10. TøCARø øùLETME
Milli Komitemizin 27.03.2008 tarihinde yapÕlan Ola÷an Genel Kurul ToplantÕsÕ’nda Ticari
øúletme kurulmasÕ kararlaútÕrÕlmÕútÕr.
8 Eylül 2008 tarihi itibariyle kuruluúunu yaptÕ÷ÕmÕz Ticari øúletmemiz, Milli Komitemize
ba÷lÕ olarak çalÕúmaktadÕr. Milli Komitemizce yapÕlan ayrÕntÕlÕ bir araútÕrma sonucu, kamu
yararÕna çalÕúan derneklerin ticari iúletme kurabilece÷i, bu durumda kamu yararÕna dernek
statüsünü kaybetmeyece÷i tesbit edilmiútir. HazÕrlanan Yönetmelik do÷rultusunda Eylül
2008 tarihinden itibaren Ticari øúletmemiz faaliyete geçmiútir.
Yönetmeli÷imize göre Ticari øúletme; “Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Tüzük,
amaç ve faaliyet alanlarÕ ile sÕnÕrlÕ olarak; enerji potansiyeli, üretimi, çevirimi, iletimi,
da÷ÕtÕmÕ, ticareti, kullanÕmÕ, ekonomik büyüme ve enerji iliúkileri, enerji temin ve
kullanÕmÕnÕn sosyal ve çevresel yönleri, enerji politikalarÕ ve stratejileri ile ilgili teknik,
ekonomik, hukuksal, yeniden yapÕlanma ve enerji istatistikleri konularÕnda yaptÕ÷Õ
çalÕúmalar için kitap, bülten, broúür, dergi yayÕmlar, elektronik bülten çÕkarÕr, konferans ve
seminer, açÕk oturum, panel, sergi fuar ve benzer etkinlikler düzenler. Ticari øúletme,
belirtilen bu faaliyetlerden uygun görülenleri ticari amaçlÕ olarak de÷erlendirerek, yÕl
sununda oluúacak artÕ de÷erleri Milli Komiteye aktarÕr.”
Milli Komitemizin Eylül 2008’den sonra, bugüne kadar yapÕlan faaliyetlerimizin önemli bir
bölümü Ticari øúletmemiz tarafÕndan gerçekleútirilmiútir.
Ticari øúletmeye ait 2011, 2012 ve 2013 yÕllarÕ bilanço ve gelir-gider tablolarÕ aúa÷Õda
verilmektedir.
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
30
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
31
AKTøF (VARLIKLAR)
AÇIKLAMA
I-DÖNEN VARLIKLAR
A-HazÕr De÷erler
1-Kasa
3-Bankalar
5-Di÷er HazÕr De÷erler
C-Ticari Alacaklar
1-AlÕcÕlar
D-Di÷er Alacaklar
2-øútiraklerden Alacaklar
E-Stoklar
4-Ticari Mallar
H-Di÷er Dönen VarlÕklar
1-Devreden K.D.V.
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
II-DURAN VARLIKLAR
D-Maddi Duran VarlÕklar
6-Demirbaúlar
8-Birikmiú Amortismanlar (-)
E-Maddi Olmayan Duran VarlÕklar
3-Kuruluú ve Örgütlenme Giderleri
7-Birikmiú Amortismanlar (-)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTøF (VARLIKLAR) TOPLAMI
NAZIM HESAPLAR
A-Teminat Mektubundan Alacaklar
GENEL TOPLAM
452,30
-293,99
1.345,20
-336,30
3.569,94
6.496,37
8.284,39
10.344,00
155,11
147,05
145,00
-20.000,00
158,31
1.008,90
3.569,94
6.496,37
8.284,39
10.344,00
447,16
CARø DÖNEM
10.309,07
1.167,21
30.309,07
-20.000,00
29.141,86
AÇIKLAMA
III-KISA VADELø YABANCI KAYNAKLAR
B-Ticari Borçlar
1-SatÕcÕlar
D-AlÕnan Avanslar
1-AlÕnan Sipariú AvanslarÕ
2-AlÕnan Di÷er Avanslar
F-Ödenecek Vergi ve Di÷er Yükümlülük.
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar
2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri
G-Borç ve Gider KarúÕlÕklarÕ
1-Dönem KarÕ Vergi ve Di÷.Yas.Y.K.
2-Dönem karÕ Pú.Öd.Ver.ve Di÷.Y.K(-)
KISA VADELø YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
V-ÖZKAYNAKLAR
D-Geçmiú YÕllar KarlarÕ
1-Geçmiú YÕllar KarlarÕ
E-Geçmiú YÕllar ZararlarÕ (-)
1-Geçmiú YÕllar ZararlarÕ (-)
F-Dönem Net KarÕ (ZararÕ)
2-Dönem Net ZararÕ (-)
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
PASøF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
NAZIM HESAPLAR
teminat mektubundan borçlar
GENEL TOPLAM
DÜNYA ENERJø KONSEYø TÜRK MøLLø KOMøTESø DERNEöø TøCARø øùLETMESø
31 ARALIK 2011 TARøHø øTøBARøYLE BøLANÇOSU
-43.151,40
-57.708,92
27.233,91
3.476,09
1.959,39
98.500,00
TL
-20.000,00
-43.151,40
-57.708,92
27.233,91
5.435,48
98.500,00
10.309,07
-73.626,41
30.309,07
-20.000,00
103.935,48
PASøF
(KAYNAKLAR)
CARø DÖNEM
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
32
AÇIKLAMA
A-BRÜT SATIùLAR
1-Yurtiçi SatÕúlar
C-NET SATIùLAR
D-SATIùLARIN MALøYETø (-)
2-SatÕlan Ticari Mallar Maliyeti (-)
BRÜT SATIù KARI VEYA ZARARI
E-FAALøYET GøDERLERø (-)
3-Genel Yönetim Giderleri (-)
FAALøYET KARI VEYA ZARARI
F-DøöER FAAL. OLAöAN GELøR VE KARLAR
3-Faiz Gelirleri
A-Faal.ølgili Di÷.Ola.Gelir ve Karlar
OLAöAN KAR VEYA ZARAR
J-OLAöANDIùI GøDER VE ZARARLAR (-)
3-Di÷er Ola÷andÕúÕ Gider ve Zarar. (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-118,35
-123.168,93
-2.978,53
83.114,41
-118,35
-123.168,93
83.114,41
-2.978,53
CARø DÖNEM
83.114,41
DÜNYA ENERJø KONSEYø TÜRK MøLLø KOMøTESø DERNEöø TøCARø øùLETMESø
31 ARALIK 2011 TARøHø øTøBARøYLE GELøR-GøDER TABLOSU
43.151,40
-43.151,40
43.033,05
-43.033,05
80.135,88
TL
DÜNYA ENERJø KONSEYø TÜRK MøLLø KOMøTESø DERNEöø TøCARø øùLETMESø
31 ARALIK 2012 TARøHø øTøBARøYLE BøLANÇOSU
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
33
DÜNYA ENERJø KONSEYø TÜRK MøLLø KOMøTESø DERNEöø TøCARø øùLETMESø
31 ARALIK 2012 TARøHø øTøBARøYLE GELøR-GøDER TABLOSU
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
34
DÜNYA ENERJø KONSEYø TÜRK MøLLø KOMøTESø DERNEöø TøCARø øùLETMESø
31 ARALIK 2013 TARøHø øTøBARøYLE BøLANÇOSU
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
35
DÜNYA ENERJø KONSEYø TÜRK MøLLø KOMøTESø DERNEöø TøCARø øùLETMESø
31 ARALIK 2013 TARøHø øTøBARøYLE GELøR-GøDER TABLOSU
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
36
V. SONUÇ
DEK–TMK Derneği olarak, 2011 – 2012 – 2013 yıllarını kapsayan çalışma dönemimize ait bilgiler
“Çalışma Raporu”nda ayrıntılı olarak sunulmuştur.
Yönetim Kurulumuz bu dönem içerisinde Millî Komitemizin Tüzüğü’nde belirtilen amacına uygun
etkinlikler ve çalışmalar yapmaya özen göstermiştir. Yapılan çalışmaları tam anlamıyla yeterli bulmanın
doğru olmayacağını kabül etmekle birlikte, Millî Komitemizin mevcut olanaklarının elverdiği ölçüde en
iyisini yapmanın gayreti içinde olduğumuzu belirtmek isteriz.
DEK–TMK kurulduğundan bu yana, enerji sektöründe, Ülkemiz için büyük önem taşıyan konuların
gündeme getirilmesine ve projelerin gerçekleştirilmesine büyük katkılar sağlayan bir çalışma içerisinde
olmuştur. Bu çalışmalarımızı sürdürebilmek ve daha ileri hedeflere taşıyabilmek için sürekliliği olan
finansal kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmalarımızda mümkün olduğunca tasarruflu davranmak
esas olmuş ve Komitemiz için önemli bir yükümlülük olan Dünya Enerji Konseyi’nin Londra Merkezi
Yıllık Aidatı’nın 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait olan miktarlarının tamamı öz kaynaklarımızdan ve
de herhangibir gecikme olmaksızın, hatta %5 indirimli olarak ödenmiş bulunmaktadır. Çalışmalarımızı
Ülkemiz için daha yararlı noktalara getirebilmek ve üyesi olduğumuz DEK Londra Merkezi tarafından
düzenlenen değişik komisyon ve benzeri çalışmalara, Ülkemizi temsil etmek üzere, daha etkin biçimde
katılabilmek için, maddî gücümüzü ve finansman olanaklarımızı geliştirmemiz gerekmektedir. Böyle
bir gelişim sağlanamadığı takdirde, faaliyetlerimiz, belirli başarı çizgisini aşamayacak, gerek yurt
içinde ve de gerekse yurt dışında Komitemizin sesinin duyulması ve enerji konularına ve sorunlarına
katkımız sınırlı kalacaktır.
Maddî açıdan güçlü olma zorunluluğu, “23. Dünya Enerji Kongresi”nin İstanbul’da yapılacak
olması nedeniyle de, ayrıca, büyük önem kazanmış bulunmaktadır. Bu Kongre’nin İstanbul’da
gerçekleştirilecek olması, uluslararası alanda ülkemize önemli bir prestij kazanımı sağlayacaktır. Enerji
sektörünün dünya olimpiyatı sayılan Dünya Enerji Kongresi’nin 2016 yılında İstanbul’da yapılacak
olması, Millî Komitemizin bu konudaki uluslararası yarışa girmesi ve de yarışı kazanması sonucunda
elde edilmiştir. Bu Kongre kararının alındığı 2012 yılı Kasım ayından bu yana ve günümüzden 2016
yılına kadar geçecek süre boyunca, uluslararası alanda, Türkiyemiz konuşulmakta olup, 2016 yılında
Kongre’yi yaptıktan sonra da, enerjiyle ilgili toplantılarda, yayınlarda ve çalışmalarda Türkiyemiz
kaynak olarak gösterilecektir. İçinde bulunduğumuz bu çağda, enerjiyle ilgili yazılarda, raporlarda,
toplantı ve tartışmalarda ve diğer birçok konularda “referans-kaynak” olarak gösterilmek, uluslararası
ilişkiler açısından Ülkemiz için çok önemli bir durum olacaktır. Bu düşüncelerle, 2011 – 2013 Çalışma
Dönemimizde, Komitemizin yaptığı diğer faaliyetler yanında, 2016 İstanbul Dünya Enerji Kongresi
hazırlık çalışmalarına özel bir önem verilmiştir.
Millî Komitemiz çalışma alanına giren tüm konularda, gerekenlerin, belirli bir başarı ile ve toplumumuzun
ilgisini çekecek, takdirlerine layık olacak biçimde yapılabilmesi, etkinliklerimizin, gerek sayısının,
gerekse de kalitesinin arttırılması ve sürdürülebilirliği, üyelerimizin gösterecekleri yakın ilgi ve destekle
mümkün olacaktır.
Bu görüş ve düşüncelerle, tüm üyelerimize, ilgileri, destek ve katkıları için teşekkürlerimizi sunarız.
Saygılarımızla,
DEK-TMK 2011-2013 Çalışma Dönemi Yönetim Kurulu
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
37
Süreyya Yücel Özden
Baúkan
(Gerçek Kiúi)
Prof.Dr.H.Mete ùen
Baúkan YardÕmcÕsÕ
(øTÜ Temsilcisi)
Yahya Kemal KÕran
Genel Sekreter
(BøRECøK A.ù. Temsilcisi)
Ülker AydÕn
Sayman Üye
(Gerçek Kiúi)
Dr.Zafer Demircan
Üye
(ETKB Temsilcisi)
Mustafa Aktaú
Üye
(TKø Temsilcisi)
Halil AlÕú
Üye
(EÜAù Temsilcisi)
Prof.Dr.A.Orhan Yeúin
Üye
(Gerçek Kiúi)
Muzaffer Baúaran
Üye
(Gerçek Kiúi)
Ayla Tutuú
Üye
(Gerçek Kiúi)
Erdal ÇalÕko÷lu
Üye
(YEGM Temsilcisi)
Dr.Ömer Faruk Gül
Üye
(TÜBøTAK-MAM Temsilcisi)
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
38
VI. 2014-2016 DÖNEMİ ÇALIŞMA PROGRAMINA İLİŞKİN ÖNERİLERİMİZ
Dernek faaliyetlerimizin her yıl daha ileri aşamalara ulaştırabilmek amacıyla ve geçmiş dönemin
deneyimleri dikkate alınarak yeni Yönetim Kurulu’na aşağıdaki önerilerde bulunmak faydalı olacaktır.
1.
Milli Komitemizin 23. Dünya Enerji Kongresisine organize etme yetkisi kazanmış olması WEC
bünyesindeki konumumuzu daha da önemli kılmaktadır. Bu nedenle, Milli Komitemizin WEC
çalışma gruplarına üye vererek bu önemli çalışmalara katkı koyması gerekmektedir.
2.
WEC tarafından düzenlenen Avrupa Bölgseel toplantılarına aktif olarak katılınmalıdır.
3.
WEC Genel Kurullarına mutlaka üye göndererek katılınmalı ve oy kulanılmalıdır.
4.
2015 yılında yapılacak olan Türkiye 13. Enerji Kongresi hazırlıklarına başlamak üzere komisyonların
kuruluşuna derhal geçilmelidir.
5.
2016 yılında İstanbul’da yapılacak olan 23. Dünya Enerji Kongresi için Milli Komite bünyesinde
komisyonlar kurularak, kongre ve fuarın organizasyonu için bu yönde uluslar arası deneyimi
olan firmalar ile 2014 yılı içinde sözleşmeler yapılmalıdır. Milli Komite’ye sorumlu olarak çalışacak
organizasyon komitelerinde, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin görev almalarını yanında Milli
Komitemiz üyesi şirketlerden ve ferdi üyelerden destek sağlanmalıdır.
6.
23. Dünya Enerji Kongresini üstlenmemiz nedeniyle Milli Komitemiz Ticari İşletmesi aracılığı ile
gelir artırıcı faaliyetlerde bulunmak gerekmektedir. Enerji konusunda verilecek eğitimler bu yönte
uygun faaliyetler olabilir.
7.
Her yıl yayımladığımız “Türkiye Enerji Raporu” çalışmalarına önümüzdeki dönemde de devam
edilmelidir.
8.
Her yıl 19 Mayıs’da düzenlediğimiz “Gençlik ve Enerji Çalıştayı” etkinliklerine devam edilmelidir.
9.
Çalışma dönemi içinde Türkiye’de yada Dünya’da enerji alanında meydana gelen gelişmeleri
incelemek ve analiz etmek üzere ihtiyaç duyulan çalışma grupları kurulmalıdır.
10. WEC tarafından değişik mekanlarda yapılan çalışma grubu toplantılarına Milli Komitemiz önderlik
edebilir. WEC’in toplantılarını düzenlememiz WEC ve WEC üyeleri ile Milli Komitemiz arasındaki
ilişkileri kuvvetlendirecektir.
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
39
VII. 2011-2013 ÇALIŞMA DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU
DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA
Mart 2011’de yapılan Dünya Enerji Türk Milli Komitesi Derneği’nin Olağan Genel Kurulunda seçildiğimiz
Denetim Kurulu Üyeleri olarak; Dernek Tüzüğünün 16. maddesi gereğince altı ayda bir derneğin
merkezinde ve Ticari işletmesinde defter, belge ve yazışmaların üzerinde gerekli denetim yapılarak birer
rapor düzenlenmiş ve yönetime sunulmuştur.
Denetim Kurulumuz sizler adına 01.01.2011 – 31.12.2013 tarihleri arası Dernek Tüzüğünün 16. maddesi
gereğince Dernekler Kanunu buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelik, Dernek Tüzüğü Vergi Kanunu genel
kabul görmüş Muhasebe standartları mevzuatı derneklerle ilgili diğer mevzuat ışığında; gerekli denetim
yapılarak;
•
Genel kabul görmüş muhasebe usullerine göre alınması ve belgelenmesi gereken tüm belge ve
faturanın alınıp verildiği, tutulması gereken defterlerin alınarak, noterden zamanında tasdik ettirildiği,
muhasebeci ve diğer yetkililer tarafında tüm fatura ve belgelerin zamanında usulüne uygun işlendiği
ve bu defter ve belgelerin dernek merkezinde muhafaza edildiği,
•
Hesap dönemlerine ilişkin Bilanço, Gelir-Gider tabloları Gelir-Gider Bütçesi Tabloları tüm hesap,
işlemlerin ve kayıtlarının genel kabul görmüş tek düzen muhasebe sistem ve standartlarına uygun
olarak tutulduğu,
•
Vergilendirme açısından gerekli tahakkukların yapıldığı, yatırılması gereken yerlere yatırıldığı,
•
Dernek Yönetim Kurulunun zamanında usulüne uygun çağrılıp toplandığı, alınan kararların karar
defterine yazıldığı ve üyelerce imzalandığı,
•
Dernek Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleşmesi için gerekli faaliyetin gösterildiği,
değişik zamanlarda toplantılar, seminerler, açık oturumlar yapıldığı, dernek faaliyetleriyle ilgili bir çok
toplantı ve görüşmelere katılım sağlandığı,
•
Dernek Yönetim Kurulunun dernek çalışmalarında ellerinden geleni yaptığı,
•
31.12.2013 tarihi itibariyle Derneğin kasasında 402,29 TL, banka vadesiz TL hesaplarında 5.010,14
TL, vadesiz GBP hesabında 1.145,84 TL, banka vadeli hesaplarında 573.618,56 TL, yatırım fonunda
20.736,88 TL ve posta çeki hesabında 795,00 TL olmak üzere; toplam 601.708,71 TL olduğu,
•
31.12.2013 tarihi itibariyle; Ticari İşletmenin kasasında 200,93 TL, banka vadesiz hesaplarında
1.041,92 TL, bulunduğu vadeli hesaplarda herhangi bir kaydın olmadığı ve posta çeki hesabında
320,00 TL tutarındaki bedel olmak üzere toplam; 1.562,85 TL tutarında değerler olduğu kayıtlardan
tespit edildiği, Ticari işletmenin, üç şirketten 7.388,00 TL alacağı ve Derneğe 255.000,00 TL borcunun
olduğu belirlendiği,
görülmüştür.
Sonuç olarak, Bu döneme ilişkin düzenlenen Bilanço Gelir-Gider Tabloları ve sonuç hesaplarının birbirini
tuttuğu, yazılan rakamların doğru olduğu, ayrıca bunların üyelere gönderilen bilanço ve Gelir-Gider
tablolarında yer verildiğinden raporumuzda bilançonun rakamlarına ayrıca yer verilmemiştir.
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneğinin 01.01.2011 – 31.12.2013 arası Yönetim Kurulu’nun
faaliyeti ve netice hesaplarının ibra edilmesini Genel Kurul’un takdir ve tensiplerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
Tülin Keskin
Denetim Kurulu Başkanı
(Gerçek Kişi)
Mehmet Ayerden
Üye
(TETAŞ Genel Müdürlüğü Temsilcisi)
Çetin Koçak
Üye
(Gerçek Kişi)
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
40
41
MAL VARLIöINDAN ELDE EDøLEN GELøRLER
Bina
Büro DemirbaúlarÕ ve Mefruúat
2
3
1
5510 SayÕlÕ Kanun 5 PuanlÕk Teúvik Geliri
2
V
DEK-TMK Ticari øúletmesinden Gelen Kar
1
GELøRLER TOPLAMI
2.555.000,00
1,00
1,00
2,00
250,00
1.500,00
248,00
1.998,00
35.000,00
350.000,00
70.000,00
420.000,00
50.000,00
1,00
2.047.999,00
2.098.000,00
2014
3.350.000,00
1,00
1,00
2,00
500,00
1.500,00
498,00
2.498,00
45.350,00
390.000,00
10.000,00
400.000,00
522.149,00
1,00
2.380.000,00
2.902.150,00
2015
Not: Gelirler Çizelgesinde ihtiyaca göre Bölümler ve Maddeler ilave etmeye, Bölümler ve Maddeler arasÕnda aktarma yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
V
DøöER GELøRLER
Lehte Döviz Kur FarklarÕ vb.Gelirler
IV
IV
2
FAøZ GELøRLERø
Giriú AidatlarÕ
YÕllÕk Aidatlar
1
III
PRøM VE AøDATLAR
Ulusal ve UluslararasÕ Kongre, Konferans Sempozyum, E÷itim Semineri, AçÕk
Oturum, Panel, Sergi ve Proje Faaliyetleri, Ba÷Õú ve YardÕmlar “E÷itim Semineri,
Panel, Konferans”
3
II
Ayni Ba÷Õúlar
2
III
II
BAöIù VE YARDIMLAR
KatkÕ PaylarÕ (Nakti Ba÷Õúlar)
I
I
BÖLÜM VE MADDE ADLARI
1
Madde
No
Bölüm
No
TL
14.274.000,00
1,00
1,00
2,00
500,00
26.997,00
500,00
27.997,00
60.000,00
395.000,00
11.000,00
406.000,00
13.000.000,00
1,00
780.000,00
13.780.001,00
2016
DÜNYA ENERJø KONSEYø TÜRK MøLLø KOMøTESø DERNEöø’NøN 2014-2015-2016 YILLARI TAHMøNø GELøR BÜTÇESø
VIII. 2014-2016 ÇALIŞMA DÖNEMİ GELİRLER VE GİDERLER ÖNERİSİ
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
42
1
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
øùÇø ÜCRET VE GøDERLERø
Esas Ücretler
Fazla Mesai Ücretleri
økramiyeler ve Prim Ücretleri
SSK øúveren Hissesi (%19,5 Sigorta Primi+%2 øúsizlikSig.Primi)
Sosyal YardÕmlar (Yolluk ve Yemek yardÕmÕ )
DIùARDAN SAöLANAN FAYDA VE HøZMETLER
AydÕnlatma, IsÕtma, Su Giderleri
BakÕm, OnarÕm Giderleri (Bina, Demirbaú, TaúÕt AracÕ)
AkaryakÕt Giderleri
Müúavirlik, Muhasebe ve Hizmet Giderleri
Haberleúme Giderleri (Posta,Telefon, Faks, TR-NET, TV Kablo Net)
Di÷er DÕúardan Sa÷lanan Fayda ve Hizmetler (Temsil ve A÷Õrlama, Büro Temizlik, Mlz. vb., KÕrtasiye, BasÕlÕ Ka÷Õt, YayÕn ve Abone ve Di÷er Giderler)
ÇEùøTLø GøDERLER
Kira Giderleri
Yolluklar ve Seyahat Giderleri
Mahkeme, Noter Giderleri
Londra Merkez ÇalÕúmalarÕna KatÕlÕm Giderleri
Sigorta Giderleri (Araç Trafik, Kasko, DASK Bina Zorunlu Deprem, øúyeri Paket Bina, Demirbaú SigortasÕ)
Gecikme ZamlarÕ ve Para CezalarÕ
Ba÷Õú ve YardÕmlar
Gider Kaydedilen Demirbaúlar
Ortak Giderlere KatÕlma PaylarÕ ( Büro Apt. AylÕk AidatÕ, Büro Apt.OnarÕm Gid.øútirak PayÕ)
WEC Londra Merkezi Aidat Giderleri
Di÷er Çeúitli Giderler(Kanunen Kabul Edilmeyen giderler)
VERGø, RESøM VE HARÇLAR
Damga Vergisi (Muhtasar Beyanname, SSK Bildirgeleri, Sözleúme, ve Di÷er Çeúitli Damga Vergileri)
Di÷er Vergi, Resim ve Harçlar (YÕllÕk MTV, Çevre Temizlik Vergisi, Vergi, Sigorta Primleri Tama øbla÷ ve Di÷er)
FøNANSMAN GøDERLERø
Havale, Provizyon ve Banka Giderleri (Banka, PTT, Havale Provizyon, Ekstre, D.Pulu)
Aleyhte Kur FarklarÕ vb. Giderler
ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRE, KONFERANS, SEMPOZYUM, EöøTøM SEMøNERø, AÇIK OTURUM, PANEL, SERGø VE PROJE
FAALøYETLERø GøDERLERø
Türkiye 13. Enerji Kongresi Giderleri
23. Dünya Enerji Kongresi
E÷itim Semineri,Panel,Konferans(Üyelerle danÕúma ve cumhuriyet bayramÕ toplantÕsÕ)
ÇalÕúma Grubu Giderleri
Gençlik Enerji ÇalÕútayÕ Giderleri
øl øl Enerji Verimlili÷i Projesi Giderleri
MAL VARLIöINI ARTIRACAK YATIRIMLAR
TaúÕnÕr Mal AlÕmlarÕ
GøDERLER TOPLAMI
Not: Giderler Çizelgesinde ihtiyaca göre Bölümler ve Maddeler ilave etmeye, Bölümler ve Maddeler arasÕnda aktarma yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
VII
VI
V
IV
III
II
I
Bölüm Madde
No
No
BÖLÜM VE MADDE ADLARI
2.214.998,00
24.998,00
2.161.000,00
15.000,00
2.000,00
10.000,00
2.000,00
1,00
1,00
2.555.000,00
140.500,00
100.000,00
2.000,00
10.000,00
20.000,00
8.500,00
57.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
10.000,00
15.000,00
18.000,00
134.001,00
1,00
5.000,00
500,00
30.000,00
2.000,00
500,00
500,00
500,00
2.000,00
89.000,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
4.500,00
1.500,00
3.000,00
2014
154.500,00
110.000,00
2.500,00
11.000,00
22.000,00
9.000,00
67.500,00
5.500,00
5.500,00
4.500,00
12.000,00
20.000,00
20.000,00
143.901,00
1,00
5.500,00
550,00
35.000,00
2.500,00
550,00
550,00
550,00
2.200,00
92.000,00
4.500,00
4.100,00
2.050,00
2.050,00
5.600,00
1.600,00
4.000,00
2015
2.974.398,00
250.348,00
2.691.050,00
20.000,00
2.000,00
11.000,00
0,00
1,00
1,00
3.350.000,00
DÜNYA ENERJø KONSEYø TÜRK MøLLø KOMøTESø DERNEöø’NøN 2014-2015-2016 YILLARI TAHMøNø GøDER BÜTÇESø
13.761.298,00
30.000,00
13.692.298,00
25.000,00
2.000,00
12.000,00
0,00
1,00
1,00
14.274.000,00
266.000,00
200.000,00
5.000,00
16.000,00
30.000,00
15.000,00
81.000,00
6.000,00
6.000,00
5.000,00
14.000,00
25.000,00
25.000,00
154.801,00
1,00
6.000,00
600,00
40.000,00
3.000,00
600,00
600,00
600,00
2.400,00
96.000,00
5.000,00
4.200,00
2.100,00
2.100,00
6.700,00
1.700,00
5.000,00
2016
TL
EK:1:
BASIN DUYURULARI
13.11.2012
TÜRKİYE 12. ENERJİ KONGRESİ
BASIN BÜLTENİ
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi tarafından üç yılda bir düzenlenen geleneksel Türkiye Enerji
Kongrelerinin onikincisi 14-16 Kasım 2012 tarihleri arasında Ankara’da ODTÜ Kültür ve Kongre
Merkezi’nde yapılacaktır. Kongre çalışmalarına paralel olarak bir Enerji Sergisine ve çeşitli sosyal
etkinliklere de yer verilecektir.
Dünya’daki ekonomik sıkıntıların etkisi altında kalan enerji sektörünün sorunları yanında, denizlerde
doğal gaz ve petrol kaynakları arayışının oluşturduğu jeopolitik ve stratejik sorunların, Japonya’da
meydana gelen nükleer santral kazasının ve Arap Baharı diye adlandırılan sosyal gerginliklerin
önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin enerji politikalarına ve uluslararası enerji ilişkilerine yön vermesi
beklenmektedir.
Türkiye’de enerji piyasasının işleyişi, özelleştirmeler, yatırımlar, elektrik fiyatlarının giderek artması,
enerji borsasının kurulması gibi enerji sektörünün sorunları yanında, yenilenebilir enerjiden yararlanma,
enerji verimliliği, enerjide dış kaynaklara bağımlılık, yerli enerji kaynaklarımız ve enerji yatırımlarında
öncelikler, enerji hukuku, enerji-çevre etkileşimi vb. konular gündemdeki yerlerini önemle korumaktadır.
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi 1949 yılından bu yana tüm faaliyetlerini bağımsız olarak,
bilimsel tarafsızlık içinde ve ülkemiz çıkarları doğrultusunda gerçekleştiren “Düşünce Kuruluşu”
niteliğinde bir sivil toplum kuruluşudur. Milli Komite’nin her üç yılda bir düzenlediği Türkiye Enerji
Kongreleri de aynı amaç doğrultusunda enerji uzmanlarının düşüncelerini, önerilerini ve güncel teknik
verileri serbestçe tartıştıkları saygın bir forumdur.
14-16 Kasım 2012 tarihleri arasında Ankara’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak olan Türkiye
12. Enerji Kongresi’nin teması “Türkiye’nin Artan Enerji İhtiyacında Seçenekler ve Yatırımlar”dır.
Kongre’de, “Türkiye’de Enerji Sektörünün Sorunları, Yerli Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi,
Hidrolik Enerji Santrali Yatırımlarının Sorunları, Dünya’da ve Türkiye’de Petrol ve Doğal Gaz Piyasasının
Değerlendirilmesi, Yenilenebilir Enerjinin Dünya’da ve Türkiye’de Bugünü ve Yarını, Enerji Verimliliği,
Fukishima’dan Sonra Nükleer Santralların Geleceği ve Enerji Sektörüne Etkileri, Enerji ve Çevre
Etkileşimi ve İklim Değişikliği, Enerji Hukuku, Geleceğin Enerji Liderlerinin Görüşleri” konularında
özenle seçilmiş 70 bildiri sunulacak ayrıca düzenlenecek iki panelde “Bölgemizde Meydana Gelen
Ekonomik, Sosyal ve Siyasi Gelişmelerin Doğal Gaz ve Petrol Arz Güvenliğine Etkileri” ve “Türkiye’nin
Enerji Sektöründe Uluslararası İlişkileri ve Projelerin Değerlendirilmesi” konuları tartışılacaktır.
Kongre katılımcıları bu etkinliklere paralel olarak düzenlenecek olan “Enerji Sergisi”nde çok sayıda
enerji üreticisi, imalatçısı ve mühendislik kuruluşunu tanıma ve müzakere imkanını bulacaklardır.
Ülkemizin enerji alanındaki kamu yöneticilerine, karar vericilere, özel sektöre, yatırımcılara ve enerji
sektöründe mal ve hizmet sunanlara yararlı olması amaçlanan Türkiye 12. Enerji Kongresi’ne şimdiden
büyük ilgi gösterilmektedir.
Kongre’ye ilişkin bilgilere www.enerjikongresi2012.com adresinden ulaşılabilir.
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
43
30.11.2012
TÜRKİYE 12. ENERJİ KONGRESİ
BASIN DUYURUSU
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEK-TMK) tarafından düzenlenen Türkiye 12. Enerji
Kongresi ve Sergisi 14-16 Kasım 2012 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Yediyüzü aşkın delegenin ve dinleyicinin katılımı ile gerçekleştirilen bu Kongre’nin ana teması
“Türkiye’nin Artan Enerji İhtiyacında Seçenekler ve Yatırımlar” idi. İki panel ve 56 bildirinin
sunulduğu bu kongrede, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nin sergi alanı imkanları dahilinde kongre ile
eş zamanlı bir de sergi düzenlendi.
Türkiye 11. Enerji Kongresi bundan üç yıl önce 2009 yılında İzmir’de gerçekleştirilmişti. İzmir’deki
kongreden bu yana Türkiye’de enerjide ne gelişmeler oldu? 14-16 Kasım 2012 tarihinde, Türkiye 12.
Enerji Kongresi’nde bu soruya cevaplar arandı ve tartışıldı.
Geçen üç yıl süresince Türkiye’nin enerjideki ana sorunları daha da ciddi boyutlar kazandı.
Enerjide dışa bağımlılığımız giderek artmaktadır. Kısa vadede bu konuya çözüm getirilemeyecek gibi
görünmektedir. Enerji alanında dışa bağımlılığımızın doğurduğu siyasi ve ekonomik olumsuzluklar
ciddi şekilde hissedilmektedir.
Halkımız Dünya’da en pahalı akaryakıtı kullanmaktadır. Sanayimizin pahalı elektrik ve akaryakıtla rekabet
gücü sınırlanmaktadır.
İthalat ve ihracat arasındaki makas giderek daha da açılmaktadır. Türkiye’nin ekonomik performansını
olumsuz olarak etkileyen cari açık, önümüzdeki günlerde halkımızı çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya
getirmeye adaydır.
Enerjinin verimsiz olarak kullanımı diğer önemli bir problemdir. Enerji verimliliğine yapılacak yatırım en
ekonomik yatırım olarak görülmektedir.
Sonuç olarak, enerjide dışa bağımlılık, pahalılık ve verimsiz enerji tüketimi Türkiye’nin ana problemleri
olarak gündemindeki yerlerini korumaktadırlar.
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
44
30.11.2012
DÜNYA ENERJİ KONGRESİ 2016 – İSTANBUL
BASIN DUYURUSU
Dünya’nın en büyük ve önemli kongrelerinden biri olan DÜNYA ENERJİ KONGRESİ 2016 yılında
İSTANBUL’da yapılacaktır.
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEK-TMK) tarafından kazanılan bu başarı; Kasım 2012
başlarında Monako’da yapılan Dünya Enerji Konseyi (WEC) Genel Kurul Toplantısı’nda oylama sonucu
elde edilmiştir.
Her üç yılda bir değişik ülkelerde yapılan Dünya Enerji Kongresi; devlet, siyaset ve bilim adamları ile
enerji alanında faaliyet gösteren kuruluşların yöneticilerinin ve üst seviyeli çalışanlarının, 5000-6000
delege ile katılımı sonucu yapılmaktadır. Dünya Enerji Kongresi ile birlikte düzenlenen enerji fuarı en
yeni ve verimli cihaz ve ekipmanlarının tanıtıldığı bir teknoloji gösterisi halinde gerçekleşmektedir.
Dünya siyasetine yön veren ve ülkeler arasındaki ilişkilerin esasını teşkil eden enerjinin Dünya barışı ve
insanlığın refahı için kullanımını ön plana çıkaran, iklim değişikliğine çare aramaya yönelik ve enerjinin
verimli kullanımına ışık tutan görüş ve kararların alınacağı Dünya Enerji Kongresi’nin 2016 yılında
İstanbul’da yapılması ülkemiz açısından önemli faydalar sağlayacaktır.
Delege olarak 5000-6000 kişinin katılacağı ve bu olay ile eş zamanlı düzenlenen enerji fuarı İstanbul’a
önemli bir ekonomik katkı oluşturmanın yanında, iş adamlarımızın yeni iş imkanları aramalarına ve
ülkemizin turizm açısından tanıtımına imkan tanıyacaktır.
“Dünya Enerji Kongresi, 2016-İstanbul” için tüm resmi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ve
desteği, bu olayın ülkemize yakışır bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
45
Şubat 2013
23. DÜNYA ENERJİ KONGRESİ 2016-İSTANBUL
BASIN BÜLTENİ
Dünya, bir bütün olarak düşünüldüğünde, bir tarafta mevcut durumunu korumak, diğer tarafta artmakta
olan nüfusunu daha uygar bir yaşama ortamına kavuşturabilmek için gayret sarfetmektedir. Halen, Dünya
nüfusunun dörtte birine yakın bir bölümü, elektrikten yoksun bulunmakta, tüm Afrika Kıtası’nın tükettiği
kadar elektriği, Newyork kenti tüketmektedir. Ayrıca, enerji talebi artış göstermeye devam ediyor, ancak,
bu artış talebini karşılayabilmek için gerekli fiziki ve parasal olanakları bulmak kolay olmuyor. Bu arada,
gerek enerji tesislerinin işletilmesi, gerekse de, enerjinin kullanımı sürecinde, atmosferin kirletilmesi
sonucu ortaya çıkan iklim değişikliği, insanlık için önemli tehditler oluşturuyor. Bir başka deyişle, uygarca
yaşamanın temeli olan enerji konusunda, Dünya’da, kullanımda eşitliğin bulunmadığı ve arz güvenliği
ile iklim koşulları hakkında önemli kaygıların bulunduğu görülmektedir. Tüm bu eşitsizliklerin, kaygı
ve endişelerin barış ortamı içinde çözüme kavuşturulması beklenirken, bu beklentiyi tamamen boşa
çıkaracak biçimde savaşlar çıkmakta, binlerce insan, çocuk, genç-yaşlı gözetilmeden öldürülmektedir.
Enerjinin uluslararası ilişkilerdeki rolü ve ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmasındaki etkisi dikkate
alındığında, çok büyük sorunların mevcut olduğu görünmektedir. Bu konuların uluslararası bir platformda
ele alınarak müzakere edilmesi, çözüm önerilerinin tartışılması, Dünya’nın geleceği için büyük önem
taşımaktadır. Böyle bir platform bu amaçla düzenlenen bir kongrede oluşabilmektedir.
2016 yılında İstanbul’da düzenlenecek 23. Dünya Enerji Kongresi, enerjinin önemi nedeniyle, Dünya için
önemli bir etkinlik olacaktır. Dünya’nın değişik kentlerinde, her üç yılda bir düzenlenen bu kongreye,
katılımcılar açısından bakıldığında, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekteteri, IMF, WTO gibi kuruluşların
başkanları, değişik ülkelerin enerji bakanları ve önde gelen politikacılar, büyük şirketlerin CEO’ları, ilim
adamları, enerji sektörü uzmanları ve yazarlarının konuşmalar ve sunumlar yaptıkları görülmektedir.
Yaklaşık 6500-7000 kişinin katılım ücreti ödeyerek katıldığı bu Kongre, uluslararası alanda enerji
sektöründe makine, türbin-jeneratör ve diğer teçhizatı üreten firmaların sergilerinden oluşan bir büyük
enerji fuarı ile de desteklenmektedir.
Bu kısa tanımlamalar dikkate alındığında, Kongre’nin etkisi hakkında şu hususlar belirtilebilir:
•
Ülkeler yöneticilerine, ulusal ve uluslararası kuruluşlara, enerji sekörüne ilişkin alacakları kararlarda
ve yapacakları uygulamada, yardımcı olmak, ışık tutmak, yol göstermek,
•
Kamuoyunu enerjiyle ilgili konularda aydınlatmak, gerekli konularda uyarmak,
•
İş dünyasını, projeler, yatırımlar ve teknolojik konularda aydınlatmak, onlara gelişmeleri bildirmek ve
geleceğe ait tahminleri sunmak,
•
Bilim dünyasına, araştırma ve incelemelerini sunabilecekleri platformlar oluşturmak,
•
Dünya’daki enerji konusunda yapılacak toplantı, araştırma, politika belirleme, bildiri ve rapor
hazırlama ve benzeri tüm çalışmalar için ciddi başvuru kaynağı olmak.
•
Yaklaşık 20.000 m²’lik alana kurulacak olan Dünya’nın en büyük enerji fuarlarından biri olacak bu
fuarda; Dünya’nın iddialı enerji kurumları ve şirketlerinin ürettiği, en son teknolojik gelişmeleri yansıtan
enerji ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanmasının yanı sıra ülkemiz de de üretilen ve üretilebilecek enerji
sanayi ürünleri için Dünya şirketleriyle görüşülmesi, tanıtılması ve pazarlanması içinde bir fırsat
olacaktır.
•
Dünya’da önde gelen gelişmiş ülkelerin siyasi, enerji, finans liderlerinin, büyük enerji şirketlerinin
yöneticileri ve çok sayıda uzmanlarının yanı sıra geniş bir izleyici kitlenin katılacağı 23. Dünya Enerji
 DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma RaporuDEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
46
Kongresi’nin açılış ve kapanış seremonilerinin de Türkiye’ye yakışır şekilde, son derece nitelikli
yapılması planlanacaktır.
•
Bütün bu etkinlikler Dünya televizyonları ve iletişim araçlarıyla, Dünya’nın her tarafında, milyonlarca
insanın izlemesine amade olacak düzenlemeler kurulacağından Ülkemizin tanıtımı bakımından da
değeri biçilmez bir süreç yaşanılacaktır.
Ayrıca, Kongre’nin düzenlendiği İstanbul kentinin ekonomisine olan katkısı da önemlidir. İstanbul gibi
bir kentte, yaklaşık 6500-7000 katılımcı ve de eş ve arkadaşlarının, yine yaklaşık bir hafta süreyle kalacak
olması, oteller ve diğer turistik ve ticari birimler için önemli gelir sağlanması anlamını taşıyacaktır.
Yukarda özetle arz edilmeye çalışılan nedenlerle, 23. Dünya Enerji 2016-İstanbul Kongresi hazırlık
çalışmalarına, şimdiden başlanılması, 2016’da başarılı olabilmek için, önümüzdeki yıllarda neler
yapılacağının belirlenmesi zorunludur. Adı geçen Kongre’nin İstanbul’da yapılabilmesini sağlamak
amacıyla, uluslararası alanda girişilmiş olan yarışmayı kazanmak için verilen emek önemsenmeli, bu
Kongre’nin, enerji olimpiyatları gibi görülerek, başarılı bir şekilde düzenlenmesi, Türkiye enerji sektörünün
tüm kurum ve kuruluşları için çok önemli bir prestij hedefi olmalıdır.
DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu  DEK Türk Milli Komitesi 2011-2013 Dönemi Çalışma Raporu 
47
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
923 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content