close

Enter

Log in using OpenID

1) Yukarıda miktarları belirtilen 12 parti halinde, 3 (üç) adet Çengel

embedDownload
Parti
No
1
2
3
4
İHALE İLANI
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Niteliği ve Niceliği
Bulunduğu
Avlağın
Muhammen
Geçici
İl/İlçe
Adı(OİM-OİŞ)
Bedel TL
Teminat
(KDV hariç)
%3 (TL)
Çengel Boynuzlu Dağ
Artvin İli
Meydancık 10.000,00 TL 300,00
Keçisi Avlanma Kotası
Şavşat İlçesi
OİŞ
TL
5.000,00x2
Çengel Boynuzlu Dağ
Artvin İli
Ortaköy OİŞ, 10.000,00 TL 300,00
Keçisi Avlanma Kotası
Şavşat ilçesi
Tepebaşı OİŞ
TL
5.000,00x2
Çengel Boynuzlu Dağ
Artvin İli
Altıparmak 15.000,00 TL 450,00
Keçisi Avlanma Kotası
Yusufeli İlçesi
OİŞ
TL
5.000,00x3
Yaban Keçisi Avlanma
Artvin İli
Altıparmak 8.000,00 TL
240,00
kotası 4.000x2
Yusufeli İlçesi
OİŞ
TL
Tarih ve Saati
17/06/2014
09:00
İhale
Doküman
Bedeli
100,00 TL
17/06/2014
100,00 TL
09:20
17/06/2014
9:40
100,00 TL
17/06/2014
13:00
100,00 TL
5
Yaban Keçisi Avlanma
kotası 4.000x2
Artvin İli
Şavşat ilçesi
Meydancık
OİŞ
8.000,00 TL
240,00
TL
17/06/2014
13:30
100,00 TL
6
Yaban Keçisi Avlanma
kotası 3.000x9
Artvin İli
Yusufeli İlçesi
Çoruh Vadisi
YHGS
27.000,00 TL
810,00
TL
17/06/2014
14:00
100,00 TL
7
Yaban Keçisi Avlanma
kotası 4.000x3
Artvin İli
Yusufeli İlçesi
Yusufeli OİŞ
12.000,00 TL
360,00
TL
17/06/2014
14:30
100,00 TL
8
Yaban Keçisi Avlanma
kotası 3.000x1
Artvin İli
Merkez İlçesi
Zeytinlik OİŞ
3.000,00 TL
90,00 TL
17/06/2014
15:00
100,00 TL
9
Yaban Keçisi Avlanma
kotası 3.000x1
Artvin İli
Merkez İlçesi
Madenler
OİŞ
3.000,00 TL
90,00TL
17/06/2014
15:30
100,00 TL
10
Yaban Keçisi Avlanma
kotası 3.000x1
Artvin İli
Merkez İlçesi
Ortaköy OİŞ
3.000,00 TL
90,00 TL
17/06/2014
16:00
100,00 TL
11
Yaban Keçisi Avlanma
kotası 3.000x1
Artvin İli
Yusufeli İlçesi
Kılıçkaya OİŞ
3.000,00 TL
90,00 TL
17/06/2014
16:30
100,00 TL
12
Yaban Keçisi Avlanma
kotası 3.000x2
Artvin İli
Yusufeli İlçesi
Öğdem OİŞ
6.000,00 TL
180,00
TL
17/06/2014
17:00
100,00 TL
1) Yukarıda miktarları belirtilen 12 parti halinde, 3 (üç) adet Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi
(Rupicapra rupicapra) kotasının, 9 (dokuz) adet Yaban Keçisi (Capra aegagrus) kotasının 2014 2015 Av Turizmi kapsamında avlattırılması işi 17.06.2014 tarihinde Salı günü, yukarıda belirtilen
saatlerde tabloda sırasına göre, “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.maddesi uyarınca, aynı
kanunda 5577 sayılı kanunla 25/01/2007 tarihinde yapılan değişiklik doğrultusunda ve Döner
Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 29 (a) maddelerine göre KAPALI TEKLİF USULÜ" ile
ihale edilerek avlattırılacaktır.
2) İhale; T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 12. Bölge Müdürlüğü, Çamlıbel Mahallesi Atatürk
Caddesi No:403 / RİZE adresindeki, İhale salonunda yapılacaktır.
3) İhale şartnamesi ve diğer ekleri T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 12. Bölge Müdürlüğü Artvin
Şube Müdürlüğü Çamlık Mah. Çamlık Cad. No:28 ARTVİN adresinden mesai saatleri içinde ücretsiz
görülebilir.
4) İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
4.1- T.C. vatandaşı olmak (Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek),
4.2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
4.3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,
4.4- a) Tüzel kişiliği seyahat acentesi olan İSTEKLİNİN YÖNETMELİK kapsamında T.C. Orman ve
Su İşleri Bakanlığınca verilen ‘‘Av Turizmi İzin Belgesi’nin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek,
b) 2004 yılı ve sonrasındaki av dönemlerinde/av yılında av turizmi kapsamında avına izin verilen
yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban koyunu, melez yaban keçisi, karaca ve kızıl geyik ile
yaban domuzu av organizasyonlarından en az birisini başarıyla tamamlamak ve bunu kanıtlamak.
4.5- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek.
a) Tüzel kişi olması halinde ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ile Ticaret ve Sanayi Odasından
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek.
b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a)'daki
esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; şirket ortaklarının hisse durumlarını ve
görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret sicil gazetesi, ticaret sicil memurluğundan
alınmış belge, şirket ana sözleşmesi) herhangi birini vermek. Bu belgelerin değerlendirmeye
alınabilmesi için; açık bir şekilde, okunabilir olması ve şirketin en son durumunu ihtiva etmesi
gereklidir.
4.6- İmza sirküleri vermek.
a) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter onaylı imza
sirkülerini vermek.
b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (4.6-a) fıkrasındaki
belgeleri getirmek.
c) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım durumunda; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten katılan kimselerin noter onaylı imza sirkülerini vermek.
4.7- İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğe uygun
ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (İhalenin üzerinde
kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE
ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.
4.8- Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
4.9- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak koşuluyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve
Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgelerin aslı veya noter onaylı örneğini
vermek.
4.10- a) Geçici teminat, banka mektubu olarak verilecekse; T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
12.Bölge Müdürlüğü, Artvin Şube Müdürlüğü adına ve tahmin edilen bedelin % 3’ü oranında alınmış
süresiz banka teminat mektubunun 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27.maddesine uygun olması
şarttır. Şube içi limitleri gösterilecektir.
b) Tedavüldeki Türk parası olarak nakit verilecekse; tahmin edilen bedelin % 3 oranında hazırlanmış
tutar T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 12. Bölge Müdürlüğü, Artvin Şube Müdürlüğüne hitaben ve
işin adına olmak kaydıyla, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 12. Bölge Müdürlüğü, Artvin Şube
Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin, T.C. Ziraat Bankası, Artvin Şubesindeki TR35 0001 000
148 292 48889 5003 no’lu hesabına yatırılarak makbuzun aslı diğer evraklarla birlikte verilecektir.
İhale doküman bedeli de bu hesaba, katılacağı ihale adı yazdırıl arak yatırılacaktır.
5) İç zarf; Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın
üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Bu zarfa teklif
mektubundan başka hiçbir belge konmayacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır
veya mühürlenir.
Dış zarf; Teklif mektubunun bulunduğu iç zarf ve İhaleye Katılma Şartları başlığı altında istenen ve
yukarıda belirtilen belgelerin asılları veya noter tasdikli fotokopileri birlikte ikinci bir zarfa konularak
kapatılacak, açma yeri imzalanacak veya mühürlenecektir. Dış zarfın ön yüzüne isteklinin adı ve
soyadı, ticaret unvanı ile tebligat adresi ve katılmak istediği ihale kotanın adı belirtilecek ihale
komisyonunu başkanlığına yazılacaktır.
Teklif mektuplarının adı ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu
mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen
fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan
veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.
6) Zarflar; 17.06.2014 tarihinde Salı günü katılmak istediği ihale saatin’e kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 12. Bölge Müdürlüğündeki (Çamlıbel
Mahallesi Atatürk Caddesi No:403 / RİZE) ihale komisyonu başkanlığına teslim edilecektir.
7) İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, resim, noter masrafları, ilan, damga pulları, KDV,
matbu evrak ücretleri vb. giderler ihaleyi kazanan firmaya aittir.
8) İhale dokümanları, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 12. Bölge Müdürlüğü, Artvin Şube
Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve işin adı belirtilmek sureti ile 100,00 TL tutarın yatırıldığına
dair makbuz getirilmesi halinde T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü, Artvin
Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Bu ihaleye teklif verecek olanların, her bir parti teklifi için
ihale dokümanlarını ayrı ayrı satın almaları zorunludur.
9) İhale komisyonunca belgeler incelenecek ve ihaleye katılmaya hak kazananlar ihale saatinde ihale
odasına alınacaktır.
10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.
NOT: İlanda Bulunmayan hükümler için İHALE ŞARTNAMESİ hükümleri geçerlidir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
452 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content