close

Enter

Log in using OpenID

Akademik Program için tıklayınız. - Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

embedDownload
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
ÖNLİSANS PROGRAMI
1. Yarıyıl
DERS
KODU
KREDİ
DERS ADI
MVU 101
MVU 103
CME 101
MAT 111
YDL 101
HTR 100
Muhasebe I
İşletme I
Bilgisayar I
Temel Matematik I
Yabancı Dil I
Modern Türkiye Tarihi
TOPLAM
3. Yarıyıl
DERS
KODU
DERS ADI
MVU 201
MVU 203
MVU 205
MVU 207
İST 203
MVU 100
TOPLAM
2. Yarıyıl
Muhasebe Uygulamaları II
Maliyet Muhasebe I
Bilgisayarlı Muhasebe I
Vergi Muhasebesi
İstatistik
Yaz Stajı
ECTS
(3-0)3
(3-0)3
(2-2)3
(2-0)2
(3-0)3
(2-0)2
MVU 102
MVU 104
CME 102
MAT 112
YDL 102
MVU 110
16
30
KREDİ
ECTS
(2-2)3
(3-0)3
(2-2)3
(3-0)3
(3-0)3
Kredisiz
15
DERS
KODU
6
6
6
5
4
3
30
TOPLAM
DERS
KODU
MVU 202
MVU 204
MVU 206
MVU 208
MVU 210
DERS ADI
Muhasebe II
Muhasebe Uygulamaları I
Bilgisayar II
Temel Matematik II
Yabancı Dil II
İşletme II
4. Yarıyıl
DERS ADI
Muhasebe Denetimi
Maliyet Muhasebesi II
Bilgisayarlı Muhasebe II
Yönetim Bilgi Sistemleri
Para ve Banka
TOPLAM
KREDİ
ECTS
(3-0)3
(2-2)3
(2-2)3
(2-0)2
(3-0)3
(3-0)3
17
30
KREDİ
ECTS
(3-0)3
(3-0)3
(2-2)3
(3-0)3
(3-0)3
6
6
6
6
6
15
30
Toplam Kredi: 63.
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
1. Dönem
MVU 101 Muhasebe I
Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri. Bilanço ve
Gelir Tablosu; Hesap kavramı ve hesapların işleyişi. Hesap planı, defter ve belgeler. Çift
taraflı kayıt yöntemi konularını kapsamaktadır.
MVU 103 İşletmeye Giriş
İşletmeciliğin temel ilkeleri. Yönetim teorileri: Klasik teori, neoklasik teori ve modern
teori. Yönetim faaliyetlerinin özellikleri. Amaçlara göre yönetim. İstisnalarla yönetim.
Yönetim fonksiyonları, planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, karar verme ve
denetim. İktisat biliminin tanımı, kapsamı ve diğer bilim dalları ile ilişkisi.
CME 101 Bilgisayar I
Temel bilgisayar parçaları ve genel bilgisayar kullanımı, Windows XP işletim sistemi,
kelime-işlem programı (Word), sunu hazırlama programı (Powerpoint) ve bu
programların uygulamaları bu dersin temel hedeflerindendir.
MAT 111 Temel Matematik I
Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi
kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar, bölünebilme kuralları, “EKOK”
ve “EBOB” kavramları ve uygulamaları; oran, orantı, bileşik orantı kavramları ve
uygulamaları, reel sayılar, üslü ve köklü çokluklar, kartezyen çarpım, bağıntı, fonksiyon,
işlem kavramları ve bunların grafikle gösterimi, denklik ve sıralama bağıntıları, ayrık
örtüler ve zincirler. Veri toplama, verilerin özetlenmesi, grafikle gösterme, merkezi
eğilim ölçüleri (ortalama, tepe değer, ortanca), dağılım ölçüleri (ranj, mutlak sapma,
standart sapma).
YDL 101 Yabancı Dil I
Bu kurs başlangıç düzeyindeki temel konuşma kalıplarını dildeki dört beceriyi (dinleme,
konuşma, okuma ve yazma) birleştirerek kendi yapısı içinde kazandırmayı
amaçlamaktadır. Buna ilaveten, öğrencilerin basit ikili konuşmalara katılımlarını
mümkün kılacak dilin günlük temel iletişimsel kullanımlarının farkındalığı arttırılacak,
genel anlamda okuduğunu anlayabilme yetisi kazandırılacaktır.
HTR 100 Modern Türkiye Tarihi
Osmanlı İmparatorluğu’nda batılılaşma süreci, reform hareketleri, tanzimat ve
meşrutiyet, birinci dünya savaşı, modern Türkiye devletinin ortaya çıkışı, bölgesel ve
içsel olayların sebeplerinin ve sonuçlarının incelenmesi, komşu ülkelerle yaşanan çeşitli
bölgesel krizler.
2. Dönem
MVU 102 Muhasebe II
İşletmeyle ilgili temel bilgilerden; tek düzen hesap planı, gelir tablosu, maliyet hesapları,
sabit kıymetler, dönen varlıklar, sermaye hesapları, envanter işlemleri hesaplarının
kapatılması konularını içermektedir.
MVU 104 Muhasebe Uygulamaları I
Bu ders muhasebe uygulamalarının yanı sıra fatura, irsaliye, vb. belgelerin düzenlenmesi,
beyanname düzenlenmesi, sosyal güvenlik kurumuna ait belgelerin düzenlenmesi gibi
konuları kapsamaktadır.
2
CME 102 Bilgisayar II
Dersin amacı, öğrencilerin hesap-tablo-grafik programı (Excel) ve internet kullanımı
konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bunun yanı sıra da muhasebe elemanı
olarak bilgisayarın hangi yönlerinden faydalanılabilineceğini aktarmaktır.
MAT 112 Temel Matematik II
Cebirsel ifadeler, denklem ve özdeşlik kavramları, cebirsel ifadelerin çarpanlarına
ayrılması, cebirsel ifadelerde işlemler, denklem ve eşitsizlikler, denklem ve eşitsizlik
sistemleri, iki değişkenli fonksiyonlar, sürekli ve kesikli fonksiyonların grafikleri.
Geometrinin kuruluşu, düzlemsel şekiller, bunların alan ve çevreleri, cisimler, bunların
alan ve hacimleri, eşlik ve benzerlik kavramları, dik üçgen, Pisagor Bağıntısı, dik
üçgende metrik bağıntılar, temel geometrik çizimler, geometrik yer çizimleri,
trigonometrinin temel kavramları, doğru ve çemberin analitik incelenmesi.
YDL 102 Yabancı Dil II
Bu kurs temel konuşma kalıplarını dildeki dört beceriyi (dinleme, konuşma, okuma ve
yazma) bütünleşik olarak kazandırmayı amaçlamaktadır. Buna ilaveten, öğrencilerin
temel ikili ve grup konuşmalarına ve tartışmalarına katılımlarını mümkün kılacak dilin
günlük temel iletişimsel kullanımlarını edinmelerini sağlayacaktır. Genel anlamda
okuduğunu anlayabilme ve kontrollü paragraf yazma yetisi kazandırılacaktır.
MVU 110 İşletme II
Temel ekonomik kavramlar. Piyasa mekanizması, talep, arz ve piyasa dengesi. Ölçek
ekonomiler. Dışsal ekonomiler. Ürün piyasalarında fiyat oluşumu, tam rekabette kısa ve
uzun dönem firma dengesi. Faktör piyasalarında fiyat oluşumu bu dersin temel
hedeflerindendir.
3. Dönem
MVU 201 Muhasebe Uygulamaları II
Ticari işlemlerin, uygun hesaplara çift taraflı kayıt prensibine göre aktarılması ve dönem
sonu envanter kayıtlarının işlenmesi, kar zarar cetvelinin hesaplanması ve bilançonun
hazırlanması konularını kapsamaktadır.
MVU 203 Maliyet Muhasebesi I
Maliyet muhasebesinin anlamı, önemi ve çeşitli maliyet kavramları, maliyetin tanımı,
maliyet sınıflandırılması, maliyet sistemleri, temel finansal tabloların düzenlenmesi,
hammadde maliyetleri, stok değerleme yöntemleri, işçilik maliyetleri, genel üretim
maliyetleri, sipariş maliyet sistemi ve işleyişi, safha maliyet sistemi ve işleyişi konularını
kapsamaktadır.
MVU 205 Bilgisayarlı Muhasabe I
Bilgisayarlı muhasebe ile ilgili temel kavramlar. ETA ve LKS’nin tanıtılması.
Bilgisayarlı ortamda bir firmanın kurulması ve temel bilgilerin oluşturulması.
Bilgisayarda dönem içi işlemler: Stok kayıtları, irsaliye ve fişler, faturalama, cari
3
hesaplar, çek-senet işlemleri, banka ve kasa işlemleri. Bilgisayarda dönem sonu işlemler:
Muhasebe entegrasyonu, muhasebe kayıtları ve mali tabloların hazırlanması bu dersin
temel hedeflerindendir.
MVU 207 Vergi Muhasebesi
Vergi muhasebesinin tanımı, kapsamı ve yeri. Vergi usul kanunuyla ilgili uygulamalar.
Değerleme, yeniden değerleme. Yenileme fonu ve muhasebeleştirilmesi, Gelir vergisi
kanunu ile ilgili uygulamalar. Ticari kazançlar, birden fazla takvim yılına sirayet eden
inşaat ve onarım işleri, yatırım indirimi, tarım kazançları, serbest meslek kazançları,
ücretler. Menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, sair kazanç ve iratlar, yıllık muhtasar,
münferit beyannamelerin düzenlenmesi, kurumlar vergisi ile ilgili uygulamalar: Muaflık
ve istisnalar, matrah ve nispetleri. Kurumlar vergisi ve özel beyanname düzenlemesi ve
gelir kesintisi. Damga vergisi ve katma değer vergisi ile ilgili uygulamalar. Fonlar ve
geçici vergi uygulamaları konularını kapsamaktadır.
İST 203 İstatistik
İstatistik ile ilgili temel kavramlar, verilerin düzenlenmesi, betimsel istatistik, olasılık
hesapları ve dağılımlar, istatistik paket programlarında uygulamalar.
MVU 200 Yaz Stajı
Öğrenciler birinci ders yılının sonunda iş yönetimi ve muhasebe uygulamalarında
becerilerini artırma fırsatı bulacakları 30 iş günü yaz stajı yapacaklardır.
4. Dönem
MVU 202 Muhasebe Denetimi
Temel kavramlar ve tarihi gelişim, genel kabul görmüş denetim standartları, denetim
raporu, süreci ve planlaması, denetim kanıtları ve teknikleri, çalışma kağıtları, iç kontrol
sistemi, varlık ve kaynak hesaplarının denetimi, sonuç hesapları ve mali tabloların
denetimi.
MVU 204 Maliyet Muhasebesi II
Birleşik üretimde maliyetleme, işletme bütçeleri, ana bütçe, esnek bütçeler ve sapma
analizi, standart maliyet sisteminde standartların tesbit edilmesi, direk ilk madde
malzeme ve direk işçilik sapma analizi, tam ve değişken maliyet sistemi, başabaş analizi
ve karar almada maliyet bilgilerinin kullanılması konularını kapsamaktadır.
MVU 206 Bilgisayarlı Muhasebe II
İşletme hesabı esasının paket programda uygulanması, işçi takip ve sigorta işlemleri, kart
işlemleri konuları bu dersin temel hedeflerindendir.
MVU 208 Yönetim Bilgi Sistemleri
Dersin amacı, istatistik, finans, ekonomi ve muhasebe gibi derslerde işlenen analizlerin
bilgisayar uygulamalarının yapılmasıdır. Tablo yaratıp geliştirme, diğer tablolarla
ilişkilendirme, dosyaları birbirine bağlama, çeşitli grafik uygulamaları, istatistiksel ve
4
finansal fonksiyonlar, liste sıralama ve filtreleme, özet raporlar, simülasyon ve regresyon
analizi ile tahmin yapma konularını kapsamaktadır.
MVU 210 Para ve Banka
Para, banka ve para arzı, finansal sistemin yapısı, özellikleri, finansal aracılar ve
fonksiyonları, para ve sermaye piyasaları, bankalar ve fonksiyonları, bankaların fon
kaynakları ve kullanımları, banka parası ve para arzı, finansal gelişme, aktif-pasif
yönetimi ve ticari bankalar, faiz oranlarının belirlenmesi, portföy yönetimi ve risk,
uluslararası bankacılık, para politikasının amaç ve araçları konularını kapsamaktadır.
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
116 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content