close

Вход

Log in using OpenID

2014 – 2015 DÖRDÜNCÜ YIL Öğretim ve Sınav Programı www.itf

embedDownload
T. C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi
2014 – 2015
DÖRDÜNCÜ YIL
Öğretim
ve
Sınav Programı
www.itf.istanbul.edu.tr
1
2
ĠÇĠNDEKĠLER
SAYFA
DÖRDÜNCÜ YIL EĞĠTĠMĠ SORUMLU ÖĞRETĠM ÜYELERĠ
ÖNSÖZ
DEKANLIK
ÖNSÖZ
Prof.Dr. GÜNGÖR ERTEM
ÖNSÖZ
SINIF PROGRAM SORUMLUSU
GENEL BĠLGĠ VE AÇIKLAMALAR
GRUP A
11-83
GRUP A1-A2
GRUP A1
GRUP A1
GRUP A1
GRUP A1
GRUP A1
GRUP A1
GRUP A2
GRUP A2
GRUP A2
GRUP A2
GRUP A2
GRUP A2
ĠÇ HASTALIKLARI, KARDĠYOLOJĠ, FARMAKOLOJĠ
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI, R.ONKOLOJĠSĠ
TIBBĠ GENETĠK
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
GENEL CERRAHĠ, RADĠODĠAGNOSTĠK, BĠYOĠSTATĠSTĠK
HALK SAĞLIĞI
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI, R.ONKOLOJĠSĠ
TIBBĠ GENETĠK
HALK SAĞLIĞI, KLĠNĠK BĠYOĠSTATĠSTĠK
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
GENEL CERRAHĠ, RADĠODĠAGNOSTĠK
GRUP B
GRUP B1
GRUP B1
GRUP B1
GRUP B1-B2
GRUP B1
GRUP B1
GRUP B1
GRUP B2
GRUP B2
GRUP B2
GRUP B2
GRUP B2
GRUP B2
GENEL CERRAHĠ, RADĠODĠAGNOSTĠK, BĠYOĠSTATĠSTĠK
HALK SAĞLIĞI
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
ĠÇ HASTALIKLARI, KARDĠYOLOJĠ, FARMAKOLOJĠ
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI, R.ONKOLOJĠSĠ
TIBBĠ GENETĠK
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
HALK SAĞLIĞI, KLĠNĠK BĠYOĠSTATĠSTĠK
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
GENEL CERRAHĠ, RADĠODĠAGNOSTĠK
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI, R.ONKOLOJĠSĠ
TIBBĠ GENETĠK
GRUP C
GRUP C1
GRUP C1
GRUP C1
GRUP C1
GRUP C1
GRUP C1
GRUP C1-C2
GRUP C2
GRUP C2
GRUP C2
GRUP C2
GRUP C2
GRUP C2
5
6
7
8-10
11-25
26-31
32
33-39
40-45
46-49
50-54
55-61
62-67
68
69-72
73-76
77-83
84-157
85-90
91-94
95-98
99-112
113-118
119
120-127
128-131
132-135
136-142
143-149
150-155
156-157
158-229
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI, R.ONKOLOJĠSĠ
TIBBĠ GENETĠK
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
GENEL CERRAHĠ, RADĠODĠAGNOSTĠK, BĠYOĠSTATĠSTĠK
HALK SAĞLIĞI
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
ĠÇ HASTALIKLARI, KARDĠYOLOJĠ, FARMAKOLOJĠ
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI, R.ONKOLOJĠSĠ
TIBBĠ GENETĠK
HALK SAĞLIĞI, KLĠNĠK BĠYOĠSTATĠSTĠK
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
GENEL CERRAHĠ, RADĠODĠAGNOSTĠK
KREDĠ ÇĠZELGESĠ
3
159-165
166
167-172
173-178
179-182
183-186
187-200
201-207
208-213
214
215-218
219-222
223-229
230
DÖRDÜNCÜ YIL DERS PROGRAMINDAN SORUMLU ÖĞRETĠM ÜYELERĠ
Dördüncü Yıl Sınıf Program Sorumlusu
Prof. Dr. M. Taner GÖREN
Biyoistatistik Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ahmet DĠRĠCAN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Doç.Dr.Serap KARAMAN
Farmakoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. AyĢe Pınar YAMANTÜRK ÇELĠK
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Yasemin GĠLES
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. AyĢe Emel ÖNAL
Prof. Dr.Halim ĠġSEVER
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Kubilay KARġIDAĞ
Prof. Dr. Alaattin YILDIZ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Doç. Dr. Samet TOPUZ
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Fehmi MERCANOĞLU
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Ata Can ATALAR
Radioagnostik Anabilim Dalı
Doç. Dr. Menduh DURSUN
Doç. Dr. Artur SALMASLIOĞLU
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Musa ALTUN
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Prof. Dr. Hülya KAYSERĠLĠ
4
Sevgili Öğrencilerimiz,
2014-2015 Öğretim yılına hoĢ geldiniz. Hekim olma yönündeki istek ve iradeniz, sizleri merkezinde insan
sağlığı olan bir kültüre açıyor. Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı, biyo-psiko-sosyal bütünsellik içinde “iyilik
hali” olarak tanımlar. Tıp bilimi ve sanatını Ģekillendiren, bu iyilik halini sağlama ve koruma çabasıdır.
Modern zamanlarda doğa bilimlerinin görkemli kazanımları ve teknolojik birikim, zorunlu olarak tıp
içinde bir ayrıĢma ve aĢırı uzmanlaĢmayı getirdi. Ancak her varlık, hele ki insan, parçalarının
toplamından fazladır; bütünsel yaklaĢımı talep ve hak eder. Ayrıntıların büyüleyici zenginliği gözünüzü
kamaĢtırmasın; insanın ve yaĢamın bütünselliğini hep anımsayınız.
Ġdeal eğitim, tüm tarafların etkinliğini ve etkileĢimini gerektirir. Öğrenme karşılıklı olduğunda anlamlıdır.
Mevcut klasik eğitim sistemi, her ne kadar öğretenden öğrenene doğru tek yönlü bilgi ve deneyim akıĢına
iĢaret ediyorsa da, bilmelisiniz ki, sizlere eğitimin aktif elemanları olarak ihtiyacımız var. Bilgi alanımız
çok derin ve çok geniĢ. Anlamak ve kavramak için merak etmek ve sormak, analitik ve sentetik
düĢünmenin baĢlangıcıdır ki bu iyi hekimliğin ön koĢuludur. Merak edilmek de, bu dünyayı/yaĢamı
paylaĢtığımız her varlığın, hele ki “iyilik halini” sizlere emanet eden insanın talebidir/hakkıdır. Merak
ediniz; sorunuz/sorgulayınız. Size sorulan sorulara vereceğiniz yanıtlar ders notlarınızı belirleyebilir;
ancak çok daha önemli olan hekimlik kaliteniz, sizin soracaklarınızla Ģekillenecektir. Kariyerinizde size,
sorularınızın takip izleri eĢlik eder.
Sevgili meslektaşlarımız,
Eğitim, öğrencisinden hocasına birliktelikle anlamlanır. Ülkemiz tıbbının köklerinin yattığı bu “ilk”
kurumda, Ġstanbul Tıp Fakültesi’nde,
birlikte öğreniyor ve birlikte çalıĢıyor olmaktan mutluluk
duyuyoruz. Sağlıklı ve baĢarılı bir eğitim yılı dileği ile.
Prof.Dr. Mehmet Bilgin SAYDAM
DEKAN
Prof.Dr. Feyza DARENDELĠLER
Dekan Yardımcısı
5
“Merhum Prof. Dr. Güngör ERTEM’in anısına”
Sevgili Öğrenciler,
Daha iyi bir tıp eğitimi sağlamak ve daha başarılı hekim yetiştirmek amacı ile yürütülen çalışmaların en önemli
esin kaynağının siz öğrenciler olduğunuza inanıyoruz. Bunun için eğitimle ilgili düşüncelerinizi, gördüğünüz
aksaklıkları, değişiklik ihtiyaçlarını lütfen bize bildiriniz.
Size her yıl Program Kitaplarınızın sunuş yazılarında iyi bir hekim olarak yetişmek için dikkat etmeniz
gerektiğini düşündüğüm bazı noktaları belirtirim. Bunları bu yıl da söylemekten kendimi alamıyorum. Her
biriniz, kendi isteğiniz ve seçiminizle hekim olmaya karar vermiş ve İstanbul Tıp Fakültesi’ne girme hakkını
kazanmış seçkin öğrencilersiniz. Yeryüzünün her yerindeki meslektaşlarıyla boy ölçüşebilecek hekimler
olarak yetişebileceğinize, yetişmekte olduğunuza inanıyorum:

Hekim olmak demek ancak “iyi hekim” olmak demektir. Üniversiteye girerken yüzbinlerce
aday içinde en başarılı olmuş %1 diliminin öğrencilerisiniz. Demek ki geçen yıllarda çok başarılı
olabildiğinizi defalarca kanıtlamışsınız. Onun için “ancak geçer” notlara, 48’i 50’ye ulaştırmaya
razı olmayınız. “Orta”yı yeterli saymayınız. “İyi”yi, “Pekiyi”yi amaçlayıp ona göre
hazırlanınız. Bu, sadece “not”un önemli olmasından değildir. Sizin “iyi hekim” olmanız için
izlemeniz gereken yoldur. “Orta derecede bir hekim” olmaya razı olmakla kendinize ve
yeteneklerinize haksızlık etmiş olacağınızı unutmayınız. Bunları hatırlayarak kendinize güvenmeli,
çok çalışmalısınız. Bütün çabalara rağmen tıp eğitiminin aksayan tarafları, kusurları, eksiklikleri
olabilir, vardır. Ama gene de bu Fakülte’den her yıl 18-20 öğrenci kazanılması güç yabancı kurum
sınavlarına girerler ve bunların bir bölümü bu sınavlarda başarılı olur. Bu zor sınavlardaki başarı
oranı başka ülkelerde de çok daha yüksek değildir. Kendi çabalarınızın birçok eğitim
kusurlarını aşacağını hatırdan çıkarmayınız.

Derslerinize ve Uygulamalı Çalışmalara eksiksiz devam ediniz. Yönetmelikte “kabul edilebilir”
sayılmış olan sürelerin üzerindeki devamsızlık, eğitim döneminizin kaybına ve sınava
girememenize yol açabilecektir. Derslerde ve Uygulamalı Çalışmalarda hazır bulunmak ve bu
çalışmalara aktif bir biçimde katılmak, iyi yetişmenizin en önemli koşullarından biridir.
Uzaktan ve sadece kitap okumakla öğrenilebilen meslekler bulunabilir. Fakat bu yöntemle hekim
olunamayacağını siz de çok iyi bilirsiniz.

Okuyunuz. Ders notları ile, hele başkalarının tuttuğu ders notları ile yetinmeyiniz. Şimdi artık
iyice genişlemiş olan Türk Tıp Kitaplığında hemen her konuda yeteri kadar kaynak bulacaksınız.
Gerek Türkçe, gerek yabancı dillerde mümkün olduğu kadar geniş kaynaklardan okuyunuz.
Farklılıklara dikkat ediniz. Okudukça daha çok öğrenmekle kalmayacak, yavaş yavaş şüpheci ve
eleştirici bir bakış açısı kazanacaksınız, düşüncenizin genişlediğini, bilginizin sağlamlaştığını
göreceksiniz.

Eğitiminizle ve hatta gerektiğinde kişisel sorunlarınızla ilgili olarak kendinize en yakın bulduğunuz
hocalarınıza açılınız…………………………………………….
Size bu öğrenim yılınızda da başarılar diliyorum.
Prof. Dr. Güngör ERTEM
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kurucu Başkanı
6
Sevgili Öğrenciler,
Ġstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye’nin en eski ve köklü tıp fakültesidir. Sizler, böyle bir fakültenin
öğrencisi olmakla önemli bir ayrıcalık elde etmiĢ durumdasınız. Bu durum size önemli bir sorumluluk da
yüklemektedir: Ġyi hekim olma sorumluluğu. Günümüzde tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de sağlık
sisteminde köklü değiĢiklikler yapılmaktadır. Ne yazık ki bu değiĢiklikler sağlık alanının giderek
ticarileĢmesine neden olmaktadır. Bu durum tıp eğitimini de önemli ölçüde etkilemekte ve iyi hekimlik
değerleri giderek yok olmaktadır. Bu nedenle sizin iyi hekim olma konusundaki sorumluluğunuz bir kat
daha artmaktadır. Ġyi hekim olmanın koĢullarından biri yeterli bilgiye sahip olmaktır. Diğer bir önemli
koĢul ise, hekimlik uygulamaları için yeterli beceri kazanmıĢ olmaktır; bunu ancak çok pratik yaparak
kazanabilirsiniz. Yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak iyi hekimlik için yetmez. Ġyi hekim olmanın en
önemli koĢulu ise, hasta ile doğru iletiĢim kurabilme becerisini kazanmıĢ olmaktır. Bunu kazanmak için
en iyi yerde bulunduğunuzdan kuĢkunuz olmasın.
Günümüzde bilgisayar teknolojisine dayalı ileri tanı yöntemleri kullanım alanına girmiĢtir. Bu
durum, hekimi hasta ile daha az konuĢmaya, fizik muayeneyi yetersiz yapmaya itmektedir. Oysa iyi bir
anamnez ve fizik muayene ile hastalıkların yüzde sekseninde tanı konulabilmektedir. Üstelik hasta ile en
iyi iletiĢim, onunla konuĢarak ve onu ayrıntılı bir Ģekilde muayene ederek kurulur. Hekimlik kitaptan
okuyarak öğrenilmez; hekimlik hasta görerek, muayene ederek öğrenilir. BaĢka bir ifadeyle, iyi hekim
olmanın yolu çok hasta görmekten geçmektedir. ĠĢte bu konuda sizler çok Ģanslısınız. Eğer isterseniz, bu
fakültede altı yılın sonunda, toplumda sık görülen hastalıklardan çok sayıda örnek görebileceğiniz gibi,
seyrek görülen hastalıklardan da en az bir örnek görme fırsatını elde edebilirsiniz.
Günümüzde tıp eğitiminde, “klasik eğitim”, “bütünleĢmiĢ (entegre) eğitim” ve “probleme dayalı
eğitim” gibi eğitim sistemleri uygulanmaktadır. Ancak, sistem ne olursa olsun, iyi hekim olmanın yolu
çok çalıĢmak ve çok pratik yapmaktan geçmektedir. Dördüncü yılda hastalıklara ait bilgileriniz iyice
artacaktır. Dördüncü ve beĢinci yıllar, pratik uygulamalarda bilgilerinizi kullanma fırsatı bulacağınız staj
dönemleridir. Diğer birçok alanda olduğu gibi tıp alanında da bilgiler hızla artmaktadır. Bu nedenle
kendinizi hep eksik hissedeceksiniz; bu his hekimin kendini sürekli yenilemesi, bilgilerini güncellemesi
için gereklidir.
Sevgili öğrenciler, Dördüncü Yıl Sınıf Program Sorumlusu olarak, her türlü sorununuz için kapımın
size her zaman açık olduğunu söylemek istiyorum. Hepinize 2014-2015 Öğretim Dönemi’nde baĢarılar
diliyorum. Ders programının hazırlanmasında büyük emeği bulunan dördüncü sınıftan sorumlu Öğrenci
Bürosu çalıĢanı Ġbrahim Kaya’ya çok teĢekkür ediyorum.
Prof. Dr. M. Taner GÖREN
Dördüncü Yıl Sınıf Program Sorumlusu
7
DÖRDÜNCÜ YIL ÖĞRETĠM VE SINAV PROGRAMI HAKKINDA ÖNEMLĠ BĠLGĠLER
I. ĠTF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde 4. yıl ile ilgili maddeler
Öğrenim süresi ve dönemler
MADDE 19 – (1) Öğrenim altı yılda ve aĢağıda belirtilen üç dönemde gerçekleĢtirilir:
a) Temel tıp bilimleri dönemi: Birinci ve ikinci sınıflar (birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yarıyıllar),
b) Klinik bilimler dönemi: Üçüncü, dördüncü ve beĢinci sınıflar,
c) Ġntörnlük dönemi: Altıncı sınıf.
(2) Öğrenci, ortak zorunlu dersler de dahil olmak üzere, bir dönemin tüm derslerini baĢarmadıkça bir
sonraki döneme geçemez. Ancak, dönem içinde olmak koĢuluyla, derslere devam yükümlülüğünü yerine
getirmiĢ ve AGNO’su en az iki (2.00) olan tek dersten baĢarısız öğrencilere, bir üst yıla kayıt ve devam
hakkı verilir. Bu durumda olan öğrenci, devam Ģartı aranmadan takip eden eğitim yılında veya ilk
dönüĢüm süresinde baĢarısız olduğu dersin ara (vize) ve bitirme sınavlarına girer. Tekrar baĢarısız olduğu
takdirde bu dersin sınavından baĢarılı olana kadar derse devamı zorunludur. Öğrenci, ön koĢullu dersin
sınavından geçer not almadıkça bir üst sınıftaki ilgili dersin sınavına giremez.
(4) DönüĢümlü olarak dördüncü ve beĢinci yıllarda okutulan derslerin bitirme sınavları o derse ayrılan
sürenin sonunda yapılır. Öğrenci devamsız olduğu dersi bir sonraki yılın ilk öğrenci grupları ile tekrarlar
ve sınavına girer. Öğrenci tekrarlamak zorunda olduğu tüm derslerinden baĢarılı olduğu takdirde yeni
ders yılının baĢlamasını beklemeden öğrenim programının elverdiği bir zamanda beĢinci veya altıncı yıl
öğrenimine katılabilir.
Madde-22 (5) Dördüncü ve beĢinci sınıflarda öğrenim farklı kliniklerde dönüĢümlü olarak yapılır. Bu
dönemlerin sonunda öğrencilerin hastaya temel yaklaĢım, tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmeleri, sağlığı
korumayı ve geliĢtirmeyi amaçlayan beceri ve tutum kazanmaları amaçlanır.
II. Ġstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde derslere
durumunu düzenleyen madde
devam
Madde 19 - (1) Öğrenci ilk kez aldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az %
70’ine ve varsa teorik ders dıĢındaki her türlü uygulama çalıĢmasının en az % 80’ine devam etmek
zorundadır.
III. A, B ve C gruplarında Ġç Hastalıkları rotasyonunda sabah 08.00-08.30 saatleri arasında, Cihat
Abaoğlu amfisinde yapılmakta olan Acil Vaka Toplantılarına devam zorunluluğu yoktur. Ancak, seçilmiĢ
acil vakaların öğretim üyeleri eĢliğinde tartıĢıldığı bu toplantılarda çok yararlı bilgilerin kazanılması
mümkündür. Bu nedenle 4. yıl öğrencilerinin bu toplantılara katılmaları önemle önerilmektedir.
8
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ
MEZUNĠYET ÖNCESĠ ÖĞRENĠMDE
SINAVLARIN UYGULANMASI ĠLE ĠLGĠLĠ KURALLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Sınavlarda kopya yapan, kopya giriĢiminde bulunan veya kopyaya yardım edenler ile sınav
kâğıtlarının değerlendirilmesi sırasında kopya yaptığı ya da yardım ettiği tespit edilen öğrenciler o
sınavdan sıfır (0) almıĢ sayılır (Ġ. Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde
24/5).
Sınavda her hangi bir Ģekilde kopya çeken, çekmeye teĢebbüs eden, çekilmesine yardım eden
öğrencinin sınavı tutanak tutularak iptal edilir. O sınavdan sıfır (0) almıĢ sayılır. Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Madde 5/d veya 7/e gereği iĢlem yapılır.
Sınavlara cep telefonu ve benzeri elektronik iletiĢim araçları ile gelmek yasaktır. Sınavda yanında
kapalı bile olsa cep telefonu ve benzeri elektronik iletiĢim araçları olduğu fark edilen öğrenci sınav
kuralı ihlal etmiĢ olur. Tutanak tutularak sınavı iptal edilir. O sınavdan sıfır (0) almıĢ sayılır.
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Madde 5/d gereği iĢlem yapılır.
Sınavda cep telefonu ve benzeri elektronik iletiĢim araçları ile konuĢan, mesajlaĢan, ya da bu
aracın herhangi bir fonksiyonunu kullanan öğrenci kopya çekmiĢ sayılır. Tutanak tutularak sınavı
iptal edilir. O sınavdan sıfır (0) almıĢ sayılır. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği Madde 7/e gereği iĢlem yapılır.
Cep telefonu ve benzeri elektronik iletiĢim araçları olan öğrenciler sınavdan önce bunu kapatarak
sınavın yapıldığı amfi / salondaki masaya bırakabilirler. Ancak bu Ģekilde bırakılan araçlar için
hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
Sınavlara herhangi bir kitap, ders notu, vs getirilmesi yasaktır. Sınavda yanında kitap, ders notu, vs
olduğu fark edilen öğrenci sınav kuralı ihlal etmiĢ olur. Tutanak tutularak sınavı iptal edilir. O
sınavdan sıfır (0) almıĢ sayılır. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Madde 5/d
gereği iĢlem yapılır.
Sınava gelirken yanında herhangi bir kitap, ders notu, vs getiren öğrenciler sınavdan önce bunları
sınavın yapıldığı amfi / salondaki masaya bırakabilirler. Ancak bu Ģekilde bırakılanlar için hiçbir
sorumluluk kabul edilmez.
Sınav salon baĢkanı veya gözetmeni davet etmeden önce sınav salonlarına girilmez. Önceden giren
öğrenciler varsa, diğer öğrenciler çağrılmadan önce salon boĢaltılır.
Öğrenciler sınav salonu kapısından, öğrenci listesine göre ve kimlik kontrolü ile içeriye alınır.
Yanında resimli kimliği olmayan öğrenci sınava alınmaz.
Öğrenciler kendileri için önceden belirlenen ve ilan edilen salonlarda sınava girerler.
Öğrenciler sınav salonunda kendi tercihlerine göre değil, gözetmenlerin belirleyeceği Ģekilde
yerleĢirler.
Öğrenciler sınav süresince resimli kimliklerini gözetmenlerin göreceği Ģekilde masanın üzerinde
tutarlar.
Öğrenciler sınava gelirken yanında kalem, silgi, kalemtıraĢ, vs. getirmek zorundadır. Sınav
sırasında kalem, silgi, kalemtıraĢ, vs. alıĢ veriĢi yapılmaz.
9
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Sınav baĢlamadan önce soru kitapçığı / kağıdının üzerine ad soyad ve öğrenci numarası yazılır.
Cevap kağıdında ilgili yerler (ad-soyad, öğrenci numarası, sınav kodu ve soru kitapçığının tipi)
doldurulur ve imzalanır. Soru kitapçığı / kağıdı üzerine adını soyadını ve numarasını yazmayan;
cevap kağıdı üzerine adını soyadını, öğrenci numarasını, sınav kodunu, soru kitapçığı / kağıdının
tipi bilgilerinden herhangi birini yazıp iĢaretlemeyen ve imzalamayan öğrencinin cevap kağıdı
üzerinde iĢlem yapılmaz; sınavı geçersiz kabul edilir; öğrenci bu nedenle hak iddia edemez.
Öğrenciler optik cevap formlarına ad ve soyadlarını kimlik belgelerinde olduğu Ģekilde ve eksiksiz
yazmalı ve kodlamalıdır. Öğrenci numarası da aynı Ģekilde tam ve doğru olarak yazılmalı ve
kodlanmalıdır. Aksi halde optik okuyucudan elde edilen veriler otomasyondaki öğrenci kaydı ile
örtüĢmeyeceğinden not aktarımı yapılamaz ve sınav geçersiz kabul edilir.
Sınav sırasında öğrenciler gözetmenlere sınavla ilgili soru soramazlar. YanlıĢ hazırlandığını
düĢündükleri sorular için sınav sonrasında itirazlarını yazılı olarak yaparlar.
Sınav baĢladıktan sonraki ilk 30 dakika içinde hiç kimsenin salonu terk etmesine izin verilmez.
Sınavın ilk 30 dakikasından sonra gelen öğrenciler sınava alınmaz.
Sınav süresi dolduktan sonra ek süre verilmez.
Sınav kurallarına aykırı hareket eden öğrenciler uyarılmaksızın, durum tutanakla tespit
edilir; gerekli işlemler başlatılır.
10
GRUP A
11
Grup A -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
1. Hafta
Tarih:
Saat:
01.09.2014
PAZARTESĠ
02.09.2014
SALI
03.09.2014
ÇARġAMBA
04.09.2014
PERġEMBE
05.09.2014
CUMA
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
KARD.1- Kalp
hastalıklarında
etyolojik-anatomikfizyolojik tanı ve
fonksiyonel kapasite
kavramları
A.ÖNCÜL
(K.ADALET)
Rom 1- Romatoid
artrit-1O. ARAL
(M. ĠNANÇ)
KARD.3- Koroner
kalp hastalığı risk
faktörleri ve primer
profilaksisiA.ÖNCÜL
(S. UMMAN)
ALL.2-Astım ve
Alerjik rinit
B.ÇOLAKOĞLU
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
FARMA. 1Otonom sinir
sistemi: yapısal ve
iĢlevsel özellikler
ile temel
farmakolojik ilkeler
Rom 2- Romatoid
artrit-2O.ARAL
( M. ĠNANÇ )
08:0008:30
08:3010:50
13:0013:50
2014 - 2015
Eğitim Öğretim Yılı
BaĢlangıcı
14:0014:50
N.ENGĠNAR
(P.YAMANTÜRK
ÇELĠK)
FARMA. 2Asetilkolin ve
doğrudan etkili
parasempatomime
tik droglar
N.ENGĠNAR
(P.YAMANTÜRK
ÇELĠK)
NEF.1-Sıvı
elektrolit dengesi
ve bozuklukları-1
A.YILDIZ
(H.YAZICI)
15:0015:50
KARD.2Ateroskleroz
fizyopatolojisiZ.BUĞRA
(S UMMAN)
NEF.2-Sıvı
elektrolit dengesi
ve bozuklukları-2
A.YILDIZ
(Y. K. ÇALIġKAN)
16:0016:50
FARMA. 3Asetilkolinesteraz
inhibitörleri
P.YAMANTÜRK
ÇELĠK
(N.ENGĠNAR)
ALL.1-Ürtiker,
anjioödem, besin
allerjileri,
B.ÇOLAKOĞLU
KARD.4- Koroner
kalp hastalığı:
Fizyopatoloji,
Sınıflama, Klinik
Takdim ġekilleri
ve Tanı
A. ÖNCÜL
S. UMMAN
FARMA.4Otonom sinir
sistemi
gangliyonlarına
etkili droglar
P.YAMANTÜRK
ÇELĠK
(N.ENGĠNAR)
FARMA.5- Çizgili
kaslarda gevĢeme
yapan droglar
P.YAMANTÜRK
ÇELĠK
(N.ENGĠNAR)
FARMA.6Sempatik
(Adrenerjik)
sistemin temel
fizyolojik ve
farmakolojik
özellikleri
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
12
Hem.1-Hemolitik
anemi-1
M.YENEREL
(S.BEġIġIK)
NEF.3Tubulointerstisyel
nefropatiler
Y. K. ÇALIġKAN
(S.BOZFAKIOĞLU
)
ACĠLDAH.1Zehirlenmeler
K. GÜLER
ACĠLDAH.2ġoklar
O.ERK
Grup A -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
2.Hafta.
Tarih:
Saat:
08.09.2014
PAZARTESĠ
09.09.2014
SALI
10.09.2014
ÇARġAMBA
11.09.2014
PERġEMBE
12.09.2014
CUMA
08:0008:30
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
GERĠATRĠ.1Geriatrik
sendromlar-1
(demans,
depresyon,
deliryum)
M.A.KARAN
(G.BAHAT)
KARD.5- ST
yükselmeli
miyokard
infarktüsü: Tanı ve
farmakolojik
tedavi-
GEH.1-Peptik ülser
hastalığı
F. BEġIġIK
(F. AKYÜZ)
KARD.8-Kararsız
angina pektoris
ve STyükselmesiz
miyokard
infarktüsü-1F.MERCANOĞL
U (H.OFLAZ)
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
Hem.2- Hemolitik
anemi-2
S.KALAYOĞLU
(M. YENEREL)
KARD.6- ST
yükselmeli miyokard
infarktüsü:
Reperfüzyon
(trombolitik, PTCA
vb)
S.UMMAN
(F.MERCANOĞLU)
GEH.2- Foksiyonel
GĠS hastalıkları
F. AKYÜZ
(F. BEġIġIK)
KARD.9- Kararsız
angina pektoris ve
ST-yükselmesiz
miyokard infarktüsü2F.MERCANOĞLU
(H.OFLAZ)
NEF.5Renovasküler
hipertansiyon ve
iskemik nefropati
H.YAZICI
(Y.K.ÇALIġKAN)
14:0014:50
End.1- Diyabette
akut
komplikasyonlar 1:
Ketoasidoz koması
ve tedavisi
N. DĠNÇAĞ
( Ġ.SATMAN )
KARD.7- ST
yükselmeli
miyokard
infarktüsü: Erken
ve geç
komplikasyonlar B. UMMAN
(A.ÖNCÜL)
FARMA.9Adrenerjik alfa
reseptör
blokerleri
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
End.5- Obezite ve
diabetes mellitusta
beslenme ilkeleri ve
egzersiz
K. KARġIDAĞ
(Ġ. SATMAN)
End.6- Metabolik
sendrom ve
diyabetli hastaya
tedavi yaklaĢımı
K. KARġIDAĞ
(M. T. YILMAZ)
12:0013:00
15:0015:50
End.2- Diyabette
akut
komplikasyonlar 2:
Hiperozmolar
nonketotik koma,
hipoglisemi ve
laktik asidoz
komaları ve
tedavileri
S.UMMAN
(F.MERCANOĞLU)
End.4- Diyabette
makrovasküler
komplikasyonlarhipertansiyon,
makrovasküler
hastalıklar ve
diyabetik ayak
Ġ. SATMAN.
( K. KARġIDAĞ)
FARMA.7Adrenalin ve doğal
adrenerjik droglar
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
Rom 3Spondiloartrit-1
L.ÖCAL (A.GÜL)
FARMA.10Adrenerjik beta
reseptör
blokerleri
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
FARMA.8-Selektif
etkili diğer
sempatomimetik
droglarY.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
Rom 4Spondiloartrit-2
L.ÖCAL
(A.GÜL)
KARD.10- Post-MĠ
hastane dıĢı hasta
takibi, sekonder
profilaksi ve tedavi
A.ÖNCÜL
(F.MERCANOĞLU
N. DĠNÇÇAĞ
( Ġ.SATMAN )
16:0016:50
End.3- Lipid
metabolizması
bozuklukları ve
hiperlipoproteinemi
lerin tedavisi
K. KARġIDAĞ
( Ġ.SATMAN)
13
NEF.4-Primer
hipertansiyon ve
acil hipertansiyon
tedavisi
A.TÜRKMEN
(H.YAZICI)
Grup A -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
3.Hafta
Tarih:
15.09.2014
16.09.2014
17.09.2014
18.09.2014
19.09.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:0008:30
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
GEH.3- Sindirim
sistemi motilite
bozuklukları
F.AKYÜZ
(F.BEġIġIK)
KARD.14- Mitral
yetersizliği
Z.BUĞRA
(B.UMMAN)
GERĠATRĠ.3YaĢlıda beslenme
B. SAKA
(G.BAHAT)
11:0011:50
KARD.11- Kronik
koroner kalp
ALL.3- Ġlaç
hastalığı: Tanı ve
Alerjileri
Tedavi
S.BÜYÜKÖZTÜRK
F. MERCANOĞLU
(M.ÖZCAN)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
GERĠATRĠ.2Geriatrik
sendromlar-2
(Kırılganlık
sarkopeni, düĢme,
üriner inkontinans)
M.A.KARAN
(G.BAHAT)
KARD.12- Akut
ateĢli romatizmaB. UMMAN
(H.OFLAZ)
GEH.4Gastroözofageal
reflü
F.BEġIġIK
(Ç.KARACA)
KARD.15 -Aort
darlığı
Z.BUĞRA
(B. UMMAN)
NEF.6- Asit baz
dengesi ve
bozuklukları
Y.K.ÇALIġKAN
(H.YAZICI)
14:0014:50
Hem.3Talassemiler
A.S.YAVUZ
(M.AKTAN)
KARD.13- Mitral
darlığı
B. UMMAN
(M. ÖZCAN)
ACĠLDAH.3- Akut
akciğer ödemi
V.AKKAYA
FARMA.13Kardiyovasküler
sistemde
farmakolojik
hedefler-2
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
GERĠATRĠ.4YaĢlıda palyatif
bakım
B. SAKA
(G.BAHAT)
15:0015:50
Hem.4Miyelodisplastik
sendrom
M.YENEREL
(M. NALÇACI)
FARMA.11Adrenerjik nöron
blokerleri
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
Hem.5-Kemik iliği
transplantasyonu
S.KALAYOĞLU
(M.NALÇACI)
FARMA.14Hipertansiyonda
farmakolojik
yaklaĢım-1
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
ACĠLDAH.4Gastrointestinal
sistem kanamaları
S.M. KAYACAN
16:0016:50
Rom 5- Sistemik
lupus
eritematozusM.ĠNANÇ
(A.GÜL)
FARMA.12Kardiyovasküler
sistemde
farmakolojik
hedefler-1
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
Rom 6- Sistemik
skleroz ve Sjögren
sendromu
M.ĠNANÇ
(S.KAMALI)
14
Grup A -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
4.Hafta
Tarih:
22.09.2014
23.09.2014
24.09.2014
25.09.2014
26.09.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:0008:30
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
NEF.7- Polikistik
böbrek hastalığı ve
diğer kistik böbrek
hastalıklarıH.YAZICI
(Y.K.ÇALIġKAN)
KARD.16- Aort
Yetersizliği
Z. BUĞRA
(B.UMMAN)
End.7-Diyabette
mikrovasküler
komplikasyonlar-1:
Patogenez ve
diyabetik retinopati
M. T. YILMAZ
(N. DĠNÇÇAĞ)
KARD.19 - Diğer
Kardiyak
Görüntüleme
Yöntemleri
S.UMMAN
(Z.BUĞRA)
T.ONK.1Onkolojide tanı
yöntemleri S.VATANSEVER
(A.AYDINER)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
Hem.6Koagülasyon
bozukluklarıS.KALAYOĞLU
(M.NALÇACI)
KARD.17Pulmoner ve
triküspit kapak
hastalıkları
D.ATILGAN
(B. UMMAN)
End.8- Diyabette
mikrovasküler
komplikasyonlar-2:
Diyabetik nefropati
ve diyabetik
nöropati
M. T. YILMAZ
(N. DĠNÇÇAĞ)
14:0014:50
Hem.7-Multipl
miyelomS.KALAYOĞLU
(M.AKTAN)
KARD.18Ekokardiyografi
Z.BUĞRA
(B.UMMAN)
Rom.8- Vaskülitler
S.KAMALI
(M.ĠNANÇ)
15:0015:50
Rom.7- Ġltihabi kas
hastalıklarıM.ĠNANÇ
(L.ÖCAL)
FARMA.15Hipertansiyonda
farmakolojik
yaklaĢım-2
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
GEH.5-Sindirim
kanalı tümörleri-1F.AKYÜZ
(K.DEMĠR)
FARMA.17Dislipidemilerde
farmakolojik
yaklaĢım-2
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
16:0016:50
ĠÇ.HAST.1- Nefes
darlığı olan
hastaya yaklaĢım
A.B.SÖZEN
(ġ.DEMĠREL)
FARMA.16Dislipidemilerde
farmakolojik
yaklaĢım-1
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
GEH.6-Sindirim
kanalı tümörleri-2F.AKYÜZ
(K.DEMĠR)
FARMA.18Ġskemik kalp
hastalığında
farmakolojik
yaklaĢım
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
15
KARD.20- Klinik
elektrokardiyogra
m-1
A.K.BĠLGE
(F.MERCANOĞLU)
KARD.21- Klinik
elektrokardiyogra
m-2
A.K.BĠLGE
(F.MERCANOĞLU)
Rom.9- Behçet
hastalığı
A.GÜL (O. ARAL)
ĠÇ.HAST.2Hipertansiyon
tedavisinde
neredeyiz?
ġ.DEMĠREL
(A.B.SÖZEN)
T.GEN.1- EriĢkin
dönemde sık
görülen genetik
hastalıklar ve
özellikleri
ġ. PALANDUZ
Grup A -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
5.Hafta
Tarih:
29.09.2014
30.09.2014
01.10.2014
02.10.2014
03.10.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:0008:30
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
Rom.10Kristallere bağlı
artropatilerS.KAMALI
(O.ARAL)
ĠÇ HASTALIKLARI
KLĠNĠK
TOPLANTISI
GEH.7Malabsorbsiyon
sendromları-1Ç.KARACA
KARD.24- Aritmi
mekanizmaları K.ADALET
(A.K.BĠLGE)
SERBEST
ÇALIġMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
End.9Hipoglisemiler
Ġ. SATMAN
(N. DĠNÇÇAĞ)
KARD.22- Klinik
elektrokardiyogram
-3 -
GEH.8Malabsorbsiyon
sendromları-2
Ç.KARACA
14:0014:50
End.10- Tip 2
diabetes mellitus
tedavisinde
kullanılan oral
antidiyabetikler ve
GLP-1 analogları
Ġ.SATMAN
(N.DĠNÇÇAĞ)
Klinik Uygulama
A.K.BĠLGE
(F.MERCANOĞLU)
KARD.23- Klinik
elektrokardiyogram
-4
A.K.BĠLGE
(F.MERCANOĞLU)
15:0015:50
T.GEN.2- Kalıtsal
Bağ Dokusu
Hastalıkları
K. ÇEFLE
FARMA.19Konjestif kalp
yetersizliğinde
farmakolojik
yaklaĢım
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
16:0016:50
Hem.8Trombositopeni
A.S.YAVUZ
(M.NALÇACI)
FARMA.20Farmakolojik
açıdan disritmiler
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
ĠÇ. HAST.3- Kalp
dıĢı cerrahi giriĢim
yapılacak kardiyak
hastaların
operasyon öncesi
değerlendirmesi
H.KUDAT
(A.B. SÖZEN)
KARD.25Supraventriküler
ve ventriküler
taĢikardi ayırımı:
Akut atak tedavisi
K.ADALET
(A.K.BĠLGE)
FARMA.21Kardiyovasküler
farmakolojide
güncel
geliĢmelerin
değerlendirilmesi
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
Hem.9-Tromboz ve
antitrombotik tedavi
M.NALÇACI
(A.S.YAVUZ)
FARMA.22-Vücut
sıvılarının
bileĢimini ve
hacmini etkileyen
droglar-1
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
Hem.10- Akut
lösemi-1
M.AKTAN
(M.NALÇACI)
FARMA.23-Vücut
sıvılarının
bileĢimini ve
hacmini etkileyen
droglar-2
A.CANBERK
(Y.ÜRESĠN)
16
KURBAN
BAYRAMI TATĠLĠ
AREFESĠ
Grup A -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
6.Hafta
Tarih:
06.10.2014
07.10.2014
08.10.2014
09.10.2014
10.10.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:0008:30
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
NEF.8-Primer
glomeruler
hastalıklar-1 (Akut
GN ve hızlı
ilerleyen GN, IgA
nefropatisi)
F.N.AYSUNA
(Y.K.ÇALIġKAN)
KARD.26Supraventriküler
aritmilerK.ADALET
(A.K.BĠLGE)
T.ONK.2- Primeri
belli olmayan
metastatik tümörler
N.ÖZTÜRK
(S.VATANSEVER)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
NEF.9-Primer
glomeruler
hastalıklar-2
(Minimal change,
mesengial
proliferatif GN,
membranöz GN,
MPGN)
F.N.AYSUNA
(Y.K.ÇALIġKAN)
KARD.27- Atriyal
fibrilasyon-1
F.MERCANOĞLU
(K.ADALET)
T.ONK.3- Kanser
oluĢum
mekanizmaları,
karsinogenezis
F. AYKAN
(F.TAġ)
14:0014:50
T.GEN.3- Erkek ve
kadın infertilitesi
K. ÇEFLE
KARD.28- Atriyal
fibrilasyon-2
F.MERCANOĞLU
(K.ADALET)
Rom 11Romatolojide
laboratuar
A.GÜL
(M.ĠNANÇ)
15:0015:50
Hem.11- Akut
lösemi-2
M.AKTAN
(M.NALÇACI)
16:0016:50
Hem.12- Kronik
lösemiler
A.S.YAVUZ
(S.KALAYOĞLU)
KURBAN BAYRAMI TATĠLĠ
17
FARMA.24Antikoagülanlar,
trombolitikler ve
antitrombositler-1
A.CANBERK
(Y.ÜRESĠN)
FARMA.25Antikoagülanlar,
trombolitikler ve
antitrombositler-2
A.CANBERK
(Y.ÜRESĠN)
Rom 12Romatolojide
görüntüleme
O.ARAL
(L.ÖCAL)
Grup A -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
7.Hafta
Tarih:
13.10.2014
14.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
17.10.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:0008:30
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
Hem.13Transfüzyon
M.YENEREL
(A.S.YAVUZ)
End.12- Diabetes
mellitusta modern
tedavi ve özel
durumlarda diyabet
tedavisi
M. T. YILMAZ
(K. KARġIDAĞ)
KARD.31Bradiaritmiler:
Tanı ve tedavi-2
A.K.BĠLGE
( S.UMMAN )
T.ONK.4Kanserde risk
faktörleri, tarama
yöntemleri ve
korunma
B.ġAKAR (F.TAġ)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
Hem.14- Aplastik
anemi
M. AKTAN
(M.YENEREL)
KARD.29Ventriküler
aritmiler
K.ADALET
(A.K.BĠLGE)
GEH.9-Ülseratif
Kolit
S.KAYMAKOĞLU
(F.BEġIġIK)
KARD.32- Akut
sol kalp
yetersizliği,
akciğer ödemi ve
kardiyojenik Ģok
H. OFLAZ
(M.ÖZCAN)
T.ONK.5Kemoterapinin
Temel Prensipleri
F.TAġ
S. VATANSEVER
14:0014:50
End.11-Diabetes
mellitusta insülin
tedavisi ve
uygulama
protokolleri
N. DĠNÇÇAĞ
( M. T. YILMAZ)
KARD.30Bradiaritmiler: Tanı
ve tedavi-1
A.K.BĠLGE
( S.UMMAN )
GEH.10- Crohn
Hastalığı
Ç.KARACA
(F.BEġIġIK)
FARMA.29Antidepresan
droglar
Y.ÜRESĠN
(P.YAMANTÜRK
ÇELĠK)
15:0015:50
16:0016:50
FARMA.27Alzheimer hastalığı
Hem.15- Demir
FARMA.30NEF.10-Sekonder
ve demans
eksikliği anemisi,
Duygudurum
glomeruler
tedavisinde
kronik hastalık
düzenleyici droglar
hastalıklar-1
kullanılan droglar
anemisi
Y.ÜRESĠN
F.N. AYSUNA
P.YAMANTÜRK
M.NALÇACI
(P.YAMANTÜRK
(H. YAZICI)
ÇELĠK
(A.S.YAVUZ)
ÇELĠK)
(Y.ÜRESĠN)
FARMA.26-Santral
FARMA.28FARMA.31-Genel
sinir sistemine
Antipsikotik droglar
anestetik droglar
giriĢ, genel bilgiler
ALL.4- Anafilaksi
Y.ÜRESĠN
N.ENGĠNAR (P.
P.YAMANTÜRK
S.BÜYÜKÖZTÜRK
(P.YAMANTÜRK
YAMANTÜRK
ÇELĠK
ÇELĠK)
ÇELĠK)
(Y.ÜRESĠN)
18
End.13- Ön hipofiz
yetersizliği
A. K. ÜZÜM
(S. YARMAN)
NEF.11-Sekonder
glomeruler
hastalıklar-2
H.YAZICI
(F.N. AYSUNA)
Grup A -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
8.Hafta
Tarih:
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:0008:30
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
End.14- Cushing
sendromu
R.TANAKOL
(F.ARAL)
ĠÇ HASTALIKLARI
KLĠNĠK
TOPLANTISI
GEH.11- Pankreas
hastalıkları -1
F.BEġIġIK
(K.DEMĠR)
FARMA.33Antiepileptikler
N.ENGĠNAR (P.
YAMANTÜRK
ÇELĠK)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
Hem.16Polisitemia vera/
Miyelofibroz
M.NALÇACI
(M.AKTAN)
KARD.33- Kronik
konjestif kalp
yetersizliği-1
M.ÖZCAN
(Z. BUĞRA)
GEH.12- Pankreas
hastalıkları -2
F.BEġIġIK
(K.DEMĠR)
FARMA.34Sedatif-hipnotik
droglar
N.ENGĠNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELĠK)
14:0014:50
NEF.12-Akut
böbrek yetersizliği
tanı ve tedavisi
S.BOZFAKIOĞLU
(Y.K.ÇALIġKAN)
KARD.34- Kronik
konjestif kalp
yetersizliği-2
M.ÖZCAN (Z.
BUĞRA)
End.15Adrenokortikal
yetersizlikler
F. ARAL
(A. K. ÜZÜM)
KARD.35- Akut
pulmoner emboli
M.ÖZCAN
(T.GÖREN)
15:0015:50
NEF.13- Crush
sendromu
M.ġ.SEVER
(H.YAZICI)
FARMA.32-Yerel
anestetik droglar
N.ENGĠNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELĠK)
End.16Hipotiroidizm
A. AZEZLĠ
(F. ARAL)
KARD. 36- Kronik
kor pulmonale
T.GÖREN
(F.ERZENGĠN)
Klinik Uygulama
16:0016:50
19
KARDĠYOLOJĠ
EKG KURSU
CĠHAT
ABAOĞLU
Grup A -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
9.Hafta
Tarih:
27.10.2014
28.10.2014
29.10.2014
30.10.2014
31.10.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:0008:30
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
KARD.37Perikard
hastalıkları
H.OFLAZ
(A.ÖNCÜL)
FARMA.37Parkinsonda,
spastisitede ve
akut kas
spazmlarında
kullanılan droglar
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
KARD.38- Aort
hastalıkları
T.GÖREN
(B.UMMAN)
T.ONK.6Onkolojik aciller
S.VATANSEVER
11:0011:50
GEH.13-Safra
kesesi ve yolları
hastalıkları
K.DEMĠR
(F.BEġIġIK)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
Hem.17Lenfomalar
M.NALÇACI
(S.KALAYOĞLU)
14:0014:50
15:0015:50
End.17- Hirsutizm
ve virilizan
sendromlar
S. YARMAN
(A. K. ÜZÜM)
End.18- Sodyum
ve su
metabolizması,
uyumsuz ADH
salınımı
F. ARAL
(S. YARMAN)
Klinik Uygulama
ĠÇ HASTALIKLARI
KLĠNĠK
TOPLANTISI
ÖĞLE TATĠLĠ
29 EKĠM
CUMHURĠYET
BAYRAM
TATĠLĠ
FARMA.35- Kaygı
giderici droglar
N.ENGĠNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELĠK)
29 EKĠM
CUMHURĠYET
BAYRAM
ARĠFESĠ
FARMA.36- Alkol
N.ENGĠNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELĠK)
16:0016:50
20
N.ENGĠNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELĠK)
T.ONK.7Onkolojide hedefe
yönelik tedavi
S.VATANSEVER
T.GEN 4- Genetik
tanı testleri
ġ. ÖZTÜRK
Grup A -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
10.Hafta
Tarih:
03.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:0008:30
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
Hem.18Megaloblastik
anemiler
A.S.YAVUZ
(S.KALAYOĞLU)
ĠÇ HASTALIKLARI
KLĠNĠK
TOPLANTISI
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
End.19Akromegali ve
prolaktinoma
A.AZEZLĠ
(N.DĠNÇÇAĞ)
14:0014:50
NEF.14- Kronik
böbrek yetersizliği1 (Etyopatogenez,
klinik ve laboratuar
bulguları)
M.ġ.SEVER
(H.YAZICI)
FARMA.38Antiastmatik
droglar
N.ENGĠNAR (A.
CANBERK)
End.21- Endokrin
hipertansiyonlar
R. TANAKOL
(A. AZEZLĠ)
End.20- Tiroiditler
S. YARMAN
(R. TANAKOL)
FARMA.39Endokrin sistem
farmakolojisinin
temel ilkeleri
Ġ. HATĠPOĞLU (A.
CANBERK)
NEF.15-Kronik
böbrek yetersizliği2 (Konservatif
tedavi yöntemleri)
M.ġ.SEVER
(Y.K.ÇALIġKAN)
15:0015:50
Klinik Uygulama
KARD.40GEH.14- Akut ve Kardiyomiyopatiler
kronik hepatitler-1 ve diğer miyokard
K.DEMĠR
hastalıkları
(S.KAYMAKOĞLU)
B.UMMAN
(A. K. BĠLGE)
ÖĞLE TATĠLĠ
KARD.39- Ġnfektif
endokardit ve diğer GEH.15- Akut ve
endokard
kronik hepatitler-2
hastalıkları
K.DEMĠR
T.GÖREN
(S.KAYMAKOĞLU)
(Z. BUĞRA)
16:0016:50
21
T.ONK.8Onkolojide palyatif
tedavi
S.VATANSEVER
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
KARD.41Sistemik
hipertansiyon-1
T.GÖREN
(Z.BUĞRA)
End.22Hiperparatiroidizm
ve diğer
hiperkalsemiler
F.ARAL
(R. TANAKOL)
FARMA.40Hipofiz ve
hipotalamus
hormonları
Ġ. HATĠPOĞLU
(A. CANBERK)
FARMA.41Oksitosik droglar
Ġ. HATĠPOĞLU
(A. CANBERK)
End.23Nöroendokrin
tümörler
S. YARMAN
( R. TANAKOL )
ACĠLDAH.5- Karın
Ağrısı olan
hastaya yaklaĢım
S.ERDEN
(K. GÜLER)
Grup A -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
11.Hafta
Tarih:
10.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:0008:30
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
End.24Hipertiroidizm
A. K. ÜZÜM
(A. AZEZLĠ)
ĠÇ HASTALIKLARI
KLĠNĠK
TOPLANTISI
End.25- Tiroid
kanseri
A. K. ÜZÜM
(F. ARAL)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
NEF.16-Diyaliz
tedavileri
S.BOZFAKIOĞLU
(H.YAZICI)
KARD.42Sistemik
hipertansiyon-2
T.GÖREN
(Z.BUĞRA)
GEH.16-Siroz -1
S.KAYMAKOĞLU
(K.DEMĠR)
KARD.45- Ani
Ölüm
KARD.43Hipertansiyonda
acil durumlar
T.GÖREN
(A. ÖNCÜL)
GEH.17-Siroz -2
S.KAYMAKOĞLU
(K.DEMĠR)
FARMA.43Kalsiyotropik
droglar
Y. ÜRESĠN
(A. CANBERK)
KARD.Rad.2Kardiyak BT ve
MR görüntüleme 2
M.DURSUN
FARMA.42-Tiroid
hormonları ve
antitiroid droglar
Ġ. HATĠPOĞLU (A.
CANBERK)
End.26Hipoparatiroidizm
ve diğer
hipokalsemiler
R. TANAKOL
( A. AZEZLĠ)
FARMA.44-Ġnsülin
ve oral
antidiyabetik
droglar
Y. ÜRESĠN (A.
CANBERK)
ĠÇH.Rad.2Romatolojik
metabolik ve
endokrin
hastalıklarda kas iskelet
görüntüleme
M.DURSUN
14:0014:50
15:0015:50
ĠÇ. HAST.4- Ġç
Hastalıkları
Pratiğinde Klinik
Biyokimya
T.TÜKEK
T.GEN 5- Genetik
hastalıklarda
tedavi yaklaĢımı,
güncel tedavi
metodları
ġ. ÖZTÜRK
Klinik Uygulama
16:0016:50
22
ĠÇH.Rad.1KARD.44- Senkop
Endokrin Sistemde
T.GÖREN
Radyolojik
(F.MERCANOĞL
değerlendirme
U)
M.DURSUN
A.K.BĠLGE
(F.MERCANOĞLU)
ÖĞLE TATĠLĠ
KARD.Rad.1Kardiyak BT ve
MR görüntüleme 1
A.TUNACI
Grup A -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
12.Hafta
Tarih:
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:0008:30
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
End.27Hipogonadizmler
A.AZEZLĠ
( A. K. ÜZÜM)
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
FARMA.45Adrenokortikotropi
k droglar
Y. ÜRESĠN (A.
CANBERK)
FARMA.51Laksatif-purgatifler,
antidiyareik droglar
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
14:0014:50
FARMA.46Östrojenler ve
projestinler
Ġ. HATĠPOĞLU (A.
CANBERK)
15:0015:50
FARMA.47Androjenler ve
anabolizanlar
Ġ. HATĠPOĞLU (A.
CANBERK)
Klinik Uygulama
ĠÇ HASTALIKLARI FARMA.50-Emetik,
KLĠNĠK
antiemetik droglar
TOPLANTISI
Ġ. HATĠPOĞLU
(A. CANBERK)
ÖĞLE TATĠLĠ
KARD.46EriĢkinde
konjenital kalp
hastalıkları
B.UMMAN
(Z.BUĞRA)
FARMA.48Antiöstrojen ve
antiandrojen
droglar
Ġ. HATĠPOĞLU (A.
CANBERK)
FARMA.49Sindirim sistemi
farmakolojisi:Pepti
k ülser tedavisinde
kullanılan droglar
Ġ. HATĠPOĞLU
(A. CANBERK)
Ġ. HATĠPOĞLU
(A. CANBERK)
16:0016:50
23
Grup A -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
13.Hafta
Tarih:
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:3010:50
A Grubu
ĠÇ
HASTALIKLARI
SINAVI (Yazılı)
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
11:0011:50
A Grubu
ĠÇ HASTALIKLARI
SINAVI
(Uygulamalı ve
Sözlü)
ÖĞLE TATĠLĠ
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
24
Grup A -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
14.Hafta
Tarih:
01.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:3010:50
11:0011:50
12:0013:00
A Grubu
KARDĠYOLOJĠ
SINAVI
(SÖZLÜ)
A Grubu
KARDĠYOLOJĠ
SINAVI (YAZILI)
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
25
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Grup A1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
15.Hafta.
Tarih:
08.12.2014
09.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinikle tanıĢma
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
09:0009:50
ÇSvH 1-Çocuk
izlenmesinin
prensipleri
GÜLBĠN GÖKÇAY
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
ÇSvH 2-Engelli
çocukların izlemi
GÜLBĠN GÖKÇAY
ÇSvH 6-Rutin aĢı
uygulamaları-1
GÜLBĠN GÖKÇAY
ÇSvH 9- Boy
kısalığı-1
R.BUNDAK
ÇSvH 12-Ergenlik
geliĢimi
ÇSvH 3-Çocuk
sağlığı
hizmetlerinde
iletiĢim
F.OĞUZ
ÇSvH 7-Rutin aĢı
uygulamaları-2
GÜLBĠN GÖKÇAY
ÇSvH10- Boy
kısalığı-2
R.BUNDAK
ÇSvH 13-Erken ve
gecikmiĢ ergenlik
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
10:0010:50
A Grubu
FARMAKOLOJĠ
SINAVI
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
F.DARENDELĠLER
F.DARENDELĠLER
13:0013:50
ÇSvH 4-RaĢitizm
F.OĞUZ
ÇSvH 8-Elektronik
ÇSvH 11ortamda veri arama
Diyabetes mellitus
ve sunum teknikleri
R.BUNDAK
Z.TAMAY
ÇSvH 14Hipotiroidi
N.SAKA
14:0014:50
ÇSvH 5- Çocuk
istismarı
A.KILIÇ
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÖĞRETĠM
ÜYELERĠ ĠLE
TOPLANTI
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
16:0016:50
26
Grup A1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
16.Hafta
Tarih:
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
Saat:
08:3009:00
09:0009:50
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 15- Allerjik
hastalıkların
etiyopatogenezi
N.GÜLER
ÇSvH 18-Çocukluk
döneminde vitamin
gereksinimleri
GÜLDEN
GÖKÇAY
ÇSvH 21Yenidoğan
taramaları
M.DEMĠRKOL
ÇSvH 25- Alt
solunum yolu
infeksiyonları-1
E.ÜNÜVAR
A1-A2-Rad.Onk 1Kanser
biyolojisinin
temelleri
M. FAYDA
(E.
DARENDELĠLER)
11:0011:50
ÇSvH 16Solunum yolu
alerjilerine
yaklaĢım
N.GÜLER
ÇSvH 19Doğumsal
metabolizma
hastalıkları-1
4.SINIF ÖĞRENCĠ
KURULU
(TÜM GRUPLAR)
GÜLDEN GÖKÇAY
ÇSvH 26-Alt
solunum yolu
infeksiyonları-2
E.ÜNÜVAR
A1-A2-Rad.Onk 2
Klinik
Radyoterapinin
Biyolojik ve
Fiziksel Temelleri
A.KARADENĠZ
(R.MERAL)
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÇSvH 22-Sinüzit
A.KILIÇ
ÇSvH (Rad.1) 27Çocukluk çağı
enfeksiyon
hastalıklarında
radyolojik
görüntüleme
E.YEKELER
ÇSvH (Rad.3) 29Yenidoğan
hastalıklarında
radyolojik
değerlendirme.
E.YEKELER
ÇSvH 23-BaĢ
ağrısı
N.AYDINLI
ÇSvH (Rad.2) 28Pediatri akciğer
grafisi ve
eriĢkinden
farklılıklar.
E.YEKELER
12:0013:00
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
ÇSvH 20Doğumsal
ÇSvH 17- Obezite
metabolizma
ġ.POYRAZOĞLU
hastalıkları-2
GÜLDEN ÖKÇAY
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 24-Febril
konvülziyon ve
diğer akut
konvülsiyonlar
N.AYDINLI
27
19.12.2014
ÇSvH 30- Ergene
yaklaĢım: Vaka
sunumu
F. BAġ
(E.ÜNÜVAR)
Grup A1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
17.Hafta
Tarih:
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
Saat:
08:3009:00
09:0009:50
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 31-Akut
Tonsillofarenjit
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 34- Bebek
ve küçük süt
çocuğun
beslenmesi
M.DEMĠRKOL
ÇSvH 37-HıĢıltılı
hastaya yaklaĢım
N.GÜLER
ÇSvH 39Çocukluk çağı
anemileri-1
Z.KARAKAġ
A1-A2-Rad.Onk 3Radyasyondan
korunma Radyasyonun akut
ve geç etkileri
S. KÜÇÜCÜK
(M. FAYDA )
11:0011:50
ÇSvH 32-Akut
otitis media
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 35- Okul
öncesi, okul çağı
ve ergenlik
döneminde
beslenme
M.DEMĠRKOL
ÇSvH 38-Kan ve
kan ürünleri
transfüzyonu
S. KARAMAN
ÇSvH 40Çocukluk çağı
anemileri-2
Z.KARAKAġ
A1-A2-Rad.Onk 4Kanserden
Korunma
R. MERAL
(M. ALTUN)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
ÇSvH 33-Vakakistik fibroz, kronik
akciğer hastalıkları
Z.TAMAY
ÇSvH 36-Deri
sindirim sistemi
alerjilerine
yaklaĢım, tanı; ilaç
alerjilerine
yaklaĢım ve tanı
Z.TAMAY
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 41Lösemiler
S.KARAMAN
ÇSvH 42-Ergen
aĢılaması
GÜLBĠN GÖKÇAY
A.KILIÇ
14:0014:50
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SERBEST
ÇALIġMA
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
15:0015:50
28
26.12.2014
Grup A1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
18.Hafta
Tarih:
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
01.01.2015
02.01.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:3009:00
09:0009:50
Klinik Vaka
Toplantısı
UYGULAMA
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 43-KanamaÇSvH 47pıhtılaĢma
Yenidoğan sarılığıbozuklukları-1
tanı
Ö.DEVECĠOĞLU
A.ÇOBAN
ÇSvH 50Gestasyona göre
düĢük tartılı ve
yüksek tartılı
doğum
Z.ĠNCE
ÇSvH 54Yenidoğan
sepsisi
A.ÇOBAN
11:0011:50
ÇSvH 44-KanamaÇSvH 48pıhtılaĢma
Yenidoğan
bozuklukları-2
metabolik sorunları
Ö.DEVECĠOĞLU
A.ÇOBAN
ÇSvH 51Yenidoğanda
solunum sıkıntısı
Z.ĠNCE
ÇSvH 55-Mekanik
doğum travmaları
Z.ĠNCE
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
ÇSvH 45-Çocukluk
çağı onkolojik
hastalıkları-1
Ö.DEVECĠOĞLU
ÇSvH 49Yenidoğan sarılığı
- tedavi
A. ÇOBAN
ÇSvH 52Prematüre
sorunları ve bakımı
Z.ĠNCE
ÇSvH 56Çocukluk çağı
menenjitleri
A.SOMER
14:0014:50
ÇSvH 46-Çocukluk
çağı onkolojik
hastalıkları-2
Ö.DEVECĠOĞLU
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 53-Perinatal
asfiksi
Z.ĠNCE
ÇSvH 57-Çocukluk
çağı tüberkülozu
ve tüberküloz
menenjitleri
A.SOMER
15:0015:50
YILBAġI TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
16:0016:50
29
Grup A1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
19.Hafta
Tarih:
05.01.2015
06.01.2015
07.01.2015
08.01.2015
09.01.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 58Salmonella ve
Ģigella
infeksiyonları
A.SOMER
ÇSvH 61-Viral
hepatitler
N.SALMAN
ÇSvH 64-Konjestif
kalp yetersizliği
A.DĠNDAR
ÇSvH 67- Normal
nörolojik geliĢim
M.ÇALIġKAN
A1-A2-Rad.Onk 5Kanserde Erken
Tanı ve Risk
Faktörleri
A. KĠZĠR
(E. N. ORAL)
11:0011:50
ÇSvH 59Döküntülü
hastalıklar
A.SOMER
ÇSvH 62Siyanotik kalp
hastalıkları
A.DĠNDAR
ÇSvH 65Miyokardit ve
kardiyomiyopati ;
endokarditperikardit
R.EKER
ÖMEROĞLU
ÇSvH 68- Anormal
nörolojik
bulguların
değerlendirilmesi
M.ÇALIġKAN
A1-A2-Rad.Onk 6Jinekolojik
Kanserlerde
Tedavi
S. KÜÇÜCÜK
(M. FAYDA)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
ÇSvH 60- Polio ve
herpes
infeksiyonları
N.SALMAN
ÇSvH 63- Epilepsi
ve konvülziyon
sınıflandırılması
M.ÖZMEN
ÇSvH 66- Akut
romatizmal ateĢ
R. EKER
ÖMEROĞLU
ÇSvH 69Asiyanotik kalp
hastalıkları-1
K.NĠġLĠ
ÇSvH 70Asiyanotik kalp
hastalıkları-2
K.NĠġLĠ
14:0014:50
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
15:0015:50
30
Grup A1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
20. Hafta
Tarih:
12.01.2015
13.01.2015
14.01.2015
15.01.2015
16.01.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
A1-A2-Rad.Onk 7Meme Kanserinde
Tedavi
M. FAYDA
(S. KÜÇÜCÜK)
10:0010:50
ÇSvH 71-Akut
böbrek yetersizliği
ve Crush
Sendromu
A.NAYIR
ÇSvH 74-Nefrotik
sendrom
A.YILMAZ
ÇSvH 77Hipertansiyon
A.YILMAZ
ÇSvH 80Çocuklarda
seyrek görülen
Gastrointestinal
hastalıklar
( Kolesistik /
Pnakreatiti /
Polipozis)
V.ERTEKĠN
11:0011:50
ÇSvH 72-Üriner
sistem
infeksiyonları
S.EMRE
ÇSvH 75-Kronik
böbrek yetersizliği
A.YILMAZ
ÇSvH 78-Akut ishal
V.ERTEKĠN
ÇSvH 81-Kronik
hepatitler
Ö.DURMAZ
A1-A2-Rad.Onk 8Onkolojik Aciller ve
Tedavisi
E. SAĞLAM
(E.N. ORAL)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
ÇSvH 73-Akut
glomerulonefrit
S.EMRE
ÇSvH 76-Sıvıelektrolit ve asitbaz denge
bozuklukları
A.NAYIR
ÇSvH 79-Kronik
ishal
V.ERTEKĠN
ÇSvH 82-Süt
çocuğunun
kolestatik
karaciğer
hastalıkları
Ö.DURMAZ
ÇSvH 83-Portal
Hipertansiyon
Ö.DURMAZ
14:0014:50
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
15:0015:50
16:0016:50
31
Grup A1 -Ders Kümesi 2
TIBBĠ GENETĠK
21.Hafta
Tarih:
19.01.2015
20.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
23.01.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
T.Gen 1- Genetik
hastalıkların genel
özellikleri
ġ.PALANDÜZ
(K.ÇEFLE)
T.Gen 4Kromozom
anomalileri oluĢum
mekanizmaları ve
genetik danıĢma
S.BAġARAN
(B.KARAMAN)
T.Gen-9
Nonmendeliyen
kalıtım: UPD genomik
imprinting
O.UYGUNER
(H.KAYSERĠLĠ)
T.Gen 14- Kalıtsal
kanserler
K.ÇEFLE
(ġ.PALANDUZ)
10:0010:50
T.Gen-2 Vaka
(Aile ağacı)
H.KAYSERĠLĠ
(B.KARAMAN)
T.Gen-5
Kromozom
anomalilerinde
klinik bulgular ve
genetik danıĢma
B.KARAMAN
(H.KAYSERĠLĠ)
T.Gen-6
Uygulamalı ders –
Sitogenetik – Tanı
testleri ve
yorumları (Tüm
grup)
B.KARAMAN
(S.BAġARAN )
T.Gen 10Prediktif ve
presemptomatik
testler ve genetik
danıĢma
ġ.ÖZTÜRK
(K.ÇEFLE)
T.Gen 15Uygulamalı ders Kanser
Sitogenetiği (Tüm
grup)
K.ÇEFLE
(ġ.PALANDUZ)
ÇSvH Yazılı
Sınavı ve Sözlü
Sınavı
T.Gen 3- Tek gen
Hastalıkları: Sık ve
Nadir görülenler
H.KAYSERĠLĠ
(O.UYGUNER)
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
KLĠNĠK
UYGULAMA
T.Gen- 7 Vaka
(Dismorfik çocuğa
yaklaĢım)
H.KAYSERĠLĠ
T.Gen-12
Moleküler genetik
uygulamaları (Tüm
grup)
O.UYGUNER
T.Gen 17Teratojenler
ġ.ÖZTÜRK
(K.ÇEFLE)
14:0014:50
SERBEST
ÇALIġMA
T.Gen-8
Dismorfoloji I-II
H.KAYSERĠLĠ
(K.ÇEFLE)
T.Gen-13 Prenatal
tanı
/preimplantasyon
tanısı
S.BAġARAN
( B.KARAMAN )
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
SERBEST
ÇALIġMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
13:0013:50
ÖĞLE TATĠLĠ
T.Gen-11
T.Gen 16- Genetik
Nonmendel kalıtım
hastalıkların
II Dinamik
tedavisi (Koruyucu
mutasyon
/ enzim replasmanı
/Maternal kalıtım
/ gen tedavisi)
O.UYGUNER
ġ.PALANDUZ
(ġ.ÖZTÜRK)
(K.ÇEFLE)
16:0016:50
32
Grup A1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
22.Hafta
Tarih:
26.01.2015
27.01.2015
28.01.2015
29.01.2015
30.01.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KHvD 1-Kadın
Hastalıkları ve
Doğum GiriĢ ve
TanıĢma
Ö.YALÇIN
KHvD 5-Amenore2
F.SEVĠLEN
KHvD 9-Ġnfertilite
Tanı
F.BUYRU
PRATĠK
UYGULAMA
KHvD 10-Ġnfertilite
Etyoloji
F.BUYRU
A1-A2-Rad.Onk 9Kemik ve
YumuĢak Doku
Tümörlerinde
Tedavi
E.
DARENDELĠLER
(E. SAĞLAM)
09:0009:50
10:0010:50
TIBBĠ GENETĠK
SINAVI
(10:00-10:50)
KHvD 2-Gebelikte
tarama testleri
A.YÜKSEL
KHvD 6Antepartum fetal
değerlendirme-1
H.ERMĠġ
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
A1-A2-Rad.Onk
10-Gastrointestinal
Sistem
Tümörlerinde Te
davi
A. KĠZĠR
(E. N. ORAL )
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KHvD 3-Prenatal
tanı uygulamaları
A.YÜKSEL
KHvD 7Antepartum fetal
değerlendirme-2
H.ERMĠġ
KHvD 11-Ġnfertilite
Tedavi
F.BUYRU
KHvD 14Jinekolojide tanı
yöntemleri
B.ERGUN
14:0014:50
KHvD 4-Amenore1
F.SEVĠLEN
KHvD 8-Normal
siklus ve
menstruasyon
S. AKHAN
KHvD 12-Gebelik
ve sistemik
hastalıklar-1
Ġ KALELĠOĞLU
KHvD 15Premenstrüel
sendrom ve
dismenore
E. BAġTU
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
KHvD 13-Gebelik
ve sistemik
hastalıklar-2
Ġ. KALELĠOĞLU
15:0015:50
16:0016:50
33
Grup A1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
23.Hafta
Tarih:
02.02.2015
03.02.2015
04.02.2015
05.02.2015
06.02.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 16Disfonksiyonel
kanamalar
Ö.YALÇIN
KHvD 20-Teratoloji
Ġ.KALELĠOĞLU
KHvD 24-Rekürren
abortus
A.TURFANDA
KHvD 28-Polikistik
over sendromu
F. BUYRU
PRATĠK
UYGULAMA
10:0010:50
KHvD 17-Ektopik
gebelik
H.SAYGILI
KHvD 21-Erken
doğum eylemi ve
tokoliz
A.YILDIRIM
KHvD 25-Spontan
abortus
A.TURFANDA
KHvD 29-Cinsiyet
anomalileri
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
A1-A2-Rad.Onk
11-Lenfomalarda
Tedavi
E. SAĞLAM
(E.
DARENDELĠLER)
11:0011:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
A1-A2-Rad.Onk
12-Santral Sinir
Sistemi
Tümörlerinde
Tedavi
R. MERAL
(A. KARADENĠZ )
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KHvD 18Hiperandrojenemi
F.BUYRU
KHvD 22-Erken
membran rüptürü
A.YILDIRIM
KHvD 26-Doğum
indüksiyonu
B.ERGUN
KHvD 30-Üçüncü
trimester
kanamaları
B.ERGUN
KHvD 32-Makat
geliĢi
R. HAS
14:0014:50
KHvD 19-IUGG
L.ĠBRAHĠMOĞLU
KHvD 23-Obstetrik
ultrasonografi
A. YÜKSEL
KHvD 27Fonksiyonel ve
mekanik distosi
H.ERMĠġ
KHvD 31-Situs ve
Prezantasyon
anomalileri
Ġ.KALELĠOĞLU
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
16:0016:50
34
Grup A1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
24.Hafta
Tarih:
09.02.2015
10.02.2015
11.02.2015
12.02.2015
13.02.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KHvD 40Ürojinekoloji
Ö.YALÇIN
KHvD 44Gebelikte
hipertansif
hastalıklar-1
L.ĠBRAHĠMOĞLU
PRATĠK
UYGULAMA
KHvD 41-Çoğul
gebelikler
R.HAS
KHvD 45Gebelikte
hipertansif
hastalıklar-2
L.ĠBRAHĠMOĞLU
A1-A2-Rad.Onk
13-BaĢ-Boyun
Tümörlerinde
Tedavi
M. ALTUN
( R. MERAL )
09:0009:50
10:0010:50
KHvD 33-Fetal
tedavi
A. YÜKSEL
KHvD 36-Gebelik
ve diyabet
L.ĠBRAHĠMOĞLU
KHvD 34-RH
uygunsuzluğu
A. YÜKSEL
KHvD 37Gebelikte
kardiyovasküler ve
solunum sistemi
hastalıkları
L.ĠBRAHĠMOĞLU
11:0011:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
A1-A2-Rad.Onk
14-Üro-genital
Tümörlerde Tedavi
E.
DARENDELĠLER
(E SAĞLAM )
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KHvD 35-Uterus
myomları
H.SAYGILI
KHvD 38Ġntrapartum fetal
değerlendirme-1
A.YILDIRIM
KHvD 42Menopoz-1
A.TURFANDA
KHvD 46EndometriozisEtyoloji,
semptomlar
E.ATTAR
SERBEST
ÇALIġMA
14:0014:50
SERBEST
ÇALIġMA
KHvD 39Ġntrapartum fetal
değerlendirme-2
A.YILDIRIM
KHvD 43Menopoz-2
A.TURFANDA
KHvD 47Endometriozistanı, tedavi
E.ATTAR
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
16:0016:50
35
Grup A1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
25.Hafta
Tarih:
16.02.2015
17.02.2015
18.02.2015
19.02.2015
20.02.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 48-Tanısal
ve operatif
Histereskopi
C.AKGÜL
KHvD 52-Plasenta
ve amniyos sıvısı
anomalileri
A.BÜYÜKÖREN
KHvD 55-Doğum
kanalı travmaları
Ö.YALÇIN
KHvD 58-Genital
malformasyonlar
Ö.YALÇIN
PRATĠK
UYGULAMA
10:0010:50
KHvD 49-Tanısal
ve operatif
laparoskopi
E. ATTAR
KHvD 53-Genital
organların yer
değiĢtirmesi
A.BÜYÜKÖREN
KHvD 56-Puerperal
KHvD 59-Perinatal
hastalıklar
enfeksiyonlar
F.GÜNGÖR
R. HAS
UĞURLUCAN
A1-A2-Rad.Onk
15-Cilt
Tümörlerinde
Tedavi
A. KĠZĠR
( E.N.ORAL)
11:0011:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
A1-A2-Rad.Onk
16-Akciğ
er Kanserlerinde
Tedavi
E.SAĞLAM
( E.N.ORAL)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KHvD 50-Miad
geçmesi, Fetal
ölüm, Perinatal
mortalite
H.ERMĠġ
KHvD 54Postpartum
kanama
H.SAYGILI
KHvD 57Adneksiyel kitleler
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
KHvD 60Jinekolojik
kanserlerde temel
biyoloji ve
immünoloji
S. AKHAN
KHvD 62-Sitoloji
ve kolposkopi
B. ERGUN
14:0014:50
KHvD 51Gebelikte
hematolojik
hastalıklar
E.BAġTU
SERBEST
ÇALIġMA
KHvD 61Jinekolojik
kanserlerde
epidemiyoloji,
genetik ve
onkojenler
S.TOPUZ
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
16:0016:50
36
Grup A1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
26.Hafta
Tarih:
23.02.2015
24.02.2015
25.02.2015
26.02.2015
27.02.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:00
09:50
KHvD 63-Tümör
markerlerı ve
kanser taraması
Y.SALĠHOĞLU
KHvD 67-Jinekoloji
ve obstetrikte tıbbi
genetik
S.BAġARAN
KHvD 71- Serviks
kanseri 1
S.TOPUZ
KHvD 75-Doğum
operasyonları
R.HAS
PRATĠK
UYGULAMA
10:0010:50
KHvD 64Jinekolojik
operasyonlar
Y.SALĠHOĞLU
KHvD 68-Vulva ve
vaginanın benign
ve prekanseröz
lezyonları
A.TURFANDA
KHvD 72-Serviks
kanseri 2
S.TOPUZ
KHvD 76Endometriumun
prekanseröz
lezyonları
Y.SALĠHOĞLU
A1-A2-Rad.Onk
17-Endokrin
Sistem
Tümörlerinde
Tedavi
R. MERAL
( A. KARADENĠZ )
11:0011:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KHvD 65-Epitelyal
over tümörleri-1
C.ĠYĠBOZKURT
KHvD 69-Vulva
kanseri
A.TURFANDA
KHvD. 73 - Rad.
Jinekolojik
Radyoloji-1
B.BAKIR
KHvD 77Endometrium
kanseri ve uterus
mezenkimal
tümörleri
Y.SALĠHOĞLU
SERBEST
ÇALIġMA
14:0014:50
KHvD 66-Epitelyal
over ve tuba
tümörleri-2
C.ĠYĠBOZKURT
KHvD 70-Serviksin
benign ve
prekanseröz
lezyonları
S.TOPUZ
KHvD. 74 - Rad.
Jinekolojik
Radyoloji-2
B.BAKIR
KHvD 78-Ġnfertilite
ve Androloji
E. ATTAR
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
16:0016:50
37
Grup A1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
27.Hafta
Tarih:
02.03.2015
03.03.2015
04.03.2015
05.03.2015
06.03.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 79-Kök
hücre kordon kanı
bankacılığı
E. ATTAR
KHvD 83-Genital
Tüberküloz
H. SAYGILI
KHvD 86Ovülasyon
Ġndüksiyonu 1
C. AKGÜL
KHvD 89-Asiste
reprodüktif
teknikler-2
C.AKGÜL
PRATĠK
UYGULAMA
10:0010:50
KHvD 80Tromboembolizm
ve Amniyotik Sıvı
Embolisi,DIC
Ġ.KALELĠOĞLU
KHvD 84Jinekolojik
Tümörlerde
Radyoterapi
S. KÜÇÜCÜK
KHvD 87Ovülasyon
Ġndüksiyonu 2
C. AKGÜL
KHvD 90-ġok
F. GUNGOR
UĞURLUCAN
KHvD 93-Pelvik
Ağrı
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
11:0011:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KHvD 81-Germ
Hücreli Over
Tümörleri
C.ĠYĠBOZKURT
KHvD 85-Gebelik
ve Kanser
S.TOPUZ
KHvD 88-Asiste
Reprodüktif
Teknikler 1
C. AKGÜL
KHvD 91-Seks
kord hücreli over
tümörleri
C.ĠYĠBOZKURT
KHvD 94-Çocukluk
Çağı Jinekolojik
Problemleri
S. AKHAN
14:0014:50
KHvD 82-Tuba ve
metastatik over
kanserleri
C.ĠYĠBOZKURT
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
KHvD 92-Over
kanserlerinde
kemoterapi
P. SAĠP
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
16:0016:50
38
Grup A1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
28.Hafta
Tarih:
09.03.2015
10.03.2015
11.03.2015
12.03.2015
13.03.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 95-Adolesan
Çağı Jinekolojik
Problemleri
S. AKHAN
KHvD 98-Kadında
Cinsel Fonksiyon
Bozuklukları
S.AKHAN
KHvD101-Alt
Genital Sistem
Enfeksiyonları
A. BÜYÜKÖREN
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
10:0010:50
KHvD 96Trofoblastik
Hastalıklar 1
C. ĠYĠBOZKURT
KHvD 99-Aile
Planlaması 1
E.BAġTU
KHvD102-Üst
Genital Sistem
Enfeksiyonları
A.BÜYÜKÖREN
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
11:0011:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KHvD 97Trofoblastik
Hastalıklar 2
C. ĠYĠBOZKURT
KHvD100-Aile
Planlaması 2
E. BAġTU
KHvD103-Üreme
Fizyolojisi
F.SEVĠLEN
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
14:0014:50
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
16:0016:50
39
Grup A1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK - KLĠNĠK BĠYOĠSTATĠSTĠK
29. Hafta
Tarih:
16.03.2015
17.03.2015
18.03.2015
19.03.2015
20.03.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
SERBEST
ÇALIġMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
Yönelim Programı
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
CER 1- Cerrahi ve
Kliniğimizin
Tarihçesi
S. MERCAN
CER 2 - Cerrahide
profesyonel tutum
A.DĠNÇÇAĞ
CER 3 - Cerrahi
Enfeksiyonlar
H.BAKKALOĞLU
Rad.3-Radyolojiye
giriĢ-3
Rad.1-Radyolojiye
giriĢ-1
A1 ve A2 KL.Bio
1-Klinik
Bioistatistiğe giriĢ,
kurumsal
örnekleme
dağılımı, standart
hata havramı
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
08:0008:50
09:0009:50
10:0010:50
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum Sınavı
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
14:0014:50
A.SALMASLIOĞLU
A1 ve A2
Radyasyon
Onkolojisi
Sınavı
15:0015:50
Rad.2-Radyolojiye
giriĢ-2
A.SALMASLIOĞLU
A1 ve A2 KL.Bio
2-Örnekleme
yöntemleri ve
örneklem
büyüklüğünün
hesaplanması,
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
16:0016:50
40
A.SALMASLIOĞLU
CER 4 - Yara
ĠyileĢmesi
L.AVTAN
A1 ve A2 KL.Bio
3-Ortalamaların
genellenmesi ve
karĢılaĢtırılması,
güven aralıkları, z
testi, student’t test1
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
UYGULAMA
CER 5 - Cerrahi
hastalarda
beslenme
A.BOZBORA
A1 ve A2 KL.Bio
4-Ortalamaların
genellenmesi ve
karĢılaĢtırılması,
güven aralıkları, z
testi, student’t test2
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
Grup A1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK - KLĠNĠK BĠYOĠSTATĠSTĠK
30.Hafta
Tarih:
23.03.2015
24.03.2015
25.03.2015
26.03.2015
27.03.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:0008:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:0009:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:0010:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:0011:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
4.SINIF ÖĞRENCĠ
KURULU
(TÜM GRUPLAR)
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
CER 6 - Obesite
cerrahisi
A.BOZBORA
CER 8 -Tiroid
kanseri
Y.ERBĠL
Rad.4-Meme
radyolojisi
G.ACUNAġ
CER 10 Paratiroid
hastalıkları
Y.GĠLES
CER 12 - Memenin
selim hastalıkları
A.DĠNÇÇAĞ
CER 9 - Selim
tiroid hastalıkları
S.ÖZARMAĞAN
A1 ve A2 KL.Bio
5-Ġkiden çok
grubun
ortalamalarının
karĢılaĢtırılması,
varyans analizi
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
CER 11 - Sürrenal
hastalıkları
S.MERCAN
A1 ve A2 KL.Bio
7-Ortalamaların
genellenmesi ve
karĢılaĢtırılması,
güven aralıkları, z
testi ve ki-kare
testleri
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
UYGULAMA
14:0014:50
15:0015:50
CER 7 Perioperatif hasta
bakımı
U.BARBAROS
A1 ve A2 KL.Bio
6-Parametrik
olmayan istatistik
yöntemler, sıra
istatistikleri
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
16:0016:50
41
A1 ve A2 KL.Bio
8-Nitel değiĢkenler
arası iliĢki/uyum
değerlendirilmeleri
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
UYGULAMA-I
Grup A1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK - KLĠNĠK BĠYOĠSTATĠSTĠK
31.Hafta
Tarih:
30.03.2015
31.03.2015
01.04.2015
02.04.2015
03.04.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:0008:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:0009:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:0010:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:0011:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
Rad.5Gastrointestinal
sistem
görüntüleme-1
B.BAKIR
CER 13 - Meme
kanseri
V.ÖZMEN
A1 ve A2 KL.Bio
9-AraĢtırma tipleri,
klinik deneyleme
düzenleri,
rastlantısallık,
körleme
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
CER 15 Özofagus
tümörleri
F. TUNCA
A1 ve A2 KL.Bio
12-Korelasyon ve
regresyon
çözümlemesi-1
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
14:0014:50
Rad.6Gastrointestinal
sistem
görüntüleme-2
B.BAKIR
CER 14 - Hiatus
ve özofagusun
selim hastalıkları
A.ĠĞCĠ
A1 ve A2 KL.Bio
10-Risk ölçütlleri,
insidans, odds
ratio, relatif risk,
atfedilen risk
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
CER 16 - Mide
kanseri
Y.BÜYÜKUNCU
A1 ve A2 KL.Bio
13-Korelasyon ve
regresyon
çözümlemesi-2
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
A1 ve A2 KL.Bio
11-Tanı testlerinin
değerlendirrilmesi,
duyarlılık, özgüllük,
prediktif değerler,
ROC eğrisi
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
CER 17 - Mideduodenum selim
hastalıkları
T.BULUT
A1 ve A2 KL.Bio
14-Sağkalım
analizi, UygulamaII
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
15:0015:50
16:0016:50
42
Grup A1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK - KLĠNĠK BĠYOĠSTATĠSTĠK
32.Hafta
Tarih:
06.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
10.04.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:0008:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:0009:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:0010:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:0011:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
CER 18 - Ġnce
barsak ve
apendiks
hastalıkları
R.SEVEN
CER 20 Kolorektal kanser
A. ĠĞCĠ
, CER 23 Karaciğerin selim
lezyonları
C.ĠBĠġ
CER 24 - Safra
kesesi ve safra
yollarının selim
hastalıkları
Y.TEKANT
CER 26 - ġok I
C.ERTEKĠN
14:0014:50
CER 19 - Kalın
barsağın selim
hastalıkları
R.SEVEN
CER 21 - Selim
anorektal
hastalıklar
T.BULUT
Rad.7-Abdominal
görüntüleme-1
A.POYANLI
CER 25 - Safra
kesesi ve safra
yolları tümörleri
Ġ.ÖZDEN
CER 27 - ġok II
C.ERTEKĠN
CER 25 - Safra
kesesi ve safra
yolları tümörleri
Ġ.ÖZDEN
Rad.10-GiriĢimsel
radyoloji
B.ACUNAġ
15:0015:50
CER 22 Karaciğer primer
ve sekonder
tümörleri
C.ĠBĠġ
Rad.8-Abdominal
görüntüleme-2
A.POYANLI
16:0016:50
,
43
Grup A1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK - KLĠNĠK BĠYOĠSTATĠSTĠK
33.Hafta
Tarih:
13.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
17.04.2015
Saat:
08:0008:50
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:0009:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:0010:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:0011:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
A1 ve A2
KL.Biyoistatistik ve
Tıp BiliĢim Sınavı
(13:00-14:00)
CER 29 - Akut
pankreatit
H.YANAR
CER 32 - Dalak
hastalıkları
L.AVTAN
CER 35 - Akut
karın sendromu-1
K.GÜNAY
CER 37 - Ġleus
H.YANAR
14:0014:50
CER 28 Pankreas tümörleri
F.EKĠZ
CER 30 - Ameliyat
sonrası
komplikasyonlar
F.EKĠZ
CER 33 - Karın
travmaları-1
C.ERTEKĠN
CER 36 - Akut
karın sendromu-2
K.GÜNAY
Rad.12-Akut karın
görüntüleme
B.BAKIR
CER 31 - GĠS
kanamaları
Y.BÜYÜKUNCU
CER 34 - Karın
travmaları-2
C.ERTEKĠN
Rad.11-GiriĢimsel
onkolojik tedavi
K.GÜVEN
15:0015:50
16:0016:50
44
Grup A1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK - KLĠNĠK BĠYOĠSTATĠSTĠK
34.Hafta
Tarih:
20.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
24.04.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:0008:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
09:0009:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
10:0010:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
11:0011:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
CER 38 - Arter
hastalıkları
F.A.GENÇ
CER 40 - Diabetik
ayak
S.BAKTIROĞLU
CER 43 - Organ
nakli
A. E. AYDIN
14:0014:50
CER 39 - Ven
hastalıkları
M.KURTOĞLU
CER 41 Cerrahide modern
yöntemler
U.BARBAROS
CER 44 - Karaciğer
nakli
Ġ ÖZDEN
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
Rad.13-Travmada
giriĢimsel tedavi
K.GÜVEN
CER 42 - Yanıklar
R.GÜLOĞLU
CER 45 - Fıtıklar
K.GÜNAY
SERBEST
ÇALIġMA
16:0016:50
SERBEST
ÇALIġMA
Rad.14-Vasküler
sistem
görüntüleme
A.POYANLI
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
45
23 NĠSAN
ULUSAL
EGEMENLĠK
ÇOCUK
BAYRAMI
ÖĞLE TATĠLĠ
SERBEST
ÇALIġMA
Grup A1 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI
35.Hafta
Tarih:
27.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
01.05.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
Halk Sağ.1- Halk
sağlığına giriĢ
A.Emel ÖNAL
09:0009:50
Halk Sağ.7Günümüzde birinci
basamak sağlık
hizmetleri
N. ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.8-Sağlık
kayıtları ve önemi,
hastalıkların/ölümle
rin bildirimi
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.9-Sağlık
ekonomisinde
temel kavramlar,
değerlendirme
yöntemleri
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 1
(HALK EKMEK)
S.KARABEY
N.ÖZGÜLNAR
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
Halk Sağ.4Sağlıkta
eĢitsizlikler ve
sağlık hakkı
S.KARABEY
Halk Sağ.10Dünyada ve
Türkiye’de sağlık
sistemleri ve sağlık
hizmetlerinin
finansmanı
B.HAPÇIOĞLU
14:0014:50
Halk Sağ.5Cumhuriyet
dönemi sağlık
politikaları
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.11Sağlık yönetimi ve
sağlık insan gücü
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.6Günümüz Sağlık
Politikaları
N. ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.12Sağlıkta ekip
çalıĢması,
liderlik,denetim
N.ÖZGÜLNAR
10:0010:50
Genel Cerrahi
Sınavı
Halk Sağ.3-Halk
Sağlığının Bugünü
S.KARABEY
11:0011:50
12:0013:00
15:0015:50
Halk Sağ.2-Halk
Sağlığının Dünü
S.KARABEY
ÖĞLE TATĠLĠ
Radiodiagnostik
Sınavı
16:0016:50
46
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 1
(HALK EKMEK)
S.KARABEY
N.ÖZGÜLNAR
1 MAYIS Emek
ve DayanıĢma
Günü
Grup A1 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI
36.Hafta
Tarih:
04.05.2015
05.05.2015
06.05.2015
07.05.2015
08.05.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
Halk Sağ.19Kanıta dayalı halk
sağlığı
uygulamaları
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.25Cinsellik ve cinsel
sağlık
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.20Nüfus ve sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.26Cinsel yolla
bulaĢan
enfeksiyonlar
S.KARABEY
09:0009:50
10:0010:50
Halk Sağ.13Toplum
beslenmesi, temel
ilkeleri, yeterli ve
dengeli beslenme
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.14Türkiye’de
beslenme sorunları
(beslenme
araĢtırmaları)
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.21Sağlık ölçütleri
N.ĠNCE
Halk Sağ.31-Ödev
ara değerlendirme2
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 2
(HAMĠDĠYE SU)
B.A. ÖZYILDIRIM
N.ĠNCE
Halk Sağ.27HIV/AIDS
pandemisi
S.KARABEY
11:0011:50
Halk Sağ.15Gıda güvenliği
G.GÜNGÖR
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
Halk Sağ.16Epidemiyolojinin
tanımı, veri
kaynakları,
yöntemler ve
kullanım alanları.
Tanımlayıcı
epidemiyoloji
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.22Ödev ara
değerlendirme-1
Halk Sağ.28Güvenli annelik ve
istenmeyen
gebelikler
N.ÖZGÜLNAR
14:0014:50
Halk Sağ.17Analitik gözlemsel
araĢtırmalar (vakakontrol kohort)
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.23Sağlık
hizmetlerinde,
danıĢmanlık
N.ĠNCE
Halk Sağ.29Gebelikten
korunma
yöntemleriyenilikler
N.ÖZGÜLNAR
15:0015:50
Halk Sağ.18Müdahaleli
araĢtırmalar.
AraĢtırma
planlanmasında
önemli noktalar ve
araĢtırmalarda
yapılan hatalar
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.24Cinsel
sağlık/Üreme
sağlığı, kavramlar,
ölçütler
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.30-Ġleri
yaĢ cinsel sağlığı
ve üreme sağlığı
A.E.ÖNAL
16:0016:50
47
Halk Sağ.32-KiĢiyi
hastalanmadan
önce çevresiyle
değerlendirme
A.E.ÖNAL
Halk Sağ.33BulaĢıcı hastalıklar
ve salgınlar
G.GÜNGÖR
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.34Toplumda bulaĢıcı
hastalıkların
yönetimi
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 2
(HAMĠDĠYE SU)
B.A.ÖZYILDIRIM
N.ĠNCE
Halk Sağ.35sağlık hizmetleri ile
iliĢkili
enfeksiyonların
önlenmesi
S.KARABEY
Grup A1 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI
37.Hafta
Tarih:
11.05.2015
12.05.2015
13.05.2015
14.05.2015
15.05.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
Halk Sağ.36Uluslararası sağlık
örgütleri
S.KARABEY
Halk Sağ.41-Anne
sütü ile beslenme
ve emzirme
danıĢmanlığı
N.ĠNCE
Halk Sağ.46-Ġleri
yaĢ sağlığı
B.A.ÖZYILDIRIM
09:0009:50
Halk Sağ.47Kronik enfeksiyon
hastalıkları ve
çevre: Tüberküloz,
sıtma, hepatit B,C
brusella
A. E.ÖNAL
Halk Sağ.48Kronik enfeksiyöz
olmayan
hastalıklar, ve
çevre:
Hipertansiyon,
diyabet,
osteoporoz KOAH,
astım
A.E.ÖNAL
10:0010:50
Halk Sağ.37Türkiye’de
bağıĢıklama
hizmetleri
N.ĠNCE
Halk Sağ.42Ergenler/gençler
ve eriĢkin sağlığı
A. E. ÖNAL
11:0011:50
Halk Sağ.38-Su ve
besinlerle bulaĢan
hastalıkların
yönetimi
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.43-Okul
sağlığı
A.E.ÖNAL
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
Halk Sağ.39Bebek ve
çocuklardaki ishalli
hastalıkların
yönetimi
B. A. ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.44Toplumda Ģiddet
ve kazaların
yönetimi
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.49Kanser
epidemiyolojisi
H.GÜL
Halk Sağ.40-Akut
solunum yolu
enfeksiyonları ve
denetimi
B. A. ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.45Toplumda ruh
sağlığı
H.GÜL
Halk Sağ.50Çevresel sağlık
göstergeleri
G.GÜNGÖR
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
48
Halk Sağ.51Çevre sorunları: Ġç
ve dıĢ ortam hava
kalitesi ve sağlık
G.GÜNGÖR
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 3
(ĠSTAÇ)
B. HAPÇIOĞLU
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.52Güncel çevre
sorunları ve sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.53- Ġklim
değiĢikliği ve
sağlık
B.HAPÇIOĞLU
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 3
(ĠSTAÇ)
B. HAPÇIOĞLU
H.ĠġSEVER
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.54OlağandıĢı
durumlarda sağlık
hizmetleri
N.ĠNCE
Halk Sağ.55Çevre sorunlarının
önlenmesi ve
çevre eğitimi
B.HAPÇIOĞLU
Grup A1 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI
38.Hafta
Tarih:
18.05.2015
19.05.2015
20.05.2015
21.05.2015
22.05.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
Halk Sağ.56Sağlıklı Ģehirler ve
barınma koĢulları
H.GÜL
10:0010:50
Halk Sağ.57- ĠĢ
sağlığı tanım ve
tarihçe,
ülkemizdeki
meslek hastalıkları
B.A.ÖZYILDIRIM
11:0011:50
Halk Sağ.58-ĠĢ
kazası tanımı,
nedenleri ve
korunma
yöntemleri
B.A.ÖZYILDIRIM
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
14:0014:50
Halk Sağ.59Ergonomi
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.60ÇalıĢma
yaĢamında riskli
gruplar
H.GÜL
19 MAYIS
ATATÜRKÜ
ANMA GENÇLĠK
VE SPOR
BAYRAMI
Halk Sağ.61KurĢun, civa ve
benzeri metallerle
olan meslek
hastalıkları
N.ĠNCE
Halk Sağ.62Fiziksel etkenli
meslek hastalıkları1 (Ġyonize-iyonize
olmayan
elektromanyetik
radyasyonlar,
gürültü)
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.63Fiziksel etkenli
meslek hastalıkları2 (TitreĢim, basınç,
ısı ve ergonomi)
H.ĠġSEVER
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 4
(Gıda/Su/Hava
güvenliği)
E. ÖNAL
G. GÜNGÖR
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.64Tozlarla oluĢan
meslek hastalıkları,
iĢyeri hekiminin
görev ve
sorumlulukları ve
iĢyerinde sağlık
gözetimi
N.ĠNCE
Halk Sağ.65-Risk
değerlendirme,
mevzuata göre
hekimin görevleri
H.GÜL
15:0015:50
16:0016:50
49
Halk Sağ.66Ödev sunumu-1
Halk Sağ.67Ödev sunumu-2
Halk Sağ.68Ödev sunumu-3
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.69Ödev sunumu-4
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 4
(Gıda/Su/Hava
güvenliği)
E. ÖNAL
G. GÜNGÖR
Halk Sağ.70Ödev sunumu-5
Grup A1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
39.Hafta
Tarih:
25.05.2015
26.05.2015
27.05.2015
28.05.2015
29.05.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
ORT. 1-Ortopedi
ve travmatolojiye
giriĢ
Ö.YAZICIOĞLU
ORT. 4-Kemik ve
YumuĢak Doku
iyileĢmesi
C.ġEN
ORT 7-Yürüme
Analizi
Y.TEMELLĠ
ORT 10-Kasiskelet sistemi
yaralanmalarında
terminoloji ve
sınıflama
Ö.KILIÇOĞLU
09:0009:50
ORT. 5-Ortopedik
genel biyomekanik
M.ÇAKMAK
L.ERALP
ORT.(Rad1)11Kas-Ġskelet sistemi
tümörleri ve tümör
ORT 8-Omurga ve
benzeri
nörolojik muayene
lezyonlarında
U.TALU
radyolojik
değerlendirme
M.DURSUN
ORT. 3-Ortopedik
dokuların histoloji
ve fizyolojisi
L.ERALP
ORT. 6-Ekstremite
muayenesi
C.ġEN
ORT 9-Ortopedi
ve travmatolojide
isimlendirme ve
sınıflandırma
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.(Rad2)12Kas-Ġskelet sistemi
travma ve
infeksiyonlarda
radyoloji
M.DURSUN
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 1
(Klinik Tanıtımı)
KLĠNĠK
UYGULAMA 2
KLĠNĠK
UYGULAMA 3
KLĠNĠK
UYGULAMA 4
14:0014:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 1
(Klinik Tanıtımı)
KLĠNĠK
UYGULAMA 2
KLĠNĠK
UYGULAMA 3
KLĠNĠK
UYGULAMA 4
10:0010:50
A1 Halk Sağlığı
Sınavı
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ORT. 2-Klinik
Anatomi
L.ERALP
15:0015:50
16:0016:50
50
Grup A1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
40.Hafta
Tarih:
01.06.2015
02.06.2015
03.06.2015
04.06.2015
05.06.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:00
09:50
ORT.(Rad3)13Çocukluk Çağı
Kas-Ġskelet sistemi
hastalıklarında
radyolojik
görüntüleme
E.YEKELER
ORT.16-YumuĢak
Doku Sorunları,
tendon - ligaman
yaralanmaları,aĢırı
kullanım,
tendinozis
A.C.ATALAR
ORT.19-Pediatrik
kırıklar
Ġ.ÖZTÜRK
ORT.22-Akut
kemik ve eklem
enfeksiyonları
C.ġEN
ORT.25-Osteoartrit
Ö.YAZICIOĞLU
10:00
10:50
ORT.14Osteosentez
Mekanik ve
Biyolojik yaklaĢım
A.C.ATALAR
ORT.17-Kıkırdak
hastalıkları ve
yaralanmaları
M.AġIK
ORT.20Osteonekrozlar
A.C.ATALAR
ORT.23-Kronik
kemik ve eklem
enfeksiyonları
C.ġEN
ORT.26-Gonartroz
M.AġIK
11:00
11:50
ORT.15-Kırık
komplikasyonları
(kompartman
send.,enfeksiyon,
kaynamama )
Ö.YAZICIOĞLU
ORT.18-Spor
Travmaları
M.AġIK
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 5
KLĠNĠK
UYGULAMA 6
KLĠNĠK
UYGULAMA 7
KLĠNĠK
UYGULAMA 8
KLĠNĠK
UYGULAMA 9
14:00
14:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 5
KLĠNĠK
UYGULAMA 6
KLĠNĠK
UYGULAMA 7
KLĠNĠK
UYGULAMA 8
KLĠNĠK
UYGULAMA 9
ORT.21ORT. 24Çocuklarda yürüme
Romatolojik
bozuklukları ve
hastalıklarda
hastalıkları
ortopedik yaklaĢım
C.ġEN
Ġ.ÖZTÜRK
15:00
15:50
16:00
16:50
51
ORT. 27Koksartroz
Ö.YAZICIOĞLU
Grup A1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
41.Hafta
Tarih:
08.06.2015
09.06.2015
10.06.2015
11.06.2015
12.06.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:00
09:50
ORT.28Cücelerde boy
uzatma stratejileri
ve Ġlizarov
cerrahisi
C.ġEN
Ort 31-Kemik ve
yumuĢak doku
tümörlerinde
radyoterapi
F.AĞAOĞLU
ORT.34-Omurga
kökenli ağrı
U. TALU
ORT.37-Pelvis ve
asetabulum
yaralanmaları
M.AġIK
ORT.40-GeliĢimsel
kalça displazisi
Y.TEMELLĠ
10:00
10:50
ORT.29-Kemik ve
yumuĢak
dokuTümörleri 1
M.ÇAKMAK
(H. ÖZGER)
ORT.32Nöromusküler
hastalıklar
(serebral palsi)
Y.TEMELLĠ
ORT.35-Omurga
hastalıkları
C. ġAR
ORT.38-Kalça
kırıkları ve çıkıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.41-Diğer
pediatrik kalça
hastalıkları
Ġ.ÖZTÜRK
11:00
11:50
ORT.30-Kemik ve
yumuĢak
dokuTümörleri 2
M.ÇAKMAK
(H. ÖZGER)
ORT.33-Ortez ve
protezler
Y.TEMELLĠ
ORT. 36-Omurga
yaralanmaları
C. ġAR
ORT.39-Femur ve
diz çevresi kırık ve
çıkıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.42-Doğumsal
alt ekstremite
hastalıkları
H.DURMAZ
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 10
KLĠNĠK
UYGULAMA 11
KLĠNĠK
UYGULAMA 12
KLĠNĠK
UYGULAMA 13
KLĠNĠK
UYGULAMA 14
14:00
14:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 10
KLĠNĠK
UYGULAMA 11
KLĠNĠK
UYGULAMA 12
KLĠNĠK
UYGULAMA 13
KLĠNĠK
UYGULAMA 14
15:00
15:50
16:00
16:50
52
Grup A1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
42.Hafta
Tarih:
15.06.2015
16.06.2015
17.06.2015
18.06.2015
19.06.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:00
09:50
ORT.43-Dizin spor
yaralanmaları ve
patellofemoral
sorunlar
M.AġIK
ORT.46-Ayak ve
ayak bileği
hastalıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.49-Dirsek ve
önkol
yaralanmaları ve
hastalıkları
A.C.ATALAR
ORT.52-Ortopedik
hastada fizik
tedavi ve
rehabilitasyon
A.KETENCĠ
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
10:00
10:50
ORT.44-Tibia ve
fibula kırıkları
Ġ.ÖZTÜRK
ORT.47-Omuz
hastalıkları
A.C.ATALAR
ORT.50- El ve
elbileği kırıkları
H.DURMAZ
ORT.53-Elbileği
ve el
yaralanmaları
(tendon, sinir
yaralanmaları ve
amputasyonları)
H.DURMAZ
11:00
11:50
ORT.45-Ayak ve
ayak bileği
yaralanmaları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.48-Omuz ve
humerus kırıkları
A.C.ATALAR
ORT. 51-El ve
elbileğinin
hastalıkları
H.DURMAZ
ORT.54-Ortopedik
aciller
Ġ. ÖZTÜRK
SERBEST
ÇALIġMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 15
KLĠNĠK
UYGULAMA 16
KLĠNĠK
UYGULAMA 17
KLĠNĠK
UYGULAMA 18
SERBEST
ÇALIġMA
14:00
14:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 15
KLĠNĠK
UYGULAMA 16
KLĠNĠK
UYGULAMA 17
KLĠNĠK
UYGULAMA 18
SERBEST
ÇALIġMA
15:00
15:50
16:00
16:50
53
Grup A1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
43.Hafta
Tarih:
22.06.2015
23.06.2015
24.06.2015
25.06.2015
26.06.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
Ortopedi ve
Travmatoloji
Sınavı
12:00
13:00
13:00
13:50
ÖĞLE TATĠLĠ
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
54
Grup A2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
15.Hafta.
Tarih:
08.12.2014
09.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KHvD 1-Kadın
Hastalıkları ve
Doğum GiriĢ ve
TanıĢma
Ö.YALÇIN
KHvD 5-Amenore2
F.SEVĠLEN
KHvD 9-Ġnfertilite
Tanı
F.BUYRU
KHvD 13-Gebelik
ve sistemik
hastalıklar-2
Ġ. KALELĠOĞLU
KHvD 2-Gebelikte
tarama testleri
A.YÜKSEL
KHvD 6Antepartum fetal
değerlendirme-1
H.ERMĠġ
KHvD 10-Ġnfertilite
Etyoloji
F.BUYRU
KHvD 14Jinekolojide tanı
yöntemleri
B.ERGUN
11:00
11:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
KHvD 3-Prenatal
tanı uygulamaları
A.YÜKSEL
KHvD 7Antepartum fetal
değerlendirme-2
H.ERMĠġ
KHvD 11-Ġnfertilite
Tedavi
F.BUYRU
KHvD 15Premenstrüel
sendrom ve
dismenore
E. BAġTU
14:00
14:50
KHvD 4-Amenore1
F.SEVĠLEN
KHvD 8-Normal
siklus ve
menstruasyon
S. AKHAN
KHvD 12-Gebelik
ve sistemik
hastalıklar-1
Ġ KALELĠOĞLU
KHvD 16Disfonksiyonel
kanamalar
Ö.YALÇIN
09:00
09:50
10:00
10:50
A Grubu
FARMAKOLOJĠ
SINAVI
15:00
15:50
16:00
16:50
55
Grup A2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
16.Hafta
Tarih:
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:00
09:50
KHvD 17-Ektopik
gebelik
H.SAYGILI
KHvD 21-Erken
doğum eylemi ve
tokoliz
A.YILDIRIM
KHvD 25-Spontan
abortus
A.TURFANDA
KHvD 29-Cinsiyet
anomalileri
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
PRATĠK
UYGULAMA
KHvD 30-Üçüncü
trimester
kanamaları
B.ERGUN
A1-A2-Rad.Onk 1Kanser
biyolojisinin
temelleri
M. FAYDA
(E.
DARENDELĠLER)
10:00
10:50
KHvD 18Hiperandrojenemi
F.BUYRU
KHvD 22-Erken
membran rüptürü
A.YILDIRIM
KHvD 26-Doğum
indüksiyonu
B.ERGUN
11:00
11:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
4.SINIF ÖĞRENCĠ
KURULU
(TÜM GRUPLAR)
PRATĠK
UYGULAMA
A1-A2-Rad.Onk 2
Klinik
Radyoterapinin
Biyolojik ve
Fiziksel Temelleri
A.KARADENĠZ
(R.MERAL)
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
KHvD 19-IUGG
L.ĠBRAHĠMOĞLU
KHvD 23-Obstetrik
ultrasonografi
A. YÜKSEL
KHvD 27Fonksiyonel ve
mekanik distosi
H.ERMĠġ
KHvD 31-Situs ve
Prezantasyon
anomalileri
Ġ.KALELĠOĞLU
KHvD 33-Fetal
tedavi
A. YÜKSEL
14:00
14:50
KHvD 20-Teratoloji
Ġ.KALELĠOĞLU
KHvD 24-Rekürren
abortus
A.TURFANDA
KHvD 28-Polikistik
over sendromu
F. BUYRU
KHvD 32-Makat
geliĢi
R. HAS
KHvD 34-RH
uygunsuzluğu
A. YÜKSEL
15:00
15:50
16:00
16:50
56
Grup A2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
17.Hafta
Tarih:
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:00
09:50
KHvD 35-Uterus
myomları
H.SAYGILI
KHvD 39Ġntrapartum fetal
değerlendirme-2
A.YILDIRIM
KHvD 43Menopoz-2
A.TURFANDA
KHvD 47Endometriozistanı, tedavi
E.ATTAR
PRATĠK
UYGULAMA
KHvD 48-Tanısal
ve operatif
Histereskopi
C.AKGÜL
A1-A2-Rad.Onk 3Radyasyondan
korunma Radyasyonun akut
ve geç etkileri
S. KÜÇÜCÜK
(M. FAYDA )
10:00
10:50
KHvD 36-Gebelik
ve diyabet
L.ĠBRAHĠMOĞLU
KHvD 40Ürojinekoloji
Ö.YALÇIN
KHvD 44-Gebelikte
hipertansif
hastalıklar-1
L.ĠBRAHĠMOĞLU
11:00
11:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
A1-A2-Rad.Onk 4Kanserden
Korunma
R. MERAL
(M. ALTUN)
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
KHvD 37Gebelikte
kardiyovasküler ve
solunum sistemi
hastalıkları
L.ĠBRAHĠMOĞLU
KHvD 41-Çoğul
gebelikler
R.HAS
KHvD 45-Gebelikte
hipertansif
hastalıklar-2
L.ĠBRAHĠMOĞLU
KHvD 49-Tanısal
ve operatif
laparoskopi
E. ATTAR
KHvD 51Gebelikte
hematolojik
hastalıklar
E.BAġTU
14:00
14:50
KHvD 38Ġntrapartum fetal
değerlendirme-1
A.YILDIRIM
KHvD 42Menopoz-1
A.TURFANDA
KHvD 46EndometriozisEtyoloji,
semptomlar
E.ATTAR
KHvD 50-Miad
geçmesi, Fetal
ölüm, Perinatal
mortalite
H.ERMĠġ
SERBEST
ÇALIġMA
15:00
15:50
16:00
16:50
57
Grup A2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
18.Hafta
Tarih:
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
01.01.2015
02.01.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KHvD 56Puerperal
hastalıklar
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
KHvD 60Jinekolojik
kanserlerde temel
biyoloji ve
immünoloji
S. AKHAN
PRATĠK
UYGULAMA
KHvD 62-Sitoloji
ve kolposkopi
B. ERGUN
KHvD 63-Tümör
markerlerı ve
kanser taraması
Y.SALĠHOĞLU
09:00
09:50
KHvD 52-Plasenta
ve amniyos sıvısı
anomalileri
A.BÜYÜKÖREN
10:00
10:50
KHvD 53-Genital
organların yer
değiĢtirmesi
A.BÜYÜKÖREN
KHvD 57Adneksiyel kitleler
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
KHvD 61Jinekolojik
kanserlerde
epidemiyoloji,
genetik ve
onkojenler
S.TOPUZ
11:00
11:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
YILBAġI TATĠLĠ
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
KHvD 54Postpartum
kanama
H.SAYGILI
KHvD 58-Genital
malformasyonlar
Ö.YALÇIN
SERBEST
ÇALIġMA
KHvD 64Jinekolojik
operasyonlar
Y.SALĠHOĞLU
14:00
14:50
KHvD 55-Doğum
kanalı travmaları
Ö.YALÇIN
KHvD 59-Perinatal
enfeksiyonlar
R. HAS
SERBEST
ÇALIġMA
KHvD 65-Epitelyal
over tümörleri-1
C.ĠYĠBOZKURT
15:00
15:50
16:00
16:50
58
Grup A2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
19.Hafta
Tarih:
05.01.2015
06.01.2015
07.01.2015
08.01.2015
09.01.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:00
09:50
KHvD 66-Epitelyal
over ve tuba
tümörleri-2
C.ĠYĠBOZKURT
KHvD 70-Serviksin
benign ve
prekanseröz
lezyonları
S.TOPUZ
KHvD 76Endometriumun
prekanseröz
lezyonları
Y.SALĠHOĞLU
KHvD 78-Ġnfertilite
ve Androloji
E. ATTAR
PRATĠK
UYGULAMA
10:00
10:50
KHvD 67-Jinekoloji
ve obstetrikte tıbbi
genetik
S.BAġARAN
KHvD 71- Serviks
kanseri 1
S.TOPUZ
KHvD 77Endometrium
kanseri ve uterus
mezenkimal
tümörleri
Y.SALĠHOĞLU
KHvD 79-Kök
hücre kordon kanı
bankacılığı
E. ATTAR
A1-A2-Rad.Onk 5Kanserde Erken
Tanı ve Risk
Faktörleri
A. KĠZĠR
(E. N. ORAL)
11:00
11:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
A1-A2-Rad.Onk 6Jinekolojik
Kanserlerde
Tedavi
S. KÜÇÜCÜK
(M. FAYDA)
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
KHvD 68-Vulva ve
vaginanın benign
ve prekanseröz
lezyonları
A.TURFANDA
KHvD 72-Serviks
kanseri 2
S.TOPUZ
KHvD. 73 - Rad.
Jinekolojik
Radyoloji-1
B.BAKIR
KHvD 80Tromboembolizm
ve Amniyotik Sıvı
Embolisi,DIC
Ġ.KALELĠOĞLU
KHvD 82-Tuba ve
metastatik over
kanserleri
C.ĠYĠBOZKURT
14:00
14:50
KHvD 69-Vulva
kanseri
A.TURFANDA
KHvD 75-Doğum
operasyonları
R.HAS
KHvD. 74 - Rad.
Jinekolojik
Radyoloji-2
B.BAKIR
KHvD 81-Germ
Hücreli Over
Tümörleri
C.ĠYĠBOZKURT
KHvD 83-Genital
Tüberküloz
H. SAYGILI
15:00
15:50
16:00
16:50
59
Grup A2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
20. Hafta
Tarih:
12.01.2015
13.01.2015
14.01.2015
15.01.2015
16.01.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KHvD 84Jinekolojik
Tümörlerde
Radyoterapi
S. KÜÇÜCÜK
KHvD 88-Asiste
Reprodüktif
Teknikler 1
C. AKGÜL
KHvD 92-Over
kanserlerinde
kemoterapi
P. SAĠP
KHvD 96Trofoblastik
Hastalıklar 1
C. ĠYĠBOZKURT
PRATĠK
UYGULAMA
KHvD 89-Asiste
reprodüktif
teknikler-2
C.AKGÜL
KHvD 93-Pelvik
Ağrı
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
KHvD 97Trofoblastik
Hastalıklar 2
C. ĠYĠBOZKURT
A1-A2-Rad.Onk 7Meme Kanserinde
Tedavi
M. FAYDA
(S. KÜÇÜCÜK)
09:00
09:50
10:00
10:50
KHvD 85-Gebelik
ve Kanser
S.TOPUZ
11:00
11:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
A1-A2-Rad.Onk 8Onkolojik Aciller ve
Tedavisi
E. SAĞLAM
(E.N. ORAL)
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
KHvD 86Ovülasyon
Ġndüksiyonu 1
C. AKGÜL
KHvD 90-ġok
F. GUNGOR
UĞURLUCAN
KHvD 94-Çocukluk
Çağı Jinekolojik
Problemleri
S. AKHAN
KHvD 98-Kadında
Cinsel Fonksiyon
Bozuklukları
S.AKHAN
KHvD100-Aile
Planlaması 2
E. BAġTU
14:00
14:50
KHvD 87Ovülasyon
Ġndüksiyonu 2
C. AKGÜL
KHvD 91-Seks
kord hücreli over
tümörleri
C.ĠYĠBOZKURT
KHvD 95-Adolesan
Çağı Jinekolojik
Problemleri
S. AKHAN
KHvD 99-Aile
Planlaması 1
E.BAġTU
SERBEST
ÇALIġMA
15:00
15:50
16:00
16:50
60
Grup A2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
21.Hafta
Tarih:
19.01.2015
20.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
23.01.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:00
09:50
KHvD101-Alt
Genital Sistem
Enfeksiyonları
A. BÜYÜKÖREN
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
10:00
10:50
KHvD102-Üst
Genital Sistem
Enfeksiyonları
A.BÜYÜKÖREN
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
11:00
11:50
PRATĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
KHvD103-Üreme
Fizyolojisi
F.SEVĠLEN
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
14:00
14:50
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
15:00
15:50
16:00
16:50
61
Grup A2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
22.Hafta
Tarih:
26.01.2015
27.01.2015
28.01.2015
29.01.2015
30.01.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:30
09:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinikle tanıĢma
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
09:00
09:50
ÇSvH 1-Çocuk
izlenmesinin
prensipleri
GÜLBĠN GÖKÇAY
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
10:00
10:50
A2 Grubu
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum Sınavı
11:00
11:50
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÇSvH 2-Engelli
çocukların izlemi
GÜLBĠN GÖKÇAY
ÇSvH 6-Rutin aĢı
uygulamaları-1
GÜLBĠN GÖKÇAY
ÇSvH 9- Boy
kısalığı-1
R.BUNDAK
ÇSvH 3-Çocuk
sağlığı
hizmetlerinde
iletiĢim
F.OĞUZ
ÇSvH 7-Rutin aĢı
uygulamaları-2
GÜLBĠN GÖKÇAY
ÇSvH10- Boy
kısalığı-2
R.BUNDAK
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
ÇSvH 4-RaĢitizm
F.OĞUZ
14:00
14:50
ÇSvH 5- Çocuk
istismarı
A.KILIÇ
ÇSvH 8-Elektronik
ÇSvH 11ortamda veri arama
Diyabetes mellitus
ve sunum teknikleri
R.BUNDAK
Z.TAMAY
SERBEST
ÇALIġMA
15:00
15:50
16:00
16:50
62
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÖĞRETĠM
ÜYELERĠ ĠLE
TOPLANTI
ÇSvH 12-Ergenlik
geliĢimi
F.DARENDELĠLER
A1-A2-Rad.Onk 9Kemik ve
YumuĢak Doku
Tümörlerinde
Tedavi
E.
DARENDELĠLER
(E. SAĞLAM)
A1-A2-Rad.Onk
10-Gastrointestinal
Sistem
Tümörlerinde Te
davi
A. KĠZĠR
(E. N. ORAL )
ÖĞLE TATĠLĠ
ÇSvH 13-Erken ve
gecikmiĢ ergenlik
F.DARENDELĠLER
ÇSvH 14Hipotiroidi
N.SAKA
Grup A2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
23.Hafta
Tarih:
02.02.2015
03.02.2015
04.02.2015
05.02.2015
Saat:
08:30
09:00
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
09:00
09:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:00
10:50
ÇSvH 15- Allerjik
hastalıkların
etiyopatogenezi
N.GÜLER
ÇSvH 18-Çocukluk
döneminde vitamin
gereksinimleri
GÜLDEN
GÖKÇAY
ÇSvH 21Yenidoğan
taramaları
M.DEMĠRKOL
ÇSvH 25- Alt
solunum yolu
infeksiyonları-1
E.ÜNÜVAR
A1-A2-Rad.Onk
11-Lenfomalarda
Tedavi
E. SAĞLAM
(E.
DARENDELĠLER)
11:00
11:50
ÇSvH 16Solunum yolu
alerjilerine
yaklaĢım
N.GÜLER
ÇSvH 22-Sinüzit
A.KILIÇ
GÜLDEN GÖKÇAY
ÇSvH 26-Alt
solunum yolu
infeksiyonları-2
E.ÜNÜVAR
A1-A2-Rad.Onk
12-Santral Sinir
Sistemi
Tümörlerinde
Tedavi
R. MERAL
(A. KARADENĠZ )
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÇSvH 23-BaĢ
ağrısı
N.AYDINLI
ÇSvH (Rad.1) 27Çocukluk çağı
enfeksiyon
hastalıklarında
radyolojik
görüntüleme
E.YEKELER
ÇSvH (Rad.3) 29Yenidoğan
hastalıklarında
radyolojik
değerlendirme.
E.YEKELER
ÇSvH 24-Febril
konvülziyon ve
diğer akut
konvülsiyonlar
N.AYDINLI
ÇSvH (Rad.2) 28Pediatri akciğer
grafisi ve
eriĢkinden
farklılıklar.
E.YEKELER
12:00
13:00
13:00
13:50
14:00
14:50
ÇSvH 19Doğumsal
metabolizma
hastalıkları-1
ÇSvH 20Doğumsal
ÇSvH 17- Obezite
metabolizma
ġ.POYRAZOĞLU
hastalıkları-2
GÜLDEN ÖKÇAY
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
15:00
15:50
16:00
16:50
63
06.02.2015
ÇSvH 30- Ergene
yaklaĢım: Vaka
sunumu
F. BAġ
(E.ÜNÜVAR)
Grup A2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
24.Hafta
Tarih:
09.02.2015
10.02.2015
11.02.2015
12.02.2015
Saat:
08:30
09:00
09:00
09:50
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
ÇSvH 31-Akut
Tonsillofarenjit
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 34- Bebek
ve küçük süt
çocuğun
beslenmesi
M.DEMĠRKOL
ÇSvH 37-HıĢıltılı
hastaya yaklaĢım
N.GÜLER
ÇSvH 39Çocukluk çağı
anemileri-1
Z.KARAKAġ
A1-A2-Rad.Onk
13-BaĢ-Boyun
Tümörlerinde
Tedavi
M. ALTUN
( R. MERAL )
11:00
11:50
ÇSvH 32-Akut
otitis media
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 35- Okul
öncesi, okul çağı
ve ergenlik
döneminde
beslenme
M.DEMĠRKOL
ÇSvH 38-Kan ve
kan ürünleri
transfüzyonu
S. KARAMAN
ÇSvH 40Çocukluk çağı
anemileri-2
Z.KARAKAġ
A1-A2-Rad.Onk
14-Üro-genital
Tümörlerde Tedavi
E.
DARENDELĠLER
(E SAĞLAM )
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
ÇSvH 33-Vakakistik fibroz, kronik
akciğer hastalıkları
Z.TAMAY
ÇSvH 36-Deri
sindirim sistemi
alerjilerine
yaklaĢım, tanı; ilaç
alerjilerine
yaklaĢım ve tanı
Z.TAMAY
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 41Lösemiler
S.KARAMAN
ÇSvH 42-Ergen
aĢılaması
GÜLBĠN GÖKÇAY
A.KILIÇ
14:00
14:50
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SERBEST
ÇALIġMA
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
10:00
10:50
15:00
15:50
16:00
16:50
64
13.02.2015
Grup A2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
25.Hafta
Tarih:
16.02.2015
17.02.2015
18.02.2015
19.02.2015
Saat:
08:30
09:00
09:00
09:50
20.02.2015
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:00
10:50
ÇSvH 43-KanamaÇSvH 47pıhtılaĢma
Yenidoğan sarılığıbozuklukları-1
tanı
Ö.DEVECĠOĞLU
A.ÇOBAN
ÇSvH 50Gestasyona göre
düĢük tartılı ve
yüksek tartılı
doğum
Z.ĠNCE
ÇSvH 54Yenidoğan sepsisi
A.ÇOBAN
A1-A2-Rad.Onk
15-Cilt
Tümörlerinde
Tedavi
A. KĠZĠR
( E.N.ORAL)
11:00
11:50
ÇSvH 44-KanamaÇSvH 48pıhtılaĢma
Yenidoğan
bozuklukları-2
metabolik sorunları
Ö.DEVECĠOĞLU
A.ÇOBAN
ÇSvH 51Yenidoğanda
solunum sıkıntısı
Z.ĠNCE
ÇSvH 55-Mekanik
doğum travmaları
Z.ĠNCE
A1-A2-Rad.Onk
16-Akciğ
er Kanserlerinde
Tedavi
E.SAĞLAM
( E.N.ORAL)
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
ÇSvH 45-Çocukluk
çağı onkolojik
hastalıkları-1
Ö.DEVECĠOĞLU
ÇSvH 49Yenidoğan sarılığı
- tedavi
A. ÇOBAN
ÇSvH 52Prematüre
sorunları ve bakımı
Z.ĠNCE
ÇSvH 56Çocukluk çağı
menenjitleri
A.SOMER
ÇSvH 57-Çocukluk
çağı tüberkülozu
ve tüberküloz
menenjitleri
A.SOMER
14:00
14:50
ÇSvH 46-Çocukluk
çağı onkolojik
hastalıkları-2
Ö.DEVECĠOĞLU
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 53-Perinatal
asfiksi
Z.ĠNCE
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 58Salmonella ve
Ģigella
infeksiyonları
A.SOMER
15:00
15:50
16:00
16:50
65
Grup A2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
26.Hafta
Tarih:
23.02.2015
24.02.2015
25.02.2015
26.02.2015
Saat:
08:30
09:00
09:00
09:50
27.02.2015
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
ÇSvH 68- Anormal
nörolojik
bulguların
değerlendirilmesi
M.ÇALIġKAN
A1-A2-Rad.Onk
17-Endokrin
Sistem
Tümörlerinde
Tedavi
R. MERAL
( A. KARADENĠZ )
10:00
10:50
ÇSvH 59Döküntülü
hastalıklar
A.SOMER
ÇSvH 62Siyanotik kalp
hastalıkları
A.DĠNDAR
ÇSvH 65Miyokardit ve
kardiyomiyopati ;
endokarditperikardit
R.EKER
ÖMEROĞLU
11:00
11:50
ÇSvH 60- Polio ve
herpes
infeksiyonları
N.SALMAN
ÇSvH 63- Epilepsi
ve konvülziyon
sınıflandırılması
M.ÖZMEN
ÇSvH 66- Akut
romatizmal ateĢ
R. EKER
ÖMEROĞLU
ÇSvH 69Asiyanotik kalp
hastalıkları-1
K.NĠġLĠ
ÇSvH 71-Akut
böbrek yetersizliği
ve Crush
Sendromu
A.NAYIR
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
ÇSvH 61-Viral
hepatitler
N.SALMAN
ÇSvH 64-Konjestif
kalp yetersizliği
A.DĠNDAR
ÇSvH 67- Normal
nörolojik geliĢim
M.ÇALIġKAN
ÇSvH 70Asiyanotik kalp
hastalıkları-2
K.NĠġLĠ
ÇSvH 72-Üriner
sistem
infeksiyonları
S.EMRE
14:00
14:50
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
15:00
15:50
16:00
16:50
66
Grup A2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
27.Hafta
Tarih:
02.03.2015
03.03.2015
04.03.2015
05.03.2015
Saat:
08:30
09:00
06.03.2015
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
09:00
09:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:00
10:50
ÇSvH 73-Akut
glomerulonefrit
S.EMRE
ÇSvH 76-Sıvıelektrolit ve asitbaz denge
bozuklukları
A.NAYIR
ÇSvH 79-Kronik
ishal
V.ERTEKĠN
ÇSvH 82-Süt
çocuğunun
kolestatik
karaciğer
hastalıkları
Ö.DURMAZ
SERBEST
ÇALIġMA
ÇSvH 83-Portal
Hipertansiyon
Ö.DURMAZ
SERBEST
ÇALIġMA
11:00
11:50
ÇSvH 74-Nefrotik
sendrom
A.YILMAZ
ÇSvH 77Hipertansiyon
A.YILMAZ
ÇSvH 80Çocuklarda seyrek
görülen
Gastrointestinal
hastalıklar
( Kolesistik /
Pnakreatiti /
Polipozis)
V.ERTEKĠN
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
ÇSvH 75-Kronik
böbrek yetersizliği
A.YILMAZ
ÇSvH 78-Akut
ishal
V.ERTEKĠN
ÇSvH 81-Kronik
hepatitler
Ö.DURMAZ
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
14:00
14:50
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
SERBEST
ÇALIġMA
15:00
15:50
16:00
16:50
67
Grup A2 -Ders Kümesi 2
TIBBĠ GENETĠK
28.Hafta
Tarih:
Saat:
09.03.2015
PAZARTESĠ
10.03.2015
SALI
09:00
09:50
T.Gen 1- Genetik
hastalıkların genel
özellikleri
ġ.PALANDÜZ
(K.ÇEFLE)
10:00
10:50
T.Gen-2 Vaka
(Aile ağacı)
H.KAYSERĠLĠ
(B.KARAMAN)
A 2 Grubu
ÇSvH Yazılı
Sınavı ve Sözlü
Sınavı
T.Gen 3- Tek gen
Hastalıkları: Sık ve
Nadir görülenler
H.KAYSERĠLĠ
(O.UYGUNER)
11:00
11:50
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
11.03.2015
ÇARġAMBA
12.03.2015
PERġEMBE
T.Gen 4Kromozom
anomalileri oluĢum
mekanizmaları ve
genetik danıĢma
S.BAġARAN
(B.KARAMAN)
T.Gen-5
Kromozom
anomalilerinde
klinik bulgular ve
genetik danıĢma
B.KARAMAN
(H.KAYSERĠLĠ)
T.Gen-6
Uygulamalı ders –
Sitogenetik – Tanı
testleri ve
yorumları (Tüm
grup)
B.KARAMAN
(S.BAġARAN )
T.Gen-9
Nonmendeliyen
kalıtım: UPD genomik
imprinting
O.UYGUNER
(H.KAYSERĠLĠ)
T.Gen 10Prediktif ve
presemptomatik
testler ve genetik
danıĢma
ġ.ÖZTÜRK
(K.ÇEFLE)
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
T.Gen- 7 Vaka
(Dismorfik çocuğa
yaklaĢım)
H.KAYSERĠLĠ
14:00
14:50
SERBEST
ÇALIġMA
T.Gen-8
Dismorfoloji I-II
H.KAYSERĠLĠ
(K.ÇEFLE)
15:00
15:50
SERBEST
ÇALIġMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
16:00
16:50
68
13.03.2015
CUMA
T.Gen 14- Kalıtsal
kanserler
K.ÇEFLE
(ġ.PALANDUZ)
T.Gen 15Uygulamalı ders Kanser
Sitogenetiği (Tüm
grup)
K.ÇEFLE
(ġ.PALANDUZ)
T.Gen-11
T.Gen 16- Genetik
Nonmendel kalıtım
hastalıkların
II Dinamik
tedavisi (Koruyucu
mutasyon
/ enzim replasmanı
/Maternal kalıtım
/ gen tedavisi)
O.UYGUNER
ġ.PALANDUZ
(ġ.ÖZTÜRK)
(K.ÇEFLE)
ÖĞLE TATĠLĠ
T.Gen-12
Moleküler genetik
uygulamaları (Tüm
grup)
O.UYGUNER
T.Gen-13 Prenatal
tanı
/preimplantasyon
tanısı
S.BAġARAN
( B.KARAMAN )
KLĠNĠK
UYGULAMA
ÖĞLE TATĠLĠ
T.Gen 17Teratojenler
ġ.ÖZTÜRK
(K.ÇEFLE)
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
Grup A2 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI - KLĠNĠK BĠYOĠSTATĠSTĠK
29. Hafta
Tarih:
16.03.2015
17.03.2015
18.03.2015
19.03.2015
20.03.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:00
09:50
Halk Sağ.1- Halk
sağlığına giriĢ
A.Emel ÖNAL
10:00
10:50
Halk Sağ.2-Halk
Sağlığının Dünü
S.KARABEY
A2 TIBBĠ
GENETĠK
SINAVI
Halk Sağ.7Günümüzde birinci
basamak sağlık
hizmetleri
N. ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.8-Sağlık
kayıtları ve önemi,
hastalıkların/ölümle
rin bildirimi
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.3-Halk
Sağlığının Bugünü
S.KARABEY
Halk Sağ.9-Sağlık
ekonomisinde
temel kavramlar,
değerlendirme
yöntemleri
B.HAPÇIOĞLU
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.4Sağlıkta
eĢitsizlikler ve
sağlık hakkı
S.KARABEY
Halk Sağ.10Dünyada ve
Türkiye’de sağlık
sistemleri ve sağlık
hizmetlerinin
finansmanı
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.5Cumhuriyet
dönemi sağlık
politikaları
H.ĠġSEVER
A1 ve A2 KL.Bio
1-Klinik
Bioistatistiğe giriĢ,
kurumsal
örnekleme
dağılımı, standart
hata havramı
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
15:00
15:50
Halk Sağ.6Günümüz Sağlık
Politikaları
N. ÖZGÜLNAR
A1 ve A2 KL.Bio
2-Örnekleme
yöntemleri ve
örneklem
büyüklüğünün
hesaplanması,
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
16:00
16:50
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
11:00
11:50
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
14:00
14:50
A1-A2
Radyasyon
Onkolojisi
Sınavı
69
Halk Sağ.11Sağlık yönetimi ve
sağlık insan gücü
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 1
(HALK EKMEK)
S.KARABEY
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.12Sağlıkta ekip
çalıĢması,
liderlik,denetim
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.13Toplum
beslenmesi, temel
ilkeleri, yeterli ve
dengeli beslenme
G.GÜNGÖR
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 1
(HALK EKMEK)
S.KARABEY
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.14Türkiye’de
beslenme
sorunları
(beslenme
araĢtırmaları)
G.GÜNGÖR
A1 ve A2 KL.Bio
3-Ortalamaların
genellenmesi ve
karĢılaĢtırılması,
güven aralıkları, z
testi, student’t
test-1
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
UYGULAMA
A1 ve A2 KL.Bio
4-Ortalamaların
genellenmesi ve
karĢılaĢtırılması,
güven aralıkları, z
testi, student’t
test-2
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
SERBEST
ÇALIġMA
Grup A2 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI - KLĠNĠK BĠYOĠSTATĠSTĠK
30. Hafta
Tarih:
23.03.2015
24.03.2015
25.03.2015
26.03.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
Halk Sağ.20Nüfus ve sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.26Cinsel yolla
bulaĢan
enfeksiyonlar
S.KARABEY
Halk Sağ.21Sağlık ölçütleri
N.ĠNCE
Halk Sağ.27HIV/AIDS
pandemisi
S.KARABEY
Halk Sağ.22Ödev ara
değerlendirme-1
4.SINIF ÖĞRENCĠ
KURULU
(TÜM GRUPLAR)
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
Halk Sağ.15Gıda güvenliği
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.16Epidemiyolojinin
tanımı, veri
kaynakları,
yöntemler ve
kullanım alanları.
Tanımlayıcı
epidemiyoloji
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.17Analitik gözlemsel
araĢtırmalar (vakakontrol kohort)
H.ĠġSEVER
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
Halk Sağ.18Müdahaleli
araĢtırmalar.
AraĢtırma
planlanmasında
önemli noktalar ve
araĢtırmalarda
yapılan hatalar
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.23Sağlık
hizmetlerinde,
danıĢmanlık
N.ĠNCE
Halk Sağ.28Güvenli annelik ve
istenmeyen
gebelikler
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.19Kanıta dayalı halk
sağlığı
uygulamaları
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.24Cinsel
sağlık/Üreme
sağlığı, kavramlar,
ölçütler
N.ÖZGÜLNAR
A1 ve A2 KL.Bio
5-Ġkiden çok
grubun
ortalamalarının
karĢılaĢtırılması,
varyans analizi
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
SERBEST
ÇALIġMA
Halk Sağ.25Cinsellik ve cinsel
sağlık
N.ÖZGÜLNAR
A1 ve A2 KL.Bio
6-Parametrik
olmayan istatistik
yöntemler, sıra
istatistikleri
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
14:00
14:50
15:00
15:50
70
27.03.2015
CUMA
Halk Sağ.29Gebelikten
korunma
yöntemleriyenilikler
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 2
(HAMĠDĠYE SU)
B.A. ÖZYILDIRIM
N.ĠNCE
Halk Sağ.30-Ġleri
yaĢ cinsel sağlığı
ve üreme sağlığı
A.E.ÖNAL
Halk Sağ.31Ödev ara
değerlendirme-2
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.32KiĢiyi
hastalanmadan
önce çevresiyle
değerlendirme
A.E.ÖNAL
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 2
(HAMĠDĠYE SU)
B.A. ÖZYILDIRIM
N.ĠNCE
A1 ve A2 KL.Bio 7Ortalamaların
genellenmesi ve
karĢılaĢtırılması,
güven aralıkları, z
testi ve ki-kare
testleri
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
UYGULAMA
A1 ve A2 KL.Bio 8Nitel değiĢkenler
arası iliĢki/uyum
değerlendirilmeleri
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
UYGULAMA-I
Grup A2 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI - KLĠNĠK BĠYOĠSTATĠSTĠK
31.Hafta
Tarih:
30.03.2015
31.03.2015
01.04.2015
02.04.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
09:00
09:50
Halk Sağ.33BulaĢıcı hastalıklar
ve salgınlar
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.38-Su ve
besinlerle bulaĢan
hastalıkların
yönetimi
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.43-Okul
sağlığı
A.E.ÖNAL
10:00
10:50
Halk Sağ.34Toplumda bulaĢıcı
hastalıkların
yönetimi
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.39Bebek ve
çocuklardaki ishalli
hastalıkların
yönetimi
B. A. ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.44Toplumda Ģiddet
ve kazaların
yönetimi
B.A.ÖZYILDIRIM
11:00
11:50
Halk Sağ.35sağlık hizmetleri ile
iliĢkili
enfeksiyonların
önlenmesi
S.KARABEY
Halk Sağ.40-Akut
solunum yolu
enfeksiyonları ve
denetimi
B. A. ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.45Toplumda ruh
sağlığı
H.GÜL
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.36Uluslararası sağlık
örgütleri
S.KARABEY
Halk Sağ.41-Anne
sütü ile beslenme
ve emzirme
danıĢmanlığı
N.ĠNCE
Halk Sağ.46-Ġleri
yaĢ sağlığı
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.42Ergenler/gençler
ve eriĢkin sağlığı
A. E. ÖNAL
A1 ve A2 KL.Bio 9AraĢtırma tipleri, klinik
deneyleme düzenleri,
rastlantısallık, körleme
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
Halk Sağ.37Türkiye’de
bağıĢıklama
hizmetleri
N.ĠNCE
SERBEST
ÇALIġMA
A1 ve A2 KL.Bio 10Risk ölçütlleri,
insidans, odds ratio,
relatif risk, atfedilen
risk
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
A1 ve A2 KL.Bio 11Tanı testlerinin
değerlendirrilmesi,
duyarlılık, özgüllük,
prediktif değerler,
ROC eğrisi
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
71
03.04.2015
CUMA
Halk Sağ.47Kronik enfeksiyon
hastalıkları ve
çevre: Tüberküloz,
sıtma, hepatit B,C
brusella
A. E.ÖNAL
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 3
(ĠSTAÇ) B.
HAPÇIOĞLU
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.48-Kronik
enfeksiyöz olmayan
hastalıklar, ve çevre:
Hipertansiyon,
diyabet, osteoporoz
KOAH, astım
A.E.ÖNAL
Halk Sağ.49Kanser
epidemiyolojisi
H.GÜL
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.50Çevresel sağlık
göstergeleri
G.GÜNGÖR
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 3
(ĠSTAÇ) B.
HAPÇIOĞLU
H.ĠġSEVER
A1 ve A2 KL.Bio
12-Korelasyon ve
regresyon
çözümlemesi-1
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
A1 ve A2 KL.Bio
13-Korelasyon ve
regresyon
çözümlemesi-2
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
A1 ve A2 KL.Bio
14-Sağkalım
analizi, UygulamaII
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
Grup A2 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI - KLĠNĠK BĠYOĠSTATĠSTĠK
32.Hafta
Tarih:
06.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
10.04.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:00
09:50
Halk Sağ.51Çevre sorunları: Ġç
ve dıĢ ortam hava
kalitesi ve sağlık
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.56Sağlıklı Ģehirler ve
barınma koĢulları
H.GÜL
Halk Sağ.61KurĢun, civa ve
benzeri metallerle
olan meslek
hastalıkları
N.ĠNCE
10:00
10:50
Halk Sağ.52Güncel çevre
sorunları ve sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.57- ĠĢ
sağlığı tanım ve
tarihçe,
ülkemizdeki
meslek hastalıkları
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.62Fiziksel etkenli
meslek hastalıkları1 (Ġyonize-iyonize
olmayan
elektromanyetik
radyasyonlar,
gürültü)
H.ĠġSEVER
11:00
11:50
Halk Sağ.53- Ġklim
değiĢikliği ve
sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.58-ĠĢ
kazası tanımı,
nedenleri ve
korunma
yöntemleri
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.63Fiziksel etkenli
meslek hastalıkları2 (TitreĢim, basınç,
ısı ve ergonomi)
H.ĠġSEVER
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
Halk Sağ.54OlağandıĢı
durumlarda sağlık
hizmetleri
N.ĠNCE
Halk Sağ.59Ergonomi
H.ĠġSEVER
14:00
14:50
Halk Sağ.55Çevre sorunlarının
önlenmesi ve
çevre eğitimi
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.60ÇalıĢma
yaĢamında riskli
gruplar
H.GÜL
Halk Sağ.64Tozlarla oluĢan
meslek hastalıkları,
iĢyeri hekiminin
görev ve
sorumlulukları ve
iĢyerinde sağlık
gözetimi
N.ĠNCE
Halk Sağ.65-Risk
değerlendirme,
mevzuata göre
hekimin görevleri
H.GÜL
15:00
15:50
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
72
Halk Sağ.66Ödev sunumu-1
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 4
(Gıda/Su/Hava
güvenliği)
E. ÖNAL
G. GÜNGÖR
Halk Sağ.67Ödev sunumu-2
Halk Sağ.68Ödev sunumu-3
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.69Ödev sunumu-4
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 4
(Gıda/Su/Hava
güvenliği)
E. ÖNAL
G. GÜNGÖR
Halk Sağ.70Ödev sunumu-5
SERBEST
ÇALIġMA
Grup A2 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
33.Hafta
Tarih:
13.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
17.04.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
ORT. 1-Ortopedi
ve travmatolojiye
giriĢ
Ö.YAZICIOĞLU
ORT. 4-Kemik ve
YumuĢak Doku
iyileĢmesi
C.ġEN
ORT 7-Yürüme
Analizi
Y.TEMELLĠ
ORT 10-Kasiskelet sistemi
yaralanmalarında
terminoloji ve
sınıflama
Ö.KILIÇOĞLU
09:00
09:50
10:00
10:50
A2 Halk Sağlığı
Sınavı
11:00
11:50
ORT. 5-Ortopedik
genel biyomekanik
M.ÇAKMAK
L.ERALP
ORT.(Rad1)11Kas-Ġskelet sistemi
tümörleri ve tümör
ORT 8-Omurga ve
benzeri
nörolojik muayene
lezyonlarında
U.TALU
radyolojik
değerlendirme
M.DURSUN
ORT. 3-Ortopedik
dokuların histoloji
ve fizyolojisi
L.ERALP
ORT. 6-Ekstremite
muayenesi
C.ġEN
ORT 9-Ortopedi
ve travmatolojide
isimlendirme ve
sınıflandırma
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.(Rad2)12Kas-Ġskelet sistemi
travma ve
infeksiyonlarda
radyoloji
M.DURSUN
ORT. 2-Klinik
Anatomi
L.ERALP
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
A1 ve A2
KL.Biyoistatisti
k ve Tıp BiliĢim
Sınavı
KLĠNĠK
UYGULAMA 1
(Klinik Tanıtımı)
KLĠNĠK
UYGULAMA 2
KLĠNĠK
UYGULAMA 3
KLĠNĠK
UYGULAMA 4
KLĠNĠK
UYGULAMA 1
(Klinik Tanıtımı)
KLĠNĠK
UYGULAMA 2
KLĠNĠK
UYGULAMA 3
KLĠNĠK
UYGULAMA 4
14:00
14:50
73
Grup A2 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
34.Hafta
Tarih:
20.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
24.04.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:00
09:50
ORT.(Rad3)13Çocukluk Çağı
Kas-Ġskelet sistemi
hastalıklarında
radyolojik
görüntüleme
E.YEKELER
ORT.17-Kıkırdak
hastalıkları ve
yaralanmaları
M.AġIK
ORT.21Çocuklarda yürüme
bozuklukları ve
hastalıkları
C.ġEN
ORT.25-Osteoartrit
Ö.YAZICIOĞLU
10:00
10:50
ORT.14Osteosentez
Mekanik ve
Biyolojik yaklaĢım
A.C.ATALAR
ORT.18-Spor
Travmaları
M.AġIK
ORT.22-Akut
kemik ve eklem
enfeksiyonları
C.ġEN
ORT.26-Gonartroz
M.AġIK
11:00
11:50
ORT.15-Kırık
komplikasyonları
(kompartman
send.,enfeksiyon,
kaynamama )
Ö.YAZICIOĞLU
ORT.19-Pediatrik
kırıklar
Ġ.ÖZTÜRK
ORT.23-Kronik
kemik ve eklem
enfeksiyonları
C.ġEN
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
ORT.16-YumuĢak
Doku Sorunları,
tendon - ligaman
yaralanmaları,aĢırı
kullanım,
tendinozis
A.C.ATALAR
ORT.20Osteonekrozlar
A.C.ATALAR
ORT. 24Romatolojik
hastalıklarda
ortopedik yaklaĢım
Ġ.ÖZTÜRK
ORT.28Cücelerde boy
uzatma stratejileri
ve Ġlizarov
cerrahisi
C.ġEN
14:00
14:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 5
KLĠNĠK
UYGULAMA 6
KLĠNĠK
UYGULAMA 7
KLĠNĠK
UYGULAMA 8
15:00
15:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 5
KLĠNĠK
UYGULAMA 6
KLĠNĠK
UYGULAMA 7
KLĠNĠK
UYGULAMA 8
16:00
16:50
74
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve
Çocuk Bayramı
ORT. 27Koksartroz
Ö.YAZICIOĞLU
Grup A2 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
35.Hafta
Tarih:
27.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
01.05.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:00
09:50
ORT.29-Kemik ve
yumuĢak
dokuTümörleri 1
M.ÇAKMAK
(H. ÖZGER)
ORT.32Nöromusküler
hastalıklar
(serebral palsi)
Y.TEMELLĠ
ORT.35-Omurga
hastalıkları
C. ġAR
ORT.38-Kalça
kırıkları ve çıkıkları
Ö.KILIÇOĞLU
10:00
10:50
ORT.30-Kemik ve
yumuĢak
dokuTümörleri 2
M.ÇAKMAK
(H. ÖZGER)
ORT.33-Ortez ve
protezler
Y.TEMELLĠ
ORT. 36-Omurga
yaralanmaları
C. ġAR
ORT.39-Femur ve
diz çevresi kırık ve
çıkıkları
Ö.KILIÇOĞLU
11:00
11:50
Ort 31-Kemik ve
yumuĢak doku
tümörlerinde
radyoterapi
F.AĞAOĞLU
ORT.34-Omurga
kökenli ağrı
U. TALU
ORT.37-Pelvis ve
asetabulum
yaralanmaları
M.AġIK
ORT.40GeliĢimsel kalça
displazisi
Y.TEMELLĠ
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 9
KLĠNĠK
UYGULAMA 10
KLĠNĠK
UYGULAMA 11
KLĠNĠK
UYGULAMA 12
14:00
14:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 9
KLĠNĠK
UYGULAMA 10
KLĠNĠK
UYGULAMA 11
KLĠNĠK
UYGULAMA 12
15:00
15:50
16:00
16:50
75
1 MAYIS Emek
ve DayanıĢma
Günü Tatili
Grup A2 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
36.Hafta
Tarih:
04.05.2015
05.05.2015
06.05.2015
07.05.2015
08.05.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
SERBEST
ÇALIġMA
09:00
09:50
ORT.41-Diğer
pediatrik kalça
hastalıkları
Ġ.ÖZTÜRK
ORT.45-Ayak ve
ayak bileği
yaralanmaları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.49-Dirsek ve
önkol
yaralanmaları ve
hastalıkları
A.C.ATALAR
ORT.53-Elbileği
ve el
yaralanmaları
(tendon, sinir
yaralanmaları ve
amputasyonları)
H.DURMAZ
10:00
10:50
ORT.42-Doğumsal
alt ekstremite
hastalıkları
H.DURMAZ
ORT.46-Ayak ve
ayak bileği
hastalıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.50- El ve
elbileği kırıkları
H.DURMAZ
ORT.54-Ortopedik
aciller
Ġ. ÖZTÜRK
SERBEST
ÇALIġMA
11:00
11:50
ORT.43-Dizin spor
yaralanmaları ve
patellofemoral
sorunlar
M.AġIK
ORT.47-Omuz
hastalıkları
A.C.ATALAR
ORT. 51-El ve
elbileğinin
hastalıkları
H.DURMAZ
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
ORT.44-Tibia ve
fibula kırıkları
Ġ.ÖZTÜRK
ORT.48-Omuz ve
humerus kırıkları
A.C.ATALAR
ORT.52-Ortopedik
hastada fizik tedavi
ve rehabilitasyon
A.KETENCĠ
KLĠNĠK
UYGULAMA 16
SERBEST
ÇALIġMA
14:00
14:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 13
KLĠNĠK
UYGULAMA 14
KLĠNĠK
UYGULAMA 15
KLĠNĠK
UYGULAMA 16
SERBEST
ÇALIġMA
15:00
15:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 13
KLĠNĠK
UYGULAMA 14
KLĠNĠK
UYGULAMA 15
16:00
16:50
76
Grup A2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK
37.Hafta
Tarih:
11.05.2015
Saat:
PAZARTESĠ
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
Ortopedi ve
Travmatoloji
Sınavı
11:00
11:50
12:00
13:00
13:00
13:50
ÖĞLE TATĠLĠ
12.05.2015
13.05.2015
14.05.2015
15.05.2015
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
SERBEST
ÇALIġMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
Yönelim Programı
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
CER 1- Cerrahi ve
Kliniğimizin
Tarihçesi
S. MERCAN
CER 2 - Cerrahide
profesyonel tutum
A.DĠNÇÇAĞ
CER 4 - Yara
ĠyileĢmesi
L.AVTAN
Rad.3-Radyolojiye
giriĢ-3
CER 3 - Cerrahi
Enfeksiyonlar
H.BAKKALOĞLU
CER 5 - Cerrahi
hastalarda
beslenme
A.BOZBORA
14:00
14:50
Rad.1-Radyolojiye
giriĢ-1
15:00
15:50
Rad.2-Radyolojiye
giriĢ-2
A.SALMASLIOĞLU
A.SALMASLIOĞLU
16:00
16:50
77
A.SALMASLIOĞLU
Grup A2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK
38.Hafta
Tarih:
18.05.2015
19.05.2015
20.05.2015
21.05.2015
22.05.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:00
08:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:00
09:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
CER 6 - Obesite
cerrahisi
A.BOZBORA
CER 8 -Tiroid
kanseri
Y.ERBĠL
Rad.4-Meme
radyolojisi
G.ACUNAġ
CER 11 - Sürrenal
hastalıkları
S.MERCAN
14:00
14:50
CER 7 Perioperatif hasta
bakımı
U.BARBAROS
CER 9 - Selim
tiroid hastalıkları
S.ÖZARMAĞAN
CER 10 Paratiroid
hastalıkları
Y.GĠLES
CER 12 - Memenin
selim hastalıkları
A.DĠNÇÇAĞ
19 MAYIS
ATATÜRKÜ
ANMA
GENÇLĠK VE
SPOR
BAYRAMI
15:00
15:50
16:00
16:50
78
Grup A2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK
39.Hafta
Tarih:
25.05.2015
26.05.2015
27.05.2015
28.05.2015
29.05.2015
Saat:
08:00
08:50
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:00
09:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
Rad.5Gastrointestinal
sistem
görüntüleme-1
B.BAKIR
CER 13 - Meme
kanseri
V.ÖZMEN
CER 15 - Özofagus
tümörleri
F. TUNCA
CER 17 - Mideduodenum selim
hastalıkları
T.BULUT
CER 19 - Kalın
barsağın selim
hastalıkları
R.SEVEN
14:00
14:50
Rad.6Gastrointestinal
sistem
görüntüleme-2
B.BAKIR
CER 14 - Hiatus
ve özofagusun
selim hastalıkları
A.ĠĞCĠ
CER 16 - Mide
kanseri
Y.BÜYÜKUNCU
CER 18 - Ġnce
barsak ve
apendiks
hastalıkları
R.SEVEN
CER 20 Kolorektal kanser
A. ĠĞCĠ
15:00
15:50
79
Grup A2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK
40.Hafta
Tarih:
01.06.2015
02.06.2015
03.06.2015
04.06.2015
05.06.2015
Saat:
08:00
08:50
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:00
09:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
CER 21 - Selim
anorektal
hastalıklar
T.BULUT
Rad.7-Abdominal
görüntüleme-1
A.POYANLI
CER 23 Karaciğerin selim
lezyonları
C.ĠBĠġ
CER 24 - Safra
kesesi ve safra
yollarının selim
hastalıkları
Y.TEKANT
CER 26 - ġok I
C.ERTEKĠN
14:00
14:50
CER 22 Karaciğer primer
ve sekonder
tümörleri
C.ĠBĠġ
Rad.8-Abdominal
görüntüleme-2
A.POYANLI
Rad.9-Abdominal
görüntüleme-3
A.POYANLI
CER 25 - Safra
kesesi ve safra
yolları tümörleri
Ġ.ÖZDEN
CER 27 - ġok II
C.ERTEKĠN
15:00
15:50
16:30
17:20
80
Grup A2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK
41.Hafta
Tarih:
08.06.2015
09.06.2015
10.06.2015
11.06.2015
12.06.2015
Saat:
08:00
08:50
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:00
09:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
Rad.10-GiriĢimsel
radyoloji
B.ACUNAġ
CER 29 - Akut
pankreatit
H.YANAR
CER 32 - Dalak
hastalıkları
L.AVTAN
CER 35 - Akut
karın sendromu-1
K.GÜNAY
CER 37 - Ġleus
H.YANAR
14:00
14:50
CER 28 Pankreas tümörleri
F.EKĠZ
CER 30 - Ameliyat
sonrası
komplikasyonlar
F.EKĠZ
CER 33 - Karın
travmaları-1
C.ERTEKĠN
CER 36 - Akut
karın sendromu-2
K.GÜNAY
Rad.12-Akut karın
görüntüleme
B.BAKIR
15:00
15:50
SERBEST
ÇALIġMA
CER 31 - GĠS
kanamaları
Y.BÜYÜKUNCU
CER 34 - Karın
travmaları-2
C.ERTEKĠN
Rad.11-GiriĢimsel
onkolojik tedavi
K.GÜVEN
S Rad.13Travmada
giriĢimsel tedavi
K.GÜVEN
16:30
17:20
81
Grup A2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK
42.Hafta
Tarih:
15.06.2015
16.06.2015
17.06.2015
18.06.2015
Saat:
08:00
08:50
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
09:00
09:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
10:00
10:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
11:00
11:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
CER 38 - Arter
hastalıkları
F.A.GENÇ
CER 40 - Diabetik
ayak
S.BAKTIROĞLU
CER 43 - Organ
nakli
A. E. AYDIN
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
14:00
14:50
CER 39 - Ven
hastalıkları
M.KURTOĞLU
CER 41 Cerrahide modern
yöntemler
U.BARBAROS
CER 44 Karaciğer nakli
Ġ ÖZDEN
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
15:00
15:50
Rad.14-Vasküler
sistem
görüntüleme
A.POYANLI
CER 42 - Yanıklar
R.GÜLOĞLU
CER 45 - Fıtıklar
K.GÜNAY
SERBEST
ÇALIġMA
16:00
16:50
82
19.06.2015
Grup A2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK
43.Hafta
Tarih:
22.06.2015
Saat:
PAZARTESĠ
23.06.2015
24.06.2015
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
Genel Cerrahi
Sınavı
11:00
11:50
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
Radiodiagnosti
k Sınavı
16:00
16:50
83
25.06.2015
26.06.2015
GRUP B
84
Grup B1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK - BĠYOĠSTATĠSTĠK ve TIP BĠLĠġĠMĠ
1. Hafta
Tarih:
01.09.2014
02.09.2014
03.09.2014
04.09.2014
05.09.2014
Saat:
08:00
08:50
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
SERBEST
ÇALIġMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:00
09:50
Yönelim Programı
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
CER 1- Cerrahi ve
Kliniğimizin
Tarihçesi
S. MERCAN
B1 ve B2 KL.Bio
1-Klinik
Bioistatistiğe giriĢ,
kurumsal
örnekleme
dağılımı, standart
hata havramı
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
CER 5 - Cerrahi
hastalarda
beslenme
A.BOZBORA
14:00
14:50
CER 2 - Cerrahide
profesyonel tutum
A.DĠNÇÇAĞ
B1 ve B2 KL.Bio
2-Örnekleme
yöntemleri ve
örneklem
büyüklüğünün
hesaplanması,
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
CER 6 - Obesite
cerrahisi
A.BOZBORA
15:00
15:50
Rad.1-Radyolojiye
giriĢ-1
CER 3 - Cerrahi
Enfeksiyonlar
H.BAKKALOĞLU
CER 7 Perioperatif hasta
bakımı
U.BARBAROS
16:00
16:50
Rad.2-Radyolojiye
giriĢ-2
13:00
13:50
2014-2015 Eğitim
- Öğretim Yılı
BaĢlangıcı
A.SALMASLIOĞLU
A.SALMASLIOĞLU
CER 4 - Yara
ĠyileĢmesi
L.AVTAN
85
B1 ve B2 KL.Bio
3-Ortalamaların
genellenmesi ve
karĢılaĢtırılması,
güven aralıkları, z
testi, student’t test1
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
UYGULAMA
B1 ve B2 KL.Bio
4-Ortalamaların
genellenmesi ve
karĢılaĢtırılması,
güven aralıkları, z
testi, student’t test2
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
CER 8 -Tiroid
kanseri
Y.ERBĠL
CER 9 - Selim
tiroid hastalıkları
S.ÖZARMAĞAN
Grup B1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK - BĠYOĠSTATĠSTĠK ve TIP BĠLĠġĠMĠ
2.Hafta.
Tarih:
08.09.2014
09.09.2014
10.09.2014
11.09.2014
12.09.2014
Saat:
08:00
08:50
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:00
09:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
CER 12 - Memenin
selim hastalıkları
A.DĠNÇÇAĞ
B1 ve B2 KL.Bio
5-Ġkiden çok
grubun
ortalamalarının
karĢılaĢtırılması,
varyans analizi
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
CER 14 - Hiatus
ve özofagusun
selim hastalıkları
A.ĠĞCĠ
B1 ve B2 KL.Bio
7-Ortalamaların
genellenmesi ve
karĢılaĢtırılması,
güven aralıkları, z
testi ve ki-kare
testleri
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
UYGULAMA
CER 15 Özofagus
tümörleri
F. TUNCA
B1 ve B2 KL.Bio
8-Nitel değiĢkenler
arası iliĢki/uyum
değerlendirilmeleri
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
UYGULAMA-I
CER 16 - Mide
kanseri
Y.BÜYÜKUNCU
13:00
13:50
CER 10 Paratiroid
hastalıkları
Y.GĠLES
14:00
14:50
CER 11 - Sürrenal
hastalıkları
S.MERCAN
CER 13 - Meme
kanseri
V.ÖZMEN
B1 ve B2 KL.Bio
6-Parametrik
olmayan istatistik
yöntemler, sıra
istatistikleri
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
15:00
15:50
Rad.4-Meme
radyolojisi
G.ACUNAġ
Rad.5Gastrointestinal
sistem
görüntüleme-1
B.BAKIR
Rad.6Gastrointestinal
sistem
görüntüleme-2
B.BAKIR
16:00
16:50
86
Grup B1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK - BĠYOĠSTATĠSTĠK ve TIP BĠLĠġĠMĠ
3.Hafta
Tarih:
15.09.2014
16.09.2014
17.09.2014
18.09.2014
19.09.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:00
08:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:00
09:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
CER 17 - Ġnce
barsak ve
apendiks
hastalıkları
R.SEVEN
CER 20 - Mideduodenum selim
hastalıkları
T.BULUT
CER 22 Karaciğer primer
ve sekonder
tümörleri
C.ĠBĠġ
B1 ve B2 KL.Bio
12-Korelasyon ve
regresyon
çözümlemesi-1
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
14:00
14:50
CER 18 - Kalın
barsağın selim
hastalıkları
R.SEVEN
CER 21 - Selim
anorektal
hastalıklar
T.BULUT
CER 23 Karaciğerin selim
lezyonları
C.ĠBĠġ
B1 ve B2 KL.Bio
13-Korelasyon ve
regresyon
çözümlemesi-2
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
15:00
15:50
CER 19 Kolorektal kanser
A. ĠĞCĠ
Rad.8-Abdominal
görüntüleme-2
A.POYANLI
Rad.9-Abdominal
görüntüleme-3
A.POYANLI
B1 ve B2 KL.Bio
14-Sağkalım
analizi, UygulamaII
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
16:00
16:50
B1 ve B2 KL.Bio
9-AraĢtırma tipleri,
klinik deneyleme
düzenleri,
rastlantısallık,
körleme
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
B1 ve B2 KL.Bio
10-Risk ölçütlleri,
insidans, odds
ratio, relatif risk,
atfedilen risk
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
B1 ve B2 KL.Bio
11-Tanı testlerinin
değerlendirrilmesi,
duyarlılık, özgüllük,
prediktif değerler,
ROC eğrisi
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
Rad.7-Abdominal
görüntüleme-1
A.POYANL
87
Grup B1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK - BĠYOĠSTATĠSTĠK ve TIP BĠLĠġĠMĠ
4.Hafta
Tarih:
22.09.2014
23.09.2014
24.09.2014
25.09.2014
26.09.2014
Saat:
08:00
08:50
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:00
09:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
CER 24 - Safra
kesesi ve safra
yollarının selim
hastalıkları
Y.TEKANT
CER 26 - ġok I
C.ERTEKĠN
CER 29 - Pankreas
tümörleri
F.EKĠZ
CER 32 - Karın
travmaları-1
C.ERTEKĠN
CER 35 - Akut
karın sendromu-1
K.GÜNAY
14:00
14:50
CER 25 - Safra
kesesi ve safra
yolları tümörleri
Ġ.ÖZDEN
CER 27 - ġok II
C.ERTEKĠN
CER 30 - Ameliyat
sonrası
komplikasyonlar
F.EKĠZ
CER 33 - Karın
travmaları-2
C.ERTEKĠN
CER 36 - Akut
karın sendromu-2
K.GÜNAY
CER 28 - Akut
pankreatit
H.YANAR
CER 31 - GĠS
kanamaları
Y.BÜYÜKUNCU
CER 34 - Dalak
hastalıkları
L.AVTAN
Rad.11-GiriĢimsel
onkolojik tedavi
K.GÜVEN
15:00
15:50
Rad.10-GiriĢimsel
radyoloji
B.ACUNAġ
16:00
16:50
88
Grup B1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK - BĠYOĠSTATĠSTĠK ve TIP BĠLĠġĠMĠ
5.Hafta
Tarih:
29.09.2014
30.09.2014
01.10.2014
02.10.2014
03.10.2014
Saat:
08:00
08:50
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:00
09:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
CER 38 - Arter
hastalıkları
F.A.GENÇ
CER 40 - Diabetik
ayak
S.BAKTIROĞLU
CER 43 - Organ
nakli
A. E. AYDIN
CER 39 - Ven
hastalıkları
M.KURTOĞLU
CER 41 - Yanıklar
R.GÜLOĞLU
CER 44 Karaciğer nakli
Ġ ÖZDEN
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
B1 ve B2
KL.Biyoistatistik ve
Tıp BiliĢim Sınavı
CER 37 - Ġleus
H.YANAR
Rad.12-Akut karın
görüntüleme
B.BAKIR
Rad.13-Travmada
giriĢimsel tedavi
K.GÜVEN
CER 42 Cerrahide modern
yöntemler
U.BARBAROS
Rad.14-Vasküler
sistem
görüntüleme
A.POYANLI
89
CER 45 - Fıtıklar
K.GÜNAY
KURBAN
BAYRAMI
AREFESĠ
Grup B1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK - BĠYOĠSTATĠSTĠK ve TIP BĠLĠġĠMĠ
6.Hafta
Tarih:
06.10.2014
07.10.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
08.10.2014
ÇARġAMBA
09.10.2014
PERġEMBE
10.10.2014
CUMA
08:00
08:50
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
09:00
09:50
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
10:00
10:50
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
11:00
11:50
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
12:00
13:00
KURBAN BAYRAMI
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
14:00
14:50
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
15:00
15:50
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
90
Grup B1 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI
7.Hafta
Tarih:
13.10.2014
14.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
17.10.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
Halk Sağ.1- Halk
sağlığına giriĢ
A.Emel ÖNAL
Halk Sağ.6Günümüz Sağlık
Politikaları
N. ÖZGÜLNAR
09:00
09:50
10:00
10:50
Grup B1
Genel Cerrahi
Sınavı
Halk Sağ.3-Halk
Sağlığının Bugünü
S.KARABEY
11:00
11:50
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.4Sağlıkta
eĢitsizlikler ve
sağlık hakkı
S.KARABEY
13:00
13:50
Grup B1
14:00
14:50
Halk Sağ.2-Halk
Sağlığının Dünü
S.KARABEY
Radiodiagnostik
Sınavı
Halk Sağ.5Cumhuriyet
dönemi sağlık
politikaları
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.7Günümüzde
birinci basamak
sağlık hizmetleri
N. ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.8Sağlık kayıtları ve
önemi,
hastalıkların/ölüm
lerin bildirimi
B.A.ÖZYILDIRIM
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.9Sağlık
ekonomisinde
temel kavramlar,
değerlendirme
yöntemleri
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.10Dünyada ve
Türkiye’de sağlık
sistemleri ve
sağlık
hizmetlerinin
finansmanı
B.HAPÇIOĞLU
15:00
15:50
16:00
16:50
91
Halk Sağ.11Sağlık yönetimi ve
sağlık insan gücü
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 1
(HALK EKMEK)
S.KARABEY
N.ÖZGÜLNAR
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.12Sağlıkta ekip
çalıĢması,
liderlik,denetim
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.13Toplum
beslenmesi, temel
ilkeleri, yeterli ve
dengeli beslenme
G.GÜNGÖR
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.14Türkiye’de
beslenme sorunları
(beslenme
araĢtırmaları)
G.GÜNGÖR
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 1
(HALK EKMEK)
S.KARABEY
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.15Gıda güvenliği
G.GÜNGÖR
Grup B1 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI
8.Hafta
Tarih:
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
Halk Sağ.16Epidemiyolojinin
tanımı, veri
kaynakları,
yöntemler ve
kullanım alanları.
Tanımlayıcı
epidemiyoloji
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.17Analitik gözlemsel
araĢtırmalar (vakakontrol kohort)
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.18Müdahaleli
araĢtırmalar.
AraĢtırma
planlanmasında
önemli noktalar ve
araĢtırmalarda
yapılan hatalar
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.21Sağlık ölçütleri
N.ĠNCE
Halk Sağ.26Cinsel yolla
bulaĢan
enfeksiyonlar
S.KARABEY
Halk Sağ.22Ödev ara
değerlendirme-1
Halk Sağ.27HIV/AIDS
pandemisi
S.KARABEY
Halk Sağ.23Sağlık
hizmetlerinde,
danıĢmanlık
N.ĠNCE
Halk Sağ.28Güvenli annelik ve
istenmeyen
gebelikler
N.ÖZGÜLNAR
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
Halk Sağ.19Kanıta dayalı halk
sağlığı
uygulamaları
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.24Cinsel
sağlık/Üreme
sağlığı, kavramlar,
ölçütler
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.29Gebelikten
korunma
yöntemleriyenilikler
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.20Nüfus ve sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.25Cinsellik ve cinsel
sağlık
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.30-Ġleri
yaĢ cinsel sağlığı
ve üreme sağlığı
A.E.ÖNAL
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
14:00
14:50
15:00
15:50
92
Halk Sağ.31-Ödev
ara değerlendirme2
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 2
(HAMĠDĠYE SU)
B.A.ÖZYILDIRIM
N.ĠNCE
Halk Sağ.32-KiĢiyi
hastalanmadan
önce çevresiyle
değerlendirme
A.E.ÖNAL
Halk Sağ.33BulaĢıcı hastalıklar
ve salgınlar
G.GÜNGÖR
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.34Toplumda bulaĢıcı
hastalıkların
yönetimi
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 2
(HAMĠDĠYE SU)
B.A.ÖZYILDIRIM
N.ĠNCE
Halk Sağ.35sağlık hizmetleri ile
iliĢkili
enfeksiyonların
önlenmesi
S.KARABEY
Grup B1 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI
9.Hafta
Tarih:
27.10.2014
28.10.2014
29.10.2014
30.10.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
Halk Sağ.36Uluslararası sağlık
örgütleri
S.KARABEY
Halk Sağ.41-Anne
sütü ile beslenme
ve emzirme
danıĢmanlığı
N.ĠNCE
09:00
09:50
10:00
10:50
Halk Sağ.37Türkiye’de
bağıĢıklama
hizmetleri
N.ĠNCE
Halk Sağ.42Ergenler/gençler
ve eriĢkin sağlığı
A. E. ÖNAL
11:00
11:50
Halk Sağ.38-Su ve
besinlerle bulaĢan
hastalıkların
yönetimi
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.43-Okul
sağlığı
A.E.ÖNAL
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
Halk Sağ.39Bebek ve
çocuklardaki ishalli
hastalıkların
yönetimi
B. A. ÖZYILDIRIM
14:00
14:50
Halk Sağ.40-Akut
solunum yolu
enfeksiyonları ve
denetimi
B. A. ÖZYILDIRIM
31.10.2014
CUMA
Halk Sağ.44Toplumda Ģiddet
ve kazaların
yönetimi
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 3
(ĠSTAÇ) B.
HAPÇIOĞLU
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.45Toplumda ruh
sağlığı
H.GÜL
Halk Sağ.46-Ġleri
yaĢ sağlığı
B.A.ÖZYILDIRIM
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
29 EKĠM
CUMHURĠYET
BAYRAM
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 3
(ĠSTAÇ) B.
HAPÇIOĞLU
H.ĠġSEVER
29 EKĠM
CUMHURĠYET
BAYRAM
ARĠFESĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.47Kronik enfeksiyon
hastalıkları ve
çevre: Tüberküloz,
sıtma, hepatit B,C
brusella
A. E.ÖNAL
Halk Sağ.48Kronik enfeksiyöz
olmayan
hastalıklar, ve
çevre:
Hipertansiyon,
diyabet,
osteoporoz KOAH,
astım
A.E.ÖNAL
Halk Sağ.49Kanser
epidemiyolojisi
H.GÜL
15:00
15:50
16:00
16:50
93
Grup B1 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI
10.Hafta
Tarih:
03.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:00
09:50
Halk Sağ.51Çevre sorunları: Ġç
ve dıĢ ortam hava
kalitesi ve sağlık
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.56Sağlıklı Ģehirler ve
barınma koĢulları
H.GÜL
10:00
10:50
Halk Sağ.52Güncel çevre
sorunları ve sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.57- ĠĢ
sağlığı tanım ve
tarihçe,
ülkemizdeki
meslek hastalıkları
B.A.ÖZYILDIRIM
11:00
11:50
Halk Sağ.53- Ġklim
değiĢikliği ve
sağlık
B.HAPÇIOĞLU
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 4
(Gıda/Su/Hava
güvenliği)
E. ÖNAL
G. GÜNGÖR
Halk Sağ.58-ĠĢ
kazası tanımı,
nedenleri ve
korunma
yöntemleri
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.61KurĢun, civa ve
benzeri metallerle
olan meslek
hastalıkları
N.ĠNCE
Halk Sağ.62Fiziksel etkenli
meslek hastalıkları1 (Ġyonize-iyonize
olmayan
elektromanyetik
radyasyonlar,
gürültü)
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.63Fiziksel etkenli
meslek hastalıkları2 (TitreĢim, basınç,
ısı ve ergonomi)
H.ĠġSEVER
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.64Tozlarla oluĢan
meslek hastalıkları,
iĢyeri hekiminin
görev ve
sorumlulukları ve
iĢyerinde sağlık
gözetimi
N.ĠNCE
Halk Sağ.65-Risk
değerlendirme,
mevzuata göre
hekimin görevleri
H.GÜL
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 4
(Gıda/Su/Hava
güvenliği)
E. ÖNAL
G. GÜNGÖR
13:00
13:50
Halk Sağ.54OlağandıĢı
durumlarda sağlık
hizmetleri
N.ĠNCE
Halk Sağ.59Ergonomi
H.ĠġSEVER
14:00
14:50
Halk Sağ.55Çevre sorunlarının
önlenmesi ve
çevre eğitimi
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.60ÇalıĢma
yaĢamında riskli
gruplar
H.GÜL
94
Halk Sağ.66Ödev sunumu-1
Halk Sağ.67Ödev sunumu-2
Halk Sağ.68Ödev sunumu-3
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.69Ödev sunumu-4
Halk Sağ.70Ödev sunumu-5
Grup B1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
11.Hafta
Tarih:
10.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
ORT. 1-Ortopedi
ve travmatolojiye
giriĢ
Ö.YAZICIOĞLU
ORT. 4-Kemik ve
YumuĢak Doku
iyileĢmesi
C.ġEN
ORT 7-Yürüme
Analizi
Y.TEMELLĠ
ORT 10-Kasiskelet sistemi
yaralanmalarında
terminoloji ve
sınıflama
Ö.KILIÇOĞLU
09:00
09:50
ORT. 5-Ortopedik
genel biyomekanik
M.ÇAKMAK
L.ERALP
ORT.(Rad1)11Kas-Ġskelet sistemi
tümörleri ve tümör
ORT 8-Omurga ve
benzeri
nörolojik muayene
lezyonlarında
U.TALU
radyolojik
değerlendirme
M.DURSUN
11:00
11:50
ORT. 3-Ortopedik
dokuların histoloji
ve fizyolojisi
L.ERALP
ORT. 6-Ekstremite
muayenesi
C.ġEN
ORT 9-Ortopedi
ve travmatolojide
isimlendirme ve
sınıflandırma
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.(Rad2)12Kas-Ġskelet sistemi
travma ve
infeksiyonlarda
radyoloji
M.DURSUN
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 1
(Klinik Tanıtımı)
KLĠNĠK
UYGULAMA 2
KLĠNĠK
UYGULAMA 3
KLĠNĠK
UYGULAMA 4
14:00
14:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 1
(Klinik Tanıtımı)
KLĠNĠK
UYGULAMA 2
KLĠNĠK
UYGULAMA 3
KLĠNĠK
UYGULAMA 4
10:00
10:50
Grup B1
Halk Sağlığı
Sınavı
ORT. 2-Klinik
Anatomi
L.ERALP
15:00
15:50
16:00
16:50
95
Grup B1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
12.Hafta
Tarih:
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:00
09:50
ORT.(Rad3)13Çocukluk Çağı
Kas-Ġskelet sistemi
hastalıklarında
radyolojik
görüntüleme
E.YEKELER
ORT.16-YumuĢak
Doku Sorunları,
tendon - ligaman
yaralanmaları,aĢırı
kullanım,
tendinozis
A.C.ATALAR
ORT.19-Pediatrik
kırıklar
Ġ.ÖZTÜRK
ORT.22-Akut
kemik ve eklem
enfeksiyonları
C.ġEN
ORT.25-Osteoartrit
Ö.YAZICIOĞLU
10:00
10:50
ORT.14Osteosentez
Mekanik ve
Biyolojik yaklaĢım
A.C.ATALAR
ORT.17-Kıkırdak
hastalıkları ve
yaralanmaları
M.AġIK
ORT.20Osteonekrozlar
A.C.ATALAR
ORT.23-Kronik
kemik ve eklem
enfeksiyonları
C.ġEN
ORT.26-Gonartroz
M.AġIK
11:00
11:50
ORT.15-Kırık
komplikasyonları
(kompartman
send.,enfeksiyon,
kaynamama )
Ö.YAZICIOĞLU
ORT.18-Spor
Travmaları
M.AġIK
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 5
KLĠNĠK
UYGULAMA 6
KLĠNĠK
UYGULAMA 7
KLĠNĠK
UYGULAMA 8
KLĠNĠK
UYGULAMA 9
14:00
14:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 5
KLĠNĠK
UYGULAMA 6
KLĠNĠK
UYGULAMA 7
KLĠNĠK
UYGULAMA 8
KLĠNĠK
UYGULAMA 9
ORT.21ORT. 24Çocuklarda yürüme
Romatolojik
bozuklukları ve
hastalıklarda
hastalıkları
ortopedik yaklaĢım
C.ġEN
Ġ.ÖZTÜRK
15:00
15:50
16:00
16:50
96
ORT. 27Koksartroz
Ö.YAZICIOĞLU
Grup B1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
13.Hafta
Tarih:
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:00
09:50
ORT.28Cücelerde boy
uzatma stratejileri
ve Ġlizarov
cerrahisi
C.ġEN
Ort 31-Kemik ve
yumuĢak doku
tümörlerinde
radyoterapi
F.AĞAOĞLU
ORT.34-Omurga
kökenli ağrı
U. TALU
ORT.37-Pelvis ve
asetabulum
yaralanmaları
M.AġIK
ORT.40-GeliĢimsel
kalça displazisi
Y.TEMELLĠ
10:00
10:50
ORT.29-Kemik ve
yumuĢak
dokuTümörleri 1
M.ÇAKMAK
(H. ÖZGER)
ORT.32Nöromusküler
hastalıklar
(serebral palsi)
Y.TEMELLĠ
ORT.35-Omurga
hastalıkları
C. ġAR
ORT.38-Kalça
kırıkları ve çıkıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.41-Diğer
pediatrik kalça
hastalıkları
Ġ.ÖZTÜRK
11:00
11:50
ORT.30-Kemik ve
yumuĢak
dokuTümörleri 2
M.ÇAKMAK
(H. ÖZGER)
ORT.33-Ortez ve
protezler
Y.TEMELLĠ
ORT. 36-Omurga
yaralanmaları
C. ġAR
ORT.39-Femur ve
diz çevresi kırık ve
çıkıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.42-Doğumsal
alt ekstremite
hastalıkları
H.DURMAZ
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 10
KLĠNĠK
UYGULAMA 11
KLĠNĠK
UYGULAMA 12
KLĠNĠK
UYGULAMA 13
KLĠNĠK
UYGULAMA 14
14:00
14:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 10
KLĠNĠK
UYGULAMA 11
KLĠNĠK
UYGULAMA 12
KLĠNĠK
UYGULAMA 13
KLĠNĠK
UYGULAMA 14
15:00
15:50
16:00
16:50
97
Grup B1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
14.Hafta
Tarih:
01.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:00
09:50
ORT.43-Dizin spor
yaralanmaları ve
patellofemoral
sorunlar
M.AġIK
ORT.46-Ayak ve
ayak bileği
hastalıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.49-Dirsek ve
önkol
yaralanmaları ve
hastalıkları
A.C.ATALAR
ORT.52-Ortopedik
hastada fizik
tedavi ve
rehabilitasyon
A.KETENCĠ
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
10:00
10:50
ORT.44-Tibia ve
fibula kırıkları
Ġ.ÖZTÜRK
ORT.47-Omuz
hastalıkları
A.C.ATALAR
ORT.50- El ve
elbileği kırıkları
H.DURMAZ
ORT.53-Elbileği
ve el
yaralanmaları
(tendon, sinir
yaralanmaları ve
amputasyonları)
H.DURMAZ
11:00
11:50
ORT.45-Ayak ve
ayak bileği
yaralanmaları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.48-Omuz ve
humerus kırıkları
A.C.ATALAR
ORT. 51-El ve
elbileğinin
hastalıkları
H.DURMAZ
ORT.54-Ortopedik
aciller
Ġ. ÖZTÜRK
SERBEST
ÇALIġMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 15
KLĠNĠK
UYGULAMA 16
KLĠNĠK
UYGULAMA 17
KLĠNĠK
UYGULAMA 18
SERBEST
ÇALIġMA
14:00
14:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 15
KLĠNĠK
UYGULAMA 16
KLĠNĠK
UYGULAMA 17
KLĠNĠK
UYGULAMA 18
SERBEST
ÇALIġMA
15:00
15:50
16:00
16:50
98
Grup B -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
15.Hafta.
Tarih:
08.12.2014
Saat:
PAZARTESĠ
08:00
08:30
08:30
10:50
11:00
11:50
12:00
13:00
13:00
13:50
B1 Grubu
Ortopedi ve
Travmatoloji
Sınavı
ÖĞLE TATĠLĠ
09.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
ĠÇ HASTALIKLARI
KLĠNĠK
TOPLANTISI
Rom 1- Romatoid
artrit-1O. ARAL
(M. ĠNANÇ)
KARD.3- Koroner
kalp hastalığı risk
faktörleri ve primer
profilaksisiA.ÖNCÜL
(S. UMMAN)
ALL.1-Ürtiker,
anjioödem, besin
allerjileri,
B.ÇOLAKOĞLU
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Rom 2- Romatoid
artrit-2O.ARAL
( M. ĠNANÇ )
KARD.4- Koroner
kalp hastalığı:
Fizyopatoloji,
Sınıflama, Klinik
Takdim ġekilleri
ve Tanı
A. ÖNCÜL
S. UMMAN
ALL.2-Astım ve
Alerjik rinit
B.ÇOLAKOĞLU
NEF.1-Sıvı
elektrolit dengesi
ve bozuklukları-1
A.YILDIZ
(H.YAZICI)
FARMA. 3Asetilkolinesteraz
inhibitörleri
P.YAMANTÜRK
ÇELĠK
(N.ENGĠNAR)
Hem.1-Hemolitik
anemi-1
M.YENEREL
(S.BEġIġIK)
NEF.2-Sıvı
elektrolit dengesi
ve bozuklukları-2
A.YILDIZ
(Y. K. ÇALIġKAN)
FARMA.4Otonom sinir
sistemi
gangliyonlarına
etkili droglar
P.YAMANTÜRK
ÇELĠK
(N.ENGĠNAR)
NEF.3Tubulointerstisyel
nefropatiler
Y. K. ÇALIġKAN
(S.BOZFAKIOĞLU
)
Klinik Uygulama
KARD.1- Kalp
hastalıklarında
etyolojik-anatomikfizyolojik tanı ve
fonksiyonel
kapasite
kavramları
A.ÖNCÜL
(K.ADALET)
14:00
14:50
15:00
15:50
KARD.2Ateroskleroz
fizyopatolojisiZ.BUĞRA
(S UMMAN)
FARMA. 1Otonom sinir
sistemi: yapısal ve
iĢlevsel özellikler
ile temel
farmakolojik ilkeler
N.ENGĠNAR
(P.YAMANTÜRK
ÇELĠK)
16:00
16:50
FARMA. 2Asetilkolin ve
doğrudan etkili
parasempatomime
tik droglar
N.ENGĠNAR
(P.YAMANTÜRK
ÇELĠK)
99
12.12.2014
Grup B -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
16.Hafta
Tarih:
Saat:
15.12.2014
PAZARTESĠ
16.12.2014
SALI
17.12.2014
ÇARġAMBA
18.12.2014
PERġEMBE
19.12.2014
CUMA
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
4.SINIF ÖĞRENCĠ
KURULU
(TÜM GRUPLAR)
KARD.7- ST
yükselmeli
miyokard
infarktüsü: Erken
ve geç
komplikasyonlar B. UMMAN
(A.ÖNCÜL)
GEH.1-Peptik
ülser hastalığı
F. BEġIġIK
(F. AKYÜZ)
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Hem.2- Hemolitik
anemi-2
S.KALAYOĞLU
(M. YENEREL)
KARD.8-Kararsız
angina pektoris ve
ST- yükselmesiz
miyokard
infarktüsü-1F.MERCANOĞLU
(H.OFLAZ)
GEH.2- Foksiyonel
GĠS hastalıkları
F. AKYÜZ
(F. BEġIġIK)
FARMA.5- Çizgili
kaslarda gevĢeme
yapan droglar
P.YAMANTÜRK
ÇELĠK
(N.ENGĠNAR)
KARD.6- ST
yükselmeli miyokard
infarktüsü:
Reperfüzyon
(trombolitik, PTCA
vb)
S.UMMAN
(F.MERCANOĞLU)
End.1- Diyabette
akut
komplikasyonlar 1:
Ketoasidoz koması
ve tedavisi
N. DĠNÇAĞ
( Ġ.SATMAN )
KARD.9- Kararsız
angina pektoris ve
ST-yükselmesiz
miyokard
infarktüsü-2F.MERCANOĞLU
(H.OFLAZ)
15:00
15:50
FARMA.6-Sempatik
(Adrenerjik) sistemin
temel fizyolojik ve
farmakolojik özellikleri
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
FARMA.7Adrenalin ve doğal
adrenerjik droglar
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
End.2- Diyabette akut
komplikasyonlar 2:
Hiperozmolar
nonketotik koma,
hipoglisemi ve laktik
asidoz komaları ve
tedavileri
N. DĠNÇÇAĞ
( Ġ.SATMAN )
FARMA.9Adrenerjik alfa
reseptör blokerleri
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
16:00
16:50
GERĠATRĠ.1Geriatrik
sendromlar-1
(demans,
depresyon,
deliryum)
M.A.KARAN
(G.BAHAT)
FARMA.8-Selektif
etkili diğer
sempatomimetik
droglarY.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
08:00
08:30
08:30
10:50
Klinik Uygulama
11:00
11:50
ACĠLDAH.1Zehirlenmeler
K. GÜLER
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
ACĠLDAH.2ġoklar
O.ERK
Klinik Uygulama
ĠÇ HASTALIKLARI
KLĠNĠK
TOPLANTISI
ÖĞLE TATĠLĠ
KARD.5- ST
yükselmeli
miyokard
infarktüsü: Tanı ve
farmakolojik
tedaviS.UMMAN
(F.MERCANOĞLU)
14:00
14:50
End.3- Lipid
metabolizması
bozuklukları ve
hiperlipoproteinemil
erin tedavisi
K. KARġIDAĞ
( Ġ.SATMAN)
100
FARMA.10Adrenerjik beta
reseptör blokerleri
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
End.4- Diyabette
makrovasküler
komplikasyonlarhipertansiyon,
makrovasküler
hastalıklar ve
diyabetik ayak
Ġ. SATMAN.
( K. KARġIDAĞ)
Rom 3Spondiloartrit-1
L.ÖCAL (A.GÜL)
Grup B -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
17.Hafta
Tarih:
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
Saat:
08:00
08:30
08:30
10:50
Klinik Uygulama
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:00
11:50
Rom 4Spondiloartrit-2
L.ÖCAL
(A.GÜL)
ĠÇ HASTALIKLARI
KLĠNĠK
TOPLANTISI
End.6- Metabolik
sendrom ve
diyabetli hastaya
tedavi yaklaĢımı
K. KARġIDAĞ
(M. T. YILMAZ)
KARD.12- Akut
ateĢli romatizmaB. UMMAN
(H.OFLAZ)
T.ONK.1Onkolojide tanı
yöntemleri S.VATANSEVER
(A.AYDINER)
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
NEF.4-Primer
hipertansiyon ve
acil hipertansiyon
tedavisi
A.TÜRKMEN
(H.YAZICI)
KARD.10- PostMĠ hastane dıĢı
hasta takibi,
sekonder profilaksi
ve tedavi
F. MERCANOĞLU
(A. ÖNCÜL)
ALL.3- Ġlaç
Alerjileri
S.BÜYÜKÖZTÜRK
KARD.13- Mitral
darlığı
B. UMMAN
(M. ÖZCAN)
Hem.4Miyelodisplastik
sendrom
M.YENEREL
(M. NALÇACI)
14:00
14:50
NEF.5Renovasküler
hipertansiyon ve
iskemik nefropati
H.YAZICI
(Y.K.ÇALIġKAN)
KARD.11- Kronik
koroner kalp
hastalığı: Tanı ve
Tedavi
F. MERCANOĞLU
(M.ÖZCAN)
GERĠATRĠ.2Geriatrik
sendromlar-2
(Kırılganlık
sarkopeni, düĢme,
üriner inkontinans)
M.A.KARAN
(G.BAHAT)
FARMA.13Kardiyovasküler
sistemde
farmakolojik
hedefler-2
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
Rom 5- Sistemik
lupus
eritematozusM.ĠNANÇ
(A.GÜL)
15:00
15:50
End.5- Obezite ve
diabetes mellitusta
beslenme ilkeleri
ve egzersiz
K. KARġIDAĞ
(Ġ. SATMAN)
FARMA.11Adrenerjik nöron
blokerleri
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
Hem.3Talassemiler
A.S.YAVUZ
(M.AKTAN)
FARMA.14Hipertansiyonda
farmakolojik
yaklaĢım-1
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
GEH.3- Sindirim
sistemi motilite
bozuklukları
F.AKYÜZ
(F.BEġIġIK)
13:00
13:50
16:00
16:50
Klinik Uygulama
FARMA.12Kardiyovasküler
sistemde
farmakolojik
hedefler-1
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
101
26.12.2014
Grup B -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
18.Hafta
Tarih:
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
01.01.2015
Saat:
08:00
08:30
08:30
10:50
Klinik Uygulama
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:00
11:50
GEH.4Gastroözofageal
reflü
F.BEġIġIK
(Ç.KARACA)
ĠÇ HASTALIKLARI
KLĠNĠK
TOPLANTISI
NEF.6- Asit baz
dengesi ve
bozuklukları
Y.K.ÇALIġKAN
(H.YAZICI)
T.ONK.2- Primeri
belli olmayan
metastatik tümörler
N.ÖZTÜRK
(S.VATANSEVER)
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
ACĠLDAH.3- Akut
akciğer ödemi
V.AKKAYA
KARD.14- Mitral
yetersizliği
Z.BUĞRA
(B.UMMAN)
GERĠATRĠ.3YaĢlıda beslenme
B. SAKA
(G.BAHAT)
ACĠLDAH.4Gastrointestinal
sistem kanamaları
S.M. KAYACAN
14:00
14:50
Hem.5-Kemik iliği
transplantasyonu
S.KALAYOĞLU
(M.NALÇACI)
KARD.15 -Aort
darlığı
Z.BUĞRA
(B. UMMAN)
GERĠATRĠ.4YaĢlıda palyatif
bakım
B. SAKA
(G.BAHAT)
15:00
15:50
Rom 6- Sistemik
skleroz ve Sjögren
sendromu
M.ĠNANÇ
(S.KAMALI)
FARMA.15Hipertansiyonda
farmakolojik
yaklaĢım-2
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
SERBEST
ÇALIġMA
16:00
16:50
Klinik Uygulama
FARMA.16Dislipidemilerde
farmakolojik
yaklaĢım-1
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
102
YILBAġI TATĠLĠ
02.01.2015
CUMA
FARMA.17Dislipidemilerde
farmakolojik
yaklaĢım-2
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
FARMA.18Ġskemik kalp
hastalığında
farmakolojik
yaklaĢım
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
Grup B -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
19.Hafta
Tarih:
05.01.2015
Saat:
08:00
08:30
08:30
10:50
Klinik Uygulama
11:00
11:50
NEF.7- Polikistik
böbrek hastalığı ve
diğer kistik böbrek
hastalıklarıH.YAZICI
(Y.K.ÇALIġKAN)
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
Hem.6Koagülasyon
bozukluklarıS.KALAYOĞLU
(M.NALÇACI)
KARD.16- Aort
Yetersizliği
Z. BUĞRA
(B.UMMAN)
Hem.7-Multipl
miyelomS.KALAYOĞLU
(M.AKTAN)
KARD.17Pulmoner ve
triküspit kapak
hastalıkları
D.ATILGAN
(B. UMMAN)
Rom.7- Ġltihabi kas
hastalıklarıM.ĠNANÇ
(L.ÖCAL)
FARMA.19Konjestif kalp
yetersizliğinde
farmakolojik
yaklaĢım
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
06.01.2015
07.01.2015
08.01.2015
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
ĠÇ.HAST.1- Nefes
darlığı olan
hastaya yaklaĢım
A.B.SÖZEN
(ġ.DEMĠREL)
KARD.18Ekokardiyografi
Z.BUĞRA
(B.UMMAN)
T.ONK.3- Kanser
oluĢum
mekanizmaları,
karsinogenezis
F. AYKAN
(F.TAġ)
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
KARD.19 - Diğer
Kardiyak
Görüntüleme
Yöntemleri
S.UMMAN
(Z.BUĞRA)
GEH.5-Sindirim
kanalı tümörleri-1F.AKYÜZ
(K.DEMĠR)
FARMA.21Kardiyovasküler
farmakolojide
güncel
geliĢmelerin
değerlendirilmesi
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
GEH.6-Sindirim
kanalı tümörleri-2F.AKYÜZ
(K.DEMĠR)
FARMA.22-Vücut
sıvılarının
bileĢimini ve
hacmini etkileyen
droglar-1
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
Rom.9- Behçet
hastalığı
A.GÜL (O. ARAL
Klinik Uygulama
Ġç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
End.7-Diyabette
mikrovasküler
komplikasyonlar-1:
Patogenez ve
diyabetik retinopati
M. T. YILMAZ
(N. DĠNÇÇAĞ)
End.8- Diyabette
mikrovasküler
komplikasyonlar-2:
Diyabetik nefropati
ve diyabetik
nöropati
M. T. YILMAZ
(N. DĠNÇÇAĞ)
Rom.8- Vaskülitler
S.KAMALI
(M.ĠNANÇ)
FARMA.23-Vücut
sıvılarının
bileĢimini ve
hacmini etkileyen
droglar-2
A.CANBERK
(Y.ÜRESĠN)
FARMA.20Farmakolojik
açıdan disritmiler
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
103
09.01.2015
Grup B -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
20. Hafta
Tarih:
12.01.2015
Saat:
08:00
08:30
08:30
10:50
Klinik Uygulama
11:00
11:50
ĠÇ.HAST.2Hipertansiyon
tedavisinde
neredeyiz?
ġ.DEMĠREL
(A.B.SÖZEN)
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
T.GEN.1- EriĢkin
dönemde sık
görülen genetik
hastalıklar ve
özellikleri
ġ. PALANDUZ
14:00
14:50
Rom.10Kristallere bağlı
artropatilerS.KAMALI
(O.ARAL)
15:00
15:50
16:00
16:50
13.01.2015
14.01.2015
15.01.2015
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
KARD.22- Klinik
elektrokardiyogra
m-3 A.K.BĠLGE
(F.MERCANOĞLU)
T.ONK.4Kanserde risk
faktörleri, tarama
yöntemleri ve
korunma
B.ġAKAR (F.TAġ)
End.9Hipoglisemiler
Ġ. SATMAN
(N. DĠNÇÇAĞ)
Klinik Uygulama
Ġç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
End.10- Tip 2
diabetes mellitus
tedavisinde
kullanılan oral
antidiyabetikler ve
GLP-1 analogları
Ġ.SATMAN
(N.DĠNÇÇAĞ)
16.01.2015
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
KARD.20- Klinik
elektrokardiyogram
-1
T.GEN.2- Kalıtsal
Bağ Dokusu
Hastalıkları
K. ÇEFLE
KARD.23- Klinik
elektrokardiyogra
m-4
T.ONK.5Kemoterapinin
Temel Prensipleri
F.TAġ
S. VATANSEVER
A.K.BĠLGE
(F.MERCANOĞLU)
KARD.21- Klinik
elektrokardiyogram
-2
A.K.BĠLGE
(F.MERCANOĞLU)
FARMA.24Antikoagülanlar,
trombolitikler ve
antitrombositler-1
A.CANBERK
(Y.ÜRESĠN)
GEH.7Malabsorbsiyon
sendromları-1Ç.KARACA
GEH.8Malabsorbsiyon
sendromları-2
Ç.KARACA
FARMA.25Antikoagülanlar,
trombolitikler ve
antitrombositler-2
A.CANBERK
(Y.ÜRESĠN)
104
A.K.BĠLGE
(F.MERCANOĞLU)
FARMA.26Santral sinir
sistemine giriĢ,
genel bilgiler
P.YAMANTÜRK
ÇELĠK
(Y.ÜRESĠN)
FARMA.27Alzheimer
hastalığı ve
demans
tedavisinde
kullanılan droglar
P.YAMANTÜRK
ÇELĠK
(Y.ÜRESĠN)
FARMA.28Antipsikotik
droglar
Y.ÜRESĠN
(P.YAMANTÜRK
ÇELĠK)
ĠÇ. HAST.3- Kalp
dıĢı cerrahi giriĢim
yapılacak kardiyak
hastaların
operasyon öncesi
değerlendirmesi
H.KUDAT
(A.B. SÖZEN)
Hem.8Trombositopeni
A.S.YAVUZ
(M.NALÇACI)
Grup B -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
21.Hafta
Tarih:
19.01.2015
Saat:
08:00
08:30
08:30
10:50
Klinik Uygulama
11:00
11:50
Hem.9-Tromboz
ve antitrombotik
tedavi
M.NALÇACI
(A.S.YAVUZ)
ĠÇ HASTALIKLARI
KLĠNĠK
TOPLANTISI
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
Hem.10- Akut
lösemi-1
M.AKTAN
(M.NALÇACI)
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
20.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
T.GEN.3- Erkek ve
kadın infertilitesi
K. ÇEFLE
FARMA.32-Yerel
anestetik droglar
N.ENGĠNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELĠK)
T.ONK.6Onkolojik aciller
S.VATANSEVER
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
KARD.24- Aritmi
mekanizmaları K.ADALET
(A.K.BĠLGE)
Hem.11- Akut
lösemi-2
M.AKTAN
(M.NALÇACI)
FARMA.33Antiepileptikler
N.ENGĠNAR (P.
YAMANTÜRK
ÇELĠK)
Rom 12Romatolojide
görüntüleme
O.ARAL
(L.ÖCAL)
FARMA.29Antidepresan
droglar
Y.ÜRESĠN
(P.YAMANTÜRK
ÇELĠK)
Hem.12- Kronik
lösemiler
A.S.YAVUZ
(S.KALAYOĞLU)
KARD.25Supraventriküler
ve ventriküler
taĢikardi ayırımı:
Akut atak tedavisi
K.ADALET
(A.K.BĠLGE)
Hem.13Transfüzyon
M.YENEREL
(A.S.YAVUZ)
FARMA.30Duygudurum
düzenleyici droglar
Y.ÜRESĠN
(P.YAMANTÜRK
ÇELĠK)
Rom 11Romatolojide
laboratuar
A.GÜL
(M.ĠNANÇ)
KARD.26Supraventriküler
aritmilerK.ADALET
(A.K.BĠLGE)
Hem.14- Aplastik
anemi
M. AKTAN
(M.YENEREL)
NEF.8-Primer
glomeruler
hastalıklar-1 (Akut
GN ve hızlı
ilerleyen GN, IgA
nefropatisi)
F.N.AYSUNA
(Y.K.ÇALIġKAN)
NEF.9-Primer
glomeruler
hastalıklar-2
(Minimal change,
mesengial
proliferatif GN,
membranöz GN,
MPGN)
F.N.AYSUNA
(Y.K.ÇALIġKAN)
Klinik Uygulama
FARMA.31-Genel
anestetik droglar
N.ENGĠNAR (P.
YAMANTÜRK
ÇELĠK)
105
23.01.2015
Grup B -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
22.Hafta
Tarih:
26.01.2015
27.01.2015
28.01.2015
29.01.2015
30.01.2015
Saat:
08:00
08:30
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
08:30
10:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:00
11:50
End.11-Diabetes
mellitusta insülin
tedavisi ve
uygulama
protokolleri
N. DĠNÇÇAĞ
( M. T. YILMAZ)
Ġç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
GEH.10- Crohn
Hastalığı
Ç.KARACA
(F.BEġIġIK)
KARD.28- Atriyal
fibrilasyon-2
F.MERCANOĞLU
(K.ADALET)
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
NEF.10-Sekonder
glomeruler
hastalıklar-1
F.N. AYSUNA
(H. YAZICI)
KARD.27- Atriyal
fibrilasyon-1
F.MERCANOĞLU
(K.ADALET)
Hem.15- Demir
eksikliği anemisi,
kronik hastalık
anemisi
M.NALÇACI
(A.S.YAVUZ)
KARD.29Ventriküler
aritmiler
K.ADALET
(A.K.BĠLGE)
14:00
14:50
End.12- Diabetes
mellitusta modern
tedavi ve özel
durumlarda
diyabet tedavisi
M. T. YILMAZ
(K. KARġIDAĞ)
FARMA.34Sedatif-hipnotik
droglar
N.ENGĠNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELĠK)
ALL.4- Anafilaksi
S.BÜYÜKÖZTÜRK
FARMA.36- Alkol
N.ENGĠNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELĠK)
15:00
15:50
GEH.9-Ülseratif
Kolit
S.KAYMAKOĞLU
(F.BEġIġIK)
Klinik Uygulama
FARMA.35- Kaygı
giderici droglar
N.ENGĠNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELĠK
End.13- Ön hipofiz
yetersizliği
A. K. ÜZÜM
(S. YARMAN)
FARMA.37Parkinsonda,
spastisitede ve
akut kas
spazmlarında
kullanılan droglar
N.ENGĠNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELĠK)
16:00
16:50
106
Klinik Uygulama
T.ONK.7Onkolojide hedefe
yönelik tedavi
S.VATANSEVER
ÖĞLE TATĠLĠ
NEF.11-Sekonder
glomeruler
hastalıklar-2
H.YAZICI
(F.N. AYSUNA)
End.14- Cushing
sendromu
R.TANAKOL
(F.ARAL)
Hem.16Polisitemia vera/
Miyelofibroz
M.NALÇACI
(M.AKTAN)
Grup B -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
23.Hafta
Tarih:
02.02.2015
03.02.2015
04.02.2015
05.02.2015
06.02.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:30
10:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:00
11:50
NEF.12-Akut
böbrek yetersizliği
tanı ve tedavisi
S.BOZFAKIOĞLU
(Y.K.ÇALIġKAN)
KARD.30Bradiaritmiler: Tanı
ve tedavi-1
A.K.BĠLGE
( S.UMMAN )
End.15Adrenokortikal
yetersizlikler
F. ARAL
(A. K. ÜZÜM)
KARD.32- Akut
sol kalp
yetersizliği,
akciğer ödemi ve
kardiyojenik Ģok
H. OFLAZ
(M.ÖZCAN)
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
NEF.13- Crush
sendromu
M.ġ.SEVER
(H.YAZICI)
KARD.31Bradiaritmiler: Tanı
ve tedavi-2
A.K.BĠLGE
( S.UMMAN )
End.16Hipotiroidizm
A. AZEZLĠ
(F. ARAL)
KARD.33- Kronik
konjestif kalp
yetersizliği-1
M.ÖZCAN
(Z. BUĞRA)
14:00
14:50
GEH.11- Pankreas
hastalıkları -1
F.BEġIġIK
(K.DEMĠR)
FARMA.38Antiastmatik
droglar
N.ENGĠNAR
(A. CANBERK)
GEH.13-Safra
kesesi ve yolları
hastalıkları
K.DEMĠR
(F.BEġIġIK)
15:00
15:50
GEH.12- Pankreas
hastalıkları -2
F.BEġIġIK
(K.DEMĠR)
FARMA.39Endokrin sistem
farmakolojisinin
temel ilkeleri
Ġ. HATĠPOĞLU
(A. CANBERK)
Hem.17Lenfomalar
M.NALÇACI
(S.KALAYOĞLU)
16:00
16:50
107
FARMA.40Hipofiz ve
hipotalamus
hormonları
Ġ. HATĠPOĞLU
(A. CANBERK)
FARMA.41Oksitosik droglar
Ġ. HATĠPOĞLU
(A. CANBERK)
KARDĠYOLOJĠ
EKG KURSU
CĠHAT
ABAOĞLU
Grup B -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
24.Hafta
Tarih:
09.02.2015
10.02.2015
11.02.2015
12.02.2015
13.02.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:30
10:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
KARD.34- Kronik
konjestif kalp
yetersizliği-2
M.ÖZCAN (Z.
BUĞRA)
End.19-Akromegali
ve prolaktinoma
A.AZEZLĠ
(N.DĠNÇÇAĞ)
KARD.37Perikard
hastalıkları
H.OFLAZ
(A.ÖNCÜL)
T.ONK.8Onkolojide palyatif
tedavi
S.VATANSEVER
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
KARD.38- Aort
hastalıkları
T.GÖREN
(B.UMMAN)
GEH.15- Akut ve
kronik hepatitler-2
K.DEMĠR
(S.KAYMAKOĞLU
)
11:00
11:50
End.17- Hirsutizm
ve virilizan
sendromlar
S. YARMAN
(A. K. ÜZÜM)
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
End.18- Sodyum
ve su
metabolizması,
uyumsuz ADH
salınımı
F. ARAL
(S. YARMAN)
KARD.35- Akut
pulmoner emboli
M.ÖZCAN
(T.GÖREN)
NEF.14- Kronik
böbrek yetersizliği1 (Etyopatogenez,
klinik ve laboratuar
bulguları)
M.ġ.SEVER
(H.YAZICI)
14:00
14:50
T.GEN 4- Genetik
tanı testleri
ġ. ÖZTÜRK
KARD. 36- Kronik
kor pulmonale
T.GÖREN
(F.ERZENGĠN)
End.20- Tiroiditler
S. YARMAN
(R. TANAKOL)
15:00
15:50
Hem.18Megaloblastik
anemiler
A.S.YAVUZ
(S.KALAYOĞLU)
FARMA.42-Tiroid
hormonları ve
antitiroid droglar
Ġ. HATĠPOĞLU
(A. CANBERK)
GEH.14- Akut ve
kronik hepatitler-1
K.DEMĠR
(S.KAYMAKOĞLU)
16:00
16:50
108
FARMA.43Kalsiyotropik
droglar
Y. ÜRESĠN
(A. CANBERK)
End.21- Endokrin
hipertansiyonlar
R. TANAKOL
(A. AZEZLĠ)
FARMA.44-Ġnsülin
NEF.15-Kronik
ve oral
böbrek yetersizliğiantidiyabetik
2 (Konservatif
droglar
tedavi yöntemleri)
Y. ÜRESĠN
M.ġ.SEVER
(A. CANBERK)
(Y.K.ÇALIġKAN)
Grup B -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
25.Hafta
Tarih:
16.02.2015
17.02.2015
18.02.2015
19.02.2015
20.02.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:30
10:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:00
11:50
End.22Hiperparatiroidizm
ve diğer
hiperkalsemiler
F.ARAL
(R. TANAKOL)
KARD.39- Ġnfektif
endokardit ve diğer
endokard
hastalıkları
T.GÖREN
(Z. BUĞRA)
NEF.16-Diyaliz
tedavileri
S.BOZFAKIOĞLU
(H.YAZICI)
KARD.40Kardiyomiyopatiler
ve diğer miyokard
hastalıkları
B.UMMAN
(A. K. BĠLGE)
GEH.16-Siroz -1
S.KAYMAKOĞLU
(K.DEMĠR)
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
End.23Nöroendokrin
tümörler
S. YARMAN
( R. TANAKOL )
FARMA.45Adrenokortikotropi
k droglar
Y. ÜRESĠN (A.
CANBERK)
KARD.41Sistemik
hipertansiyon-1
T.GÖREN
(Z.BUĞRA)
GEH.17-Siroz -2
S.KAYMAKOĞLU
(K.DEMĠR)
14:00
14:50
ACĠLDAH.5- Karın
Ağrısı olan
hastaya yaklaĢım
S.ERDEN
(K. GÜLER)
FARMA.46Östrojenler ve
projestinler
15:00
15:50
End.24Hipertiroidizm
A. K. ÜZÜM
(A. AZEZLĠ)
Ġ. HATĠPOĞLU
(A. CANBERK)
FARMA.47Androjenler ve
anabolizanlar
Ġ. HATĠPOĞLU
(A. CANBERK)
ĠÇ. HAST.4- Ġç
Hastalıkları
Pratiğinde Klinik
Biyokimya
T.TÜKEK
T.GEN 5- Genetik
hastalıklarda tedavi
yaklaĢımı, güncel
tedavi metodları
ġ. ÖZTÜRK
End.25- Tiroid
kanseri
A. K. ÜZÜM
(F. ARAL)
16:00
16:50
109
FARMA.48Antiöstrojen ve
antiandrojen
droglar
Ġ. HATĠPOĞLU
(A. CANBERK)
End.26Hipoparatiroidizm
ve diğer
hipokalsemiler
R. TANAKOL
( A. AZEZLĠ)
FARMA.49ĠÇH.Rad.1Sindirim sistemi
farmakolojisi:Pepti Endokrin Sistemde
Radyolojik
k ülser tedavisinde
değerlendirme
kullanılan droglar
Ġ. HATĠPOĞLU
M.DURSUN
(A. CANBERK)
Grup B -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
26.Hafta
Tarih:
23.02.2015
24.02.2015
25.02.2015
26.02.2015
27.02.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
SERBEST
ÇALIġMA
08:30
11:00
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:00
11:50
KARD.Rad.1Kardiyak BT ve
MR görüntüleme 1
A.TUNACI
KARD.42Sistemik
hipertansiyon-2
T.GÖREN
(Z.BUĞRA)
End.27Hipogonadizmler
A.AZEZLĠ
( A. K. ÜZÜM)
SERBEST
ÇALIġMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
FARMA.50Emetik, antiemetik
droglar
KARD.43Hipertansiyonda
acil durumlar
T.GÖREN
(A. ÖNCÜL)
KARD.Rad.2Kardiyak BT ve MR
görüntüleme -2
M.DURSUN
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
13:00
13:50
Ġ. HATĠPOĞLU
(A. CANBERK)
SERBEST
ÇALIġMA
14:00
14:50
FARMA.51KARD.44- Senkop
Laksatif-purgatifler,
T.GÖREN
antidiyareik droglar
(F.MERCANOĞLU
Ġ. HATĠPOĞLU
)
(A. CANBERK)
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
15:00
15:50
ĠÇH.Rad.2Romatolojik
metabolik ve
endokrin
hastalıklarda kas iskelet
görüntüleme
M.DURSUN
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
16:00
16:50
KARD.45- Ani
Ölüm
A.K.BĠLGE
(F.MERCANOĞLU)
KARD.46EriĢkinde
konjenital kalp
hastalıkları
B.UMMAN
(Z.BUĞRA)
110
Grup B -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
27.Hafta
Tarih:
02.03.2015
03.03.2015
04.03.2015
05.03.2015
06.03.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
08:30
11:00
11:00
11:50
12:00
13:00
B Grubu
ĠÇ
HASTALIKLARI
SINAVI
(Uygulamalı ve
Sözlü)
B Grubu
ĠÇ
HASTALIKLARI
SINAVI (Yazılı)
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
111
Grup B -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
28.Hafta
Tarih:
09.03.2015
10.03.2015
11.03.2015
12.03.2015
13.03.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:30
11:00
11:00
11:50
12:00
13:00
Grup B
KARDĠYOLOJĠ
SINAVI
(Sözlü)
Grup B
KARDĠYOLOJĠ
SINAVI (Yazılı)
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
112
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Grup B1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
29. Hafta
Tarih:
16.03.2015
17.03.2015
18.03.2015
19.03.2015
20.03.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:30
09:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinikle tanıĢma
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
09:00
09:50
ÇSvH 1-Çocuk
izlenmesinin
prensipleri
GÜLBĠN GÖKÇAY
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
ÇSvH 2-Engelli
çocukların izlemi
GÜLBĠN GÖKÇAY
ÇSvH 6-Rutin aĢı
uygulamaları-1
GÜLBĠN GÖKÇAY
ÇSvH 9- Boy
kısalığı-1
R.BUNDAK
ÇSvH 12-Ergenlik
geliĢimi
ÇSvH 3-Çocuk
sağlığı
hizmetlerinde
iletiĢim
F.OĞUZ
ÇSvH 7-Rutin aĢı
uygulamaları-2
GÜLBĠN GÖKÇAY
ÇSvH10- Boy
kısalığı-2
R.BUNDAK
ÇSvH 13-Erken ve
gecikmiĢ ergenlik
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
10:00
10:50
Grup B
FARMAKOLOJĠ
SINAVI
11:00
11:50
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
ÇSvH 4-RaĢitizm
F.OĞUZ
14:00
14:50
ÇSvH 5- Çocuk
istismarı
A.KILIÇ
F.DARENDELĠLER
F.DARENDELĠLER
ÇSvH 8-Elektronik
ÇSvH 11ortamda veri arama
Diyabetes mellitus
ve sunum teknikleri
R.BUNDAK
Z.TAMAY
ÇSvH 14Hipotiroidi
N.SAKA
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÖĞRETĠM
ÜYELERĠ ĠLE
TOPLANTI
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
15:00
15:50
16:00
16:50
113
Grup B1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
30.Hafta
Tarih:
23.03.2015
24.03.2015
25.03.2015
26.03.2015
Saat:
08:30
09:00
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
09:00
09:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:00
10:50
ÇSvH 15- Allerjik
hastalıkların
etiyopatogenezi
N.GÜLER
ÇSvH 19Doğumsal
metabolizma
hastalıkları-1
ÇSvH 22-Sinüzit
A.KILIÇ
ÇSvH 25- Alt
solunum yolu
infeksiyonları-1
E.ÜNÜVAR
GÜLDEN GÖKÇAY
27.03.2015
B1-B2-Rad.Onk 1Kanser
biyolojisinin
temelleri
M. FAYDA
(E.
DARENDELĠLER)
B1-B2-Rad.Onk 2
Klinik
Radyoterapinin
Biyolojik ve
Fiziksel Temelleri
A.KARADENĠZ
(R.MERAL)
11:00
11:50
ÇSvH 16Solunum yolu
alerjilerine
yaklaĢım
N.GÜLER
ÇSvH 20Doğumsal
metabolizma
hastalıkları-2
GÜLDEN ÖKÇAY
4.SINIF ÖĞRENCĠ
KURULU
(TÜM GRUPLAR)
ÇSvH 26-Alt
solunum yolu
infeksiyonları-2
E.ÜNÜVAR
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÇSvH 21Yenidoğan
taramaları
M.DEMĠRKOL
ÇSvH 23-BaĢ
ağrısı
N.AYDINLI
ÇSvH (Rad.1) 27Çocukluk çağı
enfeksiyon
hastalıklarında
radyolojik
görüntüleme
E.YEKELER
ÇSvH (Rad.3) 29Yenidoğan
hastalıklarında
radyolojik
değerlendirme.
E.YEKELER
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 24-Febril
konvülziyon ve
diğer akut
konvülsiyonlar
N.AYDINLI
ÇSvH (Rad.2) 28Pediatri akciğer
grafisi ve
eriĢkinden
farklılıklar.
E.YEKELER
13:00
13:50
ÇSvH 17- Obezite
ġ.POYRAZOĞLU
14:00
14:50
ÇSvH 18-Çocukluk
döneminde vitamin
gereksinimleri
GÜLDEN
GÖKÇAY
15:00
15:50
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
16:00
16:50
114
ÇSvH 30- Ergene
yaklaĢım: Vaka
sunumu
F. BAġ
(E.ÜNÜVAR)
Grup B1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
31.Hafta
Tarih:
30.03.2015
31.03.2015
01.04.2015
02.04.2015
Saat:
08:30
09:00
09:00
09:50
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
ÇSvH 31-Akut
Tonsillofarenjit
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 34- Bebek
ve küçük süt
çocuğun
beslenmesi
M.DEMĠRKOL
ÇSvH 37-HıĢıltılı
hastaya yaklaĢım
N.GÜLER
ÇSvH 39Çocukluk çağı
anemileri-1
Z.KARAKAġ
B1-B2-Rad.Onk 3Radyasyondan
korunma Radyasyonun akut
ve geç etkileri
S. KÜÇÜCÜK
(M. FAYDA )
11:00
11:50
ÇSvH 32-Akut
otitis media
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 35- Okul
öncesi, okul çağı
ve ergenlik
döneminde
beslenme
M.DEMĠRKOL
ÇSvH 38-Kan ve
kan ürünleri
transfüzyonu
S. KARAMAN
ÇSvH 40Çocukluk çağı
anemileri-2
Z.KARAKAġ
B1-B2-Rad.Onk 4Kanserden
Korunma
R. MERAL
(M. ALTUN)
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
ÇSvH 33-Vakakistik fibroz, kronik
akciğer hastalıkları
Z.TAMAY
ÇSvH 36-Deri
sindirim sistemi
alerjilerine
yaklaĢım, tanı; ilaç
alerjilerine
yaklaĢım ve tanı
Z.TAMAY
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 41Lösemiler
S.KARAMAN
ÇSvH 42-Ergen
aĢılaması
GÜLBĠN GÖKÇAY
A.KILIÇ
14:00
14:50
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SERBEST
ÇALIġMA
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
10:00
10:50
15:00
15:50
16:00
16:50
115
03.04.2015
Grup B1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
32.Hafta
Tarih:
06.04.2015
Saat:
PAZARTESĠ
08:30
09:00
09:00
09:50
07.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
UYGULAMA
UYGULAMA
ÇSvH 54Yenidoğan sepsisi
A.ÇOBAN
B1-B2-Rad.Onk 5Kanserde Erken
Tanı ve Risk
Faktörleri
A. KĠZĠR
(E. N. ORAL)
Klinik Vaka
Toplantısı
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10.04.2015
10:00
10:50
ÇSvH 43-KanamaÇSvH 47pıhtılaĢma
Yenidoğan sarılığıbozuklukları-1
tanı
Ö.DEVECĠOĞLU
A.ÇOBAN
ÇSvH 50Gestasyona göre
düĢük tartılı ve
yüksek tartılı
doğum
Z.ĠNCE
11:00
11:50
ÇSvH 44-KanamaÇSvH 48pıhtılaĢma
Yenidoğan
bozuklukları-2
metabolik sorunları
Ö.DEVECĠOĞLU
A.ÇOBAN
ÇSvH 51Yenidoğanda
solunum sıkıntısı
Z.ĠNCE
ÇSvH 55-Mekanik
doğum travmaları
Z.ĠNCE
B1-B2-Rad.Onk 6Jinekolojik
Kanserlerde
Tedavi
S. KÜÇÜCÜK
(M. FAYDA)
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
ÇSvH 45-Çocukluk
çağı onkolojik
hastalıkları-1
Ö.DEVECĠOĞLU
ÇSvH 49Yenidoğan sarılığı
- tedavi
A. ÇOBAN
ÇSvH 52Prematüre
sorunları ve bakımı
Z.ĠNCE
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 56Çocukluk çağı
menenjitleri
A.SOMER
14:00
14:50
ÇSvH 46-Çocukluk
çağı onkolojik
hastalıkları-2
Ö.DEVECĠOĞLU
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 53-Perinatal
asfiksi
Z.ĠNCE
15:00
15:50
16:00
16:50
116
ÇSvH 57-Çocukluk
çağı tüberkülozu
ve tüberküloz
menenjitleri
A.SOMER
Grup B1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
33.Hafta
Tarih:
13.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
Saat:
08:30
09:00
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
09:00
09:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:00
10:50
ÇSvH 58Salmonella ve
Ģigella
infeksiyonları
A.SOMER
ÇSvH 61-Viral
hepatitler
N.SALMAN
ÇSvH 64-Konjestif
kalp yetersizliği
A.DĠNDAR
ÇSvH 67- Normal
nörolojik geliĢim
M.ÇALIġKAN
B1-B2-Rad.Onk 7Meme Kanserinde
Tedavi
M. FAYDA
(S. KÜÇÜCÜK)
11:00
11:50
ÇSvH 59Döküntülü
hastalıklar
A.SOMER
ÇSvH 62Siyanotik kalp
hastalıkları
A.DĠNDAR
ÇSvH 65Miyokardit ve
kardiyomiyopati ;
endokarditperikardit
R.EKER
ÖMEROĞLU
ÇSvH 68- Anormal B1-B2-Rad.Onk 8nörolojik
Onkolojik Aciller ve
bulguların
Tedavisi
değerlendirilmesi
E. SAĞLAM
M.ÇALIġKAN
(E.N. ORAL)
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
ÇSvH 60- Polio ve
herpes
infeksiyonları
N.SALMAN
ÇSvH 63- Epilepsi
ve konvülziyon
sınıflandırılması
M.ÖZMEN
ÇSvH 66- Akut
romatizmal ateĢ
R. EKER
ÖMEROĞLU
ÇSvH 69Asiyanotik kalp
hastalıkları-1
K.NĠġLĠ
ÇSvH 70Asiyanotik kalp
hastalıkları-2
K.NĠġLĠ
14:00
14:50
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
15:00
15:50
16:00
16:50
117
17.04.2015
Grup B1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
34.Hafta
Tarih:
20.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
Saat:
08:30
09:00
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
09:00
09:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
10:00
10:50
ÇSvH 71-Akut
böbrek yetersizliği
ve Crush
Sendromu
A.NAYIR
ÇSvH 75-Kronik
böbrek yetersizliği
A.YILMAZ
ÇSvH 79-Kronik
ishal
V.ERTEKĠN
SERBEST
ÇALIġMA
ÇSvH 76-Sıvıelektrolit ve asitbaz denge
bozuklukları
A.NAYIR
ÇSvH 80Çocuklarda seyrek
görülen
Gastrointestinal
hastalıklar
( Kolesistik /
Pnakreatiti /
Polipozis)
V.ERTEKĠN
SERBEST
ÇALIġMA
11:00
11:50
ÇSvH 72-Üriner
sistem
infeksiyonları
S.EMRE
23 NĠSAN
ULUSAL
EGEMENLĠK VE
ÇOCUK
BAYRAMI
24.04.2015
CUMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
ÇSvH 73-Akut
glomerulonefrit
S.EMRE
ÇSvH 77Hipertansiyon
A.YILMAZ
ÇSvH 81-Kronik
hepatitler
Ö.DURMAZ
SERBEST
ÇALIġMA
14:00
14:50
ÇSvH 74-Nefrotik
sendrom
A.YILMAZ
ÇSvH 78-Akut
ishal
V.ERTEKĠN
ÇSvH 82-Süt
çocuğunun
kolestatik karaciğer
hastalıkları
Ö.DURMAZ
SERBEST
ÇALIġMA
15:00
15:50
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
ÇSvH 83-Portal
Hipertansiyon
Ö.DURMAZ
SERBEST
ÇALIġMA
16:00
16:50
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
118
ÖĞLE TATĠLĠ
Grup B1 -Ders Kümesi 2
TIBBĠ GENETĠK
35.Hafta
Tarih:
27.04.2015
Saat:
PAZARTESĠ
09:00
09:50
10:00
10:50
Grup B1
ÇSvH Yazılı Sınavı
ve Sözlü Sınavı
11:00
11:50
12:00
13:00
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
ÖĞLE TATĠLĠ
28.04.2015
29.04.2015
SALI
ÇARġAMBA
30.04.2015
01.05.2015
PERġEMBE
CUMA
T.Gen-13 Prenatal
tanı
/preimplantasyon
tanısı
S.BAġARAN
( B.KARAMAN )
T.Gen 14- Kalıtsal
kanserler
K.ÇEFLE
(ġ.PALANDUZ)
T.Gen 15Uygulamalı ders Kanser
Sitogenetiği (Tüm
grup)
K.ÇEFLE
(ġ.PALANDUZ)
T.Gen 1- Genetik
hastalıkların genel
özellikleri
ġ.PALANDÜZ
(K.ÇEFLE)
T.Gen- 7 Vaka
(Dismorfik çocuğa
yaklaĢım)
H.KAYSERĠLĠ
T.Gen-2 Vaka
(Aile ağacı)
H.KAYSERĠLĠ
(B.KARAMAN)
T.Gen-8
Dismorfoloji I-II
H.KAYSERĠLĠ
(K.ÇEFLE)
T.Gen 3- Tek gen
Hastalıkları: Sık ve
Nadir görülenler
H.KAYSERĠLĠ
(O.UYGUNER)
T.Gen-9
Nonmendeliyen
kalıtım: UPD genomik imprinting
O.UYGUNER
(H.KAYSERĠLĠ)
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
T.Gen 4Kromozom
anomalileri oluĢum
mekanizmaları ve
genetik danıĢma
S.BAġARAN
(B.KARAMAN)
T.Gen 10- Prediktif
ve presemptomatik
testler ve genetik
danıĢma
ġ.ÖZTÜRK
(K.ÇEFLE)
T.Gen 16- Genetik
hastalıkların
tedavisi (Koruyucu
/ enzim
replasmanı / gen
tedavisi)
ġ.PALANDUZ
(K.ÇEFLE)
T.Gen-11
Nonmendel kalıtım
II Dinamik
mutasyon
/Maternal kalıtım
O.UYGUNER
(ġ.ÖZTÜRK)
T.Gen 17Teratojenler
ġ.ÖZTÜRK
(K.ÇEFLE)
T.Gen-12
Moleküler genetik
uygulamaları (Tüm
grup)
O.UYGUNER
KLĠNĠK
UYGULAMA
T.Gen-5
Kromozom
anomalilerinde
klinik bulgular ve
genetik danıĢma
B.KARAMAN
(H.KAYSERĠLĠ)
T.Gen-6
Uygulamalı ders –
Sitogenetik – Tanı
testleri ve
yorumları (Tüm
grup)
B.KARAMAN
(S.BAġARAN )
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
119
1 MAYIS
Emek ve
DayanıĢma
Günü Tatili
Grup B1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
36.Hafta
Tarih:
04.05.2015
Saat:
PAZARTESĠ
09:00
09:50
05.05.2015
06.05.2015
07.05.2015
08.05.2015
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KHvD 1-Kadın
Hastalıkları ve
Doğum GiriĢ ve
TanıĢma
Ö.YALÇIN
KHvD 5-Amenore2
F.SEVĠLEN
KHvD 9-Ġnfertilite
Tanı
F.BUYRU
PRATĠK
UYGULAMA
B1-B2-Rad.Onk 9Kemik ve
YumuĢak Doku
Tümörlerinde
Tedavi
E.
DARENDELĠLER
(E. SAĞLAM)
B1-B2-Rad.Onk
10-Gastrointestinal
Sistem
Tümörlerinde Te
davi
A. KĠZĠR
(E. N. ORAL)
KHvD 2-Gebelikte
tarama testleri
A.YÜKSEL
KHvD 6Antepartum fetal
değerlendirme-1
H.ERMĠġ
KHvD 10-Ġnfertilite
Etyoloji
F.BUYRU
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
KHvD 3-Prenatal
tanı uygulamaları
A.YÜKSEL
KHvD 7Antepartum fetal
değerlendirme-2
H.ERMĠġ
KHvD 11-Ġnfertilite
Tedavi
F.BUYRU
KHvD 14Jinekolojide tanı
yöntemleri
B.ERGUN
14:00
14:50
KHvD 4-Amenore1
F.SEVĠLEN
KHvD 8-Normal
siklus ve
menstruasyon
S. AKHAN
KHvD 12-Gebelik
ve sistemik
hastalıklar-1
Ġ KALELĠOĞLU
KHvD 15Premenstrüel
sendrom ve
dismenore
E. BAġTU
10:00
10:50
Grup B1
TIBBĠ GENETĠK
SINAVI
11:00
11:50
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
KHvD 13-Gebelik
ve sistemik
hastalıklar-2
Ġ. KALELĠOĞLU
15:00
15:50
16:00
16:50
120
Grup B1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
37.Hafta
Tarih:
11.05.2015
12.05.2015
13.05.2015
14.05.2015
15.05.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:00
09:50
KHvD 16Disfonksiyonel
kanamalar
Ö.YALÇIN
KHvD 20-Teratoloji
Ġ.KALELĠOĞLU
KHvD 24-Rekürren
abortus
A.TURFANDA
KHvD 28-Polikistik
over sendromu
F. BUYRU
PRATĠK
UYGULAMA
10:00
10:50
KHvD 17-Ektopik
gebelik
H.SAYGILI
KHvD 21-Erken
doğum eylemi ve
tokoliz
A.YILDIRIM
KHvD 25-Spontan
abortus
A.TURFANDA
KHvD 29-Cinsiyet
anomalileri
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
B1-B2-Rad.Onk
11-Lenfomalarda
Tedavi
E. SAĞLAM
(E.
DARENDELĠLER)
11:00
11:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
B1-B2-Rad.Onk
12-Santral Sinir
Sistemi
Tümörlerinde
Tedavi
R. MERAL
(A. KARADENĠZ)
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
KHvD 18Hiperandrojenemi
F.BUYRU
KHvD 22-Erken
membran rüptürü
A.YILDIRIM
KHvD 26-Doğum
indüksiyonu
B.ERGUN
14:00
14:50
KHvD 19-IUGG
L.ĠBRAHĠMOĞLU
KHvD 23-Obstetrik
ultrasonografi
A. YÜKSEL
KHvD 27Fonksiyonel ve
mekanik distosi
H.ERMĠġ
KHvD 30-Üçüncü
trimester
kanamaları
B.ERGUN
KHvD 31-Situs ve
Prezantasyon
anomalileri
Ġ.KALELĠOĞLU
15:00
15:50
SERBEST
ÇALIġMA
KHvD 20-Teratoloji
Ġ.KALELĠOĞLU
KHvD 24-Rekürren
abortus
A.TURFANDA
KHvD 28-Polikistik
over sendromu
F. BUYRU
16:00
16:50
121
KHvD 32-Makat
geliĢi
R. HAS
SERBEST
ÇALIġMA
PRATĠK
UYGULAMA
Grup B1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
38.Hafta
Tarih:
18.05.2015
19.05.2015
20.05.2015
21.05.2015
22.05.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:00
09:50
KHvD 33-Fetal
tedavi
A. YÜKSEL
KHvD 38Ġntrapartum fetal
değerlendirme-1
A.YILDIRIM
KHvD 42Menopoz-1
A.TURFANDA
PRATĠK
UYGULAMA
10:00
10:50
KHvD 34-RH
uygunsuzluğu
A. YÜKSEL
KHvD 39Ġntrapartum fetal
değerlendirme-2
A.YILDIRIM
KHvD 43Menopoz-2
A.TURFANDA
B1-B2-Rad.Onk
13-BaĢ-Boyun
Tümörlerinde
Tedavi
M. ALTUN
( R. MERAL )
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
B1-B2-Rad.Onk
14-Üro-genital
Tümörlerde Tedavi
E.
DARENDELĠLER
(E SAĞLAM)
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
11:00
11:50
PRATĠK
UYGULAMA
ATATÜRKÜ
ANMA GENÇLĠK
VE SPOR
BAYRAMI
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
KHvD 35-Uterus
myomları
H.SAYGILI
KHvD 40Ürojinekoloji
Ö.YALÇIN
KHvD 44Gebelikte
hipertansif
hastalıklar-1
L.ĠBRAHĠMOĞLU
KHvD 46EndometriozisEtyoloji,
semptomlar
E.ATTAR
14:00
14:50
KHvD 36-Gebelik
ve diyabet
L.ĠBRAHĠMOĞLU
KHvD 41-Çoğul
gebelikler
R.HAS
KHvD 45Gebelikte
hipertansif
hastalıklar-2
L.ĠBRAHĠMOĞLU
KHvD 47Endometriozistanı, tedavi
E.ATTAR
15:00
15:50
KHvD 37Gebelikte
kardiyovasküler ve
solunum sistemi
hastalıkları
L.ĠBRAHĠMOĞLU
16:00
16:50
122
Grup B1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
39.Hafta
Tarih:
25.05.2015
26.05.2015
27.05.2015
28.05.2015
29.05.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:00
09:50
KHvD 48-Tanısal
ve operatif
Histereskopi
C.AKGÜL
KHvD 52-Plasenta
ve amniyos sıvısı
anomalileri
A.BÜYÜKÖREN
KHvD 55-Doğum
kanalı travmaları
Ö.YALÇIN
KHvD 58-Genital
malformasyonlar
Ö.YALÇIN
PRATĠK
UYGULAMA
10:00
10:50
KHvD 49-Tanısal
ve operatif
laparoskopi
E. ATTAR
KHvD 53-Genital
organların yer
değiĢtirmesi
A.BÜYÜKÖREN
KHvD 56-Puerperal
KHvD 59-Perinatal
hastalıklar
enfeksiyonlar
F.GÜNGÖR
R. HAS
UĞURLUCAN
B1-B2-Rad.Onk
15-Cilt
Tümörlerinde
Tedavi
A. KĠZĠR
( E.N.ORAL)
11:00
11:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
B1-B2-Rad.Onk
16-Akciğ
er Kanserlerinde
Tedavi
E.SAĞLAM
( E.N.ORAL)
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
KHvD 50-Miad
geçmesi, Fetal
ölüm, Perinatal
mortalite
H.ERMĠġ
KHvD 54Postpartum
kanama
H.SAYGILI
KHvD 57Adneksiyel kitleler
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
KHvD 60Jinekolojik
kanserlerde temel
biyoloji ve
immünoloji
S. AKHAN
KHvD 62-Sitoloji
ve kolposkopi
B. ERGUN
14:00
14:50
KHvD 51Gebelikte
hematolojik
hastalıklar
E.BAġTU
SERBEST
ÇALIġMA
KHvD 61Jinekolojik
kanserlerde
epidemiyoloji,
genetik ve
onkojenler
S.TOPUZ
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
15:00
15:50
16:00
16:50
123
Grup B1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
40.Hafta
Tarih:
01.06.2015
02.06.2015
03.06.2015
04.06.2015
05.06.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:00
09:50
KHvD 63-Tümör
markerlerı ve
kanser taraması
Y.SALĠHOĞLU
KHvD 67-Jinekoloji
ve obstetrikte tıbbi
genetik
S.BAġARAN
KHvD 71- Serviks
kanseri 1
S.TOPUZ
KHvD 75-Doğum
operasyonları
R.HAS
PRATĠK
UYGULAMA
10:00
10:50
KHvD 64Jinekolojik
operasyonlar
Y.SALĠHOĞLU
KHvD 68-Vulva ve
vaginanın benign
ve prekanseröz
lezyonları
A.TURFANDA
KHvD 72-Serviks
kanseri 2
S.TOPUZ
KHvD 76Endometriumun
prekanseröz
lezyonları
Y.SALĠHOĞLU
B1-B2-Rad.Onk
17-Endokrin
Sistem
Tümörlerinde
Tedavi
R. MERAL
( A. KARADENĠZ)
11:00
11:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
KHvD 77Endometrium
kanseri ve uterus
mezenkimal
tümörleri
Y.SALĠHOĞLU
SERBEST
ÇALIġMA
KHvD 78-Ġnfertilite
ve Androloji
E. ATTAR
SERBEST
ÇALIġMA
13:00
13:50
KHvD 65-Epitelyal
over tümörleri-1
C.ĠYĠBOZKURT
KHvD 69-Vulva
kanseri
A.TURFANDA
KHvD. 73 - Rad.
Jinekolojik
Radyoloji-1
B.BAKIR
14:00
14:50
KHvD 66-Epitelyal
over ve tuba
tümörleri-2
C.ĠYĠBOZKURT
KHvD 70-Serviksin
benign ve
prekanseröz
lezyonları
S.TOPUZ
KHvD. 74 - Rad.
Jinekolojik
Radyoloji-2
B.BAKIR
15:00
15:50
16:00
16:50
124
Grup B1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
41.Hafta
Tarih:
08.06.2015
09.06.2015
10.06.2015
11.06.2015
12.06.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:00
09:50
KHvD 79-Kök
hücre kordon kanı
bankacılığı
E. ATTAR
KHvD 83-Genital
Tüberküloz
H. SAYGILI
KHvD 86Ovülasyon
Ġndüksiyonu 1
C. AKGÜL
KHvD 89-Asiste
reprodüktif
teknikler-2
C.AKGÜL
PRATĠK
UYGULAMA
10:00
10:50
KHvD 80Tromboembolizm
ve Amniyotik Sıvı
Embolisi,DIC
Ġ.KALELĠOĞLU
KHvD 84Jinekolojik
Tümörlerde
Radyoterapi
S. KÜÇÜCÜK
KHvD 87Ovülasyon
Ġndüksiyonu 2
C. AKGÜL
KHvD 90-ġok
F. GUNGOR
UĞURLUCAN
KHvD 93-Pelvik
Ağrı
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
11:00
11:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
KHvD 81-Germ
Hücreli Over
Tümörleri
C.ĠYĠBOZKURT
KHvD 85-Gebelik
ve Kanser
S.TOPUZ
KHvD 88-Asiste
Reprodüktif
Teknikler 1
C. AKGÜL
KHvD 91-Seks
kord hücreli over
tümörleri
C.ĠYĠBOZKURT
KHvD 94-Çocukluk
Çağı Jinekolojik
Problemleri
S. AKHAN
14:00
14:50
KHvD 82-Tuba ve
metastatik over
kanserleri
C.ĠYĠBOZKURT
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
KHvD 92-Over
kanserlerinde
kemoterapi
P. SAĠP
SERBEST
ÇALIġMA
15:00
15:50
16:00
16:50
125
Grup B1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
42.Hafta
Tarih:
15.06.2015
16.06.2015
17.06.2015
18.06.2015
19.06.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:00
09:50
KHvD 95-Adolesan
Çağı Jinekolojik
Problemleri
S. AKHAN
KHvD 98-Kadında
Cinsel Fonksiyon
Bozuklukları
S.AKHAN
KHvD101-Alt
Genital Sistem
Enfeksiyonları
A. BÜYÜKÖREN
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
10:00
10:50
KHvD 96Trofoblastik
Hastalıklar 1
C. ĠYĠBOZKURT
KHvD 99-Aile
Planlaması 1
E.BAġTU
KHvD102-Üst
Genital Sistem
Enfeksiyonları
A.BÜYÜKÖREN
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
11:00
11:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
KHvD 97Trofoblastik
Hastalıklar 2
C. ĠYĠBOZKURT
KHvD100-Aile
Planlaması 2
E. BAġTU
KHvD103-Üreme
Fizyolojisi
F.SEVĠLEN
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
14:00
14:50
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
15:00
15:50
16:00
16:50
126
Grup B1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
43.Hafta
Tarih:
22.06.2015
Saat:
PAZARTESĠ
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
13:00
Grup B1
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum Sınavı
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
Grup B1-B2
RADYASYON
ONKOLOJĠSĠ
SINAVI
16:00
16:50
127
Grub B2 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI - KLĠNĠK BĠYOĠSTATĠSTĠK
1.HAFTA
Tarih:
01.09.2014
02.09.2014
03.09.2014
04.09.2014
05.09.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
Halk Sağ.1- Halk
sağlığına giriĢ
A.Emel ÖNAL
09:00
09:50
Halk Sağ.7Günümüzde birinci
basamak sağlık
hizmetleri
N. ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.2-Halk
Sağlığının Dünü
S.KARABEY
Halk Sağ.8-Sağlık
kayıtları ve önemi,
hastalıkların/ölümle
rin bildirimi
B.A.ÖZYILDIRIM
11:00
11:50
Halk Sağ.3-Halk
Sağlığının Bugünü
S.KARABEY
Halk Sağ.9-Sağlık
ekonomisinde
temel kavramlar,
değerlendirme
yöntemleri
B.HAPÇIOĞLU
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
10:00
10:50
2014-2015
Eğitim Öğretim Yılı
BaĢlangıcı
13:00
13:50
Halk Sağ.4Sağlıkta
eĢitsizlikler ve
sağlık hakkı
S.KARABEY
14:00
14:50
Halk Sağ.5Cumhuriyet
dönemi sağlık
politikaları
H.ĠġSEVER
15:00
15:50
Halk Sağ.6Günümüz Sağlık
Politikaları
N. ÖZGÜLNAR
B1 ve B2 KL.Bio
1-Klinik
Bioistatistiğe giriĢ,
kurumsal
örnekleme
dağılımı, standart
hata havramı
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
B1 ve B2 KL.Bio
2-Örnekleme
yöntemleri ve
örneklem
büyüklüğünün
hesaplanması,
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
Halk Sağ.10Dünyada ve
Türkiye’de sağlık
sistemleri ve sağlık
hizmetlerinin
finansmanı
B.HAPÇIOĞLU
16:00
16:50
128
Halk Sağ.11Sağlık yönetimi ve
sağlık insan gücü
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 1
(HALK EKMEK)
S.KARABEY
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.12Sağlıkta ekip
çalıĢması,
liderlik,denetim
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.13Toplum
beslenmesi, temel
ilkeleri, yeterli ve
dengeli beslenme
G.GÜNGÖR
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
B1 ve B2 KL.Bio 3Ortalamaların
genellenmesi ve
karĢılaĢtırılması,
güven aralıkları, z
testi, student’t test-1
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
UYGULAMA
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 1
(HALK EKMEK)
S.KARABEY
N.ÖZGÜLNAR
B1 ve B2 KL.Bio 4Ortalamaların
genellenmesi ve
karĢılaĢtırılması,
güven aralıkları, z
testi, student’t test-2
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
Halk Sağ.14Türkiye’de
beslenme sorunları
(beslenme
araĢtırmaları)
G.GÜNGÖR
Grub B2 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI - KLĠNĠK BĠYOĠSTATĠSTĠK
2.HAFTA
Tarih:
Saat:
08.09.2014
PAZARTESĠ
09.09.2014
SALI
10.09.2014
ÇARġAMBA
09:00
09:50
Halk Sağ.15Gıda güvenliği
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.21Sağlık ölçütleri
N.ĠNCE
Halk Sağ.27HIV/AIDS
pandemisi
S.KARABEY
10:00
10:50
Halk Sağ.16Epidemiyolojinin
tanımı, veri
kaynakları, yöntemler
ve kullanım alanları.
Tanımlayıcı
epidemiyoloji
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.22Ödev ara
değerlendirme-1
Halk Sağ.28Güvenli annelik ve
istenmeyen
gebelikler
N.ÖZGÜLNAR
11:00
11:50
Halk Sağ.17Analitik gözlemsel
araĢtırmalar (vakakontrol kohort)
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.23Sağlık
hizmetlerinde,
danıĢmanlık
N.ĠNCE
Halk Sağ.29Gebelikten
korunma
yöntemleriyenilikler
N.ÖZGÜLNAR
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
Halk Sağ.18Müdahaleli
araĢtırmalar.
AraĢtırma
planlanmasında
önemli noktalar ve
araĢtırmalarda
yapılan hatalar
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.24Cinsel
sağlık/Üreme
sağlığı, kavramlar,
ölçütler
N.ÖZGÜLNAR
B1 ve B2 KL.Bio
5-Ġkiden çok
grubun
ortalamalarının
karĢılaĢtırılması,
varyans analizi
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
14:00
14:50
Halk Sağ.19Kanıta dayalı halk
sağlığı
uygulamaları
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.25Cinsellik ve cinsel
sağlık
N.ÖZGÜLNAR
B1 ve B2 KL.Bio
6-Parametrik
olmayan istatistik
yöntemler, sıra
istatistikleri
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
15:00
15:50
Halk Sağ.20Nüfus ve sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.26Cinsel yolla
bulaĢan
enfeksiyonlar
S.KARABEY
16:00
16:50
129
11.09.2014
PERġEMBE
12.09.2014
CUMA
Halk Sağ.30-Ġleri
yaĢ cinsel sağlığı
ve üreme sağlığı
A.E.ÖNAL
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 2
(HAMĠDĠYE SU)
B.A. ÖZYILDIRIM
N.ĠNCE
Halk Sağ.31-Ödev
ara değerlendirme2
Halk Sağ.32-KiĢiyi
hastalanmadan
önce çevresiyle
değerlendirme
A.E.ÖNAL
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 2
(HAMĠDĠYE SU)
B.A.ÖZYILDIRIM
N.ĠNCE
ÖĞLE TATĠLĠ
B1 ve B2 KL.Bio
7-Ortalamaların
genellenmesi ve
karĢılaĢtırılması,
güven aralıkları, z
testi ve ki-kare
testleri
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
UYGULAMA
B1 ve B2 KL.Bio
8-Nitel değiĢkenler
arası iliĢki/uyum
değerlendirilmeleri
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
UYGULAMA-I
Grub B2 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI - KLĠNĠK BĠYOĠSTATĠSTĠK
3.HAFTA
Tarih:
Saat:
15.09.2014
PAZARTESĠ
16.09.2014
SALI
17.09.2014
ÇARġAMBA
09:00
09:50
Halk Sağ.33BulaĢıcı hastalıklar
ve salgınlar
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.39Bebek ve
çocuklardaki ishalli
hastalıkların
yönetimi
B. A. ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.45Toplumda ruh
sağlığı
H.GÜL
10:00
10:50
Halk Sağ.34Toplumda bulaĢıcı
hastalıkların
yönetimi
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.40-Akut
solunum yolu
enfeksiyonları ve
denetimi
B. A. ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.46-Ġleri
yaĢ sağlığı
B.A.ÖZYILDIRIM
11:00
11:50
Halk Sağ.35Halk Sağ.41-Anne
sağlık hizmetleri ile
sütü ile beslenme
iliĢkili
ve emzirme
enfeksiyonların
danıĢmanlığı
önlenmesi
N.ĠNCE
S.KARABEY
Halk Sağ.47Kronik enfeksiyon
hastalıkları ve
çevre: Tüberküloz,
sıtma, hepatit B,C
brusella
A. E.ÖNAL
12:00
13:00
13:00
13:50
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.36Uluslararası sağlık
örgütleri
S.KARABEY
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.42Ergenler/gençler
ve eriĢkin sağlığı
A. E. ÖNAL
B1 ve B2 KL.Bio 9AraĢtırma tipleri, klinik
deneyleme düzenleri,
rastlantısallık, körleme
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
14:00
14:50
Halk Sağ.37Türkiye’de
bağıĢıklama
hizmetleri
N.ĠNCE
Halk Sağ.43-Okul
sağlığı
A.E.ÖNAL
15:00
15:50
Halk Sağ.38-Su ve
besinlerle bulaĢan
hastalıkların
yönetimi
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.44Toplumda Ģiddet
ve kazaların
yönetimi
B.A.ÖZYILDIRIM
B1 ve B2 KL.Bio 10Risk ölçütlleri,
insidans, odds ratio,
relatif risk, atfedilen
risk
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
B1 ve B2 KL.Bio 11Tanı testlerinin
değerlendirrilmesi,
duyarlılık, özgüllük,
prediktif değerler,
ROC eğrisi
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
16:00
16:50
130
18.09.2014
PERġEMBE
19.09.2014
CUMA
Halk Sağ.48-Kronik
enfeksiyöz olmayan
hastalıklar, ve çevre:
Hipertansiyon,
diyabet, osteoporoz
KOAH, astım
A.E.ÖNAL
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 3
(ĠSTAÇ) B.
HAPÇIOĞLU
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.49Kanser
epidemiyolojisi
H.GÜL
Halk Sağ.50Çevresel sağlık
göstergeleri
G.GÜNGÖR
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 3
(ĠSTAÇ) B.
HAPÇIOĞLU
H.ĠġSEVER
ÖĞLE TATĠLĠ
B1 ve B2 KL.Bio
12-Korelasyon ve
regresyon
çözümlemesi-1
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
B1 ve B2 KL.Bio
13-Korelasyon ve
regresyon
çözümlemesi-2
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
B1 ve B2 KL.Bio
14-Sağkalım
analizi, UygulamaII
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
Grub B2 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI - KLĠNĠK BĠYOĠSTATĠSTĠK
4.HAFTA
Tarih:
22.09.2014
23.09.2014
24.09.2014
25.09.2014
26.09.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
Halk Sağ.56Sağlıklı Ģehirler ve
barınma koĢulları
H.GÜL
Halk Sağ.61KurĢun, civa ve
benzeri metallerle
olan meslek
hastalıkları
N.ĠNCE
09:00
09:50
Halk Sağ.51Çevre sorunları: Ġç
ve dıĢ ortam hava
kalitesi ve sağlık
G.GÜNGÖR
10:00
10:50
Halk Sağ.52Güncel çevre
sorunları ve sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.57- ĠĢ
sağlığı tanım ve
tarihçe,
ülkemizdeki
meslek hastalıkları
B.A.ÖZYILDIRIM
11:00
11:50
Halk Sağ.53- Ġklim
değiĢikliği ve
sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.58-ĠĢ
kazası tanımı,
nedenleri ve
korunma
yöntemleri
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.62Fiziksel etkenli
meslek hastalıkları1 (Ġyonize-iyonize
olmayan
elektromanyetik
radyasyonlar,
gürültü)
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.63Fiziksel etkenli
meslek hastalıkları2 (TitreĢim, basınç,
ısı ve ergonomi)
H.ĠġSEVER
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
12:00
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:00
13:50
14:00
14:50
Halk Sağ.54OlağandıĢı
durumlarda sağlık
hizmetleri
N.ĠNCE
Halk Sağ.59Ergonomi
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.55Çevre sorunlarının
önlenmesi ve
çevre eğitimi
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.60ÇalıĢma
yaĢamında riskli
gruplar
H.GÜL
Halk Sağ.64Tozlarla oluĢan
meslek hastalıkları,
iĢyeri hekiminin
görev ve
sorumlulukları ve
iĢyerinde sağlık
gözetimi
N.ĠNCE
Halk Sağ.65-Risk
değerlendirme,
mevzuata göre
hekimin görevleri
H.GÜL
15:00
15:50
131
Halk Sağ.66Ödev sunumu-1
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 4
(Gıda/Su/Hava
güvenliği)
E. ÖNAL
G. GÜNGÖR
Halk Sağ.67Ödev sunumu-2
Halk Sağ.68Ödev sunumu-3
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.69Ödev sunumu-4
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 4
(Gıda/Su/Hava
güvenliği)
E. ÖNAL
G. GÜNGÖR
Halk Sağ.70Ödev sunumu-5
Grub B2 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
5.HAFTA
Tarih:
29.09.2014
30.09.2014
01.10.2014
02.10.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
ORT. 5-Ortopedik
genel biyomekanik
M.ÇAKMAK
L.ERALP
ORT 9-Ortopedi
ve travmatolojide
isimlendirme ve
sınıflandırma
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.(Rad3)13Çocukluk Çağı
Kas-Ġskelet sistemi
hastalıklarında
radyolojik
görüntüleme
E.YEKELER
ORT. 6-Ekstremite
muayenesi
C.ġEN
ORT 10-Kasiskelet sistemi
yaralanmalarında
terminoloji ve
sınıflama
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.14Osteosentez
Mekanik ve
Biyolojik yaklaĢım
A.C.ATALAR
ORT. 3-Ortopedik
dokuların histoloji
ve fizyolojisi
L.ERALP
ORT 7-Yürüme
Analizi
Y.TEMELLĠ
ORT.(Rad2)12Kas-Ġskelet sistemi
travma ve
infeksiyonlarda
radyoloji
M.DURSUN
SERBEST
ÇALIġMA
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ORT 8-Omurga ve
nörolojik muayene
U.TALU
ORT.(Rad1)11Kas-Ġskelet sistemi
tümörleri ve tümör
benzeri
lezyonlarında
radyolojik
değerlendirme
M.DURSUN
ORT. 1-Ortopedi
ve travmatolojiye
giriĢ
Ö.YAZICIOĞLU
09:00
09:50
10:00
10:50
Grup B 2
Halk Sağlığı
Sınavı
11:00
11:50
12:00
13:00
13:00
13:50
ÖĞLE TATĠLĠ
B1 ve B2
KL.Biyoistatisti
k ve Tıp BiliĢim
Sınavı
ORT. 2-Klinik
Anatomi
L.ERALP
ORT. 4-Kemik ve
YumuĢak Doku
iyileĢmesi
C.ġEN
14:00
14:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 1
(Klinik Tanıtımı)
KLĠNĠK
UYGULAMA 2
KLĠNĠK
UYGULAMA 3
15:00
15:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 1
(Klinik Tanıtımı)
KLĠNĠK
UYGULAMA 2
KLĠNĠK
UYGULAMA 3
132
03.10.2014
KURBAN
BAYRAMI
AREFESĠ
Grub B2 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
6.HAFTA
Tarih:
06.10.2014
07.10.2014
08.10.2014
09.10.2014
10.10.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
ORT.19-Pediatrik
kırıklar
Ġ.ÖZTÜRK
ORT.23-Kronik
kemik ve eklem
enfeksiyonları
C.ġEN
ORT.20Osteonekrozlar
A.C.ATALAR
ORT. 24Romatolojik
hastalıklarda
ortopedik yaklaĢım
Ġ.ÖZTÜRK
ORT.17-Kıkırdak
hastalıkları ve
yaralanmaları
M.AġIK
ORT.21Çocuklarda
yürüme
bozuklukları ve
hastalıkları
C.ġEN
ORT.25-Osteoartrit
Ö.YAZICIOĞLU
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
ORT.18-Spor
Travmaları
M.AġIK
ORT.22-Akut
kemik ve eklem
enfeksiyonları
C.ġEN
ORT.26-Gonartroz
M.AġIK
14:00
14:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 4
KLĠNĠK
UYGULAMA 5
KLĠNĠK
UYGULAMA 6
15:00
15:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 4
KLĠNĠK
UYGULAMA 5
KLĠNĠK
UYGULAMA 6
ORT.15-Kırık
komplikasyonları
(kompartman
send.,enfeksiyon,
kaynamama )
Ö.YAZICIOĞLU
ORT.16-YumuĢak
Doku Sorunları,
tendon - ligaman
yaralanmaları,aĢırı
kullanım,
tendinozis
A.C.ATALAR
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
13:00
KURBAN BAYRAMI
16:00
16:50
133
Grub B2 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
7.HAFTA
Tarih:
13.10.2014
Saat:
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
14.10.2014
15.10.2014
PAZARTESĠ
SALI
ORT. 27Koksartroz
Ö.YAZICIOĞLU
Ort 31-Kemik ve
yumuĢak doku
tümörlerinde
radyoterapi
F.AĞAOĞLU
ORT.28Cücelerde boy
uzatma stratejileri
ve Ġlizarov
cerrahisi
C.ġEN
ORT.29-Kemik ve
yumuĢak
dokuTümörleri 1
M.ÇAKMAK
(H. ÖZGER)
16.10.2014
17.10.2014
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
ORT.34-Omurga
kökenli ağrı
U. TALU
ORT.37-Pelvis ve
asetabulum
yaralanmaları
M.AġIK
ORT.40-GeliĢimsel
kalça displazisi
Y.TEMELLĠ
ORT.32Nöromusküler
hastalıklar
(serebral palsi)
Y.TEMELLĠ
ORT.35-Omurga
hastalıkları
C. ġAR
ORT.38-Kalça
kırıkları ve çıkıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.41-Diğer
pediatrik kalça
hastalıkları
Ġ.ÖZTÜRK
ORT.33-Ortez ve
protezler
Y.TEMELLĠ
ORT. 36-Omurga
yaralanmaları
C. ġAR
ORT.39-Femur ve
diz çevresi kırık ve
çıkıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.42-Doğumsal
alt ekstremite
hastalıkları
H.DURMAZ
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
ORT.30-Kemik ve
yumuĢak
dokuTümörleri 2
M.ÇAKMAK
(H. ÖZGER)
KLĠNĠK
UYGULAMA 8
KLĠNĠK
UYGULAMA 9
KLĠNĠK
UYGULAMA 10
KLĠNĠK
UYGULAMA 11
14:00
14:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 7
KLĠNĠK
UYGULAMA 8
KLĠNĠK
UYGULAMA 9
KLĠNĠK
UYGULAMA 10
KLĠNĠK
UYGULAMA 11
15:00
15:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 7
16:00
16:50
134
ÖĞLE TATĠLĠ
Grub B2 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
8.HAFTA
Tarih:
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
CUMA
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
09:00
09:50
ORT.43-Dizin spor
yaralanmaları ve
patellofemoral
sorunlar
M.AġIK
ORT.46-Ayak ve
ayak bileği
hastalıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.49-Dirsek ve
önkol
yaralanmaları ve
hastalıkları
A.C.ATALAR
10:00
10:50
ORT.44-Tibia ve
fibula kırıkları
Ġ.ÖZTÜRK
ORT.47-Omuz
hastalıkları
A.C.ATALAR
ORT.50- El ve
elbileği kırıkları
H.DURMAZ
ORT.52-Ortopedik
hastada fizik
tedavi ve
rehabilitasyon
A.KETENCĠ
ORT.53-Elbileği
ve el
yaralanmaları
(tendon, sinir
yaralanmaları ve
amputasyonları)
H.DURMAZ
11:00
11:50
ORT.45-Ayak ve
ayak bileği
yaralanmaları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.48-Omuz ve
humerus kırıkları
A.C.ATALAR
ORT. 51-El ve
elbileğinin
hastalıkları
H.DURMAZ
ORT.54-Ortopedik
aciller
Ġ. ÖZTÜRK
SERBEST
ÇALIġMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 12
KLĠNĠK
UYGULAMA 13
KLĠNĠK
UYGULAMA 14
KLĠNĠK
UYGULAMA 15
SERBEST
ÇALIġMA
14:00
14:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 12
KLĠNĠK
UYGULAMA 13
KLĠNĠK
UYGULAMA 14
KLĠNĠK
UYGULAMA 15
SERBEST
ÇALIġMA
15:00
15:50
16:00
16:50
135
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
Grub B2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK
9.HAFTA
Tarih:
27.10.2014
28.10.2014
29.10.2014
30.10.2014
31.10.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
SERBEST
ÇALIġMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
Yönelim Programı
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
CER 1- Cerrahi ve
Kliniğimizin
Tarihçesi
S. MERCAN
CER 2 - Cerrahide
profesyonel tutum
A.DĠNÇÇAĞ
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
Ortopedi ve
Travmatoloji
Sınavı
11:00
11:50
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
29 EKĠM
CUMHURĠYET
BAYRAMI
Rad.1-Radyolojiye
giriĢ-1
29 EKĠM
CUMHURĠYET
BAYRAMI
AREFESĠ
A.SALMASLIOĞLU
Rad.2-Radyolojiye
giriĢ-2
A.SALMASLIOĞLU
16:00
16:50
136
CER 3 - Cerrahi
Enfeksiyonlar
H.BAKKALOĞLU
CER 4 - Yara
ĠyileĢmesi
L.AVTAN
Grub B2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK
10.HAFTA
Tarih:
03.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
Saat:
08:00
08:50
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:00
09:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
CER 5 - Cerrahi
hastalarda
beslenme
A.BOZBORA
CER 7 Perioperatif hasta
bakımı
U.BARBAROS
CER 10 - Paratiroid
hastalıkları
Y.GĠLES
Rad.5Gastrointestinal
sistem
görüntüleme-1
B.BAKIR
CER 13 - Meme
kanseri
V.ÖZMEN
14:00
14:50
CER 6 - Obesite
cerrahisi
A.BOZBORA
CER 8 -Tiroid
kanseri
Y.ERBĠL
CER 11 - Sürrenal
hastalıkları
S.MERCAN
Rad.6Gastrointestinal
sistem
görüntüleme-2
B.BAKIR
CER 14 - Hiatus
ve özofagusun
selim hastalıkları
A.ĠĞCĠ
15:00
15:50
Rad.3-Radyolojiye
giriĢ-3
CER 9 - Selim
tiroid hastalıkları
S.ÖZARMAĞAN
Rad.4-Meme
radyolojisi
G.ACUNAġ
CER 12 Memenin selim
hastalıkları
A.DĠNÇÇAĞ
CER 15 Özofagus tümörleri
F. TUNCA
A.SALMASLIOĞLU
16:00
16:50
137
Grub B2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK
11.HAFTA
Tarih:
10.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:00
08:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:00
09:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
CER 16 - Mide
kanseri
Y.BÜYÜKUNCU
CER 19 - Kalın
barsağın selim
hastalıkları
R.SEVEN
Rad.7-Abdominal
görüntüleme-1
A.POYANLI
Rad.9-Abdominal
görüntüleme-3
A.POYANLI
CER 24 - Safra
kesesi ve safra
yollarının selim
hastalıkları
Y.TEKANT
14:00
14:50
CER 17 - Mideduodenum selim
hastalıkları
T.BULUT
CER 20 Kolorektal kanser
A. ĠĞCĠ
Rad.8-Abdominal
görüntüleme-2
A.POYANLI
Rad.10-GiriĢimsel
radyoloji
B.ACUNAġ
CER 25 - Safra
kesesi ve safra
yolları tümörleri
Ġ.ÖZDEN
15:00
15:50
CER 18 - Ġnce
barsak ve
apendiks
hastalıkları
R.SEVEN
CER 21 - Selim
anorektal
hastalıklar
T.BULUT
CER 22 - Karaciğer
primer ve sekonder
tümörleri
C.ĠBĠġ
CER 23 Karaciğerin selim
lezyonları
C.ĠBĠġ
16:00
16:50
138
Grub B2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK
12.HAFTA
Tarih:
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
Saat:
08:00
08:50
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:00
09:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
CER 26 - ġok I
C.ERTEKĠN
CER 28 Pankreas tümörleri
F.EKĠZ
Rad.11-GiriĢimsel
onkolojik tedavi
K.GÜVEN
14:00
14:50
CER 27 - ġok II
C.ERTEKĠN
CER 29 - Akut
pankreatit
H.YANAR
Rad.12-Akut karın
görüntüleme
B.BAKIR
CER 30 - Ameliyat
CER 32 - Karın
sonrası
travmaları-1
komplikasyonlar
C.ERTEKĠN
F.EKĠZ
CER 33 - Karın
CER 31 - GĠS
travmaları-2
kanamaları
C.ERTEKĠN
Y.BÜYÜKUNCU
CER 34 - Dalak
hastalıkları
L.AVTAN
15:00
15:50
16:00
16:50
139
Grub B2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK
13.HAFTA
Tarih:
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
Saat:
08:00
08:50
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:00
09:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
Rad.13-Travmada
giriĢimsel tedavi
K.GÜVEN
CER 35 - Akut
karın sendromu-1
K.GÜNAY
CER 37 - Arter
hastalıkları
F.A.GENÇ
CER 39 - Ven
hastalıkları
M.KURTOĞLU
14:00
14:50
Rad.14-Vasküler
sistem
görüntüleme
A.POYANLI
CER 36 - Akut
karın sendromu-2
K.GÜNAY
CER 37 - Ġleus
H.YANAR
CER 40 - Diabetik
ayak
S.BAKTIROĞLU
CER 41 Cerrahide modern
yöntemler
U.BARBAROS
15:00
15:50
16:00
16:50
140
Grub B2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK
14.HAFTA
Tarih:
01.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:00
08:50
SERBEST
ÇALIġMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
09:00
09:50
SERBEST
ÇALIġMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
10:00
10:50
SERBEST
ÇALIġMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
11:00
11:50
SERBEST
ÇALIġMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
CER 42 - Yanıklar
R.GÜLOĞLU
CER 44 - Karaciğer
nakli
Ġ ÖZDEN
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
CER 43 - Organ
nakli
A. E. AYDIN
CER 45 - Fıtıklar
K.GÜNAY
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
13:00
13:50
14:00
14:50
Grup B2
Radiodiagnosti
k Sınavı
15:00
15:50
16:00
16:50
141
Grub B2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK
15 HAFTA
Tarih:
08.12.2014
Saat:
PAZARTESĠ
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
Grup B2
Genel Cerrahi
Sınavı
11:00
11:50
12:00
13:00
13:00
13:50
14:00
14:50
ÖĞLE TATĠLĠ
Grup B2
Genel Cerrahi
Sınavı
15:00
15:50
142
Grub B2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
29.Hafta
Tarih:
16.03.2015
17.03.2015
18.03.2015
19.03.2015
20.03.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KHvD 1-Kadın
Hastalıkları ve
Doğum GiriĢ ve
TanıĢma
Ö.YALÇIN
KHvD 5-Amenore2
F.SEVĠLEN
KHvD 9-Ġnfertilite
Tanı
F.BUYRU
PRATĠK
UYGULAMA
KHvD 2-Gebelikte
tarama testleri
A.YÜKSEL
KHvD 6Antepartum fetal
değerlendirme-1
H.ERMĠġ
KHvD 10-Ġnfertilite
Etyoloji
F.BUYRU
KHvD 13-Gebelik
ve sistemik
hastalıklar-2
Ġ. KALELĠOĞLU
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
KHvD 14Jinekolojide tanı
yöntemleri
B.ERGUN
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
KHvD 3-Prenatal
tanı uygulamaları
A.YÜKSEL
KHvD 7Antepartum fetal
değerlendirme-2
H.ERMĠġ
KHvD 11-Ġnfertilite
Tedavi
F.BUYRU
KHvD 15Premenstrüel
sendrom ve
dismenore
E. BAġTU
14:00
14:50
KHvD 4-Amenore1
F.SEVĠLEN
KHvD 8-Normal
siklus ve
menstruasyon
S. AKHAN
KHvD 12-Gebelik
ve sistemik
hastalıklar-1
Ġ KALELĠOĞLU
SERBEST
ÇALIġMA
09:00
09:50
10:00
10:50
Grup B
FARMAKOLOJĠ
SINAVI
11:00
11:50
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
15:00
15:50
16:00
16:50
143
Grub B2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
30.Hafta
Tarih:
23.03.2015
24.03.2015
25.03.2015
26.03.2015
27.03.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 16Disfonksiyonel
kanamalar
Ö.YALÇIN
KHvD 21-Erken
doğum eylemi ve
tokoliz
A.YILDIRIM
KHvD 26-Doğum
indüksiyonu
B.ERGUN
KHvD 30-Üçüncü
trimester
kanamaları
B.ERGUN
PRATĠK
UYGULAMA
KHvD 31-Situs ve
Prezantasyon
anomalileri
Ġ.KALELĠOĞLU
B1-B2-Rad.Onk 1Kanser
biyolojisinin
temelleri
M. FAYDA
(E.
DARENDELĠLER)
10:0010:50
KHvD 17-Ektopik
gebelik
H.SAYGILI
KHvD 22-Erken
membran rüptürü
A.YILDIRIM
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
B1-B2-Rad.Onk 2
Klinik
Radyoterapinin
Biyolojik ve
Fiziksel Temelleri
A.KARADENĠZ
(R.MERAL)
11:0011:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
4.SINIF
ÖĞRENCĠ
KURULU
(TÜM
GRUPLAR)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KHvD 18Hiperandrojenemi
F.BUYRU
KHvD 23-Obstetrik
ultrasonografi
A. YÜKSEL
KHvD 27Fonksiyonel ve
mekanik distosi
H.ERMĠġ
KHvD 32-Makat
geliĢi
R. HAS
KHvD 35-Uterus
myomları
H.SAYGILI
14:0014:50
KHvD 19-IUGG
L.ĠBRAHĠMOĞLU
KHvD 24-Rekürren
abortus
A.TURFANDA
KHvD 28-Polikistik
over sendromu
F. BUYRU
KHvD 33-Fetal
tedavi
A. YÜKSEL
KHvD 36-Gebelik
ve diyabet
L.ĠBRAHĠMOĞLU
15:0015:50
KHvD 20-Teratoloji
Ġ.KALELĠOĞLU
KHvD 25-Spontan
abortus
A.TURFANDA
KHvD 29-Cinsiyet
anomalileri
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
KHvD 34-RH
uygunsuzluğu
A. YÜKSEL
16:0016:50
144
Grub B2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
31.HAFTA
Tarih:
30.03.2015
31.03.2015
01.04.2015
02.04.2015
03.04.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 37Gebelikte
kardiyovasküler ve
solunum sistemi
hastalıkları
L.ĠBRAHĠMOĞLU
KHvD 41-Çoğul
gebelikler
R.HAS
KHvD 45-Gebelikte
hipertansif
hastalıklar-2
L.ĠBRAHĠMOĞLU
KHvD 49-Tanısal
ve operatif
laparoskopi
E. ATTAR
PRATĠK
UYGULAMA
KHvD 42Menopoz-1
A.TURFANDA
KHvD 46EndometriozisEtyoloji,
semptomlar
E.ATTAR
KHvD 50-Miad
geçmesi, Fetal
ölüm, Perinatal
mortalite
H.ERMĠġ
B1-B2-Rad.Onk 3Radyasyondan
korunma Radyasyonun akut
ve geç etkileri
S. KÜÇÜCÜK
(M. FAYDA )
10:0010:50
KHvD 38Ġntrapartum fetal
değerlendirme-1
A.YILDIRIM
11:0011:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
B1-B2-Rad.Onk 4Kanserden
Korunma
R. MERAL
(M. ALTUN)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KHvD 39Ġntrapartum fetal
değerlendirme-2
A.YILDIRIM
KHvD 43Menopoz-2
A.TURFANDA
KHvD 47Endometriozis-tanı,
tedavi
E.ATTAR
KHvD 51Gebelikte
hematolojik
hastalıklar
E.BAġTU
KHvD 53-Genital
organların yer
değiĢtirmesi
A.BÜYÜKÖREN
14:0014:50
KHvD 40Ürojinekoloji
Ö.YALÇIN
KHvD 44Gebelikte
hipertansif
hastalıklar-1
L.ĠBRAHĠMOĞLU
KHvD 48-Tanısal
ve operatif
Histereskopi
C.AKGÜL
KHvD 52-Plasenta
ve amniyos sıvısı
anomalileri
A.BÜYÜKÖREN
KHvD 54Postpartum
kanama
H.SAYGILI
15:0015:50
16:0016:50
145
Grub B2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
32.HAFTA
Tarih:
06.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
10.04.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 55-Doğum
kanalı travmaları
Ö.YALÇIN
KHvD 58-Genital
malformasyonlar
Ö.YALÇIN
KHvD 62-Sitoloji ve
kolposkopi
B. ERGUN
KHvD 66-Epitelyal
over ve tuba
tümörleri-2
C.ĠYĠBOZKURT
PRATĠK
UYGULAMA
10:0010:50
KHvD 56Puerperal
hastalıklar
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
KHvD 59-Perinatal
enfeksiyonlar
R. HAS
KHvD 63-Tümör
markerlerı ve
kanser taraması
Y.SALĠHOĞLU
KHvD 67Jinekoloji ve
obstetrikte tıbbi
genetik
S.BAġARAN
B1-B2-Rad.Onk 5Kanserde Erken
Tanı ve Risk
Faktörleri
A. KĠZĠR
(E. N. ORAL)
11:0011:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
B1-B2-Rad.Onk 6Jinekolojik
Kanserlerde
Tedavi
S. KÜÇÜCÜK
(M. FAYDA)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KHvD 57Adneksiyel kitleler
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
KHvD 60Jinekolojik
kanserlerde temel
biyoloji ve
immünoloji
S. AKHAN
KHvD 64Jinekolojik
operasyonlar
Y.SALĠHOĞLU
KHvD 68-Vulva ve
vaginanın benign
ve prekanseröz
lezyonları
A.TURFANDA
KHvD 69-Vulva
kanseri
A.TURFANDA
SERBEST
ÇALIġMA
KHvD 61Jinekolojik
kanserlerde
epidemiyoloji,
genetik ve
onkojenler
S.TOPUZ
KHvD 65-Epitelyal
over tümörleri-1
C.ĠYĠBOZKURT
SERBEST
ÇALIġMA
KHvD 70-Serviksin
benign ve
prekanseröz
lezyonları
S.TOPUZ
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
146
Grub B2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
33.HAFTA
Tarih:
13.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
17.04.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 71- Serviks
kanseri 1
S.TOPUZ
KHvD 75-Doğum
operasyonları
R.HAS
KHvD 79-Kök
hücre kordon kanı
bankacılığı
E. ATTAR
KHvD 83-Genital
Tüberküloz
H. SAYGILI
PRATĠK
UYGULAMA
KHvD 72-Serviks
kanseri 2
S.TOPUZ
KHvD 76Endometriumun
prekanseröz
lezyonları
Y.SALĠHOĞLU
KHvD 80Tromboembolizm
ve Amniyotik Sıvı
Embolisi,DIC
Ġ.KALELĠOĞLU
10:0010:50
KHvD 84Jinekolojik
Tümörlerde
Radyoterapi
S. KÜÇÜCÜK
B1-B2-Rad.Onk 7Meme Kanserinde
Tedavi
M. FAYDA
(S. KÜÇÜCÜK)
11:0011:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
B1-B2-Rad.Onk 8Onkolojik Aciller ve
Tedavisi
E. SAĞLAM
(E.N. ORAL)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KHvD. 73 - Rad.
Jinekolojik
Radyoloji-1
B.BAKIR
KHvD 77Endometrium
kanseri ve uterus
mezenkimal
tümörleri
Y.SALĠHOĞLU
KHvD 81-Germ
Hücreli Over
Tümörleri
C.ĠYĠBOZKURT
KHvD 85-Gebelik
ve Kanser
S.TOPUZ
KHvD 87Ovülasyon
Ġndüksiyonu 2
C. AKGÜL
14:0014:50
KHvD. 74 - Rad.
Jinekolojik
Radyoloji-2
B.BAKIR
KHvD 78-Ġnfertilite
ve Androloji
E. ATTAR
KHvD 82-Tuba ve
metastatik over
kanserleri
C.ĠYĠBOZKURT
KHvD 86Ovülasyon
Ġndüksiyonu 1
C. AKGÜL
KHvD 88-Asiste
Reprodüktif
Teknikler 1
C. AKGÜL
15:0015:50
16:0016:50
147
Grub B2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
34.HAFTA
Tarih:
20.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
24.04.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 89-Asiste
reprodüktif
teknikler-2
C.AKGÜL
KHvD 93-Pelvik
Ağrı
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
KHvD 97Trofoblastik
Hastalıklar 2
C. ĠYĠBOZKURT
KHvD100-Aile
Planlaması 2
E. BAġTU
10:0010:50
KHvD 90-ġok
F. GUNGOR
UĞURLUCAN
KHvD 94-Çocukluk
Çağı Jinekolojik
Problemleri
S. AKHAN
KHvD 98-Kadında
Cinsel Fonksiyon
Bozuklukları
S.AKHAN
KHvD101-Alt
Genital Sistem
Enfeksiyonları
A. BÜYÜKÖREN
23 NĠSAN
ULUSAL
EGEMENLĠK ve
ÇOCUK
BAYRAMI
11:0011:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KHvD 91-Seks
kord hücreli over
tümörleri
C.ĠYĠBOZKURT
KHvD 95-Adolesan
Çağı Jinekolojik
Problemleri
S. AKHAN
KHvD 99-Aile
Planlaması 1
E.BAġTU
KHvD102-Üst
Genital Sistem
Enfeksiyonları
A.BÜYÜKÖREN
14:0014:50
KHvD 92-Over
kanserlerinde
kemoterapi
P. SAĠP
KHvD 96Trofoblastik
Hastalıklar 1
C. ĠYĠBOZKURT
KHvD103-Üreme
Fizyolojisi
F.SEVĠLEN
15:0015:50
16:0016:50
148
Grub B2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
35. HAFTA
Tarih:
27.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
01.05.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
10:0010:50
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
11:0011:50
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
14:0014:50
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
16:0016:50
149
1 MAYIS
Emek ve
DayanıĢma
Günü Tatili
Grub B2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
36.HAFTA
Tarih:
04.05.2015
05.05.2015
06.05.2015
07.05.2015
08.05.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinikle tanıĢma
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
09:0009:50
ÇSvH 1-Çocuk
izlenmesinin
prensipleri
GÜLBĠN GÖKÇAY
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
10:0010:50
Grup B2
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum Sınavı
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÇSvH 2-Engelli
çocukların izlemi
GÜLBĠN GÖKÇAY
ÇSvH 6-Rutin aĢı
uygulamaları-1
GÜLBĠN GÖKÇAY
ÇSvH 12-Ergenlik
geliĢimi
F.DARENDELĠLER
ÇSvH 9- Boy
kısalığı-1
R.BUNDAK
B1-B2-Rad.Onk 9Kemik ve
YumuĢak Doku
Tümörlerinde
Tedavi
E.
DARENDELĠLER
(E. SAĞLAM)
ÇSvH 3-Çocuk
sağlığı
hizmetlerinde
iletiĢim
F.OĞUZ
ÇSvH 7-Rutin aĢı
uygulamaları-2
GÜLBĠN GÖKÇAY
ÇSvH10- Boy
kısalığı-2
R.BUNDAK
B1-B2-Rad.Onk
10-Gastrointestinal
Sistem
Tümörlerinde Te
davi
A. KĠZĠR
(E. N. ORAL)
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
ÇSvH 4-RaĢitizm
F.OĞUZ
14:0014:50
ÇSvH 5- Çocuk
istismarı
A.KILIÇ
ÇSvH 8-Elektronik
ÇSvH 11ortamda veri arama
Diyabetes mellitus
ve sunum teknikleri
R.BUNDAK
Z.TAMAY
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
150
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÖĞRETĠM
ÜYELERĠ ĠLE
TOPLANTI
ÇSvH 13-Erken ve
gecikmiĢ ergenlik
F.DARENDELĠLER
ÇSvH 14Hipotiroidi
N.SAKA
Grub B2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
37.HAFTA
Tarih:
11.05.2015
12.05.2015
13.05.2015
14.05.2015
15.05.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 15- Allerjik
hastalıkların
etiyopatogenezi
N.GÜLER
ÇSvH 18-Çocukluk
döneminde vitamin
gereksinimleri
GÜLDEN
GÖKÇAY
ÇSvH 21Yenidoğan
taramaları
M.DEMĠRKOL
ÇSvH 25- Alt
solunum yolu
infeksiyonları-1
E.ÜNÜVAR
B1-B2-Rad.Onk
11-Lenfomalarda
Tedavi
E. SAĞLAM
(E.
DARENDELĠLER)
11:0011:50
ÇSvH 16Solunum yolu
alerjilerine
yaklaĢım
N.GÜLER
ÇSvH 22-Sinüzit
A.KILIÇ
GÜLDEN GÖKÇAY
ÇSvH 26-Alt
solunum yolu
infeksiyonları-2
E.ÜNÜVAR
B1-B2-Rad.Onk
12-Santral Sinir
Sistemi
Tümörlerinde
Tedavi
R. MERAL
(A. KARADENĠZ)
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÇSvH 23-BaĢ
ağrısı
N.AYDINLI
ÇSvH (Rad.1) 27Çocukluk çağı
enfeksiyon
hastalıklarında
radyolojik
görüntüleme
E.YEKELER
ÇSvH (Rad.3) 29Yenidoğan
hastalıklarında
radyolojik
değerlendirme.
E.YEKELER
ÇSvH 24-Febril
konvülziyon ve
diğer akut
konvülsiyonlar
N.AYDINLI
ÇSvH (Rad.2) 28Pediatri akciğer
grafisi ve
eriĢkinden
farklılıklar.
E.YEKELER
12:0013:00
13:0013:50
14:0014:50
ÇSvH 19Doğumsal
metabolizma
hastalıkları-1
ÇSvH 20Doğumsal
ÇSvH 17- Obezite
metabolizma
ġ.POYRAZOĞLU
hastalıkları-2
GÜLDEN ÖKÇAY
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
15:0015:50
151
ÇSvH 30- Ergene
yaklaĢım: Vaka
sunumu
F. BAġ
(E.ÜNÜVAR)
Grub B2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
38.HAFTA
Tarih:
18.05.2015
19.05.2015
20.05.2015
21.05.2015
22.05.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 31-Akut
Tonsillofarenjit
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 34- Bebek
ve küçük süt
çocuğun
beslenmesi
M.DEMĠRKOL
ÇSvH 37-HıĢıltılı
hastaya yaklaĢım
N.GÜLER
B1-B2-Rad.Onk
13-BaĢ-Boyun
Tümörlerinde
Tedavi
M. ALTUN
( R. MERAL )
11:0011:50
ÇSvH 32-Akut
otitis media
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 35- Okul
öncesi, okul çağı
ve ergenlik
döneminde
beslenme
M.DEMĠRKOL
ÇSvH 38-Kan ve
kan ürünleri
transfüzyonu
S. KARAMAN
B1-B2-Rad.Onk
14-Üro-genital
Tümörlerde Tedavi
E.
DARENDELĠLER
(E SAĞLAM)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
ÇSvH 33-Vakakistik fibroz, kronik
akciğer hastalıkları
Z.TAMAY
ÇSvH 36-Deri
sindirim sistemi
alerjilerine
yaklaĢım, tanı; ilaç
alerjilerine
yaklaĢım ve tanı
Z.TAMAY
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 40-Çocukluk
çağı anemileri-2
Z.KARAKAġ
14:0014:50
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 39Çocukluk çağı
anemileri-1
Z.KARAKAġ
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
19 MAYIS
ATATÜRKÜ
ANMA
GENÇLĠK VE
SPOR
BAYRAMI
15:0015:50
16:0016:50
152
Grub B2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
39.HAFTA
Tarih:
25.05.2015
26.05.2015
27.05.2015
28.05.2015
29.05.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 41Lösemiler
S.KARAMAN
ÇSvH 52Prematüre
sorunları ve
bakımı
Z.ĠNCE
B1-B2-Rad.Onk
15-Cilt
Tümörlerinde
Tedavi
A. KĠZĠR
( E.N.ORAL)
11:0011:50
ÇSvH 42-Ergen
aĢılaması
GÜLBĠN GÖKÇAY
A.KILIÇ
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÇSvH 45-Çocukluk
ÇSvH 48çağı onkolojik
Yenidoğan
hastalıkları-1
metabolik sorunları
Ö.DEVECĠOĞLU
A.ÇOBAN
ÇSvH 46-Çocukluk
ÇSvH 49ÇSvH 53-Perinatal
çağı onkolojik
Yenidoğan sarılığı asfiksi
hastalıkları-2
tedavi
Z.ĠNCE
Ö.DEVECĠOĞLU
A. ÇOBAN
ÖĞLE TATĠLĠ
B1-B2-Rad.Onk
16-Akciğ
er Kanserlerinde
Tedavi
E.SAĞLAM
( E.N.ORAL)
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
ÇSvH 43-KanamaÇSvH 47pıhtılaĢma
Yenidoğan sarılığıbozuklukları-1
tanı
Ö.DEVECĠOĞLU
A.ÇOBAN
ÇSvH 50Gestasyona göre
düĢük tartılı ve
yüksek tartılı
doğum
Z.ĠNCE
ÇSvH 54Yenidoğan sepsisi
A.ÇOBAN
ÇSvH 56Çocukluk çağı
menenjitleri
A.SOMER
14:0014:50
ÇSvH 44-KanamapıhtılaĢma
bozuklukları-2
Ö.DEVECĠOĞLU
ÇSvH 51Yenidoğanda
solunum sıkıntısı
Z.ĠNCE
ÇSvH 55-Mekanik
doğum travmaları
Z.ĠNCE
ÇSvH 57-Çocukluk
çağı tüberkülozu
ve tüberküloz
menenjitleri
A.SOMER
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
15:0015:50
16:0016:50
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
153
Grub B2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
40.HAFTA
Tarih:
01.06.2015
02.06.2015
03.06.2015
04.06.2015
05.06.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 58Salmonella ve
Ģigella
infeksiyonları
A.SOMER
ÇSvH 61-Viral
hepatitler
N.SALMAN
ÇSvH 64-Konjestif
kalp yetersizliği
A.DĠNDAR
ÇSvH 67- Normal
nörolojik geliĢim
M.ÇALIġKAN
B1-B2-Rad.Onk
17-Endokrin
Sistem
Tümörlerinde
Tedavi
R. MERAL
( A. KARADENĠZ)
11:0011:50
ÇSvH 59Döküntülü
hastalıklar
A.SOMER
ÇSvH 62Siyanotik kalp
hastalıkları
A.DĠNDAR
ÇSvH 65Miyokardit ve
kardiyomiyopati ;
endokarditperikardit
R.EKER
ÖMEROĞLU
ÇSvH 68- Anormal
nörolojik
bulguların
değerlendirilmesi
M.ÇALIġKAN
SERBEST
ÇALIġMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
ÇSvH 60- Polio ve
herpes
infeksiyonları
N.SALMAN
ÇSvH 63- Epilepsi
ve konvülziyon
sınıflandırılması
M.ÖZMEN
ÇSvH 66- Akut
romatizmal ateĢ
R. EKER
ÖMEROĞLU
ÇSvH 69Asiyanotik kalp
hastalıkları-1
K.NĠġLĠ
ÇSvH 70Asiyanotik kalp
hastalıkları-2
K.NĠġLĠ
14:0014:50
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
15:0015:50
16:0016:50
154
Grub B2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
41.HAFTA
Tarih:
08.06.2015
09.06.2015
10.06.2015
11.06.2015
12.06.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 71-Akut
böbrek yetersizliği
ve Crush
Sendromu
A.NAYIR
ÇSvH 74-Nefrotik
sendrom
A.YILMAZ
ÇSvH 77Hipertansiyon
A.YILMAZ
ÇSvH 81-Kronik
hepatitler
Ö.DURMAZ
SERBEST
ÇALIġMA
11:0011:50
ÇSvH 72-Üriner
sistem
infeksiyonları
S.EMRE
ÇSvH 75-Kronik
böbrek yetersizliği
A.YILMAZ
ÇSvH 78-Akut ishal
V.ERTEKĠN
ÇSvH 82-Süt
çocuğunun
kolestatik
karaciğer
hastalıkları
Ö.DURMAZ
SERBEST
ÇALIġMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
ÇSvH 73-Akut
glomerulonefrit
S.EMRE
ÇSvH 76-Sıvıelektrolit ve asitbaz denge
bozuklukları
A.NAYIR
ÇSvH 79-Kronik
ishal
V.ERTEKĠN
ÇSvH 83-Portal
Hipertansiyon
Ö.DURMAZ
SERBEST
ÇALIġMA
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
ÇSvH 80Çocuklarda seyrek
görülen
Gastrointestinal
hastalıklar
( Kolesistik /
Pnakreatiti /
Polipozis)
V.ERTEKĠN
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
SERBEST
ÇALIġMA
14:0014:50
15:0015:50
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
16:0016:50
155
Grub B2 -Ders Kümesi 2
TIBBĠ GENETĠK
42.HAFTA
Tarih:
15.06.2015
16.06.2015
17.06.2015
18.06.2015
19.06.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
T.Gen 4Kromozom
anomalileri oluĢum
mekanizmaları ve
genetik danıĢma
S.BAġARAN
(B.KARAMAN)
T.Gen-5
Kromozom
anomalilerinde
klinik bulgular ve
genetik danıĢma
B.KARAMAN
(H.KAYSERĠLĠ)
T.Gen-6
Uygulamalı ders –
Sitogenetik – Tanı
testleri ve
yorumları (Tüm
grup)
B.KARAMAN
(S.BAġARAN )
T.Gen-9
Nonmendeliyen
kalıtım: UPD genomik
imprinting
O.UYGUNER
(H.KAYSERĠLĠ)
T.Gen 10Prediktif ve
presemptomatik
testler ve genetik
danıĢma
ġ.ÖZTÜRK
(K.ÇEFLE)
T.Gen 1- Genetik
hastalıkların genel
özellikleri
ġ.PALANDÜZ
(K.ÇEFLE)
09:0009:50
10:0010:50
Grup B2
ÇSvH Yazılı ve
Sözlü Sınavı
T.Gen 3- Tek gen
Hastalıkları: Sık ve
Nadir görülenler
H.KAYSERĠLĠ
(O.UYGUNER)
11:0011:50
12:0013:00
T.Gen-2 Vaka
(Aile ağacı)
H.KAYSERĠLĠ
(B.KARAMAN)
T.Gen 15Uygulamalı ders Kanser
Sitogenetiği (Tüm
grup)
K.ÇEFLE
(ġ.PALANDUZ)
T.Gen-11
T.Gen 16- Genetik
Nonmendel kalıtım
hastalıkların
II Dinamik
tedavisi (Koruyucu
mutasyon
/ enzim replasmanı
/Maternal kalıtım
/ gen tedavisi)
O.UYGUNER
ġ.PALANDUZ
(ġ.ÖZTÜRK)
(K.ÇEFLE)
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
KLĠNĠK
UYGULAMA
T.Gen- 7 Vaka
(Dismorfik çocuğa
yaklaĢım)
H.KAYSERĠLĠ
T.Gen-12
Moleküler genetik
uygulamaları (Tüm
grup)
O.UYGUNER
T.Gen 17Teratojenler
ġ.ÖZTÜRK
(K.ÇEFLE)
14:0014:50
SERBEST
ÇALIġMA
T.Gen-8
Dismorfoloji I-II
H.KAYSERĠLĠ
(K.ÇEFLE)
T.Gen-13 Prenatal
tanı
/preimplantasyon
tanısı
S.BAġARAN
( B.KARAMAN )
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
SERBEST
ÇALIġMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
13:0013:50
ÖĞLE TATĠLĠ
T.Gen 14- Kalıtsal
kanserler
K.ÇEFLE
(ġ.PALANDUZ)
16:0016:50
156
Grub B2 -Ders Kümesi 2
TIBBĠ GENETĠK
43.HAFTA
Tarih:
22.06.2015
Saat:
PAZARTESĠ
09:0009:50
10:0010:50
Grup B2
TIBBĠ GENETĠK
SINAVI
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
Grup B1-B2
RADYASYON
ONKOLOJĠSĠ
SINAVI
16:0016:50
157
GRUP C
158
Grup C1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
1. Hafta
Tarih:
01.09.2014
02.09.2014
03.09.2014
04.09.2014
05.09.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinikle tanıĢma
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
09:0009:50
ÇSvH 1-Çocuk
izlenmesinin
prensipleri
GÜLBĠN GÖKÇAY
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
10:0010:50
ÇSvH 2-Engelli
çocukların izlemi
GÜLBĠN GÖKÇAY
ÇSvH 6-Rutin aĢı
uygulamaları-1
GÜLBĠN GÖKÇAY
ÇSvH 9- Boy
kısalığı-1
R.BUNDAK
ÇSvH 12-Ergenlik
geliĢimi
11:0011:50
ÇSvH 3-Çocuk
sağlığı
hizmetlerinde
iletiĢim
F.OĞUZ
ÇSvH 7-Rutin aĢı
uygulamaları-2
GÜLBĠN GÖKÇAY
ÇSvH10- Boy
kısalığı-2
R.BUNDAK
ÇSvH 13-Erken ve
gecikmiĢ ergenlik
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
12:0013:00
2014-2015
Eğitim Öğretim Yılı
BaĢlangıcı
F.DARENDELĠLER
F.DARENDELĠLER
13:0013:50
ÇSvH 4-RaĢitizm
F.OĞUZ
ÇSvH 8-Elektronik
ÇSvH 11ortamda veri arama
Diyabetes mellitus
ve sunum teknikleri
R.BUNDAK
Z.TAMAY
ÇSvH 14Hipotiroidi
N.SAKA
14:0014:50
ÇSvH 5- Çocuk
istismarı
A.KILIÇ
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÖĞRETĠM
ÜYELERĠ ĠLE
TOPLANTI
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
16:0016:50
159
Grup C1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
2.Hafta.
Tarih:
08.09.2014
09.09.2014
10.09.2014
11.09.2014
12.09.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 15- Allerjik
hastalıkların
etiyopatogenezi
N.GÜLER
ÇSvH 18-Çocukluk
döneminde vitamin
gereksinimleri
GÜLDEN
GÖKÇAY
ÇSvH 21Yenidoğan
taramaları
M.DEMĠRKOL
ÇSvH 25- Alt
solunum yolu
infeksiyonları-1
E.ÜNÜVAR
C1-C2-Rad.Onk
1- Kanser
biyolojisinin
temelleri
M. FAYDA
(E.
DARENDELĠLER)
11:0011:50
ÇSvH 16Solunum yolu
alerjilerine
yaklaĢım
N.GÜLER
ÇSvH 22-Sinüzit
A.KILIÇ
GÜLDEN GÖKÇAY
ÇSvH 26-Alt
solunum yolu
infeksiyonları-2
E.ÜNÜVAR
C1-C2-Rad.Onk 2
Klinik
Radyoterapinin
Biyolojik ve
Fiziksel Temelleri
A.KARADENĠZ
(R.MERAL)
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÇSvH 23-BaĢ
ağrısı
N.AYDINLI
ÇSvH (Rad.1) 27Çocukluk çağı
enfeksiyon
hastalıklarında
radyolojik
görüntüleme
E.YEKELER
ÇSvH (Rad.3) 29Yenidoğan
hastalıklarında
radyolojik
değerlendirme.
E.YEKELER
ÇSvH 24-Febril
konvülziyon ve
diğer akut
konvülsiyonlar
N.AYDINLI
ÇSvH (Rad.2) 28Pediatri akciğer
grafisi ve
eriĢkinden
farklılıklar.
E.YEKELER
12:0013:00
13:0013:50
14:0014:50
ÇSvH 19Doğumsal
metabolizma
hastalıkları-1
ÇSvH 20Doğumsal
ÇSvH 17- Obezite
metabolizma
ġ.POYRAZOĞLU
hastalıkları-2
GÜLDEN ÖKÇAY
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
15:0015:50
16:0016:50
160
ÇSvH 30- Ergene
yaklaĢım: Vaka
sunumu
F. BAġ
(E.ÜNÜVAR)
Grup C1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
3.Hafta
Tarih:
15.09.2014
16.09.2014
17.09.2014
18.09.2014
Saat:
08:3009:00
09:0009:50
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
ÇSvH 31-Akut
Tonsillofarenjit
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 34- Bebek
ve küçük süt
çocuğun
beslenmesi
M.DEMĠRKOL
ÇSvH 37-HıĢıltılı
hastaya yaklaĢım
N.GÜLER
ÇSvH 39Çocukluk çağı
anemileri-1
Z.KARAKAġ
C1-C2-Rad.Onk 3Radyasyondan
korunma Radyasyonun akut
ve geç etkileri
S. KÜÇÜCÜK
(M. FAYDA )
11:0011:50
ÇSvH 32-Akut
otitis media
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 35- Okul
öncesi, okul çağı
ve ergenlik
döneminde
beslenme
M.DEMĠRKOL
ÇSvH 38-Kan ve
kan ürünleri
transfüzyonu
S. KARAMAN
ÇSvH 40Çocukluk çağı
anemileri-2
Z.KARAKAġ
C1-C2-Rad.Onk 4Kanserden
Korunma
R. MERAL
(M. ALTUN)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
ÇSvH 33-Vakakistik fibroz, kronik
akciğer hastalıkları
Z.TAMAY
ÇSvH 36-Deri
sindirim sistemi
alerjilerine
yaklaĢım, tanı; ilaç
alerjilerine
yaklaĢım ve tanı
Z.TAMAY
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 41Lösemiler
S.KARAMAN
ÇSvH 42-Ergen
aĢılaması
GÜLBĠN GÖKÇAY
A.KILIÇ
14:0014:50
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SERBEST
ÇALIġMA
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
10:0010:50
15:0015:50
16:0016:50
161
19.09.2014
Grup C1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
4.Hafta
Tarih:
22.09.2014
Saat:
PAZARTESĠ
08:3009:00
09:0009:50
23.09.2014
24.09.2014
25.09.2014
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
UYGULAMA
UYGULAMA
ÇSvH 54Yenidoğan sepsisi
A.ÇOBAN
C1-C2-Rad.Onk 5Kanserde Erken
Tanı ve Risk
Faktörleri
A. KĠZĠR
(E. N. ORAL)
Klinik Vaka
Toplantısı
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
26.09.2014
10:0010:50
ÇSvH 43-KanamaÇSvH 47pıhtılaĢma
Yenidoğan sarılığıbozuklukları-1
tanı
Ö.DEVECĠOĞLU
A.ÇOBAN
ÇSvH 50Gestasyona göre
düĢük tartılı ve
yüksek tartılı
doğum
Z.ĠNCE
11:0011:50
ÇSvH 44-KanamaÇSvH 48pıhtılaĢma
Yenidoğan
bozuklukları-2
metabolik sorunları
Ö.DEVECĠOĞLU
A.ÇOBAN
ÇSvH 51Yenidoğanda
solunum sıkıntısı
Z.ĠNCE
ÇSvH 55-Mekanik
doğum travmaları
Z.ĠNCE
C1-C2-Rad.Onk 6Jinekolojik
Kanserlerde
Tedavi
S. KÜÇÜCÜK
(M. FAYDA)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
ÇSvH 45-Çocukluk
çağı onkolojik
hastalıkları-1
Ö.DEVECĠOĞLU
ÇSvH 49Yenidoğan sarılığı
- tedavi
A. ÇOBAN
ÇSvH 52Prematüre
sorunları ve bakımı
Z.ĠNCE
ÇSvH 56Çocukluk çağı
menenjitleri
A.SOMER
SERBEST
ÇALIġMA
14:0014:50
ÇSvH 46-Çocukluk
çağı onkolojik
hastalıkları-2
Ö.DEVECĠOĞLU
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 53-Perinatal
asfiksi
Z.ĠNCE
ÇSvH 57Çocukluk çağı
tüberkülozu ve
tüberküloz
menenjitleri
A.SOMER
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
16:0016:50
162
Grup C1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
5.Hafta
Tarih:
29.09.2014
30.09.2014
01.10.2014
02.10.2014
Saat:
08:3009:00
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 58Salmonella ve
Ģigella
infeksiyonları
A.SOMER
ÇSvH 61-Viral
hepatitler
N.SALMAN
ÇSvH 64-Konjestif
kalp yetersizliği
A.DĠNDAR
ÇSvH 67- Normal
nörolojik geliĢim
M.ÇALIġKAN
C1-C2-Rad.Onk 7Meme Kanserinde
Tedavi
M. FAYDA
(S. KÜÇÜCÜK)
ÇSvH 68- Anormal C1-C2-Rad.Onk 8nörolojik
Onkolojik Aciller ve
bulguların
Tedavisi
değerlendirilmesi
E. SAĞLAM
M.ÇALIġKAN
(E.N. ORAL)
11:0011:50
ÇSvH 59Döküntülü
hastalıklar
A.SOMER
ÇSvH 62Siyanotik kalp
hastalıkları
A.DĠNDAR
ÇSvH 65Miyokardit ve
kardiyomiyopati ;
endokarditperikardit
R.EKER
ÖMEROĞLU
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
ÇSvH 60- Polio ve
herpes
infeksiyonları
N.SALMAN
ÇSvH 63- Epilepsi
ve konvülziyon
sınıflandırılması
M.ÖZMEN
ÇSvH 66- Akut
romatizmal ateĢ
R. EKER
ÖMEROĞLU
ÇSvH 69Asiyanotik kalp
hastalıkları-1
K.NĠġLĠ
14:0014:50
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
15:0015:50
16:0016:50
163
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
03.10.2014
ÖĞLE TATĠLĠ
KURBAN
BAYRAMI
AREFESĠ
Grup C1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
6.Hafta
Tarih:
06.10.2014
07.10.2014
08.10.2014
09.10.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
10.10.2014
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:3009:00
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 70Asiyanotik kalp
hastalıkları-2
K.NĠġLĠ
ÇSvH 74-Nefrotik
sendrom
A.YILMAZ
ÇSvH 77Hipertansiyon
A.YILMAZ
11:0011:50
ÇSvH 71-Akut
böbrek yetersizliği
ve Crush
Sendromu
A.NAYIR
ÇSvH 75-Kronik
böbrek yetersizliği
A.YILMAZ
ÇSvH 78-Akut
ishal
V.ERTEKĠN
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
ÇSvH 72-Üriner
sistem
infeksiyonları
S.EMRE
ÇSvH 76-Sıvıelektrolit ve asitbaz denge
bozuklukları
A.NAYIR
ÇSvH 79-Kronik
ishal
V.ERTEKĠN
14:0014:50
ÇSvH 73-Akut
glomerulonefrit
S.EMRE
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
15:0015:50
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
12:0013:00
KURBAN BAYRAMI
16:0016:50
164
Grup C1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
7.Hafta
Tarih:
13.10.2014
Saat:
08:3009:00
09:0009:50
10:0010:50
11:0011:50
12:0013:00
13:0013:50
14:0014:50
14.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
UYGULAMA
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
ÇSvH 80Çocuklarda
seyrek görülen
Gastrointestinal
hastalıklar
( Kolesistik /
Pnakreatiti /
Polipozis)
V.ERTEKĠN
ÇSvH 81-Kronik
hepatitler
Ö.DURMAZ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÇSvH 82-Süt
çocuğunun
kolestatik
karaciğer
hastalıkları
Ö.DURMAZ
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
15:0015:50
165
17.10.2014
Grup C1 -Ders Kümesi 2
TIBBĠ GENETĠK
8.Hafta
Tarih:
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
T.Gen 1- Genetik
hastalıkların genel
özellikleri
ġ.PALANDÜZ
(K.ÇEFLE)
T.Gen 4Kromozom
anomalileri oluĢum
mekanizmaları ve
genetik danıĢma
S.BAġARAN
(B.KARAMAN)
T.Gen-9
Nonmendeliyen
kalıtım: UPD genomik
imprinting
O.UYGUNER
(H.KAYSERĠLĠ)
T.Gen 14- Kalıtsal
kanserler
K.ÇEFLE
(ġ.PALANDUZ)
10:0010:50
T.Gen-2 Vaka
(Aile ağacı)
H.KAYSERĠLĠ
(B.KARAMAN)
T.Gen-5
Kromozom
anomalilerinde
klinik bulgular ve
genetik danıĢma
B.KARAMAN
(H.KAYSERĠLĠ)
T.Gen 10Prediktif ve
presemptomatik
testler ve genetik
danıĢma
ġ.ÖZTÜRK
(K.ÇEFLE)
T.Gen 15Uygulamalı ders Kanser
Sitogenetiği (Tüm
grup)
K.ÇEFLE
(ġ.PALANDUZ)
T.Gen 3- Tek gen
Hastalıkları: Sık ve
Nadir görülenler
H.KAYSERĠLĠ
(O.UYGUNER)
T.Gen-6
Uygulamalı ders –
Sitogenetik – Tanı
testleri ve
yorumları (Tüm
grup)
B.KARAMAN
(S.BAġARAN )
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
T.Gen- 7 Vaka
(Dismorfik çocuğa
yaklaĢım)
H.KAYSERĠLĠ
14:0014:50
SERBEST
ÇALIġMA
T.Gen-8
Dismorfoloji I-II
H.KAYSERĠLĠ
(K.ÇEFLE)
15:0015:50
SERBEST
ÇALIġMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
ÇSvH Yazılı
Sınavı ve Sözlü
Sınavı
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
16:0016:50
166
T.Gen-11
T.Gen 16- Genetik
Nonmendel kalıtım
hastalıkların
II Dinamik
tedavisi (Koruyucu
mutasyon
/ enzim replasmanı
/Maternal kalıtım
/ gen tedavisi)
O.UYGUNER
ġ.PALANDUZ
(ġ.ÖZTÜRK)
(K.ÇEFLE)
ÖĞLE TATĠLĠ
T.Gen-12
Moleküler genetik
uygulamaları (Tüm
grup)
O.UYGUNER
T.Gen-13 Prenatal
tanı
/preimplantasyon
tanısı
S.BAġARAN
( B.KARAMAN )
KLĠNĠK
UYGULAMA
ÖĞLE TATĠLĠ
T.Gen 17Teratojenler
ġ.ÖZTÜRK
(K.ÇEFLE)
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
Grup C1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
9.Hafta
Tarih:
27.10.2014
28.10.2014
29.10.2014
30.10.2014
31.10.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KHvD 4-Amenore1
F.SEVĠLEN
KHvD 6Antepartum fetal
değerlendirme-1
H.ERMĠġ
KHvD 11-Ġnfertilite
Tedavi
F.BUYRU
KHvD 5-Amenore2
F.SEVĠLEN
KHvD 7Antepartum fetal
değerlendirme-2
H.ERMĠġ
KHvD 12-Gebelik
ve sistemik
hastalıklar-1
Ġ KALELĠOĞLU
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
KHvD 8-Normal
siklus ve
menstruasyon
S. AKHAN
KHvD 13-Gebelik
ve sistemik
hastalıklar-2
Ġ. KALELĠOĞLU
KHvD 9-Ġnfertilite
Tanı
F.BUYRU
KHvD 14Jinekolojide tanı
yöntemleri
B.ERGUN
KHvD 10-Ġnfertilite
Etyoloji
F.BUYRU
KHvD 15Premenstrüel
sendrom ve
dismenore
E. BAġTU
09:0009:50
10:0010:50
Grup C1
TIBBĠ GENETĠK
SINAVI
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KHvD 1-Kadın
Hastalıkları ve
Doğum GiriĢ ve
TanıĢma
Ö.YALÇIN
14:0014:50
KHvD 2-Gebelikte
tarama testleri
A.YÜKSEL
15:0015:50
KHvD 3-Prenatal
tanı uygulamaları
A.YÜKSEL
ÖĞLE TATĠLĠ
29 EKĠM
CUMHURĠYET
BAYRAM
29 EKĠM
CUMHURĠYET
BAYRAM
AREFESĠ
16:0016:50
167
Grup C1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
10.Hafta
Tarih:
03.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 16Disfonksiyonel
kanamalar
Ö.YALÇIN
KHvD 20-Teratoloji
Ġ.KALELĠOĞLU
KHvD 24-Rekürren
abortus
A.TURFANDA
KHvD 28-Polikistik
over sendromu
F. BUYRU
PRATĠK
UYGULAMA
KHvD 29-Cinsiyet
anomalileri
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
C1-C2-Rad.Onk 9Kemik ve
YumuĢak Doku
Tümörlerinde
Tedavi
E.
DARENDELĠLER
(E. SAĞLAM)
10:0010:50
KHvD 17-Ektopik
gebelik
H.SAYGILI
KHvD 21-Erken
doğum eylemi ve
tokoliz
A.YILDIRIM
KHvD 25-Spontan
abortus
A.TURFANDA
11:0011:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
C1-C2-Rad.Onk
10-Gastrointestinal
Sistem
Tümörlerinde Te
davi
A. KĠZĠR
(E. N. ORAL )
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KHvD 18Hiperandrojenemi
F.BUYRU
KHvD 22-Erken
membran rüptürü
A.YILDIRIM
KHvD 26-Doğum
indüksiyonu
B.ERGUN
KHvD 30-Üçüncü
trimester
kanamaları
B.ERGUN
KHvD 32-Makat
geliĢi
R. HAS
14:0014:50
KHvD 19-IUGG
L.ĠBRAHĠMOĞLU
KHvD 23-Obstetrik
ultrasonografi
A. YÜKSEL
KHvD 27Fonksiyonel ve
mekanik distosi
H.ERMĠġ
KHvD 31-Situs ve
Prezantasyon
anomalileri
Ġ.KALELĠOĞLU
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
16:0016:50
168
Grup C1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
11.Hafta
Tarih:
10.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 33-Fetal
tedavi
A. YÜKSEL
KHvD 36-Gebelik
ve diyabet
L.ĠBRAHĠMOĞLU
KHvD 40Ürojinekoloji
Ö.YALÇIN
KHvD 44Gebelikte
hipertansif
hastalıklar-1
L.ĠBRAHĠMOĞLU
PRATĠK
UYGULAMA
KHvD 34-RH
uygunsuzluğu
A. YÜKSEL
KHvD 37Gebelikte
kardiyovasküler ve
solunum sistemi
hastalıkları
L.ĠBRAHĠMOĞLU
KHvD 41-Çoğul
gebelikler
R.HAS
KHvD 45Gebelikte
hipertansif
hastalıklar-2
L.ĠBRAHĠMOĞLU
C1-C2-Rad.Onk
11-Lenfomalarda
Tedavi
E. SAĞLAM
(E.
DARENDELĠLER)
10:0010:50
11:0011:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
C1-C2-Rad.Onk
12-Santral Sinir
Sistemi
Tümörlerinde
Tedavi
R. MERAL
(A. KARADENĠZ )
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KHvD 35-Uterus
myomları
H.SAYGILI
KHvD 38Ġntrapartum fetal
değerlendirme-1
A.YILDIRIM
KHvD 42Menopoz-1
A.TURFANDA
KHvD 46EndometriozisEtyoloji,
semptomlar
E.ATTAR
SERBEST
ÇALIġMA
14:0014:50
SERBEST
ÇALIġMA
KHvD 39Ġntrapartum fetal
değerlendirme-2
A.YILDIRIM
KHvD 43Menopoz-2
A.TURFANDA
KHvD 47Endometriozistanı, tedavi
E.ATTAR
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
16:0016:50
169
Grup C1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
12.Hafta
Tarih:
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KHvD 60Jinekolojik
kanserlerde temel
biyoloji ve
immünoloji
S. AKHAN
KHvD 64Jinekolojik
operasyonlar
Y.SALĠHOĞLU
KHvD 61Jinekolojik
kanserlerde
epidemiyoloji,
genetik ve
onkojenler
S.TOPUZ
C1-C2-Rad.Onk
13-BaĢ-Boyun
Tümörlerinde
Tedavi
M. ALTUN
( R. MERAL )
09:0009:50
KHvD 48-Tanısal
ve operatif
Histereskopi
C.AKGÜL
KHvD 52-Plasenta KHvD 56-Puerperal
ve amniyos sıvısı
hastalıklar
anomalileri
F.GÜNGÖR
A.BÜYÜKÖREN
UĞURLUCAN
10:0010:50
KHvD 49-Tanısal
ve operatif
laparoskopi
E. ATTAR
KHvD 53-Genital
organların yer
değiĢtirmesi
A.BÜYÜKÖREN
KHvD 57Adneksiyel kitleler
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
11:0011:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
C1-C2-Rad.Onk
14-Üro-genital
Tümörlerde Tedavi
E.
DARENDELĠLER
(E SAĞLAM )
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KHvD 50-Miad
geçmesi, Fetal
ölüm, Perinatal
mortalite
H.ERMĠġ
KHvD 54Postpartum
kanama
H.SAYGILI
KHvD 58-Genital
malformasyonlar
Ö.YALÇIN
KHvD 62-Sitoloji
ve kolposkopi
B. ERGUN
KHvD 65-Epitelyal
over tümörleri-1
C.ĠYĠBOZKURT
14:0014:50
KHvD 51Gebelikte
hematolojik
hastalıklar
E.BAġTU
KHvD 55-Doğum
kanalı travmaları
Ö.YALÇIN
KHvD 59-Perinatal
enfeksiyonlar
R. HAS
KHvD 63-Tümör
markerlerı ve
kanser taraması
Y.SALĠHOĞLU
KHvD 66-Epitelyal
over ve tuba
tümörleri-2
C.ĠYĠBOZKURT
15:0015:50
16:0016:50
170
Grup C1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
13.Hafta
Tarih:
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 67-Jinekoloji
ve obstetrikte tıbbi
genetik
S.BAġARAN
KHvD 71- Serviks
kanseri 1
S.TOPUZ
KHvD 75-Doğum
operasyonları
R.HAS
KHvD 79-Kök
hücre kordon kanı
bankacılığı
E. ATTAR
KHvD 83-Genital
Tüberküloz
H. SAYGILI
10:0010:50
KHvD 68-Vulva ve
vaginanın benign
ve prekanseröz
lezyonları
A.TURFANDA
KHvD 72-Serviks
kanseri 2
S.TOPUZ
KHvD 76Endometriumun
prekanseröz
lezyonları
Y.SALĠHOĞLU
KHvD 80Tromboembolizm
ve Amniyotik Sıvı
Embolisi,DIC
Ġ.KALELĠOĞLU
C1-C2-Rad.Onk
15-Cilt
Tümörlerinde
Tedavi
A. KĠZĠR
( E.N.ORAL)
11:0011:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
C1-C2-Rad.Onk
16-Akciğ
er Kanserlerinde
Tedavi
E.SAĞLAM
( E.N.ORAL)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
KHvD 81-Germ
Hücreli Over
Tümörleri
C.ĠYĠBOZKURT
KHvD 82-Tuba ve
metastatik over
kanserleri
C.ĠYĠBOZKURT
13:0013:50
KHvD 69-Vulva
kanseri
A.TURFANDA
KHvD. 73 - Rad.
Jinekolojik
Radyoloji-1
B.BAKIR
KHvD 77Endometrium
kanseri ve uterus
mezenkimal
tümörleri
Y.SALĠHOĞLU
14:0014:50
KHvD 70-Serviksin
benign ve
prekanseröz
lezyonları
S.TOPUZ
KHvD. 74 - Rad.
Jinekolojik
Radyoloji-2
B.BAKIR
KHvD 78-Ġnfertilite
ve Androloji
E. ATTAR
15:0015:50
16:0016:50
171
C1-C2-Rad.Onk
17-Endokrin
Sistem
Tümörlerinde
Tedavi
R. MERAL
( A. KARADENĠZ )
KHvD 84Jinekolojik
Tümörlerde
Radyoterapi
S. KÜÇÜCÜK
Grup C1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
14.Hafta
Tarih:
01.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 85-Gebelik
ve Kanser
S.TOPUZ
KHvD 90-ġok
F. GUNGOR
UĞURLUCAN
KHvD 95-Adolesan
Çağı Jinekolojik
Problemleri
S. AKHAN
KHvD100-Aile
Planlaması 2
E. BAġTU
SERBEST
ÇALIġMA
10:0010:50
KHvD 86Ovülasyon
Ġndüksiyonu 1
C. AKGÜL
KHvD 91-Seks
kord hücreli over
tümörleri
C.ĠYĠBOZKURT
KHvD 96Trofoblastik
Hastalıklar 1
C. ĠYĠBOZKURT
KHvD101-Alt
Genital Sistem
Enfeksiyonları
A. BÜYÜKÖREN
SERBEST
ÇALIġMA
11:0011:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KHvD 87Ovülasyon
Ġndüksiyonu 2
C. AKGÜL
KHvD 92-Over
kanserlerinde
kemoterapi
P. SAĠP
KHvD 97Trofoblastik
Hastalıklar 2
C. ĠYĠBOZKURT
KHvD102-Üst
Genital Sistem
Enfeksiyonları
A.BÜYÜKÖREN
SERBEST
ÇALIġMA
14:0014:50
KHvD 88-Asiste
Reprodüktif
Teknikler 1
C. AKGÜL
KHvD 93-Pelvik
Ağrı
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
KHvD 98-Kadında
Cinsel Fonksiyon
Bozuklukları
S.AKHAN
KHvD103-Üreme
Fizyolojisi
F.SEVĠLEN
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
KHvD 89-Asiste
reprodüktif
teknikler-2
C.AKGÜL
KHvD 94Çocukluk Çağı
Jinekolojik
Problemleri
S. AKHAN
KHvD 99-Aile
Planlaması 1
E.BAġTU
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
16:0016:50
172
Grup C1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK - KLĠNĠK BĠYOĠSTATĠSTĠK
15.Hafta.
Tarih:
08.12.2014
Saat:
PAZARTESĠ
08:0008:50
09:0009:50
10:0010:50
Grup C1 Kadın
Hastalıkları ve
Doğum Sınavı
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
14:0014:50
09.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
SERBEST
ÇALIġMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
Yönelim Programı
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
CER 1- Cerrahi ve
Kliniğimizin
Tarihçesi
S. MERCAN
CER 2 - Cerrahide
profesyonel tutum
A.DĠNÇÇAĞ
CER 3 - Cerrahi
Enfeksiyonlar
H.BAKKALOĞLU
Rad.3-Radyolojiye
giriĢ-3
Rad.1-Radyolojiye
giriĢ-1
C1 ve C2 KL.Bio
1-Klinik
Bioistatistiğe giriĢ,
kurumsal
örnekleme
dağılımı, standart
hata havramı
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
CER 4 - Yara
ĠyileĢmesi
L.AVTAN
C1 ve C2 KL.Bio
3-Ortalamaların
genellenmesi ve
karĢılaĢtırılması,
güven aralıkları, z
testi, student’t test1
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
UYGULAMA
CER 5 - Cerrahi
hastalarda
beslenme
A.BOZBORA
C1 ve C2 KL.Bio
4-Ortalamaların
genellenmesi ve
karĢılaĢtırılması,
güven aralıkları, z
testi, student’t test2
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
A.SALMASLIOĞLU
Grup C1-C2
RADYASYON
ONKOLOJĠSĠ
SINAVI
15:0015:50
Rad.2-Radyolojiye
giriĢ-2
A.SALMASLIOĞLU
C1 ve C2 KL.Bio
2-Örnekleme
yöntemleri ve
örneklem
büyüklüğünün
hesaplanması,
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
16:0016:50
173
A.SALMASLIOĞLU
Grup C1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK - KLĠNĠK BĠYOĠSTATĠSTĠK
16.Hafta
Tarih:
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
Saat:
08:0008:50
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:0009:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:0010:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:0011:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
4.SINIF ÖĞRENCĠ
KURULU
(TÜM GRUPLAR)
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
CER 8 -Tiroid
kanseri
Y.ERBĠL
Rad.4-Meme
radyolojisi
G.ACUNAġ
CER 10 Paratiroid
hastalıkları
Y.GĠLES
CER 12 - Memenin
selim hastalıkları
A.DĠNÇÇAĞ
CER 9 - Selim
tiroid hastalıkları
S.ÖZARMAĞAN
C1 ve C2 KL.Bio
5-Ġkiden çok
grubun
ortalamalarının
karĢılaĢtırılması,
varyans analizi
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
CER 11 - Sürrenal
hastalıkları
S.MERCAN
C1 ve C2 KL.Bio
7-Ortalamaların
genellenmesi ve
karĢılaĢtırılması,
güven aralıkları, z
testi ve ki-kare
testleri
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
UYGULAMA
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
CER 6 - Obesite
cerrahisi
A.BOZBORA
CER 7 Perioperatif hasta
bakımı
U.BARBAROS
C1 ve C2 KL.Bio
6-Parametrik
olmayan istatistik
yöntemler, sıra
istatistikleri
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
16:0016:50
174
C1 ve C2 KL.Bio
8-Nitel değiĢkenler
arası iliĢki/uyum
değerlendirilmeleri
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
UYGULAMA-I
Grup C1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK - KLĠNĠK BĠYOĠSTATĠSTĠK
17.Hafta
Tarih:
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
Saat:
08:0008:50
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:0009:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:0010:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:0011:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
Rad.5Gastrointestinal
sistem
görüntüleme-1
B.BAKIR
CER 13 - Meme
kanseri
V.ÖZMEN
C1 ve C2 KL.Bio
9-AraĢtırma tipleri,
klinik deneyleme
düzenleri,
rastlantısallık,
körleme
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
CER 15 Özofagus
tümörleri
F. TUNCA
C1 ve C2 KL.Bio
12-Korelasyon ve
regresyon
çözümlemesi-1
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
14:0014:50
Rad.6Gastrointestinal
sistem
görüntüleme-2
B.BAKIR
CER 14 - Hiatus
ve özofagusun
selim hastalıkları
A.ĠĞCĠ
C1 ve C2 KL.Bio
10-Risk ölçütlleri,
insidans, odds
ratio, relatif risk,
atfedilen risk
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
CER 16 - Mide
kanseri
Y.BÜYÜKUNCU
C1 ve C2 KL.Bio
13-Korelasyon ve
regresyon
çözümlemesi-2
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
C1 ve C2 KL.Bio
11-Tanı testlerinin
değerlendirrilmesi,
duyarlılık, özgüllük,
prediktif değerler,
ROC eğrisi
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
CER 17 - Mideduodenum selim
hastalıkları
T.BULUT
C1 ve C2 KL.Bio
14-Sağkalım
analizi, UygulamaII
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
15:0015:50
16:0016:50
175
Grup C1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK - KLĠNĠK BĠYOĠSTATĠSTĠK
18.Hafta
Tarih:
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
01.01.2015
02.01.2015
Saat:
08:0008:50
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:0009:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:0010:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:0011:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
CER 18 - Ġnce
barsak ve
apendiks
hastalıkları
R.SEVEN
CER 21 - Selim
anorektal
hastalıklar
T.BULUT
SERBEST
ÇALIġMA
14:0014:50
CER 19 - Kalın
barsağın selim
hastalıkları
R.SEVEN
CER 22 Karaciğer primer
ve sekonder
tümörleri
C.ĠBĠġ
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
CER 20 Kolorektal kanser
A. ĠĞCĠ
CER 23 Karaciğerin selim
lezyonları
C.ĠBĠġ
SERBEST
ÇALIġMA
16:0016:50
176
YILBAġI TATĠLĠ
Rad.7-Abdominal
görüntüleme-1
A.POYANLI
Rad.8-Abdominal
görüntüleme-2
A.POYANLI
Rad.9-Abdominal
görüntüleme-3
A.POYANLI
Grup C1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK - KLĠNĠK BĠYOĠSTATĠSTĠK
19.Hafta
Tarih:
05.01.2015
06.01.2015
07.01.2015
08.01.2015
09.01.2015
Saat:
08:0008:50
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:0009:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:0010:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:0011:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
CER 24 - Safra
kesesi ve safra
yollarının selim
hastalıkları
Y.TEKANT
CER 28 - ġok I
C.ERTEKĠN
CER 32- Karın
travmaları-1
C.ERTEKĠN
CER 36 - Dalak
hastalıkları
L.AVTAN
CER 25 - Safra
kesesi ve safra
yolları tümörleri
Ġ.ÖZDEN
CER 29 - ġok II
C.ERTEKĠN
CER 33 - Karın
travmaları-2
C.ERTEKĠN
CER 37 - Ġleus
H.YANAR
13:0013:50
14:0014:50
C1 ve C2
KL.Biyoistatisti
k ve Tıp BiliĢim
Sınavı
15:0015:50
CER 26 Pankreas tümörleri
F.EKĠZ
16:0016:50
CER 27 - Akut
pankreatit
H.YANAR
CER 30Ameliyat
sonrası
komplikasyonlar
F.EKĠZ
CER 31 - GĠS
kanamaları
Y.BÜYÜKUNCU
177
CER 34 - Akut
karın sendromu-1
K.GÜNAY
CER 35 - Akut
karın sendromu-2
K.GÜNAY
Rad.10-GiriĢimsel
radyoloji
B.ACUNAġ
Rad.11-GiriĢimsel
onkolojik tedavi
K.GÜVEN
Grup C1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK - KLĠNĠK BĠYOĠSTATĠSTĠK
20. Hafta
Tarih:
12.01.2015
13.01.2015
14.01.2015
15.01.2015
Saat:
08:0008:50
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
09:0009:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
10:0010:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
11:0011:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
CER 38 - Arter
hastalıkları
F.A.GENÇ
CER 40 - Diabetik
ayak
S.BAKTIROĞLU
CER 41 Cerrahide modern
yöntemler
U.BARBAROS
CER 44 Karaciğer nakli
Ġ ÖZDEN
SERBEST
ÇALIġMA
14:0014:50
CER 39 - Ven
hastalıkları
M.KURTOĞLU
Rad.13-Travmada
giriĢimsel tedavi
K.GÜVEN
CER 42 - Yanıklar
R.GÜLOĞLU
CER 45 - Fıtıklar
K.GÜNAY
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
Rad.12-Akut karın
görüntüleme
B.BAKIR
Rad.14-Vasküler
sistem
görüntüleme
A.POYANLI
CER 43 - Organ
nakli
A. E. AYDIN
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
16:0016:50
178
16.01.2015
Grup C1 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI
21.Hafta
Tarih:
19.01.2015
20.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
23.01.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
Halk Sağ.1- Halk
sağlığına giriĢ
A.Emel ÖNAL
Halk Sağ.6Günümüz Sağlık
Politikaları
N. ÖZGÜLNAR
09:0009:50
10:0010:50
Grup C1
Genel Cerrahi
Sınavı
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.7Günümüzde birinci
basamak sağlık
hizmetleri
N. ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.3-Halk
Sağlığının Bugünü
S.KARABEY
Halk Sağ.8-Sağlık
kayıtları ve önemi,
hastalıkların/ölümle
rin bildirimi
B.A.ÖZYILDIRIM
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.4Sağlıkta
eĢitsizlikler ve
sağlık hakkı
S.KARABEY
13:0013:50
14:0014:50
Halk Sağ.2-Halk
Sağlığının Dünü
S.KARABEY
Grup C1
Radiodiagnosti
k Sınavı
Halk Sağ.5Cumhuriyet
dönemi sağlık
politikaları
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.9-Sağlık
ekonomisinde
temel kavramlar,
değerlendirme
yöntemleri
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.10Dünyada ve
Türkiye’de sağlık
sistemleri ve sağlık
hizmetlerinin
finansmanı
B.HAPÇIOĞLU
15:0015:50
16:0016:50
179
Halk Sağ.11Sağlık yönetimi ve
sağlık insan gücü
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 1
(HALK EKMEK)
S.KARABEY
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.12Sağlıkta ekip
çalıĢması,
liderlik,denetim
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.13Toplum
beslenmesi, temel
ilkeleri, yeterli ve
dengeli beslenme
G.GÜNGÖR
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.14Türkiye’de
beslenme sorunları
(beslenme
araĢtırmaları)
G.GÜNGÖR
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 1
(HALK EKMEK)
S.KARABEY
N.ÖZGÜLNAR
Grup C1 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI
22.Hafta
Tarih:
26.01.2015
27.01.2015
28.01.2015
29.01.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
Halk Sağ.20Nüfus ve sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.25Cinsellik ve cinsel
sağlık
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.21Sağlık ölçütleri
N.ĠNCE
Halk Sağ.26Cinsel yolla
bulaĢan
enfeksiyonlar
S.KARABEY
Halk Sağ.22Ödev ara
değerlendirme-1
Halk Sağ.27HIV/AIDS
pandemisi
S.KARABEY
09:0009:50
10:0010:50
11:0011:50
Halk Sağ.15Gıda güvenliği
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.16Epidemiyolojinin
tanımı, veri
kaynakları,
yöntemler ve
kullanım alanları.
Tanımlayıcı
epidemiyoloji
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.17Analitik gözlemsel
araĢtırmalar (vakakontrol kohort)
H.ĠġSEVER
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
Halk Sağ.18Müdahaleli
araĢtırmalar.
AraĢtırma
planlanmasında
önemli noktalar ve
araĢtırmalarda
yapılan hatalar
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.23Sağlık
hizmetlerinde,
danıĢmanlık
N.ĠNCE
Halk Sağ.28Güvenli annelik ve
istenmeyen
gebelikler
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.19Kanıta dayalı halk
sağlığı
uygulamaları
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.24Cinsel
sağlık/Üreme
sağlığı, kavramlar,
ölçütler
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.29Gebelikten
korunma
yöntemleriyenilikler
N.ÖZGÜLNAR
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
180
30.01.2015
CUMA
Halk Sağ.30-Ġleri
yaĢ cinsel sağlığı
ve üreme sağlığı
A.E.ÖNAL
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 2
(HAMĠDĠYE SU)
B.A.ÖZYILDIRIM
N.ĠNCE
Halk Sağ.31-Ödev
ara değerlendirme2
Halk Sağ.32-KiĢiyi
hastalanmadan
önce çevresiyle
değerlendirme
A.E.ÖNAL
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.33BulaĢıcı hastalıklar
ve salgınlar
G.GÜNGÖR
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 2
(HAMĠDĠYE SU)
B.A.ÖZYILDIRIM
N.ĠNCE
Halk Sağ.34Toplumda bulaĢıcı
hastalıkların
yönetimi
B.A.ÖZYILDIRIM
Grup C1 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI
23.Hafta
Tarih:
02.02.2015
03.02.2015
04.02.2015
05.02.2015
06.02.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
Halk Sağ.35sağlık hizmetleri ile
iliĢkili
enfeksiyonların
önlenmesi
S.KARABEY
Halk Sağ.40-Akut
solunum yolu
enfeksiyonları ve
denetimi
B. A. ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.45Toplumda ruh
sağlığı
H.GÜL
Halk Sağ.41-Anne
sütü ile beslenme
ve emzirme
danıĢmanlığı
N.ĠNCE
Halk Sağ.46-Ġleri
yaĢ sağlığı
B.A.ÖZYILDIRIM
11:0011:50
Halk Sağ.37Türkiye’de
bağıĢıklama
hizmetleri
N.ĠNCE
Halk Sağ.42Ergenler/gençler
ve eriĢkin sağlığı
A. E. ÖNAL
Halk Sağ.47Kronik enfeksiyon
hastalıkları ve
çevre: Tüberküloz,
sıtma, hepatit B,C
brusella
A. E.ÖNAL
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.38-Su ve
besinlerle bulaĢan
hastalıkların
yönetimi
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.43-Okul
sağlığı
A.E.ÖNAL
Halk Sağ.48Kronik enfeksiyöz
olmayan
hastalıklar, ve
çevre:
Hipertansiyon,
diyabet,
osteoporoz KOAH,
astım
A.E.ÖNAL
Halk Sağ.39Bebek ve
çocuklardaki ishalli
hastalıkların
yönetimi
B. A. ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.44Toplumda Ģiddet
ve kazaların
yönetimi
B.A.ÖZYILDIRIM
10:0010:50
13:0013:50
14:0014:50
Halk Sağ.36Uluslararası sağlık
örgütleri
S.KARABEY
Halk Sağ.49Kanser
epidemiyolojisi
H.GÜL
15:0015:50
181
Halk Sağ.50Çevresel sağlık
göstergeleri
G.GÜNGÖR
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 3
(ĠSTAÇ) B.
HAPÇIOĞLU
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.51Çevre sorunları: Ġç
ve dıĢ ortam hava
kalitesi ve sağlık
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.52Güncel çevre
sorunları ve sağlık
B.HAPÇIOĞLU
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 3
(ĠSTAÇ) B.
HAPÇIOĞLU
H.ĠġSEVER
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.53- Ġklim
değiĢikliği ve
sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.54OlağandıĢı
durumlarda sağlık
hizmetleri
N.ĠNCE
Grup C1 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI
24.Hafta
Tarih:
09.02.2015
10.02.2015
11.02.2015
12.02.2015
13.02.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
Halk Sağ.55Çevre sorunlarının
önlenmesi ve
çevre eğitimi
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.59Ergonomi
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.63Fiziksel etkenli
meslek hastalıkları2 (TitreĢim, basınç,
ısı ve ergonomi)
H.ĠġSEVER
10:0010:50
Halk Sağ.56Sağlıklı Ģehirler ve
barınma koĢulları
H.GÜL
Halk Sağ.60ÇalıĢma
yaĢamında riskli
gruplar
H.GÜL
Halk Sağ.64Tozlarla oluĢan
meslek hastalıkları,
iĢyeri hekiminin
görev ve
sorumlulukları ve
iĢyerinde sağlık
gözetimi
N.ĠNCE
11:0011:50
Halk Sağ.57- ĠĢ
sağlığı tanım ve
tarihçe,
ülkemizdeki
meslek hastalıkları
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.61KurĢun, civa ve
benzeri metallerle
olan meslek
hastalıkları
N.ĠNCE
Halk Sağ.65-Risk
değerlendirme,
mevzuata göre
hekimin görevleri
H.GÜL
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.58-ĠĢ
kazası tanımı,
nedenleri ve
korunma
yöntemleri
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.62Fiziksel etkenli
meslek
hastalıkları-1
(Ġyonize-iyonize
olmayan
elektromanyetik
radyasyonlar,
gürültü)
H.ĠġSEVER
SERBEST
ÇALIġMA
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
182
Halk Sağ.66Ödev sunumu-1
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 4
(Gıda/Su/Hava
güvenliği)
E. ÖNAL
G. GÜNGÖR
Halk Sağ.67Ödev sunumu-2
Halk Sağ.68Ödev sunumu-3
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 4
(Gıda/Su/Hava
güvenliği)
E. ÖNAL
G. GÜNGÖR
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.69Ödev sunumu-4
Halk Sağ.70Ödev sunumu-5
Grup C1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
25.Hafta
Tarih:
16.02.2015
17.02.2015
18.02.2015
19.02.2015
20.02.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
ORT. 1-Ortopedi
ve travmatolojiye
giriĢ
Ö.YAZICIOĞLU
ORT. 4-Kemik ve
YumuĢak Doku
iyileĢmesi
C.ġEN
ORT 7-Yürüme
Analizi
Y.TEMELLĠ
ORT 10-Kasiskelet sistemi
yaralanmalarında
terminoloji ve
sınıflama
Ö.KILIÇOĞLU
09:0009:50
ORT. 5-Ortopedik
genel biyomekanik
M.ÇAKMAK
L.ERALP
ORT.(Rad1)11Kas-Ġskelet sistemi
tümörleri ve tümör
ORT 8-Omurga ve
benzeri
nörolojik muayene
lezyonlarında
U.TALU
radyolojik
değerlendirme
M.DURSUN
ORT. 3-Ortopedik
dokuların histoloji
ve fizyolojisi
L.ERALP
ORT. 6-Ekstremite
muayenesi
C.ġEN
ORT 9-Ortopedi
ve travmatolojide
isimlendirme ve
sınıflandırma
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.(Rad2)12Kas-Ġskelet sistemi
travma ve
infeksiyonlarda
radyoloji
M.DURSUN
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 1
(Klinik Tanıtımı)
KLĠNĠK
UYGULAMA 2
KLĠNĠK
UYGULAMA 3
KLĠNĠK
UYGULAMA 4
14:0014:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 1
(Klinik Tanıtımı)
KLĠNĠK
UYGULAMA 2
KLĠNĠK
UYGULAMA 3
KLĠNĠK
UYGULAMA 4
10:0010:50
Grup C1
Halk Sağlığı
Sınavı
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ORT. 2-Klinik
Anatomi
L.ERALP
15:0015:50
16:0016:50
183
Grup C1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
26.Hafta
Tarih:
23.02.2015
24.02.2015
25.02.2015
26.02.2015
27.02.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
ORT.(Rad3)13Çocukluk Çağı
Kas-Ġskelet sistemi
hastalıklarında
radyolojik
görüntüleme
E.YEKELER
ORT.16-YumuĢak
Doku Sorunları,
tendon - ligaman
yaralanmaları,aĢırı
kullanım,
tendinozis
A.C.ATALAR
ORT.19-Pediatrik
kırıklar
Ġ.ÖZTÜRK
ORT.22-Akut
kemik ve eklem
enfeksiyonları
C.ġEN
ORT.25-Osteoartrit
Ö.YAZICIOĞLU
10:0010:50
ORT.14Osteosentez
Mekanik ve
Biyolojik yaklaĢım
A.C.ATALAR
ORT.17-Kıkırdak
hastalıkları ve
yaralanmaları
M.AġIK
ORT.20Osteonekrozlar
A.C.ATALAR
ORT.23-Kronik
kemik ve eklem
enfeksiyonları
C.ġEN
ORT.26-Gonartroz
M.AġIK
11:0011:50
ORT.15-Kırık
komplikasyonları
(kompartman
send.,enfeksiyon,
kaynamama )
Ö.YAZICIOĞLU
ORT.18-Spor
Travmaları
M.AġIK
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 5
KLĠNĠK
UYGULAMA 6
KLĠNĠK
UYGULAMA 7
KLĠNĠK
UYGULAMA 8
KLĠNĠK
UYGULAMA 9
14:0014:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 5
KLĠNĠK
UYGULAMA 6
KLĠNĠK
UYGULAMA 7
KLĠNĠK
UYGULAMA 8
KLĠNĠK
UYGULAMA 9
ORT.21ORT. 24Çocuklarda yürüme
Romatolojik
bozuklukları ve
hastalıklarda
hastalıkları
ortopedik yaklaĢım
C.ġEN
Ġ.ÖZTÜRK
15:0015:50
16:0016:50
16:3017:20
184
ORT. 27Koksartroz
Ö.YAZICIOĞLU
Grup C1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
27.Hafta
Tarih:
02.03.2015
03.03.2015
04.03.2015
05.03.2015
06.03.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
ORT.28Cücelerde boy
uzatma stratejileri
ve Ġlizarov
cerrahisi
C.ġEN
Ort 31-Kemik ve
yumuĢak doku
tümörlerinde
radyoterapi
F.AĞAOĞLU
ORT.34-Omurga
kökenli ağrı
U. TALU
ORT.37-Pelvis ve
asetabulum
yaralanmaları
M.AġIK
ORT.40-GeliĢimsel
kalça displazisi
Y.TEMELLĠ
10:0010:50
ORT.29-Kemik ve
yumuĢak
dokuTümörleri 1
M.ÇAKMAK
(H. ÖZGER)
ORT.32Nöromusküler
hastalıklar
(serebral palsi)
Y.TEMELLĠ
ORT.35-Omurga
hastalıkları
C. ġAR
ORT.38-Kalça
kırıkları ve çıkıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.41-Diğer
pediatrik kalça
hastalıkları
Ġ.ÖZTÜRK
11:0011:50
ORT.30-Kemik ve
yumuĢak
dokuTümörleri 2
M.ÇAKMAK
(H. ÖZGER)
ORT.33-Ortez ve
protezler
Y.TEMELLĠ
ORT. 36-Omurga
yaralanmaları
C. ġAR
ORT.39-Femur ve
diz çevresi kırık ve
çıkıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.42-Doğumsal
alt ekstremite
hastalıkları
H.DURMAZ
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 10
KLĠNĠK
UYGULAMA 11
KLĠNĠK
UYGULAMA 12
KLĠNĠK
UYGULAMA 13
KLĠNĠK
UYGULAMA 14
14:0014:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 10
KLĠNĠK
UYGULAMA 11
KLĠNĠK
UYGULAMA 12
KLĠNĠK
UYGULAMA 13
KLĠNĠK
UYGULAMA 14
15:0015:50
16:0016:50
185
Grup C1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
28.Hafta
Tarih:
09.03.2015
10.03.2015
11.03.2015
12.03.2015
13.03.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
ORT.43-Dizin spor
yaralanmaları ve
patellofemoral
sorunlar
M.AġIK
ORT.46-Ayak ve
ayak bileği
hastalıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.49-Dirsek ve
önkol
yaralanmaları ve
hastalıkları
A.C.ATALAR
ORT.52-Ortopedik
hastada fizik
tedavi ve
rehabilitasyon
A.KETENCĠ
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
10:0010:50
ORT.44-Tibia ve
fibula kırıkları
Ġ.ÖZTÜRK
ORT.47-Omuz
hastalıkları
A.C.ATALAR
ORT.50- El ve
elbileği kırıkları
H.DURMAZ
ORT.53-Elbileği
ve el
yaralanmaları
(tendon, sinir
yaralanmaları ve
amputasyonları)
H.DURMAZ
11:0011:50
ORT.45-Ayak ve
ayak bileği
yaralanmaları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.48-Omuz ve
humerus kırıkları
A.C.ATALAR
ORT. 51-El ve
elbileğinin
hastalıkları
H.DURMAZ
ORT.54-Ortopedik
aciller
Ġ. ÖZTÜRK
SERBEST
ÇALIġMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 15
KLĠNĠK
UYGULAMA 16
KLĠNĠK
UYGULAMA 17
KLĠNĠK
UYGULAMA 18
SERBEST
ÇALIġMA
14:0014:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 15
KLĠNĠK
UYGULAMA 16
KLĠNĠK
UYGULAMA 17
KLĠNĠK
UYGULAMA 18
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
16:0016:50
186
Grup C Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
29. Hafta
Tarih:
16.03.2015
Saat:
PAZARTESĠ
08:0008:30
08:3010:50
11:0011:50
12:0013:00
13:0013:50
Grup C1
Ortopedi ve
Travmatoloji
Sınavı
ÖĞLE TATĠLĠ
17.03.2015
18.03.2015
19.03.2015
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Ġç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
Rom 1- Romatoid
artrit-1O. ARAL
(M. ĠNANÇ)
KARD.3- Koroner
kalp hastalığı risk
faktörleri ve primer
profilaksisiA.ÖNCÜL
(S. UMMAN)
ALL.2-Astım ve
Alerjik rinit
B.ÇOLAKOĞLU
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Rom 2- Romatoid
artrit-2O.ARAL
( M. ĠNANÇ )
KARD.4- Koroner
kalp hastalığı:
Fizyopatoloji,
Sınıflama, Klinik
Takdim ġekilleri
ve Tanı
A. ÖNCÜL
S. UMMAN
NEF.3Tubulointerstisyel
nefropatiler
Y. K. ÇALIġKAN
(S.BOZFAKIOĞLU
)
NEF.1-Sıvı
elektrolit dengesi
ve bozuklukları-1
A.YILDIZ
(H.YAZICI)
FARMA. 3Asetilkolinesteraz
inhibitörleri
P.YAMANTÜRK
ÇELĠK
(N.ENGĠNAR)
ACĠLDAH.1Zehirlenmeler
K. GÜLER
NEF.2-Sıvı
elektrolit dengesi
ve bozuklukları-2
A.YILDIZ
(Y. K. ÇALIġKAN)
FARMA.4Otonom sinir
sistemi
gangliyonlarına
etkili droglar
P.YAMANTÜRK
ÇELĠK
(N.ENGĠNAR)
ACĠLDAH.2ġoklar
O.ERK
ALL.1-Ürtiker,
anjioödem, besin
allerjileri,
B.ÇOLAKOĞLU
Hem.1-Hemolitik
anemi-1
M.YENEREL
(S.BEġIġIK)
Klinik Uygulama
KARD.1- Kalp
hastalıklarında
etyolojik-anatomikfizyolojik tanı ve
fonksiyonel
kapasite
kavramları
A.ÖNCÜL
(K.ADALET)
14:0014:50
15:0015:50
KARD.2Ateroskleroz
fizyopatolojisiZ.BUĞRA
(S UMMAN)
FARMA. 1Otonom sinir
sistemi: yapısal ve
iĢlevsel özellikler
ile temel
farmakolojik ilkeler
N.ENGĠNAR
(P.YAMANTÜRK
ÇELĠK)
16:0016:50
FARMA. 2Asetilkolin ve
doğrudan etkili
parasempatomime
tik droglar
N.ENGĠNAR
(P.YAMANTÜRK
ÇELĠK)
187
20.03.2015
Grup C -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
30. Hafta
Tarih:
Saat:
23.03.2015
PAZARTESĠ
24.03.2015
SALI
25.03.2015
ÇARġAMBA
26.03.2015
PERġEMBE
27.03.2015
CUMA
08:0008:30
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
GERĠATRĠ.1Geriatrik
sendromlar-1
(demans,
depresyon,
deliryum)
M.A.KARAN
(G.BAHAT)
4.SINIF
ÖĞRENCĠ
KURULU
(TÜM
GRUPLAR)
KARD.8-Kararsız
angina pektoris ve
ST- yükselmesiz
miyokard
infarktüsü-1F.MERCANOĞLU
(H.OFLAZ)
Rom 4Spondiloartrit-2
L.ÖCAL
(A.GÜL)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Hem.2- Hemolitik
anemi-2
S.KALAYOĞLU
(M. YENEREL)
KARD.5- ST
yükselmeli
miyokard
infarktüsü: Tanı ve
farmakolojik
tedavi-
GEH.1-Peptik ülser
hastalığı
F. BEġIġIK
(F. AKYÜZ)
KARD.9- Kararsız
angina pektoris ve
ST-yükselmesiz
miyokard
infarktüsü-2F.MERCANOĞLU
(H.OFLAZ)
NEF.4-Primer
hipertansiyon ve
acil hipertansiyon
tedavisi
A.TÜRKMEN
(H.YAZICI)
13:0013:50
Ġç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
S.UMMAN
(F.MERCANOĞLU)
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
End.1- Diyabette
akut
komplikasyonlar 1:
Ketoasidoz koması
ve tedavisi
N. DĠNÇAĞ
( Ġ.SATMAN)
KARD.6- ST
yükselmeli miyokard
infarktüsü:
Reperfüzyon
(trombolitik, PTCA
vb)
S.UMMAN
(F.MERCANOĞLU)
End.2- Diyabette akut
komplikasyonlar 2:
Hiperozmolar
nonketotik koma,
hipoglisemi ve laktik
asidoz komaları ve
tedavileri
N. DĠNÇÇAĞ
( Ġ.SATMAN )
KARD.7- ST
yükselmeli
miyokard
infarktüsü: Erken
ve geç
komplikasyonlar B. UMMAN
(A.ÖNCÜL)
End.3- Lipid
metabolizması
bozuklukları ve
hiperlipoproteinemi
lerin tedavisi
FARMA.5- Çizgili
kaslarda gevĢeme
yapan droglar
P.YAMANTÜRK
ÇELĠK
(N.ENGĠNAR)
K. KARġIDAĞ
( Ġ.SATMAN)
GEH.2- Foksiyonel
GĠS hastalıkları
F. AKYÜZ
(F. BEġIġIK)
FARMA.6Sempatik
(Adrenerjik)
sistemin temel
fizyolojik ve
farmakolojik
özellikleri
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
End.4- Diyabette
makrovasküler
komplikasyonlarhipertansiyon,
makrovasküler
hastalıklar ve
diyabetik ayak
FARMA.7Adrenalin ve doğal
adrenerjik droglar
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
Ġ. SATMAN.
( K. KARġIDAĞ)
Rom 3Spondiloartrit-1
L.ÖCAL (A.GÜL)
188
End.5- Obezite ve
diabetes mellitusta
beslenme ilkeleri
ve egzersiz
K. KARġIDAĞ
(Ġ. SATMAN)
NEF.5Renovasküler
hipertansiyon ve
iskemik nefropati
H.YAZICI
(Y.K.ÇALIġKAN)
End.6- Metabolik
sendrom ve
diyabetli hastaya
tedavi yaklaĢımı
K. KARġIDAĞ
(M. T. YILMAZ)
Grup C -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
31.Hafta
Tarih:
30.03.2015
31.03.2015
01.04.2015
02.04.2015
Saat:
08:0008:30
08:3010:50
Klinik Uygulama
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
ALL.3- Ġlaç
Alerjileri
S.BÜYÜKÖZTÜRK
Ġç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
GEH.3- Sindirim
sistemi motilite
bozuklukları
F.AKYÜZ
(F.BEġIġIK)
KARD.12- Akut
ateĢli romatizmaB. UMMAN
(H.OFLAZ)
T.ONK.1Onkolojide tanı
yöntemleri S.VATANSEVER
(A.AYDINER)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
GERĠATRĠ.2Geriatrik
sendromlar-2
(Kırılganlık
sarkopeni, düĢme,
üriner inkontinans)
M.A.KARAN
(G.BAHAT)
KARD.10- PostMĠ hastane dıĢı
hasta takibi,
sekonder profilaksi
ve tedavi
F. MERCANOĞLU
(A. ÖNCÜL)
GEH.4Gastroözofageal
reflü
F.BEġIġIK
(Ç.KARACA)
KARD.13- Mitral
darlığı
B. UMMAN
(M. ÖZCAN)
NEF.6- Asit baz
dengesi ve
bozuklukları
Y.K.ÇALIġKAN
(H.YAZICI)
14:0014:50
Hem.3Talassemiler
A.S.YAVUZ
(M.AKTAN)
ACĠLDAH.3- Akut
akciğer ödemi
V.AKKAYA
FARMA.10Adrenerjik beta
reseptör blokerleri
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
GERĠATRĠ.4YaĢlıda palyatif
bakım
B. SAKA
(G.BAHAT)
15:0015:50
Hem.4Miyelodisplastik
sendrom
M.YENEREL
(M. NALÇACI)
Hem.5-Kemik iliği
transplantasyonu
S.KALAYOĞLU
(M.NALÇACI)
FARMA.11Adrenerjik nöron
blokerleri
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
ACĠLDAH.4Gastrointestinal
sistem kanamaları
S.M. KAYACAN
16:0016:50
Rom 5- Sistemik
lupus
eritematozusM.ĠNANÇ
(A.GÜL)
Klinik Uygulama
KARD.11- Kronik
koroner kalp
hastalığı: Tanı ve
Tedavi
F. MERCANOĞLU
(M.ÖZCAN)
FARMA.8-Selektif
etkili diğer
sempatomimetik
droglarY.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
FARMA.9Adrenerjik alfa
reseptör blokerleri
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
Rom 6- Sistemik
skleroz ve Sjögren
sendromu
M.ĠNANÇ
(S.KAMALI)
189
GERĠATRĠ.3YaĢlıda beslenme
B. SAKA
(G.BAHAT)
03.04.2015
Grup C -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
32.Hafta
Tarih:
06.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
Saat:
08:0008:30
08:3010:50
Klinik Uygulama
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
NEF.7- Polikistik
böbrek hastalığı ve
diğer kistik böbrek
hastalıklarıH.YAZICI
(Y.K.ÇALIġKAN)
End.7-Diyabette
mikrovasküler
komplikasyonlar-1:
Patogenez ve
diyabetik retinopati
M. T. YILMAZ
(N. DĠNÇÇAĞ)
KARD.16- Aort
Yetersizliği
Z. BUĞRA
(B.UMMAN)
T.ONK.2- Primeri
belli olmayan
metastatik tümörler
N.ÖZTÜRK
(S.VATANSEVER)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
Hem.6Koagülasyon
bozukluklarıS.KALAYOĞLU
(M.NALÇACI)
KARD.14- Mitral
yetersizliği
Z.BUĞRA
(B.UMMAN)
End.8- Diyabette
mikrovasküler
komplikasyonlar-2:
Diyabetik nefropati
ve diyabetik
nöropati
M. T. YILMAZ
(N. DĠNÇÇAĞ)
KARD.17Pulmoner ve
triküspit kapak
hastalıkları
D.ATILGAN
(B. UMMAN)
Rom.9- Behçet
hastalığı
A.GÜL (O. ARAL)
14:0014:50
Hem.7-Multipl
miyelomS.KALAYOĞLU
(M.AKTAN)
KARD.15 -Aort
darlığı
Z.BUĞRA
(B. UMMAN)
Rom.8- Vaskülitler
S.KAMALI
(M.ĠNANÇ)
FARMA.14Hipertansiyonda
farmakolojik
yaklaĢım-1
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
ĠÇ.HAST.2Hipertansiyon
tedavisinde
neredeyiz?
ġ.DEMĠREL
(A.B.SÖZEN)
GEH.5-Sindirim
kanalı tümörleri-1F.AKYÜZ
(K.DEMĠR)
FARMA.15Hipertansiyonda
farmakolojik
yaklaĢım-2
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
T.GEN.1- EriĢkin
dönemde sık
görülen genetik
hastalıklar ve
özellikleri
ġ. PALANDUZ
15:0015:50
Rom.7- Ġltihabi kas
hastalıklarıM.ĠNANÇ
(L.ÖCAL)
16:0016:50
ĠÇ.HAST.1- Nefes
darlığı olan
hastaya yaklaĢım
A.B.SÖZEN
(ġ.DEMĠREL)
Klinik Uygulama
Ġç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
FARMA.12Kardiyovasküler
sistemde
farmakolojik
hedefler-1
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
FARMA.13Kardiyovasküler
sistemde
farmakolojik
hedefler-2
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
GEH.6-Sindirim
kanalı tümörleri-2F.AKYÜZ
(K.DEMĠR)
190
10.04.2015
Grup C -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
33.Hafta
Tarih:
13.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
Saat:
08:0008:30
08:3010:50
Klinik Uygulama
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
End.9Hipoglisemiler
Ġ. SATMAN
(N. DĠNÇÇAĞ)
Ġç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
GEH.7Malabsorbsiyon
sendromları-1Ç.KARACA
KARD.21- Klinik
elektrokardiyogra
m-2
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
End.10- Tip 2
diabetes mellitus
tedavisinde
kullanılan oral
antidiyabetikler ve
GLP-1 analogları
Ġ.SATMAN
(N.DĠNÇÇAĞ)
FARMA.16Dislipidemilerde
farmakolojik
yaklaĢım-1
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
ĠÇ. HAST.3- Kalp
dıĢı cerrahi giriĢim
yapılacak kardiyak
hastaların
operasyon öncesi
değerlendirmesi
H.KUDAT
(A.B. SÖZEN)
14:0014:50
T.GEN.2- Kalıtsal
Bağ Dokusu
Hastalıkları
K. ÇEFLE
KARD.18Ekokardiyografi
Z.BUĞRA
(B.UMMAN)
Hem.9-Tromboz ve
antitrombotik tedavi
M.NALÇACI
(A.S.YAVUZ)
FARMA.17Dislipidemilerde
farmakolojik
yaklaĢım-2
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
15:0015:50
Hem.8Trombositopeni
A.S.YAVUZ
(M.NALÇACI)
KARD.19 - Diğer
Kardiyak
Görüntüleme
Yöntemleri
S.UMMAN
(Z.BUĞRA)
Hem.10- Akut
lösemi-1
M.AKTAN
(M.NALÇACI)
FARMA.18Ġskemik kalp
hastalığında
farmakolojik
yaklaĢım
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
16:0016:50
Klinik Uygulama
KARD.20- Klinik
elektrokardiyogram
-1
A.K.BĠLGE
(F.MERCANOĞLU)
191
A.K.BĠLGE
(F.MERCANOĞLU)
KARD.22- Klinik
elektrokardiyogra
m-3 A.K.BĠLGE
(F.MERCANOĞLU)
17.04.2015
T.ONK.3- Kanser
oluĢum
mekanizmaları,
karsinogenezis
F. AYKAN
(F.TAġ)
ÖĞLE TATĠLĠ
NEF.8-Primer
glomeruler
hastalıklar-1 (Akut
GN ve hızlı
ilerleyen GN, IgA
nefropatisi)
F.N.AYSUNA
(Y.K.ÇALIġKAN)
NEF.9-Primer
glomeruler
hastalıklar-2
(Minimal change,
mesengial
proliferatif GN,
membranöz GN,
MPGN)
F.N.AYSUNA
(Y.K.ÇALIġKAN)
T.GEN.3- Erkek ve
kadın infertilitesi
K. ÇEFLE
Grup C -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
34.Hafta
Tarih:
20.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
Saat:
08:0008:30
08:3010:50
Klinik Uygulama
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
KARD.25Supraventriküler ve
ventriküler taĢikardi
ayırımı: Akut atak
tedavisi
K.ADALET
(A.K.BĠLGE)
T.ONK.4Kanserde risk
faktörleri, tarama
yöntemleri ve
korunma
B.ġAKAR (F.TAġ)
Klinik Uygulama
24.04.2015
CUMA
11:0011:50
GEH.8Malabsorbsiyon
sendromları-2
Ç.KARACA
Ġç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
Rom.10Kristallere bağlı
artropatilerS.KAMALI
(O.ARAL)
KARD.23- Klinik
elektrokardiyogram
-4
KARD.26Supraventriküler
aritmilerK.ADALET
(A.K.BĠLGE)
T.ONK.5Kemoterapinin
Temel Prensipleri
F.TAġ
S. VATANSEVER
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
A.K.BĠLGE
(F.MERCANOĞLU)
Hem.11- Akut
lösemi-2
M.AKTAN
(M.NALÇACI)
KARD.24- Aritmi
mekanizmaları K.ADALET
(A.K.BĠLGE)
Hem.12- Kronik
lösemiler
A.S.YAVUZ
(S.KALAYOĞLU)
FARMA.19Konjestif kalp
yetersizliğinde
farmakolojik
yaklaĢım
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
FARMA.20Farmakolojik
açıdan disritmiler
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
FARMA.21Kardiyovasküler
farmakolojide
güncel geliĢmelerin
değerlendirilmesi
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
FARMA.22-Vücut
sıvılarının
bileĢimini ve
hacmini etkileyen
droglar-1
Y.ÜRESĠN
(A.CANBERK)
FARMA.23-Vücut
sıvılarının
bileĢimini ve
hacmini etkileyen
droglar-2
A.CANBERK
(Y.ÜRESĠN)
192
23 NĠSAN
ULUSAL
EGEMENLĠK
ÇOCUK
BAYRAMI
TATĠLĠ
Rom 11Romatolojide
laboratuar
A.GÜL
(M.ĠNANÇ)
Rom 12Romatolojide
görüntüleme
O.ARAL
(L.ÖCAL)
Grup C -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
35.Hafta
Tarih:
27.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
01.05.2015
Saat:
08:0008:30
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
End.12- Diabetes
mellitusta modern
tedavi ve özel
durumlarda diyabet
tedavisi
M. T. YILMAZ
(K. KARġIDAĞ)
KARD.29Ventriküler
aritmiler
K.ADALET
(A.K.BĠLGE)
ÖĞLE TATĠLĠ
11:0011:50
Hem.13Transfüzyon
M.YENEREL
(A.S.YAVUZ)
Ġç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
Hem.14- Aplastik
anemi
M. AKTAN
(M.YENEREL)
KARD.27- Atriyal
fibrilasyon-1
F.MERCANOĞLU
(K.ADALET)
GEH.9-Ülseratif
Kolit
S.KAYMAKOĞLU
(F.BEġIġIK)
14:0014:50
End.11-Diabetes
mellitusta insülin
tedavisi ve
uygulama
protokolleri
N. DĠNÇÇAĞ
( M. T. YILMAZ)
KARD.28- Atriyal
fibrilasyon-2
F.MERCANOĞLU
(K.ADALET)
GEH.10- Crohn
Hastalığı
Ç.KARACA
(F.BEġIġIK)
15:0015:50
NEF.10-Sekonder
glomeruler
hastalıklar-1
F.N. AYSUNA
(H. YAZICI)
FARMA.24Antikoagülanlar,
trombolitikler ve
antitrombositler-1
A.CANBERK
(Y.ÜRESĠN)
Hem.15- Demir
eksikliği anemisi,
kronik hastalık
anemisi
M.NALÇACI
(A.S.YAVUZ)
FARMA.25Antikoagülanlar,
trombolitikler ve
antitrombositler-2
A.CANBERK
(Y.ÜRESĠN)
ALL.4- Anafilaksi
S.BÜYÜKÖZTÜRK
16:0016:50
Klinik Uygulama
193
KARD.30Bradiaritmiler:
Tanı ve tedavi-1
A.K.BĠLGE
( S.UMMAN )
FARMA.26Santral sinir
sistemine giriĢ,
genel bilgiler
P.YAMANTÜRK
ÇELĠK
(Y.ÜRESĠN)
FARMA.27Alzheimer
hastalığı ve
demans
tedavisinde
kullanılan droglar
P.YAMANTÜRK
ÇELĠK
(Y.ÜRESĠN)
1 Mayıs Emek
ve DayanıĢma
Günü Tatili
Grup C -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
36.Hafta
Tarih:
04.05.2015
Saat:
08:0008:30
08:3010:50
Klinik Uygulama
11:0011:50
12:0013:00
13:0013:50
05.05.2015
06.05.2015
07.05.2015
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
NEF.12-Akut
böbrek yetersizliği
tanı ve tedavisi
S.BOZFAKIOĞLU
(Y.K.ÇALIġKAN)
FARMA.30Duygudurum
düzenleyici droglar
Y.ÜRESĠN
(P.YAMANTÜRK
ÇELĠK)
Klinik Uygulama
End.13- Ön hipofiz
yetersizliği
A. K. ÜZÜM
(S. YARMAN)
Ġç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
KARD.31Bradiaritmiler: Tanı
ve tedavi-2
A.K.BĠLGE
( S.UMMAN )
NEF.13- Crush
sendromu
M.ġ.SEVER
(H.YAZICI)
FARMA.31-Genel
anestetik droglar
N.ENGĠNAR (P.
YAMANTÜRK
ÇELĠK)
NEF.11-Sekonder
glomeruler
hastalıklar-2
H.YAZICI
(F.N. AYSUNA)
14:0014:50
End.14- Cushing
sendromu
R.TANAKOL
(F.ARAL)
KARD.32- Akut sol
kalp yetersizliği,
akciğer ödemi ve
kardiyojenik Ģok
H. OFLAZ
(M.ÖZCAN)
GEH.11- Pankreas
hastalıkları -1
F.BEġIġIK
(K.DEMĠR)
KARD.33- Kronik
konjestif kalp
yetersizliği-1
M.ÖZCAN
(Z. BUĞRA)
15:0015:50
Hem.16Polisitemia vera/
Miyelofibroz
M.NALÇACI
(M.AKTAN)
FARMA.28Antipsikotik droglar
Y.ÜRESĠN
(P.YAMANTÜRK
ÇELĠK)
GEH.12- Pankreas
hastalıkları -2
F.BEġIġIK
(K.DEMĠR)
KARD.34- Kronik
konjestif kalp
yetersizliği-2
M.ÖZCAN (Z.
BUĞRA)
16:0016:50
FARMA.29Antidepresan
droglar
Y.ÜRESĠN
(P.YAMANTÜRK
ÇELĠK)
194
08.05.2015
KARDĠYOLOJĠ
EKG KURSU
CĠHAT
ABAOĞLU
Grup C -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
37.Hafta
Tarih:
11.05.2015
12.05.2015
13.05.2015
14.05.2015
Saat:
08:0008:30
08:3010:50
Klinik Uygulama
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
End.15Adrenokortikal
yetersizlikler
F. ARAL
(A. K. ÜZÜM)
Ġç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
End.17- Hirsutizm
ve virilizan
sendromlar
S. YARMAN
(A. K. ÜZÜM)
KARD.37Perikard
hastalıkları
H.OFLAZ
(A.ÖNCÜL)
T.ONK.7Onkolojide hedefe
yönelik tedavi
S.VATANSEVER
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
End.16Hipotiroidizm
A. AZEZLĠ
(F. ARAL)
FARMA.32-Yerel
anestetik droglar
N.ENGĠNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELĠK)
End.18- Sodyum
ve su
metabolizması,
uyumsuz ADH
salınımı
F. ARAL
(S. YARMAN)
KARD.38- Aort
hastalıkları
T.GÖREN
(B.UMMAN)
T.ONK.6Onkolojik aciller
S.VATANSEVER
14:0014:50
GEH.13-Safra
kesesi ve yolları
hastalıkları
K.DEMĠR
(F.BEġIġIK)
KARD.35- Akut
pulmoner emboli
M.ÖZCAN
(T.GÖREN)
T.GEN 4- Genetik
tanı testleri
ġ. ÖZTÜRK
FARMA.33Antiepileptikler
N.ENGĠNAR (P.
YAMANTÜRK
ÇELĠK)
End.19Akromegali ve
prolaktinoma
A.AZEZLĠ
(N.DĠNÇÇAĞ)
15:0015:50
Hem.17Lenfomalar
M.NALÇACI
(S.KALAYOĞLU)
KARD. 36- Kronik
kor pulmonale
T.GÖREN
(F.ERZENGĠN)
Hem.18Megaloblastik
anemiler
A.S.YAVUZ
(S.KALAYOĞLU)
FARMA.34Sedatif-hipnotik
droglar
N.ENGĠNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELĠK)
NEF.14- Kronik
böbrek yetersizliği1 (Etyopatogenez,
klinik ve laboratuar
bulguları)
M.ġ.SEVER
(H.YAZICI)
Klinik Uygulama
16:0016:50
195
15.05.2015
Grup C -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
38.Hafta
Tarih:
18.05.2015
19.05.2015
20.05.2015
21.05.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:0008:30
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
End.20- Tiroiditler
S. YARMAN
(R. TANAKOL)
GEH.15- Akut ve
kronik hepatitler-2
K.DEMĠR
(S.KAYMAKOĞLU)
KARD.39- Ġnfektif
endokardit ve
diğer endokard
hastalıkları
T.GÖREN
(Z. BUĞRA)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
FARMA.35- Kaygı
giderici droglar
N.ENGĠNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELĠK)
End.21- Endokrin
hipertansiyonlar
R. TANAKOL
(A. AZEZLĠ)
KARD.40Kardiyomiyopatiler
ve diğer miyokard
hastalıkları
B.UMMAN
(A. K. BĠLGE)
End.23Nöroendokrin
tümörler
S. YARMAN
( R. TANAKOL )
14:0014:50
15:0015:50
FARMA.36- Alkol
N.ENGĠNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELĠK)
GEH.14- Akut ve
kronik hepatitler-1
K.DEMĠR
(S.KAYMAKOĞLU)
19 MAYIS
ATATÜRKÜ
ANMA
GENÇLĠK VE
SPOR
BAYRAMI
NEF.15-Kronik
böbrek yetersizliği2 (Konservatif
tedavi yöntemleri)
M.ġ.SEVER
(Y.K.ÇALIġKAN)
End.22Hiperparatiroidizm
ve diğer
hiperkalsemiler
F.ARAL
(R. TANAKOL)
FARMA.37Parkinsonda,
spastisitede ve
akut kas
spazmlarında
kullanılan droglar
N.ENGĠNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELĠK)
FARMA.38Antiastmatik
droglar
N.ENGĠNAR (A.
CANBERK)
FARMA.39Endokrin sistem
farmakolojisinin
temel ilkeleri
16:0016:50
Ġ. HATĠPOĞLU
(A. CANBERK)
196
22.05.2015
T.ONK.8Onkolojide palyatif
tedavi
S.VATANSEVER
ACĠLDAH.5- Karın
Ağrısı olan
hastaya yaklaĢım
S.ERDEN
(K. GÜLER)
End.24Hipertiroidizm
A. K. ÜZÜM
(A. AZEZLĠ)
Grup C -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
39.Hafta
Tarih:
25.05.2015
Saat:
08:0008:30
08:3010:50
Klinik Uygulama
11:0011:50
NEF.16-Diyaliz
tedavileri
S.BOZFAKIOĞLU
(H.YAZICI)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
26.05.2015
27.05.2015
28.05.2015
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Ġç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
GEH.16-Siroz -1
S.KAYMAKOĞLU
(K.DEMĠR)
KARD.43Hipertansiyonda
acil durumlar
T.GÖREN
(A. ÖNCÜL)
ĠÇH.Rad.1Endokrin Sistemde
Radyolojik
değerlendirme
M.DURSUN
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
KARD.41Sistemik
hipertansiyon-1
T.GÖREN
(Z.BUĞRA)
GEH.17-Siroz -2
S.KAYMAKOĞLU
(K.DEMĠR)
KARD.44- Senkop
T.GÖREN
(F.MERCANOĞL
U)
KARD.Rad.1Kardiyak BT ve
MR görüntüleme 1
A.TUNACI
FARMA.44-Ġnsülin
ve oral
antidiyabetik
droglar
Y. ÜRESĠN
(A. CANBERK)
KARD.Rad.2Kardiyak BT ve
MR görüntüleme 2
M.DURSUN
FARMA.45Adrenokortikotropi
k droglar
Y. ÜRESĠN
(A. CANBERK)
ĠÇH.Rad.2Romatolojik
metabolik ve
endokrin
hastalıklarda kas iskelet
görüntüleme
M.DURSUN
ĠÇ. HAST.4- Ġç
Hastalıkları
Pratiğinde Klinik
Biyokimya
T.TÜKEK
T.GEN 5- Genetik
hastalıklarda
tedavi yaklaĢımı,
güncel tedavi
metodları
ġ. ÖZTÜRK
End.25- Tiroid
kanseri
A. K. ÜZÜM
(F. ARAL)
Klinik Uygulama
KARD.42Sistemik
hipertansiyon-2
T.GÖREN
(Z.BUĞRA)
FARMA.40-Hipofiz
ve hipotalamus
hormonları
Ġ. HATĠPOĞLU
(A. CANBERK)
FARMA.42-Tiroid
hormonları ve
antitiroid droglar
Ġ. HATĠPOĞLU
(A. CANBERK)
FARMA.43Kalsiyotropik
droglar
Y. ÜRESĠN
(A. CANBERK)
FARMA.41Oksitosik droglar
Ġ. HATĠPOĞLU
(A. CANBERK)
197
29.05.2015
Grup C -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
40.Hafta
Tarih:
01.06.2015
02.06.2015
03.06.2015
04.06.2015
Saat:
08:0008:30
08:3010:50
Klinik Uygulama
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
ACĠL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
SERBEST
ÇALIġMA
11:0011:50
End.26Hipoparatiroidizm
ve diğer
hipokalsemiler
R. TANAKOL
( A. AZEZLĠ)
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Uygulama
Ġç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
FARMA.49Sindirim sistemi
farmakolojisi:Peptik
ülser tedavisinde
kullanılan droglar
Ġ. HATĠPOĞLU
(A. CANBERK)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
End.27Hipogonadizmler
A.AZEZLĠ
( A. K. ÜZÜM)
KARD.45- Ani
Ölüm
FARMA.50-Emetik,
antiemetik droglar
A.K.BĠLGE
(F.MERCANOĞLU)
(A. CANBERK)
14:0014:50
FARMA.46Östrojenler ve
projestinler
Ġ. HATĠPOĞLU
(A. CANBERK)
15:0015:50
FARMA.47Androjenler ve
anabolizanlar
Ġ. HATĠPOĞLU
(A. CANBERK)
05.06.2015
KARD.46EriĢkinde
konjenital kalp
hastalıkları
B.UMMAN
(Z.BUĞRA)
FARMA.48Antiöstrojen ve
antiandrojen
droglar
Ġ. HATĠPOĞLU
FARMA.51Laksatif-purgatifler,
antidiyareik droglar
Ġ. HATĠPOĞLU
(A. CANBERK)
SERBEST
ÇALIġMA
Ġ. HATĠPOĞLU
(A. CANBERK)
16:0016:50
198
Grup C -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
41.Hafta
Tarih:
08.06.2015
09.06.2015
10.06.2015
11.06.2015
12.06.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:3011:00
11:0011:50
12:0013:00
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
C Grubu
ĠÇ
HASTALIKLARI
SINAVI (Yazılı)
C Grubu
ĠÇ HASTALIKLARI
SINAVI
(Uygulamalı ve
Sözlü)
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Grup C1 -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
42.Hafta
Tarih:
15.06.2015
16.06.2015
17.06.2015
18.06.2015
19.06.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:3010:50
Grup C
KARDĠYOLOJĠ
SINAVI (Yazılı)
Grup C
KARDĠYOLOJĠ
SINAVI (Sözlü)
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
11:0011:50
12:0013:00
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
199
Grup C -Ders Kümesi 1
ĠÇ HASTALIKLARI-KARDĠYOLOJĠ- FARMAKOLOJĠ ve KLĠNĠK FARMAKOLOJĠ
43.Hafta
Tarih:
22.06.2015
Saat:
PAZARTESĠ
08:3010:50
11:0011:50
12:0013:00
Grup C
FARMAKOLOJĠ
SINAVI
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
200
Grup C2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
1.Hafta
Tarih:
01.09.2014
02.09.2014
03.09.2014
04.09.2014
05.09.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 1-Kadın
Hastalıkları ve
Doğum GiriĢ ve
TanıĢma
Ö.YALÇIN
KHvD 5-Amenore2
F.SEVĠLEN
KHvD 9-Ġnfertilite
Tanı
F.BUYRU
KHvD 13-Gebelik
ve sistemik
hastalıklar-2
Ġ. KALELĠOĞLU
10:0010:50
KHvD 2-Gebelikte
tarama testleri
A.YÜKSEL
KHvD 6Antepartum fetal
değerlendirme-1
H.ERMĠġ
KHvD 10-Ġnfertilite
Etyoloji
F.BUYRU
KHvD 14Jinekolojide tanı
yöntemleri
B.ERGUN
11:0011:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
KHvD 3-Prenatal
tanı uygulamaları
A.YÜKSEL
KHvD 7Antepartum fetal
değerlendirme-2
H.ERMĠġ
KHvD 11-Ġnfertilite
Tedavi
F.BUYRU
KHvD 15Premenstrüel
sendrom ve
dismenore
E. BAġTU
KHvD 4-Amenore1
F.SEVĠLEN
KHvD 8-Normal
siklus ve
menstruasyon
S. AKHAN
KHvD 12-Gebelik
ve sistemik
hastalıklar-1
Ġ KALELĠOĞLU
12:0013:00
13:0013:50
14:0014:50
2014-2015
Eğitim Öğretim Yılı
BaĢlangıcı
15:0015:50
16:0016:50
201
Grup C2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
2.Hafta
Tarih:
08.09.2014
09.09.2014
10.09.2014
11.09.2014
12.09.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 16Disfonksiyonel
kanamalar
Ö.YALÇIN
KHvD 20-Teratoloji
Ġ.KALELĠOĞLU
KHvD 24-Rekürren
abortus
A.TURFANDA
KHvD 28-Polikistik
over sendromu
F. BUYRU
PRATĠK
UYGULAMA
KHvD 17-Ektopik
gebelik
H.SAYGILI
KHvD 21-Erken
doğum eylemi ve
tokoliz
A.YILDIRIM
KHvD 25-Spontan
abortus
A.TURFANDA
KHvD 29-Cinsiyet
anomalileri
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
C1-C2-Rad.Onk 1Kanser
biyolojisinin
temelleri
M. FAYDA
(E.
DARENDELĠLER)
10:0010:50
11:0011:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
C1-C2-Rad.Onk 2
Klinik
Radyoterapinin
Biyolojik ve
Fiziksel Temelleri
A.KARADENĠZ
(R.MERAL)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KHvD 18Hiperandrojenemi
F.BUYRU
KHvD 22-Erken
membran rüptürü
A.YILDIRIM
KHvD 26-Doğum
indüksiyonu
B.ERGUN
KHvD 30-Üçüncü
trimester
kanamaları
B.ERGUN
KHvD 32-Makat
geliĢi
R. HAS
14:0014:50
KHvD 19-IUGG
L.ĠBRAHĠMOĞLU
KHvD 23-Obstetrik
ultrasonografi
A. YÜKSEL
KHvD 27Fonksiyonel ve
mekanik distosi
H.ERMĠġ
KHvD 31-Situs ve
Prezantasyon
anomalileri
Ġ.KALELĠOĞLU
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
16:0016:50
202
Grup C2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
3.Hafta
Tarih:
15.09.2014
16.09.2014
17.09.2014
18.09.2014
19.09.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 33-Fetal
tedavi
A. YÜKSEL
KHvD 36-Gebelik
ve diyabet
L.ĠBRAHĠMOĞLU
KHvD 40Ürojinekoloji
Ö.YALÇIN
KHvD 44Gebelikte
hipertansif
hastalıklar-1
L.ĠBRAHĠMOĞLU
PRATĠK
UYGULAMA
10:0010:50
KHvD 34-RH
uygunsuzluğu
A. YÜKSEL
KHvD 37Gebelikte
kardiyovasküler ve
solunum sistemi
hastalıkları
L.ĠBRAHĠMOĞLU
KHvD 41-Çoğul
gebelikler
R.HAS
KHvD 45Gebelikte
hipertansif
hastalıklar-2
L.ĠBRAHĠMOĞLU
C1-C2-Rad.Onk 3Radyasyondan
korunma Radyasyonun akut
ve geç etkileri
S. KÜÇÜCÜK
(M. FAYDA )
11:0011:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
C1-C2-Rad.Onk 4Kanserden
Korunma
R. MERAL
(M. ALTUN)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KHvD 35-Uterus
myomları
H.SAYGILI
KHvD 38Ġntrapartum fetal
değerlendirme-1
A.YILDIRIM
KHvD 42Menopoz-1
A.TURFANDA
KHvD 46EndometriozisEtyoloji,
semptomlar
E.ATTAR
SERBEST
ÇALIġMA
14:0014:50
SERBEST
ÇALIġMA
KHvD 39Ġntrapartum fetal
değerlendirme-2
A.YILDIRIM
KHvD 43Menopoz-2
A.TURFANDA
KHvD 47Endometriozistanı, tedavi
E.ATTAR
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
16:0016:50
203
Grup C2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
4.Hafta
Tarih:
22.09.2014
23.09.2014
24.09.2014
25.09.2014
26.09.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 48-Tanısal
ve operatif
Histereskopi
C.AKGÜL
KHvD 52-Plasenta
ve amniyos sıvısı
anomalileri
A.BÜYÜKÖREN
KHvD 55-Doğum
kanalı travmaları
Ö.YALÇIN
KHvD 58-Genital
malformasyonlar
Ö.YALÇIN
PRATĠK
UYGULAMA
10:0010:50
KHvD 49-Tanısal
ve operatif
laparoskopi
E. ATTAR
KHvD 53-Genital
organların yer
değiĢtirmesi
A.BÜYÜKÖREN
KHvD 56-Puerperal
KHvD 59-Perinatal
hastalıklar
enfeksiyonlar
F.GÜNGÖR
R. HAS
UĞURLUCAN
C1-C2-Rad.Onk 5Kanserde Erken
Tanı ve Risk
Faktörleri
A. KĠZĠR
(E. N. ORAL)
11:0011:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
C1-C2-Rad.Onk 6Jinekolojik
Kanserlerde
Tedavi
S. KÜÇÜCÜK
(M. FAYDA)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KHvD 50-Miad
geçmesi, Fetal
ölüm, Perinatal
mortalite
H.ERMĠġ
KHvD 54Postpartum
kanama
H.SAYGILI
KHvD 57Adneksiyel kitleler
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
KHvD 60Jinekolojik
kanserlerde temel
biyoloji ve
immünoloji
S. AKHAN
KHvD 62-Sitoloji
ve kolposkopi
B. ERGUN
14:0014:50
KHvD 51Gebelikte
hematolojik
hastalıklar
E.BAġTU
SERBEST
ÇALIġMA
KHvD 61Jinekolojik
kanserlerde
epidemiyoloji,
genetik ve
onkojenler
S.TOPUZ
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
16:0016:50
204
Grup C2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
5.Hafta
Tarih:
29.09.2014
30.09.2014
01.10.2014
02.10.2014
03.10.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 63-Tümör
markerlerı ve
kanser taraması
Y.SALĠHOĞLU
KHvD 67-Jinekoloji
ve obstetrikte tıbbi
genetik
S.BAġARAN
KHvD 71- Serviks
kanseri 1
S.TOPUZ
KHvD 75-Doğum
operasyonları
R.HAS
PRATĠK
UYGULAMA
10:0010:50
KHvD 64Jinekolojik
operasyonlar
Y.SALĠHOĞLU
KHvD 68-Vulva ve
vaginanın benign
ve prekanseröz
lezyonları
A.TURFANDA
KHvD 72-Serviks
kanseri 2
S.TOPUZ
KHvD 76Endometriumun
prekanseröz
lezyonları
Y.SALĠHOĞLU
C1-C2-Rad.Onk 7Meme Kanserinde
Tedavi
M. FAYDA
(S. KÜÇÜCÜK)
11:0011:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
C1-C2-Rad.Onk 8Onkolojik Aciller ve
Tedavisi
E. SAĞLAM
(E.N. ORAL)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KHvD 65-Epitelyal
over tümörleri-1
C.ĠYĠBOZKURT
KHvD 69-Vulva
kanseri
A.TURFANDA
KHvD. 73 - Rad.
Jinekolojik
Radyoloji-1
B.BAKIR
KHvD 77Endometrium
kanseri ve uterus
mezenkimal
tümörleri
Y.SALĠHOĞLU
KHvD. 74 - Rad.
Jinekolojik
Radyoloji-2
B.BAKIR
KHvD 78-Ġnfertilite
ve Androloji
E. ATTAR
14:0014:50
KHvD 66-Epitelyal
over ve tuba
tümörleri-2
C.ĠYĠBOZKURT
KHvD 70-Serviksin
benign ve
prekanseröz
lezyonları
S.TOPUZ
15:0015:50
16:0016:50
205
KURBAN
BAYRAMI
AREFESĠ
Grup C2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
6.Hafta
Tarih:
06.10.2014
07.10.2014
08.10.2014
09.10.2014
10.10.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 79-Kök
hücre kordon kanı
bankacılığı
E. ATTAR
KHvD 83-Genital
Tüberküloz
H. SAYGILI
KHvD 87Ovülasyon
Ġndüksiyonu 2
C. AKGÜL
10:0010:50
KHvD 80Tromboembolizm
ve Amniyotik Sıvı
Embolisi,DIC
Ġ.KALELĠOĞLU
11:0011:50
KHvD 84Jinekolojik
Tümörlerde
Radyoterapi
S. KÜÇÜCÜK
KHvD 88-Asiste
Reprodüktif
Teknikler 1
C. AKGÜL
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KHvD 81-Germ
Hücreli Over
Tümörleri
C.ĠYĠBOZKURT
KHvD 85-Gebelik
ve Kanser
S.TOPUZ
KHvD 89-Asiste
reprodüktif
teknikler-2
C.AKGÜL
14:0014:50
KHvD 82-Tuba ve
metastatik over
kanserleri
C.ĠYĠBOZKURT
KHvD 86Ovülasyon
Ġndüksiyonu 1
C. AKGÜL
KHvD 90-ġok
F. GUNGOR
UĞURLUCAN
KURBAN BAYRAMI TATĠLĠ
15:0015:50
16:0016:50
206
Grup C2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
7.Hafta
Tarih:
Saat:
13.10.2014
14.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
17.10.2014
ÇARġAMBA
PAZARTESĠ
SALI
PERġEMBE
CUMA
KHvD 91-Seks
kord hücreli over
tümörleri
C.ĠYĠBOZKURT
KHvD 92-Over
kanserlerinde
kemoterapi
P. SAĠP
KHvD 96Trofoblastik
Hastalıklar 1
C. ĠYĠBOZKURT
KHvD 97Trofoblastik
Hastalıklar 2
C. ĠYĠBOZKURT
KHvD100-Aile
Planlaması 2
E. BAġTU
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
KHvD101-Alt
Genital Sistem
Enfeksiyonları
A. BÜYÜKÖREN
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
11:0011:50
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
PRATĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
KHvD 93-Pelvik
Ağrı
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
KHvD 94-Çocukluk
Çağı Jinekolojik
Problemleri
S. AKHAN
KHvD 95-Adolesan
Çağı Jinekolojik
Problemleri
S. AKHAN
KHvD 98-Kadında
Cinsel Fonksiyon
Bozuklukları
S.AKHAN
KHvD102-Üst
Genital Sistem
Enfeksiyonları
A.BÜYÜKÖREN
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
KHvD 99-Aile
Planlaması 1
E.BAġTU
KHvD103-Üreme
Fizyolojisi
F.SEVĠLEN
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
09:0009:50
10:0010:50
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
207
Grup C2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
8.Hafta
Tarih:
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinikle tanıĢma
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
09:0009:50
ÇSvH 1-Çocuk
izlenmesinin
prensipleri
GÜLBĠN GÖKÇAY
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
ÇSvH 2-Engelli
çocukların izlemi
GÜLBĠN GÖKÇAY
ÇSvH 6-Rutin aĢı
uygulamaları-1
GÜLBĠN GÖKÇAY
ÇSvH 9- Boy
kısalığı-1
R.BUNDAK
ÇSvH 12-Ergenlik
geliĢimi
ÇSvH 3-Çocuk
sağlığı
hizmetlerinde
iletiĢim
F.OĞUZ
ÇSvH 7-Rutin aĢı
uygulamaları-2
GÜLBĠN GÖKÇAY
ÇSvH10- Boy
kısalığı-2
R.BUNDAK
ÇSvH 13-Erken ve
gecikmiĢ ergenlik
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
10:0010:50
Grup C2
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum Sınavı
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
ÇSvH 4-RaĢitizm
F.OĞUZ
14:0014:50
ÇSvH 5- Çocuk
istismarı
A.KILIÇ
F.DARENDELĠLER
F.DARENDELĠLER
ÇSvH 8-Elektronik
ÇSvH 11ortamda veri arama
Diyabetes mellitus
ve sunum teknikleri
R.BUNDAK
Z.TAMAY
ÇSvH 14Hipotiroidi
N.SAKA
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÖĞRETĠM
ÜYELERĠ ĠLE
TOPLANTI
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
16:0016:50
208
Grup C2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
9.Hafta
Tarih:
27.10.2014
28.10.2014
29.10.2014
30.10.2014
Saat:
08:3009:00
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 15- Allerjik
hastalıkların
etiyopatogenezi
N.GÜLER
ÇSvH 18-Çocukluk
döneminde vitamin
gereksinimleri
GÜLDEN
GÖKÇAY
ÇSvH 20Doğumsal
metabolizma
hastalıkları-2
GÜLDEN ÖKÇAY
ÇSvH 24-Febril
konvülziyon ve
diğer akut
konvülsiyonlar
N.AYDINLI
11:0011:50
ÇSvH 16Solunum yolu
alerjilerine
yaklaĢım
N.GÜLER
ÇSvH 19Doğumsal
metabolizma
hastalıkları-1
GÜLDEN GÖKÇAY
ÇSvH 21Yenidoğan
taramaları
M.DEMĠRKOL
ÇSvH 25- Alt
solunum yolu
infeksiyonları-1
E.ÜNÜVAR
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
ÇSvH 17- Obezite
ġ.POYRAZOĞLU
ÇSvH 22-Sinüzit
A.KILIÇ
ÇSvH 26-Alt
solunum yolu
infeksiyonları-2
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 23-BaĢ
ağrısı
N.AYDINLI
ÇSvH (Rad.1) 27Çocukluk çağı
enfeksiyon
hastalıklarında
radyolojik
görüntüleme
E.YEKELER
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH (Rad.2) 28Pediatri akciğer
grafisi ve
eriĢkinden
farklılıklar.
E.YEKELER
14:0014:50
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
29 EKĠM
CUMHURĠYET
BAYRAMI
29 EKĠM
CUMHURĠYET
BAYRAMI
ARĠFESĠ
15:0015:50
16:3017:20
209
31.10.2014
Grup C2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
10.Hafta
Tarih:
03.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH (Rad.3) 29Yenidoğan
hastalıklarında
radyolojik
değerlendirme.
E.YEKELER
ÇSvH 32-Akut
otitis media
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 35- Okul
öncesi, okul çağı
ve ergenlik
döneminde
beslenme
M.DEMĠRKOL
ÇSvH 38-Kan ve
kan ürünleri
transfüzyonu
S. KARAMAN
C1-C2-Rad.Onk 9Kemik ve
YumuĢak Doku
Tümörlerinde
Tedavi
E.
DARENDELĠLER
(E. SAĞLAM)
ÇSvH 30- Ergene
yaklaĢım: Vaka
sunumu
F. BAġ
(E.ÜNÜVAR)
ÇSvH 33-Vakakistik fibroz, kronik
akciğer hastalıkları
Z.TAMAY
ÇSvH 36-Deri
sindirim sistemi
alerjilerine
yaklaĢım, tanı; ilaç
alerjilerine
yaklaĢım ve tanı
Z.TAMAY
ÇSvH 39Çocukluk çağı
anemileri-1
Z.KARAKAġ
C1-C2-Rad.Onk
10-Gastrointestinal
Sistem
Tümörlerinde Te
davi
A. KĠZĠR
(E. N. ORAL )
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
ÇSvH 31-Akut
Tonsillofarenjit
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 34- Bebek
ve küçük süt
çocuğun
beslenmesi
M.DEMĠRKOL
ÇSvH 37-HıĢıltılı
hastaya yaklaĢım
N.GÜLER
ÇSvH 40Çocukluk çağı
anemileri-2
Z.KA ÇSvH 41Lösemiler
S.KARAMAN KAġ
ÇSvH 41Lösemiler
S.KARAMAN
14:0014:50
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
11:0011:50
15:0015:50
16:3017:20
210
Grup C2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
11.Hafta
Tarih:
10.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:3009:00
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 42-Ergen
aĢılaması
GÜLBĠN GÖKÇAY
A.KILIÇ
11:0011:50
12:0013:00
ÇSvH 46-Çocukluk
ÇSvH 49ÇSvH 53-Perinatal
çağı onkolojik
Yenidoğan sarılığı asfiksi
hastalıkları-2
tedavi
Z.ĠNCE
Ö.DEVECĠOĞLU
A. ÇOBAN
C1-C2-Rad.Onk
11-Lenfomalarda
Tedavi
E. SAĞLAM
(E.
DARENDELĠLER)
ÇSvH 50Gestasyona göre
düĢük tartılı ve
yüksek tartılı
doğum
Z.ĠNCE
ÇSvH 54Yenidoğan sepsisi
A.ÇOBAN
C1-C2-Rad.Onk
12-Santral Sinir
Sistemi
Tümörlerinde
Tedavi
R. MERAL
(A. KARADENĠZ )
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÇSvH 51Yenidoğanda
solunum sıkıntısı
Z.ĠNCE
ÇSvH 55-Mekanik
doğum travmaları
Z.ĠNCE
ÇSvH 57-Çocukluk
çağı tüberkülozu
ve tüberküloz
menenjitleri
A.SOMER
ÇSvH 52Prematüre
sorunları ve bakımı
Z.ĠNCE
ÇSvH 56Çocukluk çağı
menenjitleri
A.SOMER
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 43-KanamaÇSvH 47pıhtılaĢma
Yenidoğan sarılığıbozuklukları-1
tanı
Ö.DEVECĠOĞLU
A.ÇOBAN
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
ÇSvH 44-KanamaÇSvH 48pıhtılaĢma
Yenidoğan
bozuklukları-2
metabolik sorunları
Ö.DEVECĠOĞLU
A.ÇOBAN
14:0014:50
ÇSvH 45-Çocukluk
çağı onkolojik
hastalıkları-1
Ö.DEVECĠOĞLU
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
15:0015:50
16:3017:20
211
Grup C2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
12.Hafta
Tarih:
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 58Salmonella ve
Ģigella
infeksiyonları
A.SOMER
ÇSvH 61-Viral
hepatitler
N.SALMAN
ÇSvH 64-Konjestif
kalp yetersizliği
A.DĠNDAR
ÇSvH 67- Normal
nörolojik geliĢim
M.ÇALIġKAN
C1-C2-Rad.Onk
13-BaĢ-Boyun
Tümörlerinde
Tedavi
M. ALTUN
( R. MERAL )
11:0011:50
ÇSvH 59Döküntülü
hastalıklar
A.SOMER
ÇSvH 62Siyanotik kalp
hastalıkları
A.DĠNDAR
ÇSvH 65Miyokardit ve
kardiyomiyopati ;
endokarditperikardit
R.EKER
ÖMEROĞLU
C1-C2-Rad.Onk
ÇSvH 68- Anormal
14-Üro-genital
nörolojik
Tümörlerde Tedavi
bulguların
E.
değerlendirilmesi
DARENDELĠLER
M.ÇALIġKAN
(E SAĞLAM )
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
ÇSvH 60- Polio ve
herpes
infeksiyonları
N.SALMAN
ÇSvH 63- Epilepsi
ve konvülziyon
sınıflandırılması
M.ÖZMEN
ÇSvH 66- Akut
romatizmal ateĢ
R. EKER
ÖMEROĞLU
ÇSvH 69Asiyanotik kalp
hastalıkları-1
K.NĠġLĠ
ÇSvH 70Asiyanotik kalp
hastalıkları-2
K.NĠġLĠ
14:0014:50
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
15:0015:50
16:3017:20
212
Grup C2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJĠSĠ
13.Hafta
Tarih:
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
28.11.2014
CUMA
08:3009:00
09:0009:50
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIġMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
ÇSvH 77Hipertansiyon
A.YILMAZ
ÇSvH 80Çocuklarda
seyrek görülen
Gastrointestinal
hastalıklar
( Kolesistik /
Pnakreatiti /
Polipozis)
V.ERTEKĠN
C1-C2-Rad.Onk
15-Cilt
Tümörlerinde
Tedavi
A. KĠZĠR
( E.N.ORAL)
C1-C2-Rad.Onk
16-Akciğ
er Kanserlerinde
Tedavi
E.SAĞLAM
( E.N.ORAL)
10:0010:50
ÇSvH 71-Akut
böbrek yetersizliği
ve Crush
Sendromu
A.NAYIR
ÇSvH 74-Nefrotik
sendrom
A.YILMAZ
11:0011:50
ÇSvH 72-Üriner
sistem
infeksiyonları
S.EMRE
ÇSvH 75-Kronik
böbrek yetersizliği
A.YILMAZ
ÇSvH 78-Akut ishal
V.ERTEKĠN
ÇSvH 81-Kronik
hepatitler
Ö.DURMAZ
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
ÇSvH 73-Akut
glomerulonefrit
S.EMRE
ÇSvH 76-Sıvıelektrolit ve asitbaz denge
bozuklukları
A.NAYIR
ÇSvH 79-Kronik
ishal
V.ERTEKĠN
ÇSvH 82-Süt
çocuğunun
kolestatik
karaciğer
hastalıkları
Ö.DURMAZ
C1-C2-Rad.Onk
17-Endokrin
Sistem
Tümörlerinde
Tedavi
R. MERAL
( A. KARADENĠZ)
14:0014:50
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
ÇSvH 83-Portal
Hipertansiyon
Ö.DURMAZ
BĠLĠMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
15:0015:50
16:0016:50
213
Grup C2 -Ders Kümesi 2
TIBBĠ GENETĠK
14.Hafta
Tarih:
01.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
T.Gen 4Kromozom
anomalileri oluĢum
mekanizmaları ve
genetik danıĢma
S.BAġARAN
(B.KARAMAN)
T.Gen-5
Kromozom
anomalilerinde
klinik bulgular ve
genetik danıĢma
B.KARAMAN
(H.KAYSERĠLĠ)
T.Gen-6
Uygulamalı ders –
Sitogenetik – Tanı
testleri ve
yorumları (Tüm
grup)
B.KARAMAN
(S.BAġARAN )
T.Gen-9
Nonmendeliyen
kalıtım: UPD genomik
imprinting
O.UYGUNER
(H.KAYSERĠLĠ)
T.Gen 10Prediktif ve
presemptomatik
testler ve genetik
danıĢma
ġ.ÖZTÜRK
(K.ÇEFLE)
T.Gen 1- Genetik
hastalıkların genel
özellikleri
ġ.PALANDÜZ
(K.ÇEFLE)
09:0009:50
10:0010:50
Grup C2
ÇSvH Yazılı ve
Sözlü Sınavı
T.Gen 3- Tek gen
Hastalıkları: Sık ve
Nadir görülenler
H.KAYSERĠLĠ
(O.UYGUNER)
11:0011:50
12:0013:00
T.Gen-2 Vaka
(Aile ağacı)
H.KAYSERĠLĠ
(B.KARAMAN)
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
T.Gen- 7 Vaka
(Dismorfik çocuğa
yaklaĢım)
H.KAYSERĠLĠ
14:0014:50
SERBEST
ÇALIġMA
T.Gen-8
Dismorfoloji I-II
H.KAYSERĠLĠ
(K.ÇEFLE)
15:0015:50
16:0016:50
SERBEST
ÇALIġMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
214
T.Gen 14- Kalıtsal
kanserler
K.ÇEFLE
(ġ.PALANDUZ)
T.Gen 15Uygulamalı ders Kanser
Sitogenetiği (Tüm
grup)
K.ÇEFLE
(ġ.PALANDUZ)
T.Gen-11
T.Gen 16- Genetik
Nonmendel kalıtım
hastalıkların
II Dinamik
tedavisi (Koruyucu
mutasyon
/ enzim replasmanı
/Maternal kalıtım
/ gen tedavisi)
O.UYGUNER
ġ.PALANDUZ
(ġ.ÖZTÜRK)
(K.ÇEFLE)
ÖĞLE TATĠLĠ
T.Gen-12
Moleküler genetik
uygulamaları (Tüm
grup)
O.UYGUNER
T.Gen-13 Prenatal
tanı
/preimplantasyon
tanısı
S.BAġARAN
( B.KARAMAN )
KLĠNĠK
UYGULAMA
ÖĞLE TATĠLĠ
T.Gen 17Teratojenler
ġ.ÖZTÜRK
(K.ÇEFLE)
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
Grup C2 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI,KLĠNK BĠYOĠSTATĠSTĠK
15 Hafta
Tarih:
Saat:
08.12.2014
PAZARTESĠ
Halk Sağ.1- Halk
sağlığına giriĢ
A.Emel ÖNAL
09:0009:50
10:0010:50
Grup C2
TIBBĠ GENETĠK
SINAVI
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
Grup C1-C2
RADYASYON
ONKOLOJĠSĠ
10.12.2014
ÇARġAMBA
11.12.2014
PERġEMBE
Halk Sağ.7Günümüzde birinci
basamak sağlık
hizmetleri
N. ÖZGÜLNAR
12.12.2014
CUMA
Halk Sağ.11Sağlık yönetimi ve
sağlık insan gücü
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.8-Sağlık
kayıtları ve önemi,
hastalıkların/ölümle
rin bildirimi
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.9-Sağlık
ekonomisinde
temel kavramlar,
değerlendirme
yöntemleri
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 1
(HALK EKMEK)
S.KARABEY
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.12Sağlıkta ekip
çalıĢması,
liderlik,denetim
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.13Toplum
beslenmesi, temel
ilkeleri, yeterli ve
dengeli beslenme
G.GÜNGÖR
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.4Sağlıkta
eĢitsizlikler ve
sağlık hakkı
S.KARABEY
Halk Sağ.10Dünyada ve
Türkiye’de sağlık
sistemleri ve sağlık
hizmetlerinin
finansmanı
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.14Türkiye’de
beslenme sorunları
(beslenme
araĢtırmaları)
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.5Cumhuriyet
dönemi sağlık
politikaları
H.ĠġSEVER
C1 ve C2 KL.Bio
1-Klinik
Bioistatistiğe giriĢ,
kurumsal
örnekleme
dağılımı, standart
hata havramı
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
C1 ve C2 KL.Bio
3-Ortalamaların
genellenmesi ve
karĢılaĢtırılması,
güven aralıkları, z
testi, student’t test1
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
UYGULAMA
Halk Sağ.6Günümüz Sağlık
Politikaları
N. ÖZGÜLNAR
C1 ve C2 KL.Bio
2-Örnekleme
yöntemleri ve
örneklem
büyüklüğünün
hesaplanması,
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
Halk Sağ.2-Halk
Sağlığının Dünü
S.KARABEY
Halk Sağ.3-Halk
Sağlığının Bugünü
S.KARABEY
11:0011:50
12:0013:00
09.12.2014
SALI
215
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 1
(HALK EKMEK)
S.KARABEY
N.ÖZGÜLNAR
C1 ve C2 KL.Bio 4Ortalamaların
genellenmesi ve
karĢılaĢtırılması,
güven aralıkları, z
testi, student’t test-2
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
Grup C2 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI,KLĠNK BĠYOĠSTATĠSTĠK
16.Hafta
Tarih:
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
09:0009:50
10:0010:50
Halk Sağ.16Epidemiyolojinin
tanımı, veri
kaynakları, yöntemler
ve kullanım alanları.
Tanımlayıcı
epidemiyoloji
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.22Ödev ara
değerlendirme-1
Halk Sağ.27HIV/AIDS
pandemisi
S.KARABEY
11:0011:50
Halk Sağ.17Analitik gözlemsel
araĢtırmalar (vakakontrol kohort)
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.23Sağlık
hizmetlerinde,
danıĢmanlık
N.ĠNCE
4.SINIF ÖĞRENCĠ
KURULU
(TÜM GRUPLAR)
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
Halk Sağ.18Müdahaleli
araĢtırmalar.
AraĢtırma
planlanmasında
önemli noktalar ve
araĢtırmalarda
yapılan hatalar
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.24Cinsel
sağlık/Üreme
sağlığı, kavramlar,
ölçütler
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.28Güvenli annelik ve
istenmeyen
gebelikler
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.25Cinsellik ve cinsel
sağlık
N.ÖZGÜLNAR
C1 ve C2 KL.Bio
5-Ġkiden çok
grubun
ortalamalarının
karĢılaĢtırılması,
varyans analizi
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
14:0014:50
15:0015:50
Halk Sağ.19Kanıta dayalı halk
sağlığı
uygulamaları
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.20Nüfus ve sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.21Sağlık ölçütleri
N.ĠNCE
C1 ve C2 KL.Bio
6-Parametrik
olmayan istatistik
yöntemler, sıra
istatistikleri
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
16:0016:50
216
CUMA
Halk Sağ.29Gebelikten
korunma
yöntemleriyenilikler
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.26Cinsel yolla
bulaĢan
enfeksiyonlar
S.KARABEY
Halk Sağ.15Gıda güvenliği
G.GÜNGÖR
19.12.2014
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 2
(HAMĠDĠYE SU)
B.A. ÖZYILDIRIM
N.ĠNCE
Halk Sağ.30-Ġleri
yaĢ cinsel sağlığı
ve üreme sağlığı
A.E.ÖNAL
Halk Sağ.31-Ödev
ara değerlendirme2
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.32-KiĢiyi
hastalanmadan
önce çevresiyle
değerlendirme
A.E.ÖNAL
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 2
(HAMĠDĠYE SU)
B.A. ÖZYILDIRIM
N.ĠNCE
C1 ve C2 KL.Bio
7-Ortalamaların
genellenmesi ve
karĢılaĢtırılması,
güven aralıkları, z
testi ve ki-kare
testleri
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
UYGULAMA
C1 ve C2 KL.Bio
8-Nitel değiĢkenler
arası iliĢki/uyum
değerlendirilmeleri
A.DĠRĠCAN
(B.GÜRTEKĠN)
UYGULAMA-I
Grup C2 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI,KLĠNK BĠYOĠSTATĠSTĠK
17. Hafta
Tarih:
Saat:
22.12.2014
PAZARTESĠ
23.12.2014
SALI
24.12.2014
ÇARġAMBA
09:0009:50
Halk Sağ.33BulaĢıcı hastalıklar
ve salgınlar
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.39Bebek ve
çocuklardaki ishalli
hastalıkların
yönetimi
B. A. ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.45Toplumda ruh
sağlığı
H.GÜL
10:0010:50
11:0011:50
12:0013:00
Halk Sağ.34Halk Sağ.40-Akut
Toplumda bulaĢıcı
solunum yolu
Halk Sağ.46-Ġleri
hastalıkların
enfeksiyonları ve
yaĢ sağlığı
yönetimi
denetimi
B.A.ÖZYILDIRIM
B.A.ÖZYILDIRIM B. A. ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.35Halk Sağ.41-Anne Halk Sağ.47-Kronik
sağlık hizmetleri ile
sütü ile beslenme enfeksiyon hastalıkları
iliĢkili
ve çevre: Tüberküloz,
ve emzirme
sıtma, hepatit B,C
enfeksiyonların
danıĢmanlığı
brusella
önlenmesi
N.ĠNCE
A. E.ÖNAL
S.KARABEY
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
Halk Sağ.36Uluslararası sağlık
örgütleri
S.KARABEY
Halk Sağ.42Ergenler/gençler
ve eriĢkin sağlığı
A. E. ÖNAL
14:0014:50
Halk Sağ.37Türkiye’de
bağıĢıklama
hizmetleri
N.ĠNCE
Halk Sağ.43-Okul
sağlığı
A.E.ÖNAL
15:0015:50
Halk Sağ.38-Su ve
besinlerle bulaĢan
hastalıkların
yönetimi
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.44Toplumda Ģiddet
ve kazaların
yönetimi
B.A.ÖZYILDIRIM
ÖĞLE TATĠLĠ
C1 ve C2 KL.Bio
9-AraĢtırma tipleri,
klinik deneyleme
düzenleri,
rastlantısallık,
körleme
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
C1 ve C2 KL.Bio
10-Risk ölçütlleri,
insidans, odds
ratio, relatif risk,
atfedilen risk
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
C1 ve C2 KL.Bio 11Tanı testlerinin
değerlendirrilmesi,
duyarlılık, özgüllük,
prediktif değerler,
ROC eğrisi
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
16:0016:50
217
25.12.2014
PERġEMBE
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 3
(ĠSTAÇ) B.
HAPÇIOĞLU
H.ĠġSEVER
26.12.2014
CUMA
Halk Sağ.48-Kronik
enfeksiyöz olmayan
hastalıklar, ve çevre:
Hipertansiyon,
diyabet, osteoporoz
KOAH, astım
A.E.ÖNAL
Halk Sağ.49Kanser
epidemiyolojisi
H.GÜL
Halk Sağ.50Çevresel sağlık
göstergeleri
G.GÜNGÖR
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
C1 ve C2 KL.Bio
12-Korelasyon ve
regresyon
çözümlemesi-1
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 3
(ĠSTAÇ)
B. HAPÇIOĞLU
H.ĠġSEVER
C1 ve C2 KL.Bio
13-Korelasyon ve
regresyon
çözümlemesi-2
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
C1 ve C2 KL.Bio
14-Sağkalım
analizi, UygulamaII
R.DĠġÇĠ
(S.ÖZEL)
Grup C2 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI,KLĠNK BĠYOĠSTATĠSTĠK
18.Hafta
Tarih:
29.12.2014
Saat:
PAZARTESĠ
30.12.2014
31.12.2014
01.01.2015
02.01.2015
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
Halk Sağ.51Çevre sorunları: Ġç
ve dıĢ ortam hava
kalitesi ve sağlık
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.56Sağlıklı Ģehirler ve
barınma koĢulları
H.GÜL
10:0010:50
Halk Sağ.52Güncel çevre
sorunları ve sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.57- ĠĢ
sağlığı tanım ve
tarihçe,
ülkemizdeki
meslek hastalıkları
B.A.ÖZYILDIRIM
11:0011:50
Halk Sağ.53- Ġklim
değiĢikliği ve
sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.58-ĠĢ
kazası tanımı,
nedenleri ve
korunma
yöntemleri
B.A.ÖZYILDIRIM
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
Halk Sağ.54OlağandıĢı
durumlarda sağlık
hizmetleri
N.ĠNCE
Halk Sağ.59Ergonomi
H.ĠġSEVER
14:0014:50
Halk Sağ.55Çevre sorunlarının
önlenmesi ve
çevre eğitimi
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.60ÇalıĢma
yaĢamında riskli
gruplar
H.GÜL
Halk Sağ.61KurĢun, civa ve
benzeri metallerle
olan meslek
hastalıkları
N.ĠNCE
Halk Sağ.62Fiziksel etkenli
meslek hastalıkları1 (Ġyonize-iyonize
olmayan
elektromanyetik
radyasyonlar,
gürültü)
H.ĠġSEVER
Halk Sağ.63Fiziksel etkenli
meslek hastalıkları2 (TitreĢim, basınç,
YILBAġI TATĠLĠ
ısı ve ergonomi)
H.ĠġSEVER
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.64Tozlarla oluĢan
meslek hastalıkları,
iĢyeri hekiminin
görev ve
sorumlulukları ve
iĢyerinde sağlık
gözetimi
N.ĠNCE
Halk Sağ.65-Risk
değerlendirme,
mevzuata göre
hekimin görevleri
H.GÜL
15:0015:50
16:0016:50
218
Halk Sağ.66Ödev sunumu-1
Halk Sağ.67Ödev sunumu-2
Halk Sağ.68Ödev sunumu-3
ÖĞLE TATĠLĠ
Halk Sağ.69Ödev sunumu-4
Halk Sağ.70Ödev sunumu-5
Grup C2 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
19.Hafta
Tarih:
05.01.2015
06.01.2015
07.01.2015
08.01.2015
09.01.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
ORT. 1-Ortopedi
ve travmatolojiye
giriĢ
Ö.YAZICIOĞLU
ORT. 4-Kemik ve
YumuĢak Doku
iyileĢmesi
C.ġEN
ORT 7-Yürüme
Analizi
Y.TEMELLĠ
ORT 10-Kasiskelet sistemi
yaralanmalarında
terminoloji ve
sınıflama
Ö.KILIÇOĞLU
09:0009:50
10:0010:50
Grup C2
Halk Sağlığı
Sınavı
11:0011:50
12:0013:00
13:0013:50
14:0014:50
ÖĞLE TATĠLĠ
C1 ve C2
KL.Biyoistatisti
k ve Tıp BiliĢim
Sınavı
ORT. 5-Ortopedik
genel biyomekanik
M.ÇAKMAK
L.ERALP
ORT.(Rad1)11Kas-Ġskelet sistemi
tümörleri ve tümör
ORT 8-Omurga ve
benzeri
nörolojik muayene
lezyonlarında
U.TALU
radyolojik
değerlendirme
M.DURSUN
ORT. 3-Ortopedik
dokuların histoloji
ve fizyolojisi
L.ERALP
ORT. 6-Ekstremite
muayenesi
C.ġEN
ORT 9-Ortopedi
ve travmatolojide
isimlendirme ve
sınıflandırma
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.(Rad2)12Kas-Ġskelet sistemi
travma ve
infeksiyonlarda
radyoloji
M.DURSUN
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
KLĠNĠK
UYGULAMA 1
(Klinik Tanıtımı)
KLĠNĠK
UYGULAMA 2
KLĠNĠK
UYGULAMA 3
KLĠNĠK
UYGULAMA 4
KLĠNĠK
UYGULAMA 1
(Klinik Tanıtımı)
KLĠNĠK
UYGULAMA 2
KLĠNĠK
UYGULAMA 3
KLĠNĠK
UYGULAMA 4
ORT. 2-Klinik
Anatomi
L.ERALP
15:0015:50
16:0016:50
219
Grup C2 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
20.Hafta
Tarih:
12.01.2015
13.01.2015
14.01.2015
15.01.2015
16.01.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
ORT.(Rad3)13Çocukluk Çağı
Kas-Ġskelet sistemi
hastalıklarında
radyolojik
görüntüleme
E.YEKELER
ORT.16-YumuĢak
Doku Sorunları,
tendon - ligaman
yaralanmaları,aĢırı
kullanım,
tendinozis
A.C.ATALAR
ORT.19-Pediatrik
kırıklar
Ġ.ÖZTÜRK
ORT.22-Akut
kemik ve eklem
enfeksiyonları
C.ġEN
ORT.25-Osteoartrit
Ö.YAZICIOĞLU
10:0010:50
ORT.14Osteosentez
Mekanik ve
Biyolojik yaklaĢım
A.C.ATALAR
ORT.17-Kıkırdak
hastalıkları ve
yaralanmaları
M.AġIK
ORT.20Osteonekrozlar
A.C.ATALAR
ORT.23-Kronik
kemik ve eklem
enfeksiyonları
C.ġEN
ORT.26-Gonartroz
M.AġIK
11:0011:50
ORT.15-Kırık
komplikasyonları
(kompartman
send.,enfeksiyon,
kaynamama )
Ö.YAZICIOĞLU
ORT.18-Spor
Travmaları
M.AġIK
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 5
KLĠNĠK
UYGULAMA 6
KLĠNĠK
UYGULAMA 7
KLĠNĠK
UYGULAMA 8
KLĠNĠK
UYGULAMA 9
14:0014:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 5
KLĠNĠK
UYGULAMA 6
KLĠNĠK
UYGULAMA 7
KLĠNĠK
UYGULAMA 8
KLĠNĠK
UYGULAMA 9
ORT.21ORT. 24Çocuklarda yürüme
Romatolojik
bozuklukları ve
hastalıklarda
hastalıkları
ortopedik yaklaĢım
C.ġEN
Ġ.ÖZTÜRK
15:0015:50
16:0016:50
220
ORT. 27Koksartroz
Ö.YAZICIOĞLU
Grup C2 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
21.Hafta
Tarih:
19.01.2015
20.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
23.01.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
ORT.28Cücelerde boy
uzatma stratejileri
ve Ġlizarov
cerrahisi
C.ġEN
Ort 31-Kemik ve
yumuĢak doku
tümörlerinde
radyoterapi
F.AĞAOĞLU
ORT.34-Omurga
kökenli ağrı
U. TALU
ORT.37-Pelvis ve
asetabulum
yaralanmaları
M.AġIK
ORT.40-GeliĢimsel
kalça displazisi
Y.TEMELLĠ
10:0010:50
ORT.29-Kemik ve
yumuĢak
dokuTümörleri 1
M.ÇAKMAK
(H. ÖZGER)
ORT.32Nöromusküler
hastalıklar
(serebral palsi)
Y.TEMELLĠ
ORT.35-Omurga
hastalıkları
C. ġAR
ORT.38-Kalça
kırıkları ve çıkıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.41-Diğer
pediatrik kalça
hastalıkları
Ġ.ÖZTÜRK
11:0011:50
ORT.30-Kemik ve
yumuĢak
dokuTümörleri 2
M.ÇAKMAK
(H. ÖZGER)
ORT.33-Ortez ve
protezler
Y.TEMELLĠ
ORT. 36-Omurga
yaralanmaları
C. ġAR
ORT.39-Femur ve
diz çevresi kırık ve
çıkıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.42-Doğumsal
alt ekstremite
hastalıkları
H.DURMAZ
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 10
KLĠNĠK
UYGULAMA 11
KLĠNĠK
UYGULAMA 12
KLĠNĠK
UYGULAMA 13
KLĠNĠK
UYGULAMA 14
14:0014:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 10
KLĠNĠK
UYGULAMA 11
KLĠNĠK
UYGULAMA 12
KLĠNĠK
UYGULAMA 13
KLĠNĠK
UYGULAMA 14
15:0015:50
16:0016:50
221
Grup C2 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDĠ ve TRAVMATOLOJĠ
22.Hafta
Tarih:
26.01.2015
27.01.2015
28.01.2015
29.01.2015
30.01.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
09:0009:50
ORT.43-Dizin spor
yaralanmaları ve
patellofemoral
sorunlar
M.AġIK
ORT.46-Ayak ve
ayak bileği
hastalıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.49-Dirsek ve
önkol
yaralanmaları ve
hastalıkları
A.C.ATALAR
ORT.52-Ortopedik
hastada fizik
tedavi ve
rehabilitasyon
A.KETENCĠ
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
10:0010:50
ORT.44-Tibia ve
fibula kırıkları
Ġ.ÖZTÜRK
ORT.47-Omuz
hastalıkları
A.C.ATALAR
ORT.50- El ve
elbileği kırıkları
H.DURMAZ
ORT.53-Elbileği
ve el
yaralanmaları
(tendon, sinir
yaralanmaları ve
amputasyonları)
H.DURMAZ
11:0011:50
ORT.45-Ayak ve
ayak bileği
yaralanmaları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.48-Omuz ve
humerus kırıkları
A.C.ATALAR
ORT. 51-El ve
elbileğinin
hastalıkları
H.DURMAZ
ORT.54-Ortopedik
aciller
Ġ. ÖZTÜRK
SERBEST
ÇALIġMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 15
KLĠNĠK
UYGULAMA 16
KLĠNĠK
UYGULAMA 17
KLĠNĠK
UYGULAMA 18
SERBEST
ÇALIġMA
14:0014:50
KLĠNĠK
UYGULAMA 15
KLĠNĠK
UYGULAMA 16
KLĠNĠK
UYGULAMA 17
KLĠNĠK
UYGULAMA 18
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
16:0016:50
222
Grup C2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠDĠAGNOSTĠK
23.Hafta
Tarih:
02.02.2015
03.02.2015
04.02.2015
05.02.2015
06.02.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
SERBEST
ÇALIġMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
Yönelim Programı
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
CER 1- Cerrahi ve
Kliniğimizin
Tarihçesi
S. MERCAN
CER 2 - Cerrahide
profesyonel tutum
A.DĠNÇÇAĞ
CER 5 - Cerrahi
hastalarda
beslenme
A.BOZBORA
CER 7 Perioperatif hasta
bakımı
U.BARBAROS
14:0014:50
Rad.1-Radyolojiye
giriĢ-1
CER 3 - Cerrahi
Enfeksiyonlar
H.BAKKALOĞLU
CER 6 - Obesite
cerrahisi
A.BOZBORA
CER 8 -Tiroid
kanseri
Y.ERBĠL
15:0015:50
Rad.2-Radyolojiye
giriĢ-2
CER 4 - Yara
ĠyileĢmesi
L.AVTAN
Rad.3-Radyolojiye
giriĢ-3
CER 9 - Selim
tiroid hastalıkları
S.ÖZARMAĞAN
08:0008:50
09:0009:50
10:0010:50
Grup C2
Ortopedi ve
Travmatoloji
Sınavı
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
A.SALMASLIOĞLU
A.SALMASLIOĞLU
223
A.SALMASLIOĞLU
Grup C2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠDĠAGNOSTĠK
24.Hafta
Tarih:
09.02.2015
10.02.2015
11.02.2015
12.02.2015
13.02.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:0008:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:0009:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:0010:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:0011:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
Rad.4-Meme
radyolojisi
G.ACUNAġ
CER 11 - Sürrenal
hastalıkları
S.MERCAN
Rad.5Gastrointestinal
sistem
görüntüleme-1
B.BAKIR
CER 13 - Meme
kanseri
V.ÖZMEN
CER 15 Özofagus tümörleri
F. TUNCA
14:0014:50
CER 10 Paratiroid
hastalıkları
Y.GĠLES
CER 12 - Memenin
selim hastalıkları
A.DĠNÇÇAĞ
Rad.6Gastrointestinal
sistem
görüntüleme-2
B.BAKIR
CER 14 - Hiatus
ve özofagusun
selim hastalıkları
A.ĠĞCĠ
CER 16 - Mide
kanseri
Y.BÜYÜKUNCU
15:0015:50
16:0016:50
224
Grup C2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠDĠAGNOSTĠK
25.Hafta
Tarih:
16.02.2015
17.02.2015
18.02.2015
19.02.2015
20.02.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:0008:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:0009:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:0010:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:0011:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
CER 17 - Mideduodenum selim
hastalıkları
T.BULUT
CER 19 - Ġnce
barsak ve
apendiks
hastalıkları
R.SEVEN
CER 21 - Selim
anorektal
hastalıklar
T.BULUT
Rad.7-Abdominal
görüntüleme-1
A.POYANLI
CER 23 Karaciğerin selim
lezyonları
C.ĠBĠġ
14:0014:50
CER 18 Kolorektal kanser
A. ĠĞCĠ
CER 20 - Kalın
barsağın selim
hastalıkları
R.SEVEN
CER 22 - Karaciğer
primer ve sekonder
tümörleri
C.ĠBĠġ
Rad.8-Abdominal
görüntüleme-2
A.POYANLI
Rad.9-Abdominal
görüntüleme-3
A.POYANLI
15:0015:50
225
Grup C2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠDĠAGNOSTĠK
26.Hafta
Tarih:
23.02.2015
24.02.2015
25.02.2015
26.02.2015
27.02.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:0008:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:0009:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:0010:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:0011:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
CER 24 - Safra
kesesi ve safra
yollarının selim
hastalıkları
Y.TEKANT
CER 29 - Akut
pankreatit
H.YANAR
CER 32 - Karın
travmaları-1
C.ERTEKĠN
CER 35 - Akut
karın sendromu-1
K.GÜNAY
14:0014:50
CER 25 - Safra
kesesi ve safra
yolları tümörleri
Ġ.ÖZDEN
CER 27 - ġok II
C.ERTEKĠN
CER 30 - Ameliyat
sonrası
komplikasyonlar
F.EKĠZ
CER 33 - Karın
travmaları-2
C.ERTEKĠN
CER 36 - Akut
karın sendromu-2
K.GÜNAY
15:0015:50
Rad.10-GiriĢimsel
radyoloji
B.ACUNAġ
CER 28 Pankreas tümörleri
F.EKĠZ
CER 31 - GĠS
kanamaları
Y.BÜYÜKUNCU
CER 34 - Dalak
hastalıkları
L.AVTAN
Rad.11-GiriĢimsel
onkolojik tedavi
K.GÜVEN
CER 26 - ġok I
C.ERTEKĠN
16:0016:50
226
Grup C2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠDĠAGNOSTĠK
27.Hafta
Tarih:
02.03.2015
03.03.2015
04.03.2015
05.03.2015
06.03.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:0008:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
09:0009:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
10:0010:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
11:0011:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
CER 37 - Arter
hastalıkları
F.A.GENÇ
Rad.12-Akut karın
görüntüleme
B.BAKIR
CER 39 - Ven
hastalıkları
M.KURTOĞLU
CER 40 - Diabetik
ayak
S.BAKTIROĞLU
SERBEST
ÇALIġMA
14:0014:50
CER 38 - Ġleus
H.YANAR
Rad.13-Travmada
giriĢimsel tedavi
K.GÜVEN
Rad.14-Vasküler
sistem
görüntüleme
A.POYANLI
CER 41 Cerrahide modern
yöntemler
U.BARBAROS
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
16:0016:50
227
Grup C2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠDĠAGNOSTĠK
28.Hafta
Tarih:
09.03.2015
10.03.2015
11.03.2015
12.03.2015
13.03.2015
Saat:
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
08:0008:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
09:0009:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
10:0010:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
11:0011:50
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
KLĠNĠK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
12:0013:00
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
ÖĞLE TATĠLĠ
13:0013:50
CER 42 - Yanıklar
R.GÜLOĞLU
CER 44 - Karaciğer
nakli
Ġ ÖZDEN
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
14:0014:50
CER 43 - Organ
nakli
A. E. AYDIN
CER 45 - Fıtıklar
K.GÜNAY
SERBEST
ÇALIġMA
SERBEST
ÇALIġMA
15:0015:50
Radiodiagnostik
Sınavı
16:0016:50
228
Grup C2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHĠ - RADĠODĠAGNOSTĠK
43.Hafta
Tarih:
16.03.2015
Saat:
PAZARTESĠ
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
C 2 Grubu
Genel Cerrahi
Sınavı
11:00
11:50
12:00
13:00
ÖĞLE TATĠLĠ
13:00
13:50
14:00
14:50
C 2 Grubu
Genel Cerrahi
Sınavı
15:00
15:50
16:00
16:50
229
IV. YILDAKİ DERSLER, KREDİLERİ VE
TOPLAM DERS SAATİ ÇİZELGESİ
Sorumlu Öğretim
Stajın Adı
T
U
Üyesi
Çocuk Sağlığı ve
Serap KARAMAN
82
70
Hastalıkları
Pınar YAMANTÜR
Klinik Farmakoloji
51
0
ÇELĠK
L
Toplam
Kredi
AKTS
0
9
9
0
4
4
87
0
7
7
62
14
0
4
4
112
120
0
12
12
103
55
0
9
9
54
18
0
6
6
14
0
0
1
1
17
0
0
1
1
46
20
0
4
4
14
14
0
2
2
17
3
0
1
1
Kodu
S/Z
401
Z
402
Z
403
Z
Genel Cerrahi
Yaman TEKANT
45
405
Z
Halk Sağlığı
AyĢe Emel ÖNAL
406
Z
Ġç Hastalıkları
Kubilay KARġIDAĞ
407
Z
408
Z
409
Z
410
Z
411
Z
412
Z
413
Z
Kadın Hastalıkları
Samet TOPUZ
ve Doğum
Ortopedi ve
Ata Can ATALAR
Travmatoloji
Artur
Radiodiagnostik
SALMASLIOĞLU
Radyasyon
Musa ALTUN
Onkolojisi
Fehmi
Kardiyoloji
MERCANOĞLU
Biyoistatistik ve
Ahmet DĠRĠCAN
Tıp BiliĢimi
Tıbbi Genetik
Hülya KAYSERĠLĠ
230
231
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 862 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа