close

Вход

Log in using OpenID

Çevre Yönetimi ve Denetimi + ÇED ve Çevre İzinleri Şb. Md

embedDownload
“Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ile olur.”
ÇED İzin ve Denetim Şube Müdürlüğü
&
Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN TARİHÇESİ
Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve
çevrenin iyileştirilmesi için prensip ve politikalar tespit ederek
uygulamayı sağlayacak tedbirler almak amacıyla 09.08.1991
yılında 443 sayılı kararname ile kurulan Çevre Bakanlığı İlimizde
2001 Yılı Mayıs ayında hizmet vermeye başlamıştır. 01.05.2003
tarihinde 4856 sayılı kanunla Orman Bakanlığı ile birleşerek
Çevre ve Orman Bakanlığı çatısı altında
2011 yılına kadar
hizmet verilmiştir. 17 .08.2011 tarihi ve 648 sayılı KHK İle Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı kurulmuş olup, 2012 ocak ayından itibaren
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzde ÇED İzin Denetim ve
Çevre Yönetimi Şubesi olarak görevlerini yürütmektedir
Şube Müdürlüğümüzde; 31 Aralık 2013 tarihi
itibari
6 Mühendis
1 Veteriner hekim
1 Kimyager
1 Biyolog
4 tekniker
Olmak üzere
toplam 13 teknik personelle (2 si geçici görevli)
hizmet verilmektedir.
ÇED
(ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ)
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ kapsamında tesislerin inşaat, işletme ve işletme
sonrası aşamalarında çevreye olası etkileri ve alınacak tedbirler değerlendirilerek ÇED
GEREKLİ DEĞİLDİR yada ÇED GEREKLİDİR kararları verilmektedir.
Müdürlüğümüzce bugüne kadar ÇED Yönetmeliği kapsamında 781 faaliyet
için ÇED kararı verilmiş, 1.603 faaliyet ise yönetmelik kapsamı dışında
değerlendirilmiştir. Verilen CED kararları yoğunluk sırasına göre Madencilik, TarımGıda, Turizm-Konut, Sanayi ve Enerji sektörleridir.
TARIM + GIDA SEKTÖRÜ
İlimizde; toplam büyükbaş hayvan sayısı 304 bin adettir.
Küçükbaş hayvan sayısı 788 bin’dir Toplam kümes hayvan sayısı ise
12.514.453’dür. Yıllık hayvansal üretimin 7.115 tonu kırmızı et, 1.489
tonu beyaz ettir. İlimizde talebe bağlı olarak haftalık 65-67 milyon
yumurta üretilmektedir.
70 ye yakın Kanatlı ve Büyükbaş yetiştiriciliği ile 3.000 tonun
üzerinde günlük gübre oluşmaktadır. 50 Mezbaha, 30 süt işleme
tesisi, 4 adet gübre işleme tesisi ile 4 adet kemik unu işleme
tesisleri faaliyet göstermektedir Bunlardan kaynaklı koku ve sinek
oluşumunu engellemek ve enerji kazanımı amacıyla iki adet biyogaz
ünitesi kurulum aşamasındadır.
MADENCİLİK
Afyonkarahisar hem maden rezervleri, hem de maden
çeşitliliği bakımından oldukça zengindir.
İlimizde mermer ocakları ve işleme tesisleri yoğunlukta olup
400’ e yakın mermer ocağı ve 300 civarında işleme tesisi mevcuttur.
Sektörün en büyük sorunu ocaklarda oluşan pasa artıkları ve
doğadaki arazi bozulmaları sonucu oluşan görüntü kirliliğidir. Her ne
kadar artıklar kırılma işlemine tabi tutulsa da yeterli gelmemektedir.
Bunun
yanında
oluşan
mermer
çamurları
değerlendirilememektedir. İlimizde mermer ile birlikte 22 çeşit
maden bulunmaktadır Mermercilikten sonra yoğun olarak kalker
ocakları mevcuttur.
TURİZM + KONUT
İlimizde Merkezinde jeotermal suyun tek bir elden yönetimi ile tüm
otellerde kullanılarak re enjeksiyonu sağlanmış, oluşan evsel atık
suların arıtımı merkezi arıtmada yapılmaktadır.
SANAYİ
İlimizde kirletici riski yüksek tesisler den; Çimento fabrikası, şeker
fabrikası, alkoloid fabrikası, kireç fabrikası, 17 adet tuğla fabrikası, sodyum sülfat
tesisi, tekstil tesisleri ile 2 adet emaye fabrikası, 2 adet meyve suyu fabrikası, 2
adet patates işleme fabrikası, 1 adet atık yağ geri kazanım tesisi, 2 adet ambalaj
atığı geri kazanım tesisi ve 3 yağ fabrikası mevcuttur.
ÇED KARARLARI
ÇED OLUMLU
ÇED Gerekli Değildir
ÇED Gereklidir/İade
2011
19
102
2
2012
8
80
-
2013
10
100
14
ÇED Muafiyet
185
230
247
ÇED KARARLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI
2013
Maden
ÇED
Olumlu
ÇED
Gerekli
Değildir
1
68
Gıda Sanayi Atık Turizm Enerj Toplam
Tarım
kimya Konut
6
3
10
17
6
1
6
2
100
İZİN LİSANS
Çevre Kanununca Alınması Gerekli İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmelik gereği; Mevzuata uygun çalışan işletmelere
atıksu, hava emisyonu ve gürültü konularında izin, Bertaraf,
arındırma, geri kazanım, İşleme, Ara Depolama konularında
lisans verilmektedir. Yönetmeliğin Ek1 inde yer alan faaliyetler
Bakanlıkça, EK2 sindeki faaliyetler Müdürlüğümüzce fiziksel
koşulların ve ölçüm sonuçlarının uygun olması halinde elektronik
ortamda verilmektedir.
GEÇİCİ FAALİYET
BELGESİ
GFB
YILLAR Başvuru
Sayısı
GFB
Red
Sayısı
GFB
Kabul
Sayısı
GFB
İPTAL
Sayısı
2011
52
14
2012
93
22
18
4
2013
79
41
27
4
ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGE SAYISI
YILLAR
Muafiyet
EK1
EK2
TOPLAM
2011
2012
2013
185
103
71
1
3
8
16
14
194
116
88
İZİN LİSANSLARIN ALT KONU
BAŞLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR HAVA ATIKSU GÜRÜLTÜ LİSANS TOPLAM
2011
2012
2013
6
14
10
5
2
4
-
1
1
12
16
15
DENETİM
Çevrenin korunması amacıyla tesis veya faaliyetleri inşaat, işetme ve
işletme sonrası dönemlerde denetlemekte ve mevzuata aykırılığın ihlali
halinde idari yaptırımlara ilişkin iş ve işlemler yapılmaktadır. Denetimler
planlı ve plansız yapılmaktadır. Plansız denetimler ;
Şikayet ve ihbarlarda
İzin alma ve izin yenileme prosedürlerinde
Kaza ve olay sonucu (ani ortaya çıkan kirlilik)
Gerekli görüldüğü durumlarda yapılmaktadır.
Planlı birleşik denetimler ise yıl içerisinde Bakanlığımızca belirlenen sayı ve
onayı ile tesislerin tüm çevre mevzuatı kapsamında denetlenmesidir.
Denetim sonucu cezai yaptırım gereken faaliyetler Mevzuat gereği süre
verilerek veya süre verilmeksizin durdurulabilmektedir.
DENETİM SAYILARI
YIL
BİRLEŞİK
DENETİM
2013
18
ŞİKAYET ÇED -İZİN
VE
YENİLEME
İHBAR
133
427
KAZA
veya
OLAY
2
GEREKLİ
DURUMLAR
TOPLAM
74
654
YAPILAN ŞİKAYETE İSTİNADEN
DENETİM TÜRLERİ VE SAYILARI
YIL
KOKU
2013
55
ATIK EMİSYON SU DİĞER TOPLAM
20
20
17
10
122
KAZA VE OLAY ANINDA DENETİM
ALO 181 ŞİKAYET TÜR VE SAYILARI
YIL
2013
KOKU
7
ATIK
8
EMİSYON
10
SU
2
GÜRÜLTÜ TOPLAM
2
29
UYGULANAN
CEZA MİKTARLARI VE
SAYILARI
2013
HAVA
SU
ATIK
ÇED
EGZOZ
DİGER TOPLAM
SAYI
(5)
(8)
(1)
(16)
(36)
(13)
MİKTAR 203.180 325.088 40.636 122.065 30.312 48.657
79
769.938,00
BUNA KARŞILIK YARDIMLARIMIZ DA
SÜRMEKTEDİR
Bakanlığımızca yerel yönetimlere ve
Özel İdareye 24 denetimle 3.372.120 TL
yardım aktarılmıştır.
ÇEVRE YÖNETİMİ
Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolüne yönelik
mevzuatla belirlenen ölçümlerin yapılması atıkların
kaynağında en aza indirilmesi toplanması depolanması
taşınması konularında tedbirler almak , mahalli çevre
kurulu sekretarya işlemleri, egzoz, hava, su, gürültü
kirliliğini önlemeye yönelik ölçüm yapmak yaptırmak
konularında iş ve işlemler yapılmaktadır.
ATIK
YÖNETİMİ
İlimizdeki çöpler yerel yönetimlerin oluşturduğu 3 adet birlik tarafından 7 adet transfer
istasyonlarında (Emirdağ, Bolvadin, Sandıklı, Şuhut, İhsaniye, Sinanpaşa, Çay) toplanarak
düzenli depolama tesisinde bertarafı sağlanmaktadır. Bu Birliklerden Dinar Çevre
Hizmetleri Birliği henüz faaliyete geçmemiştir.
Birlik
Nüfusu
Birliğin Adı
Üye Belediyeler
Atık Miktarı
Afyonkarahisar İli
Çevre Hizmetleri
Birliği
Birliğe İl Özel İdaresi ve
Merkez Belediyesi ile
birlikte 71 Belediye
üyedir.
459.435
350.000
Kg/gün
Dinar ve Çevresi
Sürdürülebilir
Çevre Hizmetleri
Belediyeler Birliği
Dinar, Başmakçı,
Evciler, Dazkırı İlçe
Belediyeleri ile 11 Belde
Belediyesi
56.095
67.319 Kg/gün
Akşehir ve Eber
Gölleri Çevre
Koruma Birliği
Akşehir, Sultandağı,
Tuzlukçu ilçe
Belediyeleri ile
İlimizdeki 6 Belde
Belediyesi
105.222
145.000
Kg/gün
DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ
Çöpten Elektrik
Organik Atıklar
Marketler
Gıda Artığı
Yapraklar
Askeri
birlikler
Hastaneler
Oteller
Gazete Kağıtları
Kesilmiş Otlar
Konutlar
Park ve
bahçeler
Restoranlar
Kil örtü tabaka
Toprak tabaka
Günlük çöp hücreleri
Geçirimsiz tabaka
Kirli akıntı tahliye borusu
Dünyanın Durumu 2007 TEMA Vakfı Yayınları no :53 s.70 ve
ww.turkelektrik.com
ATIKLAR
İlimizde;
Katı Atıklar:
1 adet Katı Atık Düzenli Depolama
Tesisi
7 Adet Katı Atık Aktarma İstasyonu
Ambalaj Atıkları:
3 adet Ambalaj Atığı Toplama Ayırma
Tesisi
4 adet Ambalaj Atığı Geri Kazanım
Tesisi
208 adet Atık Ambalaj Sistemine Tehlikeli Atıklar:
1 adet lisanslı taşıma firması
kayıtlı firma
528 adet Tehlikeli Atık Beyan
Bitkisel Atık Yağlar:
Sistemine kayıtlı firma
1 adet izinli depolama alanı
Tehlikesiz Atıklar:
2 adet Tehlikesiz Atık Geri
Dönüşüm Tesisi
7 adet Tehlikesiz Atık Toplama
Ayırma Tesisi
Atık Yağlar:
1 adet Atık Yağ Geri Kazanım
Tesisi
Ömrünü Tamamlamış Araçlar:
5 adet izinli Ömrünü Tamamlamış
Araç Teslim Yeri
Atık Pil ve Akümülatörler:
1 adet izinli atık akü geçici depolama
alanı
Tıbbi Atıklar:
1 adet Sterilizasyon Tesisi
2 adet lisanslı taşıma firması
18 adet ilimizden lisanslı taşıma aracı
Toplanan ve bertaraf edilen atıklar
kayıt altına alınmaktadır.
SU YÖNETİMİ
İlimiz Akarçay, Büyük Menderes,
Sakarya ve Burdur Havzalarında
kalmaktadır. Çevre Kanunu gereği
Nüfusu 10.000 ve üzeri olan
İscehisar ve Sandıklı (inşaat
aşamasında)
dışındaki
tüm
Belediyelerimizin arıtma tesisleri
tamamlanmıştır.
Sanayi
tesislerimizin
arıtmaları
da
mevcuttur.
İlimizde
Atıksu
Altyapımı ve İşletimi konusunda
oluşturulan birlikler;
Mevcut
Toplam
Nüfus
Birlik Adı
Bağlı Belediye ve Köyler
Afyonkarahisar Atıksu Arıtma
Tesisi Kurma ve İşletme Birliği
Afyonkarahisar, Erkmen, Nuribey, Salar, Sülün, Susuz, Beyyazı,
Çıkrık, Fethibey, Çayırbağ Belediyeleri, Özel İdare ( Ataköy,
Kışlacık, Çakırköy, Erenler, Sadıkbey, Akçin, Demirçevre,
Karaaslan, Halımoru Köyleri)
211.090
Şuhut Çevre Hizmetleri Birliği
Şuhut, Atlıhisar, Kayabelen, Balçıkhisar Belediyeleri, Özel idare
(Çakırözü, Akyuva, Ortapınar, Mahmut, Hallaç, Güneytepe,
Anayurt Köyleri)
23.950
Çölovası Atıksu Arıtma Birliği
Tatarlı, Haydarlı, Kınık, Yıprak, Kadılar, İl Özel idare (Göçerli,
Alpaslan, Okçular Köyleri)
10.792
İlimizdeki Atıksu Arıtma Tesisleri
Atıksu Arıtma Tesisi
Durumu
Hedef Yıl
A.Karahisar Belediyesi + OSB ATT (Merkezi ATT)
İşletmede 45.000 m3/gün
Dinar Belediyesi
İşletmede 20.000 m3/gün
Emirdağ Belediyesi
İşletmede 7.100 m3/gün
Şuhut Belediyesi
İşletmede 4.400 m3/gün
Bolvadin Belediyesi
İnşaat Aşamasında
Çay Belediyesi
İşletmede 2.300 m3/gün
Düzağaç (Düzağaç Bld. + Tokuşlar Bld. + Güney Bld.)
İşletmede 2.000 m3/gün
Karaadilli Belediyesi
İşletmede 600 m3/gün
İscehisar Belediyesi
İnşaat Aşamasında
2014
Döğer Belediyesi
İnşaat Aşamasında
2014
Dereçine Belediyesi
İnşaat Aşamasında
2014
Çiçektepe Belediyesi
Doğal arıtma
Kemerkaya Belediyesi
Doğal arıtma
Sandıklı Belediyesi
İnşaat Aşamasında
2014
2014 mayıs
ISINMA, EGZOZ VE GÜRÜLTÜ
İlimizde 18 adet istasyonda egzoz ölçümü yapılmaktadır.
2013 yılında 51.345 aracın egzoz ölçümü yapılmıştır. 450 adet
araç denetlenmiştir.
İl Merkezinde Gürültü ve Isınma Kaynaklı Kirliliğinin
Kontrolü için Bakanlığımızca Afyonkarahisar Belediyesi Yetkili
kılınmıştır.
www.havaizleme.gov.tr internet adresinden istasyonumuzdaki
ölçülen hava kalitesi online olarak izlenmektedir.
Eğitim ve Sosyal Faaliyetler
5 Haziran Çevre Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilere,
Hükümlülere ve Askeri personellerimize eğitimler verilmektedir.
Zafer
Kalkınma
Ajansına
sunulan
Projelerde
Müdürlüğümüz Proje ortağı ve Proje iştirakcısı olarak iki projede
görev almıştır.
İZİN VE DENETİM AMAÇLI ALINAN
NUMUNELER
ATIKSU
48
ARITMA
ÇAMURU
7
TEHLİKELİ ATIK
KÖMÜR
TOPLAM
1
9
62
Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
www.csb.gov.tr/iller/afyon/
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
4 459 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа