close

Enter

Log in using OpenID

2014/143 kirveli mahallesi 2472 ada 14 parsele yapılacak inşaat ile

embedDownload
- I-
T.C.
SALiHLIBELEDiYESi
KararNo
Kirveli Mahallesi 2472 ada 14 parsele
yapilacak ins.aat ile ilgili imar plan
notlannm 40. maddesinde belirtilen
otopark bedeli almmasina ili§kin ifadenin
kaldinlmasi talebinin gorus.ulmesi.
20.00
Karar Tarihi
04/11/2014
Konusu
Evrak No
673202
Saat
Geli§ Tarihi
27/10/2014
Kesinle§tirme Tarih 07/11/2014
Tekrar Gbru§ulecek mi?
BELEDIYE BA$KANI
DIVAN KATiBI
MECLiS UYERLERl
GECICi DIVAN KATIBi
.
MECLiS KARARI
Evrak Dairesi
PLAN PROJE MUDURLUGU KALEMi
2014/143
H
:Zeki KAYDA
:Beray ERllVKZeynel Abidin ALPASLAN
:Zeki KAYDA.Zehra TlRYAKLSabahallin TEKDAL.Yahm §ENKAYA,Osman
VURAL.Ccvdet ZURNACI.Bcray ERIMNuri KAYA.Segil CAN.Cemal
SAHiN.Huseyin Emre EROL.Basri ERSOY,Yiicel KA$IKCI,Giirol ERSOY.
Hasan DORCAJsa YILDIRIM,Mustafa MERMl.Ccm YALVAQ,Mesut
CEYLAN.Mural GlRGiN,Koray KAPLAN,Zeynel Abidin ALPASLAN.Mehmet
QAKIR^Mustafa BULUT.Mchmet §ANVER,Volkan GOKMENER.Hidayel
DENIZ.Mevli PEHLJVAN.Alpaslan BALCLFcrayi ASLAN.Abdulkadir"
AKKAPLAN,Cihan SARl(K.a1ilinadi)
:
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayih Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri
geregince gundeminde bulunan konulan gbrii§up karara baglamak iizere 04/11/2014 gunu
saat 20.00 Me Belediye Meclis Salonunda Balkan dahil 32 meclis mevcudunun 31
iiyesinin katilimiyla toplandi.
GUNDEM MADDESI: 3- Kirveli Mahallesi, 2472 ada, 14 parsele yapilacak insaat ile
ilgili imar plan notlarmm 40. maddesinde belirtilen otopark bedeli almmasina iliskin
ifadenin kaldinlmasi talebinin gorusiilmesi.
Yazi I§leri Miiduru Talat YILD1RIM; Belediye Ba§kanlik Makamma; §ehir imar
plamnda Kirveli Mahallesi, 2472 ada, 14 parsel, Blok nizam 4 kat, 5 metre on bah^e yapila§ma
nizammda olup, ta§mmaz iizerine yapllmak istenen otopark katli, 10 daireli binanm imar plan
notlannm 40. maddesine gore her daire i^in bir otopark aynlmasi zoruniulugu nedeniyle
otopark katmda 6 adet otopark projelendirilebildigi geriye kalan 4 otopark icin ise otopark
bedeli talep edildigi belirtilmektedir.
imar plan notlarmm 40. Maddesine gore otopark katmda projelendirilemeyen otoparklar
i?in aynca bedel odenmemesi ile ilgili imar plan notu degisjkligi yapilmasi talebi 14.10.2014
tarihli imar komisyon toplantilarinda incelenmi§tir.
Yukanda konusu belirtilen imar plan notu ile ilgili talep edilen degi§ikligin yapilip
yapilmayacagmm Belediye Meclisince incelenerek karar alinmasim musaadelerinize arz
ederim. Plan Proje Miidiir Vk.
Belediye ve Meclis Basjcani Zeki KAYDA; Hasan Bey bilgi verelim.
Soz alan daire gorevlisi Hasan AYDIN; iyi ak$amlar efendim. Giindemimizin bu maddesi
$ehir imar Plan Notlarimizm 40. maddesindeki 2. Paragrafm degi§ikligine yoneliktir. §6yle ki;
Mesken alanlannda otopark kati yapildigi takdirde her daire icin, yapilan her daire ifin bir
otopark yeri planlanmasi zorunludur. Eger bu kar§ilanarnadigi takdirde her daire i9in,
kar§ilanamayan her daire icin otopark bedeli odenir. §eklinde bir ifade var. Vatanda§imiz
talebinde kendi hazirladigi 10 dairelik bir ins.aatta alti daireye otopark planladigmi dort dairesi
icin kar§ilanamadigi ipin zemin katmda, otopark katmda bunun bedelinin istendigini
belirtmekte ve bunun uygulanmadigi ve bu yonde ilan notu degisjkligi yapilmasmi
-2T.C.
SALIHLiBELEDiYESi
MECLIS KARARI
istemektedir. Komisyonumuz bu konuyu incelemistir, efendim.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Evet Hasan Bey' e tesekkiir ediyoruz.
Komisyon raporu.
imar Komisyon Sozciisii Koray KAPLAN; Komisyonumuzca yapilan incelemede; imar
plan notlarmin 40. Maddesine gore otopark katt yapilan binalarda her daire icin gosterilmesi
gereken otopark yerinden daha az miktarda otopark alani gosterilen otopark katlarmda
gosterilemeyen otopark miktan bedelinin almmasi yonundeki plan notu karannm
degistirilmesi talebinin; Kent biitunundeki otopark sorununun coziilmesi ve araclann yol
iizerine park etmesinin engellenerek parse!! icinde otopark alani aynlmasi amaciyla yiirurluge
konulan imar plan notlarmin 40. maddesindeki otopark kati yapimma iliskin uygulamada
sorunlar yaratacagl ve plan notu uygulamasmdan otopark sorununun cozumune yonelik elde
edilecek faydanin ortadan kalkmasma neden olacagmdan talebin reddi komisyonumuzca
uygun gbrulmustur.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Evet komisyon raporu bu dogrultuda,
gruplann herhangi bir sozii var mi? Milliyetci Hareket Partisi, konuyla ilgili? Yok Cumhuriyet
Halk Partisi?
Grubu adma soz alan iiye Mesut CEYLAN; Bu komisyon kararma aynen katiliyoruz.
Daha onceki donemde bu karar ahmrken ben imar komisyonundaydim. Amac aynen arkadasm
belirttigi gibi parseli icerisinde otopark sorununun karsilanmasi idi. Ve baska amapla da bu
seyin kulfamlmamasiydi. Yine o ara sozu edildi, otopark gelirleri yine belediyenin onemli
gelirlerinden eger karsilanamayan kisimda mutlaka karsilansm diye kararlasttnldi.
Arkadaslann karan isabetli, aynen katiliyoruz.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; AK Partili arkadaslar? Evet.
Konu hakkinda baska soz almak isteyen olmadigi gortilerek geregi goriisiildu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Gundemin 3. Maddesini
komisyondan geldigi sekli ile; imar plan notlarmin 40. Maddesine gore otopark kati yapilan
binalarda her daire i?in gosterilmesi gereken otopark yerinden daha az miktarda otopark alani
gosterilen otopark katlarmda gosterilemeyen otopark miktan bedelinin almmasi yonundeki
plan notu karannin degistirilmesi talebinin kent butuniindeki otopark sorununun Qozulmesi ve
araclarm yol iizerine park etmesinin engellenerek parseli iginde otopark alani aynlmasi
amaciyla yiirurluge konulan imar plan notlarmin 40. maddesindeki otopark kati yapimma
iliskin uygulamada sorunlar yaratacagl ve plan notu uygulamasmdan otopark sorununun
coziimune yonelik elde edilecek faydanin ortadan kalkmasma neden olacagmdan talebin ret
edilmesi hususunu oylarmiza sunuyorum arkadaslar. Kabul edenler? 31 oy.
Kabul
etmeyenler? Yok. Qekimserler? Yok. Oy birligiyle kabul edilmistir.
Bcrav ERIM
Meclis Oyesi
Divan Katibi
Zeynel Abidin ALPASLAN
Meclis Uyesi
Divan Katibi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
626 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content