close

Вход

Log in using OpenID

497-0001 - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

embedDownload
T.C.
EGB ÜNiVERSİTESi
ziRAAT FAKüLTEsi
TARIM
ıııı«iNıı-ını eöıüNrü
DENEYRAPORU
Rapor No: 2869
EKDIAL
Tek Dingilli Tarım Arabası
(3,5 Tonluk, Arkaya Devirme Sac Kasalı)
Bu dcnc}, r.poru kIedili sıtlşa esas olup, mtlkinc cmnitct },önctmcliği (20{)6/.12l.,\-|') kap§ınıl
Rapor Tarihi: 13.05.2014
IZMIR
§t
dı
Ege Universitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 35100 - Bornova / izMiR
Tel:232 3l1 26 56 Faks: 232 342 76 42 e-posta: [email protected],tr
1
Rapor No: 2869 - Rapor Tarihi: l3.05.2014
Yaprmcı
Kuruluş
:
EKDIAL Ziraat Aletleri
Yeni Sanayi Sitesi B: 1 Blok
5
13 Sok.
No:4
Nazilli/AYDIN
Deney İçin Başvuran
Kuruluş
:
EKDİAL Ziraat Aletleri
Yeni Sanayi Sitesi B:1 Blok 513 Sok. No:4
Nazilli/AYDIN
Deneyi Yapan Kuruluş
:
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Makinalan Bölümü
Bornova/İZMİR
Deneyin Yapıldığı
Yer
Deney Süresi
Deneyi Yapılan
Makinanrn
Adı
Markası
Tipi
YapımY ı
Seri No
Deney
Tipi
Deneyin Aınacr
,I
F
:
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
|
29,01.2014
Tarım Makinalaıı Bölümü Deney Laboratuvarı ve
Tarım Arabası - Su Tankeri Deneme Pisti
Bornova/IZMIR
-
13.05.20l4
;
:
:
:
ı
:
358
:
Uygulama
:
EKDİAL
Tarım Arabasr
EKDİAL
Tek Dingilli, 3,5 Tonluk, Arkaya Devirme Sac Kasah
2014
Tek Dingilti 3,5 Tonluk Tarım Arabası'nn
ülkemiz koşullarında kullanım değerinin saptanması
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 35100 _ Bornova / İZMiR
Te|:232 3l| 26 56 Faks: 232 342 76 42 e-posta: [email protected]
Rapor No: 2869 - Rapor Tarihi: 13.05.2014
1. TANITIM
EKDİAL Ziraai A|etleri (AYDIN) fiımasr
tarafından imal edilen ve Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü aracıhğı
29.01.2014 tarih ve 70390991.155-01-02-(1137)-3882-8708
ile
bölümümüze gelen
sayılr yazısında "Tarım Römorku 3,5
ton" olarak adlandırılan tarım arabası; 3,5 toııluk, tek dingilli, lastik tekerlekli, yaprak yaylı, arkaya
doğru devirme sac kasalr, traktöflin hi&olik kumanda diizeninden hareket alaır hidro_mekanik fiene
sahip, traktörle çekilir tip bir tanm arabasıdır (Şekil 1).
EKDiAL Tek Dingilli
3,5 Tonluk Tarım Arabası'nın aıa çah yan kirişleri, 3000 mm
uzuııluğundaki 2 adet 160 mm'lik "U" profilin özel şekillendirilerek krvnlmasıyla ve ön taraftan
kaYnakla birleŞtirilmesiyle oluşfurulmuşfur. Ana çatı arka kirişi ise1000 mm uzurıluğundaki 160
mm'lik "U" Profilin yan kirişlere kayrıaklanması ile oluşturulmuştur. Ana çatı ön tarafından 600 mm
geride 100 mm'lik "L" profil kiriş, ana çatı kirişleri altına ve ilerleme yöniine dik olaıak
kalrıaklanmıŞtır. Hidrolik silindir, bu parçaya 13 mm'lik sacdan kesilerek kaynaklanmış bağlantı
kulaklarına 25 mm çaph bir pim ile futtuırılmuşfur.
Tarım arabası kasasırun uzun kirişleri 2 adet 3000 mm uzunluğundaki 120 mm'lik .'U''
Profilden YaPılmıŞtır. Arka kiriş üzerine 20 mm'lik sacdan kesilmiş kulaklar kaynaklanmıştır. Bu
kulaklara 25 mm ÇaPındaki devirme pimleri geçirilerek kasanrn ana
çahya bağlanması sağlarımrştır.
Arra Çatı ön taraflndan 245 mm geride kirişler ıizerine açık kısım]an kapatılmış 80 mm,lik,,U,, profi1
ilerleme Yönüne dik kayııaklanmıştır. Kasa çatısı iizerinde 2,5 mm'lik sacdan trapez
şekli verilmiş 21
adet 1900 mm ve 1 adü 1270 mm uzunluğıında enine kirişler bulunmaktadr. Kalınlığ
4 mm olan
kasa taban sacl bu kirişler ijzerine oturtulmuştur. Kasa ön kenarındarı 1530 mm geride
120 mm,lik
açık ağzı kapatılmış "U" profil, tanm arabası kasasrnın uzun kirişleri arasma kal,ııaklanmıştır.
Bu
kiriŞe kaYnaklanan t3 mm'lik sacdan kesilmiş kulaklara hidrolik kaldrma silindirinin
üst bağ]ant1
noktası 25 mm çapındaki bir pim ile tuthrrulmuşfur.
Arabanın çeki oku, saç malzemeden, dikdörtgen kesitli kapalı bir profil olup
uç kısma doğru
giderek daralan kesitte yapılmıştır.
Çeki oku halkasının kalınlığı 35 mm ve delik çapı 50 mm'dir.
Kapaklar 2,5 mm'lik sacdan yapılmrştır. Yan kapaklar 4'er, arka kapak ise
3 adet menteşe
etrafinda 1.ukandan aşağiya doğru açılabilmektedir.
Yaı
kapaklarda 4'er, arka
adet ilave kanat takma 1uvası bulruımaktadır.
Tarım arabasr dingili 70 mm'lik içi dolu daire kesit profilden
silindiri 1 adet olup, dingilin üst kısmına yerleştirilmiştir. Silindirden
sistem yardırnıyla tekerlek balatalarına iletilmektedir. Kampana
ve
yapılmıştır.
Ege Univer§itesi, ziraat Fakült€si Tarım Makinalarl Bölümü, 35l00 Bornova / iZMiR
Tel: 232 31l 26 56 F'aks: 23234276 42 e-posta: [email protected]
Rapor No: 2869 - Rapor Tarihi: l3.05.2014
Dayama ayağ çeki oku kenanna kaynatılan bir 1uva içinde aşağı
1ukan hareket edecek
şekilde yapılmış ve 2 farklı ü,iikseklikte bir pim ile sabitlenebilmektedir.
Tanm arabası iizerinde kasaya konulan yiikün bağlanması için hazrlanmış 16 adet 13 mm
ÇaPında kaııcalar bulunmaktadır. Tanm arabasrnrn ilerleme yöniine göre sağ çatı kirişi iizerinde
avadanlık kutusu bulunmaktadır.
Tarım arabasırun kasası drş krsmı kıımzı, kasa içi gri ve şasisi mavi renge boyanmış olup,
üzerinde markası, firma telefonu ve imal yeri yazıhür. Tanm arabası arka tarafinda
çamurluklar
i2erinde traktöriln elektrik donanımındarı kumandal ı 2 adet sinyal lambası ve kasa arka kapağı
üzerinde azamj tıız Yazısı bulunmaktadır. Ana kiriş ön tarafında tarım arabası ile ilgili bilgileri
içeren
metal bir etiket bulunmaktadır.
Şekil
1.
Tarım arabasının genel görünüşü
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tanm Makinalart Bölümü, 35l00 Bornova / İZMİR
Tel:23231l2656 Faks:2323427642 e-posta: [email protected],edu.tr
Rapor No: 2869 Rapor Tarihi: 13.05.2014
2. TEKNiKÖZELLiKLERveÖr,çÜr,on
EKDİAL Tek Dingilli 3,5 Tonluk Tarım
Arabası'nın şasisinin yer düzlemine paralel
olduğu durumda aşağıdaki değerler belirlenmiştir.
Uzunluk (l,)
4140 mm
Genişlik
2000 mm
(bu)
Yiikseklik (hJ
1720mm
Kasa tabanrnın yerden yüksekliği (h6 + r)
995 mm
Kasa iç bolutlan (lt, bt, ht)
2930x1830x380 mm
Dingil ile arka kapak arası (U)
635 mm
Dingil ile devime pimi arası uzaklık (J1)
635 mm
Dingil ile çeki halkası arası uzaklık
Dingil ile dayama ayağı arası uzaklık (l
3310 mm
)
Ağıılık merkezinin dingilden yüksekliği (h) (yiiksüz)
Ağırlık merkezinin dingilden uzaklığı (a) (yiiksiiz)
Kasa devirme açısı (en fazla)
Hidrolik silindir uzunluğu
Hidrolik silindir dış çapı (a')
Hidrolik silindir piston mili çapı (a), (2 kademeli)
Makaslardaki yaprak sayısı
Gresörlük sayısı
Tekerlek lastiklei (2 adet)
Tekerlek yançapı (r)
İz genişliği (b)
Çeki halkasırun yerden yüksekliği
Dingil ölçüsü ve kesiti
Kamparıa iç çapı (a)
Fren balata bolutlan
Rulman numarası
Ağırlık
Aruna )ruKu
2400 mm
402mm
680,4 mm
41,
530 mm
115 mm
90 ve 60 mm
19 adet
8 adet
9.00 - 16 12
PR
430 mm (yiiksriz konumda)
1630 mm
430 mm
O70 mm, içi dolu
310mm
310x5Ox7 mm
32211(iç),32208 (üş)
1260 kg
3500 kg
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 35100 Bornova / İzMiR
Tel,: 232 3ll 26 56 Faks: 232 342 76 42 e_posta: [email protected]
5
Rapor No: 2869 - Rapor Tarihi: 13.05.20l4
3. DENEYKOŞULLARJ
Denemeler, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Deney Laboratuvarı
ve Tanm Arabası - Su Tankeri Deneme Pistinde yapılmtştır.
4. DENEYYÖNTEMi
Denemeler, tanm arabası denemelerinde kullanlaıı yöntem ve esaslara göIe yiırütiilmüştiir.
Laboratuvarda teknik uzman incelemesi ve stabilite denemeleri ile hesaplamalan yapıldıktan
soıır4
anma Yükü ile Yiiklenerek tekerlekler arasrnda 20-25 cm'lik fark yaratabilen ve
böylece dingil ile
ÇatlYı her Yönde eğilme ve burulmaya zorlayan özel şekilde yapılmış engebeli bir pist iizerinde,
YaklaŞıt 30000 kez düŞeY zorlanmay4 23500 kez de brırulmaya maruz ka]acak kadar
çalıştırılarak
sağlamlık denemesi uYgulaımıştlr. Tanm arabası boş iken kasa devirme açrsrna kadar
kaldınlmış ve
bu noktada 150 atmosfer basınca ulaşılmcaya kadar hidrolik kaldırma
silindiri ytiklenmiştir. Bu işlem
l0 kez tekarlanmıŞür. Tarım
arabası kasası arıma
yfüü kadar yiiklüyken kasa eğimi takriben
15,,ye
kadar 50 kez kaldırılarak hidrolik kaldırma diizeninin sağlamlığı,
çeşitli tanmsal işlerde çahştınlarak
iŞe uygunluk durumu sınanmıştır. Ayrrca tarrm arabası Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi.nde pratik
koşullarda kullanılmıştır.
5. DENEY SONUÇLARI
Ve
DEĞERLENDİRME
Yapıları sağlamlık denemeleri sonucunda,
EKDiAL Tek Dingilli 3,5 Tonluk
Tarım
Arabasl'nın Yeteri kadar sağlam olduğu anlaşılmıştır. Denemeler sonucu
yapılan kontrolde herhangi
bir knlma, fazla aŞınma ve kalıcı değişikliğe rastlarıınamışhr. Tanm arabasının
sağlamlığı genel
olarak ifldir. ÇeŞitli tarımsal materyal ile yfülendiğinde ağırlık
merkezinin yeri ve eğime dik olarak
çalışma sınırlan ile yiiksiiz ağırlık merkezinin yeri Çizelge 1'de verilmiştir.
Çizelge 1.
EKDiAL
Tek Dingilli 3,5 Ton]uk Tarım Arabası'nın stabilite özeilik]eri
Ağırlık Merkezi
Eğimde
DingildenUzaklığı DingildenYüksekliği Çalışm-aSınırlarr
Balya samanı
790,4
1410,7
Buğday
790,4
814,5
Nehir kumu
790,4
65s )
Tanm arabasırun kendi ağırlığı aıma ytikiiniin yaklaşık
%36'sı
dtizgiln doğrusal hareket sırasnda
çeki halkasına gelen bindirme yiikü
iken
toplam
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 35100 Bornova / İzMiR
Tel: 232 3l l 26 56 Faks: 232 342 76 42 e-posta: [email protected]
Rapor No: 2869 - Rapor Tarihi: 13.05.2014
ağflığınrn yaklaşık
o/o
2|'i kadardt Yapılan
hesaplamalar sonucunda yiikiin etkisiyle iastiklerde
meYdana gelen büzülmeler de dikkate alınarak tanm arabasınn 32,3"'lk meyile kadar stabil olarak
çalışabileceği saptaımıştır.
Kasanın en fazla kalhş açısı hidrolik silindirlerin tiim kademeleri açıldığında 41" olmaktadır.
Kasanrn 2930x1830x380 rnrn bo}utundaki 1ükleme hacmi, anma
ı.iikü kadar nehir kumu yiiklemeye
elveıiŞlidir. Tanm arabasr anma ytikü kadar nehir kumu ile yiiklendiğinde yiikiin kasa tabanııdan
1,iiksekliği 362,6 mm, yerden yiiksekliği ise 1357,6 mm olmaktadr.
Dingil, tekerlekleı ve dayama ayağ yeteri kadar sağlamdır.
6. SONUÇ
EKDiAL Ziraat
Atetleri (AYDIN) fumas1 tarafindan imal edilen 3,5 tonluk, tek dingilli,
lastik tekerlekli, makaslı, arkaya doğru devirme sac kasalı ve traktörle
çekilen tanm arabası; stabilite
ve işe uyguıluk açrsından tanmsal amaçlarla kullarulabilecek yeterliliktedir.
EKDİAL Tek Dingilli
3,5 Tonluk Tarım Arabasr amacrna uygundur.
Bu deney raporu tümü dışrnda, izin alınmadan lasınen
çoğaltrlamaz.
Ege Üniversitesi, Ziraat Faküıtesi Tarım Makinaları Bölümü, 35100 Bornova / izMiR
Te\ 232 3ll 26 56 Faks: 232 342 76 42 e-posta: [email protected]
Rapor No: 2869 - Rapor Tarihi: l3.05.20l4
DENEYKURULI]
Prof. Dr. Hamdi BİLGEN
Prof. Dr. Harun
/1,-/ı
Doç. Dr. Hüseyin
YALÇIN
t\ü},v^
GULER
Arş. Gör. Dr. Erkan URKA N
Bu rapor 7 sayfa ve ...-... ekten oluşmuştur.
Bu deney raporu 13.05.2014
l3.05.2014
-
13.05.2019 tarihleri arasında geçerlidir.
Prof. Dr. Erdem
Yukandaki imzalann Deney Kurulu üyelerine ait olduğunu onaylaıır.
13.05.2014
AYKAS
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 159 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа