close

Enter

Log in using OpenID

Coğrafi Bilimler Dergisi - Ankara Üniversitesi Dergiler Veritabanı

embedDownload
Basılı / Print ISSN 1303-5881
Elektronik/Online ISSN 1308-9765
Coğrafi
Bilimler
Dergisi
Turkish Journal of Geographical Sciences
Cilt 11, Sayı 2, Ekim 2013
Volume 11, Number 2, October 2013
TÜCAUM
Ankara Üniversitesi
Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM)
Coğrafi Bilimler Dergisi (Turkish Journal of Geographical Sciences)
Basılı / Print ISSN:1303-5851, Elektronik / Online ISSN: 1308-9765
Cilt /Volume: 11 • Sayı / Number: 2 • Yıl/Year: Ekim/October 2013
Yayın Sahibinin Adı/ Owner
Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve
Uygulama Merkezi Adına
Ali ÖZÇAĞLAR
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü/ Publisher Manager
Hakan YĠĞĠTBAġIOĞLU
Yayın İdare Merkezi Adresi/ Correspondence
Ankara Üniversitesi
Türkiye Coğrafyası AraĢtırma ve Uygulama Merkezi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü
06100 Sıhhiye/Ankara-Türkiye
Yayın İdare Merkezi Telefonu
(312) 310 32 80 /1211
Fax
(312) 310 57 13
Sürdürüm ve İletişim
[email protected]
URL
http://dergiler.ankara.edu.tr/
(http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=33)
Yayının Türü
Yaygın süreli yayın
Kapak Fotoğrafı/Cover Design
Anıtkabir, Hitit Anıtı,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
.
Basımcının Adı/Print Office
Ankara Üniversitesi Basımevi
ĠncitaĢ Sokak No:10
BeĢevler-Ankara
Basımcının Telefonu
0312 213 66 55
Basım Tarihi/Yeri
18/07/2014-Ankara
Editörler Kurulu / Editorial Board
Ali ÖZÇAĞLAR (Baş Editör / Editor in Chief)
Mehmet SOMUNCU (Editör / Editor)
Hakan YĠĞĠTBAġIOĞLU (Editör / Editor)
Necla TÜRKOĞLU (Editör / Editor)
M.Murat YÜCEġAHĠN (Editör / Editor)
Kerime KARABACAK (Sekreter / Editorial Secretary)
Danışma Kurulu / Advisory Board
Nevin AKPINAR, Ankara Üniversitesi
Meral AVCI, Ġstanbul Üniversitesi
Sedat AVCI, Ġstanbul Üniversitesi
Füsun BAYKAL, Ege Üniversitesi
Ġhsan BULUT, Atatürk Üniversitesi
Ġhsan ÇĠÇEK, Ankara Üniversitesi
Hayati DOĞANAY, Atatürk Üniversitesi
Suna DOĞANER, Ġstanbul Üniversitesi
Ali Fuat DOĞU, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Emrullah GÜNEY, Dicle Üniversitesi
Mutlu GÜNGÖRDÜ, Ġstanbul Üniversitesi
Ġlhan KAYAN, Ege Üniversitesi
Telat KOÇ, On Sekiz Mart Üniversitesi
Saliha KODAY, Atatürk Üniversitesi
BarıĢ MATER, Ġstanbul Üniversitesi
Mustafa MUTLUER, Ege Üniversitesi
Ertuğ ÖNER, Ege Üniversitesi
Ali ÖZÇAĞLAR, Ankara Üniversitesi
Nazmiye ÖZGÜÇ, Ġstanbul Üniversitesi
E. Murat ÖZGÜR, Ankara Üniversitesi
Saadettin TONBUL, Fırat Üniversitesi
Harun TUNÇEL, Bilecik Üniversitesi
Murat TÜRKEġ, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi
Ali UZUN, On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Hakan YĠĞĠTBAġIOĞLU, Ankara Üniversitesi
► Coğrafi Bilimler Dergisi, hakemli bir dergi olup 2003
yılından itibaren yılda iki sayı olarak
yayımlanmaktadır.
►Coğrafi Bilimler Dergisi “TÜBİTAK-ULAKBİM
Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT)” ve “Academia
Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS INDEX)” tarafından
dizinlenmektedir.
►Ġsimler soyadı sırasına göre alfabetik olarak
düzenlenmiĢtir.
►Derginin elektronik sürümüne
http://dergiler.ankara.edu.tr adresinden ulaĢılabilir.
Basılı / Print ISSN:1303-5851, Elektronik / Online ISSN: 1308-9765
Coğrafi Bilimler Dergisi /Turkish Journal of Geographical Sciences
Tüm Hakları saklıdır. Bu derginin tamamı ya da dergide yer alan bilimsel çalıĢmaların bir kısmı ya
da tamamı 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası AraĢtırma
ve Uygulama Merkezinin yazılı izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir
kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayımlanamaz.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE COĞRAFYASI ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ
(TÜCAUM)
COĞRAFİ BİLİMLER DERGİSİ
Turkish Journal of Geographical Sciences
Basılı / Print ISSN:1303-5851, Elektronik / Online ISSN: 1308-9765
Cilt /Volume: 11
Sayı / Number: 2
Yıl /Year: Ekim/October 2013
İçindekiler/ Contents
Sayfa/Page
Nüfusları 2000’in Altına İndiği için Belediye Teşkilatları Kaldırılan Yerleşmeler Üzerine
Coğrafi Bir Analiz...............................................................................................................................
A Geographical analysis of the settlements municipalities of which have been abolished due to the
population with less than 2000
Nurettin Özgen
75
Ege Bölgesi’nde Yağışın Mekânsal Dağılımı....................................................................................
Spatial distribution of precipitation in Aegean Region
Olgu Aydın, Ġhsan Çiçek
101
Karpaz Yarımadasında Tarımsal Arazi Kullanımı ve Planlama Önerileri …………………...
Agricultural land use in Karpas Peninsula and planning suggestions
Kerime Karabacak, Ali Özçağlar
121
İkametgâh Memnuniyeti Bağlamında Konut Yeri Seçimi ve İkametgâh Hareketliliği:
Bolu Kenti Örneği.………………………………………………………………………………......
Housing location choice and residential mobility in the context of residential satisfaction: The case
of Bolu city
M. Ragıp Kalelioğlu, E.Murat Özgür
149
Çorum Merkez İlçede Arazi Kullanımının Zamansal Değişimi
(1987-2011) ve Çevresel Etkileri………………………..………………………………………......
Temporal Change (1987-2011) and Environmental Effects of Land Use in Central District of
Çorum
Ali Ekber Gülersoy
169
Coğrafi Bilimler Dergisi Yayın İlkeleri…………………………………………………………….
195
Basılı / Print ISSN:1303-5851, Elektronik / Online ISSN: 1308-9765
Coğrafi Bilimler Dergisi /Turkish Journal of Geographical Sciences
Tüm Hakları saklıdır. Bu derginin tamamı ya da dergide yer alan bilimsel çalıĢmaların bir kısmı ya
da tamamı 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası AraĢtırma
ve Uygulama Merkezinin yazılı izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir
kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayımlanamaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 714 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content