close

Enter

Log in using OpenID

Çevre Bilgilendirme Toplantısı 2014

embedDownload
18 Nisan 2014

İlgili mevzuat
Tamamlanması gereken belgeler

Çevre görevlisi faaliyetleri



◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
ÇED
Çevre İzni
Atıksu Bağlantı Belgesi
Beyanlar
Atık nakline ilişkin belgeler
Emisyon ölçümleri
Acil durum planları, MGBF’ler
◦ İç denetimler
◦ Eğitimler
Saha çalışmaları
Çevre cezaları
2

















2872 sayılı Çevre Kanunu
ÇED Yönetmeliği
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
Çevre Denetimi Yönetmeliği
Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında
Yönetmelik
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
OSB Uygulama Yönetmeliği
http://www.mevzuat.gov.tr
3


Güncel kapasite raporu
Tesisin kurulduğu günden bu yana alınmış olan;
◦ ÇED Olumlu veya
◦ ÇED Gerekli Değildir veya
◦ Kapsam dışı yazıları
 Mevcut
ÇED yazılarının tesisteki tüm prosesleri ve
güncel kapasite değerlerini kapsayıp kapsamadığı
kontrol edilmeli.
 Eğer bir eksiklik varsa acilen GOSB üzerinden İl
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvuru
yapılmalı.
4

Çevre İzni/GFB veya
kapsamdışı yazısı
◦ Tesis çevre izni
kapsamında ise,
 İzin belgesi
 Emisyon ölçüm
raporları (kapsam
içindeki tesisler için 2
yılda bir yaptırılması
zorunlu)
5

Atıksu bağlantı izin belgesi (GOSB)
◦ Süresi geçmiş ise yenilenmeli
◦ Yenileme için:
 Dilekçe
 Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Formu
 Parsel yağmur suyu ve atıksu hatlarını gösterir altyapı
vaziyet planı
6


Endüstriyel Atık Yönetim Planı ve onay yazısı
2013 yılına ilişkin atık beyanları
◦ TABS çıktısı
◦ Piyasaya Süren Müracaat Formu (Ek-5)
◦ Atık Yağ Beyan Formu
 Atık yağ analiz raporu


SEVESO beyanı
Atıksu Bilgi Sistemi çıktısı
7
8
9
10
11

Atık taşımasına ve bertarafına ilişkin belgeler
◦ Ulusal Atık Taşıma Formları (UATF)
◦ Sevk irsaliyeleri
◦ Atık geri kazanım/bertaraf ve nakliye firmaları ile
yapılan sözleşmeler
◦ Geri kazanım/bertaraf firmalarının lisansları
◦ Nakliyede kullanılan araçların atık taşıma lisanslar
◦ Faturalar
◦ Tıbbi atık sözleşmesi
◦ Tıbbi atık sevk pusulaları
◦ Bitkisel atık yağ bertarafına ilişkin UATF’ler
12





Geçici atık depolama izni
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
Acil durum planları ve dokümanları
MGBF’ler (Türkçe olmalı ve kullanım yerinde
kolay ulaşılabilir şekilde bulunmalı)
Üretim konusuna özgü diğer belgeler
◦ Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü
Yönetmeliği’ne istinaden yapılan beyanlar
◦ Ambalaj Üreticisi Müracaat Formu (Ek-4)
13
14

Çevre görevlisi faaliyetleri
Danışmanlık alınıyorsa sözleşmesi
Yıllık iç denetim tutanakları
Aylık iç denetim tutanakları
Eğitim kayıtları (çevre mevzuatı, kazalara müdahale,
kimyasalların kullanımı, MSDS’ler, ilk yardım, vb)
◦ Yapılan aktiviteler, alınan önlemler ve tespit edilen
uygunsuzluklara ilişkin kayıtlar
◦
◦
◦
◦
15

Üretim alanı

Depo alanları

Atık sahası
◦ ÇED ve kapasite raporu ile Çevre İzni’nde belirtilen
faaliyet konularına uygunluk
◦ Emisyon ve atık kaynakları
◦ Depolama koşulları
◦ MGBF’lerin Türkçe olarak depo sahasında bulunması
◦ Fiziksel şartlar: Beton zeminde, üzeri kapalı, drenajı kör
bir kuyuda sonlanan, atık türlerine göre uygun şekilde
bölümlenmiş, olası kazalara karşı önlemleri alınmış,
uygun işaretlemeleri yapılmış
◦ Atıkların uygun şekilde tasniflenmesi, ambalajlanması,
etiketlenmesi
16
Ceza Tutarı (TL)
Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine
getirmeme
ÇED sürecine başlamadan/tamamlamadan inşaata
başlama veya faaliyete geçme
10.553
Proje bedelinin
%2’si
ÇED sürecinde verilen taahhütnameye aykırı
davranma
17.594
Standartlara aykırı olarak atıkları toprağa verme
42.232
Acil durum plânlarını usûl ve esaslara uygun olarak
hazırlamama, uygulanması için gerekli tedbirleri
almama, ekip ve ekipmanları bulundurmama, yerel,
bölgesel ve ulusal acil durum plânlarına uymama
21.115
Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmama
42.232
Usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı
olarak atık toplama, taşıma, geçici ve ara depolama
yapma, geri kazanma, geri dönüşüm sağlama,
tekrar kullanma veya bertaraf etme
42.232
17
Ceza Tutarı (TL)
Emisyon konulu çevre iznine tâbi tesisleri, izin
almadan kurma ve işletme veya iznin iptal edilmesine
rağmen kurmaya ve işletmeye devam etme veya bu
tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapma
veya yetkili makamların gerekli gördükleri
değişiklikleri tanınan sürede yapmama
42.232
İzne tabi tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle
belirlenen sınırları aşması durumunda
84.468
İzne tâbi tesisleri, aldıkları izin belgesinde veya
yönetmeliklerde öngörülen önlemleri almadan veya
yönetmeliklerde belirlenen emisyon standartlarına ve
sınırlamalarına aykırı olarak işletme
42.232
izne tâbi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında
yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona
neden olma
10.553
18
www.gosb.com.tr
19
Teşekkür ederiz.
[email protected]
648 48 48
20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 045 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content