close

Enter

Log in using OpenID

cep telefonu satın alınacaktır içişleri bakanlığı jandarma genel

embedDownload
CEP TELEFONU SATIN ALINACAKTIR
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ
KOMUTANLIĞI (GÜVERCİNLİK / ANKARA)
300 ADET CEP TELEFONU alım ı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/37607
1-İdarenin
a) Adresi
: ORG.EŞREF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI (İSTANBUL
YOLU CARREFOURSA ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARSISI) 06377 GÜVERCİNLİK
ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
3124565670-71-72-73-74 - 3122780567
c) Elektronik Posta Adresi
¡[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
: 300 ADET CEP TELEFONU
a) Niteliği, türü ve miktarı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
: JANDARMA DEPO KOMUTANLIĞI GECİCİ TESLİM TESELÜM DEPOSU GÜVERCİNLİK /
ANKARA
c) Teslim tarihi
: SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 90 (DOKSAN)
TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR.
a)"Yapılacağı yer
: JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI GÜVERCİNLİK / ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 14.05.2014 - 10:30
4. İhaleye katılabilm e şartları ve is te n ile n belgeler ile yeterlik değerlendirm esinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılm a şartlan ve istenilen belgeler:
4 .1 .1 . Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. G erçek kişi olm ası halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınm ış, ilgisine göre Ticaret
ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olm ası halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınm ış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. T e klif verm eye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. G erçek kişi olm ası halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olm ası halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetim indeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tam am ının bir Ticaret Sicil
G azetesinde bulunm am ası halinde, bu bilgilerin tümünü gösterm ek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alım ın tam am ı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılam az.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonom ik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 .İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale doküm anının görülm esi ve satın alınması:
7.1. İhale doküm anı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası)karşılığı 3.TED.MRK.K.LIĞI / ANKARA
adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye te k lif verecek olanların ihale dokümanını satın alm aları veya EKAP üzerinden e-im za kullanarak indirm eleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ l . l . e
MADDESİNDE BELİRTİLEN İDARE GÖREVLİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR, adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem -kalem leri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalem i m iktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpım ı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşm e im zalanacaktır.
Bu ihalede, işin tam am ı için te klif verilecektir.
10. İstekliler te klif ettikleri bedelin % 3'ünden az olm am ak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici tem inat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür
12. Konsorsiyum olarak ihaleye te klif verilem ez.
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
71 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content