close

Enter

Log in using OpenID

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu

embedDownload
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
c6c2-6ad4-3cb0-85d3-b53bkodu ile teyit edilebilir.
iLr oera vE yENiDEN MUDUR oTARAK conrvlrruoinrur BASvuRU LisrEsi
Ytinetlm
s.No
7
Adr Soyadr
G6rcv Yeri
isMAiL YARDiMciEL
MERKEZ-Tunceli Anadolu Lisesi
I4ERKEZ-Ha Oe tdtp Mestek ve
2 GUNER SoYLEMEZ
Teknik Anadolu Lisesi
rEK r E[-r,en€K ugrelmen zeynet Erot
Anadolu Lisesi
HtsK r EK-peneK ugretmen Zeynel Erol
Anadolu Lisesi
isHAK oRHAN
4 NAIL KALAYCI
HUSEYiN
Unvan/G6r€vi
62
14ERKEZ-Elif
ciintaS itkokutu
MERKEZ-Mesleki Editim Merkezi
rvlEKt\EZ-
7 ALi EKBER YAVUZ
tuncelt turK teteKom Fen
Lisesi
MERKEZ-lUunzur Ortaokulu
22,91
Merkez Halk EBitim MerkeziveASO
20.LO.2074 14.00
Basyardtmctst
Tarih
Mi.iditr
20,33
Merkez Halk EEitim Merkezive ASO
20.70.20L4 14.10
Ogretmen
Matematik
Nlaidiir
Merke? Halk EEitim MerkeziveASO
20.70.2014 74.20
/ l,4ud0r
/ muour
Fizik
Mildur
18,99
Merkez Halk EEitim Merke:ive ASO
20.ro.2014 14.30
Srnf OEretmenlidi
lYiidiir
18,4
Merkez Halk Egitim Merkezive ASO
20.10.20t4 14.40
Tek./Elektrik
Miidilr
1.8,2I
Merkez Halk Editim Merke2iveASO
20.10.2014 14.50
CoErarya
!t0di.tr
78,L4
Merkez Halk EBitim MerkeziveASO
20.10.2074 15.OO
Almanca
Midiir
17,88
72,727 Merkez Halk EEitim Merkezive ASO
20.10.2014 15.10
Beden Eqitimi
Mildiir
17,43
Merkez Halk EEitim Merkezi ve ASO
20.70.20t4 15.20
Srnf odretrnenli6i
Miidir
16,47
Merkez Halk EEitim Merkezi veASO
20.10.2014 1s.30
Snf odretrnenlidi
Miidiir
t5.97
Merkez Halk EEitim Merkezi veASO
20.70.2014 15.40
Merkez Halk EEitim MerkeziveASO
20.ro.2074 15.50
Etitim Merkezive ASO
20.70.2014 16.00
Olretmen
/
ddretmen
ugrermen
Yardrmcrsr
/
Mudur
Yardrmcrsr
Ooretmen
/
/
Nludilr
77
!2
MERKEZ-San Saltuk ilkokulu
TVTEKKEZ-VaI tvlenmet A turKer
MFriN oNER
itkokulu
ogretmen / ogretmen
I{tsRKtz-Hattde
Teknik Anadolu
MERKbz-Namtk
Ieknik Anadolu
SELAHATTiN GOK
13 ERCAN BULUT
Edtp Mesleki ve
Lisesi
Kemal Mesteki ve
Lisesi
PrEKr\EZ-natK Eglltm tvterKezt ve
L4 OZGUR YA6CI
15 OKTAY YILDIRIM
Aksam Sanat Okulu
M ERKEZ-Atahirk Anadolu Lisesi
16 SAHIN YUNEY
MERKEZ-Atatiirk Anadolu Lisesi
TVTEKKEZ- r
77 MURAT SAHiN
UnCeI UZet
Uygulama Merkezi
I.
tql0m
Kademe
PEK r EK-IvtUStata Kemal
18 iBRAHIM ARGUq
/
n4udur
Yardrmcrsr
Lrgretmen
/
Mudur
Yardrmcrsr
/ n4uour
Yardtmcrsr
ugre[nen
ugretmen
/
/
Ooretmen
ugrernen / Mudur
Yardrmclsr
MUdUr
YardrmcEr
Ugretmen
Miidilr
75,97
Miidnr
15,7
Srnf 0gretmenligi
co0ratya
l4ridiir
Pladiir
75,47
t5,26
Merkez Halk EEitim Me.kezive ASO
Merkez Halk tBitim MerkeziveASO
20.70.2014 16.10
20.70.2014 16.20
Tiirk Dili ve Edebiyatr
Mtdiir
15,t2
81,818 Merkez Halk EEitim Merkezive ASO
20.10.2074 16.30
ozel Egitm
tui]diir
74,8
73,737 Merkez Halk EEitim Merkezive ASO
20.70.2074 16.40
/
(pt(
Programlr Anadolu Lisesi
PER r rK-5ent Astsubay Gurset Can
itkokutu
Felsefe
Motorlu Araelar
Teknolojisi
Mudur
Yardrmclsr
Ooretmen
SrnavYeri
EEKtTK-HeKtJOntt(
Miidiir
Basyardrmcrsr
/ r\4uour
Yardrmcrsr
ugreunen
10 REMZi ANCIL
Saaii
Mild0r
Puanr
ugrermen
BARIS CAN
Srnav
rarihi
Fizik
BaSyard rmctst
MERKEZ-Atatiirk Anadolu Lisesi
562lU Slnav
odretmen / doretmen
ugrermen / Muour
Ugrernen
8 AU EKBER ARSLAN
Slnav
Kademesi
ugretmen
6 HAYDAR DURGUN
Ek-z DeE.
Alanr
N4erkez Halk
O$retmen
/
O$retmen
Beden Editimi
Miidilr
14,47
tvlerkez Halk EEitim Merkezive ASO
20.LO.2014 16.50
oEretrnen
/
odretrnen
Snf
OUretmenliUi
Mndiir
14,42
Merkez Halk Egitim Merkezive ASO
20.70.2oa4 17.00
Ooretmen
/ ddretmen
Srnf Ogretmenli0i
Mndnr
L4,37
Merkez Halk EEitim Merkezive ASO
27.70.20t4 09.00
HOZAT-Mohae ilkokutu
odretmen / Odretmen
Srnrf OgretmenliUi
MiidUr
14,08
Merkez Halk EEitim Merke2iveASO
2I.70.20!4 ,9.10
22 BULENT YASAR
MERKEz-Atatiirk ilkokulu
ddretmen / Odretmen
Srnrf OEretmenli6i
l,liidiir
1401
Me.kez Halk EEitim Merkezive ASO
27.10.2014 09.20
23 ALi OZDEMiR
MERKEZ-Tunceli Spor Lisesi
Obretmen
Beden Editimi
Miidiir
13,68
Merkez Halk EEitim MerkeziveASO
2t.10.2074 09.30
24 ERDAL NAKIS
MERKEZ-Atamrk Anadolu Lisesi
IYERKEZ-5afl Saltuk Ilkokulu
Sosyal Bilqiler
Mtid0r
13,54
Ogretmen
5mf Ogretmenligi
rr,+el
Merkez Halk EEitim Merkezive ASO
Merkez Halk EEitim Mprkpri ve
27.70.20J-4 09.40
14iidiir
ts,lzl
Merkez Halk Editim
19 ADNAN
BA$ru
2A DENiZ TOGLUK
2L
IYERKEZ-Safl Saltuk
MUSTAFA CANGiR
25 T4EHMET ATE9
26IHASAN pEMTML
I
IVIAZGTR I
ilkokulu
{iot(tepe ortaokulu
/
Odretmen
ugretrnen / l4udar
Yardrmcrsr
/
Ouretmen
O6rehenTTftfir
rurKge
I
^s.)
MerkeziveASO T
27.70.20741(
27.10.2074 10.o0
Merkez Halk EEitim Merkezive ASO
Merkez Halk EEitim MerkeziveASO
Me.kez Halk EEitim Merkezive ASo
Merkez Halk Eiitim Merkezive ASO
Merkez Halk Eiitim Me.kizive ASO
Merke2 Halk Editim MerkeziveASO
Merkez Halk EAitim Merkezive ASO
Merkez Halk EAitim MerkeziveASO
Merkez Halk EEitim Merkezi veASO
Merkez Halk EAitim Merkezive ASO
Merkez Halk ERitim MerkeziveAso
Merkez Halk EEitim Merkezive ASO
Merkez Halk EEitim Merkezive Aso
58 EVRIM ARSLAN
tvIEKKEZ-naltoe Eop MesleKt ve
Ieknik Anadolu Lisesi
IvttRKtz-vttayeuer Hzmet
Btfl
jgt
9OCUK (Jensrmr ve
Olretmen / Ooretmen
Editimi
Miidiir
7,78
Merkez Halk Elitim Merkezive ASO
22-70.2014 09.00
14iidiir
7,7
Merkez Halk €Eitim MerkeziveASO
22.10.)Oa4 09.10
59 HATiCE EATISKAN
Anaokulu
Ogretmen / dgretmen
Okul Oncesi
60 siBEL AYDoGDU
IIERKEZ-Cumhuriyet Ortaokulu
O€retmen / 66retmen
Sosyal Bilqiler
!liidtr
t,6a
Merkez Halk EEitim Merkezive A5O
22.70.20L4 09.20
Ouretmen / 06retmen
ugretmen / muour
Srnf 0UreFnenligi
lvlildilr
7.59
Merkez Halk EEitim Merkezive ASO
22.rO.2014 09.30
Sosyal Bilgiler
I'liidiir
7,56
Merkez Hatk EEitim MerkeziveASO
22.70,2014 09.40
Tijrk Dili ve Edebiyatr
Miidiir
7.18
Merkez Halk Egitim MerkeziveASO
22.LO.20L4 09.50
Bilisim Teknolojileri
Nl0diir
7,06
Merkez Halk EEitim Merkezive ASO
22-70.2074 10.00
Tiirk Dili ve Edebiyatr
14iidiir
-3,59
Merkez Halk EEitim Merkezive ASO
22.70.2014 10.10
odrt
14ERKEZ-Sehit Nurgill-Bayram Aladag
61 iBRAHiM KARACA
ilkokutu
TYEKKEZ-NamIK Kemat MegeKl Ve
62 GOKHAN OMUR
Ieknik Anadolu Lisesi
63 SIILEYMAN SIRDAR
PERTEK-Pertel( Ogretmen Zelnel Erol
Anadolu Lisesi
64 ZEYNEP 6ZDEN SOYLU
OVACIK-YeSilyazr lioca Ahmet Yesevi
Yatrft Eiilge Ortaokulu
65 ERKAN ESLEK
14
ERKEZ-H
ilrriyet Ortaokulu
Yardrmcrsr
Odretmen
/ Odretmen
ddretmen / odretmen
ogrernen / Mudur
Yardrmcrsr
Liste Ek-2 DeEerlendirme Puanrna gijre srralanmrttr.
Sdzlii Srnava katrlmayanlar stizlii snav hakkrnr kaybedecektir.
Sdzlil Srnava katrlacaklarrn belirtilen 80n ve saatte Merkez Halk Egitim Merkezive Akgam Sanat Okulunda hazr bulunmalan gerekmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
1 999 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content