close

Enter

Log in using OpenID

48 Nolu Pllan Bütçe Koms. Rap.EKİ.xlsx

embedDownload
T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 2014/048 Rapor Tarihi: 27/08/2014 KONU: Maktu Vergi ve Harç Miktar ve Tutarları.
KOMİSYON İNCELEMESİ:
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14/08/2014 tarihli 2014 Yılı Ağustos Ayı Toplantısı’nda 40
nolu.gündem maddesi olarak görüşülüp incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; Mali Hizmetler
Dairesi Başkanlığı’nın, 16/09/2011 tarih ve 28056 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Gelirleri
Kanunu Genel Tebliği’ne göre ilçelerin grup sınıflandırmalarının yapılması ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu gereğince ilçeler bazında alınacak maktu vergi ve harç miktarlarının belirlenmesi talebine ilişkin
05/08/2014 tarih ve 1576 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında;
“ BAŞKANLIK MAKAMINA
11/07/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmi Gazete ’de “Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri
No:45)” yayımlanmıştır. Tebliğde; 2464 sayılı Kanunun 15 inci maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21 inci
maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence vergisi, 56 ıncı maddesinde yer alan
işgal harcı, 60 ıncı maddesindeki tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve 84 üncü maddesinin birinci birinci
fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan işyeri açma izni harcına dair tarifelerin tespitine ilişkin düzenlemeler
yapılması gerekliliğinden bahsedilmiştir.
Tebliğin ‘Belediyelerce Yapılacak İşlemler’ başlıklı bölümünde; Belediye meclislerinin, 2464 sayılı
Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafında sayılan vergi ve harçlar bakımından mahallin
çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerini gruplara
ayıracakları, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla söz konusu maktu vergi ve
harçların miktar ve tutarları belirleyip ve belirlenen miktar ve tutarları bahse konu gruplara dağıtacakları,
mezkûr maktu vergi ve harç miktar ve tutarların uygulanması bakımından bölge, semt, mahalle, bulvar,
meydan, cadde veya sokağın hangi gruba gireceğine de karar verecekleri hükme bağlanmıştır.
Mali Hizmetler Daire Başkanlığımızca bu hüküm çerçevesinde yapılan hazırlık evrakı yazımız ek’in de
sunulmuştur. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 15.maddesinde zikredilen İlan Ve Reklam Vergisi için
Altınordu-Ünye-Fatsa ilçelerinin Bulvar Cadde ve Meydanları 1.sınıf bu ilçelerin sokakları 2. Sınıf Aybastı
Gölköy Kumru Korgan Gülyalı ve Perşembe ilçelerinin Bulvar cadde ve Meydanları 2. Sınıf bu ilçelerimizin
sokakları 3.sınıf Ulubey Mesudiye Kabataş Kabadüz İkizce Gürgentepe Çaybaşı Çatalpınar Çamaş ve Akkuş
ilçelerinin Bulvar Cadde ve Meydanları 3. Sınıf bu ilçelerimizin sokakları 4.sınıf olarak öngörülmüş ayrıca
aynı kanunun 21/1-III fıkrasında ki Eğlence Vergisi 56.maddesinde ki İşgal Harcı 60. maddesinde ki Tatil
Günleri Çalışma Ruhsat Harcı ile 84/3.maddesin de ki İşyeri Açma İzin Harcı sınıflandırmasında Altınordu
Ünye Fatsa Perşembe ve Gülyalı İlçeleri 1.sınıf diğer ilçelerimiz 2. Sınıf olarak değerlendirilmiştir.
Yukarıda zikredilen bazı maktu vergi ve harç miktar ve tutarlarının tespitine ilişkin konunun Mecliste
görüşülüp karara bağlanması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmesi hususunu arz
ederim.” denilmektedir.
T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 2014/048 Rapor Tarihi: 27/08/2014 KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Teklif üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;
11/07/2014 günü 29057 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 45 seri no’lu Belediye Gelirleri Kanunu
Genel Tebliği ” Belediyelerce Yapılacak İşlemler” başlıklı 3.1 bölümünde mahallin çeşitli semtleri arasında ki
sosyal ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle tespit yapılması hususu ifade edilmiş ve bu durum
komisyonumuzca dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.
Belediye Gelirleri Kanunu 15. Maddesi İlan ve Reklam Vergisi tarifelerinin uygulaması Altınordu,
Ünye ve Fatsa ilçelerinin Bulvar, Cadde ve Meydanları 1.sınıf bu ilçelerin sokakları 2. sınıf Aybastı, Gölköy,
Kumru, Korgan, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinin Bulvar,Cadde ve Meydanları 2. sınıf bu ilçelerimizin
sokakları 3. Sınıf Ulubey, Mesudiye, Kabataş,, İkizce,Gürgentepe, Çaybaşı,Çatalpınar, Çamaş ve Akkuş
ilçelerimizin Bulvar Cadde ve Meydanları 3. Sınıf bu ilçelerimizin sokakları 4. Sınıf olarak karar alınmış buna
ilave olarak aynı kanunun 21/1-III fıkrasındaki Eğlence Vergisi 56.maddesindeki İşgal Harcı, 60. Maddesindeki
Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı ile 84/3. Maddesindeki İşyeri Açma İzin Harcı Sınıflandırmasında
Altınordu Ünye Fatsa Perşembe ve Gülyalı İlçeleri 1. Sınıf bu 5 ilçe dışında kalan diğer ilçelerimiz 2.sınıf
olarak değerlendirilmiş ve karar altına alınmıştır. Komiyonumuzun yukarıda ki tasnifine göre 45 seri no’lu
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen en az ve en çok maktu harç ve vergi miktarlarına göre
hazırlanan "Bazı Maktu Vergi Ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo "komisyonumuzca uygun görülmüştür.
İşbu rapor Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Fahrettin BOĞ
Başkan
Hüseyin TAVLI
Başkan V.
Kahraman YALÇIN
Üye
Mehmet ER
Üye
İsmet ÇELİK
Üye
BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNE İLİŞKİN TABLO
İL ADI : ORDU
BELEDİYE ADI : ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
A) İLAN VE REKLAM VERGİSİ
İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer
1. Dükkan, Ticari ve Sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak
Kanuni Tarife
En Az (TL) En Çok (TL)
Bulvar ve
Meydan
20
100
Cadde
20
100
Sokak
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak
Toplu taşıma araçları
Diğer
Bulvar ve Meydan
20
8
8
2
Grup/Verginin Tutarı (TL)
1
3
Ulubey-­‐Mesudiye-­‐Kabataş-­‐Kabadüz-­‐
İkizce-­‐Gürgentepe-­‐Çaybaşı-­‐
Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş Bulvar Meydanlar
Komisyonca Kabul Edilen 75.-­‐
Komisyonca Kabul Edilen 65.-­‐
Komisyonca Kabul Edilen 60.-­‐
Ulubey-­‐Mesudiye-­‐Kabataş-­‐Kabadüz-­‐
Aybastı-­‐Gölköy-­‐Kumru-­‐Korgan-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa Caddeleri
İkizce-­‐Gürgentepe-­‐Çaybaşı-­‐
Gülyalı-­‐Perşembe Sokaklar
Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş Caddeler
Komisyonca Kabul Edilen 65.-­‐
Komisyonca Kabul Edilen 55.-­‐
Komisyonca Kabul Edilen 50.-­‐
40
10
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa Sokaklar
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa Bütün Yerlerde
Komisyonca Kabul Edilen 30.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa Bütün Yerlerde
Komisyonca Kabul Edilen 30.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa Bulvar ve Meydanlar
Komisyonca Kabul Edilen : 10.-­‐
Cadde
2
10
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa Caddeleri
Komisyonca Kabul Edilen : 10.-­‐
Sokak
2
10
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa Bulvar ve Meydanlar
Komisyonca Kabul Edilen : 10.-­‐
Led ekranlı ilan ve reklamlardan
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare Diğer ışıklı ve için yıllık olarak
projeksiyonlu ilan ve reklamlardan
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar Bütün yerlerde
ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin Bütün yerlerde
30
150
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa Bütün Yerlerde
Komisyonca Kabul Edilen 80.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa 30
150
Komisyonca Kabul Edilen 80.-­‐
0,01
0,02
0,25
0,50
4
Aybastı-­‐Gölköy-­‐Kumru-­‐Korgan-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa Bulvar ve Gülyalı-­‐Perşembe Bulvar,Cadde Meydanlar
ve Meydanlar
100
40
2
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa Bütün Yerlerde
Komisyonca Kabul Edilen 0,25.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa Bütün Yerlerde
Komisyonca Kabul Edilen : 0,50
Aybastı-­‐Gölköy-­‐Kumru-­‐Korgan-­‐
Gülyalı-­‐Perşembe Sokakları
Komisyonca Kabul Edilen 50.-­‐
Komisyonca Kabul Edilen 40.-­‐
Aybastı-­‐Gölköy-­‐Kumru-­‐Korgan-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye-­‐Kabataş-­‐Kabadüz-­‐
İkizce-­‐Gürgentepe-­‐Çaybaşı-­‐
Gülyalı-­‐Perşembe Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş Komisyonca Kabul Edilen 25.-­‐
Komisyonca Kabul Edilen 10.-­‐
Aybastı-­‐Gölköy-­‐Kumru-­‐Korgan-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye-­‐Kabataş-­‐Kabadüz-­‐
İkizce-­‐Gürgentepe-­‐Çaybaşı-­‐
Gülyalı-­‐Perşembe Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş Komisyonca Kabul Edilen 25.-­‐
Komisyonca Kabul Edilen 10.-­‐
Aybastı-­‐Gölköy-­‐Kumru-­‐Korgan-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye-­‐Kabataş-­‐Kabadüz-­‐
İkizce-­‐Gürgentepe-­‐Çaybaşı-­‐
Gülyalı-­‐Perşembe Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş Komisyonca Kabul Edilen : 8.-­‐
Komisyonca Kabul Edilen : 7.-­‐
Ulubey-­‐Mesudiye-­‐Kabataş-­‐Kabadüz-­‐
Aybastı-­‐Gölköy-­‐Kumru-­‐Korgan-­‐
İkizce-­‐Gürgentepe-­‐Çaybaşı-­‐
Gülyalı-­‐Perşembe Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş Komisyonca Kabul Edilen : 8.-­‐
Komisyonca Kabul Edilen : 7.-­‐
Ulubey-­‐Mesudiye-­‐Kabataş-­‐Kabadüz-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa Sokaklar
İkizce-­‐Gürgentepe-­‐Çaybaşı-­‐
Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş Komisyonca Kabul Edilen : 8.-­‐
Komisyonca Kabul Edilen : 7.-­‐
Ulubey-­‐Mesudiye-­‐Kabataş-­‐Kabadüz-­‐
Aybastı-­‐Gölköy-­‐Kumru-­‐Korgan-­‐
İkizce-­‐Gürgentepe-­‐Çaybaşı-­‐
Gülyalı-­‐Perşembe Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş Komisyonca Kabul Edilen 60.-­‐
Komisyonca Kabul Edilen 40.-­‐
Aybastı-­‐Gölköy-­‐Kumru-­‐Korgan-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye-­‐Kabataş-­‐Kabadüz-­‐
İkizce-­‐Gürgentepe-­‐Çaybaşı-­‐
Gülyalı-­‐Perşembe Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş Komisyonca Kabul Edilen 60.-­‐
Komisyonca Kabul Edilen 40.-­‐
Ulubey-­‐Mesudiye-­‐Kabataş-­‐Kabadüz-­‐
İkizce-­‐Gürgentepe-­‐Çaybaşı-­‐
Aybastı-­‐Gölköy-­‐Kumru-­‐Korgan-­‐
Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş Ulubey-­‐Mesudiye-­‐Kabataş-­‐Kabadüz-­‐
Gülyalı-­‐Perşembe İkizce-­‐Gürgentepe-­‐Çaybaşı-­‐
Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş Komisyonca Kabul Edilen 0,25.-­‐ Komisyonca Kabul Edilen 0,25.-­‐
Aybastı-­‐Gölköy-­‐Kumru-­‐Korgan-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye-­‐Kabataş-­‐Kabadüz-­‐
Gülyalı-­‐Perşembe İkizce -­‐Gürgentepe-­‐Çaybaşı-­‐
Komisyonca Kabul Edilen : 0,50 Komisyonca Kabul Edilen : 0,40
Ulubey-­‐Mesudiye-­‐Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce-­‐Gürgentepe-­‐
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐
Akkuş Sokakları
Komisyonca Kabul Edilen 35.-­‐
B) EĞLENCE VERGİSİ (Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)
Kanuni Tarife
Eğlencenin Türü ve Alanı
2 50 m 'ye kadar
En Az (TL)
En Az (TL)
5
100
Grup/Verginin Miktarı (TL)
1
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Kabul Edilen : 15.-­‐
51 m2-­‐
150 m2 arası
5
100
Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için
2
300 m arası
2 301 m 'den
yukarı
4 yıldızlı otelde
5
100
100
100
5
100
5
100
50 m2 arası
Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışan her gün için
51 m2-­‐
100 m2 arası
101 m2-­‐
200 m2 arası
201 m2 'den
yukarı
5
100
100
100
100
Komisyonca Kabul Edilen : 8.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Kabul Edilen : 10.-­‐
5
Komisyonca Kabul Edilen : 6.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Kabul Edilen : 10.-­‐
5
Komisyonca Kabul Edilen : 5.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Kabul Edilen : 7.-­‐
5
Komisyonca Kabul Edilen : 35.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Kabul Edilen : 6.-­‐
26 m2-­‐
Komisyonca Kabul Edilen : 35.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Kabul Edilen : 40.-­‐
25 m2 'ye kadar
Komisyonca Kabul Edilen : 30.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Kabul Edilen : 35.-­‐
5 yıldızlı otelde
Komisyonca Kabul Edilen : 25.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Kabul Edilen : 30.-­‐
5
Komisyonca Kabul Edilen : 20.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Kabul Edilen : 25.-­‐
5
Komisyonca Kabul Edilen : 15.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Kabul Edilen : 20.-­‐
2
151 m -­‐
2
Komisyonca Kabul Edilen : 8.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Kabul Edilen :10.-­‐
Komisyonca Kabul Edilen : 8.-­‐
3
4
C) İŞGAL HARCI
İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer
Kanuni Tarife
En Az (TL)
En Az (TL)
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde
0,5
2,5
a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına
0,5
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına
1
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinden 3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde a) Her taşıttan beher saat için
b) Parkmetre çalışırılan yerlerde beher saat için
Grup/Verginin Tutarı (TL)
1
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Kabul Edilen :2,50.-­‐
2,5
1,25
2,5
Komisyonca Kabul Edilen :2.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Kabul Edilen :1.-­‐
0,5
Komisyonca Kabul Edilen :1,50.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Kabul Edilen :3.-­‐
0,25
Komisyonca Kabul Edilen :2.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Kabul Edilen :2.-­‐
5
2
Komisyonca Kabul Edilen :1.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Kabul Edilen :2,50.-­‐
Komisyonca Kabul Edilen :1,50-­‐
3
4
Ç) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
Kanuni Tarife
İşyerinin Türü ve Alanı
2 25 m 'ye kadar
En Az (TL)
En Az (TL)
20
800
Grup/Verginin Tutarı (TL)
1
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Kabul Edilen :50.-­‐
26 m2-­‐
100 m2 arası
20
800
101 m -­‐
2
250 m arası
20
800
500 m2 arası
2 501 m 'den
yukarı
20
800
800
Komisyonca Kabul Edilen :150.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Kabul Edilen :500.-­‐
20
Komisyonca Kabul Edilen 60.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Kabul Edilen :200.-­‐
2
251 m -­‐
Komisyonca Kabul Edilen 35.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Kabul Edilen :80.-­‐
2
Her tür işyeri için yıllık olarak
2
Komisyonca Kabul Edilen :400.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Teklif Edilen : 800.-­‐
Komisyonca Teklif Edilen : 700.-­‐
3
4
D) İŞ YERİ AÇMA İZNİ HARCI
Kanuni Tarife
İşyerinin Türü ve Alanı
En Az (TL)
En Az (TL)
0,10
1
2 25 m 'ye kadar
Grup/Verginin Tutarı (TL)
1
100 m2 arası
Her tür işyeri için beher 101 m -­‐
m2'sinden
250 m arası
0,10
1
2
0,10
1
500 m2 arası
2 501 m 'den
yukarı
0,10
1
1
Komisyonca Teklif Edilen : 0,15.-­‐
Komisyonca Teklif Edilen : 0,30.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Teklif Edilen : 0,60.-­‐
0,10
Komisyonca Teklif Edilen : 0,15.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Teklif Edilen : 0,40.-­‐
2
251 m -­‐
4
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Teklif Edilen : 0,25.-­‐
2
3
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Teklif Edilen : 0,25.-­‐
26 m2-­‐
2
Komisyonca Teklif Edilen : 0,50.-­‐
Altınordu-­‐Ünye-­‐Fatsa -­‐Perşembe-­‐ Ulubey-­‐Mesudiye Kabataş-­‐
Kabadüz-­‐İkizce Gürgentepe-­‐
Gülyalı
Çaybaşı-­‐Çatalpınar-­‐Çamaş-­‐Akkuş-­‐
Komisyonca Teklif Edilen : 1.-­‐
Komisyonca Teklif Edilen : 1.-­‐
İşbu "Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo"su Plan Bütçe Komusyonunun 27/08/2014 tarih ve 48 sayılı Komisyon Raporu ekidir.
Fahrettin BOĞ
Başkan
Hüseyin TAVLI
Kahraman YALÇIN
Mehmet ER
İsmet ÇELİK
Başkan V.
Üye
Üye
Üye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
821 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content