close

Вход

Log in using OpenID

aggressıve growth strategy of yılport aggressıve growth strategy of

embedDownload
www.marineandcommerce.com
// ULUSLARARASI DEN‹Z VE T‹CARET
AGGRESSIVE GROWTH
STRATEGY OF YILPORT
ISSN: 1305-2918
YEAR // YIL: 10 ISSUE // SAYI : 117 OCTOBER // EK‹M 2014
PRICE: EURO 20 // F‹YATI: 20 YTL
YILPORT’UN SALDIRGAN
BÜYÜME STRATEJ‹S‹
NO MONEY AT FINANCE CONFERENCE
PARASIZ F‹NANS KONFERANSI
YOUNGER SHIPS WILL BE DISMANTLED
DAHA GENÇ GEM‹LER SÖKÜLECEK
MEETING // TOPLANTI
MEETING // TOPLANTI
RINA TURKISH ADVISORY
COMMITTEE MEETS
RINA 3. TÜRK‹YE DANIfiMA KOM‹TES‹ TOPLANDI
The meeting brought together the executives from shipowning and shipbuilding communities and the expert
professionals from Turkish maritime sector. The committee shared the industry knowledge and experience
and analysed optimum business solutions and best practice to enable RINA Services to support and facilitate
the continuous development of the Turkish shipping sector.
RINA’n›n üçüncü y›ll›k Türkiye
Dan›flma Komitesi ‹stanbul’da topland›.
Toplant›da, armatör ve gemi infla
sanayisinin üst düzey yöneticileri
ile Türk denizcilik camias›ndan
profesyoneller bir araya geldi.
Sektörel bilgi ve deneyimlerin
paylafl›ld›¤› toplant›da, RINA’n›n
Türk denizcilik sektörünün kesintisiz
geliflimini desteklemesi ve
kolaylaflt›rmas›n› mümkün k›lacak
en iyi ifl çözümleri ile uygulamalar›
da analiz edildi.
T
K
he committee gathered the selected personalities from the
world of European shipping with the Turkish delegates.
The topics on the agenda included the highlights from the
world economic scenario (RINA S.p.A), RINA Services recent
achievements, dry bulk and product tanker outlook (Banchero &
Costa), Ballast Water Management - update on IMO convention
and USCG regulation (RINA Services), air emissions and energy
governance - towards 2015 and 2020-25 (RINA Services), the new
maritime training strategy: from compliance to competitiveness
(Esa Group), and green technologies by Norden Design.
omite, her sene oldu¤u gibi bu sene de Avrupa denizcilik
dünyas›ndan seçkin isimlerle Türk Komite delegelerini bir
araya getirdi. Bafll›ca gündem maddelerini ise; küresel
ekonomik senaryodan bafll›klar (RINA), RINA Services’›n son
baflar›lar›, kuru yük ve tanker piyasalar›n›n görünümü (Banchero & Costa), Balast Suyu Yönetimi - IMO Konvansiyonu ve
Amerika Sahil Güvenlik yönetmeli¤indeki yenilikler (RINA), hava emisyonlar› ve enerji yönetimi - 2015 ve 2020-25’e yönelik
(RINA), yeni denizcilik e¤itimi stratejisi - uyumdan rekabete
(Esa Grup) ve Norden Dizayn’dan yeflil teknolojiler oluflturdu.
Mr Michele Francioni, CEO of RINA Services, a part of the
Toplant›da global klasland›rma, belgelendirme, test, denetim ve
048
MARINE&COMMERCE OCTOBER 2014
RINA Group, a provider of global classification, certification,
testing, inspection and training services, noted, “RINA goes
from strength to strength, and is an established leader in a
number of market sectors, including cruise yachting and navy,
with a reputation for innovation and excellence. RINA Services
has a strong footprint in Turkey as an international provider of
ship and yacht classification and related marine services, and
also as a certification and advisory services provider in various
sectors. Turkey is an important part of what RINA Services has
achieved on a global scale, and will continue to be so.”
RINA has been active in Turkey since 1996 and employs more
than 40 people in the country. RINA Services’ Istanbul office
controls the Central & Eastern Europe Region, including the
Balkan countries, the Black Sea and the Caspian Sea areas. In
addition to classification services for merchant ships and yachts,
RINA Turkey provides certification services for management
systems, product and personnel certification, inspection services
and industrial testing.
RINA Turkey, the leader in the Turkish yachting classification
sector with a market share of 65 per cent, also provides
third-party inspection services to major projects in Turkey in
both the energy and infrastructure sectors. Tupras Refinery RUP
Project, Yavuz Sultan Selim 3rd Bridge Project, Avraysa
Undersea Tunnel Project are examples of such major projects.
Having a strong position in energy production industry in Turkey,
with over 60 per cent of the market, the Group has a further
presence in Turkey through D’Appolonia, an international
engineering company active in many sectors of the technical
advisory market. D’Appolonia’s main areas of business in the
country include transport infrastructure (system engineering for
railway and metro projects), environment and energy
(environmental assessment and monitoring for major projects)
and health & safety (occupational safety assessment). &
e¤itim hizmetleri tedarikçisi RINA S.p.A’n›n bir kolu olan RINA
Services CEO’su Michele Francioni: “Yenilik ve mükemmellik ile
ünlü, yat ve donanma dahil olmak üzere muhtelif sektörlerde
liderli¤i elinde tutan RINA, gün geçtikçe gücüne güç kat›yor.
Türkiye’de de güçlü bir konuma sahip. Gemi ve yat klaslaman›n
yan› s›ra ba¤lant›l› denizcilik hizmetlerinde uluslararas› bir tedarikçi ve farkl› sektörler içinse belgelendirme ve dan›flmanl›k hizmetleri sa¤lay›c›s›. RINA’n›n küresel bazda elde etti¤i baflar›larda Türkiye bugüne dek önemli bir rol oynad› ve oynamaya da
devam edecek” dedi.
Türkiye’de 1996 y›l›ndan bu yana faaliyet gösteren RINA, ülkede 40’tan fazla personel istihdam ediyor. ‹stanbul Ofisi; Balkan
ülkeleri, Karadeniz ve Hazar Denizi bölgeleri de dahil olmak üzere Orta ve Do¤u Avrupa Bölgesini kontrol ediyor. Ticari gemiler
ve yatlar için verilen klas hizmetlerinin yan› s›ra RINA Türkiye;
yönetim sistemleri, ürün ve personel belgelendirmesi, denetim
hizmetleri ve endüstriyel test için belgelendirme hizmetleri konular›nda da etkin.
Yüzde 65’lik pazar pay› ile yat klasland›rma sektöründe lider konumda olan RINA Türkiye’nin önemli projeleri aras›nda, Tüprafl
Rafinerisi RUP Projesi, Yavuz Sultan Selim 3’üncü Köprü
Projesi ve Avrasya Denizalt› Tüneli Projesi yer al›yor.
Türkiye’de enerji üreten flirketlerin güçlü bir orta¤› konumunda
olan Grup, yüzde 60’› aflk›n pazar pay›yla bu sektörde de son derece önemli bir noktada. Bu konuda, teknik dan›flmanl›k pazar›n›n pek çok sektöründe faaliyet gösteren ve ana alanlar› aras›nda ulaflt›rma altyap›s› (demiryolu ve metro projeleri için sistem
mühendisli¤i), çevre ve enerji (büyük projeler için çevresel de¤erlendirme ve izleme) ile sa¤l›k ve güvenlik (ifl güvenli¤i de¤erlendirmesi) olan uluslararas› mühendislik flirketi D’Appolonia’n›n
etkisi de büyük. &
MARINE&COMMERCE EK‹M 2014
049
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 663 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа