close

Enter

Log in using OpenID

Çinel KÖKSAL

embedDownload
EGE ÜNİVERSİTESİ
İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK
ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ
(ARGEFAR)
Çinel KÖKSAL
20.03.2014

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi desteği ile Ege
Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 02.07.1993 tarihinde
kurulmuştur.

İlk çalışmalar kuruluş aşamasında Ege Üniversitesinin ilk binalarından
birinde 318 m2’lik bir alanda başlatılmış olup bugün itibarı ile çalışma
alanı (1278 m2 açık, 4721 m2 kapalı alan olmak üzere) altı ayrı
alanda toplam 5999 m2 ’ye ulaşmıştır.

1993 tarihinde çalışmalar 4 personel ile başlatılmıştır. 2013 yılı
itibarı ile bu sayı ARGEFAR genelinde akademik personel ve misafir
araştırıcılar ile birlikte toplam 91 kişiye ulaşmıştır.
ARGEFAR BİRİMLERİ









Klinikler
Biyoanalitik Laboratuvarı
Biyobenzer Ürünler Laboratuvarı
Çevre & Gıda Analizleri Laboratuvarları
Bitkisel Tıbbi Ürünler Birimi
AR – GE & Ürün Geliştirme & Kalite Kontrol Laboratuvarları
Kozmetik Ürünler Değerlendirme Birimi
Faz Öncesi Araştırmalar Birimi
Biyosidal Ürünler Laboratuvarı
ARGEFAR KLİNİKLERİ
ARAŞTIRMA KLİNİĞİ I
 “ARGEFAR Araştırma Kliniği I” de 2003 yılında T.C. Sağlık
Bakanlığından onay almıştır.
 2 adet Faz I olmak üzere 55 adet klinik çalışma gerçekleştirilmiştir.
 Biyoeşdeğerlilik ve Biyoyararlanım çalışmalarının analitik kısımları
Biyoanalitik Laboratuvarında yürütülerek raporlandırılmıştır.
ARGEFAR KLİNİKLERİ
ARAŞTIRMA KLİNİĞİ II
 Türkiye’de ilk ve tek olan ARGEFAR Faz I Araştırma Kliniği Sayın
Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL tarafından 7 Mayıs 2011 tarihinde
açılmıştır.

ARGEFAR bünyesinde kurulmakta olan “Biyobenzer Ürünler
Laboratuvarı”nda biyolojik kökenli ilaçların (biyofarmasötiklerin)
kalite kontrol çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.

Çevre & Gıda Analizleri Laboratuvarları kapsamında 60’ı TÜRKAK
tarafından akredite olmakla birlikte toplam 85 farklı analiz
gerçekleştirilmektedir.
Bal ve Meyve Suyu analizlerinde ise «Referans Laboratuvar» olarak
hizmet vermektedir.
2013 yılı sonunda 48.047 adet analiz gerçekleştirilmiştir.
ARGEFAR BİYOSİDAL ÜRÜNLER LABORATUVARI
Biyosidal
ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı'nın “ruhsat öncesi kontrol
edilmesi” kararı doğrultusunda 2009 yılında ilgili bakanlıktan "Biyosidal
Ürün Analiz Yetki Belgesi" alınmıştır.
2013
yılı itibarı ile Biyosidal Ürünler Laboratuvarı 221 firmaya
hizmet vermiştir.
ARGEFAR BİYOSİDAL ÜRÜNLER
LABORATUVARI
BİYOLOJİK
ANALİZLER
BİRİMİ
Mikrobiyolojik
Etkinlik Testleri
Deri İrritasyon ve
Diğer Biyolojik
Etkinlik Testleri
KİMYASAL
ANALİZLER
BİRİMİ
Kimyasal, Fiziksel
Analizler ve
Stabilite Testleri
ARGEFAR FAZ ÖNCESİ ARAŞTIRMALAR BİRİMİ
ARGEFAR FZÖ Birimi, T.C. Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda
ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ nün
denetimleri sonucunda 24.05.2013
tarihinde fare, sıçan, tavşan deney
hayvanlarına
ilişkin
kullanıcı
kuruluşlara mahsus çalışma izni almış
bulunmaktadır.

Deneysel veya diğer bilimsel amaçlı olarak hayvan kullanan, tedarik
eden ve araştırmaya yetkili kuruluşların yerleşimiyle ilgili fiziki,
teknik, sağlık ve hijyenik şartlarının oluşturulmasına yönelik tüm
bilginin kaynağı olarak;
Hayvanları Koruma Kanunu
Kanun No: 5199, Kabul Tarihi:24.06.2004
Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah
ve Korunmasına Dair Yönetmelik
Sayı : 28141 Kabul Tarihi:13.12.2011
Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah
ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı esas alınmıştır.
Dayanak: 18.05.2012 tarihli ve 1179 sayılı olur.
Bu kapsamda, gerektiği durumlarda denetçiler tarafından alınmak
koşulu ile «denetim defteri» yazılmaktadır. Ayrıca yılda 1 kez «kullanıcı
kuruluş faaliyet raporu», Bakanlığın ilgili makamına iletilmektedir.
ARGEFAR FAZ ÖNCESİ ARAŞTIRMALAR BİRİMİ

Sorumlu Yönetici Olan Veteriner Hekim Odası

Karantina Odası
Prosedür Odası
Post Operasyon Odası
Tavşan, Sıçan, Fare Barındırma Odaları
Tavşan, Sıçan, Fare Muayene Odaları









İlaç Odası
Soyunma ve Toplantı Odaları
Yem & Altık Depolama Alanı
Temizlik, Yıkama ve Dezenfeksiyon Odası
Derin Dondurucunun Yer Aldığı Geçici Atık Deposu
Günde
3 defa olmak üzere
bütün odaların sıcaklık ve nem
kontrollerinin takibi yapılmakta ve
kayıt altına alınmaktadır.
Hayvanlar,
fiziksel, kimyasal ve
mikrobiyolojik açıdan kontamine
olmamış yemlerle beslenmektedir.
Bu
amaçla TEMPO ve VİDAS
cihazları ile yemlerin kontrolleri,
TÜRKAK tarafından akredite
edilmiş Gıda Mikrobiyoloji
Laboratuvarında
gerçekleştirilmekte ve yine kayıt
altına alınmaktadır.
Deri İrritasyon Testine Başlamadan Önce;
1
• Etik Kurul Onayı
2
• Hayvanların Temini
• Hayvanların Karantinaya Girişleri ve Çıkışları
3
• Analiz Süreci ve Gözlem Periyodu
• Sonuç Değerlendirme ve Raporlandırma
ARGEFAR
FAZ ÖNCESİ ARAŞTIRMALAR BİRİMİ
DERİ İRRİTASYON TESTİ
1. ETİK KURUL BAŞVURU SÜRECİ
 Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’na başvuru
süreci
(24/06/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma kanunu ve 06/06/2006 tarihli ve 26220 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu kurulmuştur.)
E.Ü. Deney Hayvanları Yerel
Etik Kurulu
Hayvan Temini,
Karantina ve Analiz
Süreci
Deri
İrritasyon
Testi
Yapılacak
Numune
Sonuç
Değerlendirme
Raporlandırma
Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik
Kurulu’na Başvuru Süreci
Araştırma projesi başvuru formu
Araştırmanın adı
Araştırmanın yürütücüsü araştırmacıların bilgileri
Araştırmanın önemi, bilime ve uygulamaya yaptığı katkı
Çalışmanın özeti, kullanılacak materyal ve yöntemler
Araştırmayla ilgili olarak en az üç literatür özeti
Araştırmada kullanılacak deney hayvanlarının sayı, kaynak ve tür
olarak seçilme nedenleri
 Deney hayvanlarının bakım yeri, süresi ve bakım koşulları
 Gerektiğinde kullanılacak anestezi ve analjezik madde türü,
miktarı ve veriliş yolu
 Gerektiğinde kullanılacak ötenazi yöntemi, ölü hayvanların yok
edilme yöntemi ve araştırma sonlandırma kriterleri





HELSİNKİ Bildirgesi kurallarına uyulacağına ve beklenmeyen ters bir
etki veya bir olay olduğunda derhal Hayvan Etik Kurulu’nu
bilgilendirme yapılacağına dair etik kurul başvuru belgesine imza
atılır.
«Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi’ ni
okudum. Yönergeye uygun olarak çalışacağımı bildiririm»

Hayvan deneyleri yerel etik kurulu
yürütücüsü tarafından imzalanır.
taahhütname’
si
çalışma
ARGEFAR
FAZ ÖNCESİ ARAŞTIRMALAR BİRİMİ
DERİ İRRİTASYON TESTİ
2. HAYVANLARIN TEMİNİ VE KARANTİNA SÜRECİ
Gelen
her hayvan ilk olarak karantina
odası alınır.
Her kafes sarı kimlik kartları ile
tanımlanır.
Veteriner
hekim tarafından
tartıldıktan sonra gerekli sağlık
taramaları yapılır ve kayıt altına
alınır.

Hayvanlar, 1 hafta karantina da gözlendikten sonra, Veteriner
hekim onayı ile tavşan odasına yerleştirilir.

Her kafes yeşil kimlik kartları ile tanımlanır.
 Karantina sonrası tavşanlar, tavşan
odasına alınır ve her hayvan bireysel
olarak ayrı kafeslere yerleştirilir.
 Deney hayvanlarının beslenmeleri için
yeteri kadar standart laboratuvar
yemi (pellet) ve su kullanılmakta,
yem
ve
su
günlük
olarak
değiştirilmektedir.
ARGEFAR
FAZ ÖNCESİ ARAŞTIRMALAR BİRİMİ
DERİ İRRİTASYON TESTİ
3. ANALİZ SÜRECİ
İRRİTASYON NEDİR ?
 Tahriş edici etken nedeniyle deri veya mukozada meydana gelen
durum
 Kas, sinir veya organın uyarıya karşı gösterdiği tepki
Deri nem bariyeri zarar gördüğünde
Deri yüzey pH’sı etkilenir
Böylece irritasyon görülebilir
AKUT İRRİTASYON
 Temastan birkaç dakika ya da saat içinde belirtiler meydana gelir.
 İmmün sistemin dahil olmadığı yani duyarlanmış lenfosit veya
antikorlarla ilişkisi olmayan lokal inflamasyonlar olarak tanımlanabilir.
 Dermal akut çalışmalar, lokal etkiler (özellikle deri irritasyonu ve
korozyonu) üzerine bilgi sağlamak üzere dizayn edilmiştir.
 Bu prosedürde dermal irrtasyon, ödem (inflamasyon) ve eritem
(kızarıklık) ile karakterize edilmiştir.
Neden Tavşan Kullanıyoruz?
İnsan derisine benzerliği
Hassasiyeti
Kolay uygulanabilirliği
Yüksek geçirgenliğe sahip olması
Hızlı cevap alınması
ÇALIŞMA DİZAYNI VE PROSEDÜRÜ
Dermal irritasyon çalışmaları, insan maruz kalım şekline benzer
şekilde dizayn edilmektedir.
Genellikle 1-3 albino tavşan üzerinde yapılır (Eşit cinsiyet kullanımı)
Test bölgesi (sırt ya da abdomen) çalışmadan 24 saat öncesinde
tıraşlanır (~ 6 cm2).
Öncelikle tek bir hayvana 3 dakika - 4 saat arasında test materyali
uygulanır.
Maksimum uygulama dozu; sıvı maddeler için 0,5 mL; katı maddeler
için 0,5 g’dır.
Çoğu ilaç ya da biyolojik materyalin üzeri kapatılmaz, gerekirse
gazlı bez ile kapatılabilir.
Her tavşan kendi grubunun kontrolü olur.
Tıraşlama işlemi sonrası
abdomenin madde uygulama
şeması
 Hayvanlar 1, 24, 48 ve 72. saatler boyunca gözlem altında
tutulurlar.
 Uygulamadan sonra dermal korozyon meydana gelirse, test
sonlandırılır ve madde korroziv olarak sınıflandırılır.
 Korozyon görülmezse, 2 ilave hayvana daha madde 4 saatten fazla
süre ile uygulanır.
 Süre sonunda her hayvan eritem ve ödem varlığı açısından Draize
Dermal Skorlama Sistemine göre değerlendirilir.
 Eritem ve ödem skorlarının ortalamalarının toplamı ile primer
dermal irritasyon indeksi (PDII) hesaplanır.
Draize Dermal Skorlama Sistemi
OECD NO: 404’ e göre skorlama
GRADING OF SKIN REACTIONS
Erythema and Eschar Formation
Oedema Formation
Score
No erythema
No oedema
0
Very slight erythema (barely
perceptible)
Very slight oedema (barely perceptible)
1
Well defined erythema
Slight oedema (edges of area well defined by
definite raising)
2
Moderate to severe erythema
Moderate oedema (raised approximately 1 mm)
3
Severe erythema (beef redness) to
eschar formation preventing grading of
erythema
Severe oedema (raised more than 1 mm and
extending beyond area of exposure)
4
Draize Dermal Skorlama Sistemi
Tavşan
No
Zaman
(saat)
1
2
3
4
1
1
2
3
4
24
1
2
3
4
1
2
3
4
Test
(Eritem / Ödem)
Kontrol
(Eritem / Ödem)
0.04
mg/mL
0.02
mg/mL
0.01
mg/mL
1 mL serum
fizyolojik
1/0
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
48
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
72
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
PII=0
İrritant değil
PII< 2
Hafif irritant
2<PII<5
PII>5
İrritant
Ciddi irritant
Uygulama sonrası herhangi bir
kızarıklık, eritem, yara veya
ödem gözlenmeme durumu
Primer irritasyon indeksi = 0
Hayvanların Tekrar Kullanımı
Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik,
Sayı : 28141 Kabul Tarihi:13.12.2011 – MADDE 23
1. Prosedür şartlarının, üzerinde herhangi bir prosedür uygulanmamış
olan farklı bir hayvanın kullanılmasına izin verdiği durumlarda, daha
önce bir ya da birkaç prosedürde kullanılan bir hayvanın tekrar
kullanılması aşağıdaki şartlara bağlıdır:
 Daha önceki prosedürlerin gerçek şiddeti hafif veya orta ise,
 Hayvanın genel sağlık durumu ve afiyeti tamamen eski haline
dönmüşse,
 Yeni prosedür hafif, orta veya düzelmez olarak sınıflandırılmışsa,
 Hayvanın ömür boyu deneyimini de dikkate alan veteriner hekimin
uygun görüşü mevcutsa.
2. Hayvanın veteriner hekim tarafından muayene edilmesinden sonra,
şiddetli ağrı, eziyet veya eşdeğerini içeren bir prosedürde birden fazla
kullanılmaması koşuluyla birinci fıkranın (a) bendindeki hayvanların
tekrar kullanılmasına yerel etik kurullarca izin verilebilir.
Dikkat edilecek hususlar ve prosedürsel detaylar:
 Sıvı maddeler dilüe edilmeden direkt uygulama durumu
 Cilde uygulanacak madde miktarı
 Hayvanı sabitleme için gerekli ekipman
Deri bölgesinin hazırlanması
DERİ İRRİTASYON TESTİ REFERANSLARI
TEŞEKKÜRLER
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
3 352 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content