close

Вход

Log in using OpenID

Belçika - Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi

embedDownload
Valiliklerde AB İşleri İçin
Kapasite Oluşturulması Projesi
Haber Bülteni
ŞUBAT 2014
Belçika
VABPro” kapsamında
2. Belçika Çalışma Ziyareti
9-14 Mart 2014 tarihlerinde
gerçekleşecek.
“Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi – VABPro” kapsamında, Avrupa Birliği katılım sürecindeki
en iyi uygulamaları ve yapılan reform çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla düzenlenecek olan çalışma
ziyaretinin ikincisi 9-14 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleşiyor.
20 pilot ilden Valilik AB Birimi çalışanları, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Teknik Destek Ekibi temsilcilerinin katılımı ile
yapılacak olan Belçika Çalışma Ziyareti kapsamında ilk olarak, Türkiye’nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciği ve Türkiye Büyükelçiliği ziyaret edilecek. Bu ziyaret sırasında katılım müzakerelerinin son durumu ve Belçika - Türkiye
ilişkileri hakkında bilgilendirilmeler yapılacak.
Çalışma Ziyareti programı Brüksel ve Flaman Bölgesi ziyaretlerini kapsayacak şekilde tasarlandı. Bu çerçevede
Brüksel’de Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlük, MUSİAD, TUSİAD, TOBB-TUR&BO Temsilcileri, Avrupa Bölgeler
Komitesi, Avrupa Bölgeler Meclisi, Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı ve Gent Belediyesi ziyaret edilecek.
1
VABpro Şehir Eşleştirme
Programı Başladı !
20 pilot ildeki valiliklerin ve diğer yerel kurumların AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler ile AB müktesebatının yereldeki uygulamalarına yönelik olarak ortaklıklar kurmaları ve belirlenen konulara ilişkin ortak faaliyetler yürütebilmelerine katkı sağlamak,
Şehir Eşleştirme Programı'nın ana hedefini oluşturuyor.
Bu hedef ile 20 pilot ildeki valiliklerin;
• Uluslararası işbirliği ağlarına dâhil olmaları,
• AB üyesi ülkelerdeki muadil kuruluşlar ile bilgi ve deneyim
alışverişi yapabilmeleri ve
• Teknik düzeyde kapasitelerinin artırılması için imkân yaratılmış
olacak.
Şehir Eşleştirme Programı 1 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen “VABpro II. Yönlendirme Komitesi”
toplantısında başlatıldı. Programa başvurulması için gerekli formlar Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 20 ildeki
valiliklere iletildi. Formlar 22 Kasım 2013 tarihine kadar pilot valilikler ve ortakları tarafından doldurularak Avrupa
Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı’na teslim edildi. Başvuru formlarında belirtilen konular arasında
“Eğitim İhtiyaç Analizi” çalışmasında ortaya konan Çevre, Atık Yönetimi, Lojistik, Kültür-Turizm, Eko-Turizm, Tarım,
Hayvancılık, Enerji ve Yenilenebilir Enerji gibi konu başlıkları yer alıyor.
Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi kapsamında gerçekleştirilen
Şehir Eşleştirme Programının ikinci aşaması
ise 11 Aralık 2013 tarihi itibariyle başlatıldı.
Programın ikinci aşamasını AB yerel/bölgesel
yönetimlerine yönelik 2 aşamalı bir başvuru
süreci oluşturuyor. Bu doğrultuda ilk olarak
AB yerel/bölgesel yönetimleri 24 Ocak 2014
tarihine kadar ön başvurularını tamamladılar.
Programa 200’ den fazla AB yerel yönetimi
başvuruda bulundu.
Başvurular sonucu belirlenecek AB yerel/bölgesel yönetimleri ve 20 pilot valilik 2014 yılının Nisan ayında düzenlenecek "Türkiye-AB Ağ Oluşturma Konferansı"nda bir araya gelecekler ve belirledikleri konular üzerinde eşleşmeler
gerçekleşecek.
Program kapsamında eşleşen kurumlar karşılıklı çalışma ziyaretleri gerçekleştirecek ve AB müktesebatının yereldeki uygulamalarına yönelik ortak faaliyetler yürütecekler.
Detaylar için: www.vabpro.org
2
VABpro “Yerel Yönetimler İçin AB’den Yenilikçi Uygulamalar Transferi Bölgesel Çalıştayı” 31 Ekim-1 Kasım
2013 tarihinde dönemin Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın katılımıyla İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi'nde gerçekleştirildi.
Yerelde AB kapasitesinin artırılmasını öncelikli hedef kabul eden VABpro etkinliklerinden biri olan çalıştayda
ayrıca “Yerelde AB” markasının ve “yereldeab.org.tr” internet sitesinin tanıtımı yapıldı ve “Şehir Eşleştirme
Programı” başlatıldı. Devamı 2. Sayfada.
3
Yerel Yönetimler İçin AB’den
Yenilikçi Uygulamalar Transferi
Bölgesel Çalıştayı
“AB süreci yerelde başlar” yaklaşımıyla yürütülen “Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite
Oluşturulması Projesi-VABPro” kapsamındaki “Yerel Yönetimler İçin Avrupa’dan Yenilikçi
Uygulamalar Transferi Bölgesel Çalıştayı”,
31 Ekim-1 Kasım 2013 tarihinde dönemin
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış’ın katılımıyla İstanbul’da
gerçekleştirildi.
AB ile ilgili konularda gerçek ihtiyaç ve önceliklerin belirlenmesi ve yerelde AB kapasitesinin artırılmasını öncelikli hedef kabul eden
VABPro etkinliklerinden biri olan çalıştayın
açılış konferansında Türkiye Ulusal Ajansı
Başkanı Sayın Bülent Özcan'dan sonra
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret,
Ekonomi ve Tarım Bölüm Başkanı Birinci
Müsteşarı Sayın Michele Villani, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr.
Mehmet Cangir ve İstanbul Valisi Sayın
Hüseyin Avni Mutlu konuşmalarını yaptı.
Açılış konferansının son konuşmacısı ise
dönemin Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakerecisi Sayın Egemen Bağış’tı.
Michele Villani’den sonra konuşmasını yapan Avrupa Birliği Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Mehmet Cangir “Valiliklerde AB İşleri
İçin Kapasite Oluşturulması Projesi’nin adından yola çıkarak yapılan
kapasite artırımı çalışmalarının sadece valiliklere yönelik olduğu
düşünülebilir ancak illerimizde gerçekleştirdiğimiz Eğitim İhtiyaç Analizi çalışmasına valiliklerin yanı sıra illerdeki il özel idarelerini, kalkınma ajanslarını, üniversiteleri, il müdürlüklerini, ticaret, sanayi odalarını ve sivil toplum kuruluşlarını dâhil ederek illerimizin kapasite oluşturma ihtiyaçlarını tüm ile yayarak belirledik. Geçtiğimiz 4 yılın tecrübesini de arkamıza alarak bu projenin uygulamasını daha profesyonel şekilde yürütüyoruz” dedi.
Daha sonra kürsüye konuşmasını yapmak üzere İstanbul Valisi
Sayın Hüseyin Avni Mutlu geldi. Sayın Vali katılımcılara “Avrupa ile
Asya’nın birleşme noktasında gerçekleştirilen bu çalıştayın
Türkiye’nin AB’ye uyum sürecini hızlandırmasını ve bu süreçte bizlere rehberlik etmesini diliyorum” dedi.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret,
Ekonomi ve Tarım Bölüm Başkanı Birinci
Müsteşarı Sayın Michele Villani konuşmasında “VABpro projesinin bizim için önemli olmasının iki önemli nedeni vardır. Birincisi,
VABpro ile yerel yönetimlerin modernleşmesine ve şeffaflık ilkelerine dayanan hizmet
kalitesinin artırılmasına katkı sağlanmasıdır.
İkincisi ise bu projenin, tüm aday ülkeler için
karmaşık ve zor olan üyelik sürecinde, vatandaşa sürecin getirdiği reformları doğru bir
şekilde anlatılmasında verdiği destektir”
dedi.
VABpro “Yerel Yönetimler İçin Avrupa’dan Yenilikçi Uygulamalar
Transferi Bölgesel Çalıştayı” açılış konferansının son konuşmasını
dönemin Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakerecisi Sayın Egemen
Bağış yaptı. Egemen Bağış konuşmasında “Reformların hayata geçirilmesi yerel aktörlerin de bu süreci sahiplenmesi ile mümkün olabilir.
Göreve başladığımda hedeflerimden biri AB sürecini beş yıldızlı otel
salonlarından çıkarıp 81 ile taşımaktı. AB aslında toplumu yakından
ilgilendiren bir Anadolu Projesi. Bu noktadan hareketle her platformda "AB Süreci Yerelde Başlar" dedik. AB sürecine yereli ortak edebilmek adına valilikler, belediyeler, il özel idareleri, yerel medya, iletişimciler, avukatlar, işadamları, sivil toplum kuruluşları gibi yereldeki aktif
tüm kişi, kurum ve kuruluşlara dokunmaya çalıştık ve herkesi AB
üyelik sürecinde sorumluluk almaya teşvik ettik” dedi.
4
Egemen Bağış konuşmasından sonra “Yerelde AB Çalışmaları 2009-2013” adıyla yayımlanmış olan ve yerelde yürütülen Avrupa Birliği çalışmalarını görsel ve hikâyeleriyle anlatan kitabı imzalayarak başta İstanbul Valisi
Sayın Hüseyin Avni Mutlu olmak üzere tüm
vali yardımcılarına verdi.
Konferansın ikinci bölümünde Ulusal Ajans
LdV Programı Koordinatörü Celil Yaman
“Leonardo da Vinci (LdV) Programı Yenilik
Transferi Projeleri” ve “Yeni Dönemde Yeni
Fırsatlar: “2014-2020 Dönemi Erasmus +”
konularında bilgi verdi.
Konferans bölümünden sonra program iki
gün süren paralel oturumlarla devam etti.
Paralel oturumların birinci gününde Türkiye
Ulusal Ajansı, KOSGEB, İstanbul Ticaret,
Hacettepe ve Pamukkale Üniversiteleri,
Avrupa Birliği Bakanlığı, Kalite Sistem Laboratuvarları Grubu ve İstanbul İhracatçılar
Birliği temsilcileri LdV Yenilik Transferi Projeleri hakkında bilgilendirme toplantıları yaptı.
5 ayrı paralel oturumda mesleki eğitim,
sağlık, turizm, ekonomi, finans, ticaret, tarım,
gıda, çevre, mühendislik, sanayi, teknoloji ve
yaygınlaştırma konularındaki yeni fırsatlara
ilişkin detaylı bilgiler verildi. Programın ikinci
gününde gerçekleştirilen çalıştay ise VABpro
pilot illerinin Vali Yardımcıları ve Valilik AB
Birimleri uzmanlarına yönelikti.
Çalıştayda ayrıca “Yerelde AB” markasının ve “yereldeab.org.tr” internet sitesinin tanıtımı yapıldı ve Şehir Eşleştirme Programı başlatıldı.
Ayrıca çalıştayın ikinci günü olan 1 Kasım'da 20 pilot ilin temsilcilerinin
katılımıyla Proje Yönlendirme Komitesi II. Toplantısı gerçekleştirildi.
VABpro II. Yönlendirme
Komitesi Toplantısı
VABpro II. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 1 Kasım 2013 tarihinde
İstanbul Harbiye Askeri Müze Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir, VABpro kapsamında gerçekleştirilen
faaliyetler hakkında bilgi verdi ve projenin yerel aktörlerin AB sürecinde
daha aktif rol almalarında önemli katkısı olduğunu belirtti. İçişleri
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Enver Salihoğlu ise yaptığı konuşmada
AB uyum süreci kapsamında VABpro gibi projeler ile illerde daha etkin
ve nitelikli projelerin gerçekleştirildiğini belirtti.
Daha sonra söz alan AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Umut
Özdemir
Tsarouhas,
VABpro
kapsamında
gerçekleştirilen
yereldeab.org.tr ve Proje Veri Tabanı gibi (PVT) yenilikçi uygulamaların
Türkiye'nin AB müktesebatına uyum sürecinde gerçekleştirilecek projelere büyük destek sağlayacağını söyledi. Son olarak Avrupa Birliği
Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü Dr. İlksen Hilal
Yıldır VABPro kapsamında tamamlanan ve önümüzdeki dönemde
gerçekleşecek faaliyetler hakkında bilgi verdi ve VABpro Şehir Eşleştirme Programının 1 Kasım 2013 tarihi itibarı ile başladığını bildirdi.
Toplantı katılımcıların soruları ve katkılarının alınması ile sona erdi.
5
VABpro “Eğitim İhtiyaç Analizi”
Yerel Paydaşların
AB işleri konusunda çalışan kişilerin sürekliliğinin
sağlanması ve bu alandaki kurumsal hafızanın korunması, gerçekleştirilen çalışmaların hem kurum içerisinde
hem de yerelde etkisinin artması açısından önem arz
ettiği çalışamanın konuları arasında yer alıyor.
Eğitim Önceliklerini
Ortaya Çıkardı
AB politikalarının yerel etkileri ile ilgili bilgi eksikliği, AB
ile ilgili çalışanlar tarafından sıklıkla belirtilen sorunlardan biri. Bu konuda belli aralıklarla yapılacak bilgilendirme çalışmalarının, AB konusundaki farkındalık düzeyini
önemli ölçüde artıracağı tespiti yapıldı. Kamu kurumları
ve yerel yönetimlerin mevcut stratejik planlarında, AB
vizyonunun kurumsal öncelikler ve yerelde sundukları
hizmet alanları kapsamında sistematik bir yaklaşımla
değerlendirilmediği ve reform sürecinin stratejik planlara
yeterli ölçüde yansıtılmadığı belirlendi. Eğitim İhtiyaç
Analizi kapsamında, sistematik bir AB vizyonu içeren
yaklaşımın yerelde oluşturulması için özellikle üst düzey
yöneticilerin aktif olarak katılım sağlayacağı kapasite
geliştirme faaliyetleri önerildi.
VABpro kapsamındaki, 20 pilot ilde il özel idareleri, belediyeler ve kalkınma ajansları ile odak grup toplantıları,
çevrimiçi anket çalışmaları ve birebir mülakatlar vasıtasıyla 27 Mart-16 Mayıs 2013 tarihleri arasında Eğitim
İhtiyaç Analizi çalışması gerçekleştirildi. Temel amacı
yerel düzeyde AB ile ilgili konulardaki eğitim ihtiyaçlarını
belirlemek olan çalışma sonucunda bir “Eğitim İhtiyaç
Analizi Raporu” hazırlandı.
AB üyelik sürecinde yerel paydaşların önemi göz önüne
alındığında, illerde AB işleri ile ilgili çalışan yönetici ve
uzmanların ihtiyaçlarının belirlendiği çalışma sayesinde;
sadece seçilen 20 pilot il için değil, 81 il için de örnek
teşkil edecek sonuçlar ortaya çıkarıldı. Eğitim İhtiyaç
Analizi bulguları, valilik AB birimleri başta olmak üzere
yereldeki tüm paydaşların eğitim ve bilgi ihtiyacına yönelik analizleri kapsıyor.
Projenin en önemli çıktılarından bir diğeri de, Avrupa
Birliği Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulacak çalışma grupları aracılığıyla “Yerelde AB İşleri ve Fonlarının
Yönetimi Konusunda Strateji Belgesi”nin hazırlanmasıdır. Yerelde yürütülecek çalışmaların sürdürülebilirliği
açısından temel olacak bu strateji belgesi için, Eğitim
İhtiyaç Analizi çalışması sonucu ortaya çıkan çok sayıdaki bulgu ve analiz büyük önem taşıyor.
Eğitim İhtiyaç Analizi çalışmasının önemli bulgularından
biri olarak; AB ile ilgili işlerde kilit rol oynayan yerel yöneticilerin, AB fonlarının yerelde daha etkin kullanımı
hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duydukları ve AB
politika alanlarına da yüksek seviyede önem atfettikleri
tespit edildi. Tüm pilot valiliklerin yerel düzeyde AB işlerinin yürütülmesi konusunda ihtiyaç duyulan temel kapasiteye sahip olduğu ancak bazı illerin bu alanda daha
ileri durumda olduğu gözlemlendi. Gerçekleştirilen mülakatlar ve odak grubu toplantıları sonucunda, özellikle
kamu kurumları ve yerel paydaşlar arasında güçlü bir
işbirliği olduğu ve katılım sürecinin daha fazla sahiplenilmesi yönünde ortak çalışmalar yürütüldüğü belirlendi.
Yerel paydaş olarak değerlendirilen ilgili kurumlarda
çalışanların üçte ikisinden fazlasının proje kapsamında
düzenlenecek eğitimlerin mevcut kapasiteyi kesinlikle
artıracağını düşündüğü sonucuna ulaşıldı. Bu eğitimlerde uygulamaya yönelik etkileşimli eğitim metotlarının
kullanılmasının, gerçekleştirilecek eğitimlerin etkinliğini
artıracağı belirtildi. Aynı zamanda, katılımcıların mevcut
bilgi ve becerileri göz önüne alınarak aşamalı ve ihtiyaca
özel olarak oluşturulmasının önemi vurgulandı.
Yerelde AB ile ilgili çalışmaların en etkili şekilde yürütülmesi ve AB müktesebatının yerel düzeyde doğru ve etkin
olarak uygulanabilmesine yardımcı olacak kapasite
geliştirme faaliyetleri, proje sonunda ortaya çıkacak
strateji belgesinin oluşturulmasına da önemli katkılar
sağlayacak.
Eğitim
İhtiyaç
Analizi
bulgularının
www.vabpro.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
6
tamamına
“AB Sürecine Yerelin
Aktif Katılımını Amaçlayan
40 Faaliyet Belli Oldu”
Kapasite
Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi
(VABpro) kapsamında gerçekleştirilen Kapasite Geliştirme
Faaliyetleri ile proje pilot illerin ihtiyaçlarına göre uygulanacak faaliyetler belirlendi. Valilik AB Birimlerinin koordinasyonunda merkezi ve yerel kamu kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kar amacı
gütmeyen kuruluşların hazırladıkları tekliflerin değerlendirilmesiyle 20 pilot ilde 40 kapasite geliştirme faaliyetinin
desteklenmesi uygun görüldü.
Geliştirme Faaliyetleri
Yerel düzeyde katma değer ve sürdürülebilir etkiler yaratması, yerelde AB işleriyle ilgili bilgi alış verişini sürekli ve etkin
kılması ve yerel paydaşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesine ortam sağlaması amaçlanan faaliyet alanları AB temel politikaları, AB hukuku, AB kurumları, AB programlarından elde edilebilecek fon fırsatları ve AB - Türkiye ilişkileri gibi konular
olarak belirlendi. Seçilen faaliyetlerin gerçekleşmesiyle AB fonlarının yerelde daha etkin bir şekilde yönetilmesi ve AB
katılım sürecine yerelin daha aktif olarak katılımı hedefleniyor.
VABpro Avrupa Birliği Süreci ve
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri
Algı Araştırması Anketi Hazırlandı
VABpro “AB Uzmanlık Eğitimi
Programının E-Öğrenme
Arşivi” Yayımlandı
Proje (VABpro) kapsamında toplumun farklı
kesimlerinin gerek AB projelerini gerekse
AB-Türkiye ilişkilerinin mevcut durumunu ne
şekilde algıladıklarını ortaya koymak amacıyla
“Avrupa Birliği Süreci ve Türkiye-Avrupa Birliği
İlişkileri Algı Araştırması Anketi” hazırlandı.
Anket, 81 ilde sivil toplum ve kamu kurum ve
kuruluşları temsilcileri ile akademisyenler
tarafından internet üzerinden dolduruluyor. Elde
edilecek bulguların, Avrupa Birliği Bakanlığı
tarafından önümüzdeki dönemde yerel düzeyde
gerçekleştirilecek AB çalışmalarına yön vermesi
hedefleniyor. Ekim 2013’te
kamuoyu ile
paylaşılan anketin sonuçlarının 2014 yılının Mart
ayında açıklanması öngörülüyor.
“Valiliklerde AB
İşleri
İçin
Kapasite
Oluşturulması Projesi” (VABpro) kapsamında
27-31 Mayıs 2013 ve 10-14 Haziran 2013
tarihleri arasında Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi ile
işbirliği içerisinde projenin uygulandığı 20
pilot ilin Valilik AB birimleri temsilcilerine
yönelik iki aşamadan oluşan “AB Uzmanlık
Eğitimi”
programı
gerçekleştirildi. AB
Uzmanlık Eğitimi Programı sırasında çekilen
videolar ve eğitim materyallerinden derlenen
bilgilerle oluşturulan “AB Uzmanlık Eğitimi
Programının E-Öğrenme Arşivi” ise 28
Ağustos 2013 tarihinde kamuoyuna sunuldu.
İlgilenenlerin
www.vabpro.org
internet
sitesinden ulaşabileceği eğitim envanterinin
içerisinde, “Avrupa Birliği Hukuku”ndan,
“Avrupa Birliği Ekonomik Bütünleşmesi”ne;
“AB Bölgesel Politikası”ndan, “Uygulamalı
Proje Hazırlama Eğitimleri”ne kadar AB ile
ilgili konularda temel bilgilerin konunun
uzmanı akademisyenler tarafından anlatıldığı
videoların yanı sıra çeşitli makaleler ve ders
notları da bulunuyor.
Detaylar için: www.vabpro.org
Detaylar için: www.vabpro.org
7
“Eğiticilerin
Eğitimi
Programı” Tamamlandı.
Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması
Projesi- VABPro kapsamındaki 20 pilot ilin valilik AB
birimi personeline yönelik olarak gerçekleştirilen
eğitimler ile “Yerelde AB” anlayışı yaygınlaşıyor.
İlki 11-18 Kasım, ikincisi ise 9-16 Aralık 2013 tarihleri
arasında Ankara’da gerçekleştirilen “Eğiticilerin
Eğitimi Programı” başarıyla sona erdi.
Eğitimlerde katılımcıların “Proje Döngüsü Yönetimi”, proje
uygulama süreci ve yetişkin eğitimi konularında bilinçli ve
değerlendirme yapabilecek bir eğitici durumuna gelmeleri
amaçlandı. Eğitim programında Dr. Faruk Cengiz Tekindağ
ve Özlem Yurdanur Özgenç tarafından verilen derslerin
ardından yapılan grup çalışmalarında katılımcılar kendi
sunumlarını gerçekleştirdi. Yetişkin eğitim sisteminde gerçekleştirilen programda eğitim alanlar, aldıkları teorik bilgileri
pratiğe dökerek eğitmenlik alanında ilk tecrübelerini elde
etme imkanını yakaladı.
Pilot illerde (Adıyaman, Aksaray, Amasya
Antalya, Bartın, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzincan,
Katılımcıların başarı sertifikaları Avrupa Birliği Bakanlığı Müs-
Hatay, Isparta, İstanbul, Karaman, Kahraman-
teşar Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir tarafından verildi. Sayın
maraş, Manisa, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trab-
Cangir, sertifika töreninde yerelde AB kapasitesinin artırılma-
zon, Yalova) eğitici havuzu oluşturmak üzere
tasarlanan ve her ilden ikişer uzmanın katılım
sağladığı sekiz günlük “Eğiticilerin Eğitimi Prog-
sını öncelikli hedef kabul ettiklerini vurgulayarak “Bu eğitimlerle “Yerelde AB” anlayışını yaygınlaştırma hedefimize
daha kolay ulaşacağız” dedi.
ramı” ndan sonra, program katılımcıları tarafından illerinde üçer kez eğitim verilecek.
8
yereldeab.org.tr yayında
Avrupa Birliği Bakanlığı’ nın belirlediği hedeflerden biri AB
sürecini merkezden çıkarıp ülkemizin 81 şehrine taşımaktı.
Bu hedef doğrultusunda yerelin tüm kurumlarını bu sürecin birer aktörü haline getirmek için yapılan çalışmalar
“Yerelde AB” ismi ile bütünleştirildi.
VABpro kapsamında, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından,
“Yerelde AB” yaklaşımı altında yapılan çalışmaların ve
gerekli tüm kaynakların tek çatı altında toplandığı bir
internet portalı hazırlandı. www.yereldeab.org.tr adresi
altında yayınlanan portalın ilk tanıtımını “Yerel Yönetimler
İçin Avrupa’dan Yenilikçi Uygulamalar Transferi Bölgesel
Çalıştayı” nda Dr. İlksen Hilal Yıldır yaptı.
Yerelde AB portalında AB ile ilgili güncel bilgiler, hibe
duyuruları, projelerle ilgili gelişmeler, yayınlar, sunumlar, çevrim içi eğitim, kısacası Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde rol alan tüm yerel aktörlerin
ihtiyacı olan kaynaklar yer almaktadır.
Detaylar için: www.yereldeab.org.tr
Proje Veri Tabanı
Yayında
PROJE VERİ TABANI
Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı tarafından 2013 yılı
itibariyle AB mali yardımları kapsamında finanse edilen tüm projelerin
derlenerek tek bir alanda kamuya sunulması amacıyla Proje Veri Tabanı
(PVT) hazırlandı. PVT kapsamında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ve
Topluluk Programları çerçevesinde 81 ilde finanse edilen projelerle ilgili
bilgiler yer alıyor.
PVT Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde rol alan tüm yerel aktörlerin ihtiyacı olan kaynakları bir araya getiren “yereldeab.org.tr” internet
portalında yayınlanıyor. PVT’ ye giriş yapıldığında, çıkan Türkiye haritası
üzerindeki illere tıklanarak, seçilen ildeki AB mali yardımları kapsamında
finanse edilen tamamlanmış ve devam eden projelerin bilgilerine ulaşmak
mümkün. Sürekli güncellenip geliştirilen PVT, proje geliştirme ve uygulamaları konusunda çok önemli bir kaynak görevi yapıyor.
Detaylar için: www.yereldeab.org.tr
9
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 580 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа