close

Вход

Log in using OpenID

101 1. Bir otomobil iki ehir arasını V hızıyla 2x saat

embedDownload

1.
Bir otomobil iki ehir arasn V hzyla 2x saat-
5.
Bir hareketli iki nokta arasn a saatte gidiyor.
te alyor. Di er bir otomobil ayn yolu 3V hzyla
E er hareketli ortalama hzn saatte 5 km art-
kaç saatte alr?
rrsa ayn yolu b saatte gidiyor. Buna göre, bu iki
nokta aras uzaklk kaç kilometredir?
2.
ki araç ayn noktadan, zt yönlerde harekete ba lyorlar. Araçlarn hzlar 75 km/ h ve 85
6.
40 metre uzunlu undaki bir tren i aretli bir nok-
km / h oldu una göre, hareketlerinden kaç saat
tay 4 saniyede geçmektedir. Buna göre, ayn
sonra aralarndaki uzaklk 400 km olur?
hzla 60 metre uzunlu undaki bir tüneli kaç saniyede geçer?
3.
1
olan iki araç, ayn noktadan ve
3
ayn yönde harekete ba lyorlar. 4 saat sonra
Hzlar oran
7.
Bir araç 600 km lik yolun bir ksmn 60 km / h,
kalann 80 km / h hzla gidip hiç durmadan 75
km / h hzla geri dönüyor. Gidi , dönü ten 1 sa-
aralarndaki mesafe 320 km oldu una göre, ya-
at fazla sürdü üne göre, bu araç 80 km /h hzla
va giden aracn saatteki hz kaç km dir?
kaç saat gitmi tir?
8.
4.
150 km
90 km/h
2V
3V
60 km/h
A ve B kentlerinden ekilde verilen hzlarla iki
ki otomobil A ve B kentlerinden ekilde veri-
otomobil ayn anda C ye do ru harekete ba l-
len hzlarla ayn anda birbirlerine do ru hareket
yorlar. |AB| = 150 km oldu una göre, A dan ha-
ediyorlar. Bu iki otomobil yolun ortasndan 60 km
reket eden araç B den hareket eden araca kaç
uzakta kar la t na göre, |AB| kaç km dir?
saat sonra yeti ir?
101
Denklem Kurma Problemleri
9.
12.
O merkezli dairesel pistin çevresi 144 metredir.
A ve B noktalarndan dakikadaki hzlar srasyla
Yukarda ayn anda ve ayn yönde hareket eden
8 metre ve 6 metre olan iki hareketli ayn anda
A ve B araçlarnn yol-zaman grafi i verilmi -
verilen yönlerde harekete ba lyorlar. Buna gö-
tir. A arac ile B arac arasndaki mesafe 8 saat
re, hzl olan hareketli di erine yeti ti inde kaç
sonra 120 km oldu una göre, x kaçtr?
metre yol alm olur?
13.
10.
60 km/h
40 km/h
Saatteki hzlar 60 km ve 40 km olan iki araç srasyla A ve B noktalarndan ayn anda C ye
do ru harekete ba lyorlar. Arkadaki araç öndeAB
kine C noktasnda yeti ti ine göre,
oran
BC
kaçtr?
11. Bir yüzücü dalgalara kar  dakikada 10 metre,
Yukardaki ekilde bir aracn yol-zaman grafi i
verilmi tir. Buna göre, bu aracn ortalama hz
kaç km /h dir?
14. Bir bisikletli saatte ortalama 30 km hzla yol almaktadr. Her yarm saatte bir 10 dakika dinlen-
dalga yönünde ise dakikada 16 metre yüzebil-
di ine göre, bu bisikletli 4 saatte kaç metre yol
mektedir. Bu yüzücü 52 dakika suda kald na
alr?
göre, sahilden en çok kaç metre açlm tr?
102
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 462 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа