close

Enter

Log in using OpenID

bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasında son başvuru

embedDownload
Sirküler No: 2014-42
01.12.2014
6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SON BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ
UZATILDI.
30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2014/7016 sayılı
karar ile 6552 sayılı Torba Kanunda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme
sürelerinin uzatılması kararlaştırılmıştır.
Kanun
Maddesi
73. Madde
79. Madde
80.Madde
81.Madde
Geçici 2. Madde
Borç Tanımı
Vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin
cezalar, gecikme faizi ve gecikme
zammı borçları ile vergi dışındaki
diğer amme borçları ve bazı idari
para cezası borçları
Araç Muayene
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığına Bağlı
Tahsil Dairelerince Takip Edilen
Borçlar
SGK Prim ve Borçları (GSS Hariç)
TEDAŞ ve Kalkınma Ajanslarına Olan
Borçlar
Başvuru
Süresi
İlk Taksit
Ödeme Süresi
31.12.2014
02.02.2015
30.06.2015
-
31.12.2014
02.02.2015
02.02.2015
02.03.2015
31.12.2014
02.02.2015
SGK Borçları için belirlenen Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süresinin Uzatılması
6552 sayılı Kanunun 81. Maddesiyle yapılan düzenleme ile 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 60. madde eklenmişti.
“Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen;
a)Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen borçluların 30.04.2015, diğer bentlerde belirtilen
borçluların ise 31.12.2014 tarihi içinde Kuruma başvuruda bulunmaları,
b)Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen borçluların 31.05.2015, diğer bentlerde belirtilenlerin ise
31.01.2015 tarihi içinde ilk taksitlerini ödemeleri, diğer taksitlerini ise ikişer aylık dönemler
hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri,” gerekmekteydi.
Geçici 60. Maddede yer alan başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi, anılan
maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine ilişkin süreler hariç olmak üzere,
aynı maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatılmıştır.
Buna göre genel sağlık sigortalısı borçluların prim borçları için başvuru ve ilk
taksit ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış, bunun dışındaki borçlular
için başvuru süresi 31.01.2015, ilk taksit ödeme süresi 28.02.2015 tarihine kadar
uzatılmıştır. Başvuru ve İlk taksit ödeme süresi tatil gününe denk geldiğinden,
başvurusu süresi 02.02.2015, ödeme süresi 02.03.2015 tarihi olarak esas alınacaktır.
İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 2 B1 Blok D 43 Yenibosna – İstanbul
( 212 ) 603 01 87
Sirküler No: 2014-42
01.12.2014
Maliye Bakanlığı İle Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlişkin Borçların Başvuru ve
İlk Taksit Ödeme Süresinin Uzatılması
6552 sayılı Kanunun 73. ve 80. maddelerinde yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit
ödeme süreleri anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 1 ay
uzatılmıştır.
6552 sayılı Kanunun; 73. Maddesi kapsamında Maliye Bakanlığına bağlı tahsil
dairelerince tahsil edilen borçlar ve 80. Maddesi kapsamında Gümrük ve Ticaret
Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen borçların yapılandırılması için başvuru
süresi 31.12.2014, ilk taksit ödeme süresi 02.02.2015 tarihine uzatılmıştır.
Araç Muayeneleri İçin Belirlenen Sürenin Uzatılması
6552 sayılı Kanunun 79. maddesinde yer alan, araç muayenelerini yaptırmaları
gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptıramamış olan araç sahiplerinin getirilen
düzenlemelerden yararlanmasına ilişkin süre 30/06/2015 tarihine kadar uzatılmıştır.
TEDAŞ ve Kalkınma Ajanslarına Olan Borçlara İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme
Süresinin Uzatılması
6552 sayılı Kanunun geçici 2. Maddesinin (2.) ve (3.) fıkralarında yer alan başvuru
süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan fıkralarda belirtilen sürelerin bitiminden
itibaren 1 ay uzatılmıştır.
Buna göre Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne (TEDAŞ) ve Kalkınma
ajanslarına olan borçların yapılandırılmasına ilişkin belirlenen başvuru süresi
31.12.2014 tarihine, söz konusu borçlara ilişkin ilk taksitin ödeme süresi ise
02.02.2015 tarihine uzatılmıştır.
Saygılarımızla,
İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 2 B1 Blok D 43 Yenibosna – İstanbul
( 212 ) 603 01 87
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
625 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content