close

Вход

Log in using OpenID

Bilimsel Tanıtım Formu (PDF) - Sosyal Bilimler Enstitüsü

embedDownload
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TOPLAM KALİTE YÖNETİM ANABİLİM DALI
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
ÖĞRETİM ÜYESİ BİLİMSEL TANITIM FORMU
Adı Soyadı
Cemile GÜRÇAY ÇETİN
Unvanı
Yrd. Doç. Dr.
Fakültesi/Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bölümü
Çalışma Alanları
İnsan Kaynakları, TKY, Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi
Güncel Çalışma Konuları
Örgüt Kültürü, İnsan Kaynakları, TKY
TKY Anabilim Dalı’nda
Yürütmekte Olduğu Dersler
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri Psikolojisi
Adres
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri Bölümü Dokuz Çeşmeler Kampüsü Buca/İzmir
232 420 41 80 (20229) (İİBF)
Telefon
232 412 10 85 (DESEM)
E-posta
[email protected]
Erişim Sayfası
Telefon : 0 - 232 – 412 87 91 – 412 87 68 Belgeçer : 0- 232 - 453 02 66 E-Posta: [email protected]
Erişim : www.sbe.deu.edu.tr/TKY/0000.htm Adres : Kaynaklar Yerleşkesi 35160 – Buca / İZMİR
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TOPLAM KALİTE YÖNETİM ANABİLİM DALI
Ekip Kaynak Yönetimi (2007)
Uçak Kazalarının Nedeni Olarak İnsan Hatalarını Azaltmada Ekip Kaynak
Yönetimi (2007)
Demografik Faktörler Ve Kişilik Özelliklerinin İş Doyumu Üzerindeki Etkisi
(2006)
Bilgi Yönetim Sisteminin Performans Değerlendirme Üzerine Etkileri (2005)
Kurumsal İmajın Oluşturulmasında İnsan Kaynaklarının Rolü (2005)
Kadın Girişimcilik Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü (2005)
Hizmetiçi Eğitim Etkinliklerini Ölçme Ve Değerlendirme (2005)
Bilişim Teknolojisindeki Değişimin Bankacılıktaki Etkileri (2005)
Toplam Kalite Uygulamalarının Performans Değerlendirme Sonuçları
Üzerindeki Etkisi-Üretim Sektöründeki Bir İşletme Uygulaması (2004)
Yönettiği Tezler
Cinsiyet Faktörünün Performans Değerlendirme Sonuçları Üzerindeki Etkisi
(2004)
Ücret Yönetiminde Hay Sistemi (2004)
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Dil Araştırma Ve Uygulama Merkezi İçin Pilot
Bir Uygulama Örneği (2003)
İşletmelerde Hizmet İçi Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesi Hipokrat A.Ş.
Cncn Birimi Uygulaması (2002)
Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Yapılandırılmasında Hizmet İçi Eğitim
(2002)
Bilişim Teknolojileri Ve Örgütsel İletişim (2001)
İzmir Kuruçeşme Örneğinde Gecekondularda Yaşayan Nüfusun İstihdam Yapısı
(2000)
Kalite Kontrol Çemberi Açısından İnsangücü Kaynağının Analizi (1999)
Telefon : 0 - 232 – 412 87 91 – 412 87 68 Belgeçer : 0- 232 - 453 02 66 E-Posta: [email protected]
Erişim : www.sbe.deu.edu.tr/TKY/0000.htm Adres : Kaynaklar Yerleşkesi 35160 – Buca / İZMİR
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TOPLAM KALİTE YÖNETİM ANABİLİM DALI
Duygusal Taciz ve Psikosomatik Rahatsızlıklar Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi: Bir Kamu Kurumu Örneği
Kişisel Hedef ve Kariyer Başarısı İlişkisi
Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme ve Çalışan Memnuniyeti
Pozitif Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılığa Etkisi
Ekonomik Kriz ve Ceza Muhakemeleri Kanunu md.250 Kapsamındaki Organize
Suçlara Etkisi
Devam Eden Tez
Danışmanlıkları
Sosyal Güvenlik Farklılıklarının Çalışanların Tükenmişlik Sendromu
Oluşumundaki Etkisi
Terörle Mücadele Konusunda Uluslararası Önlemler ve Türkiye'ye Yansıması
Çalışma Hayatında Stresin Kötü Alışkanlıkların Oluşumu Üzerindeki Etkisi
Bireyin İş Hayatını Etkileyen Psikolojik Anlaşma
Kurumsallaşmanın Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi
Yıldırma(Mobbing) ve İş Doyumu İlişkisi
Kadın ve Erkek Cinsiyet Kimliğinde Girişimcilerin Kullandıkları İzlenim Yönetimi
Taktikleri ve Başarı Düzeyleri İlişkisi
Örgütsel Vatandaşlık ve Çalışan Memnuniyeti İlişkisi
Yönettiği Tezsiz Yüksek
Lisans Bitirme Projeleri
Kanban Sistemi ve Zaman Yönetimi (2010)
Psikolojik Sözleşme Olgusu ve Çalışanın Motivasyonu ile İlişkisi
Çalışma Hayatında Y Kuşağı ve İş Değeri Olarak Motivasyon Algısı
Devam Eden Tezsiz Yüksek
Lisans Bitirme Projesi
Danışmanlıkları
İş-Yaşam Dengesinin Sağlanmasında Çalışanların Demografik Özellikleri
Sağlık Sektörü Çalışanlarının İş Davranışlarının Hizmet Kalitesi Algısı
Üzerindeki Etkisi
Dönüşümcü Liderlik Davranışının Oluşumunda Cinsiyet Faktörünün Etkisi
Telefon : 0 - 232 – 412 87 91 – 412 87 68 Belgeçer : 0- 232 - 453 02 66 E-Posta: [email protected]
Erişim : www.sbe.deu.edu.tr/TKY/0000.htm Adres : Kaynaklar Yerleşkesi 35160 – Buca / İZMİR
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 184 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа