close

Enter

Log in using OpenID

Bilkent Üniversitesi insan araştırmaları onam formu ile ilgili: Bu

embedDownload
Bilkent Üniversitesi insan araştırmaları onam formu ile ilgili:
Bu formda bulunması gerekenler*:
a. Katılımcının isim ve adresi,
b. Katılımcının anlayabileceği düzeyde araştırmanın amacı, yöntemi, araştırmadan
beklenen bilimsel yararlar, varsa yan etkiler ve olası tehlikeler,
c. Araştırmaya katılım sonucunda herhangi bir sorun olduğunda katılımcının ya da
yakınının ilişki kurabileceği kişinin adı ve adresi, telefon numarası,
d. Katılımcının istediği anda araştırmacıya haber vererek çalışmadan çekilebileceği ya da
araştırmacı tarafından gerek görüldüğünde araştırma dışı bırakılabileceğinin bilgisi,
e. Üniversite ile ilişkili olan (öğrenci, personel ve yakınları gibi) katılımcıların araştırmayı
kabul etmeleri veya etmemeleri durumunda, veya herhangi bir nedenle çalışma
programından çıkarılmaları veya kendilerinin çıkması durumunda, bunun kendileri ile
ilgili akademik değerlendirmeleri, veya kendilerine verilmekte olan hizmeti olumlu
veya olumsuz etkilemeyeceği,
f. Araştırmada elde edilecek sonuçların -katılımcıların kimliklerine ilişkin bilgiler gizli
tutulmak kaydıyla- bilimsel amaçlı olarak rapor edilebileceği, yayınlanabileceği, (Bu
gizliliğin ne şekilde sağlanacağının detayları onam formunda ve/veya başvuru
belgesinde belirtilmelidir.)
g. Araştırmacının veya Etik Kurulun, katılımcının araştırma ile ilgili olarak daha iyi
aydınlanması için gerekli gördüğü bunlar dışındaki bilgiler,
h. Katılımcının araştırmaya gönüllü olarak katıldığını belirten, bir tanığın ve katılımcının
imzaları, (Çocuklar ve akıl hastaları gibi yazılı olur veremeyecek olan katılımcıların
yerine yasal vekillerinin imzası gereklidir.)
ı. Araştırma yöneticisi veya onu temsilen bir başka araştırmacının imzası.
* www.baskent.edu.tr/tip/klinik_etik_kurulu_yonerge.doc belgesinden uyarlanmıştır.
Ek bilgi:
a. Formun, araştırma yöneticisi veya temsilcisi tarafından imzalanmış bir kopyası
katılımcıya verilmelidir.
b. Araştırma ile ilgili bir yaralanma olasılığı olan durumlarda bu, formda açıkça
belirtilmeli ve bununla ilgili olarak araştırma projesi kapsamında sağlanabilecek tedavi
olanakları belirtilmelidir. Yasal olarak, bu tür yaralanmalarda, Üniversitenin
sorumluluğu kısıtlanamadığından, formda, yaralanma sonucu sağlanması gerekecek
tedavide bir sınır olacağını ima edebilecek herhangi bir ifade olmamalıdır.
c. Katılımcı üniversitesi öğrencilerinin, araştırma etkinliği sırasında araştırmacıların
herhangi birinden ders almıyor olmalarına ve/veya yakın dönemlerde zorunlu olarak
bu araştırmacılardan ders almayacak olmalarına özen gösterilmelidir.
d. Araştırma çalışması sırasında katılımcının maruz kalacağı görsel, işitsel, ve diğer
sinyallerin, ve/veya (anket çalışmalarındaki sorular da dahil olmak üzere) iletişimin
ürkütücü, tiksindirici, kızdırıcı, rahatsız edici ögeler içerip içermediği başvuru formunda
belirtilmeli, içeriyorsa katılımcı onam formu aracılığı ile bilgilendirilmelidir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
39 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content